PROJEKT VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Evideční číslo projektu 2E 06007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Evideční číslo projektu 2E 06007"

Transkript

1 PROJEKT VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Evideční číslo projektu 2E Akronym (Podací číslo projektu) MODELEK Název projektu Moderní elektronika a komunikační technologie - dobrodružství a výzva pro mladou generaci PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE Tematická oblast Popularizace výzkumu Téma Výzkum vedoucí ke kvalitní podpoře infrastruktury výzkumu zájmových sdružení a akcí šířících vědecké a technické poznání Cíl projektu Cílem projektu je zvýšit zájem a motivaci středo- a vysokoškolských studentů o práci ve vědě a výzkumu cestou popularizace a organizace konkrétních akcí a činnosti zájmových sdružení v oblasti moderní elektroniky a komunikačních technologií. Doba řešení Uchazeči - řešitelská pracoviště - řešitelský tým (odpovědnost za řešení) Vysoké učení technické v Brně ( příjemce ) - Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně ( řešitelské pracoviště) Svačina Jiří Prof. Ing. CSc. ( řešitel )

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Akronym projektu MODELEK Název projektu Moderní elektronika a komunikační technologie - dobrodružství a výzva pro mladou generaci Anotace projektu Projekt je zaměřen na výzkum metodiky a postupů zvyšování zájmu mladé, převážně středoškolské a začínající vysokoškolské generace o oblasti moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikačních technologií. Cílem je vypracovat a v praxi ověřit systém, který by - na základě podpory konkrétních akcí a zájmových sdružení - dokladovat vědeckou atraktivnost těchto technických oblastí a trvale tak zvyšoval potenciální zájem středoškolských a vysokoškolských studentů o vlastní budoucí vědecké působení v nich. K dosažení a ověření těchto cílů budou užity všechny dostupné prostředky přímé individuální a kolektivní práce se studenty podporované cíleným užitím moderních multimediálních interaktivních komunikačních a prezentačních technologií. Soutěž NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT6NPV2] Program LIDSKÉ ZDROJE [2E] Tematická oblast programu Popularizace výzkumu [2E-4] Téma projektu Výzkum vedoucí ke kvalitní podpoře infrastruktury výzkumu zájmových sdružení a akcí šířících vědecké a technické poznání [2E-4-3]

3 2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 2.1. Představení řešení projektu Problematika moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikací představuje jednu z nosných vědních a aplikačních oblastí technického a technologického rozvoje každé vyspělé společnosti. Výsledky výzkumu a vývoje v těchto oblastech se dnes využívají prakticky ve všech oblastech lidské činnosti a tvoří technologický pilíř moderní informační společnosti s vysokým potenciálem dalšího vědeckého a aplikačního rozvoje. Vždyť jenom konečný cíl rozvoje moderních komunikačních technologií popisovaný obvykle jako "možnost multimediální komunikace mezi dvěma či více subjekty kdekoliv na Zemi (příp. i mimo ni) v libovolný čas za libovolných podmínek" představuje mimořádnou vědeckou, výzkumnou a vývojovou technickou výzvu zejména pro nastupující generace tvůrčích pracovníků. Je proto jasné, že problematika moderních komunikačních technologií a souvisejícího elektronického vybavení bude i v budoucnu tvořit jednu z významných oblastí uplatnění tvůrčích aktivit mladé vědecké generace. Ústav radioelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT v Brně), jakožto řešitelské pracoviště projektu, vychovává již více než 45 let odborníky pro výše uvedené vědní a technické oblasti. Ústav garantuje a dominantně zajišťuje vysokoškolskou výuku v oboru "Elektronika a sdělovací technika", který je největším oborem fakulty v jejím bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pedagogicky a vědecky je ústav orientován na problematiku moderních elektronických obvodů (analogových, číslicových, mikroprocesorových a mikropočítačových) a jejich aplikací v komunikační, měřicí a průmyslové technice, na problematiku analýzy a zpracování elektronických signálů a jejich aplikací, na problematiku anténní techniky, vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky a optoelektroniky a rovněž na problematiku moderních elektronických komunikačních systémů - stacionárních a mobilních, pozemních a satelitních, rádiových a optických. Přestože atraktivnost těchto témat pro mladou generaci je evidentně vysoká a přestože o studium oboru "Elektronika a sdělovací technika" je mezi nastupujícími studenty trvale velký zájem, který z kapacitních důvodů ani nemůže být plně uspokojen, je výstupní orientace absolventů pro budoucí vědecko výzkumnou či akademickou profesní kariéru jen na poměrně nízké úrovni. Tuto "vědeckou neochotu" má přitom "zakódovánu" jak většina studentů přicházejících na fakultu ze středních škol, tak se v nepominutelné míře projevuje i u úspěšných absolventů vysokoškolského studia. Cílem tohoto projektu je prozkoumat důvody uvedeného jevu a navrhnout metody a možné postupy potenciálně vedoucí ke zlepšení současného stavu. Kromě návrhů obecných zásad a obecné metodiky popularizace tvůrčí vědecké práce chceme též realizovat konkrétní kroky a konkrétní akce vedoucí k jejich ověření. Jsme totiž hluboce přesvědčeni, že zlepšení současného stavu lze dosáhnout (kromě nezbytného zlepšení celospolečenského vnímání a společenské prestiže vědecké práce) jen prezentací a propagací konkrétních akcí, kroků, činností, zájmových sdružení a vědeckých osobností, které mohou ovlivnit (zatím spíše negativní) postoj mladých lidí k tvůrčí vědecké a výzkumné práci, nikoli snad sociologickými či podobnými výzkumy a studiemi. Celý projekt proto počítá s realizací a podporou řady akcí a zájmových sdružení a bude koncipován v následujících krocích (podrobnosti jsou uvedeny v částech 3 a 4.1 tohoto návrhu): Sestavení projektové informační databáze středních škol vhodného studijního zaměření (včetně gymnázií) pro participaci studentů v předkládaném projektu s uvedenou tématikou, navázání pracovních kontaktů. Uskutečnit dotazníkovou akci pro studenty posledních ročníků středních škol a prvních ročníků FEKT VUT v Brně (zájem o moderní vědu a techniku, hlavní příčiny nezájmu, požadavky na budoucí uplatnění a představy o něm apod.). Dotazníkovou akci realizovat se stejnými studenty jak na začátku řešení projektu, tak těsně před jeho ukončením s cílem posoudit efekt jednotlivých kroků řešení na jejich názory. Organizace odborných, avšak obsahově přístupných seminářů a workshopů s atraktivní vědecko odbornou tématikou pro studenty středních škol a prvních ročníků vysokých škol i pro ostatní veřejnost. Mezi předpokládaná témata budou zařazeny např. informace o současných a budoucích systémech mobilních komunikací, GSM, UMTS, o digitální televizní technice a videotechnice, o systémech satelitní komunikace a navigace, o systémech GPS a GALILEO, o moderních mikropočítačích a signálových procesorech, o moderních optických komunikacích vláknových a atmosférických laserovými svazky, o elektromagnetické kompatibilitě a omezování rušení, o elektronickém zpracování řečových signálů a aplikacích při rozpoznávání řeči, identifikaci mluvčích a dalších vysoce aktuálních okruzích moderní elektroniky a komunikací. Semináře mohou probíhat na

4 pracovišti řešitele (v tom případě budou provázeny konkrétními ukázkami vývoje a provozu daných systémů) nebo na zainteresovaných středních školách. Vytvoření organizačních, personálních, technických a dislokačních podmínek, příp. technicko organizační a finanční podpora činnosti zájmových sdružení (kroužků, klubů) z oblasti elektroniky a elektronických komunikací pro studenty středních i vysokých škol. Výsledky práce studentů v těchto kroužcích prezentovat vhodnými formami na veřejnosti (studentské prezentace, multimediální prezentace na Internetu apod.). Středoškolské studenty systematicky zapojené do činnosti těchto sdružení zvýhodnit při jejich přijetí na vysokou školu a při volbě studijního oboru. Na internetovských webovských stránkách FEKT VUT v Brně vytvořit speciální oblast s obsahově přístupnými informacemi o moderních trendech v elektronice a komunikacích, on-line přenosy z výukových a výzkumných laboratoří, elektronickými interaktivními vzdělávacími materiály, e- learningovými pomůckami apod. Na základě spolupráce řešitele s předními elektronickými a komunikačními společnostmi především v jihomoravském regionu organizovat odborné exkurze pro studenty středních a vysokých škol do jejich výzkumných a vývojových oddělení. Jde např. o vývojová oddělení společností Flextronics, GDC Honeywell, T-Mobile, příp. o příslušně zaměřené ústavy AV ČR (Ústav přístrojové techniky, Biofyzikální ústav apod.), s nimiž pracoviště řešitele udržuje dlouhodobé kooperační a vědecko výzkumné vztahy. Během exkurzí zde studenti mohou v přímých rozhovorech s mladými vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovníky bezprostředně poznat realitu tvůrčí činnosti v konkrétních podmínkách tvůrčí práce a velmi efektivně se tak seznámit s jejími perspektivami, příp. úskalími. Z předchozích kroků řešení projektu (jejichž výčet zde není úplný) je zřejmé, že základní metodika našeho výzkumu je založena na stanovení, realizaci a ověřování obecných principů zvyšování zájmu mladé generace o vědecko výzkumnou činnost v konkrétních akcích a při konkrétním zapojení studentů do práce mající alespoň počáteční základní rysy vědecké a odborné činnosti. Naše dlouholeté zkušenosti z práce s mladou technickou inteligencí (včetně středoškolské) totiž ukazují, že pouze tyto konkrétní postupy, ukázky a činnosti spolu s osobním zapojením špičkových vědeckých a akademických pracovníků či úspěšných doktorandů mohou ovlivnit (racionálně uvažující) potenciální zájemce o vědeckou či výzkumnou práci. To je také důvod, proč tento projekt podává (a dle našeho názoru může úspěšně řešit) pouze vědecko technické akademické pracoviště vysoké školy a nikoli výzkumné pracoviště společenského či sociologického charakteru. V uvedené komplexnosti a v uvedených postupech také spočívá originalita a jedinečnost navrženého řešení. Navržený projekt má tedy navrhnout a ověřit komplexní systém popularizace výzkumu mezi mladou generací na základě podpory vhodně koncipovaných odborných, vědeckých a prezentačních akcí a konkrétních zájmových sdružení, a to ve vysoce atraktivních oblastech moderní elektroniky a vyspělých komunikačních technologií. Navržený projekt by měl svou podporou uvedený systém "nastartovat", ověřit jeho použitelnost a zajistit, aby se v dalších letech stal běžným způsobem práce s mladými lidmi před a na začátku jejich vysokoškolských studií.

5 3. RÁMEC PROJEKTU 3.1. POSLÁNÍ PROJEKTU Definice účelu projektu Účelem předloženého projektu je popularizace vědecké a výzkumné práce mezi mladou středoškolskou a vysokoškolskou generací (tématická oblast 2E-4), a to rozvojem podpory činnosti jak zájmových sdružení, tak akcí šířících vědecké a technické poznání (téma 2E-4-3). Obsahově je přitom projekt orientován do velmi aktuální a trvale perspektivní vědecko technické oblasti moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikačních technologií, tedy do oblastí, které jsou v popředí vědeckých a výzkumných aktivit všech hospodářsky vyspělých států světa a které tvoří technologický pilíř každé moderní informační společnosti. Situace v České republice i v řadě jiných vyspělých zemí však ukazuje, že uvedené oblasti i přes svou vysokou atraktivnost, nespornou vědeckou zajímavost, masové aplikační rozšíření a trvalý perspektivní rozvoj nepřitahují dostatečný počet nadaných technicky zainteresovaných mladých lidí zejména s orientací na celoživotní akademickou či vědecko výzkumnou kariéru. I přes poměrně značné počty absolventů bakalářského či magisterského studia vysokých škol v těchto technických oborech je počet schopných a zejména dostatečně motivovaných zájemců o vědeckou a vývojovou práci stále na nízké a pro pokračující rozvoj společnosti nepostačující úrovni. Zmapování a posouzení ovlivnitelných důvodů tohoto stavu pro daný vědní obor, přípustné zobecnění pro další vědecko technické obory a zejména výzkum, stanovení a praktické ověření možných konkrétních kroků pro jeho postupné zlepšování je účelem podaného projektu. Uvedeného účelu projektu bude dosaženo výzkumem a bezprostředně následným aplikačním ověřením konkrétních akcí, činností a konkrétních zájmových sdružení v dané vědecko technické oblasti. Jejich konkrétní popis je uveden v části 4.1 návrhu projektu, zde pouze uvádíme ty cíle průřezového programu "Lidské zdroje (2E)", které navržený projekt naplňuje: 2EC1: Projekt celou svou koncepcí a náplní, realizací a podporou konkrétních akcí, činností a zájmových sdružení zkoumá a ověřuje postupy a metody k účinnější motivaci mladých lidí pro jejich vyšší celoživotní zapojení do práce ve vědě, výzkumu a vývoji. 2EC2: Tím, že většina prezentačních akcí a činností organizovaných v rámci řešení projektu bude přístupná i širší veřejnosti a též mnoho popularizačních informací o vědecko výzkumné práci a rozvoji vědy a techniky bude veřejně přístupných na Internetu, bude pozitivně ovlivněn i postoj veřejnosti k vědě, výzkumu a vývoji. 2EC3: Celý projekt svou náplní, svými akcemi a svými očekávanými důsledky též přispěje ke zdokonalení přípravného vzdělávání a přípravné informovanosti začínajících pracovníků - studentů pro budoucí práci ve vědě a výzkumu. 2EC4: Konkrétními akcemi, činnostmi a příklady chceme zvýšit atraktivnost vědeckých a výzkumných profesí mezi studenty a efektivně je pro tyto činnosti motivovat. 2EC6: Výsledky našich postupů budou samozřejmě analyzovány a hodnocena jejich účinnost pro zlepšení situace v oblasti lidských zdrojů, v našem případě zejména středoškolských a začínajících vysokoškolských studentů a jejich zájmu o budoucí profesionální působení v oblastech vědy a výzkumu Očekávané přínosy projektu Cílovým očekávaným přínosem projektu je zvýšení zájmu mladé generace, konkrétně středoškolských a návazně vysokoškolských studentů o tvůrčí vědecko výzkumnou činnost a o vlastní motivované působení v oblastech vědy a výzkumu moderní elektroniky a vyspělých komunikačních technologií. Svými konkrétními akcemi přispěje projekt ke zvýšení zájmu studentů středních škol o vysokoškolské studium technických oborů - v případě daného projektu o studium elektroniky a komunikačních technologií. Cílevědomým a soustavným působením se též zvýší motivace studentů pro budoucí vědeckou a výzkumnou práci. Tyto celkové přínosy se budou projevovat v řadě dílčích oblastí a dílčích krocích:

6 Prostřednictvím populárně odborných přednášek a seminářů realizovaných s podporou tohoto projektu budou studenti pravidelně seznamování s posledním vývojem a budoucími trendy v daných vědních oblastech. Formou posterů, referátů a "mini"projektů se do těchto seminářů budou moci aktivně zapojit i sami studenti a ověřovat si tak své vlastní (byť počáteční) schopnosti pro budoucí tvůrčí technickou práci. Technicky zainteresovaní studenti středních škol získají možnost účastnit se již během svých středoškolských studií řady akcí organizovaných na vysoké škole (soutěže, prezentace, semináře, ukázky a práce v laboratořích, návštěvní dny apod.) a s předstihem tak zažívat vysokoškolské prostředí. Výsledkem bude snažší přechod studentů na vysokoškolský způsob studia včetně lepší připravenosti pro vlastní tvůrčí odbornou práci na vysoké škole i po jejím absolvování. Za pomoci multimediálních internetovských prezentací vytvořených za pomoci projektu získají studenti všech druhů škol i "laická" veřejnost trvalou možnost sledovat on-line činnost ve výukových a výzkumných laboratořích řešitelského pracoviště - Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně a budou tak moci "na vlastní oči" zažívat "dobrodružství" vědecko výzkumné práce. Konkrétní organizační, personální, technickou a finanční podporou činnosti zájmových technických sdružení, klubů a kroužků umožníme technicky zainteresovaným středoškolským a začínajícím vysokoškolským studentům zapojit se do konkrétních oblastí tvůrčí práce a přiblížíme jim tak skutečnou "profesionální" vědeckou a vývojovou práci. Nejnadanější z těchto studentů se mohou stát členy řešitelských týmů skutečných vědecko výzkumných projektů na našem pracovišti. Ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými odděleními předních firem elektronického a komunikačního průmyslu a s ústavy Akademie věd ČR získají studenti středních i vysokých škol možnost shlédnout a zažít konkrétní podmínky tvůrčí práce vědeckých a vývojových pracovníků přímo v praxi na jejich pracovištích. Domníváme se, že každý z těchto dílčích kroků je přínosný sám o sobě. Jejich spojením v jediný systematicky uskutečňovaný celek bude jejich účinnost ještě větší a může tak zajistit dosažení očekávaných celkových přínosů projektu uvedených výše Způsob ověření dosažených přínosů Ověřování dosahovaných přínosů projektu se bude uskutečňovat jak průběžně během doby jeho řešení, tak souhrnně při jeho ukončení. Prvním krokem pro posouzení úspěšnosti jakéhokoli řešení musí být zjištění výchozího stavu problematiky v dané oblasti. Tomu bude na počátku projektu sloužit především rozsáhlá dotazníková akce realizovaná s podporou projektu na všech vhodně zaměřených středních školách především ve městě Brně a v dalších moravských regionech a rovněž mezi studenty 1. ročníku FEKT VUT v Brně. Chceme též oslovit vhodné střední školy z Bratislavského kraje Slovenské republiky. Tímto vstupním krokem chceme zmapovat počáteční situaci v dané zájmové oblasti projektu a vůči ní pak posuzovat dosažení jeho celkových cílů. Během řešení projektu bude možno postupné plnění úkolů a cílů ověřovat následovně: Zveřejňování termínů a témat odborných a populárně vědeckých přednášek a seminářů, vypisování témat studentských "mini"projektů, vyhodnocování zájmu a účasti studentů, příp. další zainteresované veřejnosti. Zapojení studentů středních škol do vysokoškolského "života" formou účasti na soutěžích, prezentačních akcích, dnech otevřených dveří a dalších akcích. Postupná realizace multimediálních internetovských prezentací a on-line přenosů z vysokoškolských laboratoří, vytvoření samostatné oblasti na www stránkách fakulty, ověřování jejich návštěvnosti a účinnosti. Konkrétní výsledky práce podporovaných zájmových sdružení a technických klubů, vyhodnocování zájmu studentů středních a vysokých škol o jejich činnost, prezentace jejich výsledků. Realizace odborných exkurzí do výzkumných a vývojových oddělení firem a vědeckých ústavů, vyhodnocování jejich přínosu pro názory studentů a celkové efektivnosti.

7 Vyhodnocování dílčích výsledků a ověřování jejich přínosů pro dosažení celkových cílů projektu bude prováděno jak bezprostředně po realizaci každé akce, tak v každoročních dílčích zprávách o řešení projektu. Na základě kritického zhodnocení pak budou jednotlivé konkrétní postupy a kroky dle potřeby modifikovány z cílem dosáhnout maximálního efektu z hlediska cílů celého projektu. Přínosy celého projektu budou posouzeny těsně před jeho ukončením závěrečnou dotazníkovou akcí na středních školách a mezi studenty prvních dvou ročníků fakulty, a to na základě srovnání dosaženého stavu se stavem zjištěným na počátku projektu. Je však jasné, že plnohodnotné a zejména trvalé zlepšení situace v oblasti zájmu studentů o vědeckou a výzkumnou práci se může projevit až za několik let při další systematické práci. Nicméně v době ukončení projektu bude jistě možné vyhodnotit alespoň trendy v dané oblasti a konstatovat, zda kroky realizované v rámci řešení projektu byly úspěšné Kritické předpoklady dosažení účelu projeku Ve prospěch řešitelského týmu z hlediska dosažení účelu projektu hovoří zejména následující skutečnosti: Řešitelský tým má dlouhodobé aktivní zkušenosti s prací s mladými technicky orientovanými lidmi včetně studentů středních škol. Řešitelské pracoviště má již v současné době navázánu spolupráci s některými středními školami a s řadou výzkumných a vývojových pracovišť průmyslových společností a ústavů Akademie věd ČR. Řešitelské pracoviště má bohaté zkušenosti s organizací odborných seminářů, konferencí, návštěvních dnů a dalších odborných i prezentačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Řešitelské pracoviště je dobře dislokačně a technicky vybaveno včetně velmi kvalitní počítačové sítě. Pracoviště má značné zkušenosti s distančními formami výuky, s tvorbou multimediálních interaktivních vzdělávacích pomůcek, virtuálních laboratoří a on-line prezentací. Realizace projektu v jeho dílčích oblastech tedy není ohrožena žádnými vlivy, které by nemohl řešitelský tým ovlivnit. Na základě našich dosavadních kontaktů s řadou středních škol víme, že i ony mají zájem o výše uvedené zájmové akce a o práci zájmových sdružení a budou účasti svých studentů nápomocny. Ke kompletní realizaci projektu tak není zapotřebí žádné další podpory dalších navazujících projektů či činností. Je však nutno konstatovat, že trvalá úspěšnost efektů nastartovaných výzkumem v daném projektu bude celospolečensky zajištěna jen tehdy, bude-li trvale a výrazně zvyšována společenská prestiž vědecké a výzkumné práce, a to nejenom formálními deklaracemi, ale zejména formou konkrétních legislativních kroků včetně výrazného a trvalého zvyšování finanční podpory a ocenění těchto činností a jejich pracovníků. Bez splnění těchto podmínek - neovlivnitelných řešiteli projektu - zůstane oblast kvalitní vědy a výzkumu i nadále doménou jen "hrstky" nadšenců s nízkou reálnou přitažlivostí pro mladou generaci.

8 Představení projektového týmu Projektový tým je tvořen akademickými, vědecko výzkumnými a technicko hospodářskými pracovníky a doktorandy Ústavu radioelektroniky (UREL) FEKT VUT v Brně. Ústav patří k největším oborovým ústavům FEKT VUT s velkým rozsahem výuky, a to ve všech studijních programech fakulty bakalářském, magisterském i doktorském. Na ústavu působí a do řešení projektu bude zapojeno 5 vysokoškolských profesorů (což je nejvíce na FEKT; další jmenovací řízení probíhá v současné době), 8 habilitovaných docentů, 10 odborných asistentů a asistentů (5 z nich s vědeckou hodností CSc. či PhD) a přes 30 studentů prezenčního doktorského studia (z nich 1 indický a 1 holandský student). Ústav má zastoupení v oborových radách tří studijních oborů bakalářského studia a v 5 oborech navazujícího magisterského studia FEKT VUT. UREL je garančním ústavem největšího studijního oboru "Elektronika a sdělovací technika" ve všech studijních programech fakulty. Ústav má významné zastoupení ve vědecké radě FEKT VUT v Brně, ve vědecké radě Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, vědecké radě FEL ČVUT v Praze, vědecké radě FEL ZČU v Plzni a vědecké radě Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR v Praze. Učitelé ústavu působí v oborových radách doktorského studia FEKT VUT v Brně a FEL ČVUT v Praze. Jeden z garantů navrženého projektu Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. je rovněž pracovníkem UREL a vykonává v současnosti funkci proděkana FEKT VUT v Brně se zodpovědností za oblast navazujícího magisterského studia a kombinovaného studia FEKT. Druhý garant a současně řešitel projektu je vedoucím Ústavu radioelektroniky a rovněž předsedou oborové rady studijního oboru "Elektronika a sdělovací technika" na FEKT VUT v Brně. V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na oblast obecné elektroniky, a to jak na teoretické základy, tak zejména na aplikační využití především v oblastech elektronických komunikací. Ústav zajišťuje výuku více než 50 předmětů bakalářského a magisterského studia a přes 15 předmětů doktorského studia. Celofakultně zajišťujeme výuku problematiky elektronických analogových, impulsových a číslicových obvodů a systémů, počítačové analýzy a navrhování elektronických obvodů, TV techniky a videotechniky, vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a teorie elektromagnetického pole, teorie signálů a sdělování, bezdrátových a mobilních komunikací a elektromagnetické kompatibility. Ústav je rovněž aktivní ve výuce v anglickém jazyce (každoročně cca 4 předměty), v různých kurzech Univerzity 3. věku VUT a ve speciálních kurzech celoživotního vzdělávání pro mimoškolní instituce (Flextronics, T-Mobile CZ, Honeywell, Gitty apod.) včetně zahraničních (FH Wiesbaden, organizace a obsahové zajištění Evropské letní školy mikrovln a optoelektroniky v roce 2004). Vědecká činnost ústavu je obsahově zaměřena do oblastí teorie elektronických obvodů a systémů a jejich aplikací v komunikační, řídicí a průmyslové technice, zpracování signálů a jeho aplikace v oblasti zpracování řeči a digitální radiotechnice, elektromagnetické vlny, antény, mikrovlny a optoelektronika, EMC a speciální elektronické komunikace (mobilní, satelitní, optické bezkabelové komunikace). Organizačně se tato činnost uskutečňuje především formou řešení grantových projektů a úkolů podporovaných různými tuzemskými a zahraničními grantovými agenturami (každoročně více než 40 tuzemských a 3 až 5 mezinárodních projektů). S vědeckou činností v rámci grantových projektů je úzce spojena i vývojová a výzkumná činnost ústavu. Jejím vyústěním je množství úspěšně oponovaných výzkumných a technických zpráv k řešeným projektů a technickým dílům. Výzkumná a vývojová činnost ústavu se uskutečňuje rovněž formou řešení úkolů, zakázek a expertíz pro firmy, průmyslové podniky a výzkumné ústavy. V těchto oblastech má UREL přes 20 tuzemských a více než 16 zahraničních spolupracujících škol, průmyslových podniků a institucí. V posledních třech letech bylo na ústavu vyvinuto a realizováno přes deset technických zařízení a programů, které našly svá praktická uplatnění, a to i v prestižních mezinárodních projektech, např. v kosmickém výzkumu. UREL má pracovní kontakty s řadou zahraničních vysokých škol a univerzit i řadou zahraničních firem. Ústav je kolektivním členem mezinárodní organizace AMSAT (vývoj a provozování experimentálních satelitů) a každoročně pořádá řadu odborných seminářů, workshopů a vzdělávacích kursů ve spolupráci s obchodními a výrobními firmami českého elektronického a komunikačního průmyslu (Hewlett Packard Praha, WIRELESSCOM Praha, TR Instruments Brno, České radiokomunikace Brno, ERA Pardubice, RAMET Kunovice, AMIS Czech Brno apod.). UREL je vydavatelem mezinárodního vědeckého časopisu pro oblast radioelektronického inženýrství RADIOENGINEERING, který má velmi dobrou odezvu i v zahraničí. Od r.1991 se na jaře každého roku na našem ústavu koná mezinárodní česko-slovenská vědecká konference RADIOELEKTRONIKA doprovázená výstavou elektronických přístrojů a měřicí techniky. Konference se svými odbornými pracemi účastní i studenti našeho oboru. Z uvedeného stručného představení pracoviště projektového týmu je jasné, že UREL působí (pedagogicky i vědecko výzkumně) ve všech oblastech, jichž se týká navrhovaný projekt. K jeho úspěšnému řešení má tedy projektový tým ty nejlepší předpoklady - odborné, vědecké, pedagogické, technické, dislokační i personální.

9 Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

10 Údaje o pracovišti - Vysoké učení technické v Brně - Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Název pracoviště Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Popis pracoviště podílejícího se na činnosti centra, jeho lokalizace a popis prostor vymezených pro jeho činnost Ústav radioelektroniky je dislokován v moderní budově VUT v Brně na Purkyňově ulici 118, kde má kvalitní zázemí pro svou pedagogickou a vědecko výzkumnou činnost. Některými přesuny plánovanými na VUT v příštích letech se má tato situace pro náš ústav dokonce dále zlepšit. Lze konstatovat, že po stránce prostorových podmínek je naše pracoviště na kvalitní řešení projektu velmi dobře připraveno, a to bez nutnosti dalších stavebních investic. Náš ústav disponuje v současné době těmito specializovanými laboratořemi, které budou využívány pro výzkumnou činnost v rámci navrhovaného projektu: 7 výzkumných a vývojových laboratoří bez pravidelné výuky: výzkumná laboratoř pro číslicové zpracování signálů výzkumná a vývojová laboratoř optických komunikací výzkumná výpočetní laboratoř numerických metod výzkumná a vývojová laboratoř experimentálních družicových spojů vývojová, zkušební a testovací laboratoř EMC výzkumná a vývojová laboratoř mobilních komunikací T-Mobile výzkumná laboratoř digitální videotechniky a TV techniky 3 speciální počítačové laboratoře částečně obsazené řádnou výukou s osobními počítači Pentium III a IV a pracovními stanicemi se standardním i specializovaným softwarovým a periferním vybavením. Kromě uvedených výzkumných a vývojových laboratoří disponuje náš ústav dalšími 13 speciálními výukovými laboratořemi, v nichž kromě výuky studentů probíhá také výzkumná činnost. S ohledem na základní vědeckou orientaci našeho ústavu jsou všechny tyto laboratoře ve své podstatě zaměřeny právě na výzkum problematiky, na něž je obsahově zaměřen předložený projekt a jsou pro tento účel systematicky a průběžně technicky vybavovány. Detailním výčtem tohoto vybavení (který zde pro jeho rozsáhlost sice neuvádíme, informaci o něm lze však nalézt na internetových stránkách ústavu na adrese se lze přesvědčit, že pro zahájení plnohodnotného řešení všech dílčích oblastí projektu je na našem ústavu k dispozici kvalitní měřicí a výpočetní technika včetně potřebného programového vybavení. Podle mínění mnoha kolegů z tuzemských akademických pracovišť představuje materiální a technické vybavení našeho ústavu současnou špičku v rámci všech technických univerzit v České republice. Podobný názor má i většina zahraničních odborníků při svých návštěvách našeho pracoviště. Naše materiální a technické vybavení je jimi považováno za velmi dobré na srovnatelné úrovni s předními evropskými i mimoevropskými technickými univerzitami. Lze tedy konstatovat, že po stránce prostorového a materiálně technického vybavení je naše pracoviště na řešení navrhovaného projektu plně a dobře připraveno. Dosavadní výzkumná činnost Vědecká činnost ústavu je obsahově zaměřena do oblastí teorie elektronických obvodů a systémů a jejich aplikací v komunikační, řídicí a průmyslové technice, zpracování signálů a jeho aplikace v oblasti zpracování řeči a digitální radiotechnice, elektromagnetické vlny, antény, mikrovlny a optoelektronika, EMC a speciální elektronické komunikace (mobilní, satelitní, optické bezkabelové komunikace). Organizačně se tato činnost uskutečňuje především formou řešení grantových projektů a úkolů podporovaných různými tuzemskými a zahraničními grantovými agenturami (každoročně přibližně 50 tuzemských a cca 3 až 5 mezinárodních projektů). Členové řešitelského týmu navrhovaného projektu uplatnili v minulých 5 letech více než 800 výsledků výzkumu a vědeckého vývoje vztahujících se k obsahové problematice projektu, z toho téměř 30 formou knih, monografií či kapitol v knihách, přes 80 formou článků v mezinárodních vědeckých časopisech a téměř 100 v národních časopisech, přes 500 formou příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích, seminářích a workshopech, přes 200 stejnou formou na národních konferencích a seminářích a 25 formou rozsáhlejších realizovaných inženýrských děl. Na uplatněné výsledky své práce zaznamenali řešitelé ve stejném období přes 100 mezinárodních a národních odezev a citací ve vědeckých knihách, časopisech a sbornících konferencí.

11 Přestože všechny námi řešené vědecké a výzkumné projekty souvisejí též s naší vlastní pedagogickou činností, byly některé z nich cíleně zaměřeny do oblasti přímého zkvalitňování a modernizace výukového procesu, tedy do oblastí velmi úzce souvisejících s tématickou orientací předloženého projektu. Jde zejména o rozšiřování praktických laboratorních forem výuky včetně budování příslušných výukových laboratoří vybavených špičkovou měřicí a výpočetní technikou. Pomocí takto koncipovaných projektů byly na UREL v minulých letech vybudovány a vybaveny např. tyto laboratoře: Laboratoř pro číslicové zpracování signálů (projekt MŠMT) Laboratoř pro praktickou činnost studentů v oblasti EMC (projekty FR VŠ a TEMPUS-IB) Laboratoř pro praktickou výuku mobilních a bezdrátových komunikací (projekty FR VŠ a T-Mobile CZ) Otevřené výukové počítačové laboratoře (projekt FR VŠ) Sdružená počítačová laboratoř pro elektroniku a komunikační techniku (projekt FR VŠ) Laboratoř digitální televizní techniky a videotechniky (projekty FR VŠ a AV ČR) Laboratoř nízkofrekvenčních aplikací (projekt FR VŠ) Vzhledem k uvedené šíři a objemu vědecké a výzkumné činnosti řešitelského pracoviště je následujících 5 výsledků se vztahem k řešené tématické oblasti projektu jen velmi zúženým výběrem, který proto nemůže být ani plně reprezentativní: [1] SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita principy a metody. Vzdělávací monografie, též jako multimediální internetovská vzdělávací encyklopedie na Brno: Vysoké učení technické, Edice Připojujeme se k Evropské Unii, svazek 2 [2] RAIDA, Z., WILFERT, O. et al. CAE in Optoelectronics. IEEE Transactions on Education, 1999, vol. 42, no. 3, p [3] HANUS, S. Education in Mobile Communications on Institute of Radio Electronics FEEC BUT. In Proceedings of the 13th International Czech Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003.Brno, p. 8-10, ISBN [4] KASAL, M. Nové družice nad obzorem. Praktická elektronika a radio, ISSN X, 2003, Vol. VIII, n. 2, p [5] KOLKA, Z., WILFERT, O. Teaching Methods of Photonics and Paradigm of Present-day Science. In Proc. of 14th International Czech Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA Bratislava, 2004, p , ISBN Popis výzkumné činnosti pracoviště a jeho vybaveni Výzkumná činnost pracoviště - Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně - po stránce obsahové plně pokrývá problematiku navrženého projektu. Vědecká a výzkumná činnost pracoviště je dlouhodobě orientována do oblasti teorie a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů, oblasti zpracování signálů a jeho aplikace pro zpracování řeči a digitální radiotechniku, problematiky elektromagnetických vln, antén, mikrovln, optoelektroniky a elektromagnetické kompatibility a problematiky pokročilých elektronických komunikací - mobilních, satelitních a optických. Výzkum našeho pracoviště je tedy orientován právě do obsahových oblastí projektu, tedy oblastí moderní elektroniky a vyspělých komunikačních technologií, a to jak v širším slova smyslu, tak i v jejich dílčích vysoce specializovaných oblastech (detaily jsou uvedeny v předchozích částech návrhu). Řešitelské pracoviště je současně významnou, úspěšnou a v českém i evropském univerzitním prostředí uznávanou vzdělávací institucí s dlouholetou pedagogickou zkušeností ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Pracoviště má též významné a pozitivní zkušenostmi ze spolupráce se středními školami a s průmyslovými, příp. akademickými výzkumnými a vývojovými subjekty v České republice a v zahraničí. Pracoviště má rovněž dlouhodobé zkušenosti s úspěšnou organizací řady vědeckých, odborných, pedagogických a obecně prezentačních akcí, konferencí, seminářů a workshopů (detaily jsou opět uvedeny v předchozích částech návrhu). Spojení této vědecko výzkumné kompetentnosti, pedagogických a organizátorských zkušeností a kvalitního technického, dislokačního a personálního vybavení činí naše pracoviště plně kvalifikovaným pro úspěšné splnění všech dílčích i celkového cíle předloženého projektu. Vyjádření k duplicitě řešení Řešitelské pracoviště jako celek bylo v letech 1999 až 2004 zapojeno de řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM "Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií". V současnosti je jedním z (několika) řešitelských pracovišť výzkumného záměru MŠMT č. MSM "Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací". Oba tyto výzkumné záměry jsou/byly - na rozdíl od předloženého

12 projektu - koncipovány jako "ryze" vědecko odborné projekty v uvedených oblastech, avšak bez jakéhokoli řešení otázek lidských zdrojů a (samozřejmě) bez jakýchkoli popularizačních aspektů. Svým reálným obsahem a svými cíli tedy nejsou (nebyly) v žádném duplicitním vztahu k předloženému projektu. Ze stejných důvodů nevzniká žádná duplicita řešení navrženého projektu ani s dalšími vědeckými projekty financovanými např. Grantovou agenturou ČR, jejichž řešitelé, příp. spoluřešitelé jsou členy řešitelského týmu navrženého projektu. Pro značný počet těchto projektů uvádím jen jejich identifikační čísla a názvy: 102/04/0553 Analytické modelování speciál. mikrovlnných planárních struktur 102/04/1079 Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur 102/04/0469 Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách 102/04/2080 Modely mobilních sítí a jejich optimalizace 102/04/0442 Nové elektron. obvody s moderními vícebranovými funkčními bloky 102/05/0771 Pokročilé metody pro počítačový návrh obvodů 102/05/0732 Počítačové modelování a syntéza číslicových a smíšených systémů 102/05/0571 Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů 102/03/H105 Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace 102/03/H086 Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech Rovněž ani další vědecko výzkumné, příp. vývojové projekty řešené v roce 2005, příp. v současné době na řešitelském pracovišti nejsou v duplicitním vztahu s posláním, náplní ani cíli navrženého projektu. To je evidentně zřejmé již z jejich názvů, příp. jejich zadavatele: Provoz laboratoře mobilních komunikací GSM (T-Mobile CZ) Vývoj všesměrové antény pro pásmo 1 až 10 GHz (Národní bezpečnostní úřad) Nový způsobu komunikace pro zónové měření (Národní bezpečnostní úřad) Výzkum interaktivních systémů digitální televize jako informační kanál pro občany ČR (Akademie věd ČR) Vývoj technologických souborů I3T (AMIS CZ) Rozšíření funkčních možností lokomotivního tachografu (MPO a METRA Blansko)

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www. Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Na oboru EST se v jednotlivých předmětech naučíte Analyzovat, navrhovat, konstruovat a aplikovat moderní elektronické obvody

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opave, Na Rybnícku 626/1, 746 01 Opava, Ceská republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková

Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT. Alena Kohoutková Prezentace uchazeče pro volbu kandidáta na děkana FSvČVUT Alena Kohoutková Základní data narozena 10.10.1953 v Praze vdaná děti: Alžběta (1987), Štěpán (1989) absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více