školy hl. města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školy hl. města Prahy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JANA NERUDY školy hl. města Prahy za školní rok 2006/2007 předkládá: RNDr. František Kopecký ředitel školy

2 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2006/2007 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon. RNDr. František Kopecký, PhDr. Ludmila Otmarová, Petr Mašlaň, Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 7941K604 G-přírodovědné předměty K611 G-humanitní předměty K610 G-vybrané předměty v c.j K807 G-esteticko výchovné před Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2005/2006 : a. nové obory / programy žádné b. zrušené obory / programy žádné 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu), uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1, Hellichova 3 /hl.m. Praha/ Praha 3, Komenského nám. /hl.m. Praha/ 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má dvě pracoviště, obě budovy jsou majetkem hl. m. Prahy a mají bezbariérový přístup. K dispozici máme celkem 52 učebny, 11 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a hudebních předmětů, a knihovnu. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

3 8. Školská rada datum ustanovení, seznam členů listopad 2005 ing. Tomáš Pinkava, předseda ing. Karel Tabery, místopředseda RNDr. Igor Němec RNDr. Jana Příhodová Mgr. Irena Stránská, učitel GJN prof. Martin Ballý, učitel GJN II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem GJN 5 4, , ,2 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 2 1 2

4 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 38 odborné předměty 50 fakulty UK, KPP, OSTA, GI kurzy 47 ICT, ŠVP, GJN, MFF UK, PedF UK, experimenty ve 60 JŠ Skřivánek výuce, jazykové kurzy doplňkové pedagogické studium školský management 4 rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) řízení ve školství, nový správní řád, školní matrika 5 Učitelská unie, Fakta VOS, Služby škole 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 16,4 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 kurzy jiné (uvést jaké) zaměření předpisy ve školství, mzdy, účetnictví Ema, cestovní náhrady počet účastníků 5 vzdělávací instituce Purkyt, Verlag Dashofer, Erudika, TSM 3

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků GJN Změny v počtech žáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 11 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 9 - přestoupili na jinou školu: 16 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu / skupinu průměrný počet žáků na učitele GJN 24,1 4,4 Sledované ukazatele průměrný počet žáků ve třídě a počet žáků připadajících na učitele jsou v případě naší školy statisticky nepoužitelné údaje zejména pro tvorbu normativu, protože počet žáků hudebních tříd je stanoven na v jedné třídě, přesnější vyjádření je naplnění tříd v procentech. Na pracovišti Hellichova činí 100%, tj. víc než předpokládá normativ, na pracovišti Komenského nám. je naplněnost víc než 100%. Počet žáků připadajících na učitele je v našich podmínkách zcela nesmyslný, protože při individuální hudební výuce připadá 1 žák na 1 vyučujícího. 4

6 3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM počet žáků celkem z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze začleňování cizinců. Rusko 7 Slovensko 5 Ukrajina 1 Srbsko a Černá Hora 1 Čína 1 Vietnam 1 Bulharsko 1 Mongolsko 1 Kazachstán 1 Kongo 1 Zkušenosti se zařazováním cizinců jsou dobré. 5. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc

7 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu žáků: škola prospělo s vyznamenáním 174 neprospělo 3 opakovalo ročník 2 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 97,1% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 63,7 z toho neomluvených 0,06 7. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 3 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 38 - počet žáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 76 - neprospěl 0-6

8 8. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2007/2008 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) b. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: obor: počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2007/ Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Velmi pozitivní zkušenosti s integrací TTP žáků.v šestiletém studiu studují 3 žáci, v osmiletém 1 žák s tělesným postižením. 10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. 7

9 Od r dvojjazyčné studium v česko-francouzských třídách. Individuální péče jednotlivcům v dalších zaměřeních /olympiády, soutěže, odborné přehlídky,.../. Např. student Jakub Benda obsadil 2. místo v Mezinárodní fyzikální olympiádě. V osmiletém studiu individuální výuka hudebních oborů (nástroj nebo sólový zpěv), klavírního praktika, komorní hry, hry v orchestru, základy operního herectví a jevištního pohybu. 11. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Účast v Maturitě na nečisto vybraní žáci volitelný předmět. 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Příprava ŠVP pro nižší stupeň proběhla podle plánu koordinátora. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Viz příloha č Prevence sociálně patologických jevů Viz příloha č Ekologická výchova a environmentální výchova Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Zahajovací soustředění Mozolov 123 Lyžařské výcvikové kurzy různá místa 185 Vodácký kurz Otava, Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy 8

10 6. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz SIPVZ (ICT) 171 dospělé ano pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) MŠMT ČR ukončilo SIPVZ k Tím bylo ukončeno financování ICT. 10. Další aktivity, prezentace Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy 11. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Viz inspekční zpráva na internetových stránkách ČŠI 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Kontrola pojistného na zdrav. pojištění VZP-- 11/2006, v pořádku 9

11 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2006 Viz Rozbor hospodaření za rok VII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Příloha : učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Učební plán humanitní třída Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina 0 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 9/9 Občanská výchova Základy společenských ved Dějepis Zeměpis Matematika 4/2 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Chemie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 0 10/5 Biologie/geologie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/ /4 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný předmět 1 - LS 0 0 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 Volitelný předmět /0 2/0 2/2 2/2 4/4 Volitelný předmět /0 2/2 2/2 Volitelný předmět /0 2/0 Celkem 31/18 31/19 33/18 33/18 33/18 33/20 194/111 10

12 Učební plán přírodovědná třída Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 4/2 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 21/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Chemie 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Biologie/geologie 2/1 3/1 2/1 2/1 3/1 3/1 15/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/2 2/ /6 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný předmět 1 - La/Dg 0 0 2/0 1/1 2/2 2/2 5/5 Volitelný předmět /0 2/2 2/2 4/4 Volitelný předmět /0 2/2 2/2 Volitelný předmět /0 2/0 Celkem 31/18 31/17 33/17 33/16 33/17 33/19 194/104 11

13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) Schválen dne 28.listopadu /75 Čj /95-21 Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 4/1 4/ Francouzský jazyk a literatura x 9/9 10/10 4/4 4/4 4/ Cizí jazyk - angličtina 0 0 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis x Zeměpis x Matematika x 4/2 3/1 4/3 4/3 4/3 4/3 23 Fyzika x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 3/1 16 Chemie x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 15 Biologie/geologie 2/1 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 13 Informatika a výp. technika 0 0 2/2 2/ Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 0 8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný předmět /0 2/0 2/2 0 2 Volitelný předmět /0 11/11 11 Volitelný předmět /0 0 Volitelný předmět Celkem

14 Učební plán hudební třídy Ročník Předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Anglický jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika 0 0 2/2 0 Tělesná výchova Všeobecná hudební nauka Sluchová výchova Úvod do dějin hudby Úvod do vícehlasu Hudební nástroje Individuální hudební výuka 3h hl.o 3h hl.o 3h hl.o+1h pov.kl. 3h hl.o+1h pov.kl+3h orchestr Předmět kvinta sexta septima oktáva spec.h.tr. všeob.h.tr. spec.h. všeob. spec.h.tr všeob.h spec.h.tr. všeob.h.tr. tr. h.tr...tr. A B A B A B A B Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Tělesná výchova Harmonie Kontrapunkt Hudební formy Dějiny hudby Rozbor skladeb Hist. Estet. Seminář Hudební teorie Individuální hudební výuka 3h hl.o 1h pov kl 3h hl.o. 3h hl.o 1h pov kl 3 hodiny týdne orchestrální hra (komorní hra), jevištní pohyb, základy herectví, klavírní spolupráce 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 1h pov kl. 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 13

15 Příloha č.1 Zpráva za školní rok výchovné a kariérní poradenství A: V. 1. Výchovné a kariérní poradenství - výchovný poradce na škole působí - školní psycholog na škole není, ale spolupracujeme s psychologem z PPP v Praze 1 (Mgr. Lýdie Jarkovská, PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajišťovala: 1. Besedy na téma Jak se učit, jak zvládnout přechod do nové třídy pro 1.roč. (Hellichova) a kvinty (Komenského) 2. Profitesty pro předmaturitní třídy ( Hellichova 5.roč., Komenského septimy 3. Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče ohledně problémů v učení, či chování žáků přímo v rodině Nejčastěji řešené problémy: - volba další studijní specializace; problém organizace pracovního dne; zvládnutí pocitu, že již nepatřím mezi nejlepší studenty, jako na ZŠ-ostatní spolužáci jsou lepší;; zvládnutí krizových situací ve vlastní rodině (žáci i rodiče) - Kariérní poradenství: - zajištění profitestů a jejich rozborů pro předmaturitní ročníky v PPP (zúčastní se jich obvykle celá třída kromě jednoho až dvou studentů) - pravidelné informace dalším studiu na VŠ a VOŠ (např. otevírané obory, přípravné kurzy, požadavky VŠ, Dny otevřených dveří) maturitním třídám - besedy pro rodiče předmaturitních a maturitních tříd na téma maturitní zkoušky, studium na VŠ, VOŠ a na VŠ v zahraničí (večerní schůzky pro rodiče) - individuální pohovory se studenty a jejich rodiči na téma dalšího uplatnění v životě - beseda pro studenty maturitních tříd na téma sociální a zdravotní pojištění vedená paní Novotnou vedoucí hosp. školy B: Okruhy činnosti VP na škole - Spolupráce s PPP (viz výše) - Spolupráce s ostatními vyučujícími - Poradenská služba pro studenty školy - Spolupráce s rodiči maturitních a předmaturitních tříd - Besedy pro studenty na téma Jak se učit první ročníky a Soc. a zdrav. pojištění pro maturitní ročníky - Informace o škole pro veřejnost (Den otevřených dveří, zodpovídání dotazů rodičů našich současných i budoucích studentů, rady pro bývalé absolventy) C: Časový rozpis akcí v plánu školy - Všechny akce uvedené v plánu školy byly splněny

16 Příloha č.1 D: Zajímavosti letošního školního roku - Pokračuje tradice: studentům pomoc nemusím nabízet, studenti přicházejí sami a žádají o radu E: V hudebních třídách (detašované pracoviště Komenského nám.) - Mgr. Ivana Lipovská, pravidelné programy primární prevence, spolupráce s PPP na. velmi dobré úrovni, řešení prospěchových problémů, semináře Jak se učit a testy profesionální orientace

17 Příloha č. 2 Výroční zpráva o primární prevenci rizikových jevů za školní rok 2006/2007 Primární prevence byla v roce 2006/2007 na GJN prováděna: a) V rámci výuky jednotlivých předmětů, například v hodinách biologie (témata: lidské tělo, zdravý životní styl, účinky návykových látek na lidský organismus), v chemii (chemická struktura návykových látek), v tělesné (sportovní maratony, soutěže, program Sporty v přírodě) a občanské výchově, okrajově i v jiných všeobecně vzdělávacích předmětech. b) Formou cíleného programu 1) V rámci zahajovacího soustředění prvních ročníků je prevence realizována především v oblasti práce s třídním kolektivem, začleňování se do nové skupiny, řešení problémových situací v nové skupině a v rámci zátěžových situací. 2) Odbornou organizací, KPPP (Křesťanská pedagogicko psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8). Prevence probíhá vyškolenými instruktory 2x ročně v rámci výuky v 1. a 2. ročnících. Náplň programu je plánována na základě výsledků sociologických měření snímaných v prvních ročnících. Měření často poukazují na nějaký více či méně závažný problém týkající se daného kolektivu, který se třída snaží vyřešit společně s instruktory. Program prevence trvá vždy čtyři vyučovací hodiny a je cenným zdrojem informací jak pro kolektiv, tak pro třídní profesory, kteří mají možnost se programu buď přímo zúčastnit nebo konzultovat jeho náplň s lektory. S individuálními problémy se studenti mohou obrátit na školního metodika prevence, který problém buď vyřeší nebo ho předá psycholožce Mgr. Ireně Mácové. Studenti mají možnost domluvit si i vícenásobná setkání v KPPP. KPPP rovněž organizuje školení pro třídní profesory zaměřené na práci s novým kolektivem, řešení obtížných situací ve třídě (problémoví žáci, rodinné problémy, osobní konflikty) a v neposlední řadě školí profesory ve způsobu nakládání s výsledky sociometrických měření získaných v rámci preventivních programů ve třídách. V roce 2006/2007 došlo k personální změně na pozici Školního metodika prevence. Novou metodičkou se stala Mgr. Marie Malechová, která se ihned po nástupu do funkce začala vzdělávat v dané oblasti. V březnu 2007 zahájila dvouletý kurz Specializační kurz pro metodiky prevence a následně absolvovala několik seminářů zabývajících se kriminalitou mládeže a rizikovým chováním. Poslední navštívenou akcí byla Letní škola prevence, jejíž součástí byl mimo jiné i kurz Základy grafologie. V hudebních třídách byly také realizovány pravidelné programy primární prevence ve spolupráci s KPPP (Mgr. Hana Černá).

18 Závěrečná zpráva předmětové komise Čj D ZSV HV VV za školní rok Akce v rámci vyučování (projekty a aktivity doplňující výuku) Klub mladých diváků Vycházky Prahou Vzdělávací centrum Židovského muzea tvůrčí dílny (2.A, B, 3.B) Burza Cenných papírů Praha Dům U zvonu, výstava (3.B) Projekt Soudcové do škol (Soudcovská unie): -přednáška JUDr.Vítové 5.ročníky -návštěva okresního soudu /trestní kauza a diskuse s Mgr. Jurečkovou/ Vzdělávací centrum Židovského muzea- tvůrčí dílny a prohlídka muzea (4.A,B) Vojenské muzeum - Expozice Vznik Izraele (5.A,B) Divadelní představení úryvky ze Shakespaera (5x) (3.A) Návštěva Senátu ČR (projekt Parlament v zrcadle času) Eurocentrum cyklus přednášek o EU Slovenský institut 3.studentská konference (3.B) Muzeum hudby - výstava Orbis pictus Akce Vv - zde uvádíme i dlouhodobější projekty NG-Veletržní palác, program Zrození abstrakce (1.C) Klub Otevřený dialog Galerie Rudolfinum, výstava Akné české um (3.C) Vánoční dílna pro studenty-experimentální prostor NoD (2.C) Komentovaná prohlídka výstavy Křičte ústa - GHMP Komentovaná prohlídka SMSU NG Veletržní palác Klub Otevřený dialog, projekt Kůže národa (4.D)

19 Realizace výtvarného projektu Můj cestovní deník z Bordeaux (3.C) Rozsáhlejší projekty a aktivity ( včetně jedno - a vícedenních exkurzí) Výukový projekt ArtCrossing ( e-learningový projekt ve spolupráci s NG a HMP) - 3.A, 3.C, 4.D) Veletrh fiktivních firem (2.ročníky) Soutěž v minimuzikálech (2.ročníky) Fotografický workshop digitální fotografie pro studenty GJN Fotoakademie dokumentace na Projekt Sokrates-Mentální regulace realizace gesta Imaginace (3.C) Projekt Český kabát (Pražské quadrinále prezentace GJN na stránkách katalogu (3.B) Projekt Studenti píšou noviny (spolupráce s MF dnes) - zejména 4.A, 4.B, ale i jiní studenti Projekt Umwelt baut die Brücke ( a výměnný pobyt v Dürenu, články studentů do Práva) Soutěž Cestou do parlamentu (vedení debatního týmu školy) Malá školní akademie Příběhy bezpráví (Člověk v tísni) videoprojekce filmu Milada Horáková a beseda (získání videokazet a jiného studijního materiálu) - pro zájemce z celé školy Vánoční Zpívání na schodech Zlatý fond světové kinematografie v kině Aero (hl. 5. a 6. ročníky) Zájezd do Krakova a Osvětimi třídenní (5.A,B) Toskánsko (renesance) - exkurze pětidenní (4.A,B,C) Terezín - exkurze (5.A) Jeden svět na školách filmové představení s besedou (Bělorusko) Judaistická exkurze Jičín,židovský hřbitov a synagoga a přednášky-dvoudenní (5.A,B) Besedy s Milanem Paumerem v rámci Malostranské akademie, Vzpomínky na holocaust ve spolupráci s ŽNO, o Bělorusku ve spolupráci s Člověkem v tísni, Židovská kabala ve spolupráci s OS Baševi (5.A,B. a zájemci z celé školy)

20 Síla lidskosti filmové představení a beseda Poznávání Prahy formou hry (3.A,1.A) Akce pěveckého sboru a umělecké prezentace Pěvecký sbor Česká mše vánoční provedena 1. v Drážďanech 2.v Pirně 3. v Lichtenštejnském paláci v Praze Gymnasia cantant (soutěž pěv.sborů) 1.regionální kolo-postup do finále 2.celostátní kolo (v Brně) - stříbrné pásmo Společný koncert s francouzským sborem v aule Nerudafest účast na akci studentů Soustředění a koncert v Mnichovicích Slavnostní závěrečný koncert v kostele CČSH ve Vršovicích Divadelní soubor provedl Goldoni hru Lhář (6x ) Výstavy výtvarných a jiných prací Nabídka divadelních představení Práce s pěveckým sborem a nácvik předtančení (irské tance) Vystoupení studentů v Městské knihovně (irské tance) Soutěže Slavík nezpívá špatně (Seifertovy Kralupy) 1.místo - Jarolímková, 3.B Ortenova Kutná Hora 1.místo - Jarolímková, 3.B Den poezie 1.místo - Pártlová, 3.B Čeština a slovenština- jazyky blízké 1.místo - Šimerdová, 3.B O cenu Maxe Broda (studenti 3.B-bez předního umístění) Cena Bedřicha Beneše Buchlovana 1.místo - Goláňová, 3.B

21 Olympiáda ČJ nejvýraznější úspěch: Pavel Hrabák, 5.A-Krajské kolo OČJ - 11.místo Vzdělávání pedagogů Seminář středoškolských programů Junior Achievment (PC programy k výuce ekonomie) Výuka o EU diskusí a hrou-centrum pro komunitní práci střední Čechy Neverbální komunikace v pedagogickém procesu- Descartes Media-link(mediální výchova) Společnost Člověk v tísni - 2x Jak se vystříhati sporů, jak být pánem rozhovorů - Descartes Netradiční hodiny českého jazyka - Descartes Psychologie jako součást středoškolské výuky FFUK (3x) Školení kritického myšlení -III.-VI.cyklus, 4x - PedF UK Právo pro každého Nové učebnice OV- nakladatelství Fraus Jak na EU - Eurocentrum Praha Mezinárodní seminář INSEA( Sémiotické přístupy ve výuce umění) Mediální výchova Artcrossing, NG Praha Stáž a semináře na téma Mentální gesta Vzdělávání IT - školení graf.programu Makromedia flash Ověřování projektu Sokrates - Inforet Lutych Školení předsedů PK ( k RVP) MŠMT Seminář Obrazy z novodobých čes.dějin - práce s DVD - Svaz důstojníků a praporčíků AČR Multikultura - Člověk v tísni Počítačové kurzy (všichni členové komise) Školení sbormistrů Školení Irské tance (víkendové soustředění)

22 Dodatky Mediální výchova a užití IT ve výuce Vv Ověřování metodiky Mentálních gest (F.de la Galladerie) Organizování divadelních představení pro studenty i profesory (mimo KMD) Tvorba přijímacích zkoušek Management keramického kroužku Vytváření www stránek Celoroční (1 hod.týdně) judaistický seminář Vytváření a hodnocení testů, tématických projektů, tématických her a soutěží Zvláštní konzultace pro nadané studenty (současné i absolventy) Irské tance- výuka, celoroční čtyřhodinový kurz Externí spolupráce s NG Praha LO SMSU, publikování odborných článků na metodickém portálu RVP, člen odborné rady pro výtvarné aktivity-centrum dětských aktivit Nipos-ARTAMA Práce s pěveckým sborem, koncerty (Betlémská kaple, Státní opera Praha, Anežský klášter 5x, natáčení CD Spolupráce se Slovenským institutem Spolupráce s Ústavem soudobých dějin, PŽNO, OS Baševi Spolupráce s OS Člověk v tísni Expozice na akci Schola Pragensis

23 Závěrečná zpráva předmětové komise M Fy - Inf za školní rok 2006/07 Předmětová komise zadává a opravuje přijímací testy z matematiky do prvních ročníků. Letos navíc psaly přijímací testy i druhé ročníky. Jako každý rok i letos učitelé matematiky vedli praxe studentů. Studentům umožňujeme rozšiřovat si přehled, a proto organizujeme odborné přednášky z matematiky i fyziky. Studenti matematického semináře z 5.A,B využili den otevřených dveří Akademie věd a vyslechli zajímavou přednášku z vyšší matematiky Dr.Chlebouna Téměř středoškolskou matematikou proti rakovině. Prof. Černý ze stavební fakulty ČVUT přednášel pro studenty 6.A, 6.C na téma Matematika a geometrie v praxi. 6.A navštívila v Akademii věd v březnu přednášku Fyzika Slunce a v dubnu v planetáriu přednášku Astrofyzika. Významnou složkou práce PKMFI je organizování soutěží, ať už jde o MO, FO, PO, pro něž je obtížné získat soutěžící, nebo o popularitě se těšící soutěže, jakými jsou mezinárodní soutěž KLOKAN nebo školní soutěže, např. matematická soutěž ve francouzštině nebo angličtině, kterých se naopak zúčastňují stovky studentů. Družstvo GJN se umístilo na 2. místě v Mistrovství České republiky mužů 2007 v turnaji pražských středních škol Přehled výsledků soutěží je na konci zprávy. V KLOKANOVI v kategorii KADET naši první 3 studenti byli i vůbec první na Praze 1 a Ondřej Bajgar byl dokonce 2. v rámci celé Prahy. V kategorii STUDENT (5. a 6. ročníky) se Jakub Benda umístil jako první v rámci Prahy 1 a jako 2. mezi soutěžícími z celé Prahy. Naším největším úspěchem je umístění Jakuba Bendy (studenta prof. M Kličkové a doc. M. Rojka) na 5.místě v celostátním kole 38. ročníku FO a jeho účast v českém reprezentačním týmu v mezinárodním kole soutěže v Teheránu, kde získal stříbrnou medaili. V posledním srpnovém týdnu 2006 probíhala na MFF UK konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. Jakub Benda z 6. A třídy vystoupil na téma Aerodynamický odpor a publikoval článek na toto téma. Doc. M. Rojko se celý školní rok 2006/07 pravidelně věnoval Jakubu Bendovi z 6.A. Připravili pro letošní Veletrh nápadů referát na téma Vliv viskozity na roztáčení kapalin a publikaci na totéž téma. Doc. Rojko vyrobil pro kabinet fyziky učební pomůcky pro optiku: Pohlův pokus, 2 laserové zdroje pro demonstrační optiku a sestavu pro měření momentu setrvačnosti rotujících kapalin. Dva učitelé se zúčastnili v listopadu 2006 desátého setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol v Srní na Šumavě.

24 SIPVZ Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nebyly ze státního rozpočtu pro rok 2007 vyčleněny finanční prostředky na realizaci SIPVZ (Státní informační politika ve vzděláván). K byla ukončena akreditace VSS (Vybrané školicí středisko) GJN v rámci SIPVZ. Ve školním roce 2006/2007 prošlo školením v 6 modulech 171 učitelů z GJN a dalších pražských i mimopražských škol. Typ Modul Lektor Počet P0 Úvodní modul Mgr. Antonín Wižďálek 39 P0 Úvodní modul Zdeněk Plášek 13 PK Databázové systémy Zdeněk Plášek 3 PM ICT ve výuce chemie Mgr. Jan Bauer 9 PX ICT ve výuce anglického jazyka Mgr. Lydia Černá 40 PL Publikování na internetu Ing. Radek Červený 28 PN Počítačová grafika a digitální Ing. Radek Červený 39 fotografie Sebevzdělávání : Vzdělávací program v oblasti informačních technologií v projektu PC a internet pro pedagogy na Vysoké škole finanční a správní. Grafika digitální fotografie - certifikát poučeného uživatele (stupeň P). Počítačový kurz úrovně P2 na téma databáze - certifikát poučeného uživatele (stupeň P). Publikování na Internetu a tak získaly certifikát poučeného uživatele (stupeň P). Školení a přezkoušení pracovníků podle vyhlášky ČUBP ČBU 50/1978. Školení: Office 2007 novinky, Windows Vista novinky,projektové vyučování s využitím MS Office,Software pro výuku ve škole, Bakaláři, E-learningový kurz, Talnet online k přírodním vědám (Chemie v malířství) na MFF UK Seminář doc. Caldy na MFF UK, který se zabýval netradičními úlohami v matematice, popř. netradičními metodami řešení příkladů. Maturity: V 6.C maturovalo písemně francouzsky z matematiky 29 žáků. Srovnání s výsledky ostatních gymnázií je v tabulce :

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol I. Základní údaje o škole 1. Název školy 2. Ředitel a statutární zástupce školy 3. Webové stránky školy 4. Součásti školy a jejich cílová kapacita 5. Obory vzdělání 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více