VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Denis Masyutin Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení Bakalářská práce 2015

2 Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení Bakalářská práce Denis Masyutin Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra jazyků Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Dagmar Lanská Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: srpen Praha

3 Bachelor s Dissertation Language knowledge of Accommodation Hospitality Personnel Denis Masyutin The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of languages Major: Hospitality management Thesis Advisor: Mgr. Dagmar Lanská Date of Submission: Date of Thesis Defense: August Prague

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, Ţe jsem bakalářskou práci na téma Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení zpracoval samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţil, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Denis Masyutin V Praze dne 4

5 Poděkování Rád bych poděkoval Mgr. Dagmar Lanské za cenné rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování bakalářské práce. 5

6 ABSTRAKT MASYUTIN, Denis. Jazykové vybavení pracovníků ubytovacích zařízení. [Bakalářská práce], Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem bakalářské práce bylo identifikovat potřeby jazykového vybavení pracovníků tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech. Práci tvoří teoretická, praktická a návrhová část. Teoretická část popisuje a charakterizuje základní pojmy týkající se problematiky jazykových potřeb pracovníků ubytovacích zařízení. V praktické části jsou analyzované výsledky z dotazníkového šetření pracovníků personálních oddělení ubytovacích zařízení v Karlových Varech. Návrhová část byla zaměřena na doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a na návrhy k zlepšení jazykové vybavenosti pracovníků tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech. Klíčová slova: jazyk, cestovní ruch, Karlovy Vary, ubytovací zařízeni, němčina, ruština, angličtina. 6

7 ABSTRACT MASYUTIN, Denis. Language knowledge of Accommodation Hospitality Personnel. [Bachelor s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The aim of this thesis was to identify the needs of language skills of staff in three-star and four-star accommodation facilities in Carlsbad. Work consists of theoretical, practical and design part. The theoretical part describes and characterizes the basic terms related to the language needs of workers in accommodation facilities. The practical part analyzed the results of a questionnaire survey of human resource managers of accommodation facilities in Carlsbad. The design part was focused on recommendations of disposing weaknesses and suggestions to improve the language skills of three-star and four-star accommodation facilities staff in Carlsbad. Keywords: language, tourism, Carlsbad, accommodation facility, german, english, russian. 7

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Význam znalosti cizích jazyků Cizí jazyky v cestovním ruchu Obecná a odborná cizí řeč Jazykové vybavení pracovníků jednotlivých oddělení ubytovacích zařízení Školení a motivace personálu Školení Jazykové vzdělávaní Motivace Jazykový audit Formy jazykové výuky Skupinová výuka Individuální výuka E-Learning Stáţe v zahraničí Trendy v moderní výuce Celoţivotní vzdělávání Český statistický úřad Karlovy Vary PRAKTICKÁ ČÁST Metody a techniky sběru dat Hypotézy Nejpouţívanější cizí jazyky v Karlových Varech Moţnosti jazykového vzdělávání v Karlových Varech 35 8

9 2.5 Analýza získaných dat NÁVRHOVÁ ČÁST 50 ZÁVĚR 53 SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ: 54 LITERATURA: 54 ELEKTRONICKÉ ZDROJE: 55 9

10 ÚVOD Znalost cizích jazyků představuje v současné době významnou devizu, zejména v oblasti cestovního ruchu. Lze jednoznačně říct, ţe tato znalost je jednou ze součástí úspěchu, a to nejen osobního, ale také úspěchu celého podniku, který má zájem o zaměstnance schopné mluvit cizími jazyky. Globalizační procesy a růst celkové ţivotní úrovně obyvatel ve většině států vedou k zvyšování počtu turistů a návštěvníků ubytovacích zařízení. Česká republika není výjimkou turistické atrakce, krásná historická místa, rekreační střediska, zde všude je zapotřebí velký počet kvalitně vyškolených pracovníků, jak z hlediska profesního vzdělávání, tak i z hlediska vzdělávání jazykového. Téma bakalářské práce jsem zvolil především z důvodu rostoucího významu jazykového vybavení pracovníků hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Svůj výzkum jsem se rozhodl provést v Karlových Varech, protoţe jsou z hlediska cestovního ruchu jedním z nejzajímavějších míst v ČR, a to zejména díky mnoţství cizinců, kteří toto město navštěvují. Znalost cizích jazyků je zde tedy pro pracovníky ubytovacích zařízení naprosto nezbytná. Cílem bakalářské práce je identifikovat potřeby jazykového vybavení pracovníků tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech, plánuji rovněţ popsat problematiku vzdělávání v oblasti cizích jazyků, dozvědět se, který cizí jazyk má v Karlových Varech nejvýznamnější postavení a jakou roli hraje jazykové školení a motivace zaměstnanců, a také zjistit spokojenost zaměstnavatelů s úrovní jazykové vybavenosti jejich zaměstnanců. Z hlediska pouţité literatury budou především pouţity zdroje z následujících oborů: firemní vzdělávání pracovníku, management, personalistika, pedagogika, psychologie, lingvistika. V praktické části se budu opírat hlavně o výsledky svého vlastního dotazníkového šetření a zdroje Českého statistického úřadu. Práci tvoří teoretická, praktická a návrhová část. Teoretická část slouţí jako základ pro část praktickou, je v ní popsán celkový význam znalosti cizích jazyků v cestovním ruchu, definice pojmu ubytovací zařízení, znalost cizích jazyků pro pracovníky jednotlivých oddělení ubytovacích zařízení, úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, dále je představeno, k čemu slouţí školení, a jsou rozebrány motivace zaměstnanců obecně a z hlediska jazykového vzdělávání, je zmíněno, jakou roli hraje 10

11 rozdíl mezi obecným a odborným cizím jazykem, dále je definováno celoţivotní vzdělávání zaměstnanců a nabídnuta analýza nejúčinnějších forem výuky cizích jazyků. V závěru kapitoly jsou základní informace o Karlových Varech. V praktické části budou stanoveny hypotézy, které plánuji na základě dosaţených informací potvrdit nebo vyvrátit. Dalším krokem bude provedení analýzy nejpouţívanějších cizích jazyků v Karlových Varech podle návštěvníků ubytovacích zařízení a zmapování moţností školení nebo celoţivotního vzdělávání tamějších zaměstnanců. K získání informací nezbytných pro verifikaci hypotéz bude uskutečněn průzkum mezi vedoucími pracovníky karlovarských ubytovacích zařízení. Tento výzkum ukáţe na silné a slabé stránky v problematice jazykového vzdělávání, díky čemuţ bude moţné celkově popsat poţadavky na jazykové znalosti zaměstnanců z hlediska managementu a vytvořit návrhovou část. Návrhová část nabízí řešení problémů vyvstalých v oblasti jazykových potřeb pracovníků tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech. 11

12 1. Teoretická část 1.1 Význam znalosti cizích jazyků Řeč odjakţiva patřila k nejdůleţitějším prvkům lidského ţivota, schopnost správně vyjádřit své mínění, komunikovat jak ve svém mateřském, tak i v cizím jazyce vţdycky hrály významnou roli v běţném ţivotě kaţdého člověka. Známý německý filosof Hans- Georg Gadamer napsal: Tak je řeč pravým středem lidského bytí. Musíme ji ovšem vidět v té oblasti, kterou sama vyplňuje, v oblasti lidského spolubytí, v oblasti dorozumění, vždy znova vzrůstající shody, jež je pro lidský život stejně nezbytná jako vzduch, který dýcháme. Člověk je vskutku, jak řekl Aristoteles, bytost, jež má řeč. Všechno, co je lidské, bychom měli přijímat jako řečené. 1 Staré české přísloví tvrdí: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Mluvit cizím jazykem samozřejmě neznamená pouze umět pozdravit, poděkovat a poblahopřát k narozeninám. Plynule se domluvit znamená rozumět rodilému mluvčímu a být schopen vést s ním inteligentní konverzaci. Můţete umět jakýkoliv cizí jazyk, pokud se ale bojíte mluvit, nečtete knihy v tomto jazyce, nepouţíváte ho při práci, nehovoříte s lidmi, je to, jako byste tento jazyk neovládali, omezená znalost jazyka můţe být také překáţkou pro získání zvolené pracovní pozice. Komunikace s hosty hotelu, práce s nadřízeným, který je cizinec, příslušnost k mezinárodnímu týmu, pravidelná komunikace s centrálou v zahraničí, to jsou jen příklady situací, kdy je cizí řeč pravidelně uţívaný nástroj. Znalost a umění mluvit cizím jazykem je přínosem nejen pro zaměstnance, ale i pro firmu. Znalost více jazyků dává kaţdému člověku více moţností při hledání zajímavé a dobře placené práce, z čehoţ vyplývá, ţe cizí řeč je jedním z předpokladů pro získání nových moţností v ţivotě kaţdého člověka. Na problematiku umění cizích jazyků v práci se můţeme podívat ze dvou hledisek: osobní kariéra a celková úspěšnost a popularita firmy. Jak uţ bylo řečeno, znalost cizích jazyků poskytuje moţnosti při hledání práce nebo při kariérním postupu, ale také je důleţité zdůraznit, ţe pro firmu je jazykové školení svých zaměstnanců především nástroj pro zlepšení kvality svých sluţeb, coţ vede ke zvýšení zisku a celkově popularity firmy. 1 Gadamer, Hans-Georg. Člověk a řeč. Praha 1999 str. 29. ISBN

13 1.1.1 Cizí jazyky v cestovním ruchu Cestovní ruch můţeme definovat jako činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí. 2 Ţijeme v postindustriální společnosti, lidé cestují poměrně rádi, jezdí na dovolenou nebo prostě navštěvují různá zajímavá místa, přičemţ toto všechno je spojeno s cestovním ruchem. Dnes uţ cestují nejen obyvatelé nejbohatších států, v souladu s údaji Světové organizace cestovního ruchu je možné dokumentovat skutečnost, že pokud se v roce 1950 ostatní země podílely na cestovním ruchu pouze v rozsahu 3 %, tak v roce 2000 se tento podíl zvýšil vice než 12krát. 3 Ještě před deseti lety bylo cestování mnohem náročnější, dnes můţeme cestovat bez vízové povinnosti vůči státům Evropské unie. Hranice mizejí, ale jazykové rozdíly jsou stejné. Asi kaţdý by chtěl přijet do zahraničí a cítit se jako doma. Studium cizích jazyků v cestovním ruchu slouţí převáţně k tomu, abychom byli alespoň částečně schopni ten pocit cestujícím poskytnout. První dojem o hotelu se obvykle vytváří na recepci. Zaměstnanec můţe být vychovaný a zdvořilý, ale to vše nehraje ţádnou roli, pokud neovládá cizí jazyk. Nejdůleţitějším jazykem je obvykle angličtina, ale existují také hotely zaměřené na klientelu z konkrétního státu, kde můţe být hlavním poţadovaným jazykem např. němčina, francouzština, ruština, japonština atd. Většina lidí má v dnešní době maturitní zkoušku z cizího jazyka. Její součástí vţdy byla v první řadě znalost gramatiky, reálií a obvykle i krátký rozhovor v daném jazyce. Ten je však veden na předem určená témata, proto si studenti obvykle ke kaţdému připraví několik vět a ty posléze zopakují. Obvykle takto konverzují pouze s českým vyučujícím, na jehoţ přízvuk i slovní zásobu jsou zvyklí. Maturita tudíţ není zárukou, ţe se člověk se zahraničním partnerem skutečně domluví, a to tím spíš, je-li jím rodilý mluvčí. Aktivní znalost jazyka většině dřívějších absolventů maturitní zkoušky chybí. Kromě toho platí, ţe pokud jazyk není pouţíván pravidelně, člověk ztrácí schopnost jej aktivně pouţívat. Pasivní znalost obvykle přetrvá delší dobu, ale i její úroveň postupem času klesá. Moţná tedy firma zpočátku najme zaměstnance, který se cizím jazykem skutečně domluví. Kdyţ ho však po roce pošle na zahraniční veletrh nebo konferenci, jeho schopnost navázat nové kontakty či získat důleţité informace můţe úplně selhat. Jestliţe 2 Palatková, Monika. Mezinárodní cestovní ruch. Praha 2012, str. 11. ISBN Hesková, Marie. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha 2006, str ISBN

14 nějaký čas cizím jazykem vůbec nekomunikoval, nejenţe těţko hledá slova a obtíţně se vyjadřuje, ale navíc ztrácí sebedůvěru a má tendenci se aktivní konverzaci podvědomě vyhýbat. Kaţdá firma si tedy musí uvědomit, ţe i za předpokladu, ţe její zaměstnanci nemusí denně plynně konverzovat, je třeba umoţnit jim alespoň zachování jejich současných znalostí. Výuka jazyků není krátkodobou záleţitostí, takţe pokud se objeví zahraniční obchodní klient nebo pozvánka na odbornou konferenci, ztracenou příleţitost nedoţenete. Lidské zdroje je třeba mít připravené Společný evropský referenční rámec Stále více zaměstnavatelů od svých zaměstnanců vyţaduje prokázat znalosti cizích jazyků mezinárodně uznávanou zkouškou. Aby kaţdý člověk mohl dosáhnout uznávaných výsledků, vznikl Společný evropský referenční rámec pro jazyky. V oblasti cizích jazyků definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jedná se o následující kategorie: A1, Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokáţou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu. A2, Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkajícímu se někoho a jeho okolí či nakupování a práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a uţít částečně minulého času. Jsou téţ schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě. B1, Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záleţitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při pouţití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běţných ţivotních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která 14

15 jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy; mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s pouţitím podmiňovacího způsobu. B2, Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běţnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou téţ číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokáţou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokáţou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam. C1, Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí literárním textům, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíţí. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech moţných tématech. V psaném textu dokáţou volit vhodný směr pro čtenáře. C2, Po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíţí rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst sloţité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, pouţívají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáţe vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu. Dokument Rady Evropy říká: Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stádiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta. 4 V podstatě jde o jednoduchý systém, pomocí kterého zaměstnavatel můţe ověřit znalosti uchazeče o zaměstnání, velkou výhodou evropského společného rámce je, ţe platí nejen pro jeden, ale pro většinu evropských jazyků. 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Společný evropský referenční rámec pro jazyky. [cit ]. Dostupné z: 15

16 1.2 Obecná a odborná cizí řeč Jazyk je základem pro vzájemné porozumění mezi lidmi, schopnost komunikovat patří k nejdůleţitějším stránkám lidského ţivota. Nejčastěji pouţíváme mateřský jazyk, ale stále většího významu začínají nabývat také jazyky cizí. Není snadné najít stejný postup učení cizím jazykům vyhovující všem lidem. Cizí jazyk je moţné si osvojit například během zahraniční stáţe a kontaktem s rodilými mluvčími, ve speciálních jazykových školách nebo formou samostudia. Obecná cizí řeč obvykle slouţí k běţné komunikaci, rozhodně se dá říct, ţe je to základní východisko při studování jakéhokoliv odborného cizího jazyka. Tradiční výuka ve školách docela často probíhá v podmínkách vzdálených reálné práci, ale znalost odborné terminologie můţe mnohonásobně usnadnit běţný ţivot zaměstnance. Je důleţité si uvědomit, ţe pojmy obecný cizí jazyk a odborný cizí jazyk jsou navzájem propojeny, bez znalostí základů gramatiky a slov pouţívaných v běţném rozhovoru nehraje znalost odborných pojmů při komunikaci ţádnou roli. Ve většině případů je potřeba znalosti odborných slov závislá na pracovní pozici zaměstnance, pokud např. pracuje jako pracovník oddělení úklidu, znalost odborných výrazů v cizím jazyce není poţadovaná, ale například pro kuchaře, číšníka nebo recepčního uţ pouze obecná cizí řeč stačit nebude. Kaţdé odvětví má svou zavedenou terminologii odborná slova i vţitá slovní spojení, kterým správně rozumí pouze lidé z oboru. Platí to jak v češtině, tak v cizích jazycích. A právě zde je další kámen úrazu: Málokterý člověk je schopen aktivně konverzovat s odborníky. Výuka jazyků ve školství je obvykle zaměřena na kaţdodenní záleţitosti, v lepších případech je doplněna o obchodní korespondenci. Problematiku odborné znalosti jazyka je třeba řešit zejména u absolventů či zaměstnanců, kteří přišli z jiného oboru. 1.3 Jazykové vybavení pracovníků jednotlivých oddělení ubytovacích zařízení V rámci oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení mohou certifikát získat majitelé a provozovatelé těchto zařízení, a to pro kategorie: 16

17 Hotel, Hotel Garni, Pension a Motel ve třídách označených hvězdičkami * Tourist ** Economy *** Standard **** First Class ***** Luxury Označení ubytovacího zařízení s názvem hotel bylo přijato jako obecný pojem na celém světě a je vyuţíváno pro širokou paletu typů ubytovacích zařízení, jako např. hotely v blízkosti letišť, hotely převáţně pro obchodní klientelu, konference, luxusní hotely, ekonomické typy hotelů, hotely spojené s hernami a jinými zábavními zařízeními, hotely pro motoristy. Hotely a obdobná zařízení jsou typizovány v uspořádání do místností (pokojů), jejichţ počet přesahuje určité minimum. Jsou společně řízeny, poskytují určité vymezené sluţby (včetně pokojové sluţby, stlaní lůţek a úklidu hygienického zařízení), jsou seskupeny do tříd podle vybavení a rozsahu poskytovaných sluţeb a nespadají do kategorie specializovaných zařízení. Hotely zahrnují hotely, apartment hotely, motely, horské hotely, hotely na pobřeţí a obdobná zařízení poskytující hotelové sluţby, a to více neţ pouhé kaţdodenní stlaní lůţka, úklid pokoje a hygienického zařízení. Obdobná ubytovací zařízení zahrnují např. penzióny, ubytovací hostince atd., které poskytují omezené hotelové sluţby, včetně denního stlaní lůţek a úklidu pokojů a hygienického zařízení. Ubytovací úsek zahrnuje oddělení a personál, který zajišťuje ubytovací sluţby hostům v průběhu jejich pobytu v hotelu. Ubytovací úsek sestává z části nazývané Front Office, která tvoří tzv. přední, čelní, frontální linii, která zajišťuje prvotní kontakt s hosty. Front Office standardně zahrnuje středisko recepce. Recepční pult je obvykle ohniskovým místem aktivit celého oddělení recepce, a proto má také prominentní postavení v interiéru celé vstupní haly. Hosté přicházejí k recepčnímu pultu k registraci, obdrţí specifikaci pokoje, vyţádají si potřebné sluţby k pobytu v hotelu nebo i v místě a na závěr pobytu zde vyřídí proceduru odhlášení. Je to komunikační místo, které provází hosty celým jejich pobytem. Recepční musí většinou na dobré úrovni ovládat minimálně jeden aţ dva světové jazyky, dobře komunikovat, umět vystupovat, reprezentovat. Od recepčního se očekává, ţe 17

18 mu nedělá problém organizovat, koordinovat, samostatně se rozhodovat, být vţdy upravený a dobře vypadat. Kromě tohoto je dalším předpokladem zvládat obsluhu počítače a nejrůznějších technických systémů, k tomu ovládat ekonomické základy v oblasti účetnictví. Pro nejrůznější situace je prakticky nezbytné, aby byl psychologem, hercem, člověkem, který je odolný proti stresu, který se vţdy usmívá, je milý, příjemný, pozitivně naladěný. Stravovací úsek účelem je poskytování stravovacích sluţeb ubytovaným hostům. Jde o restaurace, pokojový servis a kavárny, lobby bar. Znalost cizích jazyků je na tomto úseku důleţitá pro vedoucí pracovníky, číšníky a barmany. Úkolem úseku je poskytovat stravovací sluţby především ubytovaným hostům. Podle typu hotelu jde buď o všechny, nebo jen o některé z následujících druhů stravovacích sluţeb: snídaně od časných ranních hodin, celodenní stravování, oddělené, vyhrazené stravování, podávání pokrmů a nápojů do hotelových pokojů. Poţadavky profesní: zvládnutí techniky jednoduché, sloţité a slavnostní obsluhy, praktické pouţití gastronomických pravidel, znalost charakteristiky nabízených pokrmů a nápojů, zvládnutí přípravných a úklidových prací na středisku, praktické uplatnění pravidel hygieny, bezpečnosti a estetiky v provozu, správné, pohotové a plynulé vyjadřování v českém jazyce, správné, pohotové a plynulé vyjadřování v určeném cizím jazyce, ovládání pravidel společenského chování a znalost základů psychologie. Nabídkový lístek se vyhotovuje v jazyce českém, jeho vyhotovení v cizích jazycích je plně v kompetenci provozovatele. Nabídkové lístky se sestavují podle gastronomických pravidel, tj. pokrmy, nápoje apod. jsou uváděny v určeném pořadí. Wellness centra, sportovní a relaxační zóny, kosmetické sluţby nabídka záleţí na zaměření hotelu. Znalost cizích jazyků je zde nejčastěji poţadovaná od trenérů, dietologů, plavčíků, kadeřníků a vizáţistů. Můţe se ale stát, ţe znalost cizích jazyků bude vyţadována i od pracovníků jiných oddělení, záleţí to na politice a zaměření ubytovacího zařízení. Struktura personálního oddělení v hotelu nebývá na rozdíl například od stravovacího a ubytovacího úseku nijak sloţitá. V malém ubytovacím zařízení pozici personálního ředitele zastává přímo sám ředitel. Poměrně často jsou tyto funkce, včetně personální podpory a agendy, zajištěny i tzv. formou outsourcingu. Outsourcing představuje zajištění určité činnosti prostřednictvím dodavatelské firmy, která tuto objednanou činnost dodá na klíč. Ve větších a velkých hotelech pak na tuto funkci bývá vyčleněn samostatný řídicí pracovník doplněný o případné asistenty. Velké hotelové 18

19 řetězce pak mají řízení lidských zdrojů nastaveno globálně z centrály společnosti skrze regionální personální ředitele aţ opět po personalisty na jednotlivých hotelech. Postavení personálního oddělení či samotného personalisty v hotelu je zcela zásadní a nezastupitelné. Je nanejvýše ţádoucí, aby samotný personální ředitel či pracovník, který má tuto problematiku v hotelu na starosti, byl v rámci hierarchie přímo podřízen řediteli hotelu a byl mu v této oblasti partnerem a asistentem. 1.4 Školení a motivace personálu Školení Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. 5 Základem pro rozvoj firmy a šíření její dobré pověsti jsou zejména její pracovníci. Bez nich zkrátka nelze úspěšně existovat, coţ si uvědomuje stále více zaměstnavatelů. Kaţdá firma by se měla zaměřovat na spokojenost svých zákazníků. A proto je třeba mít nejen dobré nápady a dávat pozor na efektivitu výrobních procesů, ale soustředit se také na kvalitu výkonu zaměstnanců. Existují dvě základní východiska pro existenci firemního vzdělávaní. Obecně to jsou: podniková politika, strategie řízení lidských zdrojů a strategie vzdělávání pracovníků vytvoření organizačních a institucionálních předpokladů vzdělávání. 6 Pracovníci úspěšné firmy musejí být pravidelně seznamováni s moderním vývojem na trhu a v příslušném oboru, s aktuálními postupy a nejnovějšími trendy. Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci komunikují se zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli, bylo by správné podporovat jejich rozvoj po komunikativní stránce tak, aby vznikaly dobré pracovní vztahy mezi pracovníkem a zákazníkem nebo dodavatelem. Kvalitní sluţby, obchod a spokojené zákazníky lze získat vynikající prací, která je vţdycky spojená se 5 Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha 2001 str ISBN Bartoňková, Hana. Firemní vzdělávání. Olomouc 2007 str. 18. ISBN

20 vzděláváním zaměstnanců. Učení a vzdělávání je trvalý a přirozený jev. A nejlepší učení je úzce spojeno s praktickou zkušeností prací. 7 Nejlepším vzděláváním pracovníků ve firmě bude organizace systematického vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky vzdělávání, sledující cíle strategie vzdělávaní a opírající se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady vzdělávání. 8 Předpoklady jsou chápany jako existence pracovníků zodpovědných za vzdělávací procesy uvnitř organizace, k dispozici je nutné mít standardní a speciální vzdělávací programy, vhodné podmínky při interním studiu nebo zajištěné externí sluţby. jsou: Klíčovými faktory psychologie učení, podle seznamu, který sestavil Reay (1994), Motivace nebo účelovost Významnost z hlediska osobního zájmu nebo volby Učení se prací Právo dělat chyby v bezpečném prostředí Zpětná vazba Právo učících se osob učit se podle svého vlastního časového rozvrhu a svým vlastním tempem Jazykové vzdělávaní Mezi nejdůleţitější vzdělávací aktivity patří jazykové vzdělávání. Čím dál tím větší počet firem si uvědomuje, ţe pro rozšíření svého působení, pro zvýšení zisků a pro vytvoření světoznámého jména je potřeba zaměřit se na nové zahraniční trhy, spolupracovat se zahraničními partnery nebo hledat cizojazyčnou klientelu. V tom případě je jazykové školení personálu naprosto nezbytné. Také je důleţité si přiznat, ţe často jazyková úroveň uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců nestačí. Důvodů můţe být 7 Armstrong, Michal. Personální management. Praha 1999 str ISBN Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha 2001 str ISBN Armstrong, Michael. Personální management. Praha 1999 str ISBN

21 mnoho, moţná neměli dobrou a kvalitní výuku nebo prostě neměli dost příleţitostí mluvit v cizím jazyce. Jaký dojem můţe udělat recepční, který není schopen mluvit ani angličtinou, ani jakýmkoliv jiným cizím jazykem? Nejefektivnějším řešením je výuka potřebných jazyků zajištěná pro vlastní zaměstnance. Kromě toho firma nemusí utrácet hodně peněz. Z dlouhodobého hlediska je výuka zaměstnanců mnohem lepší investicí neţ stálé hledání nových pracovníků. Je to jedním z důvodů, proč stále více firem předchází takovým situacím tím, ţe své pracovníky jazykově vzdělává s ohledem na jejich pracovní zařazení. Kromě nesporných výhod pro firmu je jazykové vzdělávání pozitivně vnímáno u zaměstnanců, kterým můţe dosaţení nových znalostí slouţit ke kariérnímu postupu. Při rozhodování o procesu jazykového školení zaměstnanců by se zaměstnavatelé měli rozhodovat na základě několika kritérií: Nakolik je důležitá znalost cizího jazyka pro zaměstnance a jak často ho používá. Jaká jazyková úroveň je požadovaná a k čemu daný jazyk je (osobní nebo telefonní komunikace, čtení, psaní textů). Jaké jazyky bude zaměstnanec potřebovat. Lhůta, která je nezbytná pro dostatečné ovládání cizí řeči. Motivace, kontrola a podmínky pro výuku (bude se jednat o výuku pouze z prostředků firmy, nebo firma zaplatí jen částečně). Školení personálu, zejména v rámci procesu jazykového vzdělávání, musí být především systematické, klíčové postavení mají tři fáze: Identifikace potřeby vzdělávání Plánování vzdělávání a vyhodnocení výsledků vzdělávání Vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod 10 Zaměstnanci, kteří cizí jazyk ve své práci potřebují, to budou vnímat jako benefit od zaměstnatele, coţ nepochybně zvyšuje jejich loajalitu k firmě. Můţe se ale stát, ţe zaměstnanec o ţádnou výuku nestojí, v tom případě by se firma měla pokusit přesvědčit ho o nutnosti tohoto školení, ale kdyţ se to nepodaří, nejspíše najít nového zaměstnance. 10 Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha 2001 str ISBN

22 Jazykové vzdělání je především dlouhodobá investice, výsledky se projevují později neţ ve vzdělávání profesním, kde je moţné dosáhnout pozitivních změn jiţ za několik dnů. Veškeré úsilí, které firma vynaloţí, se jí však mnohanásobně vrátí v podobě spokojených zaměstnanců, klientů a partnerů. Nelze zapomenout, ţe vzdělávání pracovníků je personální činností, v níž se tradičně nejčastěji vyskytuje úzká spolupráce organizace s externími odborníky či specializovanými vzdělávacími institucemi Motivace Motivace zaměstnanců je jednou z hlavních povinností správného zaměstnavatele a kaţdého manaţera. Správná motivace zaměstnanců je základní kámen úspěchu a hybná síla rozvoje vytvořit v zaměstnanci přesvědčení, ţe on sám chce. Motivace je věda a fenomén zároveň. Důleţité je motivovat lidi podle individuálního spektra jejich potřeb. To znamená, ţe nelze vypracovat jeden jediný motivační systém, který by byl zaměřen na kteréhokoli pracovníka. Několik příkladů finančně nenáročných motivačních programů: Permanentky do studií Vouchery na obědy, večeře Vysílání na stáže Vysílání na kurzy Poděkování před ostatními Kaţdá organizace má zájem na dosaţení trvale vysoké úrovně výkonu lidí, znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, vedení lidí a co je nejdůležitější práce, kterou vykonávají, a pomocí organizačního kontextu, ve kterém tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvořit motivační procesy a pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jedinci dosahovali výsledků odpovídajících očekávání managementu. 12 Obecně můţeme říct, ţe motivace je psychický proces povzbuzování k tomu, aby člověk něco vykonal nebo nevykonal. Silně motivovaní zaměstnanci budou klíčem 11 Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha 2001 str ISBN Armstrong, Michal. Personální management. Praha 1999 str ISBN

23 k efektivní práci a dobrému pracovnímu týmu. Důleţitost motivace je zřejmá hlavně v prvních dnech nových pracovníků. Správně zvolené motivační nástroje jsou nezbytné i pro spokojenost a nasazení stávajících pracovníků. Cizí jazyky vyţadují kaţdodenní studium, coţ není snadné, motivovaný studující dosáhne mnohem lepších výsledků neţ ten, který o studium nemá zájem a vnímá ho pouze jako plnění náročné povinnosti. Ztráta motivace během výuky cizího jazyka můţe vést k velice negativním výsledkům. Zoltan Dornyei tvrdí 13, ţe studovaní musí být stimulující a přinášející radost a navrhuje tři prvky motivační strategie: lekce nesmí být jednotvárná, úlohy by měly být co nejzajímavější, každý studující musí být zapojen do práce Jazykový audit Firemní jazykový audit poskytuje přesné informace o jazykových znalostech pracovníků, o jejich pokroku ve studiu a tím také o efektivitě prostředků vynakládaných na jejich jazykovou přípravu. Jazykový audit slouţí ke stanovení a porovnání jazykové úrovně zaměstnanců. Obsahuje dvě části písemnou a ústní. Výsledkem auditu je jasně definovaná jazyková znalost konkrétního zaměstnance dle evropského referenčního rámce pro jazyky a pro firmu návod pro další investice do jazykového vzdělávání. Pro realizaci jazykového auditu existují dva moţné výchozí okamţiky: Audit před zahájením jazykové výuky. Cílem tohoto auditu je rozdělení zaměstnanců do skupin s odpovídající úrovní, čímţ se jazyková škola snaţí dosáhnout nejvyšší moţné efektivity výuky. Nezávislý jazykový audit. Jazyková škola realizující audit v dané firmě neučí. Cílem nezávislého auditu je objektivní monitorování a zhodnocení efektivity výuky z pohledu nezávislých expertů. 13 DORNYEI, Zoltan. Motivation Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press s. 72. ISBN

24 1.5 Formy jazykové výuky Další zásadní otázka stojící před vedením firmy se týká nejvhodnější formy jazykového vzdělávání pro zaměstnance. Nabídka je dnes velice rozmanitá, a proto zvolit tu nejlepší formu výuky není snadné. Kaţdá firma se musí rozhodnout, potřebuje-li zaměstnanec odborný nebo obecný cizí jazyk a je-li důleţitější kvalita výuky, nebo její rychlost, dále kolik prostředků můţe firma na výuku jednoho zaměstnance vynaloţit. Výuka můţe probíhat ve vlastním firemním zařízení, v jazykové škole nebo v jakémkoliv místě podle poţadavků studujícího. Z tohoto hlediska existují různé typy: individuální výuka, výuka ve skupině, e-learning či zahraniční stáţe. Kaţdá z forem má svoje výhody a nevýhody, které popíšeme detailně. Skupinová a individuální výuka jsou nejpopulárnějšími formami, v podstatě jde o stejnou vazbu: učitel studující, ale celkový rozdíl je značný Skupinová výuka Výhody: kolektiv má obvykle stejnou jazykovou úroveň, coţ pozitivně ovlivňuje psychologickou atmosféru během studia, cena je mnohem výhodnější neţ při individuální výuce, dochází k získání návyků práce v týmu. Nevýhody: z důvodu nedostatku času chybí individuální přístup, zapojení všech studujících do práce je velice náročné, ve velkém týmu se projevuje pasivita některých studujících Individuální výuka Výhody: můţe probíhat v místě podle poţadavků studujícího, vysoká kvalita výuky a individuální přistup, studující má větší pocit zodpovědnosti a je úplně zapojen do práce během hodiny. Nevýhody: velice nákladná forma výuky. 24

25 Jako výsledek lze říct, ţe individuální výuka je ve většině případů vhodná jenom pro vedoucí nebo pro vysoce kvalifikované pracovníky, kteří potřebují rychlou kvalitní výuku a individuální přístup E-Learning Pedagogický slovník uvádí: Termín se u nás používá v této anglické podobě nebo v překladu jako elektronické učení/vzdělávání. Označuje různé druhy učení podporovaného počítačem, zpravidla s využitím moderních technologických prostředků, především CD-ROM. Elektronické učení se rozšiřuje zejm. ve sféře distančního vzdělávání a podnikového vzdělávání. 14 Elektronické učení je moderní fenomén, který se za krátkou dobu své existence stal velice oblíbeným nástrojem formálního i neformálního vzdělávání. Historie e-learningu se začala ve chvíli, kdy na scénu vstoupily první počítače, i když jejich tehdejší využití mělo jen relativně malý dopad na školní vzdělávání. 15 Výhody: nízké náklady, individuální přistup, moţnost rychle najít jakoukoliv informaci, vyučování můţe probíhat v domácím prostředí. Nevýhody: nedostatek komunikace s učitelem/studenty, nízká úroveň kontroly vyţaduje vysokou úroveň motivace studujícího, nízká úroveň počítačové gramotnosti. Některé jazykové školy organizují pomocí internetu celou výuku, roste popularita výuky pomocí skype, a to zejména z důvodu snadného rychlého přístupu, značnou roli hraje také moţnost promluvit s rodilým mluvčím. Tato forma vyučování se obvykle hodí velice motivovaným a zodpovědným lidem. 14 PRŮCHA, Jan. MAREŠ, Jiří. WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický Slovník. 4. vydání. Praha: Portál, s. 57. ISBN ZOUNEK, Jiří. E-Learning jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vydání. Brno: Masaryková Univerzita v Brně, s. 25. ISBN

26 1.5.4 Stáţe v zahraničí Zahraniční stáţe můţeme definovat jako pracovní pobyt v zahraniční firmě, která podniká v oblasti, která je vystudována na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Stáţ především pomůţe získat cenné zkušenosti v oboru, potřebnou praxi, jazykové znalosti a také důleţité kontakty v zahraničí. Cílem tedy není finanční výdělek, ale získání nových jazykových a profesních zkušeností. Výhody: kontakt s rodilými mluvčími, rychlost výuky cizího jazyka, získání zkušeností v odborné cizí řeči, nové profesní dovednosti. Nevýhody: vysoké náklady, nutnost znalostí alespoň základu cizího jazyka. Jedná se o jeden z nejnákladnějších způsobů, jak se naučit hovořit cizím jazykem, ale z hlediska výhod lze jednoznačně říct, ţe je to způsob nejúčinnější. Tato forma je zaměřená hlavně na získání zkušeností, je nutné počítat s tím, ţe výdělek během stáţe nebude zdaleka odpovídat výdělku během pracovního programu. Platy jsou obvykle niţší, neţ mají zkušení pracovníci v oboru, některé stáţe mohou být dokonce neplacené Trendy v moderní výuce V poslední době se velmi osvědčily online kurzy, jejichţ kvalita i uţivatelská přívětivost příjemně překvapí i počítačové laiky. Online kurzy jsou také levnější variantou, jak dopřát svým zaměstnancům výuku s rodilými mluvčími. Ať uţ je pro zaměstnance zvolena forma prezenční či online kurzy, je nezbytné zaměřit se na komunikační metody výuky. Ty jsou pro firemní účely podstatně efektivnější, protoţe cílem je umět jazyk pouţívat, nikoliv umět vyjmenovat nepravidelná slovesa a jiné gramatické jevy. Zvláště dospělý člověk ocení, ţe se můţe naučit angličtinu bez biflování slovíček nebo gramatiky. Firma by měla zváţit následující kritéria, uvaţuje-li o jazykových kurzech pro své zaměstnance: Jaká je skutečná úroveň znalosti jazyků u jednotlivých zaměstnanců? Pouţívají zaměstnanci cizí jazyk v práci pravidelně? Jaké jazyky jsou pro firmu důleţité a kolik zaměstnanců by je mělo ovládat? 26

27 Na jaké úrovni by zaměstnanci měli jazyk ovládat? K čemu jazyk potřebují sledování trendů v oboru, obchod, výroba apod.? Jak rychle je třeba, aby zaměstnanec jazyk v poţadované úrovni ovládal? Jak bude probíhat měření pokroku zaměstnanců a jak je vhodné je motivovat? Zaměstnavatel by si měl uvědomit, ţe investice do jazykové vybavenosti zaměstnanců je dlouhodobou záleţitostí. Umoţňuje rozvoj firmy, a navíc funguje i jako motivační nástroj. Proto je vhodné vybrat si flexibilního partnera a probrat s ním dlouhodobé plány. Je nutné zváţit zejména následující otázky: Nabízí jazyková škola pouze veřejné kurzy, na které budou zaměstnanci docházet, nebo je moţná docházka lektora do firmy? Je moţné získat jako lektora rodilého mluvčího? To je důleţité zejména tehdy, pokud je zvolený cizí jazyk rodnou řečí obchodních partnerů. Jaký monitoring pokroku jazyková škola nabízí? Jaké jsou moţnosti úhrady (fakturace), hradí se paušál za kurz, či cena dle počtu zaměstnanců a odučených hodin atp.? Jaká je kvalifikace lektorů, a to zejména tehdy, jde-li o odbornou výuku jazyka? Dokáţeme si s tímto partnerem představit dlouhodobou spolupráci? 1.6 Celoţivotní vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v roce 2001 tento termín definovala: Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny děti od nejútlejšího věku k učení po celý život a koordinovat snahy o zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na zaměstnané usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat. Celoţivotní vzdělávání představuje proces získávání a rozvoje vědomostí, návyků nebo odborných kompetencí. Jeho cílem je zejména osobnostní růst a rozvoj, integrace do společnosti cestou předávání kulturního a společenského dědictví, sdílení určitých společných hodnot a formování člověka k sebeuvědomění, odpovědnosti a uplatňování 27

28 lidských práv. 16 Tradiční školské nebo vysokoškolské vzdělávání představuje z hlediska vzdělávání celoţivotního jenom část systému. Hodně zaměstnanců vnímá potřebu dalšího vzdělávání jako nástroj pro udrţení pracovní pozice a k dalšímu osobnímu rozvoji, a docela často jej vnímají jako bonus od svého zaměstnavatele. Můţe být realizováno: formální formou probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací, neformální formou samostatná příprava. I kdyţ si zaměstnavatelé uvědomují, ţe by se jejich zaměstnanci měli v angličtině dále vzdělávat, realizace takového záměru není snadná. Řada firem přistupuje k řešení této otázky určitou formou nařízení. Do firmy dochází lektor, který se snaţí zaměstnance v pracovní době něco naučit. Zaměstnanci si hodinu s lektorem odsedí, zapíší si účast do výkazu práce a tím je povinnost splněna. Firma platí za lektora a jeho dojíţdění, zaměstnanec vytváří hodnoty o hodinu méně, ale prezentaci produktu v angličtině pořád nezvládá. Navíc se i v menších firmách musí výuka často rozdělit do několika skupin podle pokročilosti, čímţ opět narůstají náklady. Další jazykové vzdělávání hraje významnou roli především mezi pracovníky ubytovacích zařízení, ve značné míře se jedná o pracovníky recepce a restaurace. Kaţdý host si rád promluví s personálem ve svém jazyce, z čehoţ vyplývá, ţe zaměstnance je zapotřebí neustále školit a úroveň jejich znalostí kontrolovat. 1.7 Český statistický úřad Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Za tímto účelem stanoví metodiku statistických zjišťování včetně programu statistických zjišťování. Uvedený program přesně vymezuje působnost ČSÚ a dalších rezortů, v jejichţ náplni je rovněţ statistické zjišťování. Do státního statistického systému 16 Mužík, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha Str. 4. ISBN

29 lze zařadit nejen výsledky statistických zjišťování, nýbrţ i administrativní údaje, které jsou významným zdrojem statistických informací. Statistika cestovního ruchu se zabývá získáváním, zpracováním, analýzou a interpretací statistických dat z oblasti cestovního ruchu a cestování. Především poskytuje údaje o objemu cestovního ruchu, o jeho charakteristikách, o profilu účastníků cestovního ruchu, výdajích v rámci cestovního ruchu a o přínosech cestovního ruchu pro národní hospodářství. Získané výsledky slouţí potřebám veřejné správy, soukromé sféry i odborné veřejnosti na národní i regionální úrovni. Jsou důleţité pro účely aktivní investiční politiky státu v oblasti cestovního ruchu a také pro podporu podnikání a zaměstnanosti v administrativně niţších územních celcích. Statistika cestovního ruchu je proto jedním z nezbytných podkladů pro rozhodování všech subjektů v oblasti cestovního ruchu. ČSÚ zjišťuje a poskytuje údaje především v těchto klíčových oblastech: statistické šetření v hromadných ubytovacích zařízeních, výběrové šetření cestovního ruchu, tvorba satelitního účtu cestovního ruchu a modulu zaměstnanosti cestovního ruchu. 1.8 Karlovy Vary Výzkum, který je součástí této práce, byl realizován v Karlových Varech, a to především protoţe toto město lze povaţovat z hlediska cestovního ruchu za jedno z neatraktivnějších. Důkazem je vysoký počet zahraničních turistů, kteří Karlovy Vary kaţdoročně navštěvují. Je evidentní, ţe znalost cizích jazyků je zde pro pracovníky ubytovacích zařízení naprosto nezbytná. V následující tabulce vidíme, ţe Karlovarský kraj je druhým nejnavštěvovanějším krajem v České republice. 29

30 4. čtvrtletí th quarter čtvrtletí st quarter 2013 nerezidenti nerezidenti celkem rezidenti celkem rezidenti Nonresidentresidents Non- Total Residents Total Residents Česká republika Czech Republic v tom / including Hlavní město Praha Capital Prague Středočeský kraj / region Jihočeský kraj / region Plzeňský kraj / region Karlovarský kraj / region Ústecký kraj / region Liberecký kraj / region Královéhradecký kraj / region Pardubický kraj / region Vysočina Jihomoravský kraj / region Olomoucký kraj / region Zlínský kraj / region Moravskoslezský kraj / region Zdroj: Český Statistický Úřad Česká Republika nabízí vysoký počet atraktivních míst, nicméně v Karlových Varech má kaţdý návštěvník moţnost najít pro sebe téměř všechno. Hezká příroda, lázně, krásné historické centrum, to vše dělá toto město pro turisty ze zahraničí zajímavou destinací. Karlovy Vary byly zaloţeny ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti se císař rozhodl vystavět město zanedlouho po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou druţinou. V současné době se počet obyvatel ve městě pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha 30

31 činí 59,10 km². Server e-lazne.eu tvrdí, ţe Karlovy Vary jsou nejnavštěvovanějším městem v Česku. Místní lázeňství je zaloţeno na vyuţívání minerální vody s léčivými účinky, voda má ţádoucí vliv na léčbu jaterních a střevních chorob. Světovou proslulost Karlovým Varům dodává plejáda známých osobností, které město navštívily nebo se zde léčily. Byli to Karel IV., ruský car Petr Veliký, známí hudební skladatelé a spisovatelé: Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Johann Wolfgang Goethe, Nikolaj Vasiljevič Gogol, Franz Kafka atd. Karlovy Vary jsou atraktivní bohatým kulturním a sportovním ţivotem, konají se zde mezinárodní filmové festivaly, hudební festivaly, vědecké kongresy, mezinárodní tenisové a golfové turnaje. Město je významným kulturním a společenským centrem České republiky. 31

32 2. Praktická část Praktická část bakalářské práce představuje metody a techniky sběru dat, analýzu statistiky návštěvnosti Karlových Varů, dotazníkové setření a analýzu získaných dat. 2.1 Metody a techniky sběru dat S vyuţitím informací předloţených v teoretické části práci jsem se rozhodl zabývat se problematikou, která se týká jazykového vybavení pracovníků ubytovacích zařízení v Karlových Varech. Cílem průzkumu je získat informaci o současném stavu jazykových potřeb pracovníků tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech, dále nastínit postoj, který k této problematice zaujímají vedoucí pracovníci, zjistit, jaké jsou nejpouţívanější jazyky, a potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Výsledky dotazníkového šetření lze pouţít pro potřeby jazykového vzdělávání v Karlových Varech, zjištění jeho výhod a nevýhod, silných a slabých stránek. Z výzkumu vyplývá, nakolik je mezi zaměstnanci vysoká potřeba jazykového vzdělávaní a jaký postoj k této problematice mají vedoucí pracovníci. Na základě prostudované literatury, stanovení výzkumných otázek a cílů bylo provedeno dotazníkové šetření. Dotazníky byly rozeslány do 35 tříhvězdičkových a 35 čtyřhvězdičkových ubytovacích zařízení v Karlových Varech. Respondenti měli dva způsoby vyplnění dotazníku: vyplnit ho v textovém dokumentu a odeslat zpět, nebo dotazník vyplnit na webových stránkách Online dotazník byl určen pouze vedoucím pracovníkům personálních oddělení hotelů a veřejnosti přístupný nebyl. Dotazníkové šetření bylo pouţito a realizováno v měsících březen a duben Za účelem eliminace respondentů, kteří nemají vztah k šetření, byl zvolen uzavřený typ dotazníku bez zveřejňování výsledků, odpovědět tedy měli moţnost jenom oslovení respondenti. Otázky lze rozdělit do následujících oblastí: Údaje o ubytovacím zařízení: typ ubytovacího zařízení, počet hvězdiček Údaje týkající se zaměstnanců: školení, motivace, jazykové znalosti Vlastní názor respondentů 32

33 Návratnost dotazníku byla poměrně nízká, ze sedmdesáti respondentů odpovědělo jenom osmnáct. Údaje získané z odpovědí respondentů byly vyuţity k zpracování bakalářské práce a byly zpracované anonymně. Všechna tvrzení uvedená v analýze získaných dat jsou výsledkem výzkumu a jsou platná jenom pro skupinu oslovených respondentů. Jako doplňková metoda slouţí analýza návštěvnosti ubytovacích zařízení v Karlových Varech na základě dat Českého statistického úřadu, která poskytla informace o počtu návštěvníků ze zemí mimo Českou republiku. Zpracované údaje mohou poslouţit pro potřeby personálních oddělení ubytovacích zařízení v Karlových Varech. 2.2 Hypotézy Před zahájením výzkumu byly stanoveny dvě hypotézy, které předpokládají, ţe: H1: Ruština je nejpouţívanějším jazykem při komunikaci mezi hosty a pracovníky ubytovacích zařízení v Karlových Varech. H2: Od pracovníků ubytovacích zařízení v Karlových Varech je poţadovaná znalost nejen obecného, ale také odborného cizího jazyka. 2.3 Nejpouţívanější cizí jazyky v Karlových Varech Karlovy Vary nabízejí svým hostům 197 moţností ubytování 17. Podle statistik návštěvnosti jsou Karlovy Vary jedním z nejnavštěvovanějších měst v České republice, zejména z hlediska zahraničních turistů. Pro analýzu nejpouţívanějších jazyků návštěvníků Karlových Varů byly pouţity statistiky za rok 2012 a rok 2013 převzaté z webových stránek Českého statistického úřadu a ze stránek informačního portálu karlovyvary.cz. Průměrná doba pobytu byla v roce 2012 přibliţně 8 dnů ve všech hromadných ubytovacích zařízeních v Karlových Varech, v lázeňských pak přibliţně 11 dnů. Při 17 Infocentrum města Karlovy Vary. [cit ]. Dostupné z: 33

34 porovnání jednotlivých čtvrtletí je zřejmé, ţe v prvním pololetí roku 2012 počet návštěvníků rostl, druhé pololetí je ve znamení poklesu celkového počtu hostů. Z pohledu národnostního stále pokračuje nárůst klientů z Ruska a zároveň pokles klientů z Německa. Zdroj: Český Statistický Úřad Je nutno uvést, ţe z hlediska jazykových potřeb personálu je rozdíl mezi hosty poţadujícími léčení a hosty léčení nepoţadujícími poměrně velký. Vyplývá to z rozdílu v délce pobytu, kterou lze rovněţ povaţovat za významný údaj. Pokud totiţ host přijede do ubytovacího zařízení na jeden den, komunikace mezi ním a personálem bude probíhat pouze jeden den, ale přítomnost hosta např. na sedm dnů jiţ klade na jazykovou vybavenost pracovníků hotelu mnohem větší nároky. Z hlediska jazykové vybavenosti také hraje roli důvod pobytu, s velkou pravděpodobností budou hosté s léčením (na rozdíl od hostů bez léčení) vyţadovat od zaměstnanců znalost odborné terminologie. Podle statistiky za rok 2012 činila průměrná délka pobytu pro hosty s léčením 12,17 dnů, oproti tomu hosté bez léčení strávili v Karlových Varech jenom 3,30 dnů, coţ je výrazný rozdíl, zejména z hlediska jazykového vybavení pracovníků ubytovacích zařízení. Celkový počet návštěvníků a průměrnou délku pobytu nabízí následující tabulka. 34

35 Země Hoste s léčením Hoste bez léčení Prům. délka pobytu s léčením Prům. délka pobytu bez léčení Rusko Německo Ukrajina Kazachstán Izrael Ázerbájdţán USA Bělorusko Celkem návštěvníky ze všech států Zdroj: webový portál karlovyvary.cz Je zřejmé, ţe nejvýznamnější postavení mají návštěvníci z Ruska: návštěvníků s léčením s průměrnou délkou pobytu 13,14 dnů a návštěvníků bez léčení s nadprůměrnou délkou pobytu 7,03 dnů. Na druhém místě je Německo: návštěvníků s léčením s průměrnou délkou pobytu 9,45 dnů a návštěvníků bez léčení s délkou pobytu 2,61 dnů. Nesmíme opomenout, ţe návštěvníci z takových států, jako jsou Ukrajina, Kazachstán, Ázerbájdţán, Bělorusko apod. se s velkou pravděpodobností také mohou domluvit v ruském jazyce, coţ značně zvětšuje celkový význam ruštiny v Karlových Varech. Uvedené informace dokládají, ţe ruština má před ostatními jazyky v Karlových Varech výrazný náskok a její pozice kaţdoročně posiluje. Z hlediska jazykové vybavenosti je tedy zřejmé, ţe pracovníci ubytovacích zařízení v Karlových Varech potřebují především pevné znalosti ruského jazyka. 2.4 Moţnosti jazykového vzdělávání v Karlových Varech Informace o moţnostech jazykového vzdělávání v Karlových Varech byly získány díky webovým stránkám Celkový počet firem nabízejících výuku cizích 35

36 jazyků je Z hlediska nabídky jazyků dominují angličtina, němčina a ruština, nabídka sluţeb a forem výuky je velmi rozmanitá, k dispozici je individuální výuka, skupinová výuka, zahraniční pobyty, moţnosti online výuky a největší školy nabízejí moţnosti firemní výuky v různých oborech včetně gastronomie, turistického ruchu, provozu hotelů a lázeňství. Lze říct, ţe Karlovy Vary mají velmi širokou nabídku moţností jazykového vzdělávání, zaměstnanci ubytovacích zařízení se mohou naučit jakýkoliv z široce pouţívaných cizích jazyků a zlepšit svoje znalosti v jazyce obecném nebo odborném. 2.5 Analýza získaných dat Pro kompletní představu je nutné zdůraznit poměrně malý počet odpovědí respondentů, z osmdesáti odpovědělo jenom osmnáct, z čehoţ vyplývá, ţe dosaţené výsledky mohou být zkreslené a neodpovídající reálné situaci. Nebyly obdrţeny ţádné odpovědi z ubytovacích zařízení, která mají sídlo mimo území České republiky, a počet odpovědí z tříhvězdičkových hotelů byl dvakrát vyšší neţ z hotelů čtyřhvězdičkových. Všechny tyto faktory jsou zmíněny v analýze výsledků dotazníkového šetření. Otázka č. 1: Uveďte typ vašeho ubytovacího zařízení. Moţnost odpovědi Počet odpovědí Podíl Hotel 15 83% Hotel garni 0 0% Motel 0 0% Penzion 3 17% 18 Jazykové školy v Karlových Varech. [cit ]. Dostupné z: 36

37 Hotel Penzion Hotel garni Motel Graf č. 1 Zdroj: Vlastní tvorba V otázce číslo 1 byl zjišťován typ ubytovacích zařízení, dotazník dostalo 41 hotelů a 29 penzionů, odpovědi se vrátily pouze z 15 hotelů (83 %) a 3 penzionů (17 %), coţ můţe vypovídat o menším zájmu vlastníků penzionů zúčastnit se průzkumu. Otázka č. 2: Uveďte počet hvězdiček vašeho ubytovacího zařízení. Moţnost odpovědi Počet odpovědí Podíl 3*** 12 67% 4**** 6 33% *** 4**** Graf č. 2 Zdroj: Vlastní tvorba 37

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec

Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum. Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Vliv vzdělá(vá)ní na kariérní postup - sociologický výzkum Jiří Meitner, Monika Šturmová, Aleš Turnovec Zimní semestr, ak. rok 2007/2008 Úvod Vzdělání a různé typy speciálních kvalifikací (jazykových,

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol

IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol IBAR: Kvalita a řízení vysokých škol Vladimír Roskovec Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha UKF, Nitra, prosinec 2012 ESG o řízení Basic principles prvotní odpovědnost za kvalitu poskytovaného

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více