1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků"

Transkript

1 Souhrnná závěrečná zpráva z RKC Ústeckého kraje z projektu Kurikulum S za období trvání zakázky, tj. od do Termín zpracování do Organizace: Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. Zpracoval, dne: Ing. Dana Vorlová, Ing. Michaela Rozborová 1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte soupis realizovaných témat a jejich lektorů. Semináře: Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - Mgr. Jan Mareš, RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Problematika vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami v ŠVP Mgr. Lenka Jonová Etika ve vzdělávání - Mgr. Marie Navrátilová ŠVP v systému hodnocení kvality školy - RNDr. Jana Adamcová, Mgr. Bc. Richard Kropáček ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek a nový systém maturitních zkoušek Ing. Lenka Demjanová, Ing. Jiří Zíka Nové výukové metody a formy ve vzdělávání - Mgr. Dana Forýtková Evaluace v procesu tvorby a realizace ŠVP Ing. Libuše Burešová ŠVP a nový systém maturitních zkoušek Mgr. Alena Sedláčková ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek - Ing. Lenka Demjanová Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu Mgr. Bc. Anna Hrubá Finanční gramotnost úlohy a metodiky v ŠVP Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Münch Zařazení ŠVP do služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Lenka Jonová Právní povědomí pedagogických pracovníků (3x) - PaedDr. Mgr. Jan Kobliha, 1x Ing. Klára Kyselovičová

2 Ukončování vzdělávání ve školách s výučním listem v gastronomických oborech (Kuchařčíšník, kuchař, číšník- servírka) - Mgr. Hana Líbalová, Miloslava Tuláčková, Ing. Taťána Vencovská Syndrom vyhoření - PaedDr. Vladimír Šik Třídní kolektiv a jeho klima - Mgr. Zdeňka Švermová Jak nám technologie pomáhají při tvorbě ŠVP Karel Klatovský Workshopy: Spolupráce se sociálními partnery PhDr., PhD. Helena Marinková Kulatý stůl se sociálními partnery - Ing. Miloslav Bouda c. Vyjádřete počet seminářů /workshopů realizovaných tzv. na míru (uveďte i % z celku), počet účastníků. Z celkového počtu 21 seminářů/workshopů byly 4 realizovány na přání školy, tzv. na míru, což představuje 19 % z celkového počtu seminářů/workshopů. Podpořeno tak bylo celkem 155 účastníků těchto akcí na přání škol. Přehled seminářů na přání škol: v Ústí nad Labem: Nové výukové metody a formy ve vzdělávání, 28 účastníků v Kadani: ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek, 37 účastníků ve Varnsdorfu Právní povědomí pedagogických pracovníků, 54 účastníků v Litvínově Hamru : Třídní kolektiv a jeho klima, 36 účastníků d. Shrňte výsledky kvalitativního hodnocení akcí (s využitím hodnoticích dotazníků). Zájem o semináře byl ze strany koordinátorů ŠVP, ale i pedagogických pracovníků, kteří se na evaluaci ŠVP podílejí. Některých akcí se zúčastnili také ředitelé škol nebo jejich zástupci. Dle hodnotících dotazníků dopadlo hodnocení jednotlivých akcí většinou kladně, což bylo dáno skutečným zájmem přihlášených osob na dané tematické akce a také kvalitním výběrem odborných lektorů. Na každém ze seminářů byla vždy vedena diskuse k tématu semináře, případně byly domlouvány potřebné individuální konzultace k vybranému tématu. RKC rozdávalo k vyplnění evaluační dotazník až od ledna Z počátku se stále ještě objevovala přání o organizování seminářů zaměřených na tvorbu ŠVP, ale i evaluace a kontroly formální shody RVP s ŠVP. V průběhu seminářů vyplynuly informace o problémech škol ve spolupráci se sociálními partnery. RKC se tedy zaměřilo na tuto problematiku a zorganizovalo na přání lounské školy kulatý stůl se sociálními partnery. Témata, o která byl a stále je dle dotazníku zájem, jsou zaměřena na současné problémy škol a jejího okolí. V odpovědích se objevovala témata jako projektová činnost, revize a dodatky ŠVP a RVP, formy vzdělávání (vliv na metody a organizaci), rizikové chování, práce s problémovými žáky, řešení konfliktních situací a agresivity žáků, kyberšikana, šikana a týrání dětí, motivace žáků, práva učitelů, návykové látky a podrobnější témata z oblasti finanční gramotnosti (pojišťovnictví, daňová soustava ČR, mezinárodní obchod a obchodní logistika), ale také zaměření se na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě z důvodu zájmu o oblast výuky žáků se SVP a finanční gramotnosti a její aktuálnosti z pohledu pedagogických pracovníků rozhodlo RKC o vytvoření nových vzdělávacích programů v rámci DVPP. Ke konci roku 2011 získalo RKC akreditaci na tyto tři vzdělávací programy DVPP : Finanční gramotnost žáků středních škol 2 z 8

3 Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami e. Popište případnou další odezvu účastníků, např. písemná, ústní apod. doložte v příloze. 2. Konzultace a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet konzultací/účastníků. Období Počet konzultací Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec 2010 srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte nejčastější konzultovaná témata. Z konzultovaných témat se více než jednou opakovaly dotazy na tvorbu ŠVP u nástavby oboru Podnikání, ŠVP oboru Strojírenství a oboru Zdravotnický asistent, dále pak možnost zavedení výuky dle sylabu ECDL a také zaměření na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obecně na speciální školství (kategorie E). Další témata již uvádíme jednotlivě: Jaké RVP použít pro nástavbové studium oboru Dopravní provoz Profilová a volitelná část maturitní zkoušky Prezenční a mimoškolní pedagogika; Sociální činnost Problematika s JZZZ oboru kadeřník Moderní elektronika ve výuce ŠVP pro obor Ošetřovatel ŠVP pro obor Obchodní akademie ŠVP Řízení hotelového provozu - obor M/01 Hotelnictví ŠVP Sportovní a rekondiční masér - obor L/02 ŠVP Bezpečnostně právní činnost - obor M/01 ŠVP Pečovatelské služby - obor E/01 ŠVP Kuchařské práce - obor E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Zednické práce - obor E/01 ŠVP technických oborů Zapracování projektových hodin do ŠVP Navýšení jazykových dotací u 2. a 3. ročníků Obor Cestovní ruch - úprava obsahové náplně předmětu CR Obor Hotelnictví - možnost přesunu tvorby závěrečné práce ve 4. ročníku Jakým způsobem ovlivní přijetí certifikace ISO 9001 zpracování ŠVP ve škole 3 z 8

4 Návaznost mezi RVP a ŠVP pro obory Kosmetické služby a Sportovní a rekondiční masér, případně s oborem Rekondiční a sportovní masér c. Popište případnou další odezvu účastníků, písemná, ústní apod. doložte v příloze. 3. Kulaté stoly a. Uveďte témata kulatých stolů, počet kulatých stolů. 1 Kulatý stůl se sociálními partnery OA Louny se svými sociálními partnery v okrese Louny b. Uveďte počet účastníků dle jednotlivých kulatých stolů - 12 účastníků c. Z prezenční listiny vypište významné zástupce z řad sociálních partnerů včetně názvu organizace. U tohoto kulatého stolu/workshopu se sešli zástupci tří středních škol v okrese Louny (OA gen. Fr. Fajtla Louny; OA, SOŠ, G a SOU Údlice; SOŠ Louny), dvou velkých zaměstnavatelů (FUJIKOKI CZECH s.r.o.; Aisan Industry Czech s.r.o.) a dále městská a okresní samospráva Lounska (Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem - Kontaktní pracoviště Louny; Okresní správa sociálního zabezpečení Louny; Obecní živnostenský úřad Louny; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Louny). d. Resumé shrňte závěry a vyhodnocení, eventuálně přínos. Tento kulatý stůl/workshop byl realizován s cílem výměny informací o možnostech spolupráce středních škol a sociálních partnerů v okrese Louny (zaměstnavatelů, zprostředkovatelů práce), dále pak procesu přípravy a tvorby praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli v okolí, rozvoje informovanosti a náborů žáků. Názor na spolupráci se zaměstnavateli v okrese Louny převažoval z pohledu škol kladný. Zaměstnavatelé volají do škol a dotazují se na možnost využití žáků (např. na praxi, dále si žáky mohou vychovat pro svoji potřebu, absolventovi školy je zajištěna práce po ukončení studia). Zaměstnavatelé na Lounsku dělají nábory pro žáky vyšších ročníků nabízejí se např. exkurze do firmy Asian Industry Czech s.r.o. Podle návrhu škol by se měla zvýšit odpovědnost rodičů za praxi a docházku (jak do teoretické výuky, tak i na praxi v rámci výuky), naopak zaměstnavatelé by uvítali větší zájem o prohlídky firem ze strany učitelů a rodičů, větší propagaci oborů a jejich přiblížení budoucím žákům odborné školy. Současné nedostatky a problémy: chybí motivace a komunikace velká absence žáků ve škole škola (učitelé) v dnešní době nemá dostatečnou sílu na to, aby udržela žáka ve škole chybí psychologie absence psychologů na škole (jak pro žáky, tak i učitele škol mění se úroveň žáků, přibývají problémy, agrese apod., učitel se stává rizikovějším zaměstnáním) nutnost výchovných poradců chybí asistenti sociální péče (možnost navrácení se k tzv. rodinným školám ) školy mají a do budoucna budou mít problém najít mladší mistry jako odborníky pro výuku za daných finančních podmínek současným odborníkům se vyplatí pracovat v soukromé sféře, než učit (velká zodpovědnost a malé finanční ocenění) 4. Další aktivity (exkurze, stáže atd.) a. Uveďte, o jakou aktivitu se jednalo - počet akcí, počet účastníků, délka (bez přípravy). b. Zhodnoťte přínos. Žádné další aktivity neproběhly 4 z 8

5 5. Lektoři a. Uveďte lektory, jejichž spolupráce byla v průběhu projektu velmi přínosná pro plnění cílů projektu včetně oblasti jejich zaměření. RNDr. Jana Adamcová tvorba a evaluace ŠVP, zaměření na oblast zdravotnictví a sociální péče Mgr. Jan Mareš - tvorba a evaluace ŠVP, školský management Ing. Varja Poučková - tvorba a evaluace ŠVP z pohledu České školní inspekce, soulad RVP a ŠVP Ing. Miloš Říha metodika tvorby ŠVP oborů skupin M, L, E Mgr. Lenka Jonová ŠVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální školství Bc. Luděk Cupal ŠVP v oblasti informačních technologií zavádění výuky dle sylabu ECDL 6. Publicita a. Uveďte všechna opatření, která jste realizovali pro podporu publicity projektu v jeho průběhu (web, letáky, banner, plakáty, vlaječky, nápisy, označení akcí.). Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje byly v sekci RKC pravidelně aktualizovány informace o pořádání seminářů a workshopů, o nabídce centra, konzultacích, kontaktech i informace o proběhlých seminářích včetně výstupů ze seminářů, (powerpointové prezentace, fotogalerie, dokumenty ke stažení, atd.). Na každý seminář rozesílalo RKC pozvánky všem SOŠ, SOU a konzervatoři v Ústeckém kraji, a dále i účastníkům z již proběhlých seminářů, pro které si RKC vedlo a aktualizovalo vlastní databázi. Tyto pozvánky obsahovaly jak základní informace o semináři, tak i informace o pořadateli, lektorech, ale i projektu Kurikulum S, včetně log centra, projektu Kurikulum S a logolinku dle pravidel publicity OPVK. Po dobu působnosti RKC byly vytvořeny letáky s jednou aktualizovanou verzí. Vytvořené letáky byly k dispozici jak v sídle RKC ve Varnsdorfu, tak i na jednotlivých Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje při středních školách v ÚK. Rozdávány byly také na všech seminářích a workshopech pořádaných RKC. Na jednotlivých seminářích byly rozdávány také propagační materiály RKC (zakládací desky, propisovací tužky, materiály k tématu). Propagační materiály byly označeny logolinky dle pravidel publicity OPVK. Na seminářích byl vystavován propagační banner s informacemi o RKC a projektu Kurikulum S. Místo konání semináře bylo vždy označeno cedulkou s označením semináře a logolinkem OPVK, použity byly také vlaječky ČR a EU. V budově sídla RKC je vyvěšena informační nástěnka s propagací RKC a projektu Kurikulum S. Budova sídla RKC je označena deskou s informacemi o RKC spolu s logy centra a projektu Kurikulum S. K zajištění publicity projektu a působnosti RKC Ústeckého kraje využilo RKC také tiskové zprávy, které vyvěsilo jak na svých webových stránkách, tak i na krajský web. Zaslány byly také dalším médiím v regionu. Pracovnice RKC měly k dispozici vizitky s označením projektu a centra včetně log OPVK. Na začátku dubna 2011 vydalo RKC placenou inzerci ve vydání Mladé fronty Dnes (vydané dne ) s informacemi o plánovaných seminářích od dubna do konce června a informacemi o projektu Kurikulum S. V měsících květen a červen 2011 inzerovalo RKC na webových stránkách Učitelských novin (www.ucitelskenoviny.cz) formou banneru činnost RKC Ústeckého kraje. V rámci publicity a také pro podporu udržitelnosti projektu nechalo RKC vyrobit kalendáříky na rok 2012 s kontaktními údaji na centrum a logy projektu. 5 z 8

6 Na všech materiálech, ale i zprávách a inzertních dokumentech vytvořených ze strany RKC byly použity loga a logolinky dle pravidel publicity OP VK. b. Uveďte, jak standardně informujete účastníky o tom, že se účastní aktivit financovaných OPVK Kurikulum S z prostředků ESF. Již do pozvánky na jednotlivé semináře uvádělo RKC informaci o tom, že je seminář financovaný z prostředků ESF v rámci projektu Kurikulum S podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Na začátku každého semináře pak zástupkyně RKC tuto informaci přednesla také před účastníky. c. Uveďte, jaká opatření budete realizovat v budoucnu v rámci udržitelnosti projektu a jak budete informovat veřejnost o vaší účasti v roli dodavatele služeb v projektu v době jeho udržitelnosti. V rámci udržitelnosti projektu bude RKC na začátku roku 2012 využívat vyrobené kalendáříky s kontaktními údaji o centru (včetně logolinku OPVK). Webový portál RKC, resp. CUCU ÚK o.p.s., bude zachován včetně informací o lektorech, konzultantech a dalších nabízených službách centra Informace o službách centra budou uvedeny také v každoročních výročních zprávách. RKC bude nadále využívat letáky s informacemi o nabízených službách letáky budou k dispozici jak v sídle centra, tak i na všech Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje v jednotlivých okresech kraje. RKC bude nabízet akreditované vzdělávací kurzy (především prostřednictvím webových stránek). RKC bude i nadále zasílat školám upozornění na připravované a realizované změny a úpravy v obsahu vzdělání a bude je informovat o konkrétní nabídce a termínech akreditovaných kurzů DVPP. RKC bude nadále v kontaktu s NÚV (Národní ústav pro vzdělání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a v případě potřeby bude spolupracovat na konkrétním požadavku. 7. Udržitelnost projektových aktivit a. Charakterizujte význam a postavení vaší organizace (nyní RKC) v regionu. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. jako RKC Ústeckého kraje působí jako obecně prospěšná společnost pro celoživotní vzdělávání obyvatel Ústeckého kraje. Centrum se zabývá rozvojem celoživotního vzdělávání, poskytuje potřebné rady zájemcům o další vzdělávání a nejnovější poznatky v teoretické výuce a odborné praxi, napomáhá při uznávání předchozího vzdělávání na základě zákonů č. 561/2004 Sb. a č. 179/2006 Sb. Centrum bývá oslovováno uchazeči o DV ze všech koutů Ústeckého kraje, ale výjimkou nejsou ani zájemci z okolních krajů ČR. Centrum spolupracuje a koordinuje vzdělávací nabídku Místních center uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, které tvoří 10 zapojených středních škol v Ústeckém kraji. Také díky nové nabídce poskytování informací o Europass dokumentech se zvýšila spolupráce s dalšími středními školami v kraji. 6 z 8

7 Centrum spolupracuje na rozvoji dalšího vzdělávání v kraji také formou projektové činnosti. V současné době je partnerem v projektu Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, realizovaném v rámci OPVK. Při výměně zkušeností a informací spolupracuje také s dalšími centry celoživotního vzdělávání, nejvíce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Centrum dále spolupracuje s úřady práce především v okrese Děčín, se kterými koordinuje nabídku a možnosti dalšího vzdělávání pro stávající i potenciální uchazeče o práci. b. Uveďte, jak budete pracovat s cílovými skupinami v rámci udržitelnosti projektu. RKC bude nadále oslovovat cílovou skupinu z řad SOŠ, SOU a konzervatoře v Ústeckém kraji formou elektronického zasílání informací o přípravách kurzů DVPP, dalších realizovaných akcích centra, případně o změnách v oblasti kurikula apod. Informace budou dále aktualizovány na stávajících webových stránkách centra, kde bude i nadále aktualizována databáze kontaktů na lektory a konzultanty. V případě zjištění nových poznatků v oblasti sociálního partnerství (nové možnosti exkurzí, praxí, odborných stáží atd.) a v oblasti vzdělávání (především díky iniciativě centra v oblasti projektové činnosti - spolupráce s úřady práce a tím i zjišťování aktuálních požadavků na trhu práce), bude centrum oslovovat jak sociální partnery, tak i konkrétní školy, tak aby zajistilo možnost rozvoje vzájemné spolupráce v této oblasti. c. Který vzdělávací seminář/kurz jste si nechali akreditovat v rámci udržitelnosti projektu - (uveďte jeho název a číslo akreditace). RKC Ústeckého kraje si nechalo akreditovat tyto vzdělávací kurzy v rámci DVPP: Finanční gramotnost žáků středních škol č.j.: 28188/ Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením č.j.: 28188/ Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č.j.: 28188/ d. Jak často budete tyto vzdělávací aktivity cílovým skupinám nabízet/realizovat, jakým způsobem budete o jejich konání učitele informovat. Podle návrhů lektorů akreditovaných kurzů DVPP budou naplánovány možné termíny konání kurzů, které budou uvedeny na webových stránkách RKC, resp. CUCU ÚK, informace o kurzech budou nadále rozesílány také elektronickou formou, a to na osoby z databáze nasbíraných kontaktů (databáze bude neustále aktualizována) i na jednotlivé školy v Ústeckém kraji. e. Uveďte, jak budete veřejnost informovat o zabezpečení udržitelnosti činnosti regionálního konzultačního centra. Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení ÚK bude zachována sekce RKC s informacemi o projektu, nabídkou služeb a aktualizovanou databází kontaktů na lektory a konzultanty. Ve výročních zprávách centra budou uváděny informace o nabídce a případných proběhlých aktivitách a akcích centra v rámci udržitelnosti. 7 z 8

8 8. Zhodnocení spolupráce s NÚV; příp. uveďte podněty ke zlepšení, přínos a. Uveďte podněty ke zlepšení a přínosy. Spolupráce s NÚV byla bezproblémová. Navrhovaly bychom však častější schůzky s realizačním týmem projektu. Na základě spolupráce s NÚV začalo centrum poskytovat informace také o Europass dokumentech. Díky tomu se zvýšila spolupráce i s dalšími středními školami v Ústeckém kraji, ke kterým centrum doposud nenašlo cestu. b. Uveďte podněty pro další spolupráci. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. nabízí možnost spolupráce v oblasti koordinace nabídky dalšího vzdělávání, především formou vzdělávacích kurzů a dílčích kvalifikací, s působností pro celý Ústecký kraj. Ve Varnsdorfu dne Jméno, podpis zodpovědné osoby, razítko Ing. Dana Vorlová... 8 z 8

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0 Božena Děcká Stručná historie knihovnického vzdělávání v Brně 1/2 1952 1954 knihovnická větev pedagogického gymnázia 1954 1961 osvětová škola 1961 1996 Střední

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: zastupování a obhajoba zájmů svých členů, zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROJEKT: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH PROBLÉMŮ V OBLASTI DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU Termín konání: 27.02. 2007, od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více