1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků"

Transkript

1 Souhrnná závěrečná zpráva z RKC Ústeckého kraje z projektu Kurikulum S za období trvání zakázky, tj. od do Termín zpracování do Organizace: Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. Zpracoval, dne: Ing. Dana Vorlová, Ing. Michaela Rozborová 1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte soupis realizovaných témat a jejich lektorů. Semináře: Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - Mgr. Jan Mareš, RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Problematika vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami v ŠVP Mgr. Lenka Jonová Etika ve vzdělávání - Mgr. Marie Navrátilová ŠVP v systému hodnocení kvality školy - RNDr. Jana Adamcová, Mgr. Bc. Richard Kropáček ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek a nový systém maturitních zkoušek Ing. Lenka Demjanová, Ing. Jiří Zíka Nové výukové metody a formy ve vzdělávání - Mgr. Dana Forýtková Evaluace v procesu tvorby a realizace ŠVP Ing. Libuše Burešová ŠVP a nový systém maturitních zkoušek Mgr. Alena Sedláčková ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek - Ing. Lenka Demjanová Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu Mgr. Bc. Anna Hrubá Finanční gramotnost úlohy a metodiky v ŠVP Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Münch Zařazení ŠVP do služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Lenka Jonová Právní povědomí pedagogických pracovníků (3x) - PaedDr. Mgr. Jan Kobliha, 1x Ing. Klára Kyselovičová

2 Ukončování vzdělávání ve školách s výučním listem v gastronomických oborech (Kuchařčíšník, kuchař, číšník- servírka) - Mgr. Hana Líbalová, Miloslava Tuláčková, Ing. Taťána Vencovská Syndrom vyhoření - PaedDr. Vladimír Šik Třídní kolektiv a jeho klima - Mgr. Zdeňka Švermová Jak nám technologie pomáhají při tvorbě ŠVP Karel Klatovský Workshopy: Spolupráce se sociálními partnery PhDr., PhD. Helena Marinková Kulatý stůl se sociálními partnery - Ing. Miloslav Bouda c. Vyjádřete počet seminářů /workshopů realizovaných tzv. na míru (uveďte i % z celku), počet účastníků. Z celkového počtu 21 seminářů/workshopů byly 4 realizovány na přání školy, tzv. na míru, což představuje 19 % z celkového počtu seminářů/workshopů. Podpořeno tak bylo celkem 155 účastníků těchto akcí na přání škol. Přehled seminářů na přání škol: v Ústí nad Labem: Nové výukové metody a formy ve vzdělávání, 28 účastníků v Kadani: ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek, 37 účastníků ve Varnsdorfu Právní povědomí pedagogických pracovníků, 54 účastníků v Litvínově Hamru : Třídní kolektiv a jeho klima, 36 účastníků d. Shrňte výsledky kvalitativního hodnocení akcí (s využitím hodnoticích dotazníků). Zájem o semináře byl ze strany koordinátorů ŠVP, ale i pedagogických pracovníků, kteří se na evaluaci ŠVP podílejí. Některých akcí se zúčastnili také ředitelé škol nebo jejich zástupci. Dle hodnotících dotazníků dopadlo hodnocení jednotlivých akcí většinou kladně, což bylo dáno skutečným zájmem přihlášených osob na dané tematické akce a také kvalitním výběrem odborných lektorů. Na každém ze seminářů byla vždy vedena diskuse k tématu semináře, případně byly domlouvány potřebné individuální konzultace k vybranému tématu. RKC rozdávalo k vyplnění evaluační dotazník až od ledna Z počátku se stále ještě objevovala přání o organizování seminářů zaměřených na tvorbu ŠVP, ale i evaluace a kontroly formální shody RVP s ŠVP. V průběhu seminářů vyplynuly informace o problémech škol ve spolupráci se sociálními partnery. RKC se tedy zaměřilo na tuto problematiku a zorganizovalo na přání lounské školy kulatý stůl se sociálními partnery. Témata, o která byl a stále je dle dotazníku zájem, jsou zaměřena na současné problémy škol a jejího okolí. V odpovědích se objevovala témata jako projektová činnost, revize a dodatky ŠVP a RVP, formy vzdělávání (vliv na metody a organizaci), rizikové chování, práce s problémovými žáky, řešení konfliktních situací a agresivity žáků, kyberšikana, šikana a týrání dětí, motivace žáků, práva učitelů, návykové látky a podrobnější témata z oblasti finanční gramotnosti (pojišťovnictví, daňová soustava ČR, mezinárodní obchod a obchodní logistika), ale také zaměření se na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě z důvodu zájmu o oblast výuky žáků se SVP a finanční gramotnosti a její aktuálnosti z pohledu pedagogických pracovníků rozhodlo RKC o vytvoření nových vzdělávacích programů v rámci DVPP. Ke konci roku 2011 získalo RKC akreditaci na tyto tři vzdělávací programy DVPP : Finanční gramotnost žáků středních škol 2 z 8

3 Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami e. Popište případnou další odezvu účastníků, např. písemná, ústní apod. doložte v příloze. 2. Konzultace a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet konzultací/účastníků. Období Počet konzultací Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec 2010 srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte nejčastější konzultovaná témata. Z konzultovaných témat se více než jednou opakovaly dotazy na tvorbu ŠVP u nástavby oboru Podnikání, ŠVP oboru Strojírenství a oboru Zdravotnický asistent, dále pak možnost zavedení výuky dle sylabu ECDL a také zaměření na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obecně na speciální školství (kategorie E). Další témata již uvádíme jednotlivě: Jaké RVP použít pro nástavbové studium oboru Dopravní provoz Profilová a volitelná část maturitní zkoušky Prezenční a mimoškolní pedagogika; Sociální činnost Problematika s JZZZ oboru kadeřník Moderní elektronika ve výuce ŠVP pro obor Ošetřovatel ŠVP pro obor Obchodní akademie ŠVP Řízení hotelového provozu - obor M/01 Hotelnictví ŠVP Sportovní a rekondiční masér - obor L/02 ŠVP Bezpečnostně právní činnost - obor M/01 ŠVP Pečovatelské služby - obor E/01 ŠVP Kuchařské práce - obor E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Zednické práce - obor E/01 ŠVP technických oborů Zapracování projektových hodin do ŠVP Navýšení jazykových dotací u 2. a 3. ročníků Obor Cestovní ruch - úprava obsahové náplně předmětu CR Obor Hotelnictví - možnost přesunu tvorby závěrečné práce ve 4. ročníku Jakým způsobem ovlivní přijetí certifikace ISO 9001 zpracování ŠVP ve škole 3 z 8

4 Návaznost mezi RVP a ŠVP pro obory Kosmetické služby a Sportovní a rekondiční masér, případně s oborem Rekondiční a sportovní masér c. Popište případnou další odezvu účastníků, písemná, ústní apod. doložte v příloze. 3. Kulaté stoly a. Uveďte témata kulatých stolů, počet kulatých stolů. 1 Kulatý stůl se sociálními partnery OA Louny se svými sociálními partnery v okrese Louny b. Uveďte počet účastníků dle jednotlivých kulatých stolů - 12 účastníků c. Z prezenční listiny vypište významné zástupce z řad sociálních partnerů včetně názvu organizace. U tohoto kulatého stolu/workshopu se sešli zástupci tří středních škol v okrese Louny (OA gen. Fr. Fajtla Louny; OA, SOŠ, G a SOU Údlice; SOŠ Louny), dvou velkých zaměstnavatelů (FUJIKOKI CZECH s.r.o.; Aisan Industry Czech s.r.o.) a dále městská a okresní samospráva Lounska (Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem - Kontaktní pracoviště Louny; Okresní správa sociálního zabezpečení Louny; Obecní živnostenský úřad Louny; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Louny). d. Resumé shrňte závěry a vyhodnocení, eventuálně přínos. Tento kulatý stůl/workshop byl realizován s cílem výměny informací o možnostech spolupráce středních škol a sociálních partnerů v okrese Louny (zaměstnavatelů, zprostředkovatelů práce), dále pak procesu přípravy a tvorby praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli v okolí, rozvoje informovanosti a náborů žáků. Názor na spolupráci se zaměstnavateli v okrese Louny převažoval z pohledu škol kladný. Zaměstnavatelé volají do škol a dotazují se na možnost využití žáků (např. na praxi, dále si žáky mohou vychovat pro svoji potřebu, absolventovi školy je zajištěna práce po ukončení studia). Zaměstnavatelé na Lounsku dělají nábory pro žáky vyšších ročníků nabízejí se např. exkurze do firmy Asian Industry Czech s.r.o. Podle návrhu škol by se měla zvýšit odpovědnost rodičů za praxi a docházku (jak do teoretické výuky, tak i na praxi v rámci výuky), naopak zaměstnavatelé by uvítali větší zájem o prohlídky firem ze strany učitelů a rodičů, větší propagaci oborů a jejich přiblížení budoucím žákům odborné školy. Současné nedostatky a problémy: chybí motivace a komunikace velká absence žáků ve škole škola (učitelé) v dnešní době nemá dostatečnou sílu na to, aby udržela žáka ve škole chybí psychologie absence psychologů na škole (jak pro žáky, tak i učitele škol mění se úroveň žáků, přibývají problémy, agrese apod., učitel se stává rizikovějším zaměstnáním) nutnost výchovných poradců chybí asistenti sociální péče (možnost navrácení se k tzv. rodinným školám ) školy mají a do budoucna budou mít problém najít mladší mistry jako odborníky pro výuku za daných finančních podmínek současným odborníkům se vyplatí pracovat v soukromé sféře, než učit (velká zodpovědnost a malé finanční ocenění) 4. Další aktivity (exkurze, stáže atd.) a. Uveďte, o jakou aktivitu se jednalo - počet akcí, počet účastníků, délka (bez přípravy). b. Zhodnoťte přínos. Žádné další aktivity neproběhly 4 z 8

5 5. Lektoři a. Uveďte lektory, jejichž spolupráce byla v průběhu projektu velmi přínosná pro plnění cílů projektu včetně oblasti jejich zaměření. RNDr. Jana Adamcová tvorba a evaluace ŠVP, zaměření na oblast zdravotnictví a sociální péče Mgr. Jan Mareš - tvorba a evaluace ŠVP, školský management Ing. Varja Poučková - tvorba a evaluace ŠVP z pohledu České školní inspekce, soulad RVP a ŠVP Ing. Miloš Říha metodika tvorby ŠVP oborů skupin M, L, E Mgr. Lenka Jonová ŠVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální školství Bc. Luděk Cupal ŠVP v oblasti informačních technologií zavádění výuky dle sylabu ECDL 6. Publicita a. Uveďte všechna opatření, která jste realizovali pro podporu publicity projektu v jeho průběhu (web, letáky, banner, plakáty, vlaječky, nápisy, označení akcí.). Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje byly v sekci RKC pravidelně aktualizovány informace o pořádání seminářů a workshopů, o nabídce centra, konzultacích, kontaktech i informace o proběhlých seminářích včetně výstupů ze seminářů, (powerpointové prezentace, fotogalerie, dokumenty ke stažení, atd.). Na každý seminář rozesílalo RKC pozvánky všem SOŠ, SOU a konzervatoři v Ústeckém kraji, a dále i účastníkům z již proběhlých seminářů, pro které si RKC vedlo a aktualizovalo vlastní databázi. Tyto pozvánky obsahovaly jak základní informace o semináři, tak i informace o pořadateli, lektorech, ale i projektu Kurikulum S, včetně log centra, projektu Kurikulum S a logolinku dle pravidel publicity OPVK. Po dobu působnosti RKC byly vytvořeny letáky s jednou aktualizovanou verzí. Vytvořené letáky byly k dispozici jak v sídle RKC ve Varnsdorfu, tak i na jednotlivých Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje při středních školách v ÚK. Rozdávány byly také na všech seminářích a workshopech pořádaných RKC. Na jednotlivých seminářích byly rozdávány také propagační materiály RKC (zakládací desky, propisovací tužky, materiály k tématu). Propagační materiály byly označeny logolinky dle pravidel publicity OPVK. Na seminářích byl vystavován propagační banner s informacemi o RKC a projektu Kurikulum S. Místo konání semináře bylo vždy označeno cedulkou s označením semináře a logolinkem OPVK, použity byly také vlaječky ČR a EU. V budově sídla RKC je vyvěšena informační nástěnka s propagací RKC a projektu Kurikulum S. Budova sídla RKC je označena deskou s informacemi o RKC spolu s logy centra a projektu Kurikulum S. K zajištění publicity projektu a působnosti RKC Ústeckého kraje využilo RKC také tiskové zprávy, které vyvěsilo jak na svých webových stránkách, tak i na krajský web. Zaslány byly také dalším médiím v regionu. Pracovnice RKC měly k dispozici vizitky s označením projektu a centra včetně log OPVK. Na začátku dubna 2011 vydalo RKC placenou inzerci ve vydání Mladé fronty Dnes (vydané dne ) s informacemi o plánovaných seminářích od dubna do konce června a informacemi o projektu Kurikulum S. V měsících květen a červen 2011 inzerovalo RKC na webových stránkách Učitelských novin (www.ucitelskenoviny.cz) formou banneru činnost RKC Ústeckého kraje. V rámci publicity a také pro podporu udržitelnosti projektu nechalo RKC vyrobit kalendáříky na rok 2012 s kontaktními údaji na centrum a logy projektu. 5 z 8

6 Na všech materiálech, ale i zprávách a inzertních dokumentech vytvořených ze strany RKC byly použity loga a logolinky dle pravidel publicity OP VK. b. Uveďte, jak standardně informujete účastníky o tom, že se účastní aktivit financovaných OPVK Kurikulum S z prostředků ESF. Již do pozvánky na jednotlivé semináře uvádělo RKC informaci o tom, že je seminář financovaný z prostředků ESF v rámci projektu Kurikulum S podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Na začátku každého semináře pak zástupkyně RKC tuto informaci přednesla také před účastníky. c. Uveďte, jaká opatření budete realizovat v budoucnu v rámci udržitelnosti projektu a jak budete informovat veřejnost o vaší účasti v roli dodavatele služeb v projektu v době jeho udržitelnosti. V rámci udržitelnosti projektu bude RKC na začátku roku 2012 využívat vyrobené kalendáříky s kontaktními údaji o centru (včetně logolinku OPVK). Webový portál RKC, resp. CUCU ÚK o.p.s., bude zachován včetně informací o lektorech, konzultantech a dalších nabízených službách centra Informace o službách centra budou uvedeny také v každoročních výročních zprávách. RKC bude nadále využívat letáky s informacemi o nabízených službách letáky budou k dispozici jak v sídle centra, tak i na všech Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje v jednotlivých okresech kraje. RKC bude nabízet akreditované vzdělávací kurzy (především prostřednictvím webových stránek). RKC bude i nadále zasílat školám upozornění na připravované a realizované změny a úpravy v obsahu vzdělání a bude je informovat o konkrétní nabídce a termínech akreditovaných kurzů DVPP. RKC bude nadále v kontaktu s NÚV (Národní ústav pro vzdělání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a v případě potřeby bude spolupracovat na konkrétním požadavku. 7. Udržitelnost projektových aktivit a. Charakterizujte význam a postavení vaší organizace (nyní RKC) v regionu. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. jako RKC Ústeckého kraje působí jako obecně prospěšná společnost pro celoživotní vzdělávání obyvatel Ústeckého kraje. Centrum se zabývá rozvojem celoživotního vzdělávání, poskytuje potřebné rady zájemcům o další vzdělávání a nejnovější poznatky v teoretické výuce a odborné praxi, napomáhá při uznávání předchozího vzdělávání na základě zákonů č. 561/2004 Sb. a č. 179/2006 Sb. Centrum bývá oslovováno uchazeči o DV ze všech koutů Ústeckého kraje, ale výjimkou nejsou ani zájemci z okolních krajů ČR. Centrum spolupracuje a koordinuje vzdělávací nabídku Místních center uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, které tvoří 10 zapojených středních škol v Ústeckém kraji. Také díky nové nabídce poskytování informací o Europass dokumentech se zvýšila spolupráce s dalšími středními školami v kraji. 6 z 8

7 Centrum spolupracuje na rozvoji dalšího vzdělávání v kraji také formou projektové činnosti. V současné době je partnerem v projektu Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, realizovaném v rámci OPVK. Při výměně zkušeností a informací spolupracuje také s dalšími centry celoživotního vzdělávání, nejvíce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Centrum dále spolupracuje s úřady práce především v okrese Děčín, se kterými koordinuje nabídku a možnosti dalšího vzdělávání pro stávající i potenciální uchazeče o práci. b. Uveďte, jak budete pracovat s cílovými skupinami v rámci udržitelnosti projektu. RKC bude nadále oslovovat cílovou skupinu z řad SOŠ, SOU a konzervatoře v Ústeckém kraji formou elektronického zasílání informací o přípravách kurzů DVPP, dalších realizovaných akcích centra, případně o změnách v oblasti kurikula apod. Informace budou dále aktualizovány na stávajících webových stránkách centra, kde bude i nadále aktualizována databáze kontaktů na lektory a konzultanty. V případě zjištění nových poznatků v oblasti sociálního partnerství (nové možnosti exkurzí, praxí, odborných stáží atd.) a v oblasti vzdělávání (především díky iniciativě centra v oblasti projektové činnosti - spolupráce s úřady práce a tím i zjišťování aktuálních požadavků na trhu práce), bude centrum oslovovat jak sociální partnery, tak i konkrétní školy, tak aby zajistilo možnost rozvoje vzájemné spolupráce v této oblasti. c. Který vzdělávací seminář/kurz jste si nechali akreditovat v rámci udržitelnosti projektu - (uveďte jeho název a číslo akreditace). RKC Ústeckého kraje si nechalo akreditovat tyto vzdělávací kurzy v rámci DVPP: Finanční gramotnost žáků středních škol č.j.: 28188/ Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením č.j.: 28188/ Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č.j.: 28188/ d. Jak často budete tyto vzdělávací aktivity cílovým skupinám nabízet/realizovat, jakým způsobem budete o jejich konání učitele informovat. Podle návrhů lektorů akreditovaných kurzů DVPP budou naplánovány možné termíny konání kurzů, které budou uvedeny na webových stránkách RKC, resp. CUCU ÚK, informace o kurzech budou nadále rozesílány také elektronickou formou, a to na osoby z databáze nasbíraných kontaktů (databáze bude neustále aktualizována) i na jednotlivé školy v Ústeckém kraji. e. Uveďte, jak budete veřejnost informovat o zabezpečení udržitelnosti činnosti regionálního konzultačního centra. Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení ÚK bude zachována sekce RKC s informacemi o projektu, nabídkou služeb a aktualizovanou databází kontaktů na lektory a konzultanty. Ve výročních zprávách centra budou uváděny informace o nabídce a případných proběhlých aktivitách a akcích centra v rámci udržitelnosti. 7 z 8

8 8. Zhodnocení spolupráce s NÚV; příp. uveďte podněty ke zlepšení, přínos a. Uveďte podněty ke zlepšení a přínosy. Spolupráce s NÚV byla bezproblémová. Navrhovaly bychom však častější schůzky s realizačním týmem projektu. Na základě spolupráce s NÚV začalo centrum poskytovat informace také o Europass dokumentech. Díky tomu se zvýšila spolupráce i s dalšími středními školami v Ústeckém kraji, ke kterým centrum doposud nenašlo cestu. b. Uveďte podněty pro další spolupráci. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. nabízí možnost spolupráce v oblasti koordinace nabídky dalšího vzdělávání, především formou vzdělávacích kurzů a dílčích kvalifikací, s působností pro celý Ústecký kraj. Ve Varnsdorfu dne Jméno, podpis zodpovědné osoby, razítko Ing. Dana Vorlová... 8 z 8

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014

Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 , 682 01 Vyškov Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 ZAMĚŘENÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU: TÝDNY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Předkládá dne 7. 4. 2014 PhDr. Antonín

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Intervence P-KAP NÚV Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Ostrava 31. srpna 2016 Cíl prezentace Další vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více