1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků"

Transkript

1 Souhrnná závěrečná zpráva z RKC Ústeckého kraje z projektu Kurikulum S za období trvání zakázky, tj. od do Termín zpracování do Organizace: Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. Zpracoval, dne: Ing. Dana Vorlová, Ing. Michaela Rozborová 1. Semináře a workshopy a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet akcí/účastníků Období Počet seminářů a workshopů Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte soupis realizovaných témat a jejich lektorů. Semináře: Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - Mgr. Jan Mareš, RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Kvalitní ŠVP vizitka Vaší školy - RNDr. Jana Adamcová, Ing. Varja Paučková Problematika vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami v ŠVP Mgr. Lenka Jonová Etika ve vzdělávání - Mgr. Marie Navrátilová ŠVP v systému hodnocení kvality školy - RNDr. Jana Adamcová, Mgr. Bc. Richard Kropáček ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek a nový systém maturitních zkoušek Ing. Lenka Demjanová, Ing. Jiří Zíka Nové výukové metody a formy ve vzdělávání - Mgr. Dana Forýtková Evaluace v procesu tvorby a realizace ŠVP Ing. Libuše Burešová ŠVP a nový systém maturitních zkoušek Mgr. Alena Sedláčková ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek - Ing. Lenka Demjanová Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu Mgr. Bc. Anna Hrubá Finanční gramotnost úlohy a metodiky v ŠVP Ing. Petr Klínský, Ing. Otto Münch Zařazení ŠVP do služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Lenka Jonová Právní povědomí pedagogických pracovníků (3x) - PaedDr. Mgr. Jan Kobliha, 1x Ing. Klára Kyselovičová

2 Ukončování vzdělávání ve školách s výučním listem v gastronomických oborech (Kuchařčíšník, kuchař, číšník- servírka) - Mgr. Hana Líbalová, Miloslava Tuláčková, Ing. Taťána Vencovská Syndrom vyhoření - PaedDr. Vladimír Šik Třídní kolektiv a jeho klima - Mgr. Zdeňka Švermová Jak nám technologie pomáhají při tvorbě ŠVP Karel Klatovský Workshopy: Spolupráce se sociálními partnery PhDr., PhD. Helena Marinková Kulatý stůl se sociálními partnery - Ing. Miloslav Bouda c. Vyjádřete počet seminářů /workshopů realizovaných tzv. na míru (uveďte i % z celku), počet účastníků. Z celkového počtu 21 seminářů/workshopů byly 4 realizovány na přání školy, tzv. na míru, což představuje 19 % z celkového počtu seminářů/workshopů. Podpořeno tak bylo celkem 155 účastníků těchto akcí na přání škol. Přehled seminářů na přání škol: v Ústí nad Labem: Nové výukové metody a formy ve vzdělávání, 28 účastníků v Kadani: ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek, 37 účastníků ve Varnsdorfu Právní povědomí pedagogických pracovníků, 54 účastníků v Litvínově Hamru : Třídní kolektiv a jeho klima, 36 účastníků d. Shrňte výsledky kvalitativního hodnocení akcí (s využitím hodnoticích dotazníků). Zájem o semináře byl ze strany koordinátorů ŠVP, ale i pedagogických pracovníků, kteří se na evaluaci ŠVP podílejí. Některých akcí se zúčastnili také ředitelé škol nebo jejich zástupci. Dle hodnotících dotazníků dopadlo hodnocení jednotlivých akcí většinou kladně, což bylo dáno skutečným zájmem přihlášených osob na dané tematické akce a také kvalitním výběrem odborných lektorů. Na každém ze seminářů byla vždy vedena diskuse k tématu semináře, případně byly domlouvány potřebné individuální konzultace k vybranému tématu. RKC rozdávalo k vyplnění evaluační dotazník až od ledna Z počátku se stále ještě objevovala přání o organizování seminářů zaměřených na tvorbu ŠVP, ale i evaluace a kontroly formální shody RVP s ŠVP. V průběhu seminářů vyplynuly informace o problémech škol ve spolupráci se sociálními partnery. RKC se tedy zaměřilo na tuto problematiku a zorganizovalo na přání lounské školy kulatý stůl se sociálními partnery. Témata, o která byl a stále je dle dotazníku zájem, jsou zaměřena na současné problémy škol a jejího okolí. V odpovědích se objevovala témata jako projektová činnost, revize a dodatky ŠVP a RVP, formy vzdělávání (vliv na metody a organizaci), rizikové chování, práce s problémovými žáky, řešení konfliktních situací a agresivity žáků, kyberšikana, šikana a týrání dětí, motivace žáků, práva učitelů, návykové látky a podrobnější témata z oblasti finanční gramotnosti (pojišťovnictví, daňová soustava ČR, mezinárodní obchod a obchodní logistika), ale také zaměření se na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě z důvodu zájmu o oblast výuky žáků se SVP a finanční gramotnosti a její aktuálnosti z pohledu pedagogických pracovníků rozhodlo RKC o vytvoření nových vzdělávacích programů v rámci DVPP. Ke konci roku 2011 získalo RKC akreditaci na tyto tři vzdělávací programy DVPP : Finanční gramotnost žáků středních škol 2 z 8

3 Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami e. Popište případnou další odezvu účastníků, např. písemná, ústní apod. doložte v příloze. 2. Konzultace a. Doplňte tabulku podle hodnocených období - počet konzultací/účastníků. Období Počet konzultací Počet účastníků říjen 2009 leden 2010 únor 2010 červenec 2010 srpen 2010 leden únor 2011 červenec srpen 2011 leden Celkem b. Uveďte nejčastější konzultovaná témata. Z konzultovaných témat se více než jednou opakovaly dotazy na tvorbu ŠVP u nástavby oboru Podnikání, ŠVP oboru Strojírenství a oboru Zdravotnický asistent, dále pak možnost zavedení výuky dle sylabu ECDL a také zaměření na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obecně na speciální školství (kategorie E). Další témata již uvádíme jednotlivě: Jaké RVP použít pro nástavbové studium oboru Dopravní provoz Profilová a volitelná část maturitní zkoušky Prezenční a mimoškolní pedagogika; Sociální činnost Problematika s JZZZ oboru kadeřník Moderní elektronika ve výuce ŠVP pro obor Ošetřovatel ŠVP pro obor Obchodní akademie ŠVP Řízení hotelového provozu - obor M/01 Hotelnictví ŠVP Sportovní a rekondiční masér - obor L/02 ŠVP Bezpečnostně právní činnost - obor M/01 ŠVP Pečovatelské služby - obor E/01 ŠVP Kuchařské práce - obor E/01 Stravovací a ubytovací služby ŠVP Zednické práce - obor E/01 ŠVP technických oborů Zapracování projektových hodin do ŠVP Navýšení jazykových dotací u 2. a 3. ročníků Obor Cestovní ruch - úprava obsahové náplně předmětu CR Obor Hotelnictví - možnost přesunu tvorby závěrečné práce ve 4. ročníku Jakým způsobem ovlivní přijetí certifikace ISO 9001 zpracování ŠVP ve škole 3 z 8

4 Návaznost mezi RVP a ŠVP pro obory Kosmetické služby a Sportovní a rekondiční masér, případně s oborem Rekondiční a sportovní masér c. Popište případnou další odezvu účastníků, písemná, ústní apod. doložte v příloze. 3. Kulaté stoly a. Uveďte témata kulatých stolů, počet kulatých stolů. 1 Kulatý stůl se sociálními partnery OA Louny se svými sociálními partnery v okrese Louny b. Uveďte počet účastníků dle jednotlivých kulatých stolů - 12 účastníků c. Z prezenční listiny vypište významné zástupce z řad sociálních partnerů včetně názvu organizace. U tohoto kulatého stolu/workshopu se sešli zástupci tří středních škol v okrese Louny (OA gen. Fr. Fajtla Louny; OA, SOŠ, G a SOU Údlice; SOŠ Louny), dvou velkých zaměstnavatelů (FUJIKOKI CZECH s.r.o.; Aisan Industry Czech s.r.o.) a dále městská a okresní samospráva Lounska (Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem - Kontaktní pracoviště Louny; Okresní správa sociálního zabezpečení Louny; Obecní živnostenský úřad Louny; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Louny). d. Resumé shrňte závěry a vyhodnocení, eventuálně přínos. Tento kulatý stůl/workshop byl realizován s cílem výměny informací o možnostech spolupráce středních škol a sociálních partnerů v okrese Louny (zaměstnavatelů, zprostředkovatelů práce), dále pak procesu přípravy a tvorby praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli v okolí, rozvoje informovanosti a náborů žáků. Názor na spolupráci se zaměstnavateli v okrese Louny převažoval z pohledu škol kladný. Zaměstnavatelé volají do škol a dotazují se na možnost využití žáků (např. na praxi, dále si žáky mohou vychovat pro svoji potřebu, absolventovi školy je zajištěna práce po ukončení studia). Zaměstnavatelé na Lounsku dělají nábory pro žáky vyšších ročníků nabízejí se např. exkurze do firmy Asian Industry Czech s.r.o. Podle návrhu škol by se měla zvýšit odpovědnost rodičů za praxi a docházku (jak do teoretické výuky, tak i na praxi v rámci výuky), naopak zaměstnavatelé by uvítali větší zájem o prohlídky firem ze strany učitelů a rodičů, větší propagaci oborů a jejich přiblížení budoucím žákům odborné školy. Současné nedostatky a problémy: chybí motivace a komunikace velká absence žáků ve škole škola (učitelé) v dnešní době nemá dostatečnou sílu na to, aby udržela žáka ve škole chybí psychologie absence psychologů na škole (jak pro žáky, tak i učitele škol mění se úroveň žáků, přibývají problémy, agrese apod., učitel se stává rizikovějším zaměstnáním) nutnost výchovných poradců chybí asistenti sociální péče (možnost navrácení se k tzv. rodinným školám ) školy mají a do budoucna budou mít problém najít mladší mistry jako odborníky pro výuku za daných finančních podmínek současným odborníkům se vyplatí pracovat v soukromé sféře, než učit (velká zodpovědnost a malé finanční ocenění) 4. Další aktivity (exkurze, stáže atd.) a. Uveďte, o jakou aktivitu se jednalo - počet akcí, počet účastníků, délka (bez přípravy). b. Zhodnoťte přínos. Žádné další aktivity neproběhly 4 z 8

5 5. Lektoři a. Uveďte lektory, jejichž spolupráce byla v průběhu projektu velmi přínosná pro plnění cílů projektu včetně oblasti jejich zaměření. RNDr. Jana Adamcová tvorba a evaluace ŠVP, zaměření na oblast zdravotnictví a sociální péče Mgr. Jan Mareš - tvorba a evaluace ŠVP, školský management Ing. Varja Poučková - tvorba a evaluace ŠVP z pohledu České školní inspekce, soulad RVP a ŠVP Ing. Miloš Říha metodika tvorby ŠVP oborů skupin M, L, E Mgr. Lenka Jonová ŠVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální školství Bc. Luděk Cupal ŠVP v oblasti informačních technologií zavádění výuky dle sylabu ECDL 6. Publicita a. Uveďte všechna opatření, která jste realizovali pro podporu publicity projektu v jeho průběhu (web, letáky, banner, plakáty, vlaječky, nápisy, označení akcí.). Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje byly v sekci RKC pravidelně aktualizovány informace o pořádání seminářů a workshopů, o nabídce centra, konzultacích, kontaktech i informace o proběhlých seminářích včetně výstupů ze seminářů, (powerpointové prezentace, fotogalerie, dokumenty ke stažení, atd.). Na každý seminář rozesílalo RKC pozvánky všem SOŠ, SOU a konzervatoři v Ústeckém kraji, a dále i účastníkům z již proběhlých seminářů, pro které si RKC vedlo a aktualizovalo vlastní databázi. Tyto pozvánky obsahovaly jak základní informace o semináři, tak i informace o pořadateli, lektorech, ale i projektu Kurikulum S, včetně log centra, projektu Kurikulum S a logolinku dle pravidel publicity OPVK. Po dobu působnosti RKC byly vytvořeny letáky s jednou aktualizovanou verzí. Vytvořené letáky byly k dispozici jak v sídle RKC ve Varnsdorfu, tak i na jednotlivých Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje při středních školách v ÚK. Rozdávány byly také na všech seminářích a workshopech pořádaných RKC. Na jednotlivých seminářích byly rozdávány také propagační materiály RKC (zakládací desky, propisovací tužky, materiály k tématu). Propagační materiály byly označeny logolinky dle pravidel publicity OPVK. Na seminářích byl vystavován propagační banner s informacemi o RKC a projektu Kurikulum S. Místo konání semináře bylo vždy označeno cedulkou s označením semináře a logolinkem OPVK, použity byly také vlaječky ČR a EU. V budově sídla RKC je vyvěšena informační nástěnka s propagací RKC a projektu Kurikulum S. Budova sídla RKC je označena deskou s informacemi o RKC spolu s logy centra a projektu Kurikulum S. K zajištění publicity projektu a působnosti RKC Ústeckého kraje využilo RKC také tiskové zprávy, které vyvěsilo jak na svých webových stránkách, tak i na krajský web. Zaslány byly také dalším médiím v regionu. Pracovnice RKC měly k dispozici vizitky s označením projektu a centra včetně log OPVK. Na začátku dubna 2011 vydalo RKC placenou inzerci ve vydání Mladé fronty Dnes (vydané dne ) s informacemi o plánovaných seminářích od dubna do konce června a informacemi o projektu Kurikulum S. V měsících květen a červen 2011 inzerovalo RKC na webových stránkách Učitelských novin (www.ucitelskenoviny.cz) formou banneru činnost RKC Ústeckého kraje. V rámci publicity a také pro podporu udržitelnosti projektu nechalo RKC vyrobit kalendáříky na rok 2012 s kontaktními údaji na centrum a logy projektu. 5 z 8

6 Na všech materiálech, ale i zprávách a inzertních dokumentech vytvořených ze strany RKC byly použity loga a logolinky dle pravidel publicity OP VK. b. Uveďte, jak standardně informujete účastníky o tom, že se účastní aktivit financovaných OPVK Kurikulum S z prostředků ESF. Již do pozvánky na jednotlivé semináře uvádělo RKC informaci o tom, že je seminář financovaný z prostředků ESF v rámci projektu Kurikulum S podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Na začátku každého semináře pak zástupkyně RKC tuto informaci přednesla také před účastníky. c. Uveďte, jaká opatření budete realizovat v budoucnu v rámci udržitelnosti projektu a jak budete informovat veřejnost o vaší účasti v roli dodavatele služeb v projektu v době jeho udržitelnosti. V rámci udržitelnosti projektu bude RKC na začátku roku 2012 využívat vyrobené kalendáříky s kontaktními údaji o centru (včetně logolinku OPVK). Webový portál RKC, resp. CUCU ÚK o.p.s., bude zachován včetně informací o lektorech, konzultantech a dalších nabízených službách centra Informace o službách centra budou uvedeny také v každoročních výročních zprávách. RKC bude nadále využívat letáky s informacemi o nabízených službách letáky budou k dispozici jak v sídle centra, tak i na všech Místních centrech uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje v jednotlivých okresech kraje. RKC bude nabízet akreditované vzdělávací kurzy (především prostřednictvím webových stránek). RKC bude i nadále zasílat školám upozornění na připravované a realizované změny a úpravy v obsahu vzdělání a bude je informovat o konkrétní nabídce a termínech akreditovaných kurzů DVPP. RKC bude nadále v kontaktu s NÚV (Národní ústav pro vzdělání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a v případě potřeby bude spolupracovat na konkrétním požadavku. 7. Udržitelnost projektových aktivit a. Charakterizujte význam a postavení vaší organizace (nyní RKC) v regionu. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. jako RKC Ústeckého kraje působí jako obecně prospěšná společnost pro celoživotní vzdělávání obyvatel Ústeckého kraje. Centrum se zabývá rozvojem celoživotního vzdělávání, poskytuje potřebné rady zájemcům o další vzdělávání a nejnovější poznatky v teoretické výuce a odborné praxi, napomáhá při uznávání předchozího vzdělávání na základě zákonů č. 561/2004 Sb. a č. 179/2006 Sb. Centrum bývá oslovováno uchazeči o DV ze všech koutů Ústeckého kraje, ale výjimkou nejsou ani zájemci z okolních krajů ČR. Centrum spolupracuje a koordinuje vzdělávací nabídku Místních center uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, které tvoří 10 zapojených středních škol v Ústeckém kraji. Také díky nové nabídce poskytování informací o Europass dokumentech se zvýšila spolupráce s dalšími středními školami v kraji. 6 z 8

7 Centrum spolupracuje na rozvoji dalšího vzdělávání v kraji také formou projektové činnosti. V současné době je partnerem v projektu Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, realizovaném v rámci OPVK. Při výměně zkušeností a informací spolupracuje také s dalšími centry celoživotního vzdělávání, nejvíce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Centrum dále spolupracuje s úřady práce především v okrese Děčín, se kterými koordinuje nabídku a možnosti dalšího vzdělávání pro stávající i potenciální uchazeče o práci. b. Uveďte, jak budete pracovat s cílovými skupinami v rámci udržitelnosti projektu. RKC bude nadále oslovovat cílovou skupinu z řad SOŠ, SOU a konzervatoře v Ústeckém kraji formou elektronického zasílání informací o přípravách kurzů DVPP, dalších realizovaných akcích centra, případně o změnách v oblasti kurikula apod. Informace budou dále aktualizovány na stávajících webových stránkách centra, kde bude i nadále aktualizována databáze kontaktů na lektory a konzultanty. V případě zjištění nových poznatků v oblasti sociálního partnerství (nové možnosti exkurzí, praxí, odborných stáží atd.) a v oblasti vzdělávání (především díky iniciativě centra v oblasti projektové činnosti - spolupráce s úřady práce a tím i zjišťování aktuálních požadavků na trhu práce), bude centrum oslovovat jak sociální partnery, tak i konkrétní školy, tak aby zajistilo možnost rozvoje vzájemné spolupráce v této oblasti. c. Který vzdělávací seminář/kurz jste si nechali akreditovat v rámci udržitelnosti projektu - (uveďte jeho název a číslo akreditace). RKC Ústeckého kraje si nechalo akreditovat tyto vzdělávací kurzy v rámci DVPP: Finanční gramotnost žáků středních škol č.j.: 28188/ Poradenství pro individuální integrace žáků se zrakovým a sluchovým postižením č.j.: 28188/ Poradenství a pomoc při orientaci v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č.j.: 28188/ d. Jak často budete tyto vzdělávací aktivity cílovým skupinám nabízet/realizovat, jakým způsobem budete o jejich konání učitele informovat. Podle návrhů lektorů akreditovaných kurzů DVPP budou naplánovány možné termíny konání kurzů, které budou uvedeny na webových stránkách RKC, resp. CUCU ÚK, informace o kurzech budou nadále rozesílány také elektronickou formou, a to na osoby z databáze nasbíraných kontaktů (databáze bude neustále aktualizována) i na jednotlivé školy v Ústeckém kraji. e. Uveďte, jak budete veřejnost informovat o zabezpečení udržitelnosti činnosti regionálního konzultačního centra. Na webových stránkách Centra uznávání a celoživotního učení ÚK bude zachována sekce RKC s informacemi o projektu, nabídkou služeb a aktualizovanou databází kontaktů na lektory a konzultanty. Ve výročních zprávách centra budou uváděny informace o nabídce a případných proběhlých aktivitách a akcích centra v rámci udržitelnosti. 7 z 8

8 8. Zhodnocení spolupráce s NÚV; příp. uveďte podněty ke zlepšení, přínos a. Uveďte podněty ke zlepšení a přínosy. Spolupráce s NÚV byla bezproblémová. Navrhovaly bychom však častější schůzky s realizačním týmem projektu. Na základě spolupráce s NÚV začalo centrum poskytovat informace také o Europass dokumentech. Díky tomu se zvýšila spolupráce i s dalšími středními školami v Ústeckém kraji, ke kterým centrum doposud nenašlo cestu. b. Uveďte podněty pro další spolupráci. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. nabízí možnost spolupráce v oblasti koordinace nabídky dalšího vzdělávání, především formou vzdělávacích kurzů a dílčích kvalifikací, s působností pro celý Ústecký kraj. Ve Varnsdorfu dne Jméno, podpis zodpovědné osoby, razítko Ing. Dana Vorlová... 8 z 8

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti

Více

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti ICT Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01105/08-06 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Adresa: E. Basse 1142/9, 434 01 Most Identifikátor:

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace 460 01 Liberec, Masarykova 18 tel.: 485101872 e-mail: sekretariat@cvlk.cz www.cvlk.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/08-10 Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Ekonomické a materiální předpoklady školy

Ekonomické a materiální předpoklady školy Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01055/09-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s.r.o. Adresa:

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1087/07-09 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Kukleny, Pražská 68 Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-87/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-87/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-87/13-A Název právnické osoby Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední vykonávající činnost školy: odborná škola

Více

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Střední odborné vzdělávání ve školním roce 2012/2013 ve školním roce 2012/2013 Praha, únor 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Současná situace ve středním odborném vzdělávání...4 3 Kurikulární reforma...7 3.1 Školní vzdělávací programy ve středním odborném vzdělávání...7

Více