KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Blanická 13, Praha 2 STANOVY KLUBU Stanovy Příloha č. 1/13 Výbor Klubu pinčů ČR rozdělení funkcí Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR Příloha č. 3/13 Bonitační řád Klubu pinčů ČR Příloha č. 4/13 Poplatky Dodatek č. 1/13 Výbor Klubu volby 2013 Platné od:

2 Stanovy Klub pinčů České republiky Blanická 13, Praha 2 Platné od Článek I. Název a sídlo, působnost a charakter 1. Název: Klub pinčů České republiky (dále jen Klub) 2. Sídlo: Blanická 13, Praha 2 3. Působnost: Klub působí na území České republiky 4. Právní forma: Klub je právnickou osobou a je to dobrovolné, nezávislé, nepolitické a zájmové sdružení členů, rodinných příslušníků a přátel plemene, sdružených na základě společného zájmu. Článek II. Cíle činnosti Klubu 1. Cílem činnosti Klubu je rozvoj a propagace chovu plemen německých (NP), opičích (OP) a trpasličích pinčů (TP) ve smyslu znění standardu č. 184, 186 a 185 vydaných FCI. Činností klubu rozumíme: a. zušlechťování plemen NP, OP a TP na základě řízeného chovu a zdokonalování jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností typických pro tato plemena b. řízení chovu prostřednictvím hlavních a oblastních poradců chovu c. pořádání klubových a speciálních výstav, setkání a podpory aktivit zastřešených plemen a bonitací d. kontrolu vrhů, odchovů, držení zvířat a péče o zvířata e. vydávání klubového Zpravodaje f. propagaci zastřešených plemen Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 1

3 Činnost Klubu je provozována dobrovolně a zájmově, vždy v souladu s platnými ustanoveními FCI, ČMKU a ve znění platné legislativy. Článek III. Členství v Klubu 1. Členem Klubu může být každý občan České republiky nebo občan jiného státu začleněného do FCI, a to občan starší 18 let. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. Členem Klubu nemůže být fyzická, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI, resp. ČMKU. Dále nemůže být členem fyzická osoba trestaná dle Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací. V těchto případech rozhoduje o členství členská schůze. 2. Rodinným příslušníkem je osoba starší 15 let v rodinném vztahu se členem Klubu. Rodinný příslušník je oprávněn účastnit se a hlasovat na členských schůzích po dosažení věku 18 let. 3. Členství v Klubu vzniká registrací přihlášky a zaplacením zápisného (jednorázový poplatek a roční příspěvek). 4. Členství v Klubu je podmíněno řádným placením ročního členského příspěvku na daný rok, a to do toho kterého roku. 5. Členství v klubu zaniká: a. dobrovolným vystoupením, sděleným výboru Klubu b. neuhrazením členského příspěvku podle daných pravidel c. úmrtím člena Klubu d. zánikem Klubu e. vyloučením i. podmínečným ii. bezpodmínečným pro porušování klubových stanov a norem pro porušování Zápisního řádu ČMKU pro hrubé, nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu se Zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací pro pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 2

4 pro hrubé porušování klubových stanov a norem pro hrubé porušování Zápisního řádu ČMKU, pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a jiných listin pro podvody na klubových akcích a výstavách pro opakované porušení podmínek podmínečného vyloučení iii. o vyloučení rozhoduje členská schůze (řádná, mimořádná) 6. Základní práva členů a rodinných příslušníků Klubu: a. účastnit se členské schůze Klubu a volit b. být volen do orgánů Klubu po 5 letech členství v Klubu pinčů ČR, Blanická 13, Praha 2, zastřešujícím plemena NP, OP a TP a současně není členem jiného klubu pro daná plemena c. používat výhody, poskytované Klubem d. podávat návrhy, dotazy, připomínky, náměty a stížnosti orgánům Klubu 7. Základní povinnosti člena Klubu: a. dodržovat Stanovy Klubu b. jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Klubu pinčů ČR a jeho členů c. platit ročně členský příspěvek ve výši schválené na členské schůzi d. oznámit výboru Klubu změny související s členstvím v Klubu (změna adresy, zánik členství ) e. dodržovat povinnosti plynoucí ze Zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novelizací. Článek IV. Majetek a hospodaření Klubu Klub hospodaří samostatně s příjmy z členských příspěvků, darů sponzorů a partnerů a z vlastní hospodářské činnosti. Majetek Klubu je spravován výborem Klubu. Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 3

5 Článek V. Orgány Klubu Členové spravují Klub prostřednictvím svých orgánů: 1. členské schůze 2. výboru Klubu 3. chovatelského kolegia 4. Kontrolní a revizní komise 1. Členská chůze je nejvyšším orgánem Klubu. Tvoří ji shromáždění členů a rodinných příslušníků, které je usnášení schopné za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je tato po uplynutí 15 minut usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných členů. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x za 2 roky oznámením v klubovém Zpravodaji a na webových stránkách Klubu minimálně 30 dní předem. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor v případě žádosti nejméně poloviny členů Klubu. Členská schůze: a. volí na dobu 3 let výbor Klubu, Kontrolní a revizní komisi b. schvaluje Stanovy Klubu c. schvaluje výši zápisného, členských příspěvků a poplatků d. schvaluje výroční zprávy výboru Klubu a zprávu o hospodaření Klubu e. rozhoduje o zrušení Klubu a likvidaci klubového majetku na základě návrhu výboru Klubu. Podmínkou je přítomnost nadpoloviční většiny členů Klubu. Členská schůze, rozhodující o zániku Klubu, musí být svolána písemně a o zániku je potřeba rozhodnout dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 2. Výbor Klubu je výkonným a statutárním orgánem Klubu, za svou činnost se zodpovídá členské schůzi. Jeho jménem jedná prezident a jednatel Klubu nebo jiný člen k tomu účelu pověřený. Výbor Klubu je volen členskou schůzí ve volbách na tříleté období. Výbor Klubu má 9 členů a řídí činnost Klubu mezi zasedáními členské schůze, a to: a. připravuje a svolává členskou schůzi b. přijímá nové členy Klubu, vydává členské průkazy, vede evidenci členů, zajišťuje zápisy z členských a výborových schůzí c. vede účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích d. informuje členskou základnu o činnosti výboru a činnosti Klubu e. řídí a kontroluje činnost chovatelského kolegia. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 4

6 Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Na úseku odborné chovatelské práce výbor Klubu navrhuje změny veškerých řádů a směrnic Klubu, jejichž schválení podléhá pravomoci členské schůze. Také navrhuje změny směrnic a řádů Klubu, které schválení členské schůze nepodléhají. Výbor Klubu zároveň dbá na dodržování směrnic a řádů členy Klubu. Výbor se schází minimálně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy výboru. Neodkladné záležitosti může vyřídit prezident společně s jednatelem. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání Výboru na jeho nejbližším zasedání. Volba výboru se provádí: f. na členské schůzi Klubu s podmínkou svolání minimálně 30 dní před termínem členské schůze g. zájemce o funkci ve výboru se přihlásí na adresu jednatele Klubu písemně nejméně 14 dní před konáním schůze. Tito zájemci musí uvést, co by chtěli ve výboru dělat, jaké mají zkušenosti s chovem, organizací, eventuelně, co mohou Klubu nabídnout h. výbor Klubu přednese na členské schůzi jména zájemců o práci ve výboru, včetně jejich představení a dále budou představeni i eventuelně navrhovaní stávající členové výboru s uvedením jejich dosavadní činnosti v Klubu a proč jsou znovu navrhováni i. hlasování bude jednotlivé o každém kandidátovi s vyhodnocením počtu hlasů pro jednotlivé členy. O zvolení rozhoduje vyšší počet hlasů pro mezi kandidáty. Každý zvolený člen musí hlasitě sdělit, zda funkci přijímá j. pokud se na členské schůzi neodhlasuje nový výbor s lichým počtem členů, bude výbor sestaven ze zvolených členů a na určitou dobu doplněn o některého člena stávajícího výboru. O doplnění složení definitivního výboru se bude znovu jednat k. výbor Klubu bude dále hledat nové zájemce a nové volby budou zajištěny na mimořádné členské schůzi l. o volbě bude proveden řádný zápis m. v případě odstoupení z funkce nebo zániku členství některého člena výboru v průběhu volebního období, bude výbor Klubu hledat další zájemce a jejich volba bude provedena na mimořádné členské schůzi. 3. Hlavní poradci chovu jsou členy výboru Klubu. Jsou zodpovědní za řízení chovu a jeho výsledky. Hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 5

7 a. vede evidenci chovných jedinců b. doporučuje krytí fen vhodnými psy c. zúčastňuje se Klubových výstav a provádí rozbor výsledků d. je vedoucím chovatelského kolegia (oblastních poradců chovu) daného plemene e. ze své činnosti se zodpovídá výboru Klubu. 4. Chovatelské kolegium se skládá z oblastních poradců chovu, jejichž činnost je koordinována hlavními poradci chovu pro daná plemena. Hlavní poradci zastupují chovatelské kolegium ve výboru Klubu. 5. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním orgánem Klubu, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi Klubu. a. KRK má 3 členy volené členskou schůzí na tříleté období. Tito členové nesmí být členy výboru a ani v žádném příbuzenském či rodinném vztahu k nim. b. KRK sleduje soustavně činnost a hospodaření Klubu, provádí revize. c. Členové KRK (případně její zástupce) se mohou zúčastnit jednání výboru Klubu s poradním hlasem. d. Volba členů do KRK se provádí obdobně jako volba do výboru Klubu. Článek VI. Zánik Klubu 1. Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem z rozhodnutí členské schůze. 2. Zaniká-li Klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu finančního vypořádání. Článek VII. Ostatní ustanovení Příloha č. 1/13 Výbor Klubu pinčů ČR rozdělení funkcí Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR Příloha č. 3/13 Bonitační řád Klubu pinčů ČR Příloha č. 4/13 Poplatky Klubu Pinčů ČR Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 6

8 Článek VIII. Závěrečná ustanovení Tyto stanovy podléhají změnám a doplňkům ze strany členů Klubu, formulovaných na členských schůzích. Stanovy byly schváleny v této podobě na Členské schůzi konané dne s platností od Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 7

9 Příloha č. 1/13 Výbor klubu pinčů ČR rozdělení funkcí Prezident Klubu: - je členem výboru Klubu - je zodpovědný za vedení Klubu a ze své činnosti se zodpovídá se členské schůzi - na členské schůzi předkládá zprávu o činnosti Klubu - je pověřen jednáním s ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní správy - pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Klubem; případně na akcích, na kterých se Klub spolupodílí Jednatel Klubu: - je členem výboru - je zodpovědný za evidenci členské základny - přijímá přihlášky nových členů a kontroluje členské příspěvky a jejich placení - zasílá aktualizovaný seznam členů každý rok všem členům výboru a komisím - za svou činnost se zodpovídá členské schůzi - pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Klubem; případně na akcích, na kterých se klub spolupodílí - spolu s prezidentem Klubu se podílí na jednání s ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní správy - má spolupodpisové právo ke kontu Klubu spolu s pokladníkem Hlavní poradce chovu: - je členem výboru Klubu - je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky - hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního standardu - hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: o vede evidenci chovných jedinců o doporučuje krytí fen vhodnými psy o zúčastňuje se klubových a speciálních výstav, pořádaných Klubem o je vedoucím chovatelské skupiny, která řídí chov ve smyslu Zápisního řádu o ze své činnost se zodpovídá výboru Klubu, na členské schůzi předkládá zprávu o chovu. Pokladní Klubu: - je členem výboru Klubu - je zodpovědný za vedení účetnictví Klubu - zodpovídá se členské schůzi za vedení účetnictví a předkládá na schůzi účetní zprávu - má podpisové právo ke kontu Klubu Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 1

10 Příloha č. 1/13 Výbor klubu pinčů ČR rozdělení funkcí Člen výboru Klubu: - je členem výboru Klubu - pomáhá ostatním členům výboru s organizací činnosti Klubu - členem výboru Klubu od 2011 může být jen ten člen, který splňuje podmínky Článku III., Odst. 6., písmene b), tj. být minimálně 5 let členem Klubu Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 2

11 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německý, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno NP, OP a TP tak, jak jsou popsána standardem FCI č. 184,186 a Klub pinčů České republiky uplatňuje chov řízený. 3. Chov v Klubu se řídí Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. 4. Tento řád je závazný pro všechny majitele chovných jedinců, kteří jsou členy Klubu pinčů. 5. Základní chovatelskou normou je platný standard FCI pro plemena NP, OP a TP. Chov: 6. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu (dále PP), respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno. 7. Do chovu nesmí být zařazen jedinec, na němž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické či jiné vady, která je dle Standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu. Také jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu musí být z chovu vyloučeni. 8. Chovatel požádá poradce chovu o navržení vhodných krycích psů, po případě o schválení psů ke krytí, které sám navrhne. Chovní jedinci: 9. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky zařazení do chovu (úspěšné absolvování bonitace) a jsou zaregistrováni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČMKU. 10. Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamenává Klub pinčů při bonitaci. Zápis do rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam do PP provádí plemenná kniha ČMKU. 11. K chovu (krytí) smí být použiti chovní jedinci minimálního stáří 15 měsíců. 12. Fena smí být použita v chovu naposledy do dosažení 8 let věku (posuzuje se podle data krytí). U fen, starších 8 let, lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete. To musí být provedeno přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí a s potvrzením, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik. 13. U psů se chovnost neomezuje věkovou hranicí. 14. Pes musí být přeregistrován před prvním plánovaným krytím a fena současně s prvním vrhem. 15. Umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona, se nesmí se používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem. 16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 1

12 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR 17. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechny štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo vhodnou umělou výživu. Chovatelské stanice: 18. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU. 19. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní. 20. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možné změnit. 21. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. 22. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa. 23. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost. 24. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením. 25. Registrace chovatelské stanice zaniká: a. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice, b. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice. 26. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU. Chovatel, majitel chovného psa: 27. Majitel chovného psa nebo feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu (feně). Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny). 28. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn je používat k chovu. 29. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 30. Úhyn chovného jedince musí být oznámen písemně do 15 dnů vedení chovatelského klubu a plemenné knize. 31. Změna držení chovného jedince musí být: a. u chovného psa oznámena neprodleně a písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize b. u feny se změna oznamuje chovatelskému klubu a plemenné knize se zápisem vrhu. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 2

13 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR 32. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti, plynoucí z krytí chovným psem. 33. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého. 34. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitelů, podepsaný všemi spolumajiteli. 35. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu zemí spolumajitelů nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí. 36. Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, vztahu mezi majitelem krycího psa a chovatelem a vztahem mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, se řídí občanskoprávním řádem ČR. Právní vztahy mezi vlastníky a držiteli chovných jedinců v Klubu pinčů - Klub neřeší. 37. Každý chovatel i majitel chovného psa se zavazuje, že v žádném případě nebude produkovat v Klubu pinčů, jehož je členem, jedince NP, OP a TP bez průkazu původu. Platí to současně i u ostatních plemen! 38. Klub pinčů je oprávněn sledovat a kontrolovat v součinnosti s legislativou: a. v jakých podmínkách jsou chováni chovní jedinci b. jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat c. jaký je zdravotní stav chovných jedinců a následně štěňat. 39. Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání kontrolnímu orgánu Klubu pinčů. Každý majitel chovného psa je povinen za stejných podmínek vést knihu krytí. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a při převodu na jiného majitele musí být předány spolu s nimi. Krycí list: 40. Krycí list vystavuje poradce chovu na základě žádosti chovatele. V žádosti uvede chovatel základní údaje o chovné feně: a. jméno feny b. název chovné stanice c. datum narození d. číslo zápisu z PP e. datum místo bonitace f. datum předchozího vrhu. Dále uvede chovatel jméno krycího psa (eventuelně více psů) a jeho číslo zápisu z PP, kterého si pro krytí své feny vybral. Pokud tak neučiní, doporučí mu krycí psy poradce chovu a jejich jména uvede na zadní straně krycího listu. 41. Pro krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím, že chovatel k žádosti předloží fotokopii originálu průkazu původu a potvrzení o chovnosti (pokud je v dané zemi vyžadováno). 42. Krycí list musí obsahovat následující údaje: a. jméno psa (nebo jména psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu z PP Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 3

14 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR b. jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa c. jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny d. podpisy obou majitelů (držitelů) chovných jedinců e. místo a datum krytí. 43. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutného k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 44. Krycí list se vystavuje v originále a dvou kopiích: a. modrý originál je určen chovateli b. červená kopie je určena majiteli krycího psa c. bílá kopie je určena poradci chovu pro jeho evidenci. Červený krycí list pošle majitel krycího psa do 7 dnů po uskutečněném krytí poradci chovu. 45. Po uskutečnění vrhu štěňat, které chovatel oznámí poradci chovu, zašle poradce chovu (na základě před tím postoupené červené části krycího listu) přihlášku k zápisu štěňat a žádanku o přidělení tetovacích čísel. 46. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba chovní jedinci patří témuž majiteli (držiteli). 47. V případě, že fena nezabřezne, je chovatel povinen vrátit krycí list poradci chovu a to do 1 měsíce po neúspěšném krytí. 48. Platnost krycího listu je 1 rok s možností prodloužení o 6 měsíců. V takovém případě musí chovatel zaslat krycí list poradci chovu k potvrzení platnosti krycího listu! 49. Při převodu chovné feny dochází i k předání již vystaveného krycího listu novému majiteli (držiteli). Krytí: 50. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci na základě platného krycího listu. 51. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listu. 52. Počet krytí chovného psa není v průběhu kalendářního roku omezen. Mezi krytími psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin. 53. Krytí chovné feny se provádí, pokud není uvedeno jinak, u majitele (držitele) krycího psa. Chovná fena musí být ke krytí přivedena chovatelem (držitelem). 54. Chovatel i majitel krycího psa, nebo jejich držitelé, jsou povinni být přítomni krytí, eventuelně v zastoupení. Druhý nestranný svědek je nezbytný v případě, že pes i fena patří jednomu majiteli. 55. Chovatel i majitel (případně držitelé) vyplní společně příslušné údaje v krycím listu včetně podmínek náhrady za krytí a podepíší jeho originál i průpis na znamení svědectví o uskutečněném krytí. V případě umělého oplodnění feny provede záznam do krycího listu veterinární lékař. 56. Při náhradě krytí štěnětem (místo finančního vyrovnání) přísluší první volba chovateli chovné feny a druhá volba majiteli krycího psa. Chovatel feny je povinen pečovat o štěně, které si majitel psa vybral, až do jeho odběru v předepsané době. Průkazy původu štěňat hradí chovatel feny. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 4

15 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR 57. Chovatel feny je povinen zaplatit krycí poplatek majiteli krycího psa do 8 týdnů ode dne vrhu, pokud nebyla sjednána jednorázová odměna, splatná ihned po krytí. Doporučuje se, aby chovatel feny uzavřel s majitelem psa dohodu o náhradě krytí. 58. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem (nedohodnou-li se obě strany jinak). 59. Právo na opakované krytí zaniká úhynem psa nebo feny. 60. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz, uhrazených za krytí. Vrh: 61. Fena a celý vrh musí být umístěny u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, bude o tom uvědoměn hlavní poradce chovu. 62. Chovná fena smí mít pouze jeden vrh v kalendářním roce. 63. O narození štěňat podává chovatel zprávu poradci chovu a majiteli krycího psa. Zpráva musí být podána nejpozději do 7 dnů po uskutečnění vrhu. Kontrola vrhu se provádí po označení štěňat (tetování, čipování) a musí být prokazatelná. Kontrolní orgán má nárok na úhradu výloh, stanovených předpisy o úhradě cestovních výdajů klubu. 64. Nezabřezne-li fena, majitel (držitel) feny nahlásí tuto skutečnost majiteli krycího psa a poradci Klubu pinčů. Oznámení musí být provedeno nejpozději do 75 dnů po krytí. Spolu s oznámením (hlášením) je majitel feny povinen vrátit i originál krycího listu. 65. Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dnů, přičemž den porodu se do této lhůty nezapočítává. Zápisy štěňat do plemenné knihy: 66. Průkaz původu (PP) vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem. 67. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu, uznanou FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy. 68. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub. 69. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopii originálu PP včetně dokladu o chovnosti. 70. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní to znamená, že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. 71. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem A. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 5

16 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of ). 72. Jména zvířat v jedné chovatelské stanici se v rámci jednoho plemene nesmějí opakovat. 73. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádějí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda se bude číslo zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, zařazení do chovu apod.). 74. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice ale pouze 1x (ne vícekrát). Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy: 75. Jedincům, dovezeným z jiné země s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI nebo smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmene jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy. 76. PP, které jsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem. 77. Originály PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU. Průkaz původu: 78. Průkaz původu (PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři, uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyř-generační. 79. PP musí obsahovat: a. nutné identifikační údaje o psu/feně: i. plemeno ii. jméno a chovatelská stanice iii. pohlaví iv. datum narození v. tetování / čipování vi. druh a barva srsti vii. údaje o chovateli b. nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg) c. část, určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací. 80. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. 81. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, jímž byl vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Průkaz původu musí být podepsán chovatelem i majitelem. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 6

17 Příloha č. 2/13 Chovatelský a Zápisní řád Klubu pinčů ČR 82. Ztrátu PP je nutno co nejrychleji ohlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát. 83. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU. 84. Zápisy do části PP k tomu účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů, uvedených v PP, odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. Export: 85. Průkaz původu jedince, vyváženého mimo území České republiky, musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen: a. razítkem EXPORT PEDIGREE b. reliéfním razítkem se znakem ČMKU c. hologramem d. kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka e. jménem a kompletní adresou nového majitele. 86. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. 87. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v jednom kalendářním roce. Závěrečná ustanovení: 88. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu Klubu pinčů se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti řízení před výborem Klubu pinčů, případně členskou schůzí. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 7

18 Příloha č. 3/13 Bonitační řád Klubu pinčů ČR Bonitační řád Bonitace: 1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která složí k určení chovné upotřebitelnosti bonitovaného jedince a je vodítkem pro výběr chovných párů. 2. Bonitovaný jedinec je posuzován v souladu s platným standardem FCI pro dané plemeno. 3. Bonitaci řídí bonitační komise ve složení: a. Posuzovatel b. hlavní poradce chovu c. člen výboru. 4. K bonitaci budou připuštěni pouze jedinci, splňující následující podmínky: a. vlastnit platný průkaz původu b. věková hranice NP 12 měsíců c. věková hranice OP 12 měsíců d. věková hranice TP - 12 měsíců e. zaplacení bonitačního poplatku. 5. Jedinci a jejich majitelé, kteří nesplňují některou z výše uvedených podmínek, nebudou k bonitaci připuštěni. 6. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k posouzení i tehdy, jsouli v zemi původu uchováni. Předvedení psů bude nejpozději na nejbližší klubové akci. 7. Bonitační komise rozhoduje ve své kompetenci, zda předvedený jedinec splňuje podmínky chovnosti. Tento údaj se zaznamená do PP včetně bonitačního kódu z bonitační karty a uvede se současně i výška zvířete. 8. Jedinec, který je hodnocen jako nechovný, nemůže být zařazen do chovu. Bonitační komise své rozhodnutí zdůvodní. Je také oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. 9. Posudek o bonitaci se vyhotovuje ve dvou stejnopisech (originál a jedna kopie). Originál dostane majitel, kopii hlavní poradce chovu. Posudek tvoří bonitační karta a bonitační kód. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu. 10. Bonitace platí po celý život jedince. 11. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru Klubu pinčů. Musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce po obdržení výsledku bonitace a musí být provedeno doporučeným dopisem. V něm uvede podrobně důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor Klubu pinčů takovému odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní komisí. Zvláštní bonitační komise: a. musí mít jiné složení než původní komise b. jednomyslně rozhodne o případném uchovnění c. výsledné rozhodnutí je konečné a není přípustné žádné odvolání. Konečné rozhodnutí platí po celý život posuzovaného jedince. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 1

19 Příloha č. 3/13 Bonitační řád Klubu pinčů ČR 12. Další podmínky chovnosti jsou: a. absolvování jedné výstavy vyššího typu se známkou minimálně VD (velmi dobrá) b. u NP dodání RTG kyčelních kloubů maximálně do výsledku 2/ Bonitační komise má nárok na úhradu cestovného podle schváleného předpisu Klubu. U bonitací, pořádaných podle plánu, hradí tyto náklady Klub. U bonitací mimo plánované, nesou tyto náklady rovným dílem majitelé bonitovaných jedinců. Přihlášky na bonitace: 14. Klub pinčů pořádá bonitace: a. organizované (o místě a datu informuje členy Klubu prostřednictvím klubového Zpravodaje) 2x ročně b. individuální (na žádost jednotlivých členů Klubu úhrada se provede dle části 13). 15. Přihlášky na bonitace se podávají písemně nebo em kontaktní osobě. Obsahují jméno psa, číslo zápisu, datum narození, rodiče, jméno chovatele a adresu majitele. Současně přikládá PP v kopii. Originál PP předloží až při provádění vlastní bonitace, aby do něho mohl být proveden zápis o výsledku. 16. Výbor Klubu pinčů zajistí před započetím bonitace jmenování bonitační komise. 17. Poplatek za bonitaci, schválený členskou schůzí, je splatný buď předem dle disposic, případně na místě bonitace a příplatkem dle platného ceníku Klubu. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 2

20 Příloha č. 4/13 Poplatky Klubu pinčů ČR Poplatky Členské poplatky: Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) ,-Kč Roční členský příspěvek do klubu ,-Kč Roční členský příspěvek rodinného příslušníka... 90,-Kč Vystavení krycího listu pro člena klubu ,-Kč Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ,-Kč Bonitace: Bonitace člen klubu ,-Kč Bonitace pro nečlena klubu ,-Kč Výstavní poplatky: KV pupi třída ,-Kč KV dorost ,-Kč KV ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) ,-Kč KV ostatní třídy: 2 a více psů ,-Kč KV ostatní třídy pro nečleny klubu ,- Kč KV ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ,- Kč Inzerce ve Zpravodaji: Inzerce za polovinu strany A ,-Kč Inzerce za celou stranu A ,-Kč Číslo účtu: /0800 vedený u České spořitelny, a.s. Klub pinčů České republiky, Blanická 13, Praha 2 Stránka 1

21 Dodatek č. 1/13 Výbor Klubu pinčů ČR platný od Výbor Klubu pinčů Prezident: Eva ANDRSOVÁ Blanická 13, Praha 2 Tel.: Jednatel: Jana DRÁTOVNÍKOVÁ Tř. kpt. Jaroše 12, Brno Tel.: Pokladník: Hana VIMROVÁ, Ing. Vodárenská 2382, Kladno Tel.: Členové výboru: Propagace a marketing Jakub HRŠEL, Mgr. Teyschlova 29, Brno Tel.: Psí sporty Jana VYDROVÁ Na dílech 794/8, Praha 41 Tel

22 Dodatek č. 2/15 Výbor Klubu pinčů ČR platný od Výbor Klubu pinčů Prezident : Eva ANDRSOVÁ Blanická 13, Praha 2 Tel.: Jednatel : Jana DRÁTOVNÍKOVÁ Tř.kpt.Jaroše 12, Brno Tel.: Pokladník: Ing. Hana VIMROVÁ Vodárenská 2382, Kladno Tel.: Členové výboru: Propagace a marketing: Ing. Štěpánka SVOBODOVÁ Beřovice 12, Zlonice Tel.: Psí sporty: Bc Klára HAŠKOVÁ Levá 241/6, Čečelice Tel.:

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. 1) Klub chovatelů bišonků, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný zájmový spolek, řídící se platnými předpisy FCI, ČMKU, vnitřními řády spolku pro

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie Zápisní řád Českomoravské kynologické unie PREAMBULE 1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

P O D M Í N K Y C H O V U

P O D M Í N K Y C H O V U P O D M Í N K Y C H O V U Účel a působnost 1 Tyto podmínky chovu slouží pro řízení chovu čistokrevných plemen sdružených v Moravskoslezském bulldog-mops klubu,zapsaném spolku (MSBMK,z.s.). Chovem se rozumí

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Českomoravské kynologické unie

ZÁPISNÍ ŘÁD Českomoravské kynologické unie PREAMBULE ZÁPISNÍ ŘÁD Českomoravské kynologické unie 1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, člen ČMKU

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, člen ČMKU Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií, člen ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných požadavků

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Obecná ustanovení 1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00 IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150 Chovatelský řád Cavalier

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. ZÁPISNÍ ŘÁD 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

STANOVY. Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel

STANOVY. Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel STANOVY Yorkshire Terrier klubu chovatelů a jeho přátel Článek I. Název, sídlo a působnost 1) Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel (dále jen YTKCHaJP ) je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, o.s. ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, o.s. (dále jen klub) je nepolitické občanské sdružení majitelů, chovatelů a příznivců psů plemene hovawart, s působností

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak

Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak I. Finanční transakce klubu Finanční řád KRaAOP závazný pro všechny členy klubu, není-li v textu uvedeno jinak Veškeré transakce, tj. příjmy a výdaje klubu jsou prováděny 1. hotovostním způsobem prostřednictví

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP Schváleno členskou schůzí v Praze dne 7. března 2015 CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek

STANOVY. zapsaného spolku. Klub chovatelů andulek STANOVY zapsaného spolku Klub chovatelů andulek Čl. I Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku: Klub chovatelů andulek, z.s. (dále jen KCHA) 2) Sídlo KCHA: Kralická 6, Praha 10, PSČ 100

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Sdružení chovatelů fretek (dále jen Sdružení ) Zkratka: SCHF Anglický ekvivalent: The Czech Ferret Breeders Association Sídlo: Štarnov 4, 798 52

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene landseer

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie 2. vydání

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie 2. vydání Zápisní řád Českomoravské kynologické unie 2. vydání PREAMBULE 1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví

Více

STANOVY 4. Orgány klubu Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S.

STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S. STANOVY KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z.S. 1, NÁZEV, SÍDLO,PŮSOBNOST A CHRAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále KPPPK) je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický zapsaný spolek

Více

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku

STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC. Článek I Název spolku STANOVY STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC Článek I Název spolku Spolek Přeskopec členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. Článek

Více

Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého

Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s.

Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. Stanovy Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK), z.s. 1. NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST A CHARAKTER Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen Klub) je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická zájmová

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL).

1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL). 2. V případě členství i v jiných klubech zastřešujících chov leonbergerů

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

STANOVY. Prag Coursing z. s.

STANOVY. Prag Coursing z. s. STANOVY Prag Coursing z. s. Prag Coursing z.s. (dále jen PC ), je dobrovolná, nezisková, nezávislá a nepolitická organizace chovatelů, majitelů a příznivců coursingového sportu psů. PC je založen pro účely

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více