Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno"

Transkript

1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., Školního řádu Církevní střední zdravotnické školy s.r.o., Grohova 14/16, Brno (dále jen CSZŠ), a dalších předpisů, a aplikuje je na podmínky Střediska volného času (dále jen SVČ) při CSZŠ. 2. SVČ je součástí CSZŠ. 3. Cílem činnosti SVČ je vytvářet prostor pro společenství a zájmovou činnost žáků CSZŠ a externích návštěvníků v jejich volném čase. 4. Činnost SVČ se uskutečňuje především pravidelnou činností (kroužky a zájmové útvary), nepravidelnou, spontánní a osvětovou činností, a táborovou činností ( 2 a 5 zákona č. 74/2005 Sb.). Táborové a pobytové akce spadající pod SVČ jsou uvedeny v příloze č Členy SVČ mohou být žáci CSZŠ, absolventi CSZŠ, žáci další středních škol a studenti vyšších odborných škol i vysokých škol ve věkovém rozmezí od 15 do 26 let. Uchazeč o členství v SVČ prokáže statut studenta potvrzením o studiu vydaným jeho školou, které předloží na požádání vedoucímu SVČ. 6. Nabízené kroužky, zájmové útvary (dále jen ZÚ) a další pravidelné i nepravidelné aktivity SVČ budou vyučovány a realizovány při naplnění určitého počtu účastníků. Minimální počet účastníků v jednom kroužku či ZÚ se stanovuje na 7-10 účastníků. Maximální počet účastníků v kroužku či ZÚ závisí na požadavcích vedoucího kroužku, při větším počtu uchazečů je možné otevřít i dvě souběžné skupiny jednoho kroužku či ZÚ. Minimální a maximální počet účastníků pravidelných a nepravidelných aktivit SVČ bude vždy stanoven při plánování této aktivity po domluvě mezi organizátorem aktivity a vedoucím SVČ. 7. Zájemci o členství v SVČ uhradí vstupní poplatek 200,- Kč. Otevře-li se některý kroužek pro menší počet zájemců, než stanovuje minimální hranice, budou tito povinni připlácet na kroužek. Částka příplatku bude stanovena podle počtu přihlášených zájemců a podle zaměření kroužku. V případě, že by se některý kroužek či ZÚ realizoval jednotlivě, budou zájemci také povinni na něj připlácet. Pomůcky, učebnice a další nutné potřeby pro účast v kroužcích či ZÚ si každý člen SVČ pořizuje na vlastní náklady.

2 II. Podmínky členství v SVČ 1. Členem SVČ se může stát každý výše specifikovaný žák či student (článek I. bod 4.), který se přihlásí do minimálně jednoho z nabízených kroužků a ZÚ a odevzdá v určeném termínu správně vyplněnou přihlášku. Zájemce o členství v SVČ je povinen zaplatit vstupní poplatek do SVČ ve výši 200,- Kč, s tím, že žáci CSZŠ mají uvedený poplatek předplacen v rámci pravidelného ročního příspěvku a ostatní výše uvedení žáci a studenti uhradí zmíněnou částku do dvou týdnů od zahájení výuky či činnosti jejich kroužku u vedoucího SVČ nebo v kanceláři CSZŠ. V případě kroužků a ZÚ věnujících se různým druhům dobrovolnické práce (např. Volunteer help, Schola Jen tak) členové těchto kroužků vstupní poplatek do SVČ neplatí. 2. O přijetí účastníka do SVČ rozhoduje vedoucí SVČ na základě písemné přihlášky ( 5 zákona č. 74/2005 Sb.). Při větším počtu zájemců o jeden kroužek rozhoduje o přijetí zájemce do kroužku datum odevzdání přihlášky. III. Podmínky ukončení členství v SVČ 1. Členství v SVČ zaniká na konci školního roku, ve kterém byla podána přihláška do některého z nabízených kroužků či ZÚ. 2. Každý člen SVČ může během školního roku ukončit svoji docházku do kroužku či ZÚ, do kterého je přihlášen, za předpokladu, že toto oznámí vedoucímu kroužku a vedoucímu SVČ. V případě ukončení docházky do kroužku či ZÚ se zaplacený členský poplatek nevrací. 3. Členství SVČ může být ukončeno vyloučením ze SVČ, a to v případě, že dojde k porušení vnitřního řádu SVČ nebo školního řádu CSZŠ. O vyloučení bude člen SVČ informován písemným vyjádřením, které mu bude doručeno osobně nebo poštou. O vyloučení ze SVČ rozhoduje vedoucí SVČ a ředitel CSZŠ. V případě vyloučení ze SVČ se zaplacený členský poplatek nevrací. IV. Práva člena SVČ 1. Každý člen SVČ se může účastnit (při splnění specifických podmínek aktivity, akcí apod.) všech aktivit a akcí určených pro danou věkovou kategorii až do naplnění kapacity akce a využívat některých služeb za zvýhodněných podmínek. 2. Každý přihlášený člen SVČ má právo na nepravidelnou akci SVČ přivést dalšího návštěvníka, který není členem SVČ. Tuto skutečnost ovšem předem oznámí organizátorovi akce i vedoucímu SVČ, a podle povahy akce vedoucí SVČ určí, zda má návštěvník uhradit poplatek za účast. Člen SVČ zodpovídá za chování a činy návštěvníka, kterého přivedl, po celou dobu jeho přítomnosti na akci pořádané SVČ. V. Povinnosti člena SVČ a základní pravidla chování 1. Každý člen SVČ má povinnost seznámit se s Vnitřním řádem SVČ a Školním řádem CSZŠ. 2. Při běžné výuce a realizaci kroužků a ZÚ v budově CSZŠ i mimo ni, a při všech pravidelných i nepravidelných akcích SVČ, jeho účastníci dodržují Vnitřní řád SVČ a Školní řád CSZŠ. 3. Každý člen SVČ plně zodpovídá za své činy a bezpečnost svou i druhých členů SVČ. Účastníci aktivit SVČ se k sobě chovají ohleduplně, jeden vytváří prostor pro druhého, chrání se a podporují se navzájem. 2

3 VI. Aktivity SVČ 1. Pravidelná činnost (tj. kroužky a ZÚ). 2. Příležitostná činnost zájmového vzdělávání tvůrčí dílny (kreativní podvečery), sportovní aktivity (turnaje), přednášky, literární besedy, filmový klub, návštěva divadelního představení či koncertu, osvětová činnost (programy prevence) aj. 3. Víkendové aktivity (pobyty na horách, poutě, cyklovýlety aj.) a adaptační kurzy (pro 1. ročníky CSZŠ). 4. Prázdninové aktivity (zejména tábory). VII. Dokumentace SVČ Vedoucí SVČ zodpovídá za vedení této dokumentace: 1. Kopie dokladu o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 2. Vnitřní řád SVČ (volně přístupný na nástěnce SVČ, podléhá schválení ředitele CSZŠ). 3. Záznam o práci ve Středisku volného času (dále jen deník SVČ). Je uložen v místnosti pro vedoucího SVČ (sborovna CSZŠ). 4. Záznamy o práci v kroužcích a ZÚ (uloženy v místnosti pro vedoucího SVČ sborovna CSZŠ). 5. Měsíční výkaz práce pracovníků SVČ vede každý pracovník SVČ (na konci každého měsíce ho odevzdá vedoucímu SVČ). 6. Roční plán práce SVČ. 7. Přihlášky žáků a studentů do SVČ a matrika (databáze). 8. Kopie zahajovacích výkazů SVČ. 9. Výroční zpráva o činnosti SVČ za školní rok (vedoucí SVČ zpracuje do 1. září následujícího školního roku a odevzdá řediteli školy). 10. Autoevaluační zpráva SVČ je součástí autoevaluační zprávy CSZŠ. VIII. Evidence docházky členů SVČ 1. Pravidelná činnost kroužky a ZÚ záznam o práci v kroužcích a ZÚ. 2. Příležitostné činnosti, které nejsou spojeny s výjezdem a nepřesahují trvání 4 hodin vedoucí SVČ provede následující zápis o akci: název aktivity, stručně náplň činnosti, časové určení aktivity, jméno a příjmení vedoucího aktivity, počet účastníků (zvlášť počet členů SVČ a počet dalších návštěvníků), při rizikových činnostech zápis o provedení poučení o bezpečnosti. Zápis je uveden do deníku SVČ (uložen ve sborovně CSZŠ) a stvrzen podpisem vedoucího SVČ i organizátora aktivity. 3. Příležitostné činnosti, které se konají mimo areál školy nebo přesahující trvání 4 hodin, prázdninové a víkendové aktivity vedoucí SVČ provede následující zápis: název aktivity, stručně náplň činnosti, časové určení aktivity, jméno a příjmení vedoucího aktivity, jmenný seznam účastníků (zvlášť počet členů SVČ a počet dalších návštěvníků). Součástí zápisu při jednodenních akcích v areálu školy je poučení o bezpečnosti, při výjezdu a vícedenních akcích je k zápisu přiložen účastníky podepsaný obsah poučení o bezpečnosti v průběhu akce. Při vícedenních akcích je stručně zapsána náplň každého dne. Zápis je uveden do deníku SVČ (uložen ve sborovně CSZŠ) a stvrzen podpisem vedoucího SVČ i organizátora aktivity. IX. Evidence činnosti SVČ 1. Činnost kroužků a ZÚ (pravidelná činnost) se eviduje formou záznamů o práci. Ostatní činnosti se evidují prostřednictvím deníku SVČ. 2. Za vedení deníku SVČ zodpovídá vedoucí SVČ. Po ukončení školního roku vedoucí předá uzavřený deník i záznamy o práci v jednotlivých kroužcích a ZÚ sekretářce CSZŠ k archivaci. Pro každý školní rok je veden nový deník a nové záznamy o práci. 3

4 X. Poučení o bezpečnosti a chování členů SVČ 1. Při pravidelných činnostech, které pro zápis používají záznam o práci, se poučení o bezpečnosti provádí na první schůzce kroužku či ZÚ. Každý nový účastník musí být poučen o bezpečnosti při zahájení docházky do kroužku či ZÚ. 2. Při příležitostných činnostech, při nichž členové SVČ neopouštějí areál CSZŠ, a akce svým trváním nepřesáhne 4 hodiny, vedoucí aktivity provede poučení o bezpečnosti na začátku akce. Pokud akce obsahuje rizikové činnosti, zápis o poučení provede do deníku SVČ. 3. Při akcích, které svým trváním přesáhnou 4 hodiny nebo při nich účastníci opouštějí areál CSZŠ, při vícedenních a prázdninových akcích, vedoucí akce provede poučení o bezpečnosti na začátku akce a obsah poučení účastníci akce podepíší. Tento záznam je součástí zápisu o akci v deníku SVČ. XI. Další pravidla pro pořádání vícedenních akcí 1. Před každou vícedenní akcí dostanou účastníci nejméně 10 dní před akcí informační leták, ve kterém je mimo jiné uvedeno: - Kde a kdy se akce uskuteční včetně přesného určení doby a místa odjezdu a příjezdu. - Způsob dopravy, ubytování a stravování v průběhu akce. - Jméno vedoucího akce a telefonní kontakt na něho. - Cena akce a nutné vybavení, které účastníci musí mít s sebou. 2. Aktivity, které vyžadují speciálně proškolené instruktory (lyžařské zájezdy, vodácké tábory, plavecký výcvik (neplatí pro prosté koupání), aktivity spojené s horolezectvím či jeskyňářskými prvky apod.) se mohou uskutečnit pouze pod vedením kvalifikovaného lektora. XII. Další ustanovení 1. Pro SVČ je lékárnička umístěna na chodbě v 2. patře. Klíče od lékárničky si vedoucí kroužku či ZÚ vyzvedne v případě potřeby na vrátnici školy. 2. Příruční přenosná lékárnička určená pro kroužky a ZÚ, které se konají mimo prostory CSZŠ, a pro nepravidelné akce a aktivity, je umístěna v kabinetu č Správcem příruční lékárničky je Bc. Blanka Petříková. Vedoucí kroužků, ZÚ či jiných akcí si domluví zapůjčení lékárničky s jejím správcem či prostřednictvím vedoucího SVČ. 3. Kniha úrazů je trvale uložena ve sborovně CSZŠ. 4. Doučování žáků žáky probíhá v učebnách CSZŠ určených pracovníkem SVČ. 5. V prostorách školy je možné po domluvě s ředitelem CSZŠ provozovat další aktivity. 6. Pracovník, který je stanoven jako organizátor aktivity, zodpovídá za její účastníky v prostorách CSZŠ, za řádné zamknutí všech prostor CSZŠ a vrácení klíčů na vrátnici CSZŠ. Tento Vnitřní řád SVČ nabývá platnost dne a je závazný pro všechny členy SVČ. V Brně dne Mgr. Jana Přibylová, v. r. Mgr. David Kasan, v. r. vedoucí SVČ ředitel CSZŠ 4

5 Přílohy pravidla pro zařazování aktivit a jejich účastníků SVČ Příloha č. 1; Středisko volného času 1. Středisko volného času - Cílová kapacita: Charakteristika účastníků: studenti (věkové rozmezí od 15 do 26 let) 2. Zájmové útvary - Navštěvují žáci, studenti a ostatní (dle zájmu) - Kroužky a ZÚ: - Zdravotnické (Kroužek první pomoci, Základy ošetřovatelské péče, Volunteer help), - Jazykové (Angličtina s rodilým mluvčím, Konverzace v AJ - začátečníci, Příprava na certifikát z AJ, Konverzace v NJ, Němčina pro zdravotníky, Italština), - Příprava k maturitě (ICT, Občanská nauka, Somatologie), - Příprava na VŠ (Chemie a fyzika, Příprava na testy TSP a SCIO), - Tvůrčí (Divadelní, Korálkování a dekorace, Školní časopis a tvůrčí psaní, Schola Jen tak, Studentský sbor), - Sportovní a taneční (Florbal, Fit dance, Show dance, Street dance, Společenský tanec, Turistický), - Ostatní vzdělávací (Nautilus (NAUčíme Tě Učit Se), Klavír, Spolčo (setkávání mládeže), Příprava na biřmování, Kulturní, Ke kořenům, Fotografický), a další, dle specifikace pro daný školní rok. Seznam kroužků a ZÚ pro daný školní rok je uložen u vedoucího SVČ. 3. Táborová a další činnost spojená s pobytem - kurzy osobnostního rozvoje, duchovní obnovy, poutě, tábory a další. Seznam pobytových akcí pro aktuální školní rok je uložen u vedoucího SVČ. 4. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání - přednášky, besedy, zážitková hra, soutěže, kreativní podvečery, turnaje, vystoupení, soustředění scholy a další. Seznam příležitostných činností zájmového vzdělávání pro daný školní rok je uložen u vedoucího SVČ. 5. Další činnosti zájmového vzdělávání - spontánní činnosti, praxe, příprava na jazykové certifikáty a soutěže, charitativní sbírky a další. Seznam dalších činností zájmového vzdělávání pro daný školní rok je uložen u vedoucího SVČ. 5

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Letovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Letovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Letovice I. Úvod 1. Dům dětí a mládeže Letovice je školským zařízením, které v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9.května 198. Vnitřní řád

Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9.května 198. Vnitřní řád Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou, 9.května 198 Vnitřní řád Sídlo organizace Dům dětí a mládeže, 9. května 198, Chlumec nad Cidlinou 503 51 IČO 62690493 IZO 600029590 Zřizovatel Město Chlumec nad

Více

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Střediska volného času ve školním roce 2013/2014 Středisko volného času zahájilo svoji činnost 1. 9. 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz

VNITŘNÍ ŘÁD. JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám vnitřní řád DDM, jehož základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná

Vnitřní řád. Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Kamarád Třemošná 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád DDM Kamarád je vydáván podle 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 20. 8. 2013 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Stránka 1 z 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě nesmí být zpřístupněn nebo sdělen jiné osobě mimo rozdělovník bez předchozího písemného souhlasu ředitele ZUŠ Vyškov. Jméno Funkce

Více

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240. Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 se sídlem Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 372/2014 Vypracoval: Vnitřní řád nabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 I. Úvodní ustanovení. 1. Školní řád Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 dále jen školní řád se vydává na základě ustanovení 30 zákona

Více

Vnitřní a Organizační řád Střediska volného času Kroužky pro děti Střední Čechy (SVČSČ)

Vnitřní a Organizační řád Střediska volného času Kroužky pro děti Střední Čechy (SVČSČ) Vnitřní a Organizační řád Střediska volného času Kroužky pro děti Střední Čechy (SVČSČ) Třešňová 386, Průhonice, 252 43 platný od 1. 9. 2015 I. Úvodní ustanovení 1.1. Vnitřní a Organizační řád (VOŘ) řád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ČELADNÁ motivační název : Svět nás baví a život je prima verze 4/2014 platnost 1. 9. 2014

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE

III. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 1 Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠHl/ 0456/2012 Vypracovala : Schválila : školská rada dne 9. 10. 2012 Pedagogická rada projednala dne : 31. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 1 Obsah Identifikační údaje... 3 II. Charakteristika zařízení... 4 III. Cíle vzdělávání... 5 IV. Délka vzdělávání...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více