Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2011-2012"

Transkript

1 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů Po stopách zemědělství a ekologie ve Vogtlandu - ukončení Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem dotace: Kč Cílová skupina: žáci SŠ Doba realizace: 1 / / 2011 Cíl: Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům zemědělství a ekologii na vybraných podnicích ve Vogtlandu. Vzhledem k zaměření zemědělství v Karlovarském kraji, které je orientováno především na chov masného skotu a péči o trvalé travní porosty, byla dána možnost žákům školy seznámit se v oblasti zemědělství ve Vogtlandu s moderními technologiemi v chovu mléčného skotu, ve zpracování orné půdy a s technologiemi pěstování široké škály zemědělských plodin. V oblasti ekologie účastníci detailněji nahlédli do ochrany přírody a péče o krajinu jako nedílné součásti zemědělství a možného přivýdělku v tomto odvětví. Podle výše uvedených cílů byly také vybírány přijímací organizace, díky nimž je možné stanovené cíle zrealizovat. Landschaftspflegeverband "Oberes Vogtland" e. V. je organizace, která se zabývá péčí o krajinu a aktivně žáky zapojila do svých každodenních činností. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie organizovala pro účastníky stáží celodenní exkurzi, která je zavedla do moderních zemědělských podniků a Agro-Dienst-Marktfrucht GmbH (nejvýznamnější zemědělský podnik v regionu vybavený moderními technologiemi) zapojil žáky do svých činností při práci v živočišné výrobě a dalších zemědělských činnostech. Výstupem projektu bylo osvojení si praktických dovedností v oblasti zemědělství a aktivní ochraně přírody a jejich uplatnění v dalším studiu a osobním životě účastníků stáží. Účastníci jednotlivých běhů byli ubytováni na zrekonstruované zemědělské usedlosti Riedelhof, kterou spravuje Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland e. V. Jednotlivé stáže proběhly v měsících červnu a srpnu jako nedílná součást povinné letní prázdninové praxe Střední zemědělské školy Dalovice. Zkušenosti: Jedná se o tradiční vzdělávací projekt SZeŠ Dalovice (10 let realizace), o který žáci školy jeví vysoký zájem (z důvodu odborného obsahu a jazykového rozšíření dovedností). 1

2 2. Zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem dotace: Cílová skupina: žáci SŠ Doba realizace: 1 / / 2012 Partneři projektu: - Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland e.v. - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen - Agro-Dienst-Markfrucht GmbH Markneukirchen - Agrargenossenschaft Oberes Vogtland e.g. Adorf Cíl: Projekt pomohl 12 žákům druhého ročníku upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemědělských a ekologických činnostech získat nové. Základním cílem bylo zvýšit praktické znalosti a dovednosti pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Jednou z oblastí praxe byla i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz byl kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností se žáci během stáže seznámili s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a měli možnost zdokonalit sev cizím jazyce i na odborné úrovni. Zkušenosti: Jedná se o tradiční vzdělávací projekt SZeŠ Dalovice (11 let realizace), o který žáci školy jeví vysoký zájem (z důvodu odborného obsahu a jazykového rozšíření dovedností) a je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochranou přírody ve Spolkové republice Německo. 3. EKOKEMP 2012 Vogtland Poskytovatel dotace: CÍL 3 Příjemce dotace: Naturpark MITTELERZGEBIRGE - SZeŠ Dalovice - partner, organizátor 2

3 Objem dotace: Cílová skupina: žáci SŠ Doba realizace: 7-8 / 2012 Cíl: Zajistit ochranu a údržbu horských luk v chráněných oblastech se zaměřením na udržení druhového bohatství luk. Aktivně si vyměnit zkušenosti v odborné údržbě horských luk, zdokonalit jazykové dovednosti účastníků v německém jazyce a posílit odborné znalosti. Zaměření: Projekt byl zaměřen na údržbu krajiny a ochranu přírody. V rámci praktických činností byly udržovány druhově bohaté horské louky a podmáčené louky a rašeliniště, které by bez podpory projektu zplaněly a zarostly. Účastníci měli možnost upevňovat vztahy mezi německými a českými organizacemi. Na ekokempu byly mezi mladými odbourávány jazykové bariéry a byly jim zprostředkovány kulturní a dějepisné informace. Součástí pobytu žáků byly i exkurze do okolních chráněných oblastí a rašelinišť a poznávání tamní struktury a okolností v zemědělství a prosazování zdejších zemědělců. Zkušenosti: Jedná se tradiční vzdělávací projekt SZeŠ Dalovice (11 let realizace), o který žáci školy jeví vysoký zájem (z důvodu odborného obsahu a jazykového rozšíření dovedností). Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. 4. Regionální potravina Karlovarského kraje Poskytovatel dotace: MZe ČR Příjemce dotace: Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary SZeŠ Dalovice - partner, organizátor Cílová skupina: spotřebitelský trh - producenti a zpracovatelé potravin Doba realizace: 5 10 /

4 Zaměření: Cílem projektu bylo představit široké laické veřejnosti i odborné veřejnosti regionální potraviny prezentující specifika Karlovarského kraje. Projekt byl zaměřen zejména na následující cílové skupiny: primární: ženy - hospodyně sekundární: široká veřejnost - spotřebitelé, mládež terciální: odborná veřejnost - producenti, prodejci, odborové sdružení. 5. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje Dotační titul: Poradenství v zemědělství Poskytovatel dotace: MZe ČR Příjemce dotace: Regionální agrární komora Karlovarského kraje Cheb SZeŠ Dalovice - Provozovatel střediska: SZeŠ Dalovice partner Cílová skupina: odborná zemědělská veřejnost Zaměření: KIS je výsledkem spolupráce s Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary, kterou vyústila snaha ve zřízení KIS pracujícího při škole. Chod střediska je finančně zajištěn dotačním titulem Ministerstva zemědělství ČR. V rámci této činnosti je v objektech školy pořádán jednou měsíčně seminář s obecnou tematikou zemědělské legislativy EU a ČR nebo semináře a školení s odbornými tématy. KIS má vlastní internetové stránky, které jsou naplňovány pedagogy školy podle rozdělení jejich odbornosti - ekonomika, místní, rozvoj, ochrana životního prostředí, zemědělská prvovýroba, dotace, cross compliance, havarijní plány a podobně. Jednou ročně na pracovišti KIS probíhá setkání vedoucích pracovníků státních organizací a profesních svazů, které působí v resortu zemědělství, tvorby a ochrany krajiny. Více na Zkušenosti: KIS vykazuje svoji činnost od roku Pořádá pravidelné akce (semináře, konzultace), vydává tištěný a elektronický Zpravodaj Karlovarského KISu, přivádí na SZeŠ Dalovice odbornou (zejména zemědělsky zaměřenou) veřejnost. 6. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2012 Poskytovatel dotace: Magistrát města Karlovy Vary Příjemce dotace: SZeŠ Dalovice Objem dotace: Kč 4

5 Doba realizace: 5-10 / 2012 Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ, odborná i laická veřejnost, primární zaměření bylo na rozvoj školní botanické zahrady; téměř veškeré práce realizované v projektu vykonávali žáci školy společně s učiteli. Zaměření: Hlavním zaměřením projektu bylo rozšířit sbírkovou část zahrady regionální květenou Karlovarska. Ve sbírce bylo provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dosáhnout na konci roku 2012 počtu 175 taxonů. V genofondové sbírce ovocných dřevin byl proveden průklest nezbytný pro udržení žádoucího tvaru koruny a následně pro její statické zabezpečení. U vzrostlých konifer bude proveden zdravotní řez odstranění suchých a poškozených větví nebo zaschlých terminálů. Biomasa větví byla štěpkována a štěpka byla použita k mulčování výsadeb dřevin. Dřeviny byly přihnojeny, sbírka azalek a rododendronů bude zavezena rašelinou. Zkušenosti: Spolupráce s MM Karlovy Vary probíhá několik let. Za posledních pět let se podařilo vrátit význam školní botanické zahrady zejména pro potřeby školy (zajištění odborné výuky - teoretických i praktických předmětů). Zahrada je přístupná široké veřejnosti. 7. Rostliny Karlovarského kraje - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) ekologická osvětová databáze Poskytovatel dotace: Krajský úřad Karlovarského kraje Příjemce dotace: Ekologické centrum Meluzína RCAB Ostrov SZeŠ Dalovice - partner Objem dotace: Kč Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ, odborná veřejnost Doba realizace: 6-11 / 2012 Cíl: 1. Založit elektronickou databázi Rostliny KK. 2. Oživit využití školní botanické zahrady SZeŠ Dalovice a jejího nejbližšího okolí pro environmentální výchovu a vzdělávání obyvatel. 3. Vytvořit základní všestranně použitelnou pomůcku pro EVVO Karlovarského kraje. Zaměření: Projekt je zaměřen na zajištění osvěty široké veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí internetové databáze pro ekologickou výchovu a osvětu obyvatel. Projekt přispívá k dlouhodobému záměru na rozšíření možností využití školní botanické zahrady při SZeŠ Dalovice pro výuku žáků ZŠ a SŠ. 5

6 Pravidelná prezentace novinek a materiálů ke stažení je aktualizována na internetových stránkách EC Meluzína RCAB a SZeŠ Dalovice Materiály budou určeny pro zájemce o problematiku květeny Karlovarského kraje nebo pro zájemce o návštěvu botanické zahrady. Materiály také mohou sloužit jako pomůcka pro pedagogické pracovníky při přípravě výuky nebo exkurze do botanické zahrady. Zkušenosti: SZeŠ Dalovice dlouhodobě spolupracuje s EC Meluzína RCAB na dílčích projektech zaměřených na ochranu přírody, rozvoj školní botanické zahrady a možnostech volnočasových aktivit žáků zejména naší školy. 9. UNIV 2 - kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení) Jedná se o individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolu financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Ve školním roce 2011/2012 byl pilotně ověřen projekt Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy obecné podmínky pro využívání. Pracovníci školy zpracovali a odevzdali ke schválení další dílčí projekty: Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a Využívání Portálu farmáře pro evidenci farmy centrální registr zvířat. Hlavním cílem vzdělávacích programů je, aby absolvent disponoval všemi kompetencemi nezbytnými pro úspěšné užívání portálu Farmář (dále jen PF). Vzdělávací program byl tvořen přímou výukou vedenou odbornými lektory s důrazem na praktické procvičování probíraného učiva v rozsahu 100 hodin. Program byl určen především pro uživatele, kteří s PF začínají. Program vede k získání základní dovednosti pro využití PF v oblasti evidence zemědělské prvovýroby. Byl určen všem stupňům managementu na zemědělských podnicích, u kterého se předpokládá minimálně středoškolské odborné vzdělání. 6

7 Absolvent je schopen ovládat PF na základní uživatelské úrovni a bude připraven pokračovat v navazujících aplikacích. 10. Projekt hodnocení kvality středních škol Karlovarského kraje Tento projekt je určen pro všech 26 středních škol zřízených Karlovarským krajem. Cílem projektu je provést metodikou CAF kvalifikované hodnocení kvality škol v Karlovarském kraji. Výstupem projektu hodnocení kvality je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardů kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol. 11. Karlovarská zahrada v parku v Theresienstein Poskytovatel: CÍL 3 Česká republika Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko Příjemce: SLP Karlovy Vary SZeŠ Dalovice - partner Cílová skupina: žáci SŠ, široká veřejnost Doba realizace: 2 / / 2012 Cílem projektu je vybudovat informační panely na naučné stezce podél řeky Teplé v lázeňském území Karlových Varů, uspořádat několik diskusních kulatých stolů a vypracovat návrh možné podoby Karlovarské zahrady v parku Theresienstein v Hofu. K tomu se uskutečnila návštěva zahraničního partnera v Hofu se zaměřením na výměnu zkušeností a rozvoje další spolupráce. 7

8 Podané projektové žádosti na rok Poznáváme zemědělství ve Vogtlandu Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem dotace: Cílová skupina: žáci SŠ Doba realizace: 2 / / 2012 Partneři projektu: - Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland e.v. - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen - Agro-Dienst-Markfrucht GmbH Markneukirchen - Agrargenossenschaft Oberes Vogtland e.g. Adorf - Naturweidehof Wernitzgrün; Zaměření : V rámci dvoutýdenních stáží se 16 účastníků seznámí s technologiemi zemědělské výroby, chovů a postupů na moderních farmách ve Vogtlandu. Tím si prohloubí dosavadní teoretické znalosti, získají nové praktické zkušenosti a rozšíří si slovní zásobu a vyzkoušejí si komunikaci s rodilými mluvčími. Nové dovednosti a vědomosti uplatní žáci nejen při dalším studiu na střední zemědělské škole, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě. Praxe je zaměřena na žáky 2. ročníku školy. Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Jedná se již o 6. podobný projekt. Společně s praxí (EKOKEMP Vogtland), která je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností a údržbu krajiny (partnerem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland), se jedná o aktivity školy, do nichž se ročně zapojí čtvrtina až třetina všech žáků. 8

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE

2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE 2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE Základním cílem agentury je vytvoření regionálního ekologického centra vzdělávání, poradenství a výzkumu za účelem vytváření podmínek pro činnost v oblasti realizace programů

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA

METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.2.13/03.0036 EKOLOGICKÁ AGROTURISTIKA A PROVOZOVÁNÍ BIORESTAURACÍ METODIKA ŠKOLENÍ LEKTORŮ PROGRAMU EKOAGROTURISTIKA Autor: Kantorková

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 PODPORA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ A KLIMATICKÉ ZMĚNY VE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ ANALÝZA MOŽNOSTÍ A NÁVRH BUDOUCÍCH VÝMĚN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ŽÁKŮ vypracovaná v rámci sub-projektu Programu švýcarsko-české spolupráce Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu

Více

Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR Příloha a) Přehled subjektů zabývajících se LP a forma jejich participace Environmentálním vzděláváním se v České republice na

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE ZNAMENÍ OCHRANY PŘÍRODY ROČENKA 2007 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více