Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...princip a pøipojení Internetu, slu by, adresa, portál, Internet Explorer, hypertextový odkaz, vyu- ití, pohyb po stránkách, ulo ení dat z Internetu, oblíbené polo ky, tisk...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Internet je základem dnešních komunikaèních technologií a tvoøí páteø informaèní dálnice. Z pùvodního komunikaèního prostøedku mezi nìkolika ostrovy se rozvinul v akademickou poèítaèovou sí, která se rozrostla v celosvìtovou poèítaèovou sí. Dnes ji pou ívají stamiliony u ivatelé poèítaèù. Prostøednictvím Internetu máte pøístup k ohromnému mno ství informací ze všech oblastí na celém svìtì. Tyto informace jsou stále aktualizovány a rozšiøovány. Princip Internetu Internet je soustava vzájemnì propojených poèítaèù (serverù, uzlù), které obsahují mno ství rùzných dat a poskytují u ivatelùm své slu by. Mezi nimi jsou speciální datové spoje a propojovací prvky, které zajiš ují pøenos dat. Prostøednictvím pøenosových protokolù TCP/IP je øízeno smìrování dat mezi jednotlivými uzly a provoz jednotlivých slu eb. Internet jako takový nemá ádného majitele nebo správce. Jednotlivé firmy vlastní jen nìkteré uzly a datové spoje kterými jsou propojeny. K nìkterým uzlùm Internetu je mo né se pøipojit, tím u ivatel získá pøístup do celého Internetu. Tyto pøípojné uzly vlastní firmy, které dále poskytují pøipojení (poskytovatelé pøipojení, provideøi). Pøipojení do Internetu V dnešní dobì se pou ívá nìkolik zpùsobù pøipojení do Internetu: 1. Prostøednictvím bì né telefonní linky To je nejstarší zpùsob, dnes ji nevyhovující pro svou rychlost a postupnì je nahrazovaný dalšími zpùsoby. U ivatelský poèítaè je propojený s telefonní linkou speciálním zaøízením - modemem. Ten pøevádí jednotlivé bity z poèítaèe na signál vhodný k pøenosu po telefonní lince, kterou je propojen s pøístupovým uzlem. Na druhé stranì (u poskytovatele pøipojení) je obdobné zaøízení. Modem vytoèí èíslo poskytovatele a obì zaøízení si zaènou pøedávat data. Modem mù e být jako samostatné zaøízení, pøipojené kabelem k poèítaèi nebo mù e být zabudován pøímo do základní jednotky (u novìjších nebo pøenosných poèítaèù bývá dnes standardnì zabudován). Pokud jste pøipojeni do internetu musíte platit provolané minuty. Souèasnì s pøipojením nemù ete pou ívat telefonní pøístroj pro bì né hovory (linka je obsazena). 2. Linkou ISDN To je plnì digitální linka, všechna data i hlas jsou pøenášena ve formì nul a jednièek. Výhodou je vyšší rychlost a kvalita pøipojení. Zároveò s pøipojením do Internetu lze vyu ívat telefon pro normální hovory. 3. LinkaADSL Je nový zpùsob vyu ití vaší bì né telefonní linky pro vysokorychlostní pøístup k Internetu. Zatím je mo né ji vyu ívat jen v nìkolika mìstech v republice a cena je pomìrnì vysoká. 4. Pøípojení pomocí mobilního telefonu U operátorù mobilních telefonù lze vyu ít pøipojení vašeho poèítaèe do Internetu pøes mobilní telefon (musí být vybaven modemem). Rychlost pøipojení je srovnatelná s klasickou telefonní linkou. Vhodné hlavnì pro mobilní u ivatele (obchodní zástupci, mana eøi a podobnì). 5. Pøístup prostøednictvím rozvodu kabelové televize Tento zpùsob nabízejí nìkteré obce, které mají modernì (vhodnì) øešené kabelové sítì. Pro propojení poèítaèe a kabelovky se pou ívá speciální modem. Pomìrnì levný a spolehlivý zpùsob. 6. Satelitní pøipojení Není vázáno na urèitou lokalitu, postaèuje volný výhled na ji ní obzor. Nevýhodou je nutnost poøízení drahého zaøízení pro satelitní pøenos. Mù ete vyu ít slu bu UPC Direct, která vám umo ní pøístup do Internetu a zároveò mno ství digitálních televizních programù (relativnì vysoká cena). 7. Bezdrátové pøipojení Dnes v nìkterých lokalitách velice rozšíøené. Za rozumnou cenu nabízí pomìrnì rychlé pøipojení. Nutností je poøízení 1

4 antény a speciální karty do poèítaèe. Je nutné mít výhled na anténu poskytovatele pøipojení (funguje do vzdálenosti cca 2 a 3 km). Èasto se vyu ívá pro pøipojení panelových domù, kde postaèuje jedna anténa. V pøípadì pøipojení poèítaèe do lokální poèítaèové sítì (v rámci nìjaké firmy) není nutné ka dý poèítaè pøipojovat do Internetu zvláštní linkou. Postaèí v jednom místì této sítì vytvoøit propojení (nìkterým z výše popsaných zpùsobù), které potom mohou vyu ívat všechny stanice v lokální síti. Je ale nutné zabezpeèit vaši sí pøed mo ným útokem a oddìlit ji nìjakým zabezpeèením od veøejné sítì Internetu. Slu by Internetu V síti Internet jsou dostupné rùzné slu by. Nejvíce vyu ívané jsou slu by poskytování informací (protokol http) a elektronická Nabídkový pruh pošta. Ménì rozšíøené jsou další slu by, napøíklad pro pøenos souborù (protokol ftp), tiskové slu by (protokol ipp) a další. Dnes se zaèínají prosazovat i další mo nosti IP telefonie [ ajpí ] nebo videokonference. Internet Explorer Pro vyhledávání a prohlí ení informací na Internetu je nutný nìjaký program - prohlí eè. Nejèastìji pou ívaný je program Internet Explorer, který bývá dodáván s operaèním systémem Microsoft Windows. Další mo ností je prohlí eè Netscape Navigátor, Opera nebo Mozilla a další. Všechny tyto programy jsou volnì šiøitelné (zdarma). Dále uvádìné popisy platí pro Internet Explorer, ale podobnì se pracuje i s ostatními programy. Dnes se vìtšinou pou ívá Internet Explorer ve verzi 5.5 nebo verzi 6. Spuštìní programu lze provést poklepáním na ikonu programu na pracovní ploše nebo kliknutím na zástupci na panelu Snadného spuštìní (vedle Pole Adresa (panel nástrojù Adresa) Panel nástrojù Svislý posuvník Stavový øádek Vodorovný posuvník 2

5 tlaèítka Start na Hlavním panelu). Zástupce stejného jména je i v nabídce Start Programy. Po spuštìní programu se na chvíli zobrazí okno s informacemi o verzi a autorských právech. Potom se program otevøe v bì ném oknì se standardními ovládacími prvky (titulkový pruh s názvem okna, minimalizaèní, maximalizaèní nebo obnovovací a uzavírací tlaèítko). Dále je v oknì nabídkový pruh s jednotlivými nabídkami, které obsahují prakticky všechny pøíkazy programu. Pod ním je panel nástrojù s tlaèítky pro nejèastìji pou ívané pøíkazy. V dalším øádku bývá zobrazen panel nástrojù s polem Adresa, kde se zadává adresa konkrétního místa v Internetu. Nejvìtší èást okna zabírá prostor, ve kterém se zobrazují pøíslušné informace. Zde bývá také zobrazený posuvník pro posun zobrazené èásti informací. Na spodním okraji okna programu je stavový a informaèní øádek. Po spuštìní programu se vìtšinou hned otevøe nìjaká konkrétní stránka informací (tak zvaná domovská stránka). Internetová adresa Jednotlivé poèítaèe zapojené v Internetu mají své jedineèné èíslo, adresu. Pokud chcete získat informace z nìkterého informaèního serveru, staèí zadat jeho èíslo (adresu) napøíklad Proto e se takto zapsaná adresa špatnì pamatuje, pou ívá systém tak zvaných doménových jmen, kde je mo né zadat namísto èísla jméno serveru napøíklad Díky mechanismùm na Internetu je takové jméno pøevedeno na èíslo a pak funguje stejnì jako v pøedchozím pøíkladu (zadání adresy èíselnou hodnotou). Pro správné fungování musí být jména serverù celosvìtovì jedineèná. Proto je celý Internet rozdìlen na menší oblasti (domény), kde v ka dé doménì je urèený správce, který tato jména pøidìluje. Jméno, vèetnì oznaèení domény, tvoøí internetovou adresu serveru. Existují národní domény, rozdìlené podle jednotlivých státù, které jsou dvouznakové. Doména CZ - èesko, SK - Slovensko, PL - Polsko, DE - Nìmecko atd. Mimo tyto domény se pou ívají další nadnárodní domény, napøíklad COM - komerèní oblast, EDU - vzdìlávání, NET - sítì, GOV - státní instituce (hlavnì v USA). Internetová adresa má tedy následující tvar: Zde http oznaèuje pøenosový protokol (není nutné zapisovat, systém v pøípadì potøeby se automaticky doplní), www oznaèuje nejpou ívanìjší informaèní slu bu, spssoutu je jméno konkrétního serveru a cz oznaèuje doménu. Informaèní slu ba, jméno serveru a doména jsou od sebe oddìleny teèkami. Celý text adresy je nutné zadat pøesnì, proto e zmìna jediného znaku znamená jinou adresu (tøeba i neexistující). V internetových adresách se nepou ívají mezery a znaky s diakritikou (èeské znaky s èárkami a háèky). Pokud znáte konkrétní internetovou adresu, mù ete ji zadat v poli adresa v oknì prohlí eèe. Abyste mohli psát adresu, musí být v tomto poli textový kurzor. Staèí zde kliknout levým tlaèítkem myši a celý text je oznaèen (pokud budete psát, pøepíše se pùvodní text). Internetovou adresu mù ete zadávat bez úvodního protokolu, napøíklad Po zadání jména a potvrzení (klávesou ENTER) se zaènou naèítat data. To v dy nìjakou dobu trvá, zále í na rychlosti pøipojení a na zatí ení jednotlivých tras v Internetu. Program signalizuje prùbìh naèítání nìkolika zpùsoby. U kurzoru myši mù e být symbol pøesýpacích hodin, ve stavovém øádku se vypisují informace o prùbìhu (hledá se, otevírá se, naèítá se ) a modrý indikátor znázoròuje postup. V pravé horní èásti okna je symbol zvlnìného okna, které se pøi naèítání dat vlní (nebo mìní na zemìkouli a naopak). Po dokonèení naèítání (stahování) informací se ve stavovém øádku zobrazí nápis hotovo. V oknì programu jsou zobrazeny konkrétní informace (tak zvaná www stránka). Jsou zde zobrazeny texty, obrázky, pøípadnì i video nebo zvuky. Pokud na poèítaèi pøipojeném do Internetu zadáte do prohlí eèe konkrétní adresu, zobrazí se stejné informace, a jste u poèítaèe, v Trutnovì, Praze, Londýnì nebo kdekoli jinde na svìtì. Zapisujete-li nìjakou adresu, program se vám sna í ulehèit práci. Jakmile zjistí, 3

6 e zaèátek napsané adresy je stejný jako døíve zadávané adresy, tak vám je nabízí (vypisuje je v seznamu). Staèí jen vybrat kliknutím myši nebo najet kurzorovou šipkou na pøíslušnou adresu a potvrdit klávesou ENTER. Hypertextový odkaz Nìkteré zobrazené prvky pøedstavují hypertextové odkazy (bývají to zvýraznìné èásti textu nebo obrázky). Pøi najetí na odkaz se kurzor myši zmìní na symbol ruky se vztyèeným ukazováèkem. Pokud na odkaz kliknete myší, pøejdete na další stránku (zaène se naèítat), a zobrazí se nìjaké další informace. Jaké informace jsou pod konkrétním odkazem ulo eny vám naznaèuje text odkazu nebo grafický symbol. Pohyb po stránkách Pokud pøejdete na nìjakou stránku, mù ete se vrátit zpátky na pøedchozí pomocí tlaèítka Zpìt na panelu nástrojù (pøípadnì i na další pøedchozí). Pokud se vrátíte zpìt, mù ete vedlejším tlaèítkem Vpøed zobrazit znovu stránku, ze které jste se vrátili. V nìkterých pøípadech (pokud naèítání trvá dlouho nebo zobrazované informace nechcete) je mo né naèítání pøerušit tlaèítkem Zastavit. Pro znovunaètení stránky slou í tlaèítko Aktualizovat (Obnovit). Tlaèítko Domù slou í k zobrazení základní (domovské) stránky. To je stránka, která se zobrazí po spuštìní prohlí eèe. Jako domovskou stránku si mù ete nastavit vaši oblíbenou (nebo nejèastìji pou ívanou) stránku. K tomu je nutné vybrat pøíkaz Mo nosti Internetu... v nabídce Nástroje. Do kolonky Domovská stránka mù ete zadat její název. Pokud tuto stránku máte právì otevøenou v prohlí eèi, mù ete vyu ít tlaèítko Pou ít aktuální místo vypisování názvu. Pro rychlý návrat na pøedchozí zobrazenou stránku mù ete také stisknout na klávesnici klávesu BACKSPACE. Výbìr adresy Jakým zpùsobem lze zjistit adresu nìjaké internetové stránky? Napøíklad z reklamních materiálù nebo z inzerce, kde dnes vìtšina firem bì nì uvádí adresu svých www stránek. Internetovou adresu nìjaké firmy lze také odhadnout, proto e pøi registraci internetové adresy je snahou firmy registrovat adresu co nejbli ší názvu firmy a nejsnáze zapamatovatelnou. Proto je nejlepší nejprve vyzkoušet název firmy, (bez háèkù a èárek) nebo v itou zkratku. Napøíklad nebo (ze zkratky ÈEZ). V pøípadì víceslovného názvu zkuste napsat adresu celou dohromady nebo s pomlèkou a podobnì (napøíklad ). Ne v dy se hned podaøí správnì adresu odhadnout. Zadáte-li napøíklad adresu a èekáte, e budou zobrazeny informace o Škodì v Mladé Boleslavi, tak budete zklamáni, proto e se vám v tomto pøípadì zobrazí stránky Škody Plzeò. Pokud chcete stránky automobilky, musíte zadat adresu ve tvaru Vyu ití a význam Internetu Jaké informace jsou na Internetu dostupné? Dnes je to dostupnost informací prakticky ze všech oblastí. Napøíklad poèasí, zprávy, nabídky zbo í a slu eb, informace státních i soukromých, vzdìlávacích, humanitárních a dalších organizací, prezentace rùzných osob, jejich myšlenek a zájmù. Prostøednictvím Internetu je dnes mo né nejen si vybírat nìjaké zbo í, ale i pøímo obchodovat ve spojení s elektronickou platbou. Témìø ka dá firma má svou prezentaci na Internetu. Je to z toho dùvodu, e je to moderní, pru ný a pøitom levný zpùsob komunikace se zákazníky. Pokud máte svoji www stránku, tak mù ete prùbì nì obnovovat nabídku, ceníky a další. V okam iku, kdy provedete zmìny, jsou k dispozici ka dému, kdo si vaše stránky prohlédne. Registrace doménového jména je v cenì nìkolika set korun za rok, ale podstatnì dra ší je vlastní vytvoøení prezentace a její aktualizace. Jednoduchou nabídku si mù ete vytvoøit sami a nìkteré firmy vám umo ní její vystavení zdarma. 4

7 Portál K nalezení konkrétní internetové adresy, mù- ete vyu ít slu by nìkterého portálu. Nikde neexistuje a nebude existovat kompletní seznam Internetu. Neustále toti vznikají nové prezentace a jiné zanikají, je to velice dynamický systém. Jsou ale firmy, které se sna í mapovat urèité oblasti Internetu a tøídit informace o jednotlivých adresách (odkazy) podle nìjakých hledisek. U ivatel potom mù e vyhledávat v rùzných kategoriích. V oblasti èeského Internetu naleznete portály napøíklad na adrese nebo Staèí zadat v prohlí- eèi nìkterou z tìchto adres nebo jinou pro svìtové portály, napøíklad a zobrazí se slu by, které portál nabízí. Jsou zde tisíce odkazù èlenìné podle oblastí, které jsou zase dále rozdìleny. U jednotlivých kategorií bývají v závorce uvedeny poèty evidovaných odkazù a u odkazù je uvedena struèná charakteristika. Takto je mo né postupnì se proklikat a k informacím, které potøebujete. Dále uvedené pøíklady jsou popsány pøi pou ití portálu seznam, na ostatních je pou ití obdobné. Napøíklad potøebujete najít informace o naší škole a neznáte její internetovou adresu. Po zobrazení stránky portálu naleznete kategorii Instituce a úøady dále mù ete vybrat Vzdìlávací, Støední školy, Støední odborné školy, SOŠ technické a potom vybrat region Královéhradecký. Vypíše se vám seznam støedních škol s technickým zamìøením v našem kraji. Mezi školami najdete tu, která vás zajímá. U odkazu vidíte struèný popis a adresu. Staèí kliknout na tento odkaz a rovnou se vám zobrazí stránky školy. Abyste se pro pøíštì nemuseli takto proklikávat jednotlivými nabídkami, máte zde uvedenou adresu, kterou mù ete pøíštì zadat pøímo ( Slu by portálu máte k dispozici zdarma, jejich provoz je financován z reklamy, která se vám na stránkách zobrazuje. Jsou zde k dispozici i další èasto pou ívané slu by slovník (pro pøelo ení nìjakého slova z cizího jazyka), mapy (pro prohledávání map a plánù rùzných mìst), jízdní øády (pro vyhledání spojení) a další. Vyhledávání Mimo odkazy, roztøídìné do rùzných skupin mají ještì portály nástroj pro vyhledávání. Pokud do pole pro hledání zadáte klíèové slovo nebo frázi (nìjaký typický výraz pro to, co hledáte) a kliknete na tlaèítko Hledej, tak se vypíší odkazy na adresy, kde se tento termín vyskytuje. Pro úspìšné hledání je nutné zadat dostateènì pøesnì klíèové slovo (jinak se nalezne pøíliš mnoho odkazù). Pokud zadáte jako klíèové slovo automobil, tak se nalezne nìkolik tisíc odkazù. Pokud zadáte nákladní automobil, naleznou se odkazy na stránky, kde se vyskytuje slovo nákladní nebo automobil. Pro pøesnìjší vyhledání je vhodnìjší zadat sousloví nákladní automobil (uzavøené do uvozovek). Pøi hledání je mo né vybrat, zda se má vyhledávat v èeském internetu nebo ve svìtì. Dále je mo né vybrat hledání v seznamu nebo ve fulltextu. Hledat v seznamu znamená vyhledávání v názvech nebo popisech jednotlivých odkazù. Kde to vyhledávání ve fulltextu znamená, e se prohledávají obsahy jednotlivých webù (to je jiný pou ívaný název pro www stránky). Napøíklad pøi vyhledávání slova Trutnov se vám vypíše nìkolik desítek nalezených odkazù. Pokud budete toté slovo vyhledávat ve fulltextu, nalezne se nìkolik tisíc odkazù! To samozøejmì není moc pou itelné i kdy pro snazší orientaci se vám portál sna í odkazy øadit podle návštìvnosti stránek. Asi nejjistìjší je zadávat pøi hledání napøíklad typové èíslo nìjakého zaøízení. Pøi zobrazení nìjaké obsáhlejší stránky 5

8 mù ete také vyu ít funkci Najít na této stránce. Ta je dostupná v nabídce Úpravy. Umo òuje nalézt konkrétní slovo na právì zobrazené stránce. Ulo ení dat z Internetu Pokud máte zobrazenou nìjakou nabídku, mù ete si informace z ní ulo it do poèítaèe a potom je pou ít. Ulo it lze celou zobrazenou stránku volbou Ulo it jako... v nabídce Soubor. Po výbìru disku a slo ky se ulo í prvky této stránky a mù ete je pak prohlí et i bez pøipojení k Internetu. Pøi bì né práci s Internetem (pou ívají se i termíny surfování, brouzdání) se zobrazované informace ukládají zároveò do vašeho poèítaèe do doèasných souborù. Pøi opakované návštìvì stránky se nepøenášejí všechna data pøímo z Internetu, ale z doèasných souborù a tím naèítaní stránky probíhá rychleji. Pokud chcete ze zobrazené stránky ulo it jen nìjaké informace, mù ete je oznaèit a zkopírovat prostøednictvím schránky. Výbìr textu mù ete provést myší (stisknout a dr et levé tlaèítko myši a táhnout pøes text) a kopii provést pøíkazem Kopírovat v nabídce Úpravy (nebo klávesami CTRL+C). Obsah schránky je potom mo né pou ít v jiném programu (napøíklad ve Wordu) pøíkazem Vlo it z nabídky Úpravy. Pokud potøebujete pou ít nìjaký obrázek, staèí na nìj kliknout pravým tlaèítkem myši. Zobrazí se nabídka, kde je kromì pøíkazu Kopírovat (do schránky) volba Ulo it obrázek jako.... Tímto pøíkazem se ulo í do souboru na disk. Volba Nastavit jako pozadí pou ije tento obrázek jako tapetu, která je zobrazena na pracovní ploše. V nìkterých pøípadech mù ete vyu ít volbu Ulo it cíl jako.... Pokud na nìkterý objekt kliknete pravým tlaèítkem myši a vyberete tuto volbu, mù ete pøíslušný objekt ulo it do svého poèítaèe. Bì ným kliknutím levým tlaèítkem myši by se objekt pøímo zobrazil v prohlí eèi. Takto ale mù ete napøíklad pro opakované pou- ití mít pøímo k dispozici nìjaké dokumenty, videosekvence, zvuky a další bez nutnosti opìtovného stahování z Internetu. Pøi spuštìní tisku pøímo ikonou na panelu násrojù ji není mo né vlastnosti tisku nastavovat, ale rovnou se tiskne s nastavením, jaké bylo pøi posledním tisku. Tisk Všechny zobrazené informace je mo né vytisknout. Vìtšinou nepotøebujete všechny prvky (nabídky, obrázky, reklamy ). Také se kvùli nim vìtšinou nepodaøí celou stránku vytisknout na list papíru, ale bývá nevhodnì rozdìlena na více listù. Vlastní tisk a nastavení se spouští pøíkazem Tisk v nabídce Soubor. Nejvhodnìjší je nejprve si oznaèit jenom informace, které potøebujete jako blok myší. Potom v oknì Tisk vybrat volbu Výbìr v poli Rozsah tisku a netisknou se zbyteènì ostatní prvky stránky Oblíbené polo ky Vaše èasto pou ívané internetové adresy si mù ete ulo it do seznamu adres pod názvem Oblíbené polo ky. Po výbìru ikony Oblíbené na panelu nástrojù se v levé èásti okna prohlí eèe zobrazí seznam adres. Adresu právì zobrazené stránky je mo né snadno pøidat do seznamu kliknutím na tlaèítko Pøidat (nad seznamem adres). V zobrazeném oknì lze ještì zadat název, pod kterým bude tato polo ka vedena (automaticky se nabízí název z hlavièky adresy). Zde je také mo né vytvoøit novou slo ku a ve spodní èásti lze vybrat do které z ji existujících slo ek se nová polo ka zaøadí. Tlaèítko Uspoøádat vám umo ní 6

9 tlaèítkem Domù na panelu nástrojù. Dále nastavení doèasných souborù sítì Internet (obsahy prohlí ených stránek ulo ené ve vašem poèítaèi) a Historie (seznam navštívených stránek). rozèlenìní obsáhlejšího seznamu polo ek do rùzných skupin (slo ek). Je mo né si vytvoøit vlastní slo ky (napøíklad Hry, Hudba, Informace ) a tím rychle najít odkaz, který potøebujete. Potom jen staèí kliknout na odkaz a rovnou se zobrazí pøíslušná stránka (není tøeba vypisovat její název). V zobrazeném seznamu adres mù ete i mìnit poøadí jednotlivých polo ek. Vybranou polo ku pøetáhnout levým tlaèítkem myši (zobrazuje se vodorovná èára, která oznaèuje novou pozici). Podobnì lze pracovat s oblíbenými polo kami pomocí nabídky Oblíbené v nabídkovém pruhu. Oblíbené polo ky mù ete jednoduše pøenášet i na jiný poèítaè pomocí pøíkazu Import a export... z nabídky Soubor. Nastavení prohlí eèe Chování prohlí eèe je mo né nastavit podle potøeby. Dùle itá nastavení se vyvolají pøíkazem Mo nosti Internetu... v nabídce Nástroje. V zobrazeném oknì jsou zálo ky pro jednotlivé oblasti nastavení. Obecné - zde mù ete nastavit adresu Domovské stránky (stránka, která se zobrazuje po spuštìní prohlí eèe nebo Zabezpeèení - umo òuje nastavit úroveò zabezpeèení vašeho poèítaèe pøed mo nými útoky z Internetu. Zde je mo né nastavit zpùsoby komunikace a pou ití nìkterých technologií s rùznými oblastmi sítì Internet. Pro pøístup k nìkterým slu bám mù e být vy adováno povolení nìkterých prvkù (napøíklad povolit skripty), co mù ete nastavit pomocí tlaèítka Vlastní úroveò.... Programy - umo òuje nastavit spolupráci s dalšími programy, napøíklad volání programu pro práci s elektronickou poštou. Upøesnit - umo òuje nastavení èinností prohlí eèe v rùzných situacích (napøíklad zpùsob vyhledávání, pøehrávání multimediálních souborù z Internetu a další). Obsah - umo òuje (mimo jiné) nastavit hodnocení obsahu. Zde je mo né nastavit, e pøed zobrazením stránky bude provìøen její obsah, zda neobsahuje 7

10 napøíklad erotiku, násilí atd. (pro zamezení pøístupu dìtem). K tomu se vyu ívají specializované slu by. Osobní údaje - umo òuje nastavit úroveò utajení vašich osobních údajù. Pøi prohlí ení rùzných stránek se ve vašem poèítaèi ukládají soubory Cookies, které potom nìkteré servery vyu ívají pøi opakované návštìvì stránky. Zde lze provést nastavení tak, aby nebylo mo né tyto soubory zneu ít. Pøipojení - umo òuje nastavit zpùsob pøipojení k Internetu. Pokud nebude správnì nastaven, nebude mo né vyu ívat sí Internet. Bezpeènost Internetu Pøipojením k Internetu se váš poèítaè propojuje s ostatními poèítaèi. Jiný u ivatel pak mù e proniknout do vašeho poèítaèe a zneu- ít nìjaká data v nìm. Mù e také data poškodit, zavirovat nebo smazat. Proto je nutné poèítaè nìjakým zpùsobem zabezpeèit a dodr- ovat nìkteré zásady: Oddìlení poèítaèe od veøejného Internetu. Nìkteøí poskytovatelé pøipojení mají propojeny svoje zákazníky do vlastní privátní sítì a teprve tuto sí mají bezpeènì pøipojenou do Internetu prostøednictvím firewallu nebo proxy. To znamená, e zvenèí (z Internetu) není váš poèítaè viditelný a nemù e do nìj nikdo proniknout (nemáte veøejnou IP adresu). Typicky jsou takto oddìleny poèítaèe v podnikových sítích, pøi pøipojení prostøednictvím kabelové televize ale i vìtšina bezdrátových sítí. Na svùj poèítaè si mù ete nainstalovat speciální program osobní firewall (ohnivou stìnu). Na trhu lze nalézt firewall pro domácí pou ití zdarma. Velmi dùle ité je jeho nastavení. Správnì nastavené zabezpeèení v internetovém prohlí eèi. V prohlí eèi i v systému Windows jsou rùzné skulinky, kterými je mo né podniknout útok. Tyto nedostatky jsou prùbì nì odhalovány a odstraòovány prostøednictvím záplat (opravných opatøení) nebo service packù (celé souhrny záplat). Tyto opravy je vhodné stáhnout a nainstalovat do poèítaèe. K zajištìní prùbì né kontroly dostupných oprav je v novìjších systémech (Windows XP) k dispozici nástroj Automatické aktualizace. Instalovaný antivirový program. Takový program prùbì nì monitoruje èinnost systému a v pøípadì podezøelých akcí vás upozorní nebo je nepovolí. Ke správné èinnosti musíte tento program pravidelnì aktualizovat (doporuèeno min. 1x týdnì). To lze provádìt nejlépe prostøednictvím Internetu pøipojením na stránky výrobce antivirového programu (vìtšinou lze nastavit automatickou aktualizaci). Nenastavovat sdílení. Pokud propojujete vzájemnì poèítaèe (napøíklad máte doma dva poèítaèe) a chcete mít pøístup k datùm na druhém poèítaèi, tak se to øeší tím, e povolíte pøístup (sdílení) k nìjakým diskùm nebo slo kám na nìm. Toto lze snadno zneu ít (hlavnì u systémù Windows 95, 98). Nenavštìvovat nebezpeèné stránky (erotika, warez, hry, hudby, filmy). To jsou èasto nelegální praktiky a jejich obsahy bývají zavirované. Neinstalovat neznámé programy. Èasto se vám nabízí instalace rùzných programù (vìtšinou prezentovaných jako nezbytné). Typicky jsou to rùzné dialery, programy pro navazování spojení. Vìtšinou se bez jejich instalace nelze dostat na urèité stránky a èasto obsahují viry. Èastým problémem pøi pøipojování pøes telefonní linku je pøesmìrování pøipojení. Bì nì se toti pøipojujete k nejbli šímu bodu Internetu (místní telefonní poplatky). Takové pøipojení mù e být virem zmìnìno a nastaveno pøipojení pøes jiné (zahranièní) èíslo. Potom platíte øádovì vyšší sazby a mìsíèní telefonní úèet mù e být v desítkách tisíc korun! Nejúèinìjší obranou v tomto pøípadì je zablokování mezinárodního volání od operátora (pokud nepotøebujete volat do zahranièí). 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Internet, MSIE INTERNET MS INTERNET EXPLORER 2005 OBSAH INTERNET... 3 HISTORIE INTERNETU... 4 JAK INTERNET FUNGUJE... 4 IDENTIFIKACE SERVERU - IP ADRESY... 5 DOMÉNOVÁ - DNS

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více