Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...princip a pøipojení Internetu, slu by, adresa, portál, Internet Explorer, hypertextový odkaz, vyu- ití, pohyb po stránkách, ulo ení dat z Internetu, oblíbené polo ky, tisk...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Internet je základem dnešních komunikaèních technologií a tvoøí páteø informaèní dálnice. Z pùvodního komunikaèního prostøedku mezi nìkolika ostrovy se rozvinul v akademickou poèítaèovou sí, která se rozrostla v celosvìtovou poèítaèovou sí. Dnes ji pou ívají stamiliony u ivatelé poèítaèù. Prostøednictvím Internetu máte pøístup k ohromnému mno ství informací ze všech oblastí na celém svìtì. Tyto informace jsou stále aktualizovány a rozšiøovány. Princip Internetu Internet je soustava vzájemnì propojených poèítaèù (serverù, uzlù), které obsahují mno ství rùzných dat a poskytují u ivatelùm své slu by. Mezi nimi jsou speciální datové spoje a propojovací prvky, které zajiš ují pøenos dat. Prostøednictvím pøenosových protokolù TCP/IP je øízeno smìrování dat mezi jednotlivými uzly a provoz jednotlivých slu eb. Internet jako takový nemá ádného majitele nebo správce. Jednotlivé firmy vlastní jen nìkteré uzly a datové spoje kterými jsou propojeny. K nìkterým uzlùm Internetu je mo né se pøipojit, tím u ivatel získá pøístup do celého Internetu. Tyto pøípojné uzly vlastní firmy, které dále poskytují pøipojení (poskytovatelé pøipojení, provideøi). Pøipojení do Internetu V dnešní dobì se pou ívá nìkolik zpùsobù pøipojení do Internetu: 1. Prostøednictvím bì né telefonní linky To je nejstarší zpùsob, dnes ji nevyhovující pro svou rychlost a postupnì je nahrazovaný dalšími zpùsoby. U ivatelský poèítaè je propojený s telefonní linkou speciálním zaøízením - modemem. Ten pøevádí jednotlivé bity z poèítaèe na signál vhodný k pøenosu po telefonní lince, kterou je propojen s pøístupovým uzlem. Na druhé stranì (u poskytovatele pøipojení) je obdobné zaøízení. Modem vytoèí èíslo poskytovatele a obì zaøízení si zaènou pøedávat data. Modem mù e být jako samostatné zaøízení, pøipojené kabelem k poèítaèi nebo mù e být zabudován pøímo do základní jednotky (u novìjších nebo pøenosných poèítaèù bývá dnes standardnì zabudován). Pokud jste pøipojeni do internetu musíte platit provolané minuty. Souèasnì s pøipojením nemù ete pou ívat telefonní pøístroj pro bì né hovory (linka je obsazena). 2. Linkou ISDN To je plnì digitální linka, všechna data i hlas jsou pøenášena ve formì nul a jednièek. Výhodou je vyšší rychlost a kvalita pøipojení. Zároveò s pøipojením do Internetu lze vyu ívat telefon pro normální hovory. 3. LinkaADSL Je nový zpùsob vyu ití vaší bì né telefonní linky pro vysokorychlostní pøístup k Internetu. Zatím je mo né ji vyu ívat jen v nìkolika mìstech v republice a cena je pomìrnì vysoká. 4. Pøípojení pomocí mobilního telefonu U operátorù mobilních telefonù lze vyu ít pøipojení vašeho poèítaèe do Internetu pøes mobilní telefon (musí být vybaven modemem). Rychlost pøipojení je srovnatelná s klasickou telefonní linkou. Vhodné hlavnì pro mobilní u ivatele (obchodní zástupci, mana eøi a podobnì). 5. Pøístup prostøednictvím rozvodu kabelové televize Tento zpùsob nabízejí nìkteré obce, které mají modernì (vhodnì) øešené kabelové sítì. Pro propojení poèítaèe a kabelovky se pou ívá speciální modem. Pomìrnì levný a spolehlivý zpùsob. 6. Satelitní pøipojení Není vázáno na urèitou lokalitu, postaèuje volný výhled na ji ní obzor. Nevýhodou je nutnost poøízení drahého zaøízení pro satelitní pøenos. Mù ete vyu ít slu bu UPC Direct, která vám umo ní pøístup do Internetu a zároveò mno ství digitálních televizních programù (relativnì vysoká cena). 7. Bezdrátové pøipojení Dnes v nìkterých lokalitách velice rozšíøené. Za rozumnou cenu nabízí pomìrnì rychlé pøipojení. Nutností je poøízení 1

4 antény a speciální karty do poèítaèe. Je nutné mít výhled na anténu poskytovatele pøipojení (funguje do vzdálenosti cca 2 a 3 km). Èasto se vyu ívá pro pøipojení panelových domù, kde postaèuje jedna anténa. V pøípadì pøipojení poèítaèe do lokální poèítaèové sítì (v rámci nìjaké firmy) není nutné ka dý poèítaè pøipojovat do Internetu zvláštní linkou. Postaèí v jednom místì této sítì vytvoøit propojení (nìkterým z výše popsaných zpùsobù), které potom mohou vyu ívat všechny stanice v lokální síti. Je ale nutné zabezpeèit vaši sí pøed mo ným útokem a oddìlit ji nìjakým zabezpeèením od veøejné sítì Internetu. Slu by Internetu V síti Internet jsou dostupné rùzné slu by. Nejvíce vyu ívané jsou slu by poskytování informací (protokol http) a elektronická Nabídkový pruh pošta. Ménì rozšíøené jsou další slu by, napøíklad pro pøenos souborù (protokol ftp), tiskové slu by (protokol ipp) a další. Dnes se zaèínají prosazovat i další mo nosti IP telefonie [ ajpí ] nebo videokonference. Internet Explorer Pro vyhledávání a prohlí ení informací na Internetu je nutný nìjaký program - prohlí eè. Nejèastìji pou ívaný je program Internet Explorer, který bývá dodáván s operaèním systémem Microsoft Windows. Další mo ností je prohlí eè Netscape Navigátor, Opera nebo Mozilla a další. Všechny tyto programy jsou volnì šiøitelné (zdarma). Dále uvádìné popisy platí pro Internet Explorer, ale podobnì se pracuje i s ostatními programy. Dnes se vìtšinou pou ívá Internet Explorer ve verzi 5.5 nebo verzi 6. Spuštìní programu lze provést poklepáním na ikonu programu na pracovní ploše nebo kliknutím na zástupci na panelu Snadného spuštìní (vedle Pole Adresa (panel nástrojù Adresa) Panel nástrojù Svislý posuvník Stavový øádek Vodorovný posuvník 2

5 tlaèítka Start na Hlavním panelu). Zástupce stejného jména je i v nabídce Start Programy. Po spuštìní programu se na chvíli zobrazí okno s informacemi o verzi a autorských právech. Potom se program otevøe v bì ném oknì se standardními ovládacími prvky (titulkový pruh s názvem okna, minimalizaèní, maximalizaèní nebo obnovovací a uzavírací tlaèítko). Dále je v oknì nabídkový pruh s jednotlivými nabídkami, které obsahují prakticky všechny pøíkazy programu. Pod ním je panel nástrojù s tlaèítky pro nejèastìji pou ívané pøíkazy. V dalším øádku bývá zobrazen panel nástrojù s polem Adresa, kde se zadává adresa konkrétního místa v Internetu. Nejvìtší èást okna zabírá prostor, ve kterém se zobrazují pøíslušné informace. Zde bývá také zobrazený posuvník pro posun zobrazené èásti informací. Na spodním okraji okna programu je stavový a informaèní øádek. Po spuštìní programu se vìtšinou hned otevøe nìjaká konkrétní stránka informací (tak zvaná domovská stránka). Internetová adresa Jednotlivé poèítaèe zapojené v Internetu mají své jedineèné èíslo, adresu. Pokud chcete získat informace z nìkterého informaèního serveru, staèí zadat jeho èíslo (adresu) napøíklad Proto e se takto zapsaná adresa špatnì pamatuje, pou ívá systém tak zvaných doménových jmen, kde je mo né zadat namísto èísla jméno serveru napøíklad Díky mechanismùm na Internetu je takové jméno pøevedeno na èíslo a pak funguje stejnì jako v pøedchozím pøíkladu (zadání adresy èíselnou hodnotou). Pro správné fungování musí být jména serverù celosvìtovì jedineèná. Proto je celý Internet rozdìlen na menší oblasti (domény), kde v ka dé doménì je urèený správce, který tato jména pøidìluje. Jméno, vèetnì oznaèení domény, tvoøí internetovou adresu serveru. Existují národní domény, rozdìlené podle jednotlivých státù, které jsou dvouznakové. Doména CZ - èesko, SK - Slovensko, PL - Polsko, DE - Nìmecko atd. Mimo tyto domény se pou ívají další nadnárodní domény, napøíklad COM - komerèní oblast, EDU - vzdìlávání, NET - sítì, GOV - státní instituce (hlavnì v USA). Internetová adresa má tedy následující tvar: Zde http oznaèuje pøenosový protokol (není nutné zapisovat, systém v pøípadì potøeby se automaticky doplní), www oznaèuje nejpou ívanìjší informaèní slu bu, spssoutu je jméno konkrétního serveru a cz oznaèuje doménu. Informaèní slu ba, jméno serveru a doména jsou od sebe oddìleny teèkami. Celý text adresy je nutné zadat pøesnì, proto e zmìna jediného znaku znamená jinou adresu (tøeba i neexistující). V internetových adresách se nepou ívají mezery a znaky s diakritikou (èeské znaky s èárkami a háèky). Pokud znáte konkrétní internetovou adresu, mù ete ji zadat v poli adresa v oknì prohlí eèe. Abyste mohli psát adresu, musí být v tomto poli textový kurzor. Staèí zde kliknout levým tlaèítkem myši a celý text je oznaèen (pokud budete psát, pøepíše se pùvodní text). Internetovou adresu mù ete zadávat bez úvodního protokolu, napøíklad Po zadání jména a potvrzení (klávesou ENTER) se zaènou naèítat data. To v dy nìjakou dobu trvá, zále í na rychlosti pøipojení a na zatí ení jednotlivých tras v Internetu. Program signalizuje prùbìh naèítání nìkolika zpùsoby. U kurzoru myši mù e být symbol pøesýpacích hodin, ve stavovém øádku se vypisují informace o prùbìhu (hledá se, otevírá se, naèítá se ) a modrý indikátor znázoròuje postup. V pravé horní èásti okna je symbol zvlnìného okna, které se pøi naèítání dat vlní (nebo mìní na zemìkouli a naopak). Po dokonèení naèítání (stahování) informací se ve stavovém øádku zobrazí nápis hotovo. V oknì programu jsou zobrazeny konkrétní informace (tak zvaná www stránka). Jsou zde zobrazeny texty, obrázky, pøípadnì i video nebo zvuky. Pokud na poèítaèi pøipojeném do Internetu zadáte do prohlí eèe konkrétní adresu, zobrazí se stejné informace, a jste u poèítaèe, v Trutnovì, Praze, Londýnì nebo kdekoli jinde na svìtì. Zapisujete-li nìjakou adresu, program se vám sna í ulehèit práci. Jakmile zjistí, 3

6 e zaèátek napsané adresy je stejný jako døíve zadávané adresy, tak vám je nabízí (vypisuje je v seznamu). Staèí jen vybrat kliknutím myši nebo najet kurzorovou šipkou na pøíslušnou adresu a potvrdit klávesou ENTER. Hypertextový odkaz Nìkteré zobrazené prvky pøedstavují hypertextové odkazy (bývají to zvýraznìné èásti textu nebo obrázky). Pøi najetí na odkaz se kurzor myši zmìní na symbol ruky se vztyèeným ukazováèkem. Pokud na odkaz kliknete myší, pøejdete na další stránku (zaène se naèítat), a zobrazí se nìjaké další informace. Jaké informace jsou pod konkrétním odkazem ulo eny vám naznaèuje text odkazu nebo grafický symbol. Pohyb po stránkách Pokud pøejdete na nìjakou stránku, mù ete se vrátit zpátky na pøedchozí pomocí tlaèítka Zpìt na panelu nástrojù (pøípadnì i na další pøedchozí). Pokud se vrátíte zpìt, mù ete vedlejším tlaèítkem Vpøed zobrazit znovu stránku, ze které jste se vrátili. V nìkterých pøípadech (pokud naèítání trvá dlouho nebo zobrazované informace nechcete) je mo né naèítání pøerušit tlaèítkem Zastavit. Pro znovunaètení stránky slou í tlaèítko Aktualizovat (Obnovit). Tlaèítko Domù slou í k zobrazení základní (domovské) stránky. To je stránka, která se zobrazí po spuštìní prohlí eèe. Jako domovskou stránku si mù ete nastavit vaši oblíbenou (nebo nejèastìji pou ívanou) stránku. K tomu je nutné vybrat pøíkaz Mo nosti Internetu... v nabídce Nástroje. Do kolonky Domovská stránka mù ete zadat její název. Pokud tuto stránku máte právì otevøenou v prohlí eèi, mù ete vyu ít tlaèítko Pou ít aktuální místo vypisování názvu. Pro rychlý návrat na pøedchozí zobrazenou stránku mù ete také stisknout na klávesnici klávesu BACKSPACE. Výbìr adresy Jakým zpùsobem lze zjistit adresu nìjaké internetové stránky? Napøíklad z reklamních materiálù nebo z inzerce, kde dnes vìtšina firem bì nì uvádí adresu svých www stránek. Internetovou adresu nìjaké firmy lze také odhadnout, proto e pøi registraci internetové adresy je snahou firmy registrovat adresu co nejbli ší názvu firmy a nejsnáze zapamatovatelnou. Proto je nejlepší nejprve vyzkoušet název firmy, (bez háèkù a èárek) nebo v itou zkratku. Napøíklad nebo (ze zkratky ÈEZ). V pøípadì víceslovného názvu zkuste napsat adresu celou dohromady nebo s pomlèkou a podobnì (napøíklad ). Ne v dy se hned podaøí správnì adresu odhadnout. Zadáte-li napøíklad adresu a èekáte, e budou zobrazeny informace o Škodì v Mladé Boleslavi, tak budete zklamáni, proto e se vám v tomto pøípadì zobrazí stránky Škody Plzeò. Pokud chcete stránky automobilky, musíte zadat adresu ve tvaru Vyu ití a význam Internetu Jaké informace jsou na Internetu dostupné? Dnes je to dostupnost informací prakticky ze všech oblastí. Napøíklad poèasí, zprávy, nabídky zbo í a slu eb, informace státních i soukromých, vzdìlávacích, humanitárních a dalších organizací, prezentace rùzných osob, jejich myšlenek a zájmù. Prostøednictvím Internetu je dnes mo né nejen si vybírat nìjaké zbo í, ale i pøímo obchodovat ve spojení s elektronickou platbou. Témìø ka dá firma má svou prezentaci na Internetu. Je to z toho dùvodu, e je to moderní, pru ný a pøitom levný zpùsob komunikace se zákazníky. Pokud máte svoji www stránku, tak mù ete prùbì nì obnovovat nabídku, ceníky a další. V okam iku, kdy provedete zmìny, jsou k dispozici ka dému, kdo si vaše stránky prohlédne. Registrace doménového jména je v cenì nìkolika set korun za rok, ale podstatnì dra ší je vlastní vytvoøení prezentace a její aktualizace. Jednoduchou nabídku si mù ete vytvoøit sami a nìkteré firmy vám umo ní její vystavení zdarma. 4

7 Portál K nalezení konkrétní internetové adresy, mù- ete vyu ít slu by nìkterého portálu. Nikde neexistuje a nebude existovat kompletní seznam Internetu. Neustále toti vznikají nové prezentace a jiné zanikají, je to velice dynamický systém. Jsou ale firmy, které se sna í mapovat urèité oblasti Internetu a tøídit informace o jednotlivých adresách (odkazy) podle nìjakých hledisek. U ivatel potom mù e vyhledávat v rùzných kategoriích. V oblasti èeského Internetu naleznete portály napøíklad na adrese nebo Staèí zadat v prohlí- eèi nìkterou z tìchto adres nebo jinou pro svìtové portály, napøíklad a zobrazí se slu by, které portál nabízí. Jsou zde tisíce odkazù èlenìné podle oblastí, které jsou zase dále rozdìleny. U jednotlivých kategorií bývají v závorce uvedeny poèty evidovaných odkazù a u odkazù je uvedena struèná charakteristika. Takto je mo né postupnì se proklikat a k informacím, které potøebujete. Dále uvedené pøíklady jsou popsány pøi pou ití portálu seznam, na ostatních je pou ití obdobné. Napøíklad potøebujete najít informace o naší škole a neznáte její internetovou adresu. Po zobrazení stránky portálu naleznete kategorii Instituce a úøady dále mù ete vybrat Vzdìlávací, Støední školy, Støední odborné školy, SOŠ technické a potom vybrat region Královéhradecký. Vypíše se vám seznam støedních škol s technickým zamìøením v našem kraji. Mezi školami najdete tu, která vás zajímá. U odkazu vidíte struèný popis a adresu. Staèí kliknout na tento odkaz a rovnou se vám zobrazí stránky školy. Abyste se pro pøíštì nemuseli takto proklikávat jednotlivými nabídkami, máte zde uvedenou adresu, kterou mù ete pøíštì zadat pøímo ( Slu by portálu máte k dispozici zdarma, jejich provoz je financován z reklamy, která se vám na stránkách zobrazuje. Jsou zde k dispozici i další èasto pou ívané slu by slovník (pro pøelo ení nìjakého slova z cizího jazyka), mapy (pro prohledávání map a plánù rùzných mìst), jízdní øády (pro vyhledání spojení) a další. Vyhledávání Mimo odkazy, roztøídìné do rùzných skupin mají ještì portály nástroj pro vyhledávání. Pokud do pole pro hledání zadáte klíèové slovo nebo frázi (nìjaký typický výraz pro to, co hledáte) a kliknete na tlaèítko Hledej, tak se vypíší odkazy na adresy, kde se tento termín vyskytuje. Pro úspìšné hledání je nutné zadat dostateènì pøesnì klíèové slovo (jinak se nalezne pøíliš mnoho odkazù). Pokud zadáte jako klíèové slovo automobil, tak se nalezne nìkolik tisíc odkazù. Pokud zadáte nákladní automobil, naleznou se odkazy na stránky, kde se vyskytuje slovo nákladní nebo automobil. Pro pøesnìjší vyhledání je vhodnìjší zadat sousloví nákladní automobil (uzavøené do uvozovek). Pøi hledání je mo né vybrat, zda se má vyhledávat v èeském internetu nebo ve svìtì. Dále je mo né vybrat hledání v seznamu nebo ve fulltextu. Hledat v seznamu znamená vyhledávání v názvech nebo popisech jednotlivých odkazù. Kde to vyhledávání ve fulltextu znamená, e se prohledávají obsahy jednotlivých webù (to je jiný pou ívaný název pro www stránky). Napøíklad pøi vyhledávání slova Trutnov se vám vypíše nìkolik desítek nalezených odkazù. Pokud budete toté slovo vyhledávat ve fulltextu, nalezne se nìkolik tisíc odkazù! To samozøejmì není moc pou itelné i kdy pro snazší orientaci se vám portál sna í odkazy øadit podle návštìvnosti stránek. Asi nejjistìjší je zadávat pøi hledání napøíklad typové èíslo nìjakého zaøízení. Pøi zobrazení nìjaké obsáhlejší stránky 5

8 mù ete také vyu ít funkci Najít na této stránce. Ta je dostupná v nabídce Úpravy. Umo òuje nalézt konkrétní slovo na právì zobrazené stránce. Ulo ení dat z Internetu Pokud máte zobrazenou nìjakou nabídku, mù ete si informace z ní ulo it do poèítaèe a potom je pou ít. Ulo it lze celou zobrazenou stránku volbou Ulo it jako... v nabídce Soubor. Po výbìru disku a slo ky se ulo í prvky této stránky a mù ete je pak prohlí et i bez pøipojení k Internetu. Pøi bì né práci s Internetem (pou ívají se i termíny surfování, brouzdání) se zobrazované informace ukládají zároveò do vašeho poèítaèe do doèasných souborù. Pøi opakované návštìvì stránky se nepøenášejí všechna data pøímo z Internetu, ale z doèasných souborù a tím naèítaní stránky probíhá rychleji. Pokud chcete ze zobrazené stránky ulo it jen nìjaké informace, mù ete je oznaèit a zkopírovat prostøednictvím schránky. Výbìr textu mù ete provést myší (stisknout a dr et levé tlaèítko myši a táhnout pøes text) a kopii provést pøíkazem Kopírovat v nabídce Úpravy (nebo klávesami CTRL+C). Obsah schránky je potom mo né pou ít v jiném programu (napøíklad ve Wordu) pøíkazem Vlo it z nabídky Úpravy. Pokud potøebujete pou ít nìjaký obrázek, staèí na nìj kliknout pravým tlaèítkem myši. Zobrazí se nabídka, kde je kromì pøíkazu Kopírovat (do schránky) volba Ulo it obrázek jako.... Tímto pøíkazem se ulo í do souboru na disk. Volba Nastavit jako pozadí pou ije tento obrázek jako tapetu, která je zobrazena na pracovní ploše. V nìkterých pøípadech mù ete vyu ít volbu Ulo it cíl jako.... Pokud na nìkterý objekt kliknete pravým tlaèítkem myši a vyberete tuto volbu, mù ete pøíslušný objekt ulo it do svého poèítaèe. Bì ným kliknutím levým tlaèítkem myši by se objekt pøímo zobrazil v prohlí eèi. Takto ale mù ete napøíklad pro opakované pou- ití mít pøímo k dispozici nìjaké dokumenty, videosekvence, zvuky a další bez nutnosti opìtovného stahování z Internetu. Pøi spuštìní tisku pøímo ikonou na panelu násrojù ji není mo né vlastnosti tisku nastavovat, ale rovnou se tiskne s nastavením, jaké bylo pøi posledním tisku. Tisk Všechny zobrazené informace je mo né vytisknout. Vìtšinou nepotøebujete všechny prvky (nabídky, obrázky, reklamy ). Také se kvùli nim vìtšinou nepodaøí celou stránku vytisknout na list papíru, ale bývá nevhodnì rozdìlena na více listù. Vlastní tisk a nastavení se spouští pøíkazem Tisk v nabídce Soubor. Nejvhodnìjší je nejprve si oznaèit jenom informace, které potøebujete jako blok myší. Potom v oknì Tisk vybrat volbu Výbìr v poli Rozsah tisku a netisknou se zbyteènì ostatní prvky stránky Oblíbené polo ky Vaše èasto pou ívané internetové adresy si mù ete ulo it do seznamu adres pod názvem Oblíbené polo ky. Po výbìru ikony Oblíbené na panelu nástrojù se v levé èásti okna prohlí eèe zobrazí seznam adres. Adresu právì zobrazené stránky je mo né snadno pøidat do seznamu kliknutím na tlaèítko Pøidat (nad seznamem adres). V zobrazeném oknì lze ještì zadat název, pod kterým bude tato polo ka vedena (automaticky se nabízí název z hlavièky adresy). Zde je také mo né vytvoøit novou slo ku a ve spodní èásti lze vybrat do které z ji existujících slo ek se nová polo ka zaøadí. Tlaèítko Uspoøádat vám umo ní 6

9 tlaèítkem Domù na panelu nástrojù. Dále nastavení doèasných souborù sítì Internet (obsahy prohlí ených stránek ulo ené ve vašem poèítaèi) a Historie (seznam navštívených stránek). rozèlenìní obsáhlejšího seznamu polo ek do rùzných skupin (slo ek). Je mo né si vytvoøit vlastní slo ky (napøíklad Hry, Hudba, Informace ) a tím rychle najít odkaz, který potøebujete. Potom jen staèí kliknout na odkaz a rovnou se zobrazí pøíslušná stránka (není tøeba vypisovat její název). V zobrazeném seznamu adres mù ete i mìnit poøadí jednotlivých polo ek. Vybranou polo ku pøetáhnout levým tlaèítkem myši (zobrazuje se vodorovná èára, která oznaèuje novou pozici). Podobnì lze pracovat s oblíbenými polo kami pomocí nabídky Oblíbené v nabídkovém pruhu. Oblíbené polo ky mù ete jednoduše pøenášet i na jiný poèítaè pomocí pøíkazu Import a export... z nabídky Soubor. Nastavení prohlí eèe Chování prohlí eèe je mo né nastavit podle potøeby. Dùle itá nastavení se vyvolají pøíkazem Mo nosti Internetu... v nabídce Nástroje. V zobrazeném oknì jsou zálo ky pro jednotlivé oblasti nastavení. Obecné - zde mù ete nastavit adresu Domovské stránky (stránka, která se zobrazuje po spuštìní prohlí eèe nebo Zabezpeèení - umo òuje nastavit úroveò zabezpeèení vašeho poèítaèe pøed mo nými útoky z Internetu. Zde je mo né nastavit zpùsoby komunikace a pou ití nìkterých technologií s rùznými oblastmi sítì Internet. Pro pøístup k nìkterým slu bám mù e být vy adováno povolení nìkterých prvkù (napøíklad povolit skripty), co mù ete nastavit pomocí tlaèítka Vlastní úroveò.... Programy - umo òuje nastavit spolupráci s dalšími programy, napøíklad volání programu pro práci s elektronickou poštou. Upøesnit - umo òuje nastavení èinností prohlí eèe v rùzných situacích (napøíklad zpùsob vyhledávání, pøehrávání multimediálních souborù z Internetu a další). Obsah - umo òuje (mimo jiné) nastavit hodnocení obsahu. Zde je mo né nastavit, e pøed zobrazením stránky bude provìøen její obsah, zda neobsahuje 7

10 napøíklad erotiku, násilí atd. (pro zamezení pøístupu dìtem). K tomu se vyu ívají specializované slu by. Osobní údaje - umo òuje nastavit úroveò utajení vašich osobních údajù. Pøi prohlí ení rùzných stránek se ve vašem poèítaèi ukládají soubory Cookies, které potom nìkteré servery vyu ívají pøi opakované návštìvì stránky. Zde lze provést nastavení tak, aby nebylo mo né tyto soubory zneu ít. Pøipojení - umo òuje nastavit zpùsob pøipojení k Internetu. Pokud nebude správnì nastaven, nebude mo né vyu ívat sí Internet. Bezpeènost Internetu Pøipojením k Internetu se váš poèítaè propojuje s ostatními poèítaèi. Jiný u ivatel pak mù e proniknout do vašeho poèítaèe a zneu- ít nìjaká data v nìm. Mù e také data poškodit, zavirovat nebo smazat. Proto je nutné poèítaè nìjakým zpùsobem zabezpeèit a dodr- ovat nìkteré zásady: Oddìlení poèítaèe od veøejného Internetu. Nìkteøí poskytovatelé pøipojení mají propojeny svoje zákazníky do vlastní privátní sítì a teprve tuto sí mají bezpeènì pøipojenou do Internetu prostøednictvím firewallu nebo proxy. To znamená, e zvenèí (z Internetu) není váš poèítaè viditelný a nemù e do nìj nikdo proniknout (nemáte veøejnou IP adresu). Typicky jsou takto oddìleny poèítaèe v podnikových sítích, pøi pøipojení prostøednictvím kabelové televize ale i vìtšina bezdrátových sítí. Na svùj poèítaè si mù ete nainstalovat speciální program osobní firewall (ohnivou stìnu). Na trhu lze nalézt firewall pro domácí pou ití zdarma. Velmi dùle ité je jeho nastavení. Správnì nastavené zabezpeèení v internetovém prohlí eèi. V prohlí eèi i v systému Windows jsou rùzné skulinky, kterými je mo né podniknout útok. Tyto nedostatky jsou prùbì nì odhalovány a odstraòovány prostøednictvím záplat (opravných opatøení) nebo service packù (celé souhrny záplat). Tyto opravy je vhodné stáhnout a nainstalovat do poèítaèe. K zajištìní prùbì né kontroly dostupných oprav je v novìjších systémech (Windows XP) k dispozici nástroj Automatické aktualizace. Instalovaný antivirový program. Takový program prùbì nì monitoruje èinnost systému a v pøípadì podezøelých akcí vás upozorní nebo je nepovolí. Ke správné èinnosti musíte tento program pravidelnì aktualizovat (doporuèeno min. 1x týdnì). To lze provádìt nejlépe prostøednictvím Internetu pøipojením na stránky výrobce antivirového programu (vìtšinou lze nastavit automatickou aktualizaci). Nenastavovat sdílení. Pokud propojujete vzájemnì poèítaèe (napøíklad máte doma dva poèítaèe) a chcete mít pøístup k datùm na druhém poèítaèi, tak se to øeší tím, e povolíte pøístup (sdílení) k nìjakým diskùm nebo slo kám na nìm. Toto lze snadno zneu ít (hlavnì u systémù Windows 95, 98). Nenavštìvovat nebezpeèné stránky (erotika, warez, hry, hudby, filmy). To jsou èasto nelegální praktiky a jejich obsahy bývají zavirované. Neinstalovat neznámé programy. Èasto se vám nabízí instalace rùzných programù (vìtšinou prezentovaných jako nezbytné). Typicky jsou to rùzné dialery, programy pro navazování spojení. Vìtšinou se bez jejich instalace nelze dostat na urèité stránky a èasto obsahují viry. Èastým problémem pøi pøipojování pøes telefonní linku je pøesmìrování pøipojení. Bì nì se toti pøipojujete k nejbli šímu bodu Internetu (místní telefonní poplatky). Takové pøipojení mù e být virem zmìnìno a nastaveno pøipojení pøes jiné (zahranièní) èíslo. Potom platíte øádovì vyšší sazby a mìsíèní telefonní úèet mù e být v desítkách tisíc korun! Nejúèinìjší obranou v tomto pøípadì je zablokování mezinárodního volání od operátora (pokud nepotøebujete volat do zahranièí). 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1 Doplňkové aplikace Nokia N95-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N95 V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete doplòkové aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. BEZ

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška - Základy PC. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška - Základy PC Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Základy PC o o o Operační systém Microsoft Windows Historie Vývoj současnost Systém, který

Více

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů:

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: MS Word 2007: úvod úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, použití automatických

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace.

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace. ...citovat je snadné Citační manažer představení citačního manažeru http://www.citacepro.com Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012 Martin Krčál martin.krcal@citace.com Proč citujeme? autorský zákon

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Pøipojení k síti Ethernet

Pøipojení k síti Ethernet Sí Ethernet - obsah Pøipojení k síti Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umožòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet bez nutnosti použití externího tiskového serveru. Chcete-li získat

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, potřebujete zjistit, čí je a jak je veliký? Potřebujete zjistit, kudy vede vodovodní řad, kanalizační potrubí či

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr. Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: s mìøením teploty EX05 / EX05H interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr INTELIGENTNÍ PERIFERIE PES-EX Technický list - 06.2005 Pro mìøení a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dal ích informací

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více