VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně sama o sobě zjednodušeným vzorem formální úpravy bakalářské práce. Obsah směrnice 1 Úvod Cíl směrnice Formální a jazyková stránka bakalářské práce Styl dokumentu Číslování Písmo a odstavce, odsazení Rozsah Jazyk Zpracování textu Obsah bakalářské práce Podrobné členění bakalářské práce Desky pevné vazby Titulní strana Zadání bakalářské práce Poděkování, upozornění Čestné prohlášení Abstrakt Klíčová slova Obsah Seznam obrázků, tabulek, grafů atd Seznam příloh Seznam zkratek a značek Úvod Vlastní text bakalářské práce Závěr Seznam použitých zdrojů Přílohy Definice pojmů, slovník Technické a vydavatelské údaje bakalářské práce (tiráž) Odkazy na použité zdroje informací a jejich citace Citace tištěné monografie (např. kniha) Citace tištěné seriálové publikace (např. časopis) Citace elektronického zdroje elektronická monografie Citace elektronického zdroje WWW stránky Citace legislativních norem Citace technických norem Citace kvalifikačních prací (např. bakalářská práce) Náležitosti a podoba bakalářské práce Přílohy k bakalářské práci Seznam použitých zdrojů v této směrnici Příloha k této směrnici...15 Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 1/15

2 1 Úvod Bakalářská práce je prací kvalifikační, kterou student prokazuje, že zvládl nároky studia na vysoké škole. Je prací kvalifikační a odbornou, lze ji zařadit již mezi práce vědeckého charakteru, a pro její vypracování proto platí určitá pravidla týkající se jak obsahové, tak formální stránky. Zpracováním bakalářské práce a její obhajobou student prokazuje schopnost orientovat se v příslušné odborné problematice, shromažďovat, třídit a analyzovat informace: správně pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací, prakticky uplatňovat studiem získané znalosti a dovednosti a rovněž schopnost samostatného řešení analyzovaných problémů. 1.1 Cíl směrnice Ve všech odborných a vědeckých pracích jsou nepřípustné chyby významové a jazykové, stejně tak jsou zde nepřípustné i prohřešky proti citačním a typografickým zásadám. Cílem této směrnice je tedy stanovit autorům bakalářských prací pravidla pro správné rozhodnutí se, co má text jejich bakalářské práce obsahovat, jak má být text upraven a kterých chyb je nutné se vyvarovat. 2 Formální a jazyková stránka bakalářské práce 2.1 Styl dokumentu Každý dokument má přiřazen tzv. styl dokumentu (šablona dokumentu). Styl dokumentu 1 se skládá ze dvou podstatných částí stylu strany a stylů odstavců, a tvoří základní filosofii užití moderních textových procesorů. V textovém procesoru Word se tomuto stylu říká šablona dokumentu a v této šabloně (standardní šablona se jmenuje normal.dot ) je předdefinováno jak nastavení strany, tak i parametry stylů odstavců, záhlaví a zápatí, číslování, včetně předdefinovaného textu v dokumentu. Je nezbytné se s těmito základními pojmy seznámit a používat je při přípravě stylu dokumentu a pak i v rámci tvorby bakalářské práce Číslování Text musí být psán pouze po jedné straně listu. 1 Pro bakalářskou práci je vyhotovena šablona dokumentu (MS Office Word) v ní jsou stanoveny podrobné podmínky a nastavení dokumentu (velikost strany, záhlaví a zápatí, velikosti textu, číslování apod.). Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Tato šablona je zveřejněna v IS Moggis. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 2/15

3 Všechny strany práce musí být číslovány. Čísluje se od titulního listu (začíná vždy číslem 1 ), viditelné číslování se však zpravidla uvádí až od úvodu. Pro tento účel je nezbytné požívat tzv. oddíly dokumentu. Číslování stran (paging) je provedeno arabskými číslicemi bez dalších znaků. Jednotlivé listy je nutno číslovat průběžně vpravo dole na stránce (v zápatí). Velikost číslic je o 2 body menší, než je velikost písma vlastního textu (tedy standardně velikost 10). Číselnou posloupnost pomocí arabských číslic musí mít i tabulky, grafy, obrázky, diagramy, fotografie atd., které jsou součástí vlastního textu bakalářské práce. 2 Číselnou posloupnost musí mít i přílohy, které nejsou, nebo nemohou být součástí textu a jsou proto řazené na konci práce. Zde je možné využít i jiné způsoby číslování (např. římskými číslicemi, malou nebo velkou abecedou atd.). Tyto přílohy se číslují odděleně. Po dohodě s vedoucím práce mohou být číslovány jako pokračování stran hlavního textu, musí to však být v práci výslovně uvedeno Písmo a odstavce, odsazení Při použití počítače se na vlastní text bakalářské práce používá jediné písmo a jeho řezy: bude použito písmo Times New Roman, velikost 12. Jiné písmo a jeho velikost lze využít pouze v nadpisech a titulcích). V základní textové části se použije řádkování 1,5. Poznámky a odkazy se sází řádkováním 1, ovšem o 2 stupně menším písmem než základní text (tj. velikost 10). Text v záhlaví a zápatí se sází rovněž o 2 stupně menším písmem. Odstavce se doporučuje oddělovat buď odstavcovou zarážkou, nebo odstavcovým odsazením (nastavuje se ve stylu odstavce). Hlavní kapitoly včetně úvodu a závěru (kapitola 1, kapitola 2 kapitola 3 atd.) začínají vždy na nové straně (listu) práce. Sloupec textu bude na stránce umístěn 4,5 cm od levého okraje a 3 cm od okraje pravého a měl by začínat cca 3 3,5 cm od horního okraje stránky a končit cca 2 cm nad spodním okrajem stránky (záleží na umístění čísla stránky, které má být stabilní). 2.2 Rozsah Bakalářská práce je vytvořena na počítači a jedna normostrana jejího textu je tedy dle ČSN 1800 znaků včetně mezer. Nejmenší přípustný rozsah vlastního textu bakalářské práce je 45 normostran vlastního textu (tj znaků počítačové sazby včetně mezer). Maximální rozsah je omezen na 50 normostran ( znaků počítačové sazby včetně mezer). Tento rozsah lze překročit po schválení vedoucím práce. 2 Ve vzorech se předkládá dohodnuté číslování netextových objektů Příloha č., Obr. č. nebo Obrázek č., Tab. č. nebo Tabulka č., apod. Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 3/15

4 Do uvedeného rozsahu se započítává pouze vlastní text bakalářské práce, tj. počínaje jejím úvodem a konče závěrem práce. Do výše uvedeného rozsahu se tedy nezapočítávají: úvodní listy, zadání práce, čestné prohlášení, případné poděkování, upozornění, abstrakt, klíčová slova, obsah, seznamy: grafických příloh, použitých zdrojů přílohy. Do výše uvedeného rozsahu se naopak mohou započítat přílohy vypracované autorem samotným, (vzory smluv, statistiky či schémata zpracovaná autorem samotným). Ve sporných případech rozhoduje vedoucí práce, popř. vedoucí příslušné katedry, zda jde o přílohu, která bude započítána do povinného rozsahu či ne. 2.3 Jazyk Zpracování textu K napsání textu potřebujeme něco víc, než jen textový program. K napsání libovolného dokumentu je třeba znát jazyk, ve kterém píšeme, správně používat daná jazyková pravidla a alespoň základní typografická pravidla. Bakalářská práce musí být zpracována ve spisovné češtině, podle jejích gramatických a mluvnických pravidel. Abstrakt pak i v jazyce anglickém. Použití jiného jazyka zpracování bakalářské práce a abstraktu podléhá schválení rektorem školy. 3 Obsah bakalářské práce Vlastní bakalářská práce má obsahovat původní zpracování problematiky v rámci zadaného tématu. Ke zpracování student využije vždy rozhodující platnou právní úpravu, odbornou literaturu a případně další zdroje informací. Základní literatura, kterou má student uvedenu v Zadání bakalářské práce, je pro zpracování bakalářské práce povinným zdrojem informací. Bakalářská práce může mít i podobu kultivované kompilace dosavadních, na toto téma již dříve zpracovaných, podkladových materiálů. V takovém případě je však předpokladem, aby autor v bakalářské práci uplatnil i vlastní poznatky, úvahy a dílčí závěry, které budou prokazovat jeho orientaci v oboru a schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých se dané téma týká. Základní princip zpracování by se však měl vždy opírat o autorovi úvahy de lege lata a na základě těchto úvah je pak potřeba pokusit se v rámci možností o formulování úvahy de lege Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 4/15

5 ferenda. To postačí i bez nároku na eventuální konkrétní novou formulaci zákonné normy. Vlastní stanoviska by měla být podložena dostatečnou a přesvědčivou argumentací. Práce výhradně a jen popisné, bez vlastních odůvodněných odborných stanovisek autora práce, budou vráceny k přepracování. Odmítnuty mohou být rovněž práce, jejichž závěry se budou pohybovat pouze v teoreticko-spekulativní rovině, odtržené od právní praxe. Záporně budou hodnoceny i práce obsahující jen citace. To platí i ohledně tlumočení závěrů judikatury. V bakalářské práci je žádoucí použít metody historické a regionální/ mezinárodní komparace. 3.1 Podrobné členění bakalářské práce Desky pevné vazby Na deskách pevné vazby (termovazby) 3 jsou vytištěny (vyraženy): v horní části název školy, ve středu nadpis Bakalářská práce, v dolní části pak rok odevzdání práce a jméno a příjmení studenta Titulní strana Prvním vevázaným listem je titulní strana. Titulní strana obsahuje: v horní části název školy a studijní program, ve středu nadpis Bakalářská práce a název práce v plném znění (téma), v dolní části pak jméno a příjmení studenta a rok odevzdání práce Zadání bakalářské práce Originál formuláře Zadání bakalářské práce je vevázán v pevné vazbě tištěné verze bakalářské práce. V termovazbě (kroužkové vazbě) je na tomto místě vevázána černobílá kopie Zadání bakalářské práce. Zadání bakalářské práce však není součástí elektronické verze práce, nebude scanováno. Při přebírání tohoto formuláře od školy si ve vlastním zájmu překontrolujte, zda souhlasí všechny v něm uvedené údaje Poděkování, upozornění Poděkování, popřípadě upozornění, je nepovinné Viz Příloha č. 1. Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce Viz tamtéž. Viz tamtéž. Viz tamtéž. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 5/15

6 3.1.5 Čestné prohlášení List s čestným prohlášením zpracovatele s jeho originálním podpisem je povinný Abstrakt Abstrakt je stručné vyjádření obsahu dokumentu, a proto by měl uvádět předmět, cíl, metody, výsledky a závěry práce. Abstrakt bude uveden v české a anglické verzi. Každá z jazykových mutací abstraktu bude uvedena zvlášť na jednom listu. Rozsah každé jazykové verze abstraktu bude obsahovat minimálně 100 slov a nesmí přesáhnout 1800 znaků (tj. rozsah jedné normostrany textu počítačové sazby) Klíčová slova Klíčová slova (česká a anglická). Nejdůležitější a nejvýznamnější slova nebo slovní spojení přirozeného jazyka, podle kterých lze práci relevantně zařadit nebo vyhledat v určitém vědním oboru. Obvykle se uvádí 5 8 klíčových slov [6]. Klíčová slova budou uvedena pod abstraktem v příslušné jazykové mutaci, na stejné straně Obsah Obsah bakalářské práce se skládá z názvů kapitol, subkapitol, resp. oddílů, pododdílů, s uvedením stránky, kde začínají. Obsah dokumentuje základní strukturu bakalářské práce. Při správném využití stylu dokumentu lze obsah vygenerovat pomocí textového procesoru Word Seznam obrázků, tabulek, grafů atd. Seznam obrázků, tabulek, grafů a dalších případných grafických příloh zařazených v textu práce se skládá: z označení grafického doplňku textu (Obrázek č. 1, nebo Obr. č. 1, Tabulka č. 1, nebo Tab. č. 1 atd.), z jeho názvu, ze stránky, na které jsou umístěny. Při správném využití stylu dokumentu lze seznam vygenerovat pomocí textového procesoru Word. 7 Viz tamtéž. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 6/15

7 Seznam příloh Seznam příloh nezařazených v textu práce Seznam zkratek a značek Uvede se vždy při používání zkratek nebo značek ve vlastním textu práce Úvod Úvod musí obsahovat rozvedení tématu práce, definici hlavního problému a zejména cíl, či cíle, ke kterým práce směřuje. V úvodu může autor práce vyjádřit skutečnost, proč se rozhodl dané téma zpracovat, jaký význam mu přikládá v rámci daného oboru a další skutečnosti, které pokládá za podstatné ke sdělení před textem vlastního zpracování tématu bakalářské práce Vlastní text bakalářské práce V této části je na vůli autora, popř. projednání s vedoucím práce, jakým způsobem rozdělí zpracovávané téma (zvolí strukturu práce), tj. názvy a obsah jednotlivých kapitol, případně subkapitol, kam a jakým způsobem zařadí již získané a známé poznatky, svoje vlastní úvahy, případně významné údaje získané studiem odborné literatury, zákonných předpisů, eventuálně výkladových stanovisek k těmto předpisům. Bakalářská práce je obecně strukturována jako rozbor problému. To znamená, že nejdříve je definován problém a metody zpracování (v rámci zadaného tématu), poté je sdělen jeho popis a rozbor, a nakonec zvolené řešení. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Každá příloha, pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí mít uvedeno jméno autora a zdroj, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním) Závěr V závěru práce je uvedeno shrnutí zpracované odborné problematiky a odpověď na hlavní otázku/otázky řešeného problému, položené v úvodu. Autor zde shrnuje poznatky, vlastní úvahy a závěry, ke kterým při zpracování bakalářské práce dospěl a pokusí se o eventuální kritický a kreativní pohled na řešenou problematiku ve vztahu k jejímu současnému právnímu stavu, tj. provede shrnutí úvahy de lege lata s případně možnou úvahou de lege ferenda Seznam použitých zdrojů Každá bakalářská práce musí obsahovat abecedně setříděný seznam zdrojů informací, vytvořený podle bibliografických norem [4]. Jestliže bakalářská práce obsahuje text, nebo jeho součásti (grafické doplňky textu a uvedené přílohy), které nejsou původní, a autor práce neuvede v práci jejich zdroj, je takováto skuteč- Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 7/15

8 nost posuzována jako plagiátorství. Plagiátorství je hrubým porušením pravidel zpracování bakalářské práce a příčinou vrácení práce k přepracování Přílohy Tato část bakalářské práce představuje řazené přílohy, které nejsou součástí textu práce. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Každá příloha, pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí mít uvedeno jméno autora a zdroj, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním Definice pojmů, slovník Lze použít v případě potřeby (při výskytu cizích slov, odborných výrazů a dalších pojmů ve vlastním textu práce, které chce autor práce jednoznačně ozřejmit samostatně uvedenou, obecně užívanou, definicí) Technické a vydavatelské údaje bakalářské práce (tiráž) Na posledním listu, na sudé straně, budou uvedeny technické a vydavatelské údaje 8 : název práce v českém jazyce: název práce v anglickém jazyce, jméno a příjmení autora, studovaný obor, forma studia, vedoucí práce, celkový počet stran, počet normostran vlastního textu, celkový počet znaků včetně mezer, počet znaků vlastního textu včetně mezer, rok odevzdání práce. 3.2 Odkazy na použité zdroje informací a jejich citace Bibliografické citace mají svou přesnou strukturu, která je uvedena v ČSN ISO 690, většinu příkladů správného citování lze nalézt v ČSN ISO 690 [4] nebo online v Generátoru citací [5]. Na použité zdroje se doporučuje odkazovat průběžně v textu číslem v hranaté závorce (např. [1]), které je vázáno na očíslovaný Seznam použitých zdrojů. Na použité zdroje lze popřípadě odkazovat na téže stránce dole v poznámce pod čarou, kde bude uveden odkaz nebo citace použitého zdroje. Doslovné citace z literatury a jiných pramenů se uvádějí v uvozovkách. 8 Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 8/15

9 Odkazuje-li se na tentýž zdroj bezprostředně po předchozí citaci, lze použít i způsobu: tamtéž, s Odkazy na zdroje v poznámce pod čarou se v poznámkovém aparátu číslují horním indexem. Číslování poznámek pod čarou je průběžné (od indexu 1) a při použití funkce Vložit poznámku pod čarou v textovém procesoru je zcela automatizováno. Odkazy a poznámky k vlastnímu textu pod čarou se vždy píší o 2 body menším písmem než vlastní text (tj. vlastní text 12 b., odkaz pod čarou 10 b.). Odkazy na zdroje v poznámce pod čarou nenahrazují seznam použitých zdrojů informací, který je nedílnou součástí každé bakalářské práce a je uveden za závěrečným shrnutím výsledků práce. V následujících příkladech jsou uvedeny příklady typických bibliografických citací (povinné údaje jsou barevně zvýrazněny) Citace tištěné monografie (např. kniha) Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s. Knižnice dějin současnosti, sv. 5. Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. ISBN EARLE, Richard. The art of cause marketing: how to use advertising to change personal behavior and public policy. Cover and interior design by Monica BAZIUK. New York: Mc- Graw-Hill, ISBN Citace tištěné seriálové publikace (např. časopis) Obecný vzor Název: podnázev. Odpovědnost k seriálové publikaci. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] Časopis pro moderní filologii. Ustav pro jazyk český Akademie věd ČR. 1991, roč. 73, č. 1. Říčany: SK Press, ročně. Vydáváno od roku 1911, od roku 1991 obnoveno vydávání časopisu jako samostatné jednotky. Dříve vydával Ústav pro jazyk český AV ČR. ISSN Týden. Praha: Mediacop, ISSN Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 9/15

10 3.2.3 Citace elektronického zdroje elektronická monografie Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] Van de SOMPEL, Herbert; LAGOZE, C. (ed.). The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 1.1 of , Document version [cit ]. Dostupný z World Wide Web: <Chyba! Odkaz není platný.>. ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2006 [cit ]. Dostupné z: Citace elektronického zdroje WWW stránky Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo Konkrétní příklady DANĚK, Dušan. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: < WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: < Citace legislativních norem Obecný vzor Citování zákonů norma ČSN ISO 690 ( ) neupravuje, lze ale použít model bibliografické citace pro příspěvky v periodiku (výjimkou je pouze umístění data). Při práci s legislativními normami je nutné dbát zejména na otázku jejich aktuálnosti (platnosti) a oficiálnosti zdroje jejich znění. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 10/15

11 Optimální vzor Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s Dostupný také z: ISSN Konkrétní užívané příklady 9 Legislativní normu pak lze rovněž citovat takto: a) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, nebo b) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., nebo c) 31 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Značka se použije vždy, následuje-li za číslem paragrafu odstavec a písmeno a mezi tyto údaje se neklade čárka např.: 17 odst. 5 písm. a). Uvádí-li se více čísel paragrafů, neopakuje se značka dvakrát, jak bylo zvykem dříve. Je-li řada čísel paragrafů přerušena nějakým slovem, používá se značka znovu (toto neplatí pouze u slov a, až ) Citace technických norem Obecný vzor Označení technické normy. Název: podnázev. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Třídící znak Konkrétní příklady ČSN ISO 690. Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak ČSN EN Automatizace vodních elektráren Pokyn pro řízení pomocí počítače. Praha: Český normalizační institut, s. Třídící znak Označení Česko je v pozici primární odpovědnosti ve smyslu působnosti zákona není povinný údaj. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 11/15

12 3.2.7 Citace kvalifikačních prací (např. bakalářská práce) Obecný vzor Primární odpovědnost (autor). Název: podnázev. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Dostupnost (URL) Konkrétní příklady [7] GIBB, A. Developing trainer and organiser competency for supporting SMEs in Europe. Durham, s. Technická zpráva. DUBS-OP Durham University, Business School. Dostupná také z British Library Document Supply Centre DSC: (DUBS-OP- 9043). VALA, Ladislav. Projektový management velké dopravní stavby. Praha, Diplomová práce (Ing.). České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, Náležitosti a podoba bakalářské práce Bakalářská práce se odevzdává: 2 analogově, tj. ve dvou písemných vyhotoveních, a současně, 2 digitálně, tj. ve dvou formátech (*.doc a *.pdf) v elektronickém vyhotovení. Analogově bude bakalářská práce vytištěna ve formátu A4, černou barvou písma, na jedné straně běleného papíru. 10 Samostatně vložené/doprovodné přílohy (mapy, obrázky, plakáty, atd.) mohou mít i jiný formát či gramáž než stanovuje ČSN. Alespoň jeden výtisk práce musí být v tuhé vazbě (svázaný knihařem), druhý může být např. v termovazbě nebo v kroužkové vazbě apod. U kroužkové vazby a termovazby je titulní list kryt průhlednou fólií, poslední strana je z pevnějšího materiálu. Digitální soubor bude předán na mobilním médiu CD-ROM a bude obsahovat úplnou verzi bakalářské práce ve formátech *.doc a současně *.pdf. CD-ROM bude označen jménem a příjmením autora bakalářské práce a rokem jejího odevzdání. Bakalářská práce se zpravidla odevzdává na studijním oddělení VŠKV do termínu stanoveného aktuálním předpisem školy Poznámka: Běžná gramáž papíru je 80 g, menší odchylky jsou přípustné (± 20 g). Viz technická norma ČSN Upozornění: Neodevzdá-li student práci včas, nebude mu povoleno konat Státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 12/15

13 3.4 Přílohy k bakalářské práci Grafické doplňky (statistika, grafika, fotografie, diagramy, vzory smluv ) které nejsou nebo nemohou být součástí textu, se řadí na konec práce jako přílohy. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Přílohy se číslují odděleně, je vhodné je číslovat arabskými nebo římskými číslicemi, ale lze i jinak. 12 Vzhledem k nutnosti provázat smysl samostatného zařazení příloh v bakalářské práci je vhodné odkazovat na ně přímo v textu práce. K tomu slouží právě jejich číslování. U každé přílohy je kromě jejího označení v rámci číselné řady (Příloha č. 1, Příloha č. 2 až Příloha č. X) nutno uvést: název přílohy, a zdroj přílohy 13 : pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí být uvedena bibliografická citace zdroje, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním). 12 Viz kapitola Viz kapitola 3.2 Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 13/15

14 4 Seznam použitých zdrojů v této směrnici Kompletní seznam všech použitých zdrojů informací sloužících jako podklad ke zpracování bakalářské práce je umístěn na jejím konci. Je vždy povinný [3], je kompaktní (nečlení se na subkapitoly či samostatné odstavce), je abecedně seřazený a očíslovaný. Následující seznam zdrojů lze použít jako doporučenou literaturu k hlubšímu studiu pravidel zpracování bakalářské práce. 1. Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha: Pansofia, ISBN Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. Internetová jazyková příručka [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z < 3. ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, ČSN ISO 690 ( ) Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Portál Citace.com. Generátor citací [online] , [cit ]. < com/generator.php>. 6. SKLENÁK Vilém. Úprava diplomových prací. KIZI, červenec BRATKOVÁ, Eva. (zprac). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšiř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: < evskp.cz/sd/4c.pdf>. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 14/15

15 5 Příloha k této směrnici Příloha č. 1 Šablona dokumentu MS Office Word vzor pro zpracování bakalářské práce (Normal_VSKV-BP.dot). V šabloně jsou vytvořeny vzory jednotlivých částí bakalářské práce, včetně nastavení strany a stylů odstavců. Vzory jednotlivých částí bakalářské práce jsou z hlediska obsahu závazné. Nastavení strany dokumentu bakalářské práce je závazné. Nastavení stylů odstavců v šabloně bakalářské práce je doporučeno, jednotlivé styly odstavců je možné přidávat, mazat či měnit. V Karlových Varech dne 23. ledna 2012 Ing. Dana Roubínková, Ph.D., v. r. prorektorka pro studium Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 15/15

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Směrnice prorektora č. 5/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

Závazné pokyny pro autory příspěvků

Závazné pokyny pro autory příspěvků Závazné pokyny pro autory příspěvků Obecné: Rozsah: není předem stanoven, v konkrétních případech rozhodují editoři Jazyk příspěvku: čeština nebo slovenština; název článku, klíčová slova (keywords) a abstrakt

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, 614 00 Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/29.08.2014 Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: Osnova práce Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné: 1. Úvod 2. Cíl práce a metodika 3. Teoretická východiska/ přehled řešené problematiky

Více