VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně sama o sobě zjednodušeným vzorem formální úpravy bakalářské práce. Obsah směrnice 1 Úvod Cíl směrnice Formální a jazyková stránka bakalářské práce Styl dokumentu Číslování Písmo a odstavce, odsazení Rozsah Jazyk Zpracování textu Obsah bakalářské práce Podrobné členění bakalářské práce Desky pevné vazby Titulní strana Zadání bakalářské práce Poděkování, upozornění Čestné prohlášení Abstrakt Klíčová slova Obsah Seznam obrázků, tabulek, grafů atd Seznam příloh Seznam zkratek a značek Úvod Vlastní text bakalářské práce Závěr Seznam použitých zdrojů Přílohy Definice pojmů, slovník Technické a vydavatelské údaje bakalářské práce (tiráž) Odkazy na použité zdroje informací a jejich citace Citace tištěné monografie (např. kniha) Citace tištěné seriálové publikace (např. časopis) Citace elektronického zdroje elektronická monografie Citace elektronického zdroje WWW stránky Citace legislativních norem Citace technických norem Citace kvalifikačních prací (např. bakalářská práce) Náležitosti a podoba bakalářské práce Přílohy k bakalářské práci Seznam použitých zdrojů v této směrnici Příloha k této směrnici...15 Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 1/15

2 1 Úvod Bakalářská práce je prací kvalifikační, kterou student prokazuje, že zvládl nároky studia na vysoké škole. Je prací kvalifikační a odbornou, lze ji zařadit již mezi práce vědeckého charakteru, a pro její vypracování proto platí určitá pravidla týkající se jak obsahové, tak formální stránky. Zpracováním bakalářské práce a její obhajobou student prokazuje schopnost orientovat se v příslušné odborné problematice, shromažďovat, třídit a analyzovat informace: správně pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací, prakticky uplatňovat studiem získané znalosti a dovednosti a rovněž schopnost samostatného řešení analyzovaných problémů. 1.1 Cíl směrnice Ve všech odborných a vědeckých pracích jsou nepřípustné chyby významové a jazykové, stejně tak jsou zde nepřípustné i prohřešky proti citačním a typografickým zásadám. Cílem této směrnice je tedy stanovit autorům bakalářských prací pravidla pro správné rozhodnutí se, co má text jejich bakalářské práce obsahovat, jak má být text upraven a kterých chyb je nutné se vyvarovat. 2 Formální a jazyková stránka bakalářské práce 2.1 Styl dokumentu Každý dokument má přiřazen tzv. styl dokumentu (šablona dokumentu). Styl dokumentu 1 se skládá ze dvou podstatných částí stylu strany a stylů odstavců, a tvoří základní filosofii užití moderních textových procesorů. V textovém procesoru Word se tomuto stylu říká šablona dokumentu a v této šabloně (standardní šablona se jmenuje normal.dot ) je předdefinováno jak nastavení strany, tak i parametry stylů odstavců, záhlaví a zápatí, číslování, včetně předdefinovaného textu v dokumentu. Je nezbytné se s těmito základními pojmy seznámit a používat je při přípravě stylu dokumentu a pak i v rámci tvorby bakalářské práce Číslování Text musí být psán pouze po jedné straně listu. 1 Pro bakalářskou práci je vyhotovena šablona dokumentu (MS Office Word) v ní jsou stanoveny podrobné podmínky a nastavení dokumentu (velikost strany, záhlaví a zápatí, velikosti textu, číslování apod.). Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Tato šablona je zveřejněna v IS Moggis. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 2/15

3 Všechny strany práce musí být číslovány. Čísluje se od titulního listu (začíná vždy číslem 1 ), viditelné číslování se však zpravidla uvádí až od úvodu. Pro tento účel je nezbytné požívat tzv. oddíly dokumentu. Číslování stran (paging) je provedeno arabskými číslicemi bez dalších znaků. Jednotlivé listy je nutno číslovat průběžně vpravo dole na stránce (v zápatí). Velikost číslic je o 2 body menší, než je velikost písma vlastního textu (tedy standardně velikost 10). Číselnou posloupnost pomocí arabských číslic musí mít i tabulky, grafy, obrázky, diagramy, fotografie atd., které jsou součástí vlastního textu bakalářské práce. 2 Číselnou posloupnost musí mít i přílohy, které nejsou, nebo nemohou být součástí textu a jsou proto řazené na konci práce. Zde je možné využít i jiné způsoby číslování (např. římskými číslicemi, malou nebo velkou abecedou atd.). Tyto přílohy se číslují odděleně. Po dohodě s vedoucím práce mohou být číslovány jako pokračování stran hlavního textu, musí to však být v práci výslovně uvedeno Písmo a odstavce, odsazení Při použití počítače se na vlastní text bakalářské práce používá jediné písmo a jeho řezy: bude použito písmo Times New Roman, velikost 12. Jiné písmo a jeho velikost lze využít pouze v nadpisech a titulcích). V základní textové části se použije řádkování 1,5. Poznámky a odkazy se sází řádkováním 1, ovšem o 2 stupně menším písmem než základní text (tj. velikost 10). Text v záhlaví a zápatí se sází rovněž o 2 stupně menším písmem. Odstavce se doporučuje oddělovat buď odstavcovou zarážkou, nebo odstavcovým odsazením (nastavuje se ve stylu odstavce). Hlavní kapitoly včetně úvodu a závěru (kapitola 1, kapitola 2 kapitola 3 atd.) začínají vždy na nové straně (listu) práce. Sloupec textu bude na stránce umístěn 4,5 cm od levého okraje a 3 cm od okraje pravého a měl by začínat cca 3 3,5 cm od horního okraje stránky a končit cca 2 cm nad spodním okrajem stránky (záleží na umístění čísla stránky, které má být stabilní). 2.2 Rozsah Bakalářská práce je vytvořena na počítači a jedna normostrana jejího textu je tedy dle ČSN 1800 znaků včetně mezer. Nejmenší přípustný rozsah vlastního textu bakalářské práce je 45 normostran vlastního textu (tj znaků počítačové sazby včetně mezer). Maximální rozsah je omezen na 50 normostran ( znaků počítačové sazby včetně mezer). Tento rozsah lze překročit po schválení vedoucím práce. 2 Ve vzorech se předkládá dohodnuté číslování netextových objektů Příloha č., Obr. č. nebo Obrázek č., Tab. č. nebo Tabulka č., apod. Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 3/15

4 Do uvedeného rozsahu se započítává pouze vlastní text bakalářské práce, tj. počínaje jejím úvodem a konče závěrem práce. Do výše uvedeného rozsahu se tedy nezapočítávají: úvodní listy, zadání práce, čestné prohlášení, případné poděkování, upozornění, abstrakt, klíčová slova, obsah, seznamy: grafických příloh, použitých zdrojů přílohy. Do výše uvedeného rozsahu se naopak mohou započítat přílohy vypracované autorem samotným, (vzory smluv, statistiky či schémata zpracovaná autorem samotným). Ve sporných případech rozhoduje vedoucí práce, popř. vedoucí příslušné katedry, zda jde o přílohu, která bude započítána do povinného rozsahu či ne. 2.3 Jazyk Zpracování textu K napsání textu potřebujeme něco víc, než jen textový program. K napsání libovolného dokumentu je třeba znát jazyk, ve kterém píšeme, správně používat daná jazyková pravidla a alespoň základní typografická pravidla. Bakalářská práce musí být zpracována ve spisovné češtině, podle jejích gramatických a mluvnických pravidel. Abstrakt pak i v jazyce anglickém. Použití jiného jazyka zpracování bakalářské práce a abstraktu podléhá schválení rektorem školy. 3 Obsah bakalářské práce Vlastní bakalářská práce má obsahovat původní zpracování problematiky v rámci zadaného tématu. Ke zpracování student využije vždy rozhodující platnou právní úpravu, odbornou literaturu a případně další zdroje informací. Základní literatura, kterou má student uvedenu v Zadání bakalářské práce, je pro zpracování bakalářské práce povinným zdrojem informací. Bakalářská práce může mít i podobu kultivované kompilace dosavadních, na toto téma již dříve zpracovaných, podkladových materiálů. V takovém případě je však předpokladem, aby autor v bakalářské práci uplatnil i vlastní poznatky, úvahy a dílčí závěry, které budou prokazovat jeho orientaci v oboru a schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých se dané téma týká. Základní princip zpracování by se však měl vždy opírat o autorovi úvahy de lege lata a na základě těchto úvah je pak potřeba pokusit se v rámci možností o formulování úvahy de lege Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 4/15

5 ferenda. To postačí i bez nároku na eventuální konkrétní novou formulaci zákonné normy. Vlastní stanoviska by měla být podložena dostatečnou a přesvědčivou argumentací. Práce výhradně a jen popisné, bez vlastních odůvodněných odborných stanovisek autora práce, budou vráceny k přepracování. Odmítnuty mohou být rovněž práce, jejichž závěry se budou pohybovat pouze v teoreticko-spekulativní rovině, odtržené od právní praxe. Záporně budou hodnoceny i práce obsahující jen citace. To platí i ohledně tlumočení závěrů judikatury. V bakalářské práci je žádoucí použít metody historické a regionální/ mezinárodní komparace. 3.1 Podrobné členění bakalářské práce Desky pevné vazby Na deskách pevné vazby (termovazby) 3 jsou vytištěny (vyraženy): v horní části název školy, ve středu nadpis Bakalářská práce, v dolní části pak rok odevzdání práce a jméno a příjmení studenta Titulní strana Prvním vevázaným listem je titulní strana. Titulní strana obsahuje: v horní části název školy a studijní program, ve středu nadpis Bakalářská práce a název práce v plném znění (téma), v dolní části pak jméno a příjmení studenta a rok odevzdání práce Zadání bakalářské práce Originál formuláře Zadání bakalářské práce je vevázán v pevné vazbě tištěné verze bakalářské práce. V termovazbě (kroužkové vazbě) je na tomto místě vevázána černobílá kopie Zadání bakalářské práce. Zadání bakalářské práce však není součástí elektronické verze práce, nebude scanováno. Při přebírání tohoto formuláře od školy si ve vlastním zájmu překontrolujte, zda souhlasí všechny v něm uvedené údaje Poděkování, upozornění Poděkování, popřípadě upozornění, je nepovinné Viz Příloha č. 1. Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce Viz tamtéž. Viz tamtéž. Viz tamtéž. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 5/15

6 3.1.5 Čestné prohlášení List s čestným prohlášením zpracovatele s jeho originálním podpisem je povinný Abstrakt Abstrakt je stručné vyjádření obsahu dokumentu, a proto by měl uvádět předmět, cíl, metody, výsledky a závěry práce. Abstrakt bude uveden v české a anglické verzi. Každá z jazykových mutací abstraktu bude uvedena zvlášť na jednom listu. Rozsah každé jazykové verze abstraktu bude obsahovat minimálně 100 slov a nesmí přesáhnout 1800 znaků (tj. rozsah jedné normostrany textu počítačové sazby) Klíčová slova Klíčová slova (česká a anglická). Nejdůležitější a nejvýznamnější slova nebo slovní spojení přirozeného jazyka, podle kterých lze práci relevantně zařadit nebo vyhledat v určitém vědním oboru. Obvykle se uvádí 5 8 klíčových slov [6]. Klíčová slova budou uvedena pod abstraktem v příslušné jazykové mutaci, na stejné straně Obsah Obsah bakalářské práce se skládá z názvů kapitol, subkapitol, resp. oddílů, pododdílů, s uvedením stránky, kde začínají. Obsah dokumentuje základní strukturu bakalářské práce. Při správném využití stylu dokumentu lze obsah vygenerovat pomocí textového procesoru Word Seznam obrázků, tabulek, grafů atd. Seznam obrázků, tabulek, grafů a dalších případných grafických příloh zařazených v textu práce se skládá: z označení grafického doplňku textu (Obrázek č. 1, nebo Obr. č. 1, Tabulka č. 1, nebo Tab. č. 1 atd.), z jeho názvu, ze stránky, na které jsou umístěny. Při správném využití stylu dokumentu lze seznam vygenerovat pomocí textového procesoru Word. 7 Viz tamtéž. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 6/15

7 Seznam příloh Seznam příloh nezařazených v textu práce Seznam zkratek a značek Uvede se vždy při používání zkratek nebo značek ve vlastním textu práce Úvod Úvod musí obsahovat rozvedení tématu práce, definici hlavního problému a zejména cíl, či cíle, ke kterým práce směřuje. V úvodu může autor práce vyjádřit skutečnost, proč se rozhodl dané téma zpracovat, jaký význam mu přikládá v rámci daného oboru a další skutečnosti, které pokládá za podstatné ke sdělení před textem vlastního zpracování tématu bakalářské práce Vlastní text bakalářské práce V této části je na vůli autora, popř. projednání s vedoucím práce, jakým způsobem rozdělí zpracovávané téma (zvolí strukturu práce), tj. názvy a obsah jednotlivých kapitol, případně subkapitol, kam a jakým způsobem zařadí již získané a známé poznatky, svoje vlastní úvahy, případně významné údaje získané studiem odborné literatury, zákonných předpisů, eventuálně výkladových stanovisek k těmto předpisům. Bakalářská práce je obecně strukturována jako rozbor problému. To znamená, že nejdříve je definován problém a metody zpracování (v rámci zadaného tématu), poté je sdělen jeho popis a rozbor, a nakonec zvolené řešení. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Každá příloha, pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí mít uvedeno jméno autora a zdroj, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním) Závěr V závěru práce je uvedeno shrnutí zpracované odborné problematiky a odpověď na hlavní otázku/otázky řešeného problému, položené v úvodu. Autor zde shrnuje poznatky, vlastní úvahy a závěry, ke kterým při zpracování bakalářské práce dospěl a pokusí se o eventuální kritický a kreativní pohled na řešenou problematiku ve vztahu k jejímu současnému právnímu stavu, tj. provede shrnutí úvahy de lege lata s případně možnou úvahou de lege ferenda Seznam použitých zdrojů Každá bakalářská práce musí obsahovat abecedně setříděný seznam zdrojů informací, vytvořený podle bibliografických norem [4]. Jestliže bakalářská práce obsahuje text, nebo jeho součásti (grafické doplňky textu a uvedené přílohy), které nejsou původní, a autor práce neuvede v práci jejich zdroj, je takováto skuteč- Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 7/15

8 nost posuzována jako plagiátorství. Plagiátorství je hrubým porušením pravidel zpracování bakalářské práce a příčinou vrácení práce k přepracování Přílohy Tato část bakalářské práce představuje řazené přílohy, které nejsou součástí textu práce. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Každá příloha, pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí mít uvedeno jméno autora a zdroj, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním Definice pojmů, slovník Lze použít v případě potřeby (při výskytu cizích slov, odborných výrazů a dalších pojmů ve vlastním textu práce, které chce autor práce jednoznačně ozřejmit samostatně uvedenou, obecně užívanou, definicí) Technické a vydavatelské údaje bakalářské práce (tiráž) Na posledním listu, na sudé straně, budou uvedeny technické a vydavatelské údaje 8 : název práce v českém jazyce: název práce v anglickém jazyce, jméno a příjmení autora, studovaný obor, forma studia, vedoucí práce, celkový počet stran, počet normostran vlastního textu, celkový počet znaků včetně mezer, počet znaků vlastního textu včetně mezer, rok odevzdání práce. 3.2 Odkazy na použité zdroje informací a jejich citace Bibliografické citace mají svou přesnou strukturu, která je uvedena v ČSN ISO 690, většinu příkladů správného citování lze nalézt v ČSN ISO 690 [4] nebo online v Generátoru citací [5]. Na použité zdroje se doporučuje odkazovat průběžně v textu číslem v hranaté závorce (např. [1]), které je vázáno na očíslovaný Seznam použitých zdrojů. Na použité zdroje lze popřípadě odkazovat na téže stránce dole v poznámce pod čarou, kde bude uveden odkaz nebo citace použitého zdroje. Doslovné citace z literatury a jiných pramenů se uvádějí v uvozovkách. 8 Viz Příloha č. 1 Šablona vzor pro zpracování bakalářské práce. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 8/15

9 Odkazuje-li se na tentýž zdroj bezprostředně po předchozí citaci, lze použít i způsobu: tamtéž, s Odkazy na zdroje v poznámce pod čarou se v poznámkovém aparátu číslují horním indexem. Číslování poznámek pod čarou je průběžné (od indexu 1) a při použití funkce Vložit poznámku pod čarou v textovém procesoru je zcela automatizováno. Odkazy a poznámky k vlastnímu textu pod čarou se vždy píší o 2 body menším písmem než vlastní text (tj. vlastní text 12 b., odkaz pod čarou 10 b.). Odkazy na zdroje v poznámce pod čarou nenahrazují seznam použitých zdrojů informací, který je nedílnou součástí každé bakalářské práce a je uveden za závěrečným shrnutím výsledků práce. V následujících příkladech jsou uvedeny příklady typických bibliografických citací (povinné údaje jsou barevně zvýrazněny) Citace tištěné monografie (např. kniha) Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozsah. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, s. Knižnice dějin současnosti, sv. 5. Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. ISBN EARLE, Richard. The art of cause marketing: how to use advertising to change personal behavior and public policy. Cover and interior design by Monica BAZIUK. New York: Mc- Graw-Hill, ISBN Citace tištěné seriálové publikace (např. časopis) Obecný vzor Název: podnázev. Odpovědnost k seriálové publikaci. Vydání. Údaje o vydávání (data a/nebo čísla). Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Edice. Poznámky. Dostupnost. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] Časopis pro moderní filologii. Ustav pro jazyk český Akademie věd ČR. 1991, roč. 73, č. 1. Říčany: SK Press, ročně. Vydáváno od roku 1911, od roku 1991 obnoveno vydávání časopisu jako samostatné jednotky. Dříve vydával Ústav pro jazyk český AV ČR. ISSN Týden. Praha: Mediacop, ISSN Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 9/15

10 3.2.3 Citace elektronického zdroje elektronická monografie Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo Konkrétní příklady [7] Van de SOMPEL, Herbert; LAGOZE, C. (ed.). The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 1.1 of , Document version [cit ]. Dostupný z World Wide Web: <Chyba! Odkaz není platný.>. ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, 2006 [cit ]. Dostupné z: Citace elektronického zdroje WWW stránky Obecný vzor Primární odpovědnost. Název: podnázev [Druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo Konkrétní příklady DANĚK, Dušan. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z: <http://www.ustaf.cz/djdd/dipl/diplomka.htm>. WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.webnode.cz/o-nas/> Citace legislativních norem Obecný vzor Citování zákonů norma ČSN ISO 690 ( ) neupravuje, lze ale použít model bibliografické citace pro příspěvky v periodiku (výjimkou je pouze umístění data). Při práci s legislativními normami je nutné dbát zejména na otázku jejich aktuálnosti (platnosti) a oficiálnosti zdroje jejich znění. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 10/15

11 Optimální vzor Česko. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s Dostupný také z: ISSN Konkrétní užívané příklady 9 Legislativní normu pak lze rovněž citovat takto: a) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, nebo b) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., nebo c) 31 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Značka se použije vždy, následuje-li za číslem paragrafu odstavec a písmeno a mezi tyto údaje se neklade čárka např.: 17 odst. 5 písm. a). Uvádí-li se více čísel paragrafů, neopakuje se značka dvakrát, jak bylo zvykem dříve. Je-li řada čísel paragrafů přerušena nějakým slovem, používá se značka znovu (toto neplatí pouze u slov a, až ) Citace technických norem Obecný vzor Označení technické normy. Název: podnázev. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Třídící znak Konkrétní příklady ČSN ISO 690. Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak ČSN EN Automatizace vodních elektráren Pokyn pro řízení pomocí počítače. Praha: Český normalizační institut, s. Třídící znak Označení Česko je v pozici primární odpovědnosti ve smyslu působnosti zákona není povinný údaj. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 11/15

12 3.2.7 Citace kvalifikačních prací (např. bakalářská práce) Obecný vzor Primární odpovědnost (autor). Název: podnázev. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Dostupnost (URL) Konkrétní příklady [7] GIBB, A. Developing trainer and organiser competency for supporting SMEs in Europe. Durham, s. Technická zpráva. DUBS-OP Durham University, Business School. Dostupná také z British Library Document Supply Centre DSC: (DUBS-OP- 9043). VALA, Ladislav. Projektový management velké dopravní stavby. Praha, Diplomová práce (Ing.). České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, Náležitosti a podoba bakalářské práce Bakalářská práce se odevzdává: 2 analogově, tj. ve dvou písemných vyhotoveních, a současně, 2 digitálně, tj. ve dvou formátech (*.doc a *.pdf) v elektronickém vyhotovení. Analogově bude bakalářská práce vytištěna ve formátu A4, černou barvou písma, na jedné straně běleného papíru. 10 Samostatně vložené/doprovodné přílohy (mapy, obrázky, plakáty, atd.) mohou mít i jiný formát či gramáž než stanovuje ČSN. Alespoň jeden výtisk práce musí být v tuhé vazbě (svázaný knihařem), druhý může být např. v termovazbě nebo v kroužkové vazbě apod. U kroužkové vazby a termovazby je titulní list kryt průhlednou fólií, poslední strana je z pevnějšího materiálu. Digitální soubor bude předán na mobilním médiu CD-ROM a bude obsahovat úplnou verzi bakalářské práce ve formátech *.doc a současně *.pdf. CD-ROM bude označen jménem a příjmením autora bakalářské práce a rokem jejího odevzdání. Bakalářská práce se zpravidla odevzdává na studijním oddělení VŠKV do termínu stanoveného aktuálním předpisem školy Poznámka: Běžná gramáž papíru je 80 g, menší odchylky jsou přípustné (± 20 g). Viz technická norma ČSN Upozornění: Neodevzdá-li student práci včas, nebude mu povoleno konat Státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 12/15

13 3.4 Přílohy k bakalářské práci Grafické doplňky (statistika, grafika, fotografie, diagramy, vzory smluv ) které nejsou nebo nemohou být součástí textu, se řadí na konec práce jako přílohy. Je nutné, aby grafické doplňky byly součástí všech odevzdávaných kopií. Přílohy se číslují odděleně, je vhodné je číslovat arabskými nebo římskými číslicemi, ale lze i jinak. 12 Vzhledem k nutnosti provázat smysl samostatného zařazení příloh v bakalářské práci je vhodné odkazovat na ně přímo v textu práce. K tomu slouží právě jejich číslování. U každé přílohy je kromě jejího označení v rámci číselné řady (Příloha č. 1, Příloha č. 2 až Příloha č. X) nutno uvést: název přílohy, a zdroj přílohy 13 : pokud ji nevytvářel autor práce sám, musí být uvedena bibliografická citace zdroje, popř. copyright a souhlas autora s přetištěním). 12 Viz kapitola Viz kapitola 3.2 Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 13/15

14 4 Seznam použitých zdrojů v této směrnici Kompletní seznam všech použitých zdrojů informací sloužících jako podklad ke zpracování bakalářské práce je umístěn na jejím konci. Je vždy povinný [3], je kompaktní (nečlení se na subkapitoly či samostatné odstavce), je abecedně seřazený a očíslovaný. Následující seznam zdrojů lze použít jako doporučenou literaturu k hlubšímu studiu pravidel zpracování bakalářské práce. 1. Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu (školní vydání). Praha: Pansofia, ISBN Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. Internetová jazyková příručka [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z <http://prirucka.ujc.cas.cz>. 3. ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, ČSN ISO 690 ( ) Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Portál Citace.com. Generátor citací [online] , [cit ]. <http://www.citace. com/generator.php>. 6. SKLENÁK Vilém. Úprava diplomových prací. KIZI, červenec BRATKOVÁ, Eva. (zprac). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšiř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, [ ]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www. evskp.cz/sd/4c.pdf>. Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 14/15

15 5 Příloha k této směrnici Příloha č. 1 Šablona dokumentu MS Office Word vzor pro zpracování bakalářské práce (Normal_VSKV-BP.dot). V šabloně jsou vytvořeny vzory jednotlivých částí bakalářské práce, včetně nastavení strany a stylů odstavců. Vzory jednotlivých částí bakalářské práce jsou z hlediska obsahu závazné. Nastavení strany dokumentu bakalářské práce je závazné. Nastavení stylů odstavců v šabloně bakalářské práce je doporučeno, jednotlivé styly odstavců je možné přidávat, mazat či měnit. V Karlových Varech dne 23. ledna 2012 Ing. Dana Roubínková, Ph.D., v. r. prorektorka pro studium Směrnice prorektora č. 1/2012, strana 15/15

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pokyny pro zpracování bakalářské práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP Rozhodnutí rektora č. 4/2012 Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP 1. Stanovuji závazná pravidla pro psaní kvalifikačních prací na MUP. Těmito pravidly jsou povinni se řídit studenti,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více