Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy telefon: Mgr. Petra Czumalová, zástupkyně řed. pro VOŠ telefon: Milada Filipovská, zástupkyně řed. pro SŠ telefon: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) název kapacita IZO ředitelství Střední umělecká škola textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku VOŠTŘ VOŠTŘ SUŠTŘ SUŠTŘ SUŠTŘ SUŠTŘ škola kód název oboru / vzdělávacího programu N/ N/ M/ M/ M/ M/14 Textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervování a restaurování textilií Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní Modelářství a návrhářství oděvů Ateliér oděvu Textilní výtvarnictví Ateliér hračky a košíkářských technik Ateliér krajkářských technik Ateliér nových médií Ateliér tisku a tkaní cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) 50 dobíhající 55 dobíhající Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a) nové obory / programy nemáme b) zrušené obory / programy Dobíhající obor vzdělání N/011 Konzervování a restaurování textilií byl vymazán ze školského rejstříku s účinností od viz Rozhodnutí MŠMT čj.: / ze dne Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku U Půjčovny 1274/9, Praha 1 (MHMP) b) jiná nemáme 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Budova školy, která byla postavena již v roce 1893, je umístěna na nároží ulic U Půjčovny a Jeruzalémská, na parcele č. 125, čísla popisného 1274/9 a patří do katastrálního území Praha 1- Nové Město. Zřizovatelem Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel je Magistrát hlavního města Prahy, který předal škole budovu k užívání v roce Během minulých pěti let došlo ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky a i nyní probíhají opravy a úpravy starší budovy tak, aby lépe odpovídala materiálně technickým požadavkům výuky a doby. Ve školní budově je pět nadzemních podlaží a suterén, kde se nachází 12 učeben, 14 dílen, dvě laboratoře a fotoateliér, které jsou uzpůsobeny pro celkovou maximální kapacitu 120 žáků střední školy a 20 studentů školy vyšší odborné. Vzhledem ke specializaci studia, umožňují dělení do skupin na odbornou nebo jazykovou výuku po (resp. 17) žácích, či naopak slučování do ročníků pro společné teoretické předměty do tříd po 34 žácích. Také kvalitní odborná knihovna, rozsáhlé textilní sbírky školního depozitáře, sklady materiálu příze a textilií, stejně jako sklad pomůcek pro výuku výtvarných předmětů jsou plně využívány a v podstatě se staly nezbytnou součástí podpory výuky uměleckořemeslných předmětů. Kabinety učitelů SŠ a VOŠ, v počtu 14, jsou již standardně vybaveny počítači s tiskárnami a dle potřeby skenery. V letošním roce došlo ve 3 kabinetech k výměně hardwaru za nový. Protože se v minulých letech velice osvědčila koncepce mobilních sad promítacích zařízení (dataprojektor +přenosné plátno), letos došlo k nákupu dalších 5 notebooků pro potřeby výuky a vlastní přípravy učitelů. 1. PATRO Výše uvedené nákupy notebooků byly provedeny souvislosti s novým vybavením teoretické učebny v 1. patře - č. 106, která byla lednu 2011 plně ozvučena a vybavena počítačem, přehrávačem DVD, CD a dataprojektorem s elektrickým velkoplošným plátnem, podobně jako vedlejší původní přednášková místnost č. 110, se stejnou kapacitou 34 míst. V prosinci 2011 došlo také k výměně lavic a židlí do jazykové učebny č Byly nakoupeny barevné lichoběžníkové stoly, umožňující variabilní sestavení, např. do půlkruhu, což usnadňuje komunikaci zejména při výuce cizích jazyků. Učebna má kapacitu 16 žáků/studentů a je vybavena televizorem a přehrávačem DVD. Přímo pro výuku informačních technologií a specializovaných odborných programů jsou určeny dvě učebny v č. 112 a č. 103, s celkovým počtem 26 počítačů, 2 barevnými tiskárnami, skenery, dataprojektory a odpovídajícím softwarovým vybavením, které bylo v učebně č. 112 rozšířeno o licence Adobe/photoshop. Celé softwarové vybavení školy klade velké finanční nároky na ochranu dat a jejich protivirové zabezpečení. Z tohoto důvodu došlo k nákupu antivirového programu ESET v hodnotě cca 40tis. Kč. Také byl řešen systém licencovaných produktů nákupem a pronájmem softwaru SELEKT 64, který významně šetří finanční prostředky. 3

4 V pravé části prvního patra je umístěna kmenová učebna, dílna, laboratoř a kabinet Vyšší odborné školy oboru Restaurování a konzervování. Tyto prostory využívají jak studenti naší VOŠTŘ, tak studenti Vysoké školy chemicko-technologické oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů, kteří v rámci smluvní spolupráce absolvují v naší škole odbornou výuku řemeslných technika restaurování textilu. Vybavení pro restaurátorské zásahy se neustále doplňuje a vylepšuje, ale ke standardu nyní již patří laboratorní stoly, speciální vana pro praní v ploše, ultrazvuková čistička, parový skalpel RC4, zvlhčovač Boneco, UV-lampa, viskozimetr, dva mikroskopy s digitálním fotoaparátem a samozřejmě počítače s tiskárnou a odpovídajícím softwarovým vybavením. Nemalou část vybavení pak představují speciální restaurátorské či adjustační materiály. Další specializovanou dílnou prvního patra je fotoateliér, který je plně využíván nejen pro odbornou výuku Oboru Textilního výtvarnictví - Ateliéru nových médií, ale v podstatě všemi studenty a pedagogy, pro dokumentaci prací a jejich následnou prezentaci. Vybavení této specializované učebny je následující: Fotoaparáty Nikon D 90 s objektivem j, Nikon D 300 se základním objektivem a nyní nový Nikon D 300 se základním zoomem, dále přenosný blesk a flashmeter Seconic, držák fotografického pozadí (v barvě bílé + tmavě šedé+ letos nově zelené) Manfroto, dvě světla Hensel expert, dva reflektory, z nichž jeden je vybaven voštinovým filtrem, 3 stativy, 1 odrazový deštník a dva soft boxy. Pro potřeby vyššího rozlišení na kontrolu fotografií byla jedna počítačová stanice upgradována a vybavena speciálním monitorem EIZOCG. 2. PATRO Plocha druhého patra je věnována velkým učebnám - kreslírnám č. 206 a č. 209, které jsou vybaveny cca 40 ks stojany pro práci s běžnými formáty a 10 ks stojanů pro velké formáty. Probíhá zde výuka Výtvarné přípravy a Figurálního kreslení, zatímco učebna č. 205, vybavená velkými kreslícími stoly (12 ks), slouží pro výuku Písma a Návrhového kreslení. Dále se zde nachází šicí a návrhová dílna a kabinet oboru Textilního výtvarnictví Ateliéru hračky a košíkářských technik. Během roku došlo ke kompletní revizi příp. opravě šicí techniky a nákupu skladovacích boxů na zásobu textilního materiálu. Naproti této dílny je velký kabinet teorií a jazyků. V tomto kabinetu je také umístěn zabezpečený datový digitalizační terminál s tiskárnou OKI pro zprostředkování komunikace s CERMATEM při státních a profilových maturitních zkouškách. Na konci chodby je již dříve zmíněná knihovna se studovnou a vedle místo pro ohřev jídla a lednice pro žáky a studenty. Školní knihovna Knihovní fond je orientován na uměleckohistorickou literaturu, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství, restaurování textilu, košíkářství, pokrývá ale i potřeby dalších odborných předmětů. Knihovna doposud čítá 4287 knihovních jednotek. Součástí fondu knihovny jsou audiovizuální dokumenty, skripta a CD pro vnitřní potřebu, vypracovaná učiteli školy. Knihovna odebírá 4 tituly periodik a výdaje na nákupy knihovního fondu za kalendářní rok činní cca 10 tis. Kč. Poskytuje služby žákům, studentům a učitelům školy (pro veřejnost mimo školu není přístupna). Provoz knihovny a studovny zabezpečuje jedna kvalifikovaná síla knihovnice, která pravidelně informuje o přírůstcích prostřednictvím nabídkových listů, knižní fond je doplňován podle požadavků jednotlivých vyučujících. Pracoviště knihovnice a zároveň studovna učitelů je vybavena osobním počítačem s připojením na internet a k vnitřní síti školy. PC je doplněn barevnou tiskárnou pro tisk učebních pomůcek. Druhá místnost slouží jako studovna pro žáky a studenty, kteří zde mohou využívat síť WI-FI free, dále je studovna vybavena 3 osobními počítači s připojenými na internet a sedacím i odpočinkovým nábytkem (3 stoly, 12 židlí, 2 rozkládací pohovky). 4

5 3. PATRO V části 3. poschodí je umístěno administrativní zázemí školy - ředitelství a provozní místnosti: kancelář ředitelky školy se sekretariátem a studijním oddělením, kanceláře zástupkyň ředitelky, hospodářky a účetní, školní depozitář a jeho kancelář. Tyto jednotlivé kancelářské prostory jsou vybaveny odpovídající výpočetní technikou s příslušným odborným softwarem (BAKALÁŘI, GORDIC, VEMA apod.). Dále jsou ve 3. patře umístěny 4 specializované učebny pro obor Textilní výtvarnictví Ateliér krajkářských technik. K dispozici je kabinet a učebny č. 301 až č. 304, tyto učebny mají mimo obvyklého školního nábytku i 13 stojánků na paličkování a 10 párů stojanů na výšivku. Učebna číslo 310 (spojená s kabinetem) je navíc vybavena pěti stolními stávky. Oba krajkářské kabinety mají vlastní PC. Učebna č. 301 slouží jako kmenová třída pro obor Textilní řemesla v oděvní tvorbě VOŠTŘ. Místnosti č. 304 a č. 309 se využívají jako učebny teorií i odborných předmětů. 4. PATRO Pravá část 4. poschodí poskytuje zázemí oboru Modelářství a návrhářství oděvů Ateliér oděvu svými 2 šicími dílnami, střihárnou, skladem oděvních výrobků a textilního materiálu a 2 kabinety. Šicí dílny jsou vybaveny 6 průmyslovými stroji zn. GARUNDAN + 12 stolovými šicími stroji, průmyslovou obnitkou, 4 čtyřnitnými overlocky a jedním speciálním strojem SINGER (pětinitným), žehlicí elektrickou a elektroparní technikou + 2 stoly s vyvíječem páry a odsáváním. Součástí vybavení jsou velké krejčovské panny i malé modelovací figuríny (1 : 5). Ke konstrukci střihů je využíván systém ClassiCAD ze Zlína s podporou Plotteru v 90 cm šíři. Žáci si mohou zapůjčit některý z 20 kufříkových šicích strojů. Pro sklad výrobků a textilního materiálu jsou určeny vestavěné skříně. V kabinetech jsou počítače s tiskárnou, pomůckami k výuce technologie konstrukce a praktickému cvičení. V levé části 4. poschodí sídlí obor Textilní výtvarnictví Ateliér tisku a tkaní se svou dílnou tisku, učebnou, laboratoří, skladem a kabinety. Dílna č. 410 je opatřena 3 tiskařskými stoly, nerezovou vanou, hořáky a varnou nádobou na barvení a proplachování textilií; samozřejmostí jsou odsavače par. Laboratoř obsahuje 2 napařovací přístroje k fixaci barev, sklad chemikálií, stůl s váhami a laboratorním vybavením pro míchání barev. V chemicko-technologickém kabinetu bylo v červenci 2012 vyměněno poškozené linoleum a zakoupen lépe vyhovující nábytek. Kabinet obsahuje 3 mikroskopy (1 mikroskop s možností fotodokumentace), elektronickou váhu, notebook s promítací sadou. PŘÍZEMÍ V přízemí je vstupní chodba s průjezdem do dvora, který byl na jaře 2012 opatřen venkovním nábytkem (5 stolků a 20 židlí + stojany na květiny). Jednoduchý, ale barevný nábytek oživuje odpočinkový prostor dvora a je určen pro potřeby žáků a studentů. V levé části přízemí budovy školy jsou šatny žáků a studentů. V měsíci květnu 2012 byl do všech částí šaten doinstalován kamerový systém, který výrazně zvýšil bezpečnost žáků a studentů. V červenci 2012 došlo k vymalování těchto prostor a položení nové podlahové krytiny (linoleum je nové ze ⅔). Dále byl opraven a natřen stávající nábytek a dokoupena lavice + 2 židle, na zeď bylo také instalováno velké zrcadlo. Členité vstupní dveře do šaten byly odborným truhlářským zásahem repasovány a natřeny. 5

6 Druhou část přízemí zaujímá školní Galerie Emilie Paličkové, sklad vlněné příze a zejména další dílna zaměření Ateliéru tisku a tkaní velká tkalcovská dílna s kabinetem. Je vybavena 9 osmilistovými stolními stavy šíře 80 cm, jedním vijákem příze, jedním setkávacím zařízením, řezačkou příze a přenosným snovadlem. K dalšímu vybavení patří velké dřevěné rámy (1x2 m) pro výrobu vázaných koberců a gobelínů. Na stavech je možné tkát hrubší tkaniny kelimy, ale i přehozy, prostírky a šály. Na konci chodby je pak modelovna sádrovna se sochařskými stojany, umyvadlem a speciálními pomůckami pro podporu prostorové představivosti žáků v rámci výtvarné přípravy. SUTERÉN v sobě skrývá ještě 3 sklady hotových výrobků a textilních matriálů, 1 dílnu tisku se 2 tiskařskými stoly + oborový archiv. Dále pak technické zázemí kotelnu s řídící jednotkou a rozvodem vzduchotechniky (plynové kotle jsou umístěny ve 4. poschodí) + dílnu školníka a sklad školního archivu. Nově došlo v uvedené části suterénu k částečné úpravě bývalé sušárny, kde byla vytvořena fotokomora pro cvičné práce a vyvolávání černobílých fotografií, a také tam je umístěn lis na linoryt. Budova svým členěním vyhovuje specializované výuce umělecko-řemeslných předmětů. Jediné, co velice postrádáme, je vlastní tělocvična. Tělesnou výchovu realizujeme pronájmem prostor v Gymnáziu Prof. Jana Patočky. 9. Školská rada Školské rady Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel byly ustaveny dne Od té doby došlo k několikanásobné obměně rady školy zvolením nových členů po skončení jejich funkčního období. Předsedkyně Školské rady VOŠTŘ Mgr. Alena Mašková Seznam členů Hana Müllerová, ak. mal. Alena Samková Jitka Hartová Předsedkyně Školské rady SUŠTŘ Ing. Zuzana Zadáková Seznam členů Jana Vávra Ing. Pavla Švorcová Eva Šrámková Dne byl schválen návrh Magistrátu HMP o sloučení obou rad do rady jedné. Volby proběhnou na podzim roku Složení rady VOŠTŘ a SUŠTŘ bude pak následující vždy jedna osoba zastupující: MHMP, pedagogy VOŠ, pedagogy SŠ, studenty VOŠ + zástupce rodičů nebo zletilých žáků SŠ. 6

7 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SUŠTŘ 3 2, , ,6 VOŠTŘ 1 0, , ,4 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) SUŠTŘ škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 19,2 89% nekvalifikovaných 2,2 11% VOŠTŘ škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 100% nekvalifikovaných 0% c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k do 20 let let let let let 61 a více let

8 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 9 kurzy 3 zaměření módní trendy, anglický jazyk, barvy a tisky, interiér, psychohygiena, maturitní zkoušky, holokaust dějiny umění, vyrovnávací cvičení, sportovní kemp počet účastníků doplňkové pedagogické studium vzdělávací instituce Brothers Consulting, Oxford Uneiversity Press, Sitaservis, Varieté design, Národní centrum regionů, NIDV, MŠMT 2 VŠE, Descartes školský management 2 právní předpisy 2 Paris, AVDO rozšiřování aprobace 0 0 jiné (uvést jaké) jazykové vzdělávání FJ a AJ, konference restaurování projekt integrace žáků, hodnotitel písemné a ústní MZ i pro PUP ČVUT, MÚVS Asociace muzeí a galerií ČR MŠMT Certis d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 1 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 12 9,14 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků semináře 0 kurzy 0 jiné (uvést jaké) BOZP Inventarizace PAM Veřejné zakázky Odměňování ped. pracovníků Pravidla finanční kontroly vzdělávací instituce BONESPOL Ing. Štoček Arko VEMA ANAG Comenia Agenci Vzdělávací centrum Ostrava 8

9 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SUŠTŘ 5/12 98 VOŠ 2/2 15 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) SŠ - přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: nepostoupili do vyššího ročníku: 4 0 z toho nebylo povoleno opakování: 1/0 - přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 1 nastoupila po doplň. přijím. řízení VOŠ 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SUŠTŘ 19,6/8 4,33 VOŠ 7,5/7,5 4,41 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola SUŠTŘ VOŠ počet žáků celkem z toho nově přijatí počet studentů celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola SUŠTR prospělo s vyznamenáním 12 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 8 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 70% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 209,93 z toho neomluvených 3,40 10

11 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola SUŠTŘ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 12 vzdělávání při zaměstnání z toho konali zkoušku opakovaně 1 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 1 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 8 neprospěl 3 škola VOSTŘ podzimní termín obhajoby absolventských prací ( ) ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 2 z toho konali zkoušku opakovaně 2 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl 11

12 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ skupina oborů vzdělání, kód, název SUŠTŘ počet přihlášek celkem 62 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 48 z toho v 1. kole 33 z toho ve 2. kole 6 z toho v dalších kolech 4 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 4 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/14 4 obor: M/07 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na střední škole ve školním roce 2011/12 došlo k významnému nárůstu vzdělávaných cizinců (9% z celkového počtu žáků), z nichž ½ ukončila studium z jazykových ale i prospěchových důvodů, oproti předchozím letům, kdy se cizinci řadili naopak mezi žáky s nejlepšími studijními výsledky. SUŠTŘ: Arménská republika = 1 žák, Ruská federace = 3, Slovenská republika = 1, Ukrajina = 1, Vietnamská socialistická republika = 3, Izrael = 1 Ve VOŠ je jedna studentka japonské národnosti zkušenosti jsou obapolně obohacující. Studentky využívají možnosti seznámení se s japonskou kulturou především v předmětech Dějiny užitého umění a památkové péče nebo Restaurování textilií. VOŠTŘ: Japonsko = 1 studentka S touto studentkou máme velmi dobré zkušenosti. 12

13 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola do organizace výuky systematicky začleňuje výchovné a společenské akce s cílem předcházet sociálně patologickým jevům: v září 2011 se konal povinný adaptační kurz pro první ročníky v Harrachově, který pomohl žákům a žákyním s aklimatizací na nový třídní kolektiv a také byl výbornou možností pro třídní učitelky poznat své žáky hned na počátku jejich školní docházky do nového typu školy. Žákům nabízíme také přednášky nebo besedy s odborníky na téma trávení volného času a prevence sociálně patologických jevů. Školu také mohou navštěvovat žáci se sluchovým postižením. Žákům s horším prospěchem a ze sociálně slabšího prostředí nebo s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení či chování učitelé věnují zvýšenou pozornost a pomáhají jim řešit problémy s učením volbou speciálních výukových postupů a forem. Podle potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovný poradce spolupracuje s rodiči, se školním psychologem a s poradenským metodikem prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola se také věnuje práci s nadanými žáky a podporuje je v účasti v soutěžích, na výstavách a módních přehlídkách. Veřejná prezentace svých výrobků žáky motivuje k další práci a studiu. Při jejich výuce využívají učitelé náročnější metody a postupy. Vhodně tomu napomáhá i dělení žáků na skupiny o malém počtu žáků na odborné a výtvarné předměty, což je i ze strany rodičů hodnoceno jako nesporná výhoda vzdělávání v naší škole. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V lednu 2012 proběhlo ve škole plošné dotazování žáků a jejich rodičů formou anonymních papírových dotazníků na téma celkové spokojenosti a hodnocení atmosféry ve škole. Šetření se zúčastnilo celkem 84 žáků Střední umělecké školy textilních řemesel a vyplněné dotazníky vrátilo 33 rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Komentář k výsledkům dotazníkového šetření žáků: Ve všech deseti položených otázkách převažuje spíše pozitivní hodnocení školy a vztahu žáků k ní. Jako pozitivní vnímá atmosféru školy 74 % z celkového počtu respondentů, což lze hodnotit jako vynikající výsledek. Dostatek informací o školním dění vnímá jako dostatečné 43 % žáků, 15 % si nebylo s odpovědí jisto. Jako reakce na tento výsledek byl ještě v průběhu 2. pololetí zaveden pro žáky aktuální informační systém na webových stránkách školy. Komunikaci s učiteli vnímá jako vynikající až dobrou 57 % dotázaných žáků. Otázka k připravenosti žáků ke své profesi po absolvování školy se vyjádřilo kladně 38 % dotázaných, největší důvěru ke škole v tomto ohledu měli žáci 1. ročníků. Mezi nejobávanější předměty žáků patří technologie textilní, český jazyk a anglický jazyk. Další otázka se zabývala hodnocením úrovně školy v posledních letech. 35 % respondentů se domnívá, že úroveň naší školy je vynikající nebo dobrá, 53 % že je průměrná. 43 % dotázaných žáků je spokojeno s mimoškolními aktivitami školy, přibližně stejný počet by rád tyto aktivity rozšířil. Jedná se především o módní přehlídky, výstavy, malovací kurzy, exkurze v zahraničí apod. 13

14 Velmi dobrý výsledek zaznamenala otázka týkající se důvěry žáků k učitelům školy. 41 % žáků má ve škole učitele, kterému by se svěřili se svými rodinnými nebo školními problémy. Poslední dvě otázky byly otevřené. První se ptala na největší výhody a přednosti naší školy: nejvíce hlasy ocenili žáci polohu školy, její odbornost a zaměření, rodinný typ školy a také její vybavení a vzhled. Jako nedostatek školy pak jmenovali dlouhou vyučovací dobu, málo mimoškolních aktivit, návštěv galerií a muzei a také nedostatečnou úroveň prostor WC a míst k osobní hygieně. Rodiče školy se ve svém hodnocení vyjadřovali např. k celkové atmosféře školy, k dostatku informací a ke způsobu komunikace s učiteli svých dětí, a také k obtížnosti jednotlivých předmětů. Odpovědi rodičů byly srovnatelné s výsledky z roku Je potěšující, že porovnáním výsledků bylo zjištěno, že hodnocení školy rodiči a jejich důvěra ve školu se ve všech sledovaných okruzích zlepšila, 90 % rodičů vyjádřilo vysokou spokojenost s výukou výtvarných a odborných předmětů a dvě třetiny rodičů odpovídali velmi pozitivně na otázky, které se týkají atmosféry školy a vstřícného jednání s pedagogickými pracovníky školy. 11. Školní vzdělávací programy Nové školní vzdělávací programy M/07 a M/14 zatím probíhají bez vážných nedostatků. Proběhl třetí ročník čtyřletého maturitního studia, konečné zhodnocení bude provedeno v roce Jazykové vzdělávání a jeho podpora Pro jazykovou výuku jsou žáci od 1. ročníku rozřazeni dle znalostí na skupiny o 10 žácích. Tyto skupiny jsou uspořádány napříč obory a ve vyšších ročních dochází k novému přeskupení dle aktuální znalosti cizího jazyka. Dále jsme zapojeni od roku 2010 do Metropolitního programu MHMP, který umožňuje navýšení hodinové dotace o 1 vyučovací hodinu pro konverzaci, buď s vyučujícím cizího jazyka nebo s rodilým mluvčím. Ve školním roce 2011/12 byla výuka navýšena ve 2. a 3. ročníku. Tento program přispívá k vyšší jazykové gramotnosti žáků. 14

15 13. Vzdělávací programy VOŠ Ve Vyšší odborné škole textilních řemesel jsou akreditovány tyto obory: Vzdělávací program Textilní řemesla v oděvní tvorbě oboru vzdělání N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba druhý ročník ověřen bez nutnosti změn Vzdělávací program Konzervování a restaurování textilií oboru vzdělání N/03 Konzervování a restaurování s novou akreditací první ročník ověřen pro školní rok 2011/12 rovněž bez nutnosti změn. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) nemáme V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve Střední umělecké škole textilních řemesel působí výchovný poradce. Výhodou našeho školního prostředí je, že žáci a studenti pracují v menších kolektivech (dělené skupiny po cca deseti). Veškeré výchovné problémy přednostně řešíme ve škole, na jednáních za přítomnosti rodičů, vedení školy, třídního učitele a výchovného poradce. O jednáních se vyhotovují zápisy o společném postupu v řešení problému postiženého žáka. Snažíme se tak předejít vážnějším výchovným a studijním problémům. K minimálnímu počtu problémů přispívá rodinná a přátelská atmosféra školy a individuální přístup k žákyním ze strany vyučujících. Úzce spolupracujeme s poradnou PPP pro Prahu 1, 2, 4 - Francouzská, pí PhDr. Čížkovou, která po konzultaci a vyšetření žáka doporučí rodičům další postup řešení nastalého problému. 15

16 2. Prevence sociálně patologických jevů Žáci 1. ročníku absolvovali psychologicko-sociální hry na adaptačním kurzu v Harrachově v září Žáci 1. ročníku se zúčastnili besedy s novinářem Ivanem Klímou na téma Kriminalita mládeže (dne , Kulturní dům Barikádníků) a besedy s Dr. Ivanem Doudou na téma Drogy a závislost na nich (dne , kino Blaník). Během školního roku probíhaly individuální pohovory s problematickými žáky zaměřené na výukovou a výchovnou oblast. Probíhala spolupráce s externími odborníky - psychology a speciálními pedagogy z Pedagogickopsychologické poradny hl. m. Prahy, především s PPP Praha 2, Francouzská. Další individuální poradenství se konalo v oblasti vztahové a v otázkách dalšího studia. Ve 3. ročníku v rámci předmětu Základy společenských věd byla realizována přednáška na téma Finanční gramotnost a riziko finančních půjček. Při výuce ve všech ročnících byla věnována zvýšená pozornost a vyšší hodinová dotace tématům souvisejícím se sociálně patologickými jevy - toxikománie, delikvence mládeže, poruchy chování, trestní odpovědnost, nezaměstnanost, rizikové sexuální chování. Při výuce okruhu "zdraví" v rámci ZSV v 1. ročníku byla probírána témata duševních poruch a psychohygieny. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V oblasti environmentální výchovy je věnována větší pozornost ekologickým problémům a chráněným územím Prahy a Středočeského kraje. Předmět základy ekologie souvisí s předměty chemie, fyzika, ekonomie, matematika a vzdělávání pro zdraví a tvoří jeden okruh ke státní maturitě ze společenskovědného základu. V odborných předmětech studentky aplikují získané poznatky a dovednosti při úspoře energií a vody a hospodaření s odpady. V naší škole separujeme odpad papír, plasty, nápojové kartony a použité baterie. Při práci se škodlivými látkami jsou žáci vedeni k tomu, aby s nimi správně pracovali z hlediska bezpečnosti a vlivu na živé organismy. V rámci výuky o ekologii domácnosti a úsporám energie navštívili žáci 2. a 4. ročníku informační centrum PRE v Jungmannově ulici. Přínosnou byla pro žáky i návštěva s přednáškou v informačním středisku SÚRAO v Praze 1 na téma radioaktivních odpadů. Zároveň byly škole poskytnuty vzdělávací materiály na toto téma. 4. Multikulturní výchova K multikulturní výchově přispívá zejména výuka předmětů: Základy společenských věd, Dějiny výtvarné kultury, Dějepis, Občanská nauka a Literatura. Také pořádáme exkurze do zahraničí a spolupracujeme se zahraničními školami obdobného zaměření. Ve školním roce jsme realizovali odborné stáže a praxe grantu Leonardo da Vinci. V září 2011 vyjela první skupina studentek VOŠ (5) s vyučující, která realizovala svůj vlastní vzdělávací projekt do finského Lahti a Hämeenlinny a na jaře 2012 skupina žáků SŠ (12) s dvěma vyučujícími. V dubnu 2012 jsme na oplátku přivítali 11 stážistek z finských partnerských škol. Tyto vzájemné výměny výrazně přispívají k praktické multikulturní výchově a otevírají žáků a studentům nové obzory. 16

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 2012 2013 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 1 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2011, případně

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 204 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 203/204 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3. 8. 204, případně

Více

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výroční zpráva 2008/2009 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2009, případně

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011 / 2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více