Regionální a územní rozvoj v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální a územní rozvoj v ČR"

Transkript

1 Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla Praha 3 V České republice, na rozdíl o většiny zemí západní Evropy, neexistuje integrované prostorové plánování. 1 Prostorové plánování představují širší pojem než je územní plánování a strategické (regionální) plánování. K prostorovému plánu v ČR mají na centrální úrovni nejblíže dva dokumenty. Těmito dokumenty jsou politika územního rozvoje, jako základní strategický dokument územního plánování, a strategie regionálního rozvoje, jak základní dokument regionální politiky. Hypoteticky lze předpokládat, že možnou integrací těchto dokumentů může vzniknout prostorový plán (plán prostorového rozvoje). prostředí je zejména v severozápadních Čechách a na severní Moravě, a v důsledku rozvoje automobilové dopravy také v Praze a dalších velkých městech. Strategie rozděluje kraje ČR na rozvíjející se (Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj), regiony s průměrnou nebo nižší dynamikou rozvoje (Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, Zlínský, Liberecký kraj a Vysočina) a na zaostávající nebo jinak problémové regiony, kam jsou řazeny Karlovarský, Olomoucký, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Priority Strategie regionálního rozvoje jsou z velké části konzistentní s prioritami politiky soudržnosti EU. Proto také nová strategie počítá s implementací převážné části cílů prostřednictvím operačních programů specifikovaných v Národním strategickém referenčním rámci pro období V oblastech, které nebudou financovatelné ze strukturálních fondů, je možná realizace v rámci národních programů. Priority a opatření strategie jsou zaměřeny zejména na zlepšení institucionálního prostředí v regionech, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, rozvoj lidských zdrojů a infrastruktury, zkvalitňování životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu. Strategie regionálního rozvoje Strategie regionálního rozvoje České republiky vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který v rámci této strategie ukládá provést analýzu stavu regionálního rozvoje, charakterizovat slabé a silné stránky v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, určit strategické cíle regionálního rozvoje v České republice, vymezit státem podporované regiony a vypracovat doporučení ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje v odvětvích spadajících do jejich působnosti. Strategie regionálního rozvoje je klíčovým dokumentem regionální politiky. V této souvislosti je třeba zmínit, že regionální politika je zde chápána nikoliv pouze v úzkém pojetí jako činnosti krajů, ale v širším pojetí, kdy základními úrovněmi realizace regionální politiky jsou centrální úroveň, regiony soudržnosti (NUTS II), kraje (NUTS III), okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a obce. Vize Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007 až 2013 je definována takto: V horizontu do konce roku 2013 chce být Česká republika aktivní, ekonomicky výkonnou a konkurenceschopnou zemí s kvalitním životním prostředím, která v souladu s principy udržitelného rozvoje dosahuje ve všech základních kritériích (úroveň znalostní ekonomiky, HDP na obyvatele, zaměstnanost, sociální zabezpečení apod.) standardů Evropské unie a zabezpečuje zvyšování kvality života svých obyvatel. Strategie dále stanovuje globální cíl, jenž určuje základní zaměření dlouhodobého rozvoje regionů ČR. Tímto globálním cílem je vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatel. Nová strategie je koncipována v souladu s plánovacím obdobím EU na léta 2007 až Podobně jako Strategie regionálního rozvoje pro léta 2000 až 2006 je nová strategie silně orientovaná na disparátní regionální politiku. Hlavní regionální disparity ČR lze nalézt v ekonomické výkonnosti krajů (HDP/obyv., průměrné mzdy, nezaměstnanost aj.), v meziokresní míře nezaměstnanosti a příjmech na obyvatele, ve vývoji venkovského a městského prostředí. Strukturální problémy jsou charakteristické pro Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ekonomicky zaostávají příhraniční okresy. Severovýchodní Morava a Slezsko nejsou dostatečně napojeny na transevropské sítě a Prahu, což snižuje zájem investorů. Existuje výrazný rozdíl v podílu vysokoškoláků mezi Prahou (a Brnem) a ostatními krajskými městy. Narušené životní 1 Může být nazváno také například jako politika prostorového rozvoje. Nová Strategie regionálního rozvoje také mírně pozměnila regiony se soustředěnou podporou státu. Těmito regiony jsou strukturálně postižené regiony (okresy Most, Karviná, Chomutov, Teplice, Ostravaměsto, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Sokolov), hospodářsky slabé regiony (okresy Hodonín, Znojmo, Třebíč, Bruntál, Opava, Jeseník, Přerov, Šumperk, Svitavy, Louny, území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá), regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (okresy Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a obce s rozšířenou působností Ostrov, Frýdlant, Králíky, Bystřice n. Pernštejnem, Bučovice, Mikulov, Šternberk, Uničiv, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky). Tyto regiony tvoří cca 30 % rozlohy ČR a žije v nich cca 32 % obyvatelstva. Tyto regiony byly vymezeny na základě indexu, jenž zahrnuje indikátory nezaměstnanosti (míru nezaměstnanosti, dlouhodobou nezaměstnanost a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo váha

2 0,4), kupní síly (váha 0,3), daňového příjmu na 1 obyvatele (váha 0,15) a počtu podnikatelů na obyvatel (váha 0,15). Mezi regiony se soustředěnou podporou státu pro roky 2007 až 2013 oproti minulému nebyly zařazeny okresy Český Krumlov, Tachov, Rakovník a Vyškov. Dotace na podporu regionů se soustředěnou podporou státu sem však mohou přicházet až do konce roku 2008, protože vláda svým usnesením číslo 829 ze dne 3. července 2006 schválila tzv. přechodné období. Mezi základní odvětví, ve kterých je realizována regionální politika, patří např. cestovní ruch, průmysl a stavebnictví, zemědělství, trh práce a sociální sféra, doprava, kultura a památky, bydlení, osídlení, životní prostředí a další. Tyto oblasti jsou v kompetenci hned několika institucí. Těmito institucemi na území České republiky jsou zejména Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí ale také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jsou těmito institucemi regionální rady regionů soudržnosti, kraje a obce a také regionální rozvojové agentury, university, soukromé společnosti a podnikatelé a další. Každá z institucí regionální politiky má své specifické cíle a používá specifické nástroje k jejich dosažení, které jsou vzájemně často vzájemně konfliktní, a které je třeba účinně koordinovat. Strategie regionálního rozvoje je také dokumentem koordinujícím činností institucí regionální politiky. Tato koordinační role vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Dle tohoto zákona je nejvýznamnější institucí pro koordinaci regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento zákon určuje také rámec činností směřujících k podpoře regionálního rozvoje vůči dalším institucím. Stanovuje základní rámec pro činnosti institucí veřejné správy ČR realizujících regionální politiku, od ministerstev až po obce. Ministerstvům ukládá mimo jiné ukládá plnit úkoly související se zaměřením podpory regionálního rozvoje, analyzovat rozdíly mezi kraji a okresy, spolupracovat vzájemně a s kraji při vypracování strategie regionálního rozvoje a státních programů regionálního rozvoje, spolupracovat na žádost kraje při vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje. Kraje dle tohoto zákona mají v rámci své samostatné působnosti zejména podporovat rozvoj regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu, zpracovávat programy rozvoje územního obvodu kraje. Kraj dále pak může podporovat rozvoj soukromého podnikání prospěšného pro kraj, vyčleňovat ze svého rozpočtu finanční prostředky určené k odstraňování závad a nedostatků v těchto oblastech, včetně odstraňování nežádoucích rozdílů uvnitř územního obvodu kraje, podílet se na plnění úkolů souvisejících se zaměřením podpory regionálního rozvoje a spolupracovat zejména při vypracování a realizaci strategie regionálního rozvoje a státních programů regionálního rozvoje. Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají dle tohoto zákon zajišťovat dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje. Obec ve své samostatné působnosti má spolupracovat s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci programu územního rozvoje kraje. Obec ve své samostatné působnosti může podporovat rozvoj podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, například formou technické a investiční přípravy pro investory - podnikatele, a sdružovat své prostředky se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami při zajišťování rozvojových programů společných více obcím. Ministerstvo pro místní rozvoj, v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat. Za tím účelem vypracovává návrh strategie regionálního rozvoje. Strategie regionálního rozvoje obsahuje zejména analýzu stavu regionálního rozvoje, charakteristiku slabých a silných stránek v rozvoji jednotlivých krajů a okresů, strategické cíle regionálního rozvoje v České republice, již zmíněné vymezení státem podporovaných regionů a doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti. 2 2 zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Pro koordinaci regionální politiky je zásadní Příloha č. 2 Subjekty a programy, jejichž prostřednictvím budou realizovány cíle a priority SRR ČR. Zde jsou k jednotlivým prioritám přiřazeny opatření regionální politiky a jejich institucionální zabezpečení. Pro prioritu institucionální systém podpory rozvoje regionů a jejich spolupráce jsou klíčovými institucemi Ministerstvo pro místní rozvoj a kraje. Do této oblasti patří například opatření zaměřená na vytváření systémového a normativního rámci regionálního rozvoje ČR, dobudování struktur na regionální úrovni NUTS II pro řízení pomoci ze strukturálních fondů, koordinace odvětvových a regionálních strategií a programů z hlediska potřeb regionálního rozvoje, rozvíjení příhraniční spolupráce, vytvoření systému průběžného monitorování a hodnocení regionálního rozvoje a vývoje regionálních disparit v ČR. Pro prioritu výkonná a efektivní veřejná správa v regionech je klíčová role Ministerstva vnitra a krajů (spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj). Tato priorita je realizována prostřednictvím opatření, kam jsou například zařazeny zjednodušení přístupu občanů a podnikatelů k veřejným službám a veřejné správě na národní i regionální úrovni včetně elektronické veřejné správy (zjednodušování agend, centrální databáze, atd.). Do prioritní oblasti ekonomika regionů patří např. podpora revitalizace opuštěných průmyslových a neprůmyslových areálů (brownfields), povzbuzování přílivu zahraničního kapitálu do regionů ČR, podpora exportu konkurenceschopné produkce ze zaostávajících regionů, podpora vzniku, rozvoje a investic malých a středních podniků, podpora přípravy, marketingu, propagace a realizace podnikatelských projektů, podpora inovačního podnikání a výzkumu, podpora tvorby pracovních míst. Pro tuto prioritní oblast je vedle krajů klíčová role Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro prioritní oblast lidé a osídlení je klíčová role Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví a samozřejmě kraje. Do této prioritní oblasti patří například rekvalifikace, zastavení vysídlování malých sídel, podpora rozvoje bydlení, řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti, podpora sociálních a zdravotních služeb, podpora regenerace městských jader apod. Pro prioritní oblast infrastruktura je klíčová role Ministerstva dopravy a krajů, Ministerstva informatiky, Ministerstvo průmyslu. Do této prioritní oblasti patří dokončení a modernizace tranzitních, železničních koridorů, napojení všech krajů na kvalitní síť dálnic a rychlostních silnic, výstavba silničních obchvatů, modernizace, rekonstrukce a souvislé opravy silnic II. a III. třídy, podpora regionálních letišť, plynulá modernizace rozvodných energetických soustav v regionech, rozvoj informačních technologií v regionech. Pro prioritní oblast příroda, krajina a životní prostředí jsou klíčové Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství a kraje. Do této oblasti patří například omezování znečišťování ovzduší, vody, ochrana půdy, podpora výroby ekologicky šetrných výrobků, environmentální vzdělávání apod. Pro prioritní oblast cestovní ruch je klíčová role Ministerstva pro místní rozvoj a krajů. Do této oblasti patří např. rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu a další. Pro prioritní oblast kultura je klíčová role Ministerstva kultury a krajů. Pro průřezovou oblast problémová území je klíčová role Ministerstva průmyslu a obchodu (podpora ekonomických aktivit), Ministerstva práce a sociálních věcí (podpora zaměstnanosti), Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj (podpora rozvoje venkova a periferních území) a krajů. Rozdělení činností regionální politiky a tím i institucionální soustava regionální politiky - prošla a prochází od vzniku krajů a v souvislosti s integrací ČR do EU řadou změn. Před vznikem krajů byly pro centrální úroveň velmi důležité činnosti související s dotační politikou a bylo důležité řešení regionálních problémů až na úroveň mikroregionů a obcí. Po vzniku krajů vzrostl význam koordinační úlohy centra, takže řešení části problémů mikroregionální úrovně a úrovně obcí bylo předáno do kompetence krajů. Příkladem je Program obnovy venkova. Díky dotacím EU však nekleslo množství činností souvisejících s dotační politikou. Pokud tedy řešíme otázku jak má vypadat institucionální soustava regionální politiky a jak ji optimalizovat, musíme mít na zřeteli, o jak komplikovaný systém se jedná. Regionální politika je realizována celou řadou subjektů s celou řadou rozdílných vymezených cílů a používaných nástrojů a to i přesto, že regionální

3 politika na území České republiky do určité míry determinována politikou hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Na centrální úrovni je regionální politika realizována prostřednictvím několika resortů. V této souvislosti je třeba říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj je v této úrovni v pozici prvního mezi rovnými. Může prostřednictvím Strategie regionálního rozvoje koncipovat opatření závazná pro další resorty, možnosti kontroly plnění jsou však velmi omezené. Podobně můžeme situaci hodnotit i když do úvah zahrneme také kraje a obce. V této souvislosti je třeba uvést, že Strategie regionálního rozvoje není pro krajskou a obecní samosprávu závazná. Má pouze doporučující charakter a tak platí, že Strategie regionálního rozvoje bude realizována jenom za předpokladu, že bude kvalitně zpracována a dobře vysvětlena. V takovém případě bude Strategie regionálního rozvoje a další koncepční materiály Ministerstva pro místní rozvoj značným přínosem. Definování celonárodních priorit regionálního rozvoje totiž může předcházet celé řadě nedorozumění v realizaci veřejných politik jednotlivých resortů vůči regionům, popř. dokonce mezi jednotlivými kraji. Politika územního rozvoje Politika územního rozvoje je druhým základním strategickým dokumentem prostorového plánování v ČR a je hlavním strategických dokumentem územního plánování. Vychází ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vznik strategického dokumentu Politika územního rozvoje je dán potřebou územního plánování mít dokument na centrální úrovni, jenž by koordinoval územně-plánovací dokumenty na nižších úrovních. Je tedy tvůrci primárně chápán jako nástroj územního plánování. Kromě toho, že politika územního rozvoje koordinuje činnosti územního plánovací krajů a obcí, může sloužit také ke koordinaci ostatních odvětvových politik z hlediska udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel území. Stanovuje rámcové podmínky pro předpokládané umístění rozvojových záměrů do vymezených oblastí, os, koridorů a ploch, a tím umožňuje zvyšovat jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady. Dále vymezuje plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury, jež mají mezinárodní a republikový význam nebo které svým významem přesahují území jednoho kraj, stanovuje ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kriteria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika. Dokumentem Politika územního rozvoje se územní rozvoj posunuje od dřívějšího pojetí, které chápalo územní rozvoj jako růst hodnoty území v důsledku zlepšení technické infrastruktury, k dnešnímu chápání územního rozvoje v komplexním pojetí ekonomických, sociálních a ekologických principů v území. Politika územního rozvoje ve svém úvodu charakterizuje své začlenění vzhledem ke blízkým strategickým dokumentům mezinárodní, republikové, krajské a obecní úrovně. Politika územního rozvoje (zkráceně PÚR) je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR poskytuje rámec pro konsensuální rozvoj a zhodnocování území ČR (dále jen územní rozvoj ). Z tohoto důvodu, pro dosažení potřebné koordinace odvětvových a meziodvětvových koncepcí, územně plánovací dokumentace krajů a záměrů, které mají vliv na rozvoj území ČR a přesahují svým významem území jednoho kraje (dále jen rozvojové záměry ), PÚR ČR zajišťuje součinnost ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a krajů. Při zpracování PÚR ČR byly využity zejména dokumenty Habitat, dokumenty EHK OSN, dokumenty Výboru pro teritoriální rozvoj při OECD, dokumenty Rady Evropy (např. Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje na evropském kontinentu z roku 2000, Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje z roku 2003), dokumenty EU (např. Evropské perspektivy územního rozvoje z roku 1999, Vision Planet z roku 2000, Lisabonská/Göteborská strategie z roku 2001) a další mezinárodní dohody, smlouvy a úmluvy, vztahující se k územnímu rozvoji, kde ČR je jednou ze smluvních stran.

4 Politika územního rozvoje ČR bere v potaz i záměry obsažené v dokumentech územního rozvoje sousedních států. V tomto dokumenty jsou stanoveny priority územního plánování k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority územního plánování jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti krajů a obcí, kterou jsou stanovovány podmínky pro změny v konkrétním území. Republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR jsou 3 : Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Zlepšit integraci ČR do středoevropského prostoru EU. Za tímto účelem vytvářet v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury, zejména dopravního propojení se sousedními státy. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost v rámci EU. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, například jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. V mnoha případech je tvůrčí další rozvoj nebo obnova krajiny nebo její další rozvoj důležitější než zachování stávající situace. V některých případech může venkovská krajina upadat v důsledku nedostatku lidských zásahů. Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích, zejména vysoké nezaměstnanosti. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). V rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost přitom věnovat i vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů. Zlepšovat dostupnost, zejména uvnitř rozvojových oblastí, rozšiřováním sítě veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Stanovit v územně plánovací dokumentaci podrobnější podmínky pro využití a uspořádání území vymezených oblastí, os, ploch a koridorů v souladu s jejich určením a charakterem. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Politika územního rozvoje vymezuje oblasti, které mají zvýšené požadavky na změny území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, tj. rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (zkráceně ORP). Zvýšené požadavky na změny v území rozvojových oblastí a rozvojových os vyžadují aktivní součinnost všech složek veřejné správy. Upřesnění vymezené má být dle PÚR provedeno kraji. Rozvojovými oblastmi jsou Praha, Ostrava, Brno, Hradec Králové/Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Olomouc, Zlín, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary a rozvojovým osami Praha Plzeň hranice ČR Norimberg, Praha Ústí nad Labem hranice ČR ( Dresden), Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov hranice ČR ( Wroclaw), Praha České Budějovice hranice ČR( Linz), (Katowice )hranice ČR Ostrava Břeclav hranice ČR( Wien), Praha Liberec hranice ČR, Ústí nad Labem Karlovy Vary Cheb hranice ČR, Hradec Králové/Pardubice Olomouc, Brno Svitavy/Moravská Třebová, Zlín Horní Lideč hranice ČR. 3 Republikové priority územního plánování jsou v PÚR ČR stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostřední, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

5 Politika územního rozvoje dále vymezuje oblasti, které mají specifické hodnoty a specifické problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje. Tyto oblasti jsou vymezeny správním obvody ORP, ve kterých se v jejich vzájemném porovnání dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Přitom se jedná o správní obvody ORP se specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo které svým významem přesahují území kraje. Pokud je správní obvod ORP zároveň součástí rozvojové oblasti nebo rozvojové osy (např. ORP Vsetín, Karlovy Vary, Havířov, Bohumín, Bílina, Litvínov, Most), existuje předpoklad, že zde budou probíhat dynamičtější změny v území, což pozitivně ovlivní ekonomický a sociální rozvoj. V PÚR ČR je vymezeno 6 specifických oblastí, ve kterých je dle zjištěných skutečností nejnaléhavější řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území. Účelem vymezení následujících 6 specifických oblastí je, aby v nich kraje, ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci svých působností vytvářely podmínky pro odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný rozvoj území těchto oblastí. Kromě 6 vymezených specifických oblastí lze při podrobnějším rozlišení identifikovat další území vhodná pro vymezení dalších specifických oblastí. Při aktualizaci PÚR ČR bude posuzováno, zda důvody pro vymezení dále uvedených 6 specifických oblastí nepominuly a zda není vhodné vymezit jiné specifické. Těmito oblastmi jsou Šumava, Beskydy, Rakovnicko Kralovicko Podbořansko, Jeseníky Kralický Sněžník, Karvinsko, Mostecko. Přesnější vymezení bude provedeno jednotlivým kraji. PÚR dále určuje koridory a plochy dopravy. Účelem tohoto vymezení v PÚR je ochrana ploch pro umístění např. pozemních komunikací, drah a vodních cest, které mají vliv na rozvoj území České republiky, svým významem přesahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sítě dopravních cest na území České republiky a se sousedními státy. PÚR vymezuje koridory multimodální, železniční, silniční, vodní a letecké (resp. Letiště). Toto vymezení se provádí za účelem koordinace dopravní infrastruktury v zastavěném i nezastavěném území. Obecným kritériem a podmínkou pro umísťování koridorů a ploch dopravy a pro jejich vymezování v územně plánovací dokumentaci je minimalizace negativních dopadů na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území s ohledem na vytváření podmínek jeho udržitelného rozvoje. Prostřednictvím nástrojů územního plánování je nutno upřesnit vymezení ploch a koridorů s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Dosavadní využití území nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití území. Tyto koridory a plochy dopravy jsou členěny na mezinárodního významu a republikového významu. Mezi plochy mezinárodního významu jsou začleněny multimodální koridory, železniční doprava, silniční doprava, vodní doprava, kombinovaná doprava a letiště. Koridory a plochy dopravy republikového významu zahrnují silniční dopravu, vodní dopravu a kombinovanou dopravu

6 Prostřednictvím nástrojů územního plánování je nutno upřesnit vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití. Dosavadní využití území nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Koridory a plochy technické infrastruktury se opět v PUR dělí na mezinárodního a republikového významu. Ty mezinárodního významu pak zahrnují elektroenergetiku, plynárenství, dálkovody. Koridory a plochy technické infrastruktury republikového významu pak zahrnují elektroenergetiku, plynárenství, PUR dále vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury. Technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve veřejném zájmu. Systémy provozních souborů, vedení, objektů, zařízení a ploch technické infrastruktury nezbytně vyžadují koordinaci v území, a to i s ohledem na ochranu tohoto území pro následné využití budoucími generacemi. Účelem vymezení koridorů technické infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR je ochrana ploch pro umístění např. energetických a plynárenských sítí, dálkovodů, elektronických komunikací, vodních a kanalizačních sítí, které mají vliv na rozvoj území České republiky, svým významem přesahují území jednoho kraje a umožní propojení systémů technické infrastruktury na území České republiky a se sousedními státy. Vedení jednotlivých systémů technické infrastruktury jsou mimo jiné i nositeli limitů využití území (ochranné režimy), a proto je nezbytná koordinace při jejich situování, a to jak v zastavěném území, tak i v nezastavěném území, zejména pak ve vztahu k dopravní infrastruktuře. Zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury (elektrárny, teplárny, výtopny, plynárny, plynojemy, vodní nádrže, prameniště, skládky odpadů, spalovny odpadů a další) jsou investičně nákladné jak z hlediska finančního, tak i z hlediska nároků na území. Je tudíž žádoucí v rámci územního plánování dlouhodobá výhledová ochrana území pro jejich lokalizaci. dálkovody, elektronické komunikace, vodní hospodářství, odpadové hospodářství. Regionální politika a rozvoj Dle praktického pojetí je regionálním rozvojem vyšší využití a zvýšení potenciálu vymezeného prostoru (území) vznikající v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů. Toto zvýšení a vyšší využití se projevuje v lepší konkurenceschopnosti soukromého sektoru, životní úrovni obyvatel, stavu životního prostředí apod. Toto praktické pojetí regionálního rozvoje najdeme zejména v souvislosti s činnostmi neakademických institucí, tj. zejména krajských, městských, obecních úřadů a soukromých společností. 4 Regionální politika pak na základě poznatků o regionálním rozvoji ovlivňuje reálný regionální rozvoj. To znamená, že se jedná o veřejnou politiku, která využitím socioekonomických nástrojů (např. podporou rozvoje lidských zdrojů) ovlivňuje rozmístění hlavních socioekonomických zdrojů (např. lidského kapitálu) a aktivit za účelem harmonického rozvoje regionů (vymezených území). Motivaci regionální politiky lze obecně rozdělit na ekonomickou, ekologickou a sociální. Základním ekonomickým motivem pro realizaci regionální politiky je plné využití všech výrobních faktorů, zejména pracovní síly. Nezaměstnanost představuje nevyužití výrobního faktoru práce. Rozmístění, které je optimální z mikroekonomického hlediska podnikatele, nemusí být shodné s optimálním rozmístěním z hlediska makroekonomického a sociálního. Ve vysoce koncentrovaných územích vznikají tzv. náklady 4 Kol. autorů: Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace, MMR, ISBN

7 přelidnění. Vysoká koncentrace ekonomických činností a obyvatelstva s sebou přináší zvýšené náklady na obyvatele dané potřebou řešení problémů dopravy, infrastruktury apod. 5 Na náklady přelidnění navazují ekologické motivy regionální politiky, jež se začaly zdůrazňovat v 70. letech. V důsledku dekoncentrace ekonomických aktivit i do chudších regionů dochází ke snížení poptávky po zástavbě na nezastavěných pozemcích, dochází k nižší produkci odpadů apod. 6 Sociální motivy regionální politiky můžeme hledat například v oblasti bydlení, kde snižování regionálních rozdílů vede ke snížení nájmů v oblastech silného ekonomického růstu (příkladem je Praha) nebo omezení nutnosti odchodu nezaměstnaných ze slabšího regionu do regionu ekonomicky více rozvinutého. Regionální politika má dvě základní pojetí tradiční a moderní. Tradiční regionální politika se zaměřuje na snižování regionálních rozdílů, používá meziregionální přerozdělování a orientuje se na otázky lokalizace kapitálu i využití surovin. Zaměřuje se na velké firmy a vyznačuje se značnou centralizovaností. Moderní regionální politika se orientuje zejména na problémy související s procesem rychlé restrukturalizace a podporuje inovativnost. Místo meziregionálního přerozdělování a zaměření na suroviny a velké firmy se zaměřuje na mobilizaci vnitřních zdrojů, informace, služby a malé a střední firmy. Vyznačuje se silnou decentralizovaností. 7 Klíčová je koordinační role centrálních orgánů. Pro regionální politiku v České republice je klíčový zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, a Strategie regionálního rozvoje ČR. Zákon o podpoře regionálního rozvoje stanovuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. 8 Tento zákon dále určuje oblasti podpory regionálního rozvoje, jimiž jsou zejména rozvoj podnikání, rozvoj lidských zdrojů vč. opatření v oblasti trhu práce, výzkum a vývoj, cestovní ruch, zlepšování vybavení regionů infrastrukturou a zajištění dopravní obslužnosti, rozvoj občanské vybavenosti, sociálních služeb, zajištění dostupnosti zdravotnických služeb nebo opatření k ochraně životního prostředí. Rozdělení činností regionální politiky prošlo a prochází od vzniku krajů a v souvislosti s integrací ČR do EU řadou změn. Před vznikem krajů byly pro centrální úroveň velmi důležité činnosti související s dotační politikou a bylo důležité řešení regionálních problémů až na úroveň mikroregionů a obcí. Po vzniku krajů vzrostl význam koordinační úlohy centra, takže řešení části problémů mikroregonální úrovně a úrovně obcí bylo předáno do kompetence krajů. Příkladem je Program obnovy venkova. Díky dotacím EU však nekleslo množství činností souvisejících s dotační politikou. Územní plánování a rozvoj Dle nového zákona o územním plánování a stavebním řádu je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Tyto předpoklady zajišťuje soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků 9 Pro územní plánování je zásadní regulace stavební činnosti prostřednictvím činností vedoucích ke stanovení funkčního využití ploch. Při této regulaci územní plánování jedná podle principů udržitelného rozvoje, respektuje ekonomickou, sociální a ekologickou situaci a sleduje cíle veřejného sektoru zejména právě v oblasti ekonomiky, sociální 5 Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do EU, VŠE Praha, ISBN , Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do EU, VŠE Praha, ISBN , Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do EU, VŠE Praha, ISBN , zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění 9 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) politiky, ekologické politiky a dalších veřejných politik. Příkladem toho přístupu je Politika územního rozvoje. Zvláště při své snaze respektovat ekonomickou, sociální a ekologickou situaci jsou významným informačním zdrojem pro územní plánování dokumenty regionální politiky. Abychom mohli přistoupit k určité systematizaci regionálního, územního, prostorového rozvoje, regionální politiky a územního plánování, je třeba alespoň stručně zodpovědět otázkou, co je to územní rozvoj. Územní rozvoj lze chápat jako cílevědomé zhodnocování území záměrnou změnou způsobu využívání území a staveb v něm a intenzity jeho využívání tak, aby se zvýšil užitek (výnos). Území může být zhodnocováno novou výstavbou, zlepšením stávajících stavebních fondů (jejich opravou, modernizací, rekonstrukcí), úpravou (adaptací) pro nové využití apod. Územní rozvoj iniciuje poptávku po plochách (stavbách). 10 Z této definice je třeba zdůraznit opět význam stavební činnosti, která je pro územní rozvoj a plánování zásadní. Vztah regionální politiky a územního plánování Odlišujícím faktorem je význam regionální politiky a územního plánování. Zatímco regionální politika stanovuje spíše obecnější vize rozvoje, územní plánování se zabývá materiálním (technickým) řešením území. Strategické plány jsou tak vhodným předstupněm územních plánů. 11 Za odlišující faktor lze považovat nástroje, které používá regionální politika a územní plánování. Zatímco regionální politika se soustřeďuje na nástroje iniciační (např. dotace, podpory ve formě daňových úlev) a zcela mimořádně na nástroje regulační, u územního plánování je tomu přesně naopak. Převládají nástroje regulační, regulující tzv. subjekty územního rozvoje. Regionální politika - ovlivnění socioekonomické činnosti v prostoru zejména iniciačními nástroji koordinace Regionální rozvoj - vyšší využití a zvýšení potenciálu daného regionu PROSTOROVÝ ROZVOJ Územní plánování - řešením účelného využití a prostorového uspořádání území za využití zejména regulačních nástrojů Územní rozvoj - zhodnocení území Vzhledem k tomu, že prostorové plánování a rozvoj je v České republice neužívaný termín, je třeba jej vysvětlit za pomoci existující regionální politiky, územního plánování a regionálního a územního rozvoje. Lze říci, že prostorové plánování (politika prostorového rozvoje) představuje regionální politiku, se svými iniciačními nástroji, integrovanou s územním plánování, které využívá spíše nástroje regulační. Evropská unie preferuje při vytváření strategických dokumentů integraci prostorového plánování, které jsou u nás nazývány regionální a územní rozvoj. Jako příklad tohoto přístupu lze uvést výzkumný program European Spatial Planning Observation Network ESPON, Evropské perspektivy prostorového rozvoje ESDP a dokument Stav a perspektivy území EU. Na závěr této kapitole je třeba se ještě stručně zmínit otázku terminologickou. Jedná se o překlad slov spatial development and planning, jež jsou bohužel v České republice často překládána nesprávně jako územní rozvoj a plánování. Správný překlad je prostorový rozvoj a plánování, čili jde o problematiku související stejně tak s územním rozvojem, jako regionálním rozvojem. Pro termín územní je pak lépe zvolit např. termín physical (např. physical planning tj. územní plánování ). Toto lze (stejně jako vnímání regionálního rozvoje a regionální politiky) doložit světovou literaturou. 10 Maier, K., Čtyroký, J.: Ekonomika územního rozvoje, Grada Praha, ISBN , Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do EU, VŠE Praha, ISBN , 2003

8 Literatura a další informační zdroje Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, ISBN , 2002 Wokoun, R.: Česká regionální politika v období vstupu do EU, VŠE Praha, ISBN , 2003 kolektiv autorů: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, VŠE Praha, ISBN , 2004 Wieloński, A.: Lokalizacja dzialalności gospodarczej: teoretyczne podstawy, Uniwersytet Warszawski, ISBN Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, C. H. Beck, ISBN X Maier, G., Tödtling, F.: Regionalna a urbaniastická ekonomika, ELITA (Bratislava), ISBN , 1997 Maier, G., Tödtling, F.: Regionalna a urbaniastická ekonomika 2, ELITA (Bratislava), ISBN , 1997 Maier, K., Čtyroký, J.: Ekonomika územního rozvoje, Grada Praha, ISBN , 2000 Kol. autorů: Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace, MMR, ISBN Politika územního rozvoje Strategie regionálního rozvoje Evropské perspektivy prostorového rozvoje (ESDP) Stav a perspektivy územní EU zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Milan Damborský. životním prostředím, která v souladu s principy udržitelného rozvoje dosahuje

Milan Damborský. životním prostředím, která v souladu s principy udržitelného rozvoje dosahuje O regionální politice a územním plánování Milan Damborský V České republice neexistuje veřejná politika prostorového rozvoje. Cíle, nástroje a opatření, které jsou v jiných státech integrovány do této

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. Program Nemovitosti Výzva č. 1 Projekt Rekonstrukce objektu

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. Program Nemovitosti Výzva č. 1 Projekt Rekonstrukce objektu VÝBĚROVÁ KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ÚDAJE Program Nemovitosti Výzva č. 1 Projekt Rekonstrukce objektu Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu (NUTS II okres): Požadovaná částka (dotace):

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje

7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR OBSAH 7 Zabezpečení realizace strategie regionálního rozvoje ČR 7.1 ORGANIZAČNÍ A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 7.1.1 Základní

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1 Návrh Srovnávací text Původní text nový text vypuštěný text Materiál pro jednání schůze vlády Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více