Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti"

Transkript

1 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1554/10-B Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Adresa: Přemyslovců 4, Znojmo Identifikátor: IČ: Místo inspekce: Přemyslovců 4, Znojmo Termín inspekce: listopad 2010 Předmět inspekční činnosti Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Aktuální stav školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 (dále jen škola) je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Vykonává činnost střední školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ve školním roce 2010/2011 se ve škole realizuje výuka v oboru vzdělávání M/01 Informační technologie (1. ročník), M/02 Obchodní akademie (1. a 2. ročník) a M/02 Ekonomické lyceum (1. a 2. ročník). V těchto oborech a ročnících probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). V ostatních ročnících probíhá výuka podle stávajících učebních dokumentů a realizuje se v oborech M/004 Obchodní akademie, M/040 Informatika v ekonomice a v oboru M/002 Ekonomické lyceum. Stanovený nejvyšší povolený počet žáků ve střední škole (440 žáků) ani vjednotlivých oborech nebyl překročen. Počet žáků se pohybuje v posledních třech letech na stejné úrovni. Výuka probíhá v historické budově na ulici Přemyslovců 4 ve Znojmě. Charakter budovy a její umístění vcentru města má vliv na realizaci stavebních úprav a oprav. Všechny

2 rekonstrukce musí být konzultovány s Ústavem památkové péče i s příslušným odborem Města Znojma. V posledních letech se přesto škole podařilo zrealizovat změny v materiálním zázemí, které významně zlepšily podmínky pro vzdělávání. Jedná se především o vybudování auly multimediální učebny, která slouží jak pro výuku, tak pro setkávání žáků nebo zákonných zástupců, popř. pro další školní akce. Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně, na malém hřišti v areálu školy a na sportovištích Města Znojma. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně sousední základní školy. Praktické vyučování (odborná praxe) je zajišťováno smluvně na pracovištích jiných subjektů. Významný podíl na naplňování profilu absolventa mají i partnerské vztahy s významnými firmami v rámci vyučovaných oborů a pořádání a účast v odborných soutěžích celostátního charakteru. Vzdělávání ve škole zajišťuje 32 pedagogických pracovníků, z nichž 6 nesplňuje odbornou kvalifikaci. Počet pracovníků je v posledních třech letech stabilní vzhledem k vyučovaným oborům. Od poslední inspekce v roce 2004 škola zlepšila oblast materiálního zázemí pro výuku a cíleně se zaměřila na rozšíření vzdělávací nabídky. Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) Vzdělávání v realizovaných oborech směřuje k tomu, aby absolvent získal především odborné kompetence, dokázal aplikovat získané poznatky vpraxi, ale byl i zároveň připraven k dalšímu studiu. Tento záměr vyplývá i z nastavení výběrových předmětů a navyšování hodinových dotací (disponibilní hodiny) profilových předmětů. Výuka je realizována podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT) a podle školních vzdělávacích programů (dále ŠVP). Výuka podle ŠVP byla zahájena od 1. září 2009 v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum a od 1. září 2010 v oboru Informační technologie. Komparační analýza ŠVP oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum proběhla s předstihem před vlastním hodnocením ve škole. Na základě výsledků analýzy odstranila škola nedostatek v části týkající se praktického vyučování. Další nedostatky, a z toho plynoucí nutnost aktualizace, jsou v částech: identifikační údaje, charakteristika ŠVP (např. realizace průřezových témat, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), učební plán (např. názvy předmětů, závaznost vyučovacích hodin), personální zajištění výuky. Při hodnocení ŠVP pro obor Informační technologie ukázalo vliv zkušeností při zpracování ŠVP, ale některé části neodpovídají požadavkům rámce, např. identifikační údaje, charakteristika ŠVP, učební plán, personální a materiální zajištění výuky. Ve všech třech ŠVP jsou velmi pečlivě rozpracovány učební osnovy. Škola naplňuje učební plány všech realizovaných vzdělávacích programů. Zjištěným nedostatkem (v dobíhajících oborech) byla absence schválených učebních plánů zpracovaných konkrétně pro dané období a obor. Pro výběrové předměty nedisponovala škola schválenými učebními osnovami. Tyto nedostatky škola odstranila v průběhu inspekční činnosti. 2

3 Organizace výuky je efektivní, odpovídá materiálním i personálním podmínkám školy a je v souladu s požadavky právních předpisů. Systém realizace praktického vyučování je určen a převážně zajištěn smluvně. Aktuální úpravy rozvrhu jsou pravidelně zveřejňovány v budově i na webových stránkách. Předávání informací uvnitř i vně je věnována odpovídající pozornost. Díky promyšlenému zveřejňování informací o činnosti a upevňování tradice školy se daří udržovat stabilní zájem uchazečů o studium ve škole. Velmi intenzivní zapojování žáků do mimoškolních aktivit je přínosem pro dosahování odborných kompetencí žáků. Standardní výuka je často doplňována účelně zařazovanými mimoškolními akcemi. Žáci se aktivně zapojují do projektů a soutěží, které mají převážně odborný charakter, a dosahují zde velmi dobrých výsledků. Stejně tak jsou žáci úspěšní ve středoškolské odborné činnosti. V návaznosti na zákonem daná práva žáků a zákonných zástupců poskytuje škola poradenské služby. Výchovný poradce stanovil konzultační hodiny i možnost dohody jiného konzultačního termínu. Ve funkci je od počátku školního roku a v současné době inovuje systém poradenství ve škole. V době inspekce nebyl jasně nastavený a propracovaný systém evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, založený na spolupráci se zákonnými zástupci. Ve výuce nebyl zřejmý diferenciovaný přístup k žákům na základě jejich individuálních schopností. Systémová podpora talentovaných žáků a podpora účasti žáků v odborných soutěžích směřuje k úspěšnému uplatnění žáků ve světě práce a pro rozvoj profesní kariéry. Učitelé se pravidelně zabývají hodnocením a vývojem prospěchu žáků v celém průběhu jejich vzdělávání na pedagogických radách a v předmětových komisích. Škola využívá vstupních i výstupních testů, dosažené výsledky sleduje, avšak jejich analýzu a sledování přidané hodnoty neprovádí. Úspěšnost žáků v externím hodnocení je ve srovnání s ostatními školami na průměrné úrovni. Ve výchovně vzdělávací oblasti škola zvyšuje intenzitu a zkvalitňuje dialog se sociálními partnery zejména na regionální úrovni. Ve vzájemné spolupráci byl vytvořen materiál, který sdružuje nezbytné poznatky, schopnosti a dovednosti absolventů, které by vyhovovaly potřebám budoucích zaměstnavatelů. Vedení školy podněty získané od partnerů vyhodnocuje, projednává a využívá ke zkvalitňování procesu vzdělávání. Podpora rozvoje osobnosti žáka byla sledována v hodinách všeobecného i odborného charakteru v oborech realizovaných podle ŠVP i v dobíhajících oborech. Vzdělávání v oblasti jazyků bylo ovlivněno zejména tím, že většina učitelů vyučuje jazyk prvním rokem bez náležitého vzdělání. Z rozhovorů vyplynulo, že mají zájem na doplnění vzdělání a mají zájem o spolupráci s uvádějící učitelkou. Výuka probíhala v příznivé pracovní atmosféře, kterou ojediněle zhoršovaly podmínky učebny. Převažovala frontální výuka spojená s řízeným rozhovorem a iniciativu projevovali zejména učitelé. Ne vždy byla vedena celá hodina ve vyučovacím jazyce, a pokud ano, žáci na pokyny přiměřeně reagovali. Občasné zařazení práce s didaktickou technikou a pracovními listy vedlo k podpoře aktivního přístupu žáků k výuce. Vzhledem ke zvoleným metodám tak žáci dostávali menší příležitost k formování řečových dovedností. Také vzájemná spolupráce na řešení úkolů vedoucí k podpoře rozvoje sociální gramotnosti chyběla. Sledovaná výuka v odborných předmětech byla cíleně zaměřená na získávání odborných kompetencí žáků. Odbornost vyučujících se pozitivně projevila při předávání informací žákům. Menší či větší pedagogické zkušenosti učitelů měly vliv na celkovou strukturu hodiny. Časté využívání názorných pomůcek, moderního výukového softwaru a samostatná práce žáků s výpočetní technikou byly velkým kladem výuky. Rušivým prvkem některých vyučovacích hodin byly podmínky učebny (hlučnost ventilátorů PC). Vyučující svou pozitivní 3

4 motivací a využitím přiměřených metod výuky vedou žáky k zájmu o zvolený obor a ve většině hodin i k aktivnímu přístupu ke vzdělávání. V oblasti výchovy ke zdraví byla výuka pozitivně ovlivněna odborným vedením výuky a dobrým prostorovým zajištěním. Ve všech sledovaných hodinách podporovalo vhodné zařazení skupinové a individuální práce rozvoj sociální gramotnosti žáků. Vyučujícím se daří vytvářet příznivou pracovní atmosféru, založenou na motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Ojedinělé individuální hodnocení žáka klasifikačním stupněm respektovalo nastavená pravidla. Motivační hodnocení se v hodinách objevilo, ale k efektivnímu sebehodnocení či vzájemnému hodnocení neměli žáci prostor. Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Při přijímání ke vzdělávání postupuje škola v souladu s právními předpisy. O vzdělávací nabídce informuje pravdivě a pro přijímací řízení v roce 2009 byla kriteria zveřejněna na webových stránkách školy a školních vývěskách. Kriteria obsahují konkrétní údaje pro přijímání ke vzdělávání. Dokumentace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení je jasná, přehledná a odpovídá legislativě. Nedostatkem kriterií je absence podmínek pro přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Evidence žáků se SVP je v kompetenci výchovného poradce, který v této oblasti spolupracuje s třídními učiteli. Péči o tyto žáky se škola věnuje, ale ve stěžejní dokumentaci školy se tato problematika vyskytuje okrajově. V době inspekce chyběl systém jejich evidence a podpora žáků se SVP není důsledně koordinována. Výchovný poradce, který je zároveň i školním metodikem prevence, vykonává činnost od počátku školního roku 2010/2011 a dosud neabsolvoval specializační vzdělávání. Činnost metodika je stanovena v Minimálním preventivním programu, v případě výskytu rizikového chování žáků jsou jasně nastavená pravidla a strategie školy. Koncepční strategie je stanovena v obecné rovině, v návaznosti na celostátní i krajské dlouhodobé záměry ve školství. Činnost školy se řídí celoročním plánem zpracovaným pro všechny oblasti. Ředitel školy splňuje požadavky na výkon funkce a plní povinnosti dané právními předpisy. Při řízení rozdělil kompetence pro jednotlivé pracovníky, v některých případech ale dochází ke kumulaci funkcí, což může ovlivnit činnost v dané oblasti. V rámci svých povinností spolupracuje se školskou radou a předkládá jí všechny zásadní dokumenty a seznamuje ji pravidelně s činností školy. Z předložené dokumentace (výroční zpráva, koncepce, vlastní hodnocení) vyplývá vzájemná kontinuita. Předávání informací o chodu školy je velmi dobře zajištěno prostřednictvím pedagogických rad, provozních porad, elektronické komunikace a každodenních kontaktů. Personální podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů. Výuku zajišťuje 32 pedagogů, z nichž 6 nesplňuje požadavky na odbornou kvalifikaci (jedná se především o učitele cizích jazyků a výpočetní techniky). Vedení školy si uvědomuje tuto situaci a personální podmínky průběžně řeší tak, aby do budoucna zajistilo maximální možnou kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Průběžné vzdělávání učitelů na základě předložených osvědčení a přehledu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v letech 2009 a 2010 probíhalo, ale zapojení 4

5 jednotlivců je nerovnoměrné a nesystematické. Škola věnuje náležitou pozornost začínajícím pedagogům prostřednictvím uvádějících učitelů. Materiální podmínky pro výuku mají standardní úroveň. Škola disponuje dostatkem odborných učeben, multimediální učebnou, učebnou fiktivní firmy, 2 učebnami jazyků. Pro zlepšení komfortu výuky je v některých učebnách výpočetní techniky zřízena klimatizace. Výuka je pravidelně podporována nadstandardně vysokým počtem prostředků informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Nedostatkem materiálních podmínek je malý prostor pro sociální zázemí žáků. Vzhledem k charakteru budovy je tento nedostatek odstranitelný prostorovými úpravami, na které škola potřebuje dostatek finančních prostředků. Prevence školní úrazovosti je založená na pravidelném seznamování žáků s pravidly bezpečného chování a vyhodnocováním možných rizik. Míra úrazovosti je ve škole nízká a má stabilní tendenci. Škola přijímá opatření k zajištění bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků a při všech činnostech pořádaných školou. V hodnoceném období let 2007 až 2009 škola hospodařila zejména s finančními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu (dále SR) a s příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele. Škola disponovala finančními prostředky v celkové roční výši ,7 mil. Kč, v roce ,1 mil. Kč a v roce 2009 také téměř 17,1 mil. Kč. Prostředky státního rozpočtu činily cca 97 % a byly použity zejména na platy a související zákonné výdaje. Na učebnice, učební pomůcky a ostatní školní potřeby škola vynaložila v hodnoceném období od 25 tis. Kč v roce 2008 do 145 tis. Kč v roce 2009, z toho ze SR průměrně ročně 65 tis. Kč, na školení a vzdělávání zaměstnanců průměrně ročně 42 tis. Kč, z toho na DVPP 37 tis. Kč. Investiční výdaje ve sledovaném období byly velmi rozdílné. Mimo pravidelný odvod zřizovateli škola z prostředků fondu reprodukce pořídila v roce 2007 dvě interaktivní tabule, v roce 2008 soubor počítačové techniky, klimatizaci do vybraných učeben a v roce 2009 rovněž vybavení další počítačové učebny výpočetní technikou a ústřední server. Ve sledovaném období škola využívala i další zdroje financování. V roce 2009 čerpala prostředky ve výši 252 tis. Kč na projekt Comenius. V roce 2010 škola pokračuje v projektu ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Dále využívala dotace na projekty MŠMT neinvestiční prostředky ze SR na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků. Z rozpočtu zřizovatele škola využívá každoročně 30 tis. Kč na pronájem sportovišť v městě Znojmě. Mimo výše uvedených finančních prostředků byla škole v roce 2009 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 60 tis. Kč na reprezentaci žáků v Portoriku. Finanční prostředky byly použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vedení školy dlouhodobě a cíleně podporuje partnerský vztah mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci. Informování rodičů o výsledcích vzdělávání žáků probíhá formou informačních schůzek, nyní je usnadněn využíváním elektronické formy komunikace. Na samosprávě školy se podílí studentský parlament, který se v případě potřeby schází s ředitelem. Velmi aktivně se škola zapojila do partnerské spolupráce s firmou BN SOFT, která společně se školou provádí certifikaci ECDL (European Computer Driving Licence), což je mezinárodně uznávaná objektivní metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Mezi další významné partnery patří firmy Microsoft Praha, Hewlett Packard Praha, EDU 2000 Praha a MÚVS ČVUT Praha, se kterými škola spolupracuje na projektu Studentské trenérské centrum. Rozvoj partnerství je i nadále klíčovou oblastí a management školy jí věnuje trvalou pozornost. 5

6 Závěry, celkové hodnocení školy Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka je realizována od školního roku 2010/2011 ve všech oborech podle školních vzdělávacích programů a v oborech, které dobíhají podle schválených učebních dokumentů. Komparační analýzy ŠVP zjistily nedostatky, které je třeba odstranit doplněním nebo aktualizací některých částí. Při příjímání žáků postupuje škola v souladu s právními předpisy, poskytuje pravdivé informace o své vzdělávací nabídce a má stanovena kriteria pro přijetí žáků. Nedostatkem je absence podmínek přijímání žáků se SVP. Evidence a podpora těchto žáků je nesystematická, i když je zřejmé, že škola žákům vzdělávání umožňuje. Formy a metody výuky směřují k rozvoji klíčových kompetencí žáků a výrazně se zaměřují hlavně do oblasti získávání odborných kompetencí. Rezervy jsou v podpoře sebehodnocení a vzájemném hodnocení žáků. Spolupráci školy s partnery je věnována vysoká pozornost, je využívána a přispívá k odbornému rozvoji a vzdělávání žáků. Materiální podmínky jsou na velmi dobré úrovni v oblasti ICT a je jím věnována cílená pozornost. Umožňují realizaci všech školních vzdělávacích programů. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech je školou dobře zajišťována. Personální oblast škola pravidelně analyzuje a odstraňuje vzniklá rizika. Složení a odborná kvalifikovanost pedagogického sboru, umožňuje plnit vzdělávací program školy. Finanční prostředky, kterými škola ve sledovaném období disponovala, jsou dostatečné k pokrytí nákladů na vzdělávání. Trendem ve vývoji školy je cíleně zaměřená pozornost na získání odborných kompetencí absolventa, který se bez problémů uplatní na trhu práce. Seznam příloh 1. Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírají Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, Brno. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. 6

7 Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 60 dnů požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu zašlete na výše uvedenou adresu. Složení inspekčního týmu: (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis Ing. Ilona Ptáčková Ilona Ptáčková v. r. Ing. Miloslava Brachová Miloslava Brachová v. r. Mgr. Jana Vágnerová Jana Vágnerová v. r. PaedDr. Bc. Jiří Blaška Jiří Blaška v. r. V Brně dne 30. listopadu 2010 Podpis ředitele školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy Ve Znojmě dne 16. prosince 2010 (razítko) Titul, jméno a příjmení Podpis PaedDr. Karel Rivola Karel Rivola v. r. Připomínky ředitele školy Datum Text Připomínky nebyly podány. 7

8 Příloha č. 1 Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírají: 1. Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, č. j. 98/175, ze dne 16. června Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 98/175 ze dne 16. června 2005 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4, č. j. 105/12, ze dne 14. června Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č. j. 98/175 ze dne 16. června 2005 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4, č. j. 140/172, ze dne 17. září Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, č. j / , ze dne 25. listopadu Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, č. j. JMK /2009, ze dne 17. prosince Potvrzení ve funkci ředitele, ze dne 31. srpna Jmenovací dekret, ze dne 29. srpna Výroční zpráva za školní rok , bez uvedení data 9. Pověření výkonem činnosti (metodik prevence sociálně patologických jevů) 10. Pověření výkonem činnosti (výchovný poradce) 11. Školní vzdělávací program ekonomické lyceum Znojmo, č. j. OA 09/617/Pu, s účinností od 1. září Školní vzdělávací program obchodní akademie Znojmo, č. j. OA 09/617/Pu, s účinností od 1. září Školní vzdělávací program s názvem Informatika v ekonomice Znojmo, č. j. OA 548/10/Pu, s účinností od 1. září Plán kontrolní činnosti na škol. rok , ze dne 25.srpna Rozvrhy všech tříd ve školním roce 2010/ Učební plány všech tříd ve školním roce 2010/ Výkaz o střední škole elektronická verze 18. Školní řád, s účinností od 16. listopadu Školní matrika ve školním roce 2010/2011 písemná i elektronická verze 20. Projekt Světová škola 2 (září 2009 prosinec 2011) 21. Plán akcí na 1. pololetí 2010/ Plán výchovného poradce na školní rok 2010/ Školní preventivní strategie (MPP) pro školní rok 2008/ Zápis z porady třídních učitelů s výchovným poradcem ze dne 31. srpna Program boje proti šikanování na OA a JŠ s p. s. j. z., Znojmo Přemyslovců 4 (bez data) 26. Zápis z porady předsedů sekcí konané dne 27. srpna Individuální vzdělávací plány ve školním roce 2009/2010 (6 ks) 28. Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP, č.j.: OA/779/10/Pu, ze dne 2. září Personální dokumentace pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Osvědčení a certifikáty z absolvovaných školení a akcí v rámci DVPP. 8

9 31. Přehled z akcí DVPP ve školním roce 2009/ Kniha úrazů, vedená od 1. září Kniha úrazů, vedená v období Záznamy o úrazu (2007, 2008, 2009) 35. S 36 Výkaz o úrazovosti (2007, 2008, 2009) 36. Rozbor úrazovosti , bez uvedení data 37. Evaluace školy za období , bez uvedení data 38. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok , bez uvedení data 39. Zápis o uzavření doplňkových voleb člena školské rady, ze dne 24. září Návrh programu jednání školské rady při OA a JŠ Znojmo, ze dne 11. listopadu Pedagogická rada dne 24. června Projekt světová škola 2 -Zpráva o činnosti ve školním roce 2009/ Webové stránky školy V Brně dne 30. listopadu 2010 Zpracoval: Titul, jméno a příjmení Podpis školního inspektora Ing. Ilona Ptáčková Ilona Ptáčková v. r. Titul, jméno a příjmení Podpis ředitele/ky školy PaedDr. Karel Rivola Karel Rivola v. r. 9

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1581/08-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1581/08-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1581/08-12 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1459/12-B. RNDr. Josefem Drobiličem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1459/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1164/09-12 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa: Žižkova 55, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 626 IČ:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-141/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-141/10-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-141/10-B Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa: 696 13 Šardice 521 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01302/08-06. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01302/08-06. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01302/08-06 Název školy: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Adresa: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-133/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-133/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-133/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1450/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1450/10-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1450/10-B Název kontrolované osoby: Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola spol. s r.o. Sídlo: 602

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1105/09-12 Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace Adresa: Tučapy 116, 683 01 Rousínov

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1983/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1983/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1983/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-98/09-13. okres Olomouc. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-98/09-13. okres Olomouc. Předmět inspekční činnosti 4 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-98/09-13 Název školy: Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Adresa: Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1307/08-12. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1307/08-12. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1307/08-12 Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace Adresa: Hroznová 1/65, 603 00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/09-B Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno Adresa: 602 00 Brno, Lerchova 65 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1111/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1111/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1111/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Sídlo Panská 3/856, 110 00 Praha 1 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/08-10 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/08-10 Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-161/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-161/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více