Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o."

Transkript

1 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 V Benešově dne 7.října 2009 Předkládá: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Mgr. Vladimír Černý ředitel školy

2 - 2 - Obsah: a) Základní údaje o škole.. 4 b) Přehled oborů vzdělávání. 7 Seznam oborů vzdělávání zařazených v síti MŠMT ČR a přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR 7 Přehled o počtech ţáků podle oborů, ročníků a tříd ve školním roce 2008/ Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol 9 Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení 9 Přehled o kapacitách školy 10 c) Přehled pracovníků školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti ve školním roce 2008/ Organizační schéma školy 16 d) Údaje o přijímacím řízení pro škol. rok 2009/ e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek ve škol. roce 2008/ f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 22 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 24 h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších externích kontrol 27 i) Základní údaje o hospodaření školy s dotacemi 29

3 - 3 - Zápis o projednání: Zápis o projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ve Školské radě Střední školy ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o. dne 7.října 2009.

4 - 4 - a) Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o Benešov, Husova 742 Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě MŠMT ČR: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne Identifikační číslo zařízení (IZO): IZO: Identifikátor zařízení: Právní forma: - společnost s ručením omezeným - IČ: Zřízení školy a typ hospodářské subjektivity: Škola byla jako společnost s ručením omezeným zaloţena notářským zápisem ze dne 7.prosince 1992 na Státním notářství pro Prahu 1 a byla zapsána do obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 oddíl C, vloţka ke dni 17.června Zřizovatel školy společnosti s ručením omezeným Svaz českých a moravských spotřebních druţstev , U Rajské zahrady 3/ právní forma : zájmové sdruţení právnických osob - statutární zástupce: Ing. Zdeněk JURAČKA, předseda SČMSD Ing. Václav POŠÍK, místopředseda SČMSD - IČ:

5 - 5 - Organizační struktura školy: 1) Jednatel společnosti: PhDr. Ludvík V O M Á Č K A, CSc. - statutární orgán 2) Ředitel školy: Mgr. Vladimír Č E R N Ý - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - aprobace: matematika zeměpis - praxe ve školství: 36 let 3) Úsek teoretického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování Mgr. Miloslav J A N Í K - vzdělání: vysokoškolské pedagogické - - aprobace: matematika - zeměpis - praxe ve školství: 34 let 4) Úsek praktického vyučování: - řídí zástupce ředitele školy pro praktické vyučování Jitka V Á V R O V Á - vzdělání: Vyuč. + ÚSO + DPS - aprobace: odborný výcvik - praxe ve školství: 28 let 5) Úsek ekonomicko-správní: - řídí ekonomka školy Ing. Jana S T R N A D O V Á - vzdělání: vysokoškolské ekonomické - praxe: 39 let 6) Školská rada: Školská rada byla ustanovena v souladu s 167 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) dne 15.listopadu Členové školské rady: Ing. Ivana FRANTESOVÁ - učitelka odborných předmětů školy - člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (ředitelem) Mgr. Miloslav JANÍK Miloš KUCHAŘ - zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování - předseda školské rady - člen školské rady zvolený pedagog. pracovníky školy - zákonný zástupce nezletilého ţáka školy - člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých ţáků a zletilými ţáky školy

6 - 6-7) Adresa pro dálkový přístup: - www adresa: tel.: tel./fax: Škola má jedenaosmdesátiletou tradici ve výchově a vzdělávání mladé generace. Od roku 1981 se začala specializovat na obchodní a ekonomické směry učební obory prodavač/ka, studijní obory ekonom obchodního provozu, provoz obchodu Od roku 1991 fungovala škola jako druţstevní podnik v rámci středních škol resortu spotřebního druţstevnictví. V souladu s tzv. transformačním zákonem došlo v roce 1993 k transformaci právního postavení školy na společnost s ručením omezeným. V tomto právním postavení existuje dosud. Zřizovatelem školy je Svaz českých a moravských spotřebních druţstev. K 1.září 1993 byla zaloţena obchodní akademie. Od školního roku 1999/2000 byly otevřeny dva nové učební obory pro sféru sluţeb kosmetička a kadeřníkkadeřnice. Od 1.března 2006 nese škola nový název Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o.. Změna názvu školy byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), neboť původní název (Střední odborné učiliště obchodní a Obchodní akademie..) neodpovídal nové školské legislativě. S účinností od 1.září 2005 byla rozdělena původně kumulovaná funkce jednatel-ředitel na 2 fyzické osoby, jednatelem byl jmenován PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ředitelem školy byl znovu jmenován Mgr. Vladimír Černý. Škola jako celek si klade za cíl zabezpečovat komplexní vzdělávací sluţby pro oblast ekonomiky, obchodu a sluţeb v daném spádovém regionu školy.

7 - 7 - b) Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2008/2009 Seznam oborů zařazených v síti MŠMT ČR a přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR 1) Obchodní akademie Kód oboru: M/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne ) Prodavač/ka se zaměřením pro smíšené zboţí Kód oboru: H/004 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: /94-74 ze dne ) Obchodník-Obchodnice Kód oboru: L/008 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţky MŠMT ČR Č.j.: /97-23 ze dne ) Kadeřník-Kadeřnice Kód oboru: H/001 (délka studia 3 roky, ukončení ZZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /98-23 ze dne ) Kosmetička Kód oboru: L/004 (délka studia 4 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval doloţka MŠMT ČR Č.j.: /01-23 ze dne ) Podnikání (nástavbové studium denní, večerní a dálková forma) Kód oboru: L/524 (délka studia 2 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: / ze dne ) Podnikání v oborech obchodu a sluţeb (nástavbové studium večerní forma) Kód oboru: L/521 (délka studia 3 roky, ukončení MZ) Učební plán: schval. doloţka MŠMT ČR Č.j.: /94-23 ze dne

8 - 8 - Přehled o počtu ţáků podle oborů, ročníků a tříd školní rok 2008/2009 Školní rok: 2008/2009 (stav k ) Obor vzdělávání Ročník Označení třídy Počet ţáků třídy z toho: H D Forma vzdělávání OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/004) I. II. III. IV. OA-1 OA-2 OA-3 OA KOSMETIČKA L/004 KADEŘNÍK KADEŘNICE (69-51-H/001) I. II. III. IV. I. II. III. K-1s K-2s K-3s K-4s K-1d K-2d K-3d PRODAVAČ/KA smíšené zboţí (66-51-H/004) I. II. III. P-1 P-2 P PODNIKÁNÍ L/524 I.. D PODNIKÁNÍ L/524 I. II. III. E-1 E-2 E Dálková Střední škola c e l k e m Z celk.poč. ţáků: Obchod. akademie SOU - abs.zš - SAUO - SAUO Dálková

9 - 9 - Sumarizace předchozí tabulky podle oborů, ročníků a typů škol (stav k ) Typ školy Obor vzdělávání Celkem ţáků R o č n í k Obchodní akademie M/ Kosmetička L/ Střední škola ekonomiky, obchodu a sluţeb SČMSD Benešov, s.r.o. Kadeřník-kadeřnice H/001 Prodavač/ka smíšeného zboţí H/ Podnikání L/524 Podnikání L/524 forma Dálková forma Střední škola celkem Přehled o počtu ţáků dle finančního zabezpečení Typ školy Počet ţáků celkem Sponzorovaní ţáci Celkem Spotřeb.druţ. Státní ţáci Škola

10 Přehled o kapacitách školy a) učebny pouţívané školou: Počet učeben pouţívaných školou Učebny celkem: 16 z toho nevyhovující 0 odborné 4 pro méně neţ 20 ţáků 3 pro 20 aţ 40 ţáků 13 pro více neţ 40 ţáků 0 b) pracovní místa pro odborný výcvik ţáků Počet pracovních míst pro odborný výcvik ţáků Potřebná pracovní místa pro OV 154 Vybavená pracovní místa pro OV 154 Chybějící pracovní místa pro OV 0

11 c) Přehledy pracovníků školy, přehled o jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti (stav k ) Úsek vedení společnosti: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání VOMÁČKA Ludvík, PhDr., CSc Jednatel společnosti VŠ Úsek vedení školy: Jméno pracovníka Datum narození Rok nástupu do školy Pracovní zařazení Vzdělání ČERNÝ Vladimír, Mgr Ředitel školy VŠ pedagog. JANÍK Miloslav, Mgr Zástupce ředit. pro teoretické vyučování VŠ pedagog. VÁVROVÁ Jitka STRNADOVÁ Jana, Ing Zástupce ředit. pro praktické vyučování Ekonomka školy VYUČ, ÚSO, DPS VŠ ekonom.

12 Úsek ekonomicko-správní: Jméno Datum Rok nástupu Pracovní Vzdělání pracovníka narození do školy zařazení BENEŠOVÁ Lenka Účetní ÚSO VRBOVCOVÁ Zdeňka Sekretariát, účetní ÚSO KUCHAŘ Miloš Školník ÚSO JANÍK Miloslav, Mgr Obsluha plyn. kotelny VŠ + zkoušky JIRKO Josef Údrţbář SO JUNGMANNOVÁ Vlasta Uklizečka SO ČERVINKOVÁ Hana Uklizečka Základní MÁDLOVÁ Františka Uklizečka SO

13 Úsek teoretického vyučování: Jméno pracovníka Datum narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy BALÍKOVÁ Jana, Ing Vzdělání Aprobace VŠE + DPS Odb. př. BRYCHOVÁ Eva, Mgr PedF Rj Tv BUKOVSKÝ Petr ÚSO studuje VŠ Vyučuje předmětům EKO, EKP, UCE, STA, CER,CHP, OA-4, E-2 třídnictví TEV, ADP, RJ K-3d, K-2s třídnictví Počet vyuč. hodin ICT 25 ČERNÁ Hana, Mgr PedF Bi ZDR 10 ČERNÝ Vladimír, Mgr. (Ř) FRANTESOVÁ Ivana. Ing VŠE + DPS PedF Ma-Ze PRA, SPV 7 DVOŘÁKOVÁ Irena VYUČ, ÚSO, DPS Odb. př. - EKO, PEK, EKC, ZBO, ICT OA-2, E-1 třídnictví HANIKÝŘOVÁ Renata ÚSO - NJ 10,5 TCH 25,5 5,5 HODŢOVÁ Ivana, Mgr PedF Ma-Che JANÍK Miloslav, Mgr PedF MFF Ma-Ze (ZŘ TV) JASZOVÁ Marcela, Mgr FF UK DE-ČJ MAT, CHE, CVM, MTR K-2s, K-3s třídnictví koord.evvo MAT, HOZ CJL, DEJ 25, KÁROVÁ Ivana, Mgr FF + DPS Psy ZDR, PSV KOS, PSY, PSP 15 KEHAROVÁ Jaroslava, Mgr FF ČJ-NJ CJL,NJ OA-1 třídnictví 25,5 KŘEČKOVÁ Eva ÚSO studuje VŠ AJ 14

14 - 14 Úsek teoretického vyučování pokračování: Jméno pracovníka Datum narození Délka pedag. praxe Rok nástupu do školy KŘÍŢOVÁ Jiřina, Mgr PedF FF MAŠKOVÁ Martina, Ing VŠE + DPS PARISOVÁ Dagmar ÚSO DPS Vzdělání Aprobace On-Dě- Obk Odb. př. PAVLIS Zdeněk, Mgr PedF Ma POLAČKOVÁ Marta, Ing VŠE + DPS + st.zk. - JN Odb. př., JN STRUŠKOVÁ Kamila, Mgr FF Čj-Dě Vyučuje předmětům OBN, CSV, PEK OA-3 třídnictví SST, PSY UCE, EKO, MGM,MAR, DEV P-3, E-3 třídnictví KOS TEV, MAT, OPO, ZPV, OBN,FYZ ZAE,ADP K-1d, K-2d třídnictví Vých.porad. Koord. NSJ NJ, EKP, PEK, OBP D-1, P-1 třídnictví CJL, DEJ K-1s třídnictví Počet vyuč. hodin SVOBODOVÁ Marie SO Aranţ.. PRP 1 ŠKANTOVÁ Jana PedF Odb. př. ŠRÁMKOVÁ Jaroslava, Ing TROJÁNKOVÁ- VYTRHLÍKOVÁ Tereza UHROVÁ Jana, Mgr VOVSÍKOVÁ Petra VŠCHT DPS SZZ-AJ SŠ SZZ-AJ PedF Vyuč. ÚSO, DPS ZBO, MTR P-2 třídnictví 25, ,5 11 AJ AJ 3 AJ Rj-Vv AJ 6 AJ, VV, EVV,RJ 10,5 TCH 3 WAGNEROVÁ Jitka, DiS VOŠ-pedag. st.zk. AJ AJ AJ 19

15 Úsek praktického vyučování: Jméno pracovníka Datum narození Délka pedagogické praxe Rok nástupu do školy MÁLKOVÁ Eva Vzdělání Vyuč., ÚSO,DPS Vyučuje předmětům Prac. úvazek Prodavač. OV 1 DVOŘÁKOVÁ Irena Vyuč ÚSO, DPS FRÝBOVÁ Marie Vyuč, ÚSO, ped.min RUDOLFOVÁ Anna Vyuč. studuje SŠ VOVSÍKOVÁ Petra Vyuč. ÚSO, DPS Kadeř. OV 1/1 Kadeřn. OV 1/1 od /2 Kadeř. OV 1/2 Kadeř. OV Od /2 po MD ŢIŢKOVÁ Pavlína Vyuč. ÚSO studuje VŠ Kadeř. OV 1/2 BRADÁČOVÁ Michaela PARISOVÁ Dagmar ŠACHLOVÁ Helena ÚSO ÚSO DPS Vyuč. ÚSO,DPS Kosmet. OV 4/5 Kosmet. OV 1/1 Kosmet. OV 2/5

16 - 16 Organizační schéma školy J E D N A T E L SPOLEČNOSTI Ř E D I T E L ŠKOLY Úsek teoretického Úsek praktického Úsek BOZP, PO vyučování vyučování ekonomicko-správní Zástupce ředitele Zástupce ředitele Ekonomka fa BEZPO pro pro teoret.vyučování prakt.vyučování Učitelé Učitelé Sekretariát všeobecně odborného ředitele vzdělávacích výcviku předmětů Účetní Učitelé Instruktoři odborných odborného předmětů výcviku Školník Správní zaměstnanci

17 d) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 (dle stavu k ) Ve školním roce 2008/2009 organizovala škola přijímací řízení pro všechny obory studia, otevírané od školního roku 2009/2010, tj. od 1.září Legislativním základem pro organizaci přijímacího řízení byl zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 60. v platném znění. Ředitel školy v souladu se školským zákonem vydal dne 30.ledna 2009 rozhodnutí Jmenování komise školy pro přijímací řízení v roce 2009 a vydal dne 30.ledna 2009 Opatření ředitele školy k přijímacímu řízení pro školní rok 2009/2010, kde jsou pro jednotlivé obory studia uvedeny upřesňující pokyny pro organizaci přijímacího řízení ve škole a kriteria pro přijímání ke studiu. Oba tyto dokumenty byly v době konání přijímacího řízení zveřejněny na vývěsce školy, a to v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Dne 22.dubna 2009 vydal ředitel školy Dodatek č. 1 k výše citovanému Opatření ředitele školy k přijímacímu řízení, v němţ vyhlásil 2.kolo přijímacího řízení a vyhlásil upřesňující informace pro přijímací řízení do nástavbového studia. Pro absolventy základních škol byla organizována 2 kola přijímacího řízení, a to: 1. kolo přijímacího řízení.. 22.dubna kolo přijímacího řízení.. od 27.dubna 2009 Číselné údaje o přijímacím řízení: (sumarizace po 1. a 2. kole přijímacího řízení) Obchodní akademie (63-41-M/02 -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu.. -počet ţáků v 1.ročníku 23 ţáků 23 ţáků 11 ţáků Kosmetické sluţby (69-41-L/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 29 ţáků 29 ţáků 12 ţáků Prodavač/ka (66-51-H/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 12 ţáků 12 ţáků 9 ţáků

18 Kadeřník Kadeřnice (69-51-H/01) -přihlášení ke studiu -přijatí ke studiu -počet ţáků v 1.ročníku 30 ţáků 30 ţáků 17 ţáků Přijímací řízení pro uchazeče o nástavbové formy vzdělávání: Podnikání (64-41-L/524) dálková forma studia -přihlášení ke studiu 38 uchazečů -přijatí ke studiu.. 38 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 29 ţáků Podnikání (64-41-L/524) denní forma studia -přihlášení ke studiu 24 uchazečů -přijatí ke studiu.. 14 ţáků -počet ţáků v 1.ročníku.. 14 ţáků V rámci přijímacího řízení byla vedena agenda související se zápisovými lístky, a to jak u uchazečů absolventů ZŠ, tak u uchazečů absolventů oborů středního vzdělávání s výučním listem.

19 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, o výsledcích závěrečných a maturitních zkoušek ve škol. roce 2008/2009 Výsledky závěrečných zkoušek: Prodavač/ka se zam. pro smíšené zboţí (66-51-H/004) Počet tříd 1 Počet ţáků, kteří konali ZZ 13 Prospěch - s vyznamenáním 0 - prospěli 13 ţáků - neprospěli 0 Kadeřník Kadeřnice (69-51-H/001) Počet tříd 1 Počet ţáků, kteří konali ZZ 18 Prospěch - s vyznamenáním 1 - prospěli 17 ţáků (z toho 1 po opravné zkoušce) - neprospěli 0

20 Výsledky maturitních zkoušek: Obchodní akademie (63-41-M/004) Počet tříd 1 Počet ţáků, kteří konali MZ 22 Prospěch - s vyznamenáním 0 - prospěli 22 ţáků (z toho 6 po opravné zkoušce) - neprospěl 0 Kosmetička (69-41-L/004) Počet tříd 1 Počet ţáků, kteří konali MZ 18 Prospěch - s vyznamenáním 4 - prospěli 14 - neprospěl 0 Podnikání dálková forma (64-41-L/524) Počet tříd 1 Počet ţáků, kteří konali MZ 12 Prospěch - s vyznamenáním 1 ţák - prospěli 11 ţáků - neprospěl 0

21 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Statistika 2.pololetí školního roku 2008/2009 (po opravných zkouškách) Třída Obor vzděl. Třídní učit. Počet ţáků třídy Počet dívek třídy PROSPĚCH VYZNAME NÁNÍ PROSPĚCH PROSPĚLI NE- PRO- SPĚLI NE- KLA- SIFI- KOVÁ- NI Prům. prosspěch třídy ZAMEŠKANÉ HOD.-PRŮMĚR NA 1 ŢÁKA neomluvené omluvené OA-1 OA-2 OA-3 OA-4 K-1s K-2s K-3s K-4s P-1 P-2 P-3 K-1d K-2d K-3d for. D-1 Dálková f. E-1 Dálková f. E-2 Dálková f. E-3 Obch. akademie Keharová, Mgr. Obch. akademie Frantesová, Ing. Obch. akademie Kříţová, Mgr. Obch. akademie Balíková, Ing. Kosmetička Strušková, Mgr. Kosmetička Brychová, Mgr. Kosmetička Hodţová, Mgr. Kosmetička Hodţová, Mgr. Prodavač sm.zb. Polačková, Ing. Prodavač sm.zb Škantová Prodavač sm.zb Mašková, Ing. Kadeřník Pavlis, Mgr. Kadeřník Pavlis, Mgr. Kadeřník Brychová, Mgr. Podnikání Polačková, Ing. Podnikání Frantesová, Ing. Podnikání Balíková, Ing. Podnikání Mašková, Ing , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 7 0, , , , ,00 7 0, ,

22 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Jméno pedagog.pracovníka Druh vzdělávání Poznámka Balíková Jana, Ing. Brychová Eva, Mgr. Změny v účetnictví Daň z přidané hodnoty Studium pro koordinátory ŠVP Nová maturita - pro zadavatele Vzděl.středisko ing.p.stohl (certifikáty) DVPP seminář Bukovský Petr Studium VŠ Vysoká škola podnikání Černá Hana, Mgr. Fórum výchovy ke zdraví 2009 Kalokagathie /3 dny/ Osvědčení Černý Vladimír, Mgr. Frantesová Ivana, Ing. Hodţová Ivana, Mgr. Janík Miloslav, Mgr. Keharová Jaroslava, Mgr. Kříţová Jiřina, Mgr. Školský management QMS ISO 9001 seminář pro manaţery jakosti Nová maturita Změny v účetnictví Daň z přidané hodnoty Jazyková škola AKCENT studium angl. Jazyka QMS ISO 9001 seminář pro interní auditory Specializační studium pro koordinátory EVVO Uplatnění nových učebnic pro hospodářský zeměpis Nová maturita Nová maturita komisařka - hodnotitel NJ Gramatic ohne Langeweite Aktualizace předmětu PEK Lidská práva (pro OBN) PedF UK - ukončení studia Certifikát manaţer jakosti QMS Česká společnost pro jakost seminář Vzděl.středisko ing.p.stohl /1d Vzděl.středisko ing.p.stohl /1d (za vš. předchozí certifikáty) certifikát Česká společnost pro jakost certifikát Sdruţení středisek ekologické výchovy (2 leté studium) ZDVPP a SSŠ - ukončení studia Seminář ZDVPP seminář ZDVPP a SSŠ /Osvědčení Seminář - St.těsnopis.ústav Semináře a přednášky

23 Mašková Martina, Ing. Pavlis Zdeněk, Mgr. Polačková Marta, Ing. Změny v účetnictví Daň z přidané hodnoty Projekt Brána jazyků AJ Primární prevence rizikových faktorů Problémoví ţáci Změny v účetnictví Daň z přidané hodnoty Gramatika bez nudy (NJ) Vzděl.středisko ing.p.stohl (certifikáty) NIDV (osvědčení) DVPP osvědčení Seminář - PPP Vzděl.středisko ing.p.stohl (certifikáty) certifikát Uhrová Jana, Mgr. Jazyková škola kurz FCE - anglický jazyk Jazyková škola AKCENT Wagnerová Jitka, DiS. Vávrová Jitka Jazyková škola kurz CAE - anglický jazyk Speciální pedagogika Studium pro koordinátory ŠVP Jazyková škola AKCENT Studium UK DVPP Parisová Dagmar Odborné kurzy kosmetiky Osvědčení Šachlová Helena Odborné kurzy kosmetiky RYOR Dvořáková Irena Kurs vizáţistiky Certifikát IPKS Rudolfová Anna Nástavbové studium Podnikání SŠEOS Benešov Ţiţková Pavlína Bradáčová Michaela Kurs vizáţistiky Studium VŠ - ukončení Kurs vizáţistiky Studium DPS Certifikát IPKS Vysoká škola podnikání Certifikát IPKS

24 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2008/2009 Ve škole funguje řada zájmových aktivit, ve kterých se ţáci mají moţnost seberealizovat. Škola se snaţí svoji nabídkou mimoškolních aktivit vytvořit ţákům prostor pro svobodné rozhodnutí rozvíjet svoji osobnost kladným směrem v oblasti svých zájmů a minimalizovat tak vliv negativních společenských jevů, které na ţáky působí. Je zřízena funkce výchovného poradce a funkce koordinátora prevence negativních společenských jevů. Je vypracován plán výchovného poradenství pro příslušný školní rok a dále minimální preventivní program Škola bez drog. Výchovný poradce i koordinátor prevence negativních společenských jevů mají absolvované příslušné specializační studium. Pro oblast environmentální výchovy je zřízena funkce koordinátora environmentální výchovy a osvěty. Koordinátorka EVVO úspěšně dokončila příslušné specializační studium. Nosnou myšlenkou mimoškolních činností v oblasti pohybové aktivity je rozvoj zdravého způsobu ţivota, který kompenzuje působení negativních civilizačních faktorů. V oblasti dalšího odborně-profesního rozvoje osobnosti ţáků se jedná o odborné mimoškolní aktivity a dále o odborné zahraniční aktivity školy, v nichţ mají ţáci moţnost pracovat nebo se jich zúčastnit. Ve školním roce 2008/2009 zabezpečovala škola následující mimoškolní aktivity pro ţáky školy: - Sportovní krouţky zaměření zejména na míčové hry, softball - Konání zájezdů na hory lyţování a turistika - Odborné aktivity - výpočetní technika a internet - degustace - odborné exkurze - odborné soutěţe kadeřnické a kosmetické - odborné soutěţe obchodní - odborné soutěţe cizích jazyků JN, JA - odborná soutěţ českého jazyka a literatury - odborná soutěţ matematiky Klokan - maturity nanečisto - Zahraniční aktivity školy - škola zabezpečila týdenní exkurzi studentů v Anglii v rámci projektu školy Poznáváme země EU s odborným zaměřením na bankovnictví, právo a jazykovou průpravu.

25 škola zabezpečila jednorázové poznávací exkurze pro ţáky školy do Rakouska a do Německa Tyto zahraniční aktivity školy sledují zdokonalení studentů v příslušném cizím jazyce, po odborné stránce navazují na studovaný obor, významná je i poznávací sloţka navštívené země. - dále škola zabezpečuje účast ţáků na soutěţí (např. sportovních ) - zabezpečení účasti ţáků školy na kulturních akcích v rámci okresního města (výstavy, besedy, přednášky, filmová a divadelní představení ) - jsou organizovány zájezdy pro ţáky na divadelní představení do praţských divadel - v oblasti prevence negativním společenským jevům byly organizovány odborné přednášky a besedy s lékaři, kriminalisty - ve spolupráci s autoškolou je pro ţáky školy organizován kurz k získání řidičského oprávnění - velká pozornost je věnována problematice přípravy ţáků na první vstup do zaměstnání zde je nutno podtrhnout výbornou spolupráci s Úřadem práce v Benešově - některé koncerty a literární pásma byly organizovány přímo ve škole - minimální zájem projevili ţáci školy v zapojení do jednotlivých olympiád organizované pro ţáky středních škol Přehled o mimoškolních a prezentačních akcích školy je uveden v následující části.

26 Mimoškolní akce ve školním roce 2008/2009 Měsíc konání Název akce Místo akce Třída Pedagog.prac. Září Říjen Exkurze hl.město Exk.: Bellazi K-1d K-1s Pavlis Parisová, Šachlová Listopad Divadel.představení Ekocentrum Podhoubí Zahraniční akce Rakousko Exk. Kadeřnický servis Exk. Fa Bellazi Výstava foto J.Saudla 3 Vídeň K-4s OA-2 OA-4, K-4s, K-3s K-3d K-2s K-2s Strušková Frantesová Balíková, Hodţová, Mašková Dvořáková, Frýbová Bradáčová Brychová Prosinec Exk. Centrální banka Exk.Obch.dům Arkády Náprstkovo muzeum Exk. Muzeum ČNB Zahraniční akce Rakousko Pankrác Adventní Vídeň OA-4 P-2, P-1 K-3d OA-3 OA-2, OA-3 Balíková Škantová, Polačková Uhrová Frantesová Frantesová, Polačková, Keharová Leden Maturitní ples školy Benešov OA-4, K-4s, E-3 Sdruţení rodičů Únor Exk. Věznice Jiřice Ekocentrum Podhoubí Exk. Fa Bellazi Jiřice OA-4, K-1d, K-2d OA-1 K-1s Polačková, Bukovský Frantesová Parisová Březen Exk.: BEAUTY Kosmetický veletrh Divadel.představení Exk. Nár.muzeum Exk. Histor.město Divad. v Dlouhé výstava Tábor K-1d, K-2d K-3s OA-2 OA-1, D-1 K-2s Frýbová, Rudolfová Bradáčová Frantesová Strušková, Pavlis Brychová Duben Divadel.představení La Bella Dona veletrh Inter Charm Beauty OA-1, K-1s K-2s, K-4s K-3d Keharová, Strušková Bradáčová Dvořáková, Vovsíková Květen Školní výlet Školní výlet Camping Bezdrev Sázava Sedliště OA-3 D-1 Kříţová, Strušková Polačková Červen Školní výlet Školní výlet Školní výlet Školní výlet Exk. Fa Bellazi Školní výlet Ledeč n.s. Nová Ţivohošť Jablonná n.vlt. Nová Ţivohošť K-1d K-2s P-2, K-2s OA-1 K-1s K-1s Pavlis, Mašková Brychová Škantová, Hodţová Keharová, Strušková Parisová, Šachlová Strušková

27 h) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími externími kontrolními orgány Česká školní inspekce - poslední inspekce ČŠI: března inspekční zpráva čj. ČŠI-497/ Závěr Inspekční zprávy : Střední škola splňuje ve sledovaných oblastech zákonem dané podmínky k výkonu své činnosti. Materiální podmínky pro výuku cizích jazyků jsou průměrné, škola postrádá soustředění pomůcek do jedné učebny a jejich snadné použití. Personální podmínky jsou standardní, vyučující mají ještě dostatek času na doplnění požadované způsobilosti. Celkově je oblast hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků standardní. Inspekcí sledované oblasti škola zajišťuje standardním způsobem. Poznámka: Ředitel školy podal připomínku k obsahu inspekční zprávy, týkající se Personálních podmínek, a to kvalifikace vyučujících německého jazyka. ČŠI vydala stanovisko k připomínkám (čj.: ČŠI-865/07-02 ze dne ): Německý jazyk učí tři vyučující, všechny tři jsou odborně kvalifikovány pro tuto výuku ve střední škole Středočeský kraj Krajský úřad odbor kontroly - datum: kontrolu provedly: Soňa Šobrová vedoucí kontrolní skupiny Libuše Čejková člen kontrolní skupiny - veřejnosprávní kontrola na místě, ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen kontrola ), - Úplnost a průkaznost vedení účetní evidence finančních prostředků poskytnutých krajem a jejich pouţití ke stanovenému účelu za období: od do Závěr: Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky

28 AUDITOR ev.č datum: 21.května Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaloţení dosaţeného výsledku hospodaření k zpracovaná s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. - Výrok auditora k finančním informacím: Podle mého názoru Výkaz zisku a ztráty ve všech významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření soukromé školy za rok 2008 v souladu s účetními předpisy. Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2008 a použití zisku za rok 2008 ve všech významných ohledech splňuje podmínky využití zisku na vzdělávání a školské služby. Na základě uvedeného závěru dávám výrok bez výhrad pro soukromou školu Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Krajská hygienická stanice - datum: 14.května kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.. Závěr: nebyly shledány hygienické závady ČR SOA v Praze Státní okresní archiv Benešov - datum: 4. května skartační řízení v souladu s ustanovením 10 zákona č. 499/2004 Sb. Závěr: Skartační řízení proběhlo v souladu s uvedeným zákonem Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pracoviště Benešov - datum: 26.ledna Kontrola účinnosti sterilizace na kosmetickém pracovišti školy Závěr: Dosaţenými hodnotami fyzikálních parametrů sterilizace, výsledky chemických testů a biologických indikátorů byla v kontrolovaném cyklu sterilizačního přístroje MELOG 75 výr. č prokázána sterilizační účinnost

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 V Benešově dne 7.října 2010 Předkládá: PhDr. Ludvík

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Statutární orgán: PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. jednatel společnosti Předkladatel: Mgr. Vladimír Černý ředitel

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola tradičních řemesel

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 1 2 2 0 1 3 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o.

Výroční zpráva. Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. Výroční zpráva Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. školní rok 2008/2009 Výroční zpráva byla projednána 2. 10. 2009 se zřizovatelkou Střední školy hotelové Zlín, s.r.o. Datum: 02. 10. 2009 PhDr. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o.

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. jednatel DZC, spol. s r.o. Výroční zpráva byla projednána 10. 10. 2014 na jednání Školské

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Plzni dne 23. 9. 2014 1 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy... 4 1. Charakteristika školy... 4 1.1. Název školy, adresa... 4 1.2. Kontakty... 4 1.3.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví +420 38 635 40 67 e-mail: svepes @skolacb.cz www.skolacb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více