VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1

2 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy dle posledního rozhodnutí o zaazení do sít škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, Rada mstské ásti s. Armády 23, Praha 6, kód okresu Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne Souástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou výchovu a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola i nadále pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. 4. Vzdlávací program školy - pehled uebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT ( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) íslo uebního dokumentu.j.: /96-2, Základní škola Tídy s rozšíenou výukou jazyk (oznaené RVJ): íslo uebního dokumentu /96-2, Základní škola, s rozšíenou výukou cizích jazyk íslo uebního plánu /

3 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo.pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci pedagogití nepedagogití b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci poet z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy: 45 let c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupe 10 1 II. stupe 15 1 (studuje PF) vychovatelé 1 3 d) aprobovanost výuky v % 90% e) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 5 pracovník 3 dchodkyn nahrazeny absolventy ped. fak. a 2 vychovatelky ŠD zdravotní dvody f) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 3 g) nov pijatí absolventi neuitelského studia v daném školním roce 0 3

4 h) další vzdlávání pedagogických pracovník Semináe, kurzy Metodický a jazykový kurz AJ Ped. fak. UK 1 AJ - metodika PC Praha 1 Multimediální kurz AJ pro ZŠ VEKTOR 5 Škola hrou FTVS - UK 1 Kooperativní uení OSF 2 SPU I. st - dyskalkulie Vzdlávací centrum Mikulova, Praha 4 2 Semináe k pedagogickým praxím Pírodovdecká fakulta UK 2 Djepisné semináe 2x PC - Praha 1 Památky Prahy PC - Praha 3 Zempisné semináe 3x PC - Praha 1 Seminá projektové vyuování PF UK 1 zempisu Chemie - seminá SPŠ Chemická 1 Kurz arteterapie AA 1 Píprava na inspekci ve škole Vzdlávací centrum pro veejnou správu 1 Organizaní ád školy Vzdlávací centrum pro veejnou správu 1 Metodika hospitaní innosti Vzdlávací centrum pro veejnou správu 1 Protidrogová prevence Vzdlávací kurz pro metodiky, primární prevence drogových závislostí Seminá pro školní metodiky, primární prevence drogových závislostí. - pravidla efektivní komunikace s žáky PREVCENTRUM 2 ÚM Praha 6 1 ch) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání: 1. vysokoškolské manažerské studium 1 2. vysokoškolské studium Pedagogické fakulty 1 3. jazyková škola 1 4

5 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny): 1 budova + sportovní areál Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy V r. 2001/02 škola pokraovala ve financování kvalitního vybavení ueben, kabinet a dalších prostor v budov školy: Vybavení školní knihovny a studovny informaního centra prbžné doplování literatury a asopis Dovybavení studovny poítai Vybavení sborovny k stávajícím PC tiskárnou Informaní kiosek využívaný žáky o pestávkách Vybavení cviné kuchyn pro žáky novými spotebii Do dvou tíd nový školní nábytek Do dvou tíd - repase nábytku Úpravy a opravy sportovního areálu Doplování skladu uebnic Tetí etapa nákupu nábytku do spoleenské místnosti pro zamstnance (FKSP) Do školní kuchyn bezdotykové baterie Další drobné opravy a úpravy zaízení budovy 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k

6 9. Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 19, ,3 b) na uitele: I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 18-15,18-16,6 10. Zamení tíd s rozšíenou výukou poet žák: 140 poet tíd: 7 specializace: rozšíená výuka jazyk Aj / Fj V roce 2001/2002 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách, díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk opt anglitinu, od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. Po porad s pedagogy, se školním psychologem a na základ nkolikaletých zkušeností jsme se rozhodli ve 3. a 4. roníku k organizaní zmn a sice v tchto ronících již nejsou paralelní tídy tradin dleny na jazykovou a nejazykovou, ale zvolili jsme model integrace skupiny žák s RVJ do bžné tídy, což pináší adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících. Mizí koncentrace výchovných problém, je rovnomrnji rozložen poet žák s SPN, nároky na práci žák v obou tídách jsou rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. Mizí díve zetelná nadazenost žák s RVJ, což je jist také nezanedbatelný pozitivní pínos z hlediska psychologického. Tento postup byl velmi kladn hodnocen i ŠI, která v únoru r zde vykonávala inspekní innost. Ve všech jazykových hodinách žáci pln využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize a jazykovou laborato. V loském školním roce bylo oteveno školní informaní centrum knihovna, studovna s možností práce na poítaích a internetu. Tím se znan rozšíila možnost získávat aktuální informace o cizích zemích pi cizojazyné výuce. Proto je veškeré vybavení k dispozici nejen tídám a skupinám s RVJ, ale i žákm bžných tíd. roník RVJ Poet žák 3. roník 3. A, 3. B - 2 skupiny roník 4. A, 4. B - 1 skupina roník 5. A - celá tída roník 6. A - celá tída roník 7. A - celá tída roník 8. A - celá tída roník 9. A - celá tída 11 Celkem 140 žák 11. Zamení specializovaných tíd 6

7 Poet žák ve specializovaných tídách celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování Poet integrovaných dtí celkem (na základ doporuení PPP, SPC nebo odborného lékae) z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 13 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál z vyšetení v PPP byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce, nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. Již tetím rokem pracují uitelé s dvma žáky s vážným tlesným postižením zrakovou vadou trvalého charakteru (tžkou slabozrakostí). Po tíleté zkušenosti mžeme integraci do bžné školy považovat za zdailou. Oba žáci pi výuce využívají speciálních kompenzaních pomcek, pracují podle individuálního výukového plánu, dosahují stále výborných školních výsledk a úspšn se zaleují i do rzných mimoškolních aktivit, soutží apod. Dík patí nejen velké péi rodi, ale i pedagogm, kteí s obma žáky denn pracují. 13. Peazení do ZvŠ poet žák: 1 ze kterých roník - 7. ro. 14. Výsledky zápis do prvních tíd Poet prvních tíd Poet dtí pijatých do prvních tíd Z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) Poet odklad pro školní rok 2002/

8 15. Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku státní a církevní gymnázium 5 2 soukromé gymnázium - - b) na státní a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou z devátých roník pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy bez rozlišení pijato: 1 žák d) do uebních obor (státních i soukromých) ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém roníku: 42 (1 žák je v cizin) v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování žáci % žáci % velmi dobré % % uspokojivé 3 1% 4 1% neuspokojivé žáci v cizin b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2000/2001 poet hodin Šk. rok 2000/2001 poet žák Šk. rok 2001/2002 poet hodin Šk. rok 2001/2002 poet žák I. stupe II. stupe 260 *) Celkem *) úmyslné záškoláctví jednoho žáka, který k nám nastoupil do 8. roníku, rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 byl umístn do dtského diagnostického ústavu v Praze 4 8

9 18. Prospch žák Prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % Klasifikováni % % I.st. II. st % % Prospli I. st % % II. st % % z toho s vyznam % 80 49% Neprospli I. st ,5% II. st. 11 6,5% 3 2% Neklasifikov.I. 2 1% - - st. II. st. 2 1% 2 1% celkový prmr 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,33 1,37 II. stupe 1,73 1,63 Celkem 1,53 1,5 19. Školní družina klub poet oddlení poet žák Školní družina Školní klub - - Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk.r. 2001/02 školní družina opt otevela tyi oddlení. Bohužel si nemohla udržet své vyhovující prostory z pedcházejícího roku a provoz družiny opt probíhá ve tídách. Pesto je zajištna kvalitní práce s dtmi, pevažují innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítí velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiují své dovednosti a podílejí se i na spoleenských akcích poádaných školou, nap. na celoškolní výstav výtvarných a rukodlných prací, vánoních vystoupeních, bevnovském posvícení a jiných akcích veejných organizací. Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledního pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity - (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2001/02 oteven. Škola nabídla žákm 27 zájmových kroužk. A byla rozšíena i innost Školního sportovního klubu Ddina Centrum sportu pi ZŠ Ddina. 9

10 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství - innost, spolupráce s PPP, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodii, pípadn dalšími subjekty Návštva školy školním psychologem 1x msín Konzultace pro žáky školy 1x týdn (editelka PPP ve funkci školního psychologa) Výchovný poradce z ad uitel Škola již nkolik let spolupracuje s Mgr. S. Durmekovou z PPP, která je již dobe seznámena s prostedím školy, s pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby. S psycholožkou úzce spolupracuje výchovná poradkyn školy. Bhem školního roku PPP opt nabídlo výchovným poradcm a protidrogovým koordinátorm odborné semináe a exkurze, o jejichž obsahu byli vždy strun informováni i ostatní pedagogové školy. 21. Hodnocení prevence na základ minimálních preventivních program V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola opt realizovala adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. S žáky tíd probhl tetí roník seminá tyletého protidrogového cyklu vedených pracovníky z PREV-CENTRA. Ve tyech tíhodinových blocích se žáci uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším nenásilnou formou se uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Zajímavé jsou i doprovodné techniky dramatizace, kresba apod. Vzhledem k mládí lektor, k tomu, že tídy nejsou vtšinou poetné a k tomu, že k jednotlivým sezením se využívá vhodná místnost s kobercem a podiem, bývají jednotlivé semináe úspšné. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Bhem školního roku bylo využíváno i Informaní centrum, kde v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s asopisy apod. V letošním roce jsme zamili pozornost nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách - televizní poady, tisk atd. Aby pedagogové byli lépe pipraveni pro úspšné ešení pípadných problém tohoto typu, vybrali jsme pro pedagogický sbor pednášku Násilí ve školní tíd poádanou OS AZ HELP a pro žáky 2. stupn filmové pedstavení Šikana v kin Blaník. Dv paní uitelky absolvovaly bhem letošního školního roku cyklus seminá s protidrogovou tematikou ( poádá OÚ M Praha 6). 10

11 22. Rada školy - vznik, hodnocení innosti, poet len Škola nabízela rodim založení Rady školy, pro malý zájem Rada ustanovena nebyla. Na škole psobí KPŠ. Na škole psobí Klub pátel školy, jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, rozpotu a hospodaení školy. Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap. Masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku), váží si jednak finanních píspvk a aktivní úasti nkterých len pi organizování spolených akcí. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor, navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. V odpoledních hodinách rodie využili návštvy k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech, v zájmových kroužcích. Škola uvítala, že rodie Den otevených dveí navštívili v hojném potu a o jednotlivé innosti dtí projevovali velký zájem. Vysoká úast rodi byla také již tradin na vánoní besídce ve spoleenském sále FTVS, vánoním koncert v libockém kostele, na masopustním karnevalu i na školní výstav Budoucnost. Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky, anglického jazyka apod., spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 280 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: 0 MŠ: 0 11

12 25. Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy - - ŠvP lyžaské kurzy ) Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. V poslední dob jsme zaznamenali pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd byly rozprosteny do celého školního roku, nkteré tídy daly pednost zimnímu pobytu na horách. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku, ve šk.r. 2001/02 se zúastnilo 28 žák. 26. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol Termín konání orientaní inspekce Hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání Kvalita vzdlávání ve sledované oblasti byla hodnocena jako velmi dobrá moderní kooperativní vyuovací pístupy, vyvážená realizace obou modifikací výukového programu (skupiny žák s bžnou výukou a skupiny s RVJ), angažovanost vyuujících ve výuce, pimená klasifikace apod. 2. Hodnocení podmínek vzdlávání Podmínky vzdlávání a ídící práce vedení školy hodnoceny jako velmi dobré dobrá úrove plánování, organizování vedení uitel a kontroly. 3. Hodnocení efektivnosti využívání prostedk pidlených ze státního rozpotu Nepekroená výše erpání finanních prostedk, efektivní a hospodárné využití. Jediný nedostatek 2 neaprobovaní vyuující pro následující školní rok 2002/2003 již zajištni aprobovanými absolventy pedagogické fakulty. 27. Spolupráce školy se zahraniím V závru letošního školního roku na žádost PF UK se opt uskutenily návštvy školy francouzských profesor pedagogické fakulty v Paíži IU FM a student Ped. fak. v Nantes. S velkým zájmem si prohlédli pracovny, uebnice, výstavu výtvarných prací a úastnili se i výuky francouzského jazyka v 7. roníku. Dlouhodobá spolupráce s obma fakultami pináší vždy adu nových poznatk pro ob strany. 12

13 28. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných MŠMT vdomostních (jaké) sportovních (jaké) umleckých (jaké) Soutž mladých historik Recitaní soutž Pražské vajíko Zempisná olympiáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Pythagoriáda eský jazyk olympiáda Olympiáda AJ Pohár rozhlasu v atletice (AŠSK) Mc Donald s CUP (AŠSK) Florbal (AŠSK) Pespolní bh (AŠSK) Volejbal (AŠSK) Plavání (AŠSK) Házená (AŠSK) Atletický tyboj (AŠSK) Stolní tenis (AŠSK) Dopravní soutž Dti, pozor ervená b) ostatních vdomostních (jaké) sportovních (jaké) umleckých (jaké) Matematická soutž Šikula Šachový turnaj o pohár Prahy Výtvarná soutž Zdravá šestka (OÚM Pha 6) Soutž AJ pro žáky s RVJ (OÚM Pha 5) Djepisná soutž (gymn. J. Patoky) Poítej s Kulíškem (matematická soutž) Duatlon plavecko bžecký turnaj (pohár OÚM Pha 5) Šplh turnaj (ZŠ Ddina) Pespolní bh (UK FTVS) Fotbalový turnaj Nike Eurotel Premiér Cup Výtvarná soutž vánoní ozdoba (OÚM Pha 6) Svt filmu v dtské kresb Soutž keramika Hrnkománie (DDM Pha 6) Dopravn zempisná soutž (SPŠ dopravní) TURNAJE AŠSK, DDM: ( v rámci Prahy 6 a celopražské): Vybíjená Fotbal Florbal Futsal Beach volejbal Softbal Šachový turnaj Bitva na Bílé hoe Dukla cup házená Dopravní soutž mladých cyklist (BESIP) 13

14 29. Cizí státní píslušníci Francie Slovensko Ukrajina USA stát poet žák 14

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více