VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2009/2010

2 Obsah Strana 2 (celkem 15) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku... 3 III. Přehled pracovníků školy, rámcový popis personálního zabezpečení školy... 4 IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 4 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek... 5 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 7 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 9 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 9 IX. Hodnocení plánu činnosti školy a údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi... 14

3 I. Základní údaje o škole Strana 3 (celkem 15) Hotelová škola Mariánské Lázně je příspěvkovou organizací zřízenou Radou Karlovarského kraje. Statutárním zástupcem školy je její ředitel Ing. Jiří Chum. Vedení školy spolupracuje se školskou radou, která byla zvolena na období a která má 6 členů. Sídlo: Komenského 449/ Mariánské Lázně Česká republika http//:www.hotelovaskola.cz Tel.: Identifikátor zař.: IČO: DIČ: CZ IZO: Fax: Škola připravuje žáky pro tradiční obory spadající svým charakterem do oblasti služeb. Škála oborů je již po mnoho let stabilní. Žáci se zájmem o vybraný obor se zúčastňují exkurzí, odborných kurzů a profesních soutěží. Talentovaní absolventi učebních oborů kuchař, číšník a cukrář mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu (společné stravování). Organizace praktického vyučování a odborného výcviku, prováděného v reálném provozu, je zárukou získání velmi dobré úrovně praktických dovedností a pracovních návyků. Součástí školy je odloučené pracoviště GASTRO a Ruská ul.. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku Škola poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: M/004 hotelnictví a turismus M/01 hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) L/008 obchodník L/01 obchodník (ŠVP Obchodník) L/504 nástavbové studium absolventů učebních oborů společné stravování a střední vzdělání s výučním listem v oborech: H/002 cukrář výroba H/01 cukrář (ŠVP Cukrář) H/001 číšník, servírka H/01 kuchař, číšník (ŠVP Číšník, servírka) H/001 kuchař H/01 kuchař, číšník (ŠVP Kuchař)

4 III. Strana 4 (celkem 15) Přehled pracovníků školy, rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků (k ) C E L K E M bez kvalifikace z toho studující Interní učitelé celkem: 77 přepočtený stav přepočtený stav fyzické osoby pro všeobecně vzdělávací předměty 34,9 5,3 2 pro odborné předměty 22,9 12,3 pro praktické vyučování 8,7 5,0 1 C E L K E M 66,6 22,6 3 Dále pracovalo na škole 7 THP pracovníků a 11 zaměstnanců v dělnických profesích. IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Obor V rámci přijímacího řízení byli pro školní rok 2010/11 přijímáni uchazeči v souladu s legislativou. Uchazeči byli přijímáni na základě hodnocení na vysvědčení ze základní školy. Uchazeči o nástavbové studium byli přijímáni na základě výsledků z předchozího 3- letého studia. Nový systém přijímacího řízení způsobil nepřehlednost v počtu žáků, kteří skutečně na začátku školního roku zahájí studium. Přestože jsme plánovanou kapacitu nenaplnili, byl nezanedbatelný počet uchazečů, které jsme museli odmítnout. Ve šk. r. 2010/11 budou na základě přijímacího řízení otevřeny následující obory: (KKOV) plánovaný počet přijímaných CELKEM PŘIJATO Hotelnictví a turismus M/ POČET TŘÍD Kuchař H/ Číšník, servírka H/ CELKEM SAUO Společné stravování (denní studium) L/ C E L K E M

5 Strana 5 (celkem 15) V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek K 30. září 2009 navštěvovalo školu celkem 816 žáků denní a 9 dálkové formy vzdělávání. Počet tříd Počet žáků Cukrář H/01 Cukrář - výroba H/001 Kuchař číšník H/01 Číšník, servírka H/001 Kuchař H/ roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. CELKEM 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. CELKEM CELKEM Hotelnictví a turismus M/01 Hotelnictví a turismus M/004 Obchodník L/01 Obchodník L/008 SAUO spol.strav L/504 (denní) SAUO spol.strav L/504 (dálkové) CELKEM CELKEM

6 Výsledky vzdělávání k 30. červnu 2009 počet žáků celkem prospělo s vyznamenáním Strana 6 (celkem 15) prospělo neprospělo nehodnoceno CELKEM I II III IV Hotelnictví a turismus I II III IV Obchodník I II III IV Cukrář I II III Číšník, servírka I II III Kuchař I II III Společné stravování I II Výsledky prodloužených klasifikací jsou zahrnuty v tabulce spolu s výsledky opravných zkoušek. Zdánlivý nesoulad v počtu opravných zkoušek je dán tím, že žáci mohou konat opravné zkoušky ze dvou předmětů. Výsledky opravných a dodatečných zkoušek 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník srpen 2010 P N P N P N P N Hotelnictví a turismus Obchodník Cukrář Číšník, servírka Kuchař SAUO Výsledky maturitních zkoušek konaných v řádném a opravném termínu. Výsledky maturitních zkoušek řádný termín (červen 10) opravný termín (září 10) PV P N PV P N 4.A Hotelnictví a turismus 4.B M/004 4.C D SAUO L/504 u2.sa CELKEM

7 Strana 7 (celkem 15) Žáci třetích ročníků vykonali v řádném temínu úspěšně závěrečné učňovské zkoušky. Praktické zkoušky probíhaly na vybraných pracovištích odborného výcviku. U praktické i ústní části zkoušky byl přítomen odborník z praxe. Žáci oborů kuchař, číšník a cukrář konali závěrečnou zkoušku v rámci řešení systémového projektu ESF KVALITA I, směřujícího k reformě závěrečné zkoušky, ke sjednocení výsledků vzdělávání žáků v daném oboru a k souladu odborné přípravy absolventů s požadavky praxe. U praktické zkoušky byla zařazena samostatná odborná práce, jejíž úroveň provedení byla většinou velmi dobrá. Žáci třetích ročníků, kteří nebyli klasifikováni v řádném termínu a doplnili si klasifikaci v prodlouženém termínu, nebo úspěšně vykonali opravné zkoušky, konali závěrečné učňovské zkoušky v opravném termínu. Výsledky závěrečných zkoušek řádný termín (červen 10) opravný termín (září 10) PV P N PV P N Cukrář H/ Číšník, servírka H/ Kuchař H/ C E L K E M VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V uplynulém školním roce se dařilo záměry stanovené v MPP plnit. a) Byl veden deník preventisty a v případě nutnosti byla zahájena spolupráce s VP a s vedením školy, informace o chování žáků vede podrobně ve svém deníku i vedení školy, vzájemně se doplňují. b) Byl zpracován a zveřejněn Plán pro řešení šikany pro rok 2009/2010 a v nezměněné podobě bude platit i pro rok 2010/2011. c) V mailové schránce prevence se za školní rok nevyskytl žádný podnět ze strany žáků. d) Školou je odebírán časopis Závislosti. e) V souvislosti s narůstajícími problémy s absencí žáků byl aktualizován Školní řád, všichni žáci s ním byli seznámeni prostřednictvím svých třídních učitelů ve třídnických hodinách, rodiče byli informováni na třídních schůzkách, změnil se totiž způsob omlouvání řádná omluvenka v omluvném listě musí nově obsahovat i potvrzení od lékaře. Právě s tímto nastal problém, lékaři často odmítají dát razítko nebo parafu, protože to není jejich povinnost. Třídní učitelé tedy musí postupovat individuálně a důsledně spolupracovat s rodiči. f) MPP je pro žáky vyvěšen na nástěnce v I. patře k přečtení i s přílohou týkající se šikany. g) Byla pravidelně aktualizována společná nástěnka ŠMP a VP. h) Po celý školní rok probíhala intenzivní spolupráce s vedením školy, VP, ŠMP týkající se problematické žákyně ve třídě II.C. Proběhlo několik schůzek, byla nastavena pravidla. Téměř celý rok žákyně spolupracovala a jevila se bezproblémovou, vše vypadalo nadějně, bohužel nečekaně ukončila na vlastní žádost studium. Již není žákyní naši školy. i) Po celý školní rok probíhala spolupráce (několik pohovorů včetně informování zákonného zástupce) s žákyní ze třídy II.F, žákyně zlepšila prospěch a již nemá neomluvené hodiny.

8 Strana 8 (celkem 15) j) Ke konci školního roku začal ŠMP pracovat se třídou I.OB kvůli vyčlenění jednoho žáka, byla informována i třídní učitelka. k) Na začátku školního roku proběhla sociometrická analýza vztahů kvůli nevhodným projevům vůči žákovi ze třídy II. B, při jednání vyplul na povrch další problém, vše bylo projednáno vedením školy a je evidováno u vedení školy. l) Na podnět TU byla provedena sociometrická analýza ve třídě II. E kvůli výhružkám vůči jedné žákyni, ve třídě ŠMP uskutečnil několik aktivit podporujích tvorbu zdravých vztahů ve třídě, problém vymizel. m) Každý týden v pátek byla možnost pro žáky setkat se s ŠMP v soukromí budovy D, nebylo po celý školní rok nikým využito. n) Byly shromažďovány nabídky preventivních aktivit a materiálů pro žáky, ale dalším zkoumání žádná nabídka nebyla vyhovující. o) Prostřednictvím telefonu a mailu začala spolupráce s pí. Krajsovou kvůli zdokonalování žáků v první pomoci. p) Byla oslovena Policie ČR a PIS na akci Mgr. Veselé kvůli preventivním aktivitám pro naši školu, bohužel zůstalo bez odezvy z jejich strany. q) ŠMP se neúčastnila pravidelných schůzek ŠMP a VP v PPP v Chebu iniciovanou Mgr. P. Spieglovou okresní metodičkou prevence, protože pro střední školy nejsou opakovaně žádné informace. r) ŠMP se zúčastnila: Konference Záchranný kruh vynikajicí akce, kvalitní informace a materiály na interaktivních DVD pro výuku Ochrany člověka za mimořádných situací. s) ŠMP se zúčastnila: Školní dotazníkové studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování byly zveřejněny výsledy ankety mapující problematiku návykových látek (i na naší škole), pro naši školu jsou informace těžko využitelné, poslouží spíše krajským a okresním metodikům prevence. t) ŠMP se zúčastnila: přednášky Mgr. Jiřího Maléře k tvorbě preventivního plánu šikany vynikající lektor i informace. u) ŠMP se zúčastnila: přednáška Mgr. Veselé k tématu školního násili výborná lektorka, dobře zpracované téma. v) V červnu 2009 navštívila školu Mgr. Roučková odbornice na sekty, proběhla anonymní anketa na toto téma ve vybraných třídách, podrobnosti a dotazník jsou uvedeny v zápise, Mgr. Roučková slíbila výsledky vyhodnocení dotazníku v dalším školním roce, což už se bohužel nestalo. w) ŠMP eviduje kontakty (adresy a tel. čísla) kvůli spolupráci, aktualizuje je. x) V jednotlivých třídách byla podrobně probrána aktuální témata (především v hodinách občanské nauky) : - SPJ obecně, v různých třídách se podávání informaci odvíjelo podle aktuální potřeby - Nové desatero chování se při lyžování na sjezdových tratích - Nebezpečí internetové komunikace a zveřejňování osobních informací a fotografií - V souvislosti a aktuálním děním v ČR narůstání projevů extremismu a jeho nebezpečí - Využití televizního pořadu Ano, šéfe k motivaci pro zvyšování odborných vědomostí a dovedností žáků všech oborů.

9 Strana 9 (celkem 15) VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Školicí instituce Novinky současné české literatury 2 Pedagogické a vzdělávací centrum KV Autoevaluace, objektivizační metody, projekty a fondy EU 1 Pedagogické a vzdělávací centrum KV Adobe Photoshop 1 Institut digitální foto Malý labyrint češtiny 2 Akademie moderního vzdělávání, o.p.s. Plzeň Setkání s ČŠI 3 Pedagogické a vzdělávací centrum KV Ryby v moderní úpravě 7 AKC ČR pobočka Šumava Hry a netradiční postupy ve vyučování ruštiny 1 Pedagogické a vzdělávací centrum KV Řízení v praxi 12 Asociace hotelů a restaurací ČR Praha Specifické poruchy učení na II. A II. Stupni 1 Krajské centrum vzdělání a jazyková škola Plzeň Seminář o náp. Gastronomii 1 Asociace číšníků ČR Brno Školení SMART BOARD 2 AV Media, Praha Seminář UNIV 1 MŠMT UNIV Školení ke státním maturitám 1 MŠMT KROK Studium kvalifikační 1 ISŠ Cheb Studium kvalifikační 1 ZČU Plzeň Záchranný kruh bezpečí zdraví a bezpečí 1 MŠMT, ESF, Seminář Školní dotazníková stuide o návykových látkách 1 KÚ KV kraje, OŠMT Kurz Školní násilí 1 Společně k bezpečí o.s., Kladno Školní preventivní program a jeho tvorba 1 PVC KV kraje, o.p.s. Výuka jazykových dovedností na SŠ (II) Maturita Activator v akci! Kolokvium ředitelů aktuální otázky z oblasti střed. vzdělávání 3 Bohemian Ventures s.r.o., Praha 1 NIDV Praha Asertivní dovednosti a zvládání konfliktů v praxi 1 NIDV Praha Seminář pro zadavatele a hodnotitele maturitní práce 10 NIDV Karlovy Vary Prezentace novinek CLE International 1 Nakladatelství CLE International Praha Den učitelů němčiny 2 Goethe Institut Prag a SGUN Autoevaluace školy 1 PVC KV kraje, o.p.s., Karlovy Vary Velmi zajímavou a podnětnou formou zkvalitnění práce učitelů se jevily i vzájemné hospitace. Ve školním roce 2009/10 studovali 3 pedagogové doplňující pedagogické studium a rozšiřující studium pro střední školy. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci učebních oborů absolvovali závěrečné zkoušky dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ). Důvodem je srovnatelnost zkoušek s ostatními školami. Jednotné zadání zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a jejich vzájemnou srovnatelnost. Stav, kdy si jednotlivé školy samy určovaly obsah závěrečné

10 Strana 10 (celkem 15) zkoušky, byl hodnocen jako nevyhovující, protože se náročnost těchto zkoušek může od sebe podstatně lišit. Zástupce pro OV a odborní učitelé spolupracují s tvůrci JZZZ na jeho dalším vývoji. Na počátku školního roku byl metodikem školní prevence zpracován minimální preventivní program. Pozornost byla věnována projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Dá se říci, že nemáme problémy s projevy rasismu, ve škole studuje několik žáků jiných národností a nezaznamenali jsme projevy nesnášenlivosti. Pro žáky byla mimo jiné zorganizovaná přednáška zabývající se problematikou drog, HIV a AIDS spojená s návštěvou KOTCE. V září pomáhali žáci podpořit nevidomé aktivní účastí ve sbírce Světluška. Mezinárodní den boje proti AIDS podpořili žáci v prosinci svou aktivní účastí na veřejné sbírce. V českém jazyce a literatuře byla věnována zvýšená péče pravopisu (více diktátů, doplňujících cvičení, práce s učebnicí), čtenářské gramotnosti a rozvoji komunikačních dovedností. V příštím roce by bylo vhodné zaměřit se více na četbu, především vzhledem k nástavbovému studiu. Cílem je zvýšit čtenářskou gramotnost. Studenti byli vtaženi do aktuálních společenských debat v rámci projektu Studenti píší a čtou noviny (MF Dnes). Dále se podíleli na správě školní knihovny a vztah k regionu byl budován v referátech i prezentacích (IKT). Hlavním cílem vyučujících cizích jazyků bylo připravit žáky pro denní praxi na pracovišti i v osobním životě. Vyučující kladli důraz na komunikaci v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby v daných oborech. Učivo bylo doplňováno podle požadavků pro novou maturitu. V rámci výuky NJ navštívili žáci městské muzeum a zúčastnili se tématického zájezdu do Prahy. Komunikační dovednosti mohli žáci využít v rámci Krušovického čepování, Přehlídky odborných dovedností a sportovního dne, kterých se zúčastnili zástupci partnerských škol Wiesau a Bamberg z Německa, dále na exkurzích do Norimberku, Vídně a při týdenním jazykově turistickém pobytu v rakouských Alpách. Učitelé německého jazyka se zapojili do projektu UNIV. V prosinci zorganizovali poznávací zájezd do Berlína a Drážďan. V ruském jazyce zvládli studenti základní i odbornou slovní zásobu a v tomto předmětu se neuvažuje o změně v plánu. Ve francouzském jazyku byla nově vypracována témata týkající se potravin. Pro výuky byl též využíván časopis L amitié a nová francouzská odborná učebnice. V angličtině došlo ke změně učebnice v 1. ročníku (Solutions). Do maturitních otázek byla nově zařazena témata EU a Schengenského prostoru. Realizace programu Ochrana člověka za mimořádných situací proběhla ve dvou fázích. V prosinci absolvovali žáci teoretickou průpravu zakončenou cvičným požárním poplachem. V červnu připravili učitelé dopoledne, zaměřené na ověření praktického zvládnutí nezbytných dovedností. Žáci si měli možnost formou soutěží prakticky vyzkoušet své znalosti v poskytování první pomoci při dopravní nehodě, sportovním úrazu, či uštknutí hadem. Prověřili si své znalosti v základech topografie a orientace v terénu a změřili své síly při překonávání překážek a transportu raněných. Odborný výcvik probíhá v OP a v soukromém SPV, kde jsou podmínky velmi dobré, dále na přeřazovacích pracovištích (PP). Všem žákům z PP je zajištěna možnost účasti na pravidelných konzultacích před závěrečnými zkouškami a individuálních konzultacích kdykoliv v průběhu studia v našich odloučených pracovištích. S ohledem na počty žáků z jednotlivých okresů velmi úzce spolupracujeme s ÚP Cheb, ÚP Tachov a s pobočkou ÚP v Mariánských Lázních. V rámci této spolupráce provedla pracovnice ÚP v Chebu na konci školního roku ve všech posledních ročnících besedy zaměřené na vstup do povolání, uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti

11 Strana 11 (celkem 15) zaměstnavatelů a zaměstnanců. Besedy se setkaly se značným ohlasem, žáci měli hodně konkrétních dotazů, které pracovnice ÚP odborně zodpověděla. Protože si je škola vědoma potřeb svých žáků, organizovala pro ubytované žáky, a nejen pro ně, kroužek výpočetní techniky. Dále pokračuje spolupráce s domovem mládeže při přípravě turnaje o pohár ředitele DM v Mariánských Lázních v malé kopané nebo při tradičních večerech Křeslo pro hosta. Žáci ubytovaní v domově mládeže prezentovali svoji šikovnost a fragmenty ze života na interátě vlastní expozicí při tradiční Přehlídce odborných dovedností. V učebně Gastro v Bezejmenné ulici mohou žáci využívat druhou odbornou učebnu, cvičnou učebnu s barem, cvičnou kuchyňku a malou cvičnou jídelnu k výuce a konzultacím s učiteli odborného výcviku. Škola (učňovské obory) velmi dobře spolupracuje se Sdružením rodičů, které pomáhá v rámci svých možností organizovat některé aktivity školy. Vlastní činnost sdružení je do značné míry ovlivněna poměrně rozsáhlou spádovostí školy. Zručnost a profesní dovednost mohou žáci HŠ Mariánské Lázně předvést zejména při aktivní účasti na odborných dovednostních soutěžích. V říjnu školu reprezentovali na tradiční soutěži pro mladé barmany Filandia Junior Cup Sommelieři pod vedením Ing. Karla Babky úspěšně reprezentovali školu na celostátní soutěži Trophée Bohemia. Budoucí kuchaři se zúčastnili odborné soutěže Lázeňský pohárek, konané tradičně v Karlových Varech. Na výkony svých spolužáků se jeli podívat vybraní žáci a návštěvu odborné soutěže doplnili exkurzí ve výrobně Becherovky. Kuchaři úspěšně reprezentovali školu i na mezinárodní gastronomické soutěži Gastro Hradec. Dále se zúčastnili tradičních kuchařských soutěží HOGA Norimberk v SRN nebo Lázeňský pohárek v Karlových Varech či Gastro Hradec konané v Hradci Králové. Číšníci si nenechali ujít účast na soutěži Chodovar Cup. Krušovické čepování soutěž v čepování piva jsme letos vyhráli. Ostatní soutěže - viz přiložená tabulka soutěží. Zástupci specializovaných firem uspořádali řadu odborných přednášek, například prezentace koření Kotányi, předváděcí akce světová vína, francouzská kuchyně, příprava a podávání salátů, atd. Vybraní žáci absolvovali barmanský kurz, kurz rybích specialit, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny apod. Návštěva gastronomického veletrhu ve Vídni rozšířila znalosti žáků o moderní světové gastronomii. Tělesná výchova byla cílena na zvýšení fyzické a psychické zdatnost žáků a rozvoj zdravé soutěživosti a rivality. V lehké atletice byla věnována pozornost rozvoji rychlosti a vytrvalosti. Učitelé tělesné výchovy organizovali několik sportovních akcí. Nejvíce úspěchů jsme zaznamenali ve florbalu a basketbalu. Ve florbalu získolo družstvo hochů 2. místo v kraji a v basketbalu byli hoši druzí v okrese a šestí v krajské soutěži. Soutěž dívek v basketbalu, jejíž okresní kolo naše škola pořádala, přinesla 2. místo v okrese a 4. místo v kraji. Mezinárodní spolupráce mezi školami přinesla úspěch v podobě opětovného vítězství při tradičním nadregionálním sportovním setkání žáků HŠ Mariánské Lázně, SOU Planá a Berufsschule WIESAU (SRN). Žáci a učitelé HŠ Mariánské Lázně rozvíjejí své poznání rovněž účastí na odborných exkurzích. Poznali např. pivovar Krušovice, Plzeňský Prazdroj, pivovar Chodovar, hotel Ambassador nebo Grandhotelu Pupp. Díky kvalitní práci všech pedagogických pracovníků opouštějí školu mladí odborníci a jejich zručnost slaví úspěch nejen v našem regionu. Dobré jméno školy je předpokladem pro navázání úspěšné spolupráce s celou řadou partnerů. Z nejvýznamnějších jmenujme: hotel Cristal Palace, restaurant Zlatá koule, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Vitanu a další. Velmi dobré vztahy máme také se školami obdobného typu, např.: SOU v Domažlicích, SOU stravování a služeb Karlovy Vary, SOU v Plané u Mariánských Lázní, ISŠ živnostenské v Plzni jíž pomáháme řadu let odborně při organizaci regionální soutěže.

12 Strana 12 (celkem 15) Učitelé odborného výcviku pomohli rovněž personálně zabezpečit hodnotící komisi okresní soutěže Praktická dívka pro žáky ZvŠ pořádané ve škole v Hamrníkách. Nabídku studijních oborů a možností pro budoucí uchazeče prezentuje škola na oblíbeném Dni otevřených dveří, který je vrcholem náborové kampaně probíhající v podzimním období. Školu jsme prezentovali i na Burzách škol v Chebu, Tachově a Sokolově. Propagaci školy věnujeme celoroční pozornost v místním a regionálním tisku, kde informujeme o významných událostech školy. V rámci praktických maturitních zkoušek zorganizovali žáci maturitních ročníků za vydatné podpory mladších spolužáků pro žáky základních i středních škol v Mariánských Lázních a okolí kurzy stolování a společenského chování. 16. dubna 2010 se uskutečnila tradiční prezentace školy a všech jejích partnerů a příznivců Přehlídka odborných dovedností. Již 50. ročník se uskutečnil v reprezentativních prostorách Společenského domu Casino. Žáci měli možnost předvést svoji zručnost širokému spektru hostů. Přítomni byli zástupci laické i odborné veřejnosti. Přišli se podívat rodiče, bývalí žáci, zástupci krajského úřadu a městského úřadu. V hlavním sále mělo několik stovek hostů možnost shlédnout vyhlášení výsledků soutěže zručnosti budoucích obchodníků, která probíhala ve vedlejším sále. Celý program byl prokládán tancem a zpěvem. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky zručnosti našich žáků: flambování, aranžování, míchání nápojů, ukázky studených mís, dortů, slavnostních tabulí, dárkových košů. Své stánky zde měli také tradiční i noví partneři HŠ Mariánské Lázně. Rodiče využili příležitosti pohovořit o úspěších a případných nezdarech svých dětí s přítomnými učiteli a zástpci vedení školy. Úroveň předváděných prací byla velmi vysoká a všichni partneři a hosté byli spokojeni. Své dovednosti a zkušenosti měli možnost naši žáci spolu s učiteli předvést při zabezpečování rautů a společenských akcí v průběhu celého školního roku. Nejvýznamnější spolupráce byla s těmito podniky: Grand Spa Hotel Marienbad, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., hotel Esplanade, Jednota Tachov aj. Akce podobného charakteru, zejména mají-li takto úspěšný průběh a pozitivní odezvu zadavatele, jsou velmi motivující pro další výchovně-vzdělávací působení. Žáci HŠ Mariánské Lázně se zájmem o obor mají možnost odborně růst již během školní docházky. V průběhu uplynulého školního roku mohli navštěvovat odborné barmanské kurzy nebo kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny. Dále měli možnost navštěvovat v době mimo vyučování za zvýhodněných podmínek autoškolu. Hodiny odborných předmětů byly zpestřeny odbornými přednáškami zástupců firem vyrábějících suroviny a pomůcky pro gastronomii. Odbornou přednášku provedli ve škole i zástupci bankovního sektoru a seznámili žáky s fungováním peněžního trhu. Přednáška byla doplněna odbornou exkurzí. V průběhu školního roku proběhlo několik školních poznávacích zájezdů. Předsedové předmětových komisí se pravidelně scházeli s vedením školy a na těchto poradách koordinovali svoji činnost a byli průběžně informováni o chodu školy. Podobné schůzky byly organizovány i s učiteli odborného výcviku a vedoucími středisek. Komise odborných předmětů se výraznou měrou podílela na organizaci maturit a závěrečných zkoušek, které díky pečlivé přípravě měly velice hladký průběh. Přípravě nových otázek k závěrečným učňovským zkouškám a maturitám věnovala velkou pozornost a vhodným výběrem témat a náplně otázek připravila téměř ideální podmínky pro objektivní prověření znalostí vycházejících žáků. Jednotliví učitelé odborných předmětů připravili pro žáky celou řadu odborných exkurzí a přednášek. Spolu s učiteli odborného výcviku se podíleli na kvalitní přípravě žáků, což dokumentuje řada úspěchů na odborných soutěžích.

13 Strana 13 (celkem 15) Škola pořádá ročně cca 80 akcí gastronomicko společenských prezentace, semináře, kurzy správného stolování a společenského chování. Ve spolupráci s charitativními organizacemi pořádá kulturně zábavné programy pro děti a důchodce. Kromě dlouholeté spolupráce se školou ve Wiesau se dařilo rozvíjet i spolupráci s partnerem Berufsschule II Bamberg. Po neformálních náštěvách se plánuje možnost vzájemné výměny žáků a učitelů na krátkodobé stáže. HŠ dále pokračuje ve spolupráci s hotelovou školu v japonském Tokiu. IX. Hodnocení plánu činnosti školy a údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor a vynikající odborníky. Pracovní prostředí je příznivé včetně mezilidských vztahů. Fluktuace je minimální. Pedagogům vadí nejasná legislativa (zákon o pedagogických pracovnících, státní maturita, kariérní růst). Postoje žáků ke škole, vyučovaným předmětům, stylům výuky, učitelům velmi dobré Atmosféra vzájemných vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách velmi dobré Atmosféra vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky dobrá Atmosféra vzájemných vztahů mezi žáky a vedením školy velmi dobrá Efektivita učení v jednotlivých předmětech: - Jazyky velmi dobrá - Odborné předměty výborná - Všeobecně vzdělávací předměty velmi dobrá - Ekonomické předměty velmi dobré - Tělesná výchova dobré, ale vysoký počet uvolněných Míra ohrožení školy nedostatek vycházejících uchazečů ze ZŠ bude trvat cca 12 let, slabší znalosti žáků ze ZŠ hlavně v cizích jazycích a matematice Míra ohrožení tříd agresí byly řešeny 2 případy výchovným poradcem, ředitelem školy a preventistou, výsledek podmíněné vyloučení žáků Míra ohrožení tříd alkoholem, kouřením, užíváním drog byla provedena šetření v jednotlivých třídách 2. ročníků týkající se šikany, sekt a nátlakových skupin (zpracovává Mgr. Roučková) Změny oproti předchozímu vlastnímu hodnocení: - Žáci 1. ročníků přicházející z některých ZŠ jsou velmi slabě připraveni v předmětech anglický jazyk, německý jazyk, matematika a dějepis. - Žáci 2. ročníků se částečně zlepšili v jazykové přípravě, oblíbenými předměty jsou odborné předměty technologie přípravy pokrmů a technika obsluhy a služeb, aktivně se zúčastňují specializačních kurzů barmanského, sommelierského apod.. - Žáci 3. ročníků u některých tříd se objevují problémy se zvládání 3. cizího jazyka žáci podceňují jeho studium, velmi dobře se naopak zapojují do odborných předmětů a učební praxe. - Žáci 4. ročníků pracovali zodpovědně na přípravě praktické a ústní maturitní zkoušky, velmi vysokou absenci měli hlavně v předmětu učební praxe proto byla zpřísněna opatření omlouvání absence v inovovaném školním řádu. Úspěšnost u maturit k maturitě šlo 87 žáků, v 1. termínu neuspělo 6. Srovnání školy s ostatními školami v ČR a EU Hotelová škola Mariánské Lázně jako člen Asociace hotelových škol ČR a člen AEHT (Evropská asociace hotelových škol) má velmi dobré

14 Strana 14 (celkem 15) výsledky vzdělávání a úspěšnost absolventů. Především v odborných předmětech úspěchy na republikových a mezinárodních soutěžích. Také absolventi školy mají vysokou úspěšnost uplatnění na trhu práce. Ve školním roce 2009/10 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. X. Základní údaje o hospodaření školy Viz přiložená zpráva o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Škola je členem AEHT (Asociace evropských hotelových škol). V rámci nabídky a finančních možností se zúčatňujeme odborných seminářů a školení. Škola spolupracuje s odbornými školami v Německu (Wiessau a Bamberg). Ve školním roce úspěšně pokračovala výměna žáků mezi Japan Hotel School Tokyo a naší školou. XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Hotelová škola je centrem celoživotního učení a nabízí kurzy DV a odborné kurzy barmanské, sommelierské, baristické, kuchařské a carvingové. Pedagogové se zúčastňují odborných kurzů a seminářů. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala ve školním roce 2009/10 žádný projekt. XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracuje s úřady práce v Chebu i Karlových Varech, pravidelně se zúčastňuje pracovní burzy pro pracovníky v gastronomii. Zúčastňuje se také jednání v rámci hospodářských komor ČR a Německa. Velmi dobrá je také spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Hlavním cílem je realizace odborných praxí žáků a jejich následné uplatnění na trhu práce. Absolventi školy působí ve významných funkcích hotelového průmyslu. V Mariánských Lázních dne Ing. Jiří Chum ředitel školy

15 Přehled soutěží, kterých se škola zúčastnila ve školním roce 2008/2009 soutěže typu C Přesný název soutěže: Soutěž je určena pro: Místo a datum konání: Finlandia Cup Bohemia Sekt Trophée Metelka Cup HOGA Hrnečku vař Ahol Cup Vy i my dokážeme zvítězit - Varnea Zámecký rendlík Nestlé Gastro Hradec Krušovické čepování Finlandia Junior Cup Chodovar Cup Plzeňský korbel Krušovické čepování Výčepní princ barmany sommeliéry barmany kuchaře a cukráře kuchaře kuchaře a číšníky kuchaře kuchaře baristy kuchaře a cukráře číšníky barmany barmany číšníky číšníky Umístění/celkový počet soutěžících HŠ Mariánské Lázně a 4. místo celkem 12 HŠ Teplice 3. a 4. místo celkem 30 Slavkov u Brna 1. místo celkem 15 Norimberk 2x stříbrná medaile celkem 25 Stod 5. místo 22.1,.2009 celkem 8 družstev HŠ Plzeň 3. místo celkem 6 družstev HŠ Mariánské Lázně 1. místo v kategorii Dekorace celkem 12 družstev Hostouň 3. místo celkem 7 družstev HŠ Mariánské Lázně celkem 24 Hradec Králové 1x 1. a 2x 3. místo celkem 200 Karlovy Vary 1. družstvo, 3. jednotlivec celkem 6 družstev, 18 jedn. HŠ Mariánské Lázně 1., 2., 3. a 4. místo celkem 12 Chodová Planá 9. místo celkem 9 HŠ Plzeň 4. místo celkem 35 Krušovice 1. dužstvo, 1. a 2. jednotlivec celkem 12 družstev, 36 jedn. Webová adresa soutěže

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku...

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Střední odborné učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary, Ondřejská 56 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Obsah : strana A Základní údaje o škole 2 1) Teoretické vyučování 3 2)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více