Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta"

Transkript

1 Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Nerostné suroviny N2102 studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Ostrava 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Nerostné suroviny 2 roky Ing. Původní název SP Nerostné suroviny platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní řízení Forma studia prezenční kombinovaná distanční KKOV Názvy studijních oborů Systémové inženýrství v průmyslu Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www akreditace/akreditace Schváleno VR /UR /AR Dne VR HGF podpis rektora Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Kontaktní osoba Oldřich Kodym datum

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Garant studijního oboru Oldřich Kodym Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Obor Systémové inženýrství v průmyslu předává studentům znalosti umožňující jim uplatnění v oblasti informačních technologií, analýzy a projektování složitých systémů technického, technicko-ekonomického i sociálního charakteru. Ve specializaci Systémy je student seznámen s metodami analýzy, výzkumu, vývoje, projekce, ověřování, řízení provozu a udržování velkých systémů. Systémy jsou reprezentovány modely poznané kvality celku (soubor prvků, vazeb mezi nimi spolu s jejich cílovým chováním), které popisují objektivně existující vztahy v objektech reálného světa. Ve specializaci Automatizace je studium zaměřeno na získání znalostí v oblasti automatizovaných i automatických řídicích systémů technologických procesů v surovinovém průmyslu, jakož i informačních a komunikačních technologií. Jádro studijního oboru je tvořeno předměty: teorie automatického řízení, identifikace, optimalizace, modelování a simulace, počítačové řízení, virtuální realita v řízení, aplikovaná umělá inteligence, geografické informační systémy a dalšími předměty, které se zabývají počítačovou podporou při navrhování systémů. Součástí studijních plánů jsou i aplikační předměty automatizace a využití počítačů v surovinovém průmyslu. V rámci oborů zaměřených na systémy a řízení je předkládán zásadně inovovaný obor s následující charakteristikou: - společné studium umožňující absolventům samostatné uplatnění na trhu práce v oblasti technologických řídicích systémů s vazbami na problematiku nerostných surovin i podnikání. - tento společný základ umožňuje studentům využít specializaci na aplikaci systémového inženýrství nebo specializací na automatizované systémy řízení. Souhrn inovací a změn učebního plánu a obsahu předmětů je tak rozsáhlý, že vylučuje akceptování drobných změn spadajících do schvalovací pravomoci vědecké rady HGF. Dochází tím ke změně profilu absolventa studijního oboru, proto je materiál předkládán k akreditaci jako nový obor. Charakter inovací: změny ve struktuře studijního plánu; změny ve struktuře jednotlivých předmětů. Struktura studijního plánu: Struktura předmětů je samostatnou částí tohoto dokumentu. Společný základ předmětů fakulty: Zahrnuje základní předměty, jejichž absolutorium je pro technickou univerzitu nezbytné: matematika, fyzika, cizí jazyk. Odborný přírodovědně technický základ: Předměty seznamující s prostředím a technologiemi, pro které jsou studenti vychováváni: geologie, hornictví, ochrana životního prostředí, geoinformační technologie. Společný základ oboru: Předměty společné pro profil absolventa oboru: teorie systémů a řízení, základy informatiky, databázové systémy, programování, průmyslová logistika, hromadné zpracování dat, automatizace procesů surovinového průmyslu, základy umělé inteligence. Povinné předměty specializace systémy: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na systémový pohled: informační systémy, databázové dotazovací jazyky, modelování systémů, systémy automatické identifikace, systémová analýza, distribuované systémy, metodologie projektování, systémová integrace Povinné předměty specializace automatizace: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na automatizaci: počítače, technické prostředky, teorie automatického řízení, měření procesních veličin, řídící počítače a automaty, počítačové sítě, vizualizace dat a procesů. Volitelné předměty: Předměty doplňující profil absolventa jednotlivých specializací podle zaměření konkrétního studenta. Jde o předměty: automatizované systémy projektování, úvod do managementu, systémy prezentace a distribuce informací, teorie firmy a marketing, jazyky popisu systémů, počítačová grafika, informační systémy, systémová integrace a další. V této skupině jsou zařazeny i některé povinné předměty druhé specializace.

4 Změny ve struktuře jednotlivých předmětů: Významná část předmětů je výrazně přepracovaná tak, aby se zlepšila návaznost mezi jednotlivými tématy v důsledku restrukturalizace i mezi Bc. a nmgr. stupněm. Další změny vylývají z požadavků praxe a vývoje poznání v jednotlivých přednášených disciplínách. Studijní obor Systémové inženýrství v průmyslu vychází z názoru, že úspěšné řízení technických systémů a procesů, nejen v oblasti nerostných surovin, předpokládá znalost techniky a technologie příslušných výrobních procesů. Předkládaný studijní obor pokrývá významnou část procesů a činností spojených s vyhledáváním, osvojováním a využíváním ložisek nerostných surovin. Tyto spoluvytvářejí základní strukturu oborů Hornickogeologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Akreditaci oboru žádáme i pro kombinovanou formu studia. Způsob výuky je stručně uveden v kartách D informace ke kombinované nebo distanční formě. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Cílem studia je připravit absolventy na řešení tvůrčích problémů průmyslové praxe. Profil: Studijní obor vychází z obecných principů systémových věd, je zaměřen na systémovou práci s informačními technologiemi technických a ekonomických systémů, vytváření a udržování rozsáhlých bází dat a ve spolupráci se specialisty provádění jejich úprav a rutinních analýz. Struktura specializačních volitelných předmětů umožňuje orientaci na systémové inženýrství jako takové nebo na oblast řízení technických systémů a dalších zaměření v rámci odborného profilu pracoviště. Znalosti: Absolvent oboru Systémové inženýrství v průmyslu zná principy systémové analýzy, fungování, postupy a práci s informačními technologiemi zejména technických systémů a bází dat, využití a způsoby prezentace všech forem informací. Další získané znalosti jsou z oblasti komunikačních technologií, řízení a modelování dynamických systémů, automatické identifikace, prostředí CAD i virtuální reality a CASE nástrojů. Dle orientace studia má absolvent znalosti z oblasti technických prostředků, základů automatizační techniky nebo z oblasti systémové analýzy a práce s daty v informačních systémech jako takových. Absolvent specializace Systémy získá takové znalosti, aby byl schopen řešit problémy nejen v oblasti surovinového průmyslu, ale také obecně porozumět, analyzovat a syntetizovat úlohy v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace získají znalosti z informačních systémů a počítačových sítí, hlubší znalosti pak z teorie automatického řízení (lineární a nelineární systémy) a z teorie počítačového řízení technologických procesů v oblasti surovinového průmyslu, teorie počítačového modelování, identifikace a optimalizace. Dovednosti: Absolvent je schopen systémově pracovat s informačními technologiemi nejen technických systémů, systémů automatické identifikace, vytvářet a udržovat rozsáhlé báze dat a ve spolupráci se specialisty provádět jejich úpravy a rutinní analýzy. Dokáže klasifikovat a interpretovat informace a na tomto základě identifikovat požadavky na funkce informačních systémů a tyto v konkrétních aplikacích konfigurovat a využívat. Dokáže pracovat se standardními technickými i programovými prostředky. Aplikačními oblastmi jsou podle zaměření studia oblast systémového inženýrství a oblast řízení technických systémů; především ve sféře surovinového průmyslu nebo informačních systémů. Absolventi specializace Systémy získají schopnost kreativního a abstraktního myšlení a samostatného řešení složitých systémových úloh a problémů. Absolvent je vychováván, kromě oblasti surovinového průmyslu, také pro uplatnění v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace umí systémově analyzovat, modelovat na počítači a navrhovat informační a řídicí systémy technologických procesů. Jsou schopni návrhu a tvorby databázových informačních systémů technologických procesů a řídicích systémů pomocí počítačové podpory. Umí pracovat na vývoji systémů automatického a automatizovaného řízení procesů (CAM, CIM, SCADA). Kromě odborných dovedností a znalostí jsou způsobilí také ve vedení pracovních kolektivů, v metodách řízení a komunikace s ostatními pracovníky, k zakládání a vedení vlastních firem ve své oblasti působení. Umí presentovat a objasnit jejich cíle a metody k jejich dosažení. V neposlední řadě jsou schopni dalšího vzděláváni na doktorském studiu.

5 Způsobilosti: Absolventi jsou připraveni pro využívání systémového přístupu v oblasti informačních technologií ve výrobních podnicích, institucích státní i veřejné správy, soukromých firmách a na výzkumných pracovištích. Své znalosti a dovednosti uplatní při analýze a interpretaci složitých technicko-ekonomických úloh. Absolventi jsou schopni tvůrčím způsobem využívat aplikační programové prostředky pro pořízení, analýzu, zpracování a prezentaci všech forem informací až po jejich využití v informačních a řídících aplikacích a složitých systémech. Své vzdělání mohou studenti dále rozvíjet v navazujícím doktorském studiu. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce 40

6 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Místo uskutečňování studijního Ostrava oboru Most Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Informace o Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zajišťuje knihovnickoinformační služby pro všechny fakulty a další pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Knihovní fond zahrnuje zhruba 400 tis. publikací (knihy, ukončené uchovávané ročníky časopisů, normy ČSN i zahraniční, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO). Roční přírůstek je cca 10 tis. knih. jednotek. Počet knihovnou přeplácených titulů časopisů: 483, z toho 155 zahraničních (údaj za rok 2012). Knihovna dále zajišťuje elektronický přístup k PDF verzím ČSN (ve studovně). ÚK je (vedle nezbytných PC pro zaměstnance) vybavena 96 PC pro uživatele. Všechny počítače jsou připojeny k internetu, navíc jsou pracoviště knihovny pokryta WiFi signálem, který umožňuje přístup do sítě vlastním zařízením uživatele. Online katalog ÚK VŠB-TUO: Depozitář DSpace VŠB-TUO (úložiště bibliografických záznamů i plných textů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků aj. publikací univerzity): Seznamy časopisů odebíraných ÚK VŠB-TUO viz Další informace o ÚK VŠB-TUO (zprávy o činnosti, statistiky): Podrobné informace o činnosti a službách ÚK VŠB-TUO je možno nalézt na: Elektronické informační zdroje Více na E-zdroje: V současnosti (2013) jsou pro VŠB-TUO dostupné tyto elektronické informační zdroje: Elektronické knihy ScienceDirect knihy; přístup k plným textům 265 e-knih nakladatelství Elsevier (trvalý nákup) Knovel - webová služba, která zpřístupňuje zhruba faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Wiley externí odkaz a Elsevier externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 100 mezinárodních nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí externí odkaz produktů společnosti Elsevier. Uživatelé z VŠB-TUO mají přístup k plným textům knih ze 30 kolekcí Wiley Online Library Books; přístup k plným textům 619 e-knih z produkce nakladatelství John Wiley & Sons (trvalý nákup) Bibliografické databáze Scopus; polytematická bibliografická a citační báze dat společnosti Elsevier Thomson Reuters Web of Knowledge; přístup do bibliografických bází dat společnosti Thomson Reuters Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, ISI Journal Citation Reports aj. zdrojů Báze dat s plnými texty: EBSCOhost Research Databases; bibliografické báze dat s plnými texty společnosti EBSCO Information Services, včetně databáze EconLit with Full Text ProQuest (včetně báze dat METADEX - multioborový informační zdroj, který poskytuje přístup do

7 bibliografických bází dat s plnými texty Elektronické časopisy ACM Digital Library přístup k plným textům 47 časopisů vydávaných vydávaných vědeckou společností Association for Computing Machinery (ACM) a rovněž k plným textům příspěvků ze sborníků z konferencí ACM, zpravodajům, publikacím Special Interest Groups (SIGs) a k publikacím přidružených organizací (časopisy a sborníky z konferencí) Emerald přístup k plným textům časopisů v Emerald Engineering ejournal Collection (22 tituly) a Emerald Management ejournals (200 titulů) IEEE Xplore přístup k plným textům 197 časopisů vydávaných IEEE a IET ScienceDirect přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Elsevier SpringerLink přístup k plným textům z časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer (od roku 1997 do současnosti) Wiley Online Library přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Wiley (většinou od roku 1996 do současnosti) 20 titulů zahraničních časopisů vlastní předplatné e-verzí vědeckých časopisů ÚK VŠB-TU Ostrava Faktografické zdroje OECD ilibrary; informační zdroje (plné texty knih a časopisů) a statistické databáze OECD Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD ilibrary a další zdroje Přístup k informacím prostřednictvím vnitřního informačního systému: Podstatné aktivity vzdělávacích procesů na univerzitě jsou podporovány univerzitním informačním systémem Edison (EDucation Information System On Net). Studenti zde mají k dispozici všechny podstatné informace potřebné v průběhu studia. Jde zejména o oblasti: Přijímací řízení Studijní dokumentace Tvorba osobních studijních plánů Studijní materiály Absolvování studijních předmětů Absolventské řízení Informační systém Edison umožňuje interaktivní přístup jak studentům, tak i pedagogům na základě přidělených přístupových práv. Tím je zajištěna aktuálnost zpracovávaných informací a současně přístup k nim jak ze sítě Univerzity, tak i mimo ni. Tento přístup umožňuje plnohodnotné využívání i studentům kombinované formy studia. Realizace jednotlivých aktivit jak studentů, tak pedagogů a i studijního oddělení je popsána v systému řízení jakosti univerzity, který odpovídá ISO Informační systém Edison rovněž podporuje vazby do systémů LMS a rozvrhů výuky. V LMS (systémech pro podporu výuky) mají studenti všech forem studia k dispozici jak off-line tak on-line materiály pro své studium. Rovněž v těchto systémech mohou absolvovat průběžná hodnocení způsobem stanoveným ve studijním plánu.

8 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: prezenční forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop.roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 2p+2c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 2p+2c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

9 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

10 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: kombinovaná forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 6p+6c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 6p+6c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

11 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

12 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, prezenční forma Specializace Automatizace Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Vančura 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Počítačové řízení 2p+2c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 2p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 0p+2c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 2p+2c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

13 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

14 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, kombinovaná forma Specializace Automatizace. Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 12p+0c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 12p+0c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Vančura 2. Počítačové řízení 6p+6c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 12p+0c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+12c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 6p+6c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 6p+6c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

15 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

16 Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z matematiky Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů. Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Cílem předmětu je zvládnutí matematických prostředků, které jsou základem při modelování inženýrských úloh. Anotace Studenti naučí analyzovat problém, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám a aplikovat tyto metody při řešení technických problémů. Osnova předmětu: 1. Vektorová algebra, počítání s vektory, skalární, vektorový a smíšený součin, vektorová funkce. 2. Diferenciální počet funkcí více proměnných: definiční obor, limita a spojitost. 3. Parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála. 4. Funkce dané implicitně a jejich derivace. 5. Volné extrémy, výpočet pomocí derivací. 6. Vázané extrémy. Lagrangeova metoda výpočtu. 7. Globální extrémy. Taylorova věta. 8. Dvojrozměrné integrály na obdélníku a na obecné uzavřené oblasti. 9. Metody výpočtu dvojrozměrných integrálů, použití v geometrii a ve fyzice. 10. Trojrozměrné integrály, jejich výpočet a použití. 11. Křivkový integrál prvního a druhého druhu, metody výpočtu. 12. Použití křivkových integrálů, Greenova věta, nezávislost na integrační cestě. 13. Plošné integrály a jejich výpočet. 14. Základy teorie pole: gradient, potenciál, divergence, rotace, Gauss-Ostrogradského a Stokesova věta. Znalosti při ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Jedná se zejména o diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných a o základy teorie pole. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi jsou schopni pomocí matematických prostředků modelovat a řešit fyzikální, technické, ekonomické, aj. úlohy, které se vyskytují v inženýrské praxi. Rozsah konzultací (soustředění) 18+0/sem hodin za týden Vypracování a odevzdání programů odpovídajících probíraným tématům. Po přijetí pedagogem udělení zápočtu. Povinná: BURDA, Pavel; HAVELEK, Radim; HRADECKÁ, Radoslava; KREML, Pavel: Matematika I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN KREML, Pavel; VLČEK, Jaroslav; VOLNÝ, Petr; KRČEK, Jiří; POLÁČEK, Jiří: Matematika II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN BURDA, Pavel; DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Matematika III. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN Doporučená: ŠKRÁŠEK, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha mdg.vsb.cz/m/

17 Název studijního předmětu Modelování a simulace Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast ve cvičení, vypracování a včasné odevzdání individuálně zadaného semestrálního programu. prof.ing.ivan Zelinka, PhD Předmět je povinným oborovým předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci, v oblasti surovinového průmyslu. Osnova předmětu 1. Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 3. Fáze simulačního procesu (simulace v širším slova smyslu) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 6. Matematické modely zpětnovazebních systémů 7. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systému 8. Metody programování počítačových modelů. 9. Řiditelnost a poznatelnost počítačového modelu 10. Stavová formulace dynamických systémů s nelinearitami a dopravním zpožděním 11. Časová transformace počítačového modelu 12. Normování počítačového modelu 13. Citlivostní analýza simulačního modelu; Simulační systémy. 14. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači, přesnost a stabilita řešení Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Posluchači mají znalosti z tvorby jednotlivých fází simulačního procesu dynamických systémů, jak v simulačních systémech, tak i na bázi vyššího programovacího jazyka. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Absolventi předmětu dovedou vytvářet počítačové simulační modely dynamických systémů v simulačních systémech, včetně požadovaných simulací dle stanovených cílů. Rozsah konzultací (soustředění) 6+6 /semestr hodin za týden Studenti vypracují individuálně zadaný program, na základě vzorových příkladů ve cvičení, z oblasti tvorby simulačních modelů dynamických systémů. Povinná: BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů. Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava MONTANEX,1999, ISBN Doporučená: ZÍTEK,P.: Simulace dynamických systémů, SNTL Praha, 1990, ISBN X. CELLIER,F.,KOFMAN,E.: Continuous System Simulation, Springer, 2006, ISBN System Identification Toolbox, The MathWorks,Inc.,2012,

18 Název studijního předmětu Stochastické metody modelování Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na přednáškách. Realizace dvou semestrálních prací zaměřených na tvorbu mnoharozměrných statistických modelů v prostředí SAS Guide. Prof. Ing. Radim Briš, CSc. Učební látka navazuje na předmět Jednorozměrná statistika, který je vyučován v bakalářském stupni studia. Důraz je kladen na praktické využití vícerozměrných statistických postupů za pomocí speciálního statistického softwaru SAS, konkrétně modulu SAS Guide ve spolupráci s MS Excelem. Studenti získají základní přehled o možnostech, které poskytuje počítačové zpracování dat. Cílem je seznámit studenty s možnostmi a uživatelským prostředím SASu. Osnova: 1. Vybrané statistické testy významnosti I 2. Vybrané statistické testy významnosti II 3. Mnohorozměrná lineární regresní analýza I 4. Mnohorozměrná lineární regresní analýza II 5. Mnohorozměrná korelační analýza I 6. Mnohorozměrná korelační analýza II 7. Shluková analýza I 8. Shluková analýza II 9. Analýza hlavních komponent I 10. Analýza hlavních komponent II 11. Analýza rozptylu I 12. Analýza rozptylu II 13. Specifika velkých datových souborů I 14. Specifika velkých datových souborů II Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti prokazují znalosti ze základů problematiky tvorby mnoharozměrných statistických modelů s využitím moderních metod zpracování rozsáhlých datových matic. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti své dovednosti prokazují samostatnými pracemi vypracovanými v prostředí SAS a SAS Guide Rozsah konzultací (soustředění) 8+6/sem hodin za týden Studenti samostatně vypracují semestrální projekty v prostředí SAS Guide, které při odevzdání musí ústně obhájit.

19 Povinná: Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, s. ISBN Meloun, M. & Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Praha: Academia, s. ISBN Doporučená: Létavková, D.; Macháčová, M.; Kebo, V. Region Development analysis with Statistics Metod Support, In 8 th International Carpathian Control Conference, May 24-27,High Tatras, Slovak Republic, SSAKI for Applied Cybernetics and Informatics, Proceedings ICCC 07,pp , ISBN Létavková, D. Simulation and Modelling Demographic Factors Effects into Industry Growth. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN Truxillo, C. Statistical Analysis Using Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, Jajuga, K. Classification, clustering, and data analysis : recent advances and applications. Berlín: Springer, s. ISBN X Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (1-3). Praha: Informatorium, 2005.

20 Název studijního předmětu Objektově orientované technologie Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet + zkouška Forma výuky Př.+Cv.. Vytvořit a včas odevzdat semestrální projekt. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Absolvováním tohoto předmětu získají studenti přehled o oblasti objektově - orientovaných technologií a jejich uplatnění při procesu tvorby jak softwarových tak i jiných typů systémů. Studenti budou schopní porozumět všem UML diagramům. Základní z nich budou schopni uplatnit při tvorbě modelu systému. 1. Systém, modelování systému, nástroje pro modelování 2. Principy objektově orientovaných technologií 3. Úvod do UML I 4. Úvod do UML II 5. Specifikace požadavků 6. Požadavky a případy užití 7. Modelování případů užití 8. Statický pohled na systém diagramy tříd, objektů 9. Dynamický pohled na systém sekvenční diagram 10. Dynamický pohled na systém diagram aktivit 11. Dynamický pohled na systém stavový diagram 12. Analytické balíčky, diagram komponent 13. Časový diagram 14. Diagram nasazení Znalosti při ukončení předmětu: Studenti prokazují teoretickou i praktickou znalost principů objektově orientovaných technologií při modelování systému. Jsou obeznámeni se všemi typy diagramů UML a dovedou jim porozumět. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi kurzu jsou schopni s pomocí CASE nástroje vytvořit model systému s pomocí základních diagramů UML vytvořit statický a dynamický pohled na systém. Rozsah konzultací (soustředění) 12+0/sem hodin za týden Samostatná tvorba částečného analytického modelu vybraného systému v rozsahu 15 hodin. Kontrola proběhne na základě odevzdané dokumentace, která obsahuje specifikaci zadání a jednotlivé diagramy popisující systém. Povinná: Fowler, M. Destilované UML. První vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Doporučená: Arlow, Jim; Neudstat, Ila. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací : Objektově orientovaná analýza a nárvh prakticky. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN Pender, T. UML Bible. 1.vyd. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., ISBN Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML, Praha: Grada, s. ISBN

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Materiál k akreditaci bakalářského studijního programu Nerostné suroviny B2102 studijního oboru Ekonomika a řízení v oblasti

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička SYLABUS MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 : Tvůrce Systémů Autoři: Ivo Špička, Michal Červinka Vydání: první, 2011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala:

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 Česky Metody a techniky v managementu kvality 2. Anglicky Methods and Techniques in Management Quality 2 Německy Methode und Techniken in Qualitätsmanagement

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ

MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ MATEMATIKA PRO INŽENÝRY 21. STOLETÍ Schůzka realizačního týmu 8. 9. 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROGRAM SCHŮZKY: Pilotní kurzy

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky Kvaternion 1 (2012), 45 52 45 VÝUKA MATEMATICKÉ ANALÝZY NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI GABRIELA HOLUBOVÁ a JAN POSPÍŠIL Abstrakt. Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více