Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta"

Transkript

1 Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Nerostné suroviny N2102 studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Ostrava 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Nerostné suroviny 2 roky Ing. Původní název SP Nerostné suroviny platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní řízení Forma studia prezenční kombinovaná distanční KKOV Názvy studijních oborů Systémové inženýrství v průmyslu Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www akreditace/akreditace Schváleno VR /UR /AR Dne VR HGF podpis rektora Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Kontaktní osoba Oldřich Kodym datum

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Garant studijního oboru Oldřich Kodym Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Obor Systémové inženýrství v průmyslu předává studentům znalosti umožňující jim uplatnění v oblasti informačních technologií, analýzy a projektování složitých systémů technického, technicko-ekonomického i sociálního charakteru. Ve specializaci Systémy je student seznámen s metodami analýzy, výzkumu, vývoje, projekce, ověřování, řízení provozu a udržování velkých systémů. Systémy jsou reprezentovány modely poznané kvality celku (soubor prvků, vazeb mezi nimi spolu s jejich cílovým chováním), které popisují objektivně existující vztahy v objektech reálného světa. Ve specializaci Automatizace je studium zaměřeno na získání znalostí v oblasti automatizovaných i automatických řídicích systémů technologických procesů v surovinovém průmyslu, jakož i informačních a komunikačních technologií. Jádro studijního oboru je tvořeno předměty: teorie automatického řízení, identifikace, optimalizace, modelování a simulace, počítačové řízení, virtuální realita v řízení, aplikovaná umělá inteligence, geografické informační systémy a dalšími předměty, které se zabývají počítačovou podporou při navrhování systémů. Součástí studijních plánů jsou i aplikační předměty automatizace a využití počítačů v surovinovém průmyslu. V rámci oborů zaměřených na systémy a řízení je předkládán zásadně inovovaný obor s následující charakteristikou: - společné studium umožňující absolventům samostatné uplatnění na trhu práce v oblasti technologických řídicích systémů s vazbami na problematiku nerostných surovin i podnikání. - tento společný základ umožňuje studentům využít specializaci na aplikaci systémového inženýrství nebo specializací na automatizované systémy řízení. Souhrn inovací a změn učebního plánu a obsahu předmětů je tak rozsáhlý, že vylučuje akceptování drobných změn spadajících do schvalovací pravomoci vědecké rady HGF. Dochází tím ke změně profilu absolventa studijního oboru, proto je materiál předkládán k akreditaci jako nový obor. Charakter inovací: změny ve struktuře studijního plánu; změny ve struktuře jednotlivých předmětů. Struktura studijního plánu: Struktura předmětů je samostatnou částí tohoto dokumentu. Společný základ předmětů fakulty: Zahrnuje základní předměty, jejichž absolutorium je pro technickou univerzitu nezbytné: matematika, fyzika, cizí jazyk. Odborný přírodovědně technický základ: Předměty seznamující s prostředím a technologiemi, pro které jsou studenti vychováváni: geologie, hornictví, ochrana životního prostředí, geoinformační technologie. Společný základ oboru: Předměty společné pro profil absolventa oboru: teorie systémů a řízení, základy informatiky, databázové systémy, programování, průmyslová logistika, hromadné zpracování dat, automatizace procesů surovinového průmyslu, základy umělé inteligence. Povinné předměty specializace systémy: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na systémový pohled: informační systémy, databázové dotazovací jazyky, modelování systémů, systémy automatické identifikace, systémová analýza, distribuované systémy, metodologie projektování, systémová integrace Povinné předměty specializace automatizace: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na automatizaci: počítače, technické prostředky, teorie automatického řízení, měření procesních veličin, řídící počítače a automaty, počítačové sítě, vizualizace dat a procesů. Volitelné předměty: Předměty doplňující profil absolventa jednotlivých specializací podle zaměření konkrétního studenta. Jde o předměty: automatizované systémy projektování, úvod do managementu, systémy prezentace a distribuce informací, teorie firmy a marketing, jazyky popisu systémů, počítačová grafika, informační systémy, systémová integrace a další. V této skupině jsou zařazeny i některé povinné předměty druhé specializace.

4 Změny ve struktuře jednotlivých předmětů: Významná část předmětů je výrazně přepracovaná tak, aby se zlepšila návaznost mezi jednotlivými tématy v důsledku restrukturalizace i mezi Bc. a nmgr. stupněm. Další změny vylývají z požadavků praxe a vývoje poznání v jednotlivých přednášených disciplínách. Studijní obor Systémové inženýrství v průmyslu vychází z názoru, že úspěšné řízení technických systémů a procesů, nejen v oblasti nerostných surovin, předpokládá znalost techniky a technologie příslušných výrobních procesů. Předkládaný studijní obor pokrývá významnou část procesů a činností spojených s vyhledáváním, osvojováním a využíváním ložisek nerostných surovin. Tyto spoluvytvářejí základní strukturu oborů Hornickogeologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Akreditaci oboru žádáme i pro kombinovanou formu studia. Způsob výuky je stručně uveden v kartách D informace ke kombinované nebo distanční formě. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Cílem studia je připravit absolventy na řešení tvůrčích problémů průmyslové praxe. Profil: Studijní obor vychází z obecných principů systémových věd, je zaměřen na systémovou práci s informačními technologiemi technických a ekonomických systémů, vytváření a udržování rozsáhlých bází dat a ve spolupráci se specialisty provádění jejich úprav a rutinních analýz. Struktura specializačních volitelných předmětů umožňuje orientaci na systémové inženýrství jako takové nebo na oblast řízení technických systémů a dalších zaměření v rámci odborného profilu pracoviště. Znalosti: Absolvent oboru Systémové inženýrství v průmyslu zná principy systémové analýzy, fungování, postupy a práci s informačními technologiemi zejména technických systémů a bází dat, využití a způsoby prezentace všech forem informací. Další získané znalosti jsou z oblasti komunikačních technologií, řízení a modelování dynamických systémů, automatické identifikace, prostředí CAD i virtuální reality a CASE nástrojů. Dle orientace studia má absolvent znalosti z oblasti technických prostředků, základů automatizační techniky nebo z oblasti systémové analýzy a práce s daty v informačních systémech jako takových. Absolvent specializace Systémy získá takové znalosti, aby byl schopen řešit problémy nejen v oblasti surovinového průmyslu, ale také obecně porozumět, analyzovat a syntetizovat úlohy v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace získají znalosti z informačních systémů a počítačových sítí, hlubší znalosti pak z teorie automatického řízení (lineární a nelineární systémy) a z teorie počítačového řízení technologických procesů v oblasti surovinového průmyslu, teorie počítačového modelování, identifikace a optimalizace. Dovednosti: Absolvent je schopen systémově pracovat s informačními technologiemi nejen technických systémů, systémů automatické identifikace, vytvářet a udržovat rozsáhlé báze dat a ve spolupráci se specialisty provádět jejich úpravy a rutinní analýzy. Dokáže klasifikovat a interpretovat informace a na tomto základě identifikovat požadavky na funkce informačních systémů a tyto v konkrétních aplikacích konfigurovat a využívat. Dokáže pracovat se standardními technickými i programovými prostředky. Aplikačními oblastmi jsou podle zaměření studia oblast systémového inženýrství a oblast řízení technických systémů; především ve sféře surovinového průmyslu nebo informačních systémů. Absolventi specializace Systémy získají schopnost kreativního a abstraktního myšlení a samostatného řešení složitých systémových úloh a problémů. Absolvent je vychováván, kromě oblasti surovinového průmyslu, také pro uplatnění v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace umí systémově analyzovat, modelovat na počítači a navrhovat informační a řídicí systémy technologických procesů. Jsou schopni návrhu a tvorby databázových informačních systémů technologických procesů a řídicích systémů pomocí počítačové podpory. Umí pracovat na vývoji systémů automatického a automatizovaného řízení procesů (CAM, CIM, SCADA). Kromě odborných dovedností a znalostí jsou způsobilí také ve vedení pracovních kolektivů, v metodách řízení a komunikace s ostatními pracovníky, k zakládání a vedení vlastních firem ve své oblasti působení. Umí presentovat a objasnit jejich cíle a metody k jejich dosažení. V neposlední řadě jsou schopni dalšího vzděláváni na doktorském studiu.

5 Způsobilosti: Absolventi jsou připraveni pro využívání systémového přístupu v oblasti informačních technologií ve výrobních podnicích, institucích státní i veřejné správy, soukromých firmách a na výzkumných pracovištích. Své znalosti a dovednosti uplatní při analýze a interpretaci složitých technicko-ekonomických úloh. Absolventi jsou schopni tvůrčím způsobem využívat aplikační programové prostředky pro pořízení, analýzu, zpracování a prezentaci všech forem informací až po jejich využití v informačních a řídících aplikacích a složitých systémech. Své vzdělání mohou studenti dále rozvíjet v navazujícím doktorském studiu. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce 40

6 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Místo uskutečňování studijního Ostrava oboru Most Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Informace o Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zajišťuje knihovnickoinformační služby pro všechny fakulty a další pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Knihovní fond zahrnuje zhruba 400 tis. publikací (knihy, ukončené uchovávané ročníky časopisů, normy ČSN i zahraniční, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO). Roční přírůstek je cca 10 tis. knih. jednotek. Počet knihovnou přeplácených titulů časopisů: 483, z toho 155 zahraničních (údaj za rok 2012). Knihovna dále zajišťuje elektronický přístup k PDF verzím ČSN (ve studovně). ÚK je (vedle nezbytných PC pro zaměstnance) vybavena 96 PC pro uživatele. Všechny počítače jsou připojeny k internetu, navíc jsou pracoviště knihovny pokryta WiFi signálem, který umožňuje přístup do sítě vlastním zařízením uživatele. Online katalog ÚK VŠB-TUO: Depozitář DSpace VŠB-TUO (úložiště bibliografických záznamů i plných textů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků aj. publikací univerzity): Seznamy časopisů odebíraných ÚK VŠB-TUO viz Další informace o ÚK VŠB-TUO (zprávy o činnosti, statistiky): Podrobné informace o činnosti a službách ÚK VŠB-TUO je možno nalézt na: Elektronické informační zdroje Více na E-zdroje: V současnosti (2013) jsou pro VŠB-TUO dostupné tyto elektronické informační zdroje: Elektronické knihy ScienceDirect knihy; přístup k plným textům 265 e-knih nakladatelství Elsevier (trvalý nákup) Knovel - webová služba, která zpřístupňuje zhruba faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Wiley externí odkaz a Elsevier externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 100 mezinárodních nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí externí odkaz produktů společnosti Elsevier. Uživatelé z VŠB-TUO mají přístup k plným textům knih ze 30 kolekcí Wiley Online Library Books; přístup k plným textům 619 e-knih z produkce nakladatelství John Wiley & Sons (trvalý nákup) Bibliografické databáze Scopus; polytematická bibliografická a citační báze dat společnosti Elsevier Thomson Reuters Web of Knowledge; přístup do bibliografických bází dat společnosti Thomson Reuters Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, ISI Journal Citation Reports aj. zdrojů Báze dat s plnými texty: EBSCOhost Research Databases; bibliografické báze dat s plnými texty společnosti EBSCO Information Services, včetně databáze EconLit with Full Text ProQuest (včetně báze dat METADEX - multioborový informační zdroj, který poskytuje přístup do

7 bibliografických bází dat s plnými texty Elektronické časopisy ACM Digital Library přístup k plným textům 47 časopisů vydávaných vydávaných vědeckou společností Association for Computing Machinery (ACM) a rovněž k plným textům příspěvků ze sborníků z konferencí ACM, zpravodajům, publikacím Special Interest Groups (SIGs) a k publikacím přidružených organizací (časopisy a sborníky z konferencí) Emerald přístup k plným textům časopisů v Emerald Engineering ejournal Collection (22 tituly) a Emerald Management ejournals (200 titulů) IEEE Xplore přístup k plným textům 197 časopisů vydávaných IEEE a IET ScienceDirect přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Elsevier SpringerLink přístup k plným textům z časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer (od roku 1997 do současnosti) Wiley Online Library přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Wiley (většinou od roku 1996 do současnosti) 20 titulů zahraničních časopisů vlastní předplatné e-verzí vědeckých časopisů ÚK VŠB-TU Ostrava Faktografické zdroje OECD ilibrary; informační zdroje (plné texty knih a časopisů) a statistické databáze OECD Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD ilibrary a další zdroje Přístup k informacím prostřednictvím vnitřního informačního systému: Podstatné aktivity vzdělávacích procesů na univerzitě jsou podporovány univerzitním informačním systémem Edison (EDucation Information System On Net). Studenti zde mají k dispozici všechny podstatné informace potřebné v průběhu studia. Jde zejména o oblasti: Přijímací řízení Studijní dokumentace Tvorba osobních studijních plánů Studijní materiály Absolvování studijních předmětů Absolventské řízení Informační systém Edison umožňuje interaktivní přístup jak studentům, tak i pedagogům na základě přidělených přístupových práv. Tím je zajištěna aktuálnost zpracovávaných informací a současně přístup k nim jak ze sítě Univerzity, tak i mimo ni. Tento přístup umožňuje plnohodnotné využívání i studentům kombinované formy studia. Realizace jednotlivých aktivit jak studentů, tak pedagogů a i studijního oddělení je popsána v systému řízení jakosti univerzity, který odpovídá ISO Informační systém Edison rovněž podporuje vazby do systémů LMS a rozvrhů výuky. V LMS (systémech pro podporu výuky) mají studenti všech forem studia k dispozici jak off-line tak on-line materiály pro své studium. Rovněž v těchto systémech mohou absolvovat průběžná hodnocení způsobem stanoveným ve studijním plánu.

8 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: prezenční forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop.roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 2p+2c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 2p+2c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

9 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

10 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: kombinovaná forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 6p+6c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 6p+6c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

11 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

12 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, prezenční forma Specializace Automatizace Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Vančura 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Počítačové řízení 2p+2c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 2p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 0p+2c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 2p+2c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

13 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

14 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, kombinovaná forma Specializace Automatizace. Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 12p+0c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 12p+0c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Vančura 2. Počítačové řízení 6p+6c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 12p+0c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+12c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 6p+6c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 6p+6c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

15 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

16 Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z matematiky Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů. Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Cílem předmětu je zvládnutí matematických prostředků, které jsou základem při modelování inženýrských úloh. Anotace Studenti naučí analyzovat problém, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám a aplikovat tyto metody při řešení technických problémů. Osnova předmětu: 1. Vektorová algebra, počítání s vektory, skalární, vektorový a smíšený součin, vektorová funkce. 2. Diferenciální počet funkcí více proměnných: definiční obor, limita a spojitost. 3. Parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála. 4. Funkce dané implicitně a jejich derivace. 5. Volné extrémy, výpočet pomocí derivací. 6. Vázané extrémy. Lagrangeova metoda výpočtu. 7. Globální extrémy. Taylorova věta. 8. Dvojrozměrné integrály na obdélníku a na obecné uzavřené oblasti. 9. Metody výpočtu dvojrozměrných integrálů, použití v geometrii a ve fyzice. 10. Trojrozměrné integrály, jejich výpočet a použití. 11. Křivkový integrál prvního a druhého druhu, metody výpočtu. 12. Použití křivkových integrálů, Greenova věta, nezávislost na integrační cestě. 13. Plošné integrály a jejich výpočet. 14. Základy teorie pole: gradient, potenciál, divergence, rotace, Gauss-Ostrogradského a Stokesova věta. Znalosti při ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Jedná se zejména o diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných a o základy teorie pole. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi jsou schopni pomocí matematických prostředků modelovat a řešit fyzikální, technické, ekonomické, aj. úlohy, které se vyskytují v inženýrské praxi. Rozsah konzultací (soustředění) 18+0/sem hodin za týden Vypracování a odevzdání programů odpovídajících probíraným tématům. Po přijetí pedagogem udělení zápočtu. Povinná: BURDA, Pavel; HAVELEK, Radim; HRADECKÁ, Radoslava; KREML, Pavel: Matematika I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN KREML, Pavel; VLČEK, Jaroslav; VOLNÝ, Petr; KRČEK, Jiří; POLÁČEK, Jiří: Matematika II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN BURDA, Pavel; DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Matematika III. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN Doporučená: ŠKRÁŠEK, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha mdg.vsb.cz/m/

17 Název studijního předmětu Modelování a simulace Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast ve cvičení, vypracování a včasné odevzdání individuálně zadaného semestrálního programu. prof.ing.ivan Zelinka, PhD Předmět je povinným oborovým předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci, v oblasti surovinového průmyslu. Osnova předmětu 1. Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 3. Fáze simulačního procesu (simulace v širším slova smyslu) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 6. Matematické modely zpětnovazebních systémů 7. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systému 8. Metody programování počítačových modelů. 9. Řiditelnost a poznatelnost počítačového modelu 10. Stavová formulace dynamických systémů s nelinearitami a dopravním zpožděním 11. Časová transformace počítačového modelu 12. Normování počítačového modelu 13. Citlivostní analýza simulačního modelu; Simulační systémy. 14. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači, přesnost a stabilita řešení Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Posluchači mají znalosti z tvorby jednotlivých fází simulačního procesu dynamických systémů, jak v simulačních systémech, tak i na bázi vyššího programovacího jazyka. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Absolventi předmětu dovedou vytvářet počítačové simulační modely dynamických systémů v simulačních systémech, včetně požadovaných simulací dle stanovených cílů. Rozsah konzultací (soustředění) 6+6 /semestr hodin za týden Studenti vypracují individuálně zadaný program, na základě vzorových příkladů ve cvičení, z oblasti tvorby simulačních modelů dynamických systémů. Povinná: BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů. Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava MONTANEX,1999, ISBN Doporučená: ZÍTEK,P.: Simulace dynamických systémů, SNTL Praha, 1990, ISBN X. CELLIER,F.,KOFMAN,E.: Continuous System Simulation, Springer, 2006, ISBN System Identification Toolbox, The MathWorks,Inc.,2012,

18 Název studijního předmětu Stochastické metody modelování Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na přednáškách. Realizace dvou semestrálních prací zaměřených na tvorbu mnoharozměrných statistických modelů v prostředí SAS Guide. Prof. Ing. Radim Briš, CSc. Učební látka navazuje na předmět Jednorozměrná statistika, který je vyučován v bakalářském stupni studia. Důraz je kladen na praktické využití vícerozměrných statistických postupů za pomocí speciálního statistického softwaru SAS, konkrétně modulu SAS Guide ve spolupráci s MS Excelem. Studenti získají základní přehled o možnostech, které poskytuje počítačové zpracování dat. Cílem je seznámit studenty s možnostmi a uživatelským prostředím SASu. Osnova: 1. Vybrané statistické testy významnosti I 2. Vybrané statistické testy významnosti II 3. Mnohorozměrná lineární regresní analýza I 4. Mnohorozměrná lineární regresní analýza II 5. Mnohorozměrná korelační analýza I 6. Mnohorozměrná korelační analýza II 7. Shluková analýza I 8. Shluková analýza II 9. Analýza hlavních komponent I 10. Analýza hlavních komponent II 11. Analýza rozptylu I 12. Analýza rozptylu II 13. Specifika velkých datových souborů I 14. Specifika velkých datových souborů II Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti prokazují znalosti ze základů problematiky tvorby mnoharozměrných statistických modelů s využitím moderních metod zpracování rozsáhlých datových matic. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti své dovednosti prokazují samostatnými pracemi vypracovanými v prostředí SAS a SAS Guide Rozsah konzultací (soustředění) 8+6/sem hodin za týden Studenti samostatně vypracují semestrální projekty v prostředí SAS Guide, které při odevzdání musí ústně obhájit.

19 Povinná: Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, s. ISBN Meloun, M. & Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Praha: Academia, s. ISBN Doporučená: Létavková, D.; Macháčová, M.; Kebo, V. Region Development analysis with Statistics Metod Support, In 8 th International Carpathian Control Conference, May 24-27,High Tatras, Slovak Republic, SSAKI for Applied Cybernetics and Informatics, Proceedings ICCC 07,pp , ISBN Létavková, D. Simulation and Modelling Demographic Factors Effects into Industry Growth. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN Truxillo, C. Statistical Analysis Using Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, Jajuga, K. Classification, clustering, and data analysis : recent advances and applications. Berlín: Springer, s. ISBN X Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (1-3). Praha: Informatorium, 2005.

20 Název studijního předmětu Objektově orientované technologie Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet + zkouška Forma výuky Př.+Cv.. Vytvořit a včas odevzdat semestrální projekt. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Absolvováním tohoto předmětu získají studenti přehled o oblasti objektově - orientovaných technologií a jejich uplatnění při procesu tvorby jak softwarových tak i jiných typů systémů. Studenti budou schopní porozumět všem UML diagramům. Základní z nich budou schopni uplatnit při tvorbě modelu systému. 1. Systém, modelování systému, nástroje pro modelování 2. Principy objektově orientovaných technologií 3. Úvod do UML I 4. Úvod do UML II 5. Specifikace požadavků 6. Požadavky a případy užití 7. Modelování případů užití 8. Statický pohled na systém diagramy tříd, objektů 9. Dynamický pohled na systém sekvenční diagram 10. Dynamický pohled na systém diagram aktivit 11. Dynamický pohled na systém stavový diagram 12. Analytické balíčky, diagram komponent 13. Časový diagram 14. Diagram nasazení Znalosti při ukončení předmětu: Studenti prokazují teoretickou i praktickou znalost principů objektově orientovaných technologií při modelování systému. Jsou obeznámeni se všemi typy diagramů UML a dovedou jim porozumět. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi kurzu jsou schopni s pomocí CASE nástroje vytvořit model systému s pomocí základních diagramů UML vytvořit statický a dynamický pohled na systém. Rozsah konzultací (soustředění) 12+0/sem hodin za týden Samostatná tvorba částečného analytického modelu vybraného systému v rozsahu 15 hodin. Kontrola proběhne na základě odevzdané dokumentace, která obsahuje specifikaci zadání a jednotlivé diagramy popisující systém. Povinná: Fowler, M. Destilované UML. První vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Doporučená: Arlow, Jim; Neudstat, Ila. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací : Objektově orientovaná analýza a nárvh prakticky. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN Pender, T. UML Bible. 1.vyd. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., ISBN Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML, Praha: Grada, s. ISBN

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Chemie a chemické technologie bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Studijní o obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Více

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Průběžná zpráva o řešení projektu LB98063. Banka dat a modelů ekonomiky ČR

Průběžná zpráva o řešení projektu LB98063. Banka dat a modelů ekonomiky ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Identifikační číslo projektu: LB98063 Formulář F10 Průběžná zpráva o řešení projektu Navrhovatel : Řešitel : Název projektu : Vysoká škola ekonomická, Praha

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM 5. semestr Bc. studia v kombinované formě studijního programu (zimní semestr) Informační a komunikační

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: MOBILNÍ TECHNOLOGIE AR 14/15_LS Datum: 5. 2. 2015 Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: zdenka.chmelikova@vsb.cz 1 OBSAH STUDIJNÍ

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více