Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta"

Transkript

1 Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Materiál k akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Nerostné suroviny N2102 studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Ostrava 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Nerostné suroviny 2 roky Ing. Původní název SP Nerostné suroviny platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní řízení Forma studia prezenční kombinovaná distanční KKOV Názvy studijních oborů Systémové inženýrství v průmyslu Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www akreditace/akreditace Schváleno VR /UR /AR Dne VR HGF podpis rektora Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Kontaktní osoba Oldřich Kodym datum

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Garant studijního oboru Oldřich Kodym Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Obor Systémové inženýrství v průmyslu předává studentům znalosti umožňující jim uplatnění v oblasti informačních technologií, analýzy a projektování složitých systémů technického, technicko-ekonomického i sociálního charakteru. Ve specializaci Systémy je student seznámen s metodami analýzy, výzkumu, vývoje, projekce, ověřování, řízení provozu a udržování velkých systémů. Systémy jsou reprezentovány modely poznané kvality celku (soubor prvků, vazeb mezi nimi spolu s jejich cílovým chováním), které popisují objektivně existující vztahy v objektech reálného světa. Ve specializaci Automatizace je studium zaměřeno na získání znalostí v oblasti automatizovaných i automatických řídicích systémů technologických procesů v surovinovém průmyslu, jakož i informačních a komunikačních technologií. Jádro studijního oboru je tvořeno předměty: teorie automatického řízení, identifikace, optimalizace, modelování a simulace, počítačové řízení, virtuální realita v řízení, aplikovaná umělá inteligence, geografické informační systémy a dalšími předměty, které se zabývají počítačovou podporou při navrhování systémů. Součástí studijních plánů jsou i aplikační předměty automatizace a využití počítačů v surovinovém průmyslu. V rámci oborů zaměřených na systémy a řízení je předkládán zásadně inovovaný obor s následující charakteristikou: - společné studium umožňující absolventům samostatné uplatnění na trhu práce v oblasti technologických řídicích systémů s vazbami na problematiku nerostných surovin i podnikání. - tento společný základ umožňuje studentům využít specializaci na aplikaci systémového inženýrství nebo specializací na automatizované systémy řízení. Souhrn inovací a změn učebního plánu a obsahu předmětů je tak rozsáhlý, že vylučuje akceptování drobných změn spadajících do schvalovací pravomoci vědecké rady HGF. Dochází tím ke změně profilu absolventa studijního oboru, proto je materiál předkládán k akreditaci jako nový obor. Charakter inovací: změny ve struktuře studijního plánu; změny ve struktuře jednotlivých předmětů. Struktura studijního plánu: Struktura předmětů je samostatnou částí tohoto dokumentu. Společný základ předmětů fakulty: Zahrnuje základní předměty, jejichž absolutorium je pro technickou univerzitu nezbytné: matematika, fyzika, cizí jazyk. Odborný přírodovědně technický základ: Předměty seznamující s prostředím a technologiemi, pro které jsou studenti vychováváni: geologie, hornictví, ochrana životního prostředí, geoinformační technologie. Společný základ oboru: Předměty společné pro profil absolventa oboru: teorie systémů a řízení, základy informatiky, databázové systémy, programování, průmyslová logistika, hromadné zpracování dat, automatizace procesů surovinového průmyslu, základy umělé inteligence. Povinné předměty specializace systémy: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na systémový pohled: informační systémy, databázové dotazovací jazyky, modelování systémů, systémy automatické identifikace, systémová analýza, distribuované systémy, metodologie projektování, systémová integrace Povinné předměty specializace automatizace: Předměty naplňující profil absolventa specializovaného na automatizaci: počítače, technické prostředky, teorie automatického řízení, měření procesních veličin, řídící počítače a automaty, počítačové sítě, vizualizace dat a procesů. Volitelné předměty: Předměty doplňující profil absolventa jednotlivých specializací podle zaměření konkrétního studenta. Jde o předměty: automatizované systémy projektování, úvod do managementu, systémy prezentace a distribuce informací, teorie firmy a marketing, jazyky popisu systémů, počítačová grafika, informační systémy, systémová integrace a další. V této skupině jsou zařazeny i některé povinné předměty druhé specializace.

4 Změny ve struktuře jednotlivých předmětů: Významná část předmětů je výrazně přepracovaná tak, aby se zlepšila návaznost mezi jednotlivými tématy v důsledku restrukturalizace i mezi Bc. a nmgr. stupněm. Další změny vylývají z požadavků praxe a vývoje poznání v jednotlivých přednášených disciplínách. Studijní obor Systémové inženýrství v průmyslu vychází z názoru, že úspěšné řízení technických systémů a procesů, nejen v oblasti nerostných surovin, předpokládá znalost techniky a technologie příslušných výrobních procesů. Předkládaný studijní obor pokrývá významnou část procesů a činností spojených s vyhledáváním, osvojováním a využíváním ložisek nerostných surovin. Tyto spoluvytvářejí základní strukturu oborů Hornickogeologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Akreditaci oboru žádáme i pro kombinovanou formu studia. Způsob výuky je stručně uveden v kartách D informace ke kombinované nebo distanční formě. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Cílem studia je připravit absolventy na řešení tvůrčích problémů průmyslové praxe. Profil: Studijní obor vychází z obecných principů systémových věd, je zaměřen na systémovou práci s informačními technologiemi technických a ekonomických systémů, vytváření a udržování rozsáhlých bází dat a ve spolupráci se specialisty provádění jejich úprav a rutinních analýz. Struktura specializačních volitelných předmětů umožňuje orientaci na systémové inženýrství jako takové nebo na oblast řízení technických systémů a dalších zaměření v rámci odborného profilu pracoviště. Znalosti: Absolvent oboru Systémové inženýrství v průmyslu zná principy systémové analýzy, fungování, postupy a práci s informačními technologiemi zejména technických systémů a bází dat, využití a způsoby prezentace všech forem informací. Další získané znalosti jsou z oblasti komunikačních technologií, řízení a modelování dynamických systémů, automatické identifikace, prostředí CAD i virtuální reality a CASE nástrojů. Dle orientace studia má absolvent znalosti z oblasti technických prostředků, základů automatizační techniky nebo z oblasti systémové analýzy a práce s daty v informačních systémech jako takových. Absolvent specializace Systémy získá takové znalosti, aby byl schopen řešit problémy nejen v oblasti surovinového průmyslu, ale také obecně porozumět, analyzovat a syntetizovat úlohy v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace získají znalosti z informačních systémů a počítačových sítí, hlubší znalosti pak z teorie automatického řízení (lineární a nelineární systémy) a z teorie počítačového řízení technologických procesů v oblasti surovinového průmyslu, teorie počítačového modelování, identifikace a optimalizace. Dovednosti: Absolvent je schopen systémově pracovat s informačními technologiemi nejen technických systémů, systémů automatické identifikace, vytvářet a udržovat rozsáhlé báze dat a ve spolupráci se specialisty provádět jejich úpravy a rutinní analýzy. Dokáže klasifikovat a interpretovat informace a na tomto základě identifikovat požadavky na funkce informačních systémů a tyto v konkrétních aplikacích konfigurovat a využívat. Dokáže pracovat se standardními technickými i programovými prostředky. Aplikačními oblastmi jsou podle zaměření studia oblast systémového inženýrství a oblast řízení technických systémů; především ve sféře surovinového průmyslu nebo informačních systémů. Absolventi specializace Systémy získají schopnost kreativního a abstraktního myšlení a samostatného řešení složitých systémových úloh a problémů. Absolvent je vychováván, kromě oblasti surovinového průmyslu, také pro uplatnění v oblastech státní správy a místní samosprávy, v softwarových firmách zabývajících se vývojem a prodejem nových technologií, v manažerských funkcích průmyslových podniků. Absolventi specializace Automatizace umí systémově analyzovat, modelovat na počítači a navrhovat informační a řídicí systémy technologických procesů. Jsou schopni návrhu a tvorby databázových informačních systémů technologických procesů a řídicích systémů pomocí počítačové podpory. Umí pracovat na vývoji systémů automatického a automatizovaného řízení procesů (CAM, CIM, SCADA). Kromě odborných dovedností a znalostí jsou způsobilí také ve vedení pracovních kolektivů, v metodách řízení a komunikace s ostatními pracovníky, k zakládání a vedení vlastních firem ve své oblasti působení. Umí presentovat a objasnit jejich cíle a metody k jejich dosažení. V neposlední řadě jsou schopni dalšího vzděláváni na doktorském studiu.

5 Způsobilosti: Absolventi jsou připraveni pro využívání systémového přístupu v oblasti informačních technologií ve výrobních podnicích, institucích státní i veřejné správy, soukromých firmách a na výzkumných pracovištích. Své znalosti a dovednosti uplatní při analýze a interpretaci složitých technicko-ekonomických úloh. Absolventi jsou schopni tvůrčím způsobem využívat aplikační programové prostředky pro pořízení, analýzu, zpracování a prezentaci všech forem informací až po jejich využití v informačních a řídících aplikacích a složitých systémech. Své vzdělání mohou studenti dále rozvíjet v navazujícím doktorském studiu. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce 40

6 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Součást vysoké školy Hornicko-geologická fakulta Název studijního programu Nerostné suroviny Název studijního oboru Systémové inženýrství v průmyslu Místo uskutečňování studijního Ostrava oboru Most Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Informace o Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava Ústřední knihovna Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zajišťuje knihovnickoinformační služby pro všechny fakulty a další pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Knihovní fond zahrnuje zhruba 400 tis. publikací (knihy, ukončené uchovávané ročníky časopisů, normy ČSN i zahraniční, vysokoškolské kvalifikační práce VŠB-TUO). Roční přírůstek je cca 10 tis. knih. jednotek. Počet knihovnou přeplácených titulů časopisů: 483, z toho 155 zahraničních (údaj za rok 2012). Knihovna dále zajišťuje elektronický přístup k PDF verzím ČSN (ve studovně). ÚK je (vedle nezbytných PC pro zaměstnance) vybavena 96 PC pro uživatele. Všechny počítače jsou připojeny k internetu, navíc jsou pracoviště knihovny pokryta WiFi signálem, který umožňuje přístup do sítě vlastním zařízením uživatele. Online katalog ÚK VŠB-TUO: Depozitář DSpace VŠB-TUO (úložiště bibliografických záznamů i plných textů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků aj. publikací univerzity): Seznamy časopisů odebíraných ÚK VŠB-TUO viz Další informace o ÚK VŠB-TUO (zprávy o činnosti, statistiky): Podrobné informace o činnosti a službách ÚK VŠB-TUO je možno nalézt na: Elektronické informační zdroje Více na E-zdroje: V současnosti (2013) jsou pro VŠB-TUO dostupné tyto elektronické informační zdroje: Elektronické knihy ScienceDirect knihy; přístup k plným textům 265 e-knih nakladatelství Elsevier (trvalý nákup) Knovel - webová služba, která zpřístupňuje zhruba faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Mezi partnery služby jsou např. nakladatelství McGraw-Hill externí odkaz, Wiley externí odkaz a Elsevier externí odkaz. Celkově má Knovel jako partnery více než 100 mezinárodních nakladatelských domů a vědeckých společností externí odkaz. Od roku 2013 je Knovel součástí externí odkaz produktů společnosti Elsevier. Uživatelé z VŠB-TUO mají přístup k plným textům knih ze 30 kolekcí Wiley Online Library Books; přístup k plným textům 619 e-knih z produkce nakladatelství John Wiley & Sons (trvalý nákup) Bibliografické databáze Scopus; polytematická bibliografická a citační báze dat společnosti Elsevier Thomson Reuters Web of Knowledge; přístup do bibliografických bází dat společnosti Thomson Reuters Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, ISI Journal Citation Reports aj. zdrojů Báze dat s plnými texty: EBSCOhost Research Databases; bibliografické báze dat s plnými texty společnosti EBSCO Information Services, včetně databáze EconLit with Full Text ProQuest (včetně báze dat METADEX - multioborový informační zdroj, který poskytuje přístup do

7 bibliografických bází dat s plnými texty Elektronické časopisy ACM Digital Library přístup k plným textům 47 časopisů vydávaných vydávaných vědeckou společností Association for Computing Machinery (ACM) a rovněž k plným textům příspěvků ze sborníků z konferencí ACM, zpravodajům, publikacím Special Interest Groups (SIGs) a k publikacím přidružených organizací (časopisy a sborníky z konferencí) Emerald přístup k plným textům časopisů v Emerald Engineering ejournal Collection (22 tituly) a Emerald Management ejournals (200 titulů) IEEE Xplore přístup k plným textům 197 časopisů vydávaných IEEE a IET ScienceDirect přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Elsevier SpringerLink přístup k plným textům z časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer (od roku 1997 do současnosti) Wiley Online Library přístup k plným textům časopisů vydávaných nakladatelstvím Wiley (většinou od roku 1996 do současnosti) 20 titulů zahraničních časopisů vlastní předplatné e-verzí vědeckých časopisů ÚK VŠB-TU Ostrava Faktografické zdroje OECD ilibrary; informační zdroje (plné texty knih a časopisů) a statistické databáze OECD Elektronické knihy: Elsevier, Knovel, Wiley Online Library; bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science; báze dat s plnými texty: EBSCO (včetně báze dat EconLit) a ProQuest (včetně báze dat METADEX); digitální knihovny: ACM Digital Library, IEEE Xplore, OECD ilibrary a další zdroje Přístup k informacím prostřednictvím vnitřního informačního systému: Podstatné aktivity vzdělávacích procesů na univerzitě jsou podporovány univerzitním informačním systémem Edison (EDucation Information System On Net). Studenti zde mají k dispozici všechny podstatné informace potřebné v průběhu studia. Jde zejména o oblasti: Přijímací řízení Studijní dokumentace Tvorba osobních studijních plánů Studijní materiály Absolvování studijních předmětů Absolventské řízení Informační systém Edison umožňuje interaktivní přístup jak studentům, tak i pedagogům na základě přidělených přístupových práv. Tím je zajištěna aktuálnost zpracovávaných informací a současně přístup k nim jak ze sítě Univerzity, tak i mimo ni. Tento přístup umožňuje plnohodnotné využívání i studentům kombinované formy studia. Realizace jednotlivých aktivit jak studentů, tak pedagogů a i studijního oddělení je popsána v systému řízení jakosti univerzity, který odpovídá ISO Informační systém Edison rovněž podporuje vazby do systémů LMS a rozvrhů výuky. V LMS (systémech pro podporu výuky) mají studenti všech forem studia k dispozici jak off-line tak on-line materiály pro své studium. Rovněž v těchto systémech mohou absolvovat průběžná hodnocení způsobem stanoveným ve studijním plánu.

8 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: prezenční forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop.roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 2p+2c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 2p+2c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 2p+2c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

9 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

10 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu: kombinovaná forma. Specializace: Systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška P. prof. Briš 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška P. doc. Rapant 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Analýza a projektování systémů 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 1. Objektově orientovaná analýza a 6p+6c zkouška P. RNDr. Szturcová 1. návrh Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška P. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Operační systém Windows 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Nové metody v systémové praxi 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Provoz a vývoj systému 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Operační systém Unix 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 2. Inženýrské sítě 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 2. Počítačová grafika 6p+6c zkouška PV. Dr. Otte 2. Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny 1-4 6p+6c Z PV. Garant: prof. 1.; (2.) Dongguk Jontae Rhee Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe Návrh témat prací a obhájené práce

11 Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace informačních systémů a systémového přístupu na technické problémy. Příklady obhájených prací: Zpracování a aplikace metodiky pro testování RFID v ILAB Modelový příklad projektování systému pomocí metodologie SSADM Analýza a projektování systému pro evidenci objednávek v segmentu dopravy ve firmě ŠROTKOVY Ostr. s.r.o. Vytvoření informačního systému pro správu novinek a aktualizací programových produktů Návrh a realizace databáze zaměřené na podporu evidence a prodeje výrobků firmy Callidus Tranding, s.r.o. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Systémové inženýrství v oblasti surovin a Informační a systémový management.

12 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, prezenční forma Specializace Automatizace Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 2p+2c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 2p+2c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 2p+2c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 2p+2c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 2p+2c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 2p+2c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 2p+2c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 2p+2c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+2s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 2p+2c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 2p+2c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+6s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Vančura 2. Oborová exkurze 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Oborová praxe 1 týden zápočet P. garant oboru 2. Počítačové řízení 2p+2c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+8s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 2p+1c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 2p+2c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 2p+2c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 2p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+2c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+2s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 2p+2c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 0p+2c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 2p+2c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 2p+2c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

13 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

14 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Nerostné suroviny Systémové inženýrství v průmyslu, kombinovaná forma Specializace Automatizace. Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Vybrané kapitoly z matematiky 18p+0c zkouška P. doc. Kučera 1. Modelování a simulace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Stochastické metody modelování 8p+6c zkouška PV. prof. Briš 1. Teorie automatického řízení 9p+3c zkouška PV. Dr. Staša 1. Objektově orientované technologie 12p+0c zkouška PV. doc. Rapant 1. Řízení nelineárních systémů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Aplikovaná umělá inteligence 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Distribuované systémy 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Technické zabezpečení výroby 6p+6c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Vybrané kapitoly z fyziky 12p+0c zkouška P. doc. Lesňák 1. Aplikované programování 6p+6c zkouška P. prof. Farana 1. Optimalizace 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 1. Identifikace 6p+6c zkouška P. prof. Zelinka 1. Dobývání znalostí z databází 6p+6c zkouška PV. Dr. Létavková 1. Cizí jazyk I 0p+12s zápočet PV. Mgr. Vašková 1. Technické prostředky automatizace 9p+3c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace lomů 12p+0c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Automatizace dolů 12p+0c zkouška PV. Dr. Vančura 1. Telemetrické systémy 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 1. Vizualizace technologických procesů 6p+6c zkouška PV. Dr. Řepka 1. Projektový seminář 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Dispečerské řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Vančura 2. Počítačové řízení 6p+6c zkouška PV. doc. Kebo 2. Automatizace úpraven 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Diplomová práce 0p+24s zápočet P. garant oboru 2. Prognostika a strategie podniku 6p+3c zkouška P. prof. Dvořáček 2. Řízení robotů 6p+6c zkouška P. doc. Kebo 2. Projektové řízení 6p+6c zkouška P. Dr. Danel 2. Automatizované systémy 12p+0c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. projektování 3D CAD 0p+12c klas. zápočet PV. doc. Neustupa 2. Cizí jazyk II 0p+12s zkouška PV. Mgr. Vašková 2. Pohony 6p+6c zkouška PV. doc. Neustupa 2. Počítačová grafika 6p+6c klas. zápočet PV. Dr. Otte 2 Předměty mezinárodní výměny 1-4 Kyushu 6p+6c Z PV. Garant: assoc. prof. Hideki Shimada 6p+6c Z PV. Garant: prof. Jontae Rhee 1.; (2.) Předměty mezinárodní výměny ; (2.) Dongguk Obsah a rozsah SZZk Obhajoba diplomové práce, ústní zkouška ze 3 předmětů předem stanovených včetně problémových okruhů, vše v rozsahu do 1 hodiny u studenta. Požadavky na přijímací řízení Soulad s Řádem přijímacího řízení VŠB-TUO, který lze nalézt: hledej: Řád přijímacího řízení Další povinnosti / odborná praxe

15 Návrh témat prací a obhájené práce Vychází ze spolupráce s firmami v oblasti aplikace řídících a informačních systémů se zaměřením na surovinový průmysl. Příklady obhájených prací: Vizualizace TP pomocí PanelView; Řízení kolejové dopravy fyzikálního modelu lomu; Simulační model pro účely úspor linek pásových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Program pro automatizované projektování linek pásových a hřeblových dopravníků na uhelných hlubinných dolech; Aplikace virtuální reality v oblasti řízení obnovy krajiny postižené těžbou. Přístup ke zveřejněným diplomovým pracím oboru: ústřední knihovna DSpace HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Komunity a kolekce Plné texty bakalářských a diplomových prací HGF Procházet dle data publikování Výběr konkrétní diplomové práce-zobrazit/otevřít Přihlašení: jméno: akreditace heslo: INxMsEh8U Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Navazuje (kromě bakalářského oboru Systémové inženýrství v průmyslu) na předchozí bakalářský studijní program Nerostné suroviny, obory Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu a Informační a systémový management.

16 Název studijního předmětu Vybrané kapitoly z matematiky Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání semestrálních programů, absolvování testů. Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Cílem předmětu je zvládnutí matematických prostředků, které jsou základem při modelování inženýrských úloh. Anotace Studenti naučí analyzovat problém, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám a aplikovat tyto metody při řešení technických problémů. Osnova předmětu: 1. Vektorová algebra, počítání s vektory, skalární, vektorový a smíšený součin, vektorová funkce. 2. Diferenciální počet funkcí více proměnných: definiční obor, limita a spojitost. 3. Parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála. 4. Funkce dané implicitně a jejich derivace. 5. Volné extrémy, výpočet pomocí derivací. 6. Vázané extrémy. Lagrangeova metoda výpočtu. 7. Globální extrémy. Taylorova věta. 8. Dvojrozměrné integrály na obdélníku a na obecné uzavřené oblasti. 9. Metody výpočtu dvojrozměrných integrálů, použití v geometrii a ve fyzice. 10. Trojrozměrné integrály, jejich výpočet a použití. 11. Křivkový integrál prvního a druhého druhu, metody výpočtu. 12. Použití křivkových integrálů, Greenova věta, nezávislost na integrační cestě. 13. Plošné integrály a jejich výpočet. 14. Základy teorie pole: gradient, potenciál, divergence, rotace, Gauss-Ostrogradského a Stokesova věta. Znalosti při ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Jedná se zejména o diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných a o základy teorie pole. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi jsou schopni pomocí matematických prostředků modelovat a řešit fyzikální, technické, ekonomické, aj. úlohy, které se vyskytují v inženýrské praxi. Rozsah konzultací (soustředění) 18+0/sem hodin za týden Vypracování a odevzdání programů odpovídajících probíraným tématům. Po přijetí pedagogem udělení zápočtu. Povinná: BURDA, Pavel; HAVELEK, Radim; HRADECKÁ, Radoslava; KREML, Pavel: Matematika I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN KREML, Pavel; VLČEK, Jaroslav; VOLNÝ, Petr; KRČEK, Jiří; POLÁČEK, Jiří: Matematika II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN BURDA, Pavel; DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Matematika III. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava, ISBN Doporučená: ŠKRÁŠEK, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha mdg.vsb.cz/m/

17 Název studijního předmětu Modelování a simulace Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 / 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast ve cvičení, vypracování a včasné odevzdání individuálně zadaného semestrálního programu. prof.ing.ivan Zelinka, PhD Předmět je povinným oborovým předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci, v oblasti surovinového průmyslu. Osnova předmětu 1. Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 3. Fáze simulačního procesu (simulace v širším slova smyslu) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 6. Matematické modely zpětnovazebních systémů 7. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systému 8. Metody programování počítačových modelů. 9. Řiditelnost a poznatelnost počítačového modelu 10. Stavová formulace dynamických systémů s nelinearitami a dopravním zpožděním 11. Časová transformace počítačového modelu 12. Normování počítačového modelu 13. Citlivostní analýza simulačního modelu; Simulační systémy. 14. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači, přesnost a stabilita řešení Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Posluchači mají znalosti z tvorby jednotlivých fází simulačního procesu dynamických systémů, jak v simulačních systémech, tak i na bázi vyššího programovacího jazyka. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Absolventi předmětu dovedou vytvářet počítačové simulační modely dynamických systémů v simulačních systémech, včetně požadovaných simulací dle stanovených cílů. Rozsah konzultací (soustředění) 6+6 /semestr hodin za týden Studenti vypracují individuálně zadaný program, na základě vzorových příkladů ve cvičení, z oblasti tvorby simulačních modelů dynamických systémů. Povinná: BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů. Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava MONTANEX,1999, ISBN Doporučená: ZÍTEK,P.: Simulace dynamických systémů, SNTL Praha, 1990, ISBN X. CELLIER,F.,KOFMAN,E.: Continuous System Simulation, Springer, 2006, ISBN System Identification Toolbox, The MathWorks,Inc.,2012,

18 Název studijního předmětu Stochastické metody modelování Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky Př.+Cv. Aktivní účast na přednáškách. Realizace dvou semestrálních prací zaměřených na tvorbu mnoharozměrných statistických modelů v prostředí SAS Guide. Prof. Ing. Radim Briš, CSc. Učební látka navazuje na předmět Jednorozměrná statistika, který je vyučován v bakalářském stupni studia. Důraz je kladen na praktické využití vícerozměrných statistických postupů za pomocí speciálního statistického softwaru SAS, konkrétně modulu SAS Guide ve spolupráci s MS Excelem. Studenti získají základní přehled o možnostech, které poskytuje počítačové zpracování dat. Cílem je seznámit studenty s možnostmi a uživatelským prostředím SASu. Osnova: 1. Vybrané statistické testy významnosti I 2. Vybrané statistické testy významnosti II 3. Mnohorozměrná lineární regresní analýza I 4. Mnohorozměrná lineární regresní analýza II 5. Mnohorozměrná korelační analýza I 6. Mnohorozměrná korelační analýza II 7. Shluková analýza I 8. Shluková analýza II 9. Analýza hlavních komponent I 10. Analýza hlavních komponent II 11. Analýza rozptylu I 12. Analýza rozptylu II 13. Specifika velkých datových souborů I 14. Specifika velkých datových souborů II Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti prokazují znalosti ze základů problematiky tvorby mnoharozměrných statistických modelů s využitím moderních metod zpracování rozsáhlých datových matic. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Studenti své dovednosti prokazují samostatnými pracemi vypracovanými v prostředí SAS a SAS Guide Rozsah konzultací (soustředění) 8+6/sem hodin za týden Studenti samostatně vypracují semestrální projekty v prostředí SAS Guide, které při odevzdání musí ústně obhájit.

19 Povinná: Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, s. ISBN Meloun, M. & Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. Praha: Academia, s. ISBN Doporučená: Létavková, D.; Macháčová, M.; Kebo, V. Region Development analysis with Statistics Metod Support, In 8 th International Carpathian Control Conference, May 24-27,High Tatras, Slovak Republic, SSAKI for Applied Cybernetics and Informatics, Proceedings ICCC 07,pp , ISBN Létavková, D. Simulation and Modelling Demographic Factors Effects into Industry Growth. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, ISBN Truxillo, C. Statistical Analysis Using Enterprise Guide. Software Course Notes. SAS Institute Inc. USA, Jajuga, K. Classification, clustering, and data analysis : recent advances and applications. Berlín: Springer, s. ISBN X Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (1-3). Praha: Informatorium, 2005.

20 Název studijního předmětu Objektově orientované technologie Typ předmětu Povinný/povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 2+2 hod. za týden 4 kreditů 5 Způsob zakončení Zápočet + zkouška Forma výuky Př.+Cv.. Vytvořit a včas odevzdat semestrální projekt. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Absolvováním tohoto předmětu získají studenti přehled o oblasti objektově - orientovaných technologií a jejich uplatnění při procesu tvorby jak softwarových tak i jiných typů systémů. Studenti budou schopní porozumět všem UML diagramům. Základní z nich budou schopni uplatnit při tvorbě modelu systému. 1. Systém, modelování systému, nástroje pro modelování 2. Principy objektově orientovaných technologií 3. Úvod do UML I 4. Úvod do UML II 5. Specifikace požadavků 6. Požadavky a případy užití 7. Modelování případů užití 8. Statický pohled na systém diagramy tříd, objektů 9. Dynamický pohled na systém sekvenční diagram 10. Dynamický pohled na systém diagram aktivit 11. Dynamický pohled na systém stavový diagram 12. Analytické balíčky, diagram komponent 13. Časový diagram 14. Diagram nasazení Znalosti při ukončení předmětu: Studenti prokazují teoretickou i praktickou znalost principů objektově orientovaných technologií při modelování systému. Jsou obeznámeni se všemi typy diagramů UML a dovedou jim porozumět. Dovednosti při ukončení předmětu: Absolventi kurzu jsou schopni s pomocí CASE nástroje vytvořit model systému s pomocí základních diagramů UML vytvořit statický a dynamický pohled na systém. Rozsah konzultací (soustředění) 12+0/sem hodin za týden Samostatná tvorba částečného analytického modelu vybraného systému v rozsahu 15 hodin. Kontrola proběhne na základě odevzdané dokumentace, která obsahuje specifikaci zadání a jednotlivé diagramy popisující systém. Povinná: Fowler, M. Destilované UML. První vydání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Doporučená: Arlow, Jim; Neudstat, Ila. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací : Objektově orientovaná analýza a nárvh prakticky. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. ISBN Pender, T. UML Bible. 1.vyd. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., ISBN Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML, Praha: Grada, s. ISBN

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Informace k předmětu Diplomové praktikum

Informace k předmětu Diplomové praktikum Informace k předmětu 634-3008 Diplomové praktikum Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Navazující magisterské Studijní obor: 6208T123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu:

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Sylabus pro předmět GIS I.

Sylabus pro předmět GIS I. Sylabus pro předmět GIS I. Název předmětu: GIS I. Anglický název: GIS I. Kód předmětu: ZGX01E Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (FŽP) Fakulta: Fakulta životního prostředí

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

D - Přehled předmětů studijního plánu

D - Přehled předmětů studijního plánu D - Přehled předmětů studijního plánu Vysoká škola: Součást vysoké školy: Název studijního programu: Název studijního oboru: Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematika Obecná matematika

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko geologická fakulta Materiál k akreditaci bakalářského studijního programu Nerostné suroviny B2102 studijního oboru Ekonomika a řízení v oblasti

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P. ))I~~

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU'P. ))I~~ Jaroslav Baláte Praha 2003 -technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P ))I~~ @ ZÁKLADNí OZNAČENí A SYMBOLY 13 O KNIZE 24 1 SYSTÉMOVÝ ÚVOD PRO TEORII AUTOMATICKÉHO iízení 26 11 VYMEZENí POJMU - SYSTÉM 26 12 DEFINICE SYSTÉMU

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Návrh (příloha žádosti o rozšíření akreditace)

Návrh (příloha žádosti o rozšíření akreditace) Návrh 2016-04 (příloha žádosti o rozšíření akreditace) Průvodce bakalářským kombinovaným studiem na katedře informatiky PřF UJEP studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy

Více

Standardní doba studia je 3 roky.

Standardní doba studia je 3 roky. Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium prezenční forma Standardní doba studia je 3 roky. Tento bakalářský obor se v současnosti studuje společně s oborem Ekonomie pro dvouoborová

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička

SYLABUS TVŮRCE SYSTÉMŮ MODULU. Michal Červinka, Ivo Špička SYLABUS MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 : Tvůrce Systémů Autoři: Ivo Špička, Michal Červinka Vydání: první, 2011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala:

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Foresight for Environment and Development

Foresight for Environment and Development Doplnění žádosti o rozšíření akreditace navazující magisterský studijní program Geography studijní obor Foresight for Environment and Development květen 2016 Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky

1. Fakulta aplikovaných věd a katedra matematiky Kvaternion 1 (2012), 45 52 45 VÝUKA MATEMATICKÉ ANALÝZY NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI GABRIELA HOLUBOVÁ a JAN POSPÍŠIL Abstrakt. Cílem příspěvku je představit výuku matematické analýzy na Fakultě aplikovaných

Více