Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legáln a zadarmo. Neznámý open-source vývojá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legáln a zadarmo. Neznámý open-source vývojá"

Transkript

1

2

3 Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legáln a zadarmo. Neznámý open-source vývojá

4 Open Source software ve ve ejné správ a soukromém sektoru JUDr. Bohumír Št dro, Ph.D., LL.M. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpov dný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Po et stran 128 První vydání, Praha 2009 Recenzenti Filip Mol an, p edseda Spole nosti pro výzkum a podporu Open Source (OSS Alliance), len vývojové komunity OpenOf ce.org Jan Ladin, Ministerstvo nancí R, sekce informatiky V ra Zítková, inisterstvo vnitra R, programová kancelá Smart Administration Dan Ohnesorg, Prezident of Czech Linux User Group and executive member of Foundation for a Free Information Infrastructure Michal Limberk, jeden z hlavních p edstavitel komunity opensuse a zakladatel portálu opensuse.cz Publikaci lektoroval Doc. JUDr. Ing. Jan Lang, CSc. z Provozn ekonomické fakulty eské zem d lské univerzity v Praze, který zárove p sobí jako soudní znalec v oboru ekonomika. Kapitola II.,III. a IV. této publikace vyplynula z ešení VZ MSM Ekonomika zdroj eského zem d lství a jejich efektivní využívání v rámci multifunk ních zem d lskopotraviná ských systém. Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo fotobanka allphoto Vytiskly Tiskárny Havlí k v Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlí k v Brod ISBN ISBN (tišt ná verze) Grada Publishing, a.s (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011

5 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 5 Obsah P edmluva Manažerské shrnutí Základní terminologie Autorské právo a software Volné dílo Softwarový patent Cross-licensing agreement Po íta em implementovaný vynález Open-source software Zdrojový kód, objektový kód a otev ený formát Softwarová licence Proprietární software Vztah mezi open-source a free software(svobodný software) GNU GPL licence BSD licence Copyleft Public domain Shareware Freeware Licence OEM Advare, malware Trojský k Zadní vrátka Hacker, Cracker...22 Obsah

6 6 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 3. Vznik a vývoj open source komunity Unix Nadace pro svobodný software Linux Open-source iniciativa (OSI) Protagonisti a osobnosti...25 Richard Stallman (* 16. b ezna 1953)...25 Linus Torvalds (* 28. prosince 1969)...25 Eric Raymond (* 4. prosince 1957) Organizace podporující open-source software v R...25 Spole nost pro výzkum a podporu Open Source (OSS Aliance)...25 CZLUG eské sdružení uživatel opera ního systému Linux...26 FFII.cz eské sdružení pro svobodnou inform. infrastrukturu...26 Komer ní organizace podporující open-source D vody pro využívání open-source software Ekonomická výhodnost a úspory p i využívání open-source software a otev ených formát Zvýšení bezpe nosti p i komunikaci Snížení softwarového pirátství Elektronická archivace dokument Podpora tržního prost edí a konkurenceschopnosti P íklady nej ast ji užívaných open-source aplikací Kancelá ské aplikace...29 OpenOffice.org...29 Mozilla Thunderbird...33 Mozilla Lightning...34 Evolution...35 Mozilla Firefox...36 Psi...37 Miranda...37 GNUpg...38 Mozilla NVU...39 Obsah

7 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Grafika...40 Gimp...40 Inkscape...41 Scribus Programování...43 FreePascal...43 Eclipse...44 Netbeans Utility...46 mucommander...46 VirtualBox Serverové aplikace...48 Apache Web Server...48 MySQL...49 PosgreSQL Aplikace pro spolupráci...51 Drupal CMS...51 Alfresco...52 SugarCRM Klí ové otázky p i nasazování open-source software Oce ování Za azování do majetku Aktualizace Úpravy P evody Vy azení Celkové náklady na vlastnictví (TCO) Datové formáty Podpora Proces implementace...58 Obsah

8 8 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 7. P íklad metodického pokynu pro využívání otev ených formát ve ve ejné správ Úvod P edm t pokynu Slovník použitých pojm a zkratek Doporu ené formáty dokument pro ISVS...63 Sou asný stav...63 Požadovaný stav Otev ené standardy (formáty) Doporu ené formáty dokument Další akceptovatelné formáty dokument Zásady pro uplat ování doporu ených formát ve ve ejné správ Výb r softwaru (po ízení/ve ejné zakázky) Elektronický kontakt mezi správními orgány P íjem elektronického dokumentu v otev eném formátu Typy licencí a jejich vliv na autorská práva Licence bez tzv. copyleftového vlivu...67 Licence typu BSD...67 Další licence bez copyleftového vlivu Licence se silným copyleftovým vlivem...73 Licence typu GNU GPL...73 Další licence se silným copyleftovým vlivem Licence s omezeným copyleftovým vlivem...75 Licence typu MPL...76 Další licence s omezeným copyleftovým vlivem Licence obsahující omezující ustanovení Licence nejednozna n ur itelné Open content licence...81 Obsah

9 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 9 9. GNU GPL licence jako vlajková lo open source licencí Úvod p edstavení licence GNU GPL verze GNU GPL verze GNU GPL verze GNU GPL verze 2: anglicko- eský p eklad Open Document Format Výhody ODF Nezávislost Možnost automatizace Jak s ODF pracovat P íklady z praxe Souborové formáty Dokumenty Šablony Aplikace pracující s ODF Vzorová Open Source licence pro ve ejnou správu a neziskový sektor Open Source Licence pro Ve ejnou Správu a Neziskový Sektor V Definice Rozsah práv zaru ených licencí Sd lování zdrojového kódu Povinnosti uživatele licence Autorský et zec Odmítnutí záruky (z eknutí se záruky) Odmítnutí odpov dnosti (z eknutí se odpov dnosti) Dodate né smlouvy Akceptování licence Informace pro ve ejnost Obsah

10 10 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Vypov zení licence Ostatní ustanovení (tzv. salvátorní klausule) Soudní pravomoc Platné právo Vzor dotazníku o zp sobu implementace a využití OSS/FS v organizaci Údaje o organizaci Od vodn ní použití OSS/FS Otázky k implementaci Plánování a rozpo et Zkušenosti s novým ešením Záv re né otázky Záv rem Použitá literatura Psaná literatura Internetové zdroje Rejst ík Obsah

11 P edmluva P edmluva tená m se dostává do rukou publikace, která p ináší komplexní pohled na open source software a otev ené formáty. Open source aplikace se stále více prosazují jak ve ve ejné správ, tak v soukromém sektoru a lze konstatovat, že dnes již tvo í významnou alternativu k tradi nímu proprietárnímu softwaru. Mezi výhody open source software a otev ených formát pat í p edevším pro malé a st ední firmy nižší po izovací náklady, stabilita a nezávislost na konkrétních dodavatelích. I naše spole nost krom standardních osv d ených proprietárních aplikací umí pracovat a používá u svých klient open source ešení. Autor publikace Bohumír Št dro, advokát a soudní znalec, pat í mezi uznávané odborníky na právo informa ních technologií v etn problematiky práv open source licencí. Open source licence z d vodu velkého po tu a nejednotnosti asto p edstavují pro právníky a programátory doslova no ní m ru I proto je tato publikace velmi cenná, nebo p ináší jasné rozd lení t chto licencí v etn charakteristiky základních práv a povinnosti uživatel software. Publikaci doporu uji IT/IS odborník m, programátor m, právník m stejn tak komukoliv, kdo se o tuto problematiku zajímá. Mirko Kalous, Generální editel Ness Czech, s.r.o., sou ást holdingu Ness Technologies, Inc P edmluva

12 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Cílem této práce je p edstavit tená m komplexní charakteristiku open-source software a otev ených formát. Výhody tohoto druhu aplikací jsou dle autora této práce nesporné a spo ívají p edevším v posílení bezpe nosti informa ních systém a ekonomických úsporách. Dalším p ínosem této práce poté je uvedení více než sta licen ních ujednání týkajících se open-source softwaru. Tyto licence byly rozd leny do t í základních kategorií. V první skupin se jedná o software, se kterým m že uživatel libovoln nakládat, zejména jej m že neomezen ší it, prodávat a p ípadn ší it pod jinou licencí. V druhé kategorii jsou potom licence, které neumož ují p idávat jakákoliv omezení. Zde jde o tzv. virové licence, protože pokud nap íklad použije softwarová spole nost p i vývoji svého software ást zdrojového kódu ší eného pod takovouto licencí ve svém vlastním softwaru, potom musí celý software již ší it jako open-source, tedy nap. dát k dispozici zdarma zdrojové kódy a umožnit, aby byl software dále zdarma distribuován. Z t chto d vod licencování software p edstavuje pro adu právník tém no ní m ru. V poslední t etí kategorii se jedná o software, který p ijímá ur ité znaky z obou p edchozích kategorií. 1. Manažerské shrnutí

13 14 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Dle názoru autora je open-source software ideální pro využití jak ve ve ejné správ, tak v soukromém sektoru, a to zejména z d vod, které byly již výše zmín ny, tedy posílení bezpe nosti IT/IS a ekonomických úspor. Záv rem bych rád pod koval svým p átel m z open-source komunity za adu podklad a cenných p ipomínek p i psaní této publikace, moje díky pat í zejména Filipu Mol anu a Tomáši Kejzlarovi. 1. Manažerské shrnutí

14 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Základní terminologie Základní terminologie 2.1 Autorské právo a software Autorské právo (anglicky ozna ováno jako copyright ) je odv tví práva, které popisuje nároky tv rc tzv. autorských d l, tzn. spisovatele, hudebníky, filma e, programátory apod. na ochranu p ed neoprávn ným využíváním jejich tvorby. Prost ednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autor m výlu nou možnost rozhodnout o n kterých aspektech využívání jejich d l. Po íta ové programy (software) jsou v R chrán ny prost ednictvím autorského práva. Autorské právo je sou ástí tzv. duševního vlastnictví. Autorské právo nechrání samotné myšlenky i ideje, pouze konkrétní díla, konkrétní vyjád ení takových myšlenek, dílo v objektivn vnímatelné podob. 2.2 Volné dílo Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chrán na. Nej ast jším p ípadem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. nap. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). 2.2 Volné dílo

15 16 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 2.3 Softwarový patent Patent p edstavuje právní ochranu vynálezu, která zaru uje jeho majiteli výlu né právo na využití vynálezu a platí po dobu 20ti let. Jedná se o ud lení do asného monopolu vynálezci nebo objeviteli ur ité technologie vým nou za zve ejn ní této technologie. Patentovat lze jak konkrétní produkt, tak i proces. Softwarový je patent, který chrání ur itou programovací techniku (postup programování). 2.4 Cross-licensing agreement V patentovém právu cross-licensing agreement znamená, že dv strany si navzájem dají oprávn ní, aby mohli využívat p edm ty patent druhé strany. Znamená to tedy, že spole nosti, které mají zhruba podobné patentové portfolio, své patenty navzájem sdílejí, aniž by si navzájem museli platit licen ní poplatky. Nap íklad Microsoft má takové smlouvy s IBM, Sun Microsystems, SAP, Hewlett-Packard, Siemens AG, Cisco a Autodeskem atd. 2.5 Po íta em implementovaný vynález Jedná se o vynález, jehož provedení vyžaduje použití po íta e, po íta ové sít nebo jiného programovatelného za ízení, p i emž tento vynález má jeden nebo více znak, které jsou zcela nebo z ásti uskute ovány prost ednictvím jednoho nebo n kolika po íta ových program. Vynález musí vytvá et technický p ínos. P íklady vynález implementovaných po íta em: brzdy ABS, DVD p ehráva e, letecké naviga ní systémy atd. Je t eba rozlišovat softwarový patent a vynález implementovaný po íta em. V USA je možno získat b žn patentovou ochranu pro obojí. V Evrop je možno získat patentovou ochranu teoreticky pouze pro vynálezy implementované po íta em. Evropský patentový ú ad ( již vydal p es patent na vynálezy implementované po íta- em. Upozor uji, že EPÚ (EPO) není orgánem EU ale byl založen mezinárodní úmluvou. Na stránkách EPÚ je k dispozici brožura k patentovatelnosti vynález implementovaných po íta em Stejn tak i eský Ú ad pr myslového vlastnictví již p es 10 let ud luje patenty na vynálezy implementované po íta em. Nutno podotknout, že i když se mluví pouze o po íta em implementovaných vynálezech, tak ve skute nosti n které patenty ud lené EPÚ mají povahu softwarových patent. Ve skute nosti, dle mého názoru, pokud patentovou p ihlášku píše schopný a zkušený patentový zástupce nebo advokát, je v Evrop možno získat patent v zásad na to samé jako v USA. 2.6 Open-source software Za open-source software se pokládají takové aplikace, které jsou ší eny se zachováním ur itých práv a svobod pro jejich koncového uživatele (tedy nabyvatele licence). Jde o práva spoušt t program za jakýmkoliv ú elem, studovat, jak program pracuje, a p izp sobit ho svým pot ebám (p edpokladem k tomu je p ístup ke zdrojovému kódu), redistribuovat kopie dle svobodné v le, vylepšovat program a zve ej ovat tato zlepšení. Základním rysem open-source software je skute nost, že a koliv za získání licencí tohoto softwaru m žete zaplatit, nebo je obdržet zdarma, poté bez ohledu na zp sob, jak jste je 2. Základní terminologie

16 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 17 získali, máte vždy právo software dále kopírovat a m nit, v etn práva jej prodávat nebo darovat (jeho kopie nebo pozm n né verze). 2.7 Zdrojový kód, objektový kód a otev ený formát Jako zdrojový kód i zdrojový text se ozna uje text po íta ového programu zapsaný v n kterém (obvykle vyšším) programovacím jazyce. Tento text je poté p edlohou (zdrojem) pro jiný po íta ový program, který ho bu p ímo provádí (tzv. interpretuje, viz interpret), nebo z n j vytvo í samostatn spustitelný soubor (viz kompilátor). Objektový kód pak vytvá í kompilátor ze zdrojového kódu programu. Otev ený formát je publikovaná specifikace pro uchovávání digitálních údaj, obvykle udržovaná nekomer ní standardiza ní organizací (jako nap. Mezinárodní organizace pro normalizaci), která nemá žádná právní omezení na používání. Otev ený formát musí být implementovatelný jak v rámci proprietárního softwaru, tak i v open-source softwaru, a to p i použití jakýchkoliv licencí. 2.8 Softwarová licence Jakým zp sobem lze právn se softwarem (programem) zacházet, ur uje právní dokument tzv. licence, která je p ipojená k po íta ovému programu, a ve které jsou uvedena práva a povinnosti smluvních stran (ve v tšin p ípad spíše práva a povinnosti nabyvatele licence). A práv podle druhu licencí, resp. podle zp sobu a rozsahu užití po íta ového programu, lze pak po íta ové programy (software) rozd lovat na open-source software, shareware, freeware, tzv. proprietární software a jiné. Protože ale hranice mezi jednotlivými typy licencí (typy software) nejsou asto ostré, vždy platí, že uživatel by se m l d kladn seznámit s licen ní smlouvou (pokud možno ješt p ed instalací software) a ne ji jenom odkliknout, jak se pravideln stává. 2. Základní terminologie 2.9 Proprietární software Termínem proprietární software bude v této práci ozna ován software (což odpovídá obvykle užívanému standardu), jehož licence nezaru uje uživatel m stejnou míru práv a svobod, jako p i používání open-source softwaru. Pro ú ely této práce je zásadní charakteristikou proprietárního softwaru to, že je dodáván pouze ve form binárního kódu (tedy bez p ístupu ke zdrojovému kódu), bez možnosti vlastních úprav uživatelem a s p ísn limitovanými možnostmi užívání a dalšího ší ení Vztah mezi open-source a free software (svobodný software) Oba pojmy, tedy open-source a svobodný software (angl. free software), je možno používat jako synonyma. Rozdíl mezi ob ma pojmy je spíš ideologický, resp. filosofický, ale základní idea sdílení soubor (zdrojového kódu) je stejná. V praxi tedy oba pojmy mají v zásad shodný obsah, tedy jde o distribuci softwaru takovým zp sobem, že koncový uživatel má vždy právo na získání zdrojového kódu programu a dále má právo tento zdrojový kód upravovat a distribuovat Vztah mezi open-source a free software

17 18 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Poznámka Nezam ovat free software s pojmem freeware, viz dále kapitola Freeware. Ani v zahrani ní literatu e není asto mezi ob ma pojmy rozlišováno. Podrobný vývoj obou pojm je k dispozici na stránkách encyklopedie Wikipedia. Poznámka Navíc v angli tin se obecn dává p ednost pojmu open-source p ed pojmem free software. Anglické slovo free má totiž v tomto sm ru dva významy, a to zdarma a svobodný. Svobodný software je ale svobodný v tom smyslu, že vždy musí být distribuován se zdrojovým kódem, tedy jedná se o svobodu z pohledu práva program jakkoliv upravovat a dále redistribuovat. Spole nosti, které prodávají komer ní software, obvykle zdrojový kód programu tají a nedávají jej k dispozici. To je také d vod, pro m že být komer ní software chybový, protože existuje malá kontrola nad vývojem softwaru. Open-source software ale neznamená, že tento software musí být nutn distribuován zdarma. Open-source aplikace je možné prodávat, ale vždy musí být k dispozici zdrojový kód, který si potom m že uživatel sám upravovat a dále software svobodn distribuovat. Proto se práv p ed dvojsmyslným pojmem free software (svobodný software, nikoliv software zdarma) dává p ednost pojmu open-source software (tedy otev ený software ve smyslu, že je k dispozici zdrojový kód). Pro více informací k ob ma pojm m je možno se podívat na stránky Free Software Foundation nebo Open Source Initiative. Poznámka Free Software Foundation Poznámka Open Source Initiative Zjednodušen tedy platí open-source software rovná se free software ( esky: svobodný software). Kompromisn je možné používat zkratku OSS/FS (tedy open-source and free software) GNU GPL licence GNU General Public License, GNU GPL ( esky všeobecná ve ejná licence GNU ) je nejznám jší a nejpoužívan jší licencí pro open-source software. Zdrojové kódy software pod GNU GPL mohou být libovoln upravovány a používány, ší eny však musí být op t pod GNU GPL (jestliže se je rozhodnete dále ší it), a to obvykle bezplatn (p íp. za cenu 2. Základní terminologie

18 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU 19 distribu ních náklad ). Pro nutnost dalšího ší ení pod stejnou licencí je n kdy také nazývána tzv. virová licence (protože vlastn neumož uje, aby odvozené dílo program byly ší eny pod jinou licencí). GNU GPL je tedy licencí, která je velmi rigidní, protože neumož uje žádné odklony od textu licence, pop. p elicencování na jinou licenci, a tím nap. jakákoliv omezení ší ení softwaru. Licence GNU GPL, stejn jako v tšina jiných open-source licencí, vnikla v anglosaské právní kultu e. Z tohoto d vody se v odborné literatu e n kdy vyskytují úvahy o její platnosti v R, resp. v rámci naší kontinentální právní kultu e založené na ímském právu. Autor této práce je p esv d en, že licence GNU GPL je platná v R a její používání tedy nep edstavuje žádný právní problém. Stejný výklad mají nap. i n mecké soudy. Server Root.cz informoval, že jistý n mecký soud v jednom ze svých rozsudk podpo il licenci GNU GPL a potvrdil, že spole nost Skype licenci porušuje, protože ke svému programu nedodávala všechny zdrojové kódy. Skype je nejznám jší program, který umož uje provozovat internetovou telefonii BSD licence Poznámka BSD licence je licence pro open-source software, která poskytuje uživatel m nejvíce práv libovoln se softwarem nakládat. Umož uje p edevším volné ší ení licencovaného obsahu, p i emž vyžaduje pouze uvedení autora a informace o licenci, spolu s upozorn ním na z eknutí se odpov dnosti za dílo. 2. Základní terminologie Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o licenci vytvo enou v anglosaské právní kultu e. Autor se proto nebude zabývat velmi složitou problematikou týkající se omezování odpov dnosti v eském právu, a to zejména s ohledem na par. 386, odst. 1 obchodního zákoníku, který zakazuje možnosti vzdát se nároku na náhradu škody p ed porušením povinnosti (jedná se o kogentní ustanovení). Poznámka Zkratka BSD ozna uje Berkeley Software Distribution obchodní organizaci p i University of California, Berkeley, která tuto licenci vyvinula a používala pro práce nad opera ním systémem BSD. BSD licence dovoluje komer ní využití, v etn využití v proprietárním software bez zve ejn ného zdrojového kódu. Díla založená na dílech licencovaných pod BSD dokonce mohou být zve ejn na pod komer ní licencí (nejedná se o copyleft), pouze musí dodržet podmínky licence, tzn. v programu uvád t informaci o autorech a z eknutí se odpov dnosti. P íkladem takového využití jsou ásti knihoven pro sí ovou komunikaci použité v Microsoft Windows i mnoho komponent z FreeBSD použitých v Mac OS X Copyleft Copyleft je zvláštní použití autorského práva. P i vytvo ení odvozeného díla z díla, jež je dostupné jen pod copyleftovou licencí, musí být toto odvozené dílo nabízeno pod stejnou (copyleft) licencí jako dílo p vodní. Termín copyleft je slovní h í kou, v anglickém slov copyright je slovo right (právo, pravý, vpravo) nahrazeno slovem left (levý, vlevo), ímž se nazna uje, že princip copyleftu je do jisté míry opakem principu copyrightu. I tradi ní ozna ení copyrightu, písmeno C v kroužku je oto eno a jako symbol copyleftu se 2.13 Copyleft

19 20 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU - používá p evrácené C v kroužku (to ovšem nemá žádný právní význam). Copyleft licence jsou ozna ovány jako licence virové povahy. P idáte-li k vašemu programu kus kódu pod copyleftovou licencí, pak je váš program infikován a musí být také ší en pod copyleftovou licencí. Svoboda libovolného nakládání s programem v rámci této licence je zpravidla vykoupena absolutní nepostihnutelností autora za škody, které jeho dílo zp sobí Public domain Public domain (pojem se používá v anglosaské právní kultu e) je software bez vyhrazených práv, tzn. že není nijak chrán ný. Jinými slovy, je možné jej libovoln používat, kopírovat, pop. m nit. Laicky e eno, u Public domain se jedná o software, se kterým m žeme libovoln nakládat, aniž bychom se museli strachovat, že porušujeme autorská práva. P íkladem z praxe v eském právu mohou být po íta ové programy, kterým uplynula doba trvání majetkových práv (doba majetkových práv trvá 70 let od smrti autora a po uplynutí této doby je možno software voln používat) Shareware Shareware je software s povolením ší it kopie, ale každý, kdo se rozhodne jej trvale používat, má povinnost zaplatit licen ní poplatek. Poskytování po íta ového programu jako shareware je dnes již b žným ekonomickým modelem, který je využíván velkým po tem softwarových spole ností. Ve v tšin p ípad je sharewarový po íta ový program zp ístup ován koncovým uživatel m prost ednictvím sít internet, což umož uje obejít tradi ní nákladn jší modely propagace a distribuce software. Tyto po íta ové programy bývají asto umis ovány na CD-ROM i DVD-ROM, jako p íloha nejr zn jších specializovaných periodik. Potencionálním zákazník m p ináší shareware tu výhodu, že si po íta- ový program mohou vyzkoušet ješt p edtím, než za jeho užívaní zaplatí. Po zaplacení obdrží uživatel heslo, kterým program oživí, nebo celý nový program v poslední verzi s neomezenou dobou užívání Freeware Freeware je software, který je ší en zdarma, nap íklad na internetu nebo na r zných CD/ DVD. Program je možno provozovat zdarma po neomezenou dobu a je možno jej i zdarma ší it dále. Není však dovoleno (stejn jako u shareware) ší it jej za úplatu. Z p vodní definice freeware také plyne, že autorská práva k takovému programu drží jeho autor a není tedy dovoleno bez jeho souhlasu program jakkoliv m nit i upravovat pro komer ní ú ely. Typickým p íkladem freeware byla dnes velmi rozší ená Java od Sun Microsystems. Poznámka V sou asné dob je již Java k dispozici jako open-source software ší ený pod licencí GNU GPL. 2. Základní terminologie

20 OPEN SOURCE SOFTWARE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SOUKROMÉM SEKTORU Licence OEM P i tzv. licenci OEM (Original Equipment Manufacture) se jedná o software, který je p edinstalovaný na po íta i a zákazník jej získá již s koupí po íta e. Nap. spole nost Microsoft tímto zp sobem asto distribuuje sv j software (typicky MS Windows). Licence po ízená touto formou je vázaná na po íta, na kterém byl software nainstalován. Jinými slovy, software nelze nainstalovat na žádný jiný po íta a v p ípad ztráty nebo zni ení po íta e, kde je software nainstalován, zaniká i tato licence a program již není dovoleno dále používat. Pokud dojde k prodeji po íta e, potom nabyvatel získává automaticky i tuto licenci a oprávn ní software používat. Všechny produkty pod licencí OEM jsou tak vlastn vázány na hardware a není možné je koupit samostatn. Free software Public domain w/source XFree86 style Proprietary Closed 2. Základní terminologie Copylefted GPL ed Open Source Shareware Free Download Obrázek 1: D lení software dle Free Software Foundation, zdroj: Advare, malware Adware je program (druh licence), který m žete užívat zdarma. V programu se ale objevuje placená reklama, za kterou získává autor peníze. Stejn tak program nesmí být m n n a zejména nesmí být odstran na reklama, která se b hem používání programu objevuje (obvykle je stahována z internetu). Malware je po íta ový program ur ený ke vniknutí nebo poškození po íta ového systému. Výraz malware vznikl složením anglických slov malicious (záke ný) a software a popisuje zám r autora takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné ozna ení malware se zahrnují po íta ové viry, trojské kon, spyware a adware Advare, malware

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné

Více

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru JUDr. Bohumír Štědroň,

Více

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru JUDr. Bohumír Štědroň,

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

2. KAPITOLA Základní terminologie

2. KAPITOLA Základní terminologie 2. KAPITOLA Základní terminologie Právo duševního vlastnictví; Autorské právo (copyright) a software; Právo průmyslového vlastnictví; Vynález; Dodatkové ochranné osvědčení; Užitný vzor; Topografie polovodičových

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Právo a informatika. Václav Jirovský. vjirovsky@vjirovsky.cz

Právo a informatika. Václav Jirovský. vjirovsky@vjirovsky.cz Právo a informatika Václav Jirovský vjirovsky@vjirovsky.cz Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof.

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Evropská digitální knihovna a autorské právo. Adéla Faladová. odbor autorského práva, Ministerstvo kultury

Evropská digitální knihovna a autorské právo. Adéla Faladová. odbor autorského práva, Ministerstvo kultury Evropská digitální knihovna a autorské právo Adéla Faladová odbor autorského práva, Ministerstvo kultury adela.faladova@mkcr.cz INFORUM 2008: 14. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo

verze 12.2 - Uživatel akceptuje návrh Smlouvy zaslané mu Poskytovatelem, anebo Všeobecné obchodní podmínky dodávky a užívání ekonomického systému PREMIER system společnosti PREMIER system a.s. sídlem Praha, Uhříněves, Saturnova 1197/1, PSČ 10400 IČ 25820516 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník): Č.j.: SFZP 203643/2012 Ag. číslo: K.150

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Duševní vlastnictví v praxi. Patenty. Zpracoval: Ing. Zdeněk Michálek evropský patentový zástupce, Kopřivnice

Duševní vlastnictví v praxi. Patenty. Zpracoval: Ing. Zdeněk Michálek evropský patentový zástupce, Kopřivnice Duševní vlastnictví v praxi Patenty Zpracoval: Ing. Zdeněk Michálek evropský patentový zástupce, Kopřivnice V Ostravě : 30.6.2011 1 1. Úvod V současné době se stále více dostává do popředí zájmu vedle

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220.

Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220. Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220. Právní stav publikace je k 30. 6. 2010. Recenzenti (lektorovali): JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název ve ejné zakázky: Generální oprava hydraulického výtahu

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy

DATOVÉ SCHRÁNKY. Seminární práce z předmětu Information and communication policy Vyšší odborná škola informačních služeb Praha ve spolupráci s Institut of Technology ve Sligu Seminární práce z předmětu Information and communication policy DATOVÉ SCHRÁNKY 18. března 2010 Jana Lužinová

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Na základě Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat příjemce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Ev. č. dle Věstníku veřejných

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci těchto produktů a pro zprostředkování přenosu

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hošťálková, okres Vsetín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SM - KAMEROVÝ SYSTÉM - PROVOZOVÁNÍ Č.j.: 1-20/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Sobotka, ředitel školy Mgr. Miloš Sobotka, ředitel

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více