Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014"

Transkript

1 Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014 Čte se o jedné výpravě do Antarktidy, že se v polární noci ztratili na cestě a nemohli najít svůj základní tábor. Křičeli na sebe, ale v hukotu větrů se neslyšeli, neviděli se. Ale nakonec se přece jen u tábora sešli. Počítali se, jsou-li všichni. Ale napočítali o jednoho víc. Kdo to je? Kde je? Záhadná otázka. Je to pěkný symbol historie Židů Starého zákona. Kolikrát se ztratili jako beduíni na cestách, ale byli si jisti, že je někdo vede. Ten se v plnosti času objevil jako Kristus, aby vybudoval definitivní království Boží. Přeji nám, abychom objevili Krista v našem životě jako tehdy tři králové a přinesli mu dary zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu starostí života.

2 Výsledky Tříkrálové sbírky 2014: rok 2014 rok 2013 Horní Bečva Kč Kč Prostřední Bečva Kč Kč Dolní Bečva Kč Kč Hutisko-Solanec Kč Kč Vigantice Kč Kč Rožnov p. Radhoštěm Kč Kč Valašská Bystřice Kč Kč Velká Lhota Kč Kč Zubří Kč Kč Vidče Kč Kč Střítež Kč Kč Zašová Kč Kč CELKEM Kč Kč Sv.Jan Zlatoústý řekl Pán Ježíš nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi. Bůh jistě žehná všem, kdo jste pomohli, každý podle svých možností.

3 Pán Ježíš říká - Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží. Svatý Jan, evangelista dodává, kdo je z Boha ten slyší Boha - věří v Boha, věří že slova modlitby jsou nositeli moci Ducha svatého, věří že je Pán Ježíš přítomný v Eucharistii. Přesto spoustu lidí slyším říkat - vyplatí se to chodit ještě v dnešní době se modlit do kostela? Malé zamyšlení nad příběhem. Na jednom hradě v létě, v suchu začaly vadnout krásné květiny na zahradě. Král požádal své poddaně, aby pomohli naplnit hradní studnu vodou. Každý ať přijde s takovým množstvím vody, kterou je ochoten obětovat bez nároku na odměnu. Někteří táhli měchy vody, jeden dokonce zapřáhl povoz a vzal několik sudů. Jiní si řekli, nač se vláčet s vodou do kopce v tom parnu a potit se a vzali jen malé džbánky nebo jen malé lahvičky. Při příchodu každý vlil svou vodu do studny, použité nádoby odložili do konírny, král každého přivítal a každý dostal malé občerstvení. Při odchodu byl každý z nich ohromen, neboť jejich nádoby, v kterých přinesli vodu, byly na projev královy vděčnosti po okraj naplněny zlatem. A tak si každý odnesl tolik zlata, kolik vody věnoval. A je to tomu i u Pána Ježíše kolik mu člověk obětuje a kolik se pro něho namáhá, tolik i potom od něho dostává. Jestliže je pravda, co tvrdila sv.terezie od Ježíše - že Ježíš při každém svatém přijímání stokrát oplácí přijetí, kterého se mu dostalo, pak také budeme stokrát odpovědní za naše chybějící přijetí.

4 Před několika desetiletími v jedné vesnici na západním Peloponésu (Řecka) žila Bohem velice požehnaná žena, paní Kateřina. Přestože byla úplně negramotná, byla Boží milostí velice osvícený člověk. Měla neochvějně pevnou a živou víru podobnou té, se kterou se první křesťané beze strachu nechávali pro Krista uvrhnout i do ohně raději, než aby svoji víru zapřeli. A proto se i v jejím životě naplnila Kristova slova: "Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." (Mt 21, 22). Když v červnu zčernalo nebe a schylovalo se k dešti, vesničané běželi za paní Kateřinou, aby se pomodlila, ať neprší. Posečená úroda byla nachystaná na hromadách a čekalo se na vymlácení obilí. Pokud by pršelo, úroda by byla zničena. Paní Kateřina si stoupla před ikonu Krista, pomodlila se a mračna se protrhala a zmizela! Když někdo onemocněl, běžel za paní Kateřinou, aby ho přežehnala znamením kříže a pomodlila se. Pokud měl nemocný víru, zázrak se stal. Nikdy však nepřijala peníze, ani dary. Cokoliv dělala, dělala nezištně, prostě a s přirozenou pokorou. Její smýšlení bylo čisté, neposkvrněné a bez pýchy. A proto také tento Boží dar neztratila po celý svůj krásný život. Jednou místní kněz, ohromený silou a účinností jejích modliteb, si ji pozval k sobě a zeptal se jí: "Kateřino, jak se modlíš před ikonou Krista?" A ona s celou svojí prostotou odpověděla: "Drahý otče, jak víš, neumím číst. Říkám jednu modlitbu, kterou mě naučila moje babička: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." Kněz byl velice překvapený, když uslyšel první verš Janova evangelia.

5 Když se přesvědčil o bezelstnosti její duše a o prostotě a hloubce její víry, řekl jí: "Modli se dítě moje, modli se, jak se modlíš." Když roku 1941 přišla hrozná doba německé okupace, Řekové byli odsouzeni k hladovění a lidé umírali hlady, duševní velikost paní Kateřiny se ukázala ještě jasněji. Po svém zesnulém manželovi zdědila na tu dobu poměrně značný majetek. Její manžel ho zdědil po svém otci Alexiovi. Doma měli pšenici o váze 1000 okades (jednotka hmotnosti 1282 gr.) a dva velké sudy s olivovým olejem. Paní Kateřina vzala hluboký talíř, naplnila ho a začala rozdělovat chudým a štědře rozdávat. Když jí děkovali, říkala jim. "Mně neděkujte. Ta pšenice je z majetku mého tchána pana Alexiho. Říkejte: Bůh ať se smiluje nad panem Alexim." Když rozdala kolem 500 okades, viděla ve snu svého tchána, o kterém říkali, že ač majetný, byl lakomý. Viděla ho jako odsouzeného, vlasy měl dlouhé až na zem a vypadal velice špatně. Vzala nůžky, ustřihla mu vlasy a dala ho do pořádku. Tvář zesnulého jakoby se naplnila světlem. Obrátil se k ní a řekl jí s ulehčením. "Kateřino, Bůh ti žehnej! Ach, dítě moje, svými milodary jsi mě vytáhla do nebe!" Je to další potvrzení toho, že ti, kteří dávají chudým a nuzným, přinášejí ulehčení duším zesnulých, podobně jako modlitby Církve a příbuzných. Pro Pána Ježíše je důležité lidství každého člověka, nakolik je člověk člověkem. Nejhorší jak může člověk ublížit člověku, není to, že ho nenávidí, ale že se chová lhostejně, LHOSTEJNOST JE VRCHOLNÁ NELIDSKOST.

6 Každý pátek od 17,00h. setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla. V lásce je důležitější dávat než dostávat. Otec arcibiskup Jan Graubner v Bangladéši v r.2006

7 Deset přikázání pro harmonické soužití s druhými: 1. V rozhovoru buď iniciativní! I prostý vřelý pozdrav bývá pro druhého velmi povzbudivý! 2. Při setkání se usmívej! Pamatuj si, že k zamračení potřebujeme 72 svalů, k úsměvu jen 14! 3. Oslovuj druhé vlastními jmény! Pro každého je nejmilejším slovem jeho vlastní jméno! Oslovení příjmením je hodně neosobní a neupřímné. 4. Chovej se přátelsky a buď připraven druhému pomoci! Jestliže chceš přátele, musíš být nejprve sám přítelem! 5. Buď srdečný! Mluv a jednej tak, abys ukázal druhým svoji upřímnost! 6. Skutečně a opravdově se zajímej o druhé! Svými činy ukaž, že ti na nich záleží a že jsi jejich oporou!

8 7. Měj vždy pro každého dobré slovo! Opravdová přívětivost, povzbuzení druhého vytvářejí skutečný vztah! 8. Vždy se snaž druhé pochopit! Mimochodem, jsou vždy tři úhly pohledu na každou věc: ten jejich, ten tvůj a ten správný! 9.Miluj druhé lidi opravdově! Slovy i činy bez toho, aniž bys čekal odměnu! 10. Jednej s pokornou myslí! Pokorného člověka má každý rád. Každou sobotu v kostele sv.zdislavy od 16,00h. adorace a svaté přijímání.

9 V dnešních době není snadné se modlit, není lehké najit si čas na modlitbu, na ticho před Bohem. A tak právě nyní, právě v této době Svatý otec připomíná růženec, duchovní poklad církve. Dnes je mnoho lidí, kteří pohrdají touto modlitbou, a říkají, že je to jen nudné odříkávání slov. A to je důvod, proč ještě neobjevili velkou hloubku této modlitby. Když na Filipínách diktátor F. Marcos začal zatýkat, lidé prosili primase o radu a pomoc. Primas po dlouhé modlitbě vyzval věrné, aby vzali do rukou růžence a vyšli do ulic Manily. Dva miliony lidí s růženci v rukou se modlilo. Po čtyřech dnech poslal diktátor tanky, aby vyřešil problém. Byla to hrůza. Lidé se báli tanků a vojáků, ale neměli v úmyslu vzdát se modlitby, růžence. Tanky se zastavily před klečícími lidmi na ulici, a vojáci se začali modlit spolu s nimi. Pár dní nato skončila moc diktátora - zvítězila nad ním moc modlitby.malé zázraky se mohou dít také v našem životě. Růženec může být víc než modlitba, může to být způsob života. Když je ti těžko, když nevíš co máš udělat, můžeš vzít růženec a pomoc přijde z nebe.

10 Ekonomika za rok 2013 Sbírky v kostele Kč. Odesláno na pravidelné sbírky - misie, charita, svatopetrský haléř, kněžský seminář, postní almužna, na Boží hrob, na Bible, Noe atd Kč. Bohoslužebné výdaje ( mešní víno, hostie, paškál, liturgické potřeby, květiny ) Kč. Elektrika, voda, plyn Kč. Děkujeme všem dobrodincům kostela za dary kostelu během roku největší z nich - Josef a Zdenka Matušíkovi, František Křenek. Pán Bůh požehnej. Zůstatek na účtu ČSp. k Kč Duchovní život 2013 První svaté přijímání 6 dětí Pohřby - 2 lidé Křty 2 děti Svatby 9 párů Pomazání nemocných 36 lidí Obnova manželských slibů cca 85 párů Počet svatých přijímání za rok cca ks Katolické noviny odebírá 5 lidí. Noviny Světlo odebírá 5 lidí. Do náboženství chodí 21dětí 50% celé naší školy.

11 Ježíš je světlo. Bible nás o tom ujišťuje v evangeliu podle Jana 1,4.5: V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A s tímto poselstvím děti na pátečním setkání zdobily svíčky hromničky pro farníky.

12 Čím rozehřát a živit v sobě ducha zbožnosti, ne-li službou Bohu a jeho svatým služebníkům, v duchu svaté Církve? Jsme slabí a potřebujeme nebeskou pomoc. Hospodin nám slíbil, že ji daruje každému, kdo o ni prosí, a také to tak dělá. Jakým způsobem? Jako déšť nepadá z čistého nebe, ale z mraků, tak i spasitelná moc Boží sestupuje skrze zvlášť ustanovené prostředky. Prosíme svaté a děkujeme jim, stejně jako prosíme a děkujeme lidem, kteří žijí na zemi. Kristus je jediné východisko z tohoto světa, jen v Něm je spasení. Všechno ostatní: radosti smilstva, politické utopie, ekonomická nezávislost, jsou jen slepými uličkami, kde našli svůj konec a došli úpadku mnozí a mnozí. Všichni svatí, proste Boha za nás!

13 Neděle ,00h. svátek Uvedení Páně do chrámu. Varhaník Eva Pařenicová 218, Za živé a zemřelé farníky Bl. papež Jan Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým dnem zasvěceného života. Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje k liturgickému svátku Uvedení Páně do chrámu ( Hromnice ). Tento svátek zavedl v Římě - papež syrského původu Sergius I. ( ).

14 Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve se tento svátek nazýval Očišťování Panny Marie.. Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů". Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši - světle pochází zvyk: v tento den se žehnaly svíčky "hromničky", které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Protože je tradičně svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

15 I v našem kostele budou mít farníci možnost odnést si domů požehnanou hromničku. Jedním z nejstarších a nejrozšířenějších přírodních symbolů v liturgii je světlo. Světlo zahání temnotu, a proto poukazuje na Boží přítomnost. Umožňuje vidět skryté věci v pravé podobě. Je symbolem Krista, který nám v evangeliu dává poznat pravdu. Světlo je znamením radosti, ke které nás volá Bůh. Je obrazem dne a tedy bděním, je symbolem modlitby a pozvánkou k ní. Liturgickým symbolem světla je hořící svíce. Ukazuje na Krista, pravého Boha a pravého člověka. Její části vosk a plamen naznačují hmotnou a duchovní skutečnost. Plamen je znamením Kristovy božské přirozenosti, vosk, který se při hoření stravuje, symbolizuje Kristovo obětované lidství. Východní církev začala tento svátek slavit v první polovině 6. století a přitom se již světily svíce. V západní církvi je oslava tohoto svátku doložena od 7. století.

16 Pondělí 3.2. památka sv.blažej. Svatý Blažej patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků, kterým projevoval svou úctu především vrcholný a pozdní středověk. Společnost mu tak dělají svatí Jiří, Vít, Erazim, Markéta, Kryštof, Pantaleon, Jiljí, Cyriak, Diviš, Eustach, Achát, Kateřina a Barbora. Legenda o něm vypráví, že ve vězení uzdravil syna jedné vdovy, který spolkl rybí kost. Úcta ke svatému Blažejovi je doložena na Východě už v šestém století. Byl vzýván jako pomocník proti onemocněním krku. Z dvanáctého století je dochována modlitba ke svatému Blažejovi proti otokům hrdla. Od šestnáctého století se udělovalo svatoblažejské požehnání. Kněz drží dvě zkřížené svíčky pod bradou člověka a modlí se modlitbu ke svatému Blažejovi. Pomoc v nemoci, nebo dokonce uzdravení, není jen "výsadou" mrtvých světců. Může se dít a děje se i skrze modlitbu živých. Tak dokonce říkáme, že někdo má dar uzdravovat. Je třeba si ale uvědomit, že Bůh většinou nepoužívá "zbůhdarma" nadpřirozené cesty tam, kde mohou jednoduše pomoci přirozené prostředky. Mezi mnohými světci je tedy sv.blažej vzýván jako přímluvce, který může na Bohu vyprosit uzdravení z nemoci. Ať už svatého Blažeje prosíme o uzdravení z vleklé chřipky, nebo o nějakou jinou přímluvu, nemějme obavy, že se tím dopouštíme nějakého tmářství. Bůh nám ve své dobrotě dává ve svatých přátele pro náš život, radost a světlo. A každou modlitbou, i tou ke svatým, chválíme přece dárce a zdroj veškeré svatosti - jeho samotného.

17 Středa ,30h. památka sv.agáty, mučednice. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 840,701, Za zemřelého Jana Dětského, rodiče, bratra, sestru, živou rodinu a duše v očistci. Svatá Agáta je patronkou Sicílie a také státu San Marino, kde je nejvyšším státním oceněním řád sv. Agáty. Svatá Agáta bývá vzývána při rakovině prsou. Jméno svaté Agáty pochází z řeckého αγαθή což znamená dobrá. Světice podstoupila mučednickou smrt v polovině III. století. V 15 letech svého života se zasvětila Bohu a podstoupila pro víru v Boha, která byla císařem zakázaná mučení, kdy chtěli pokořit její ženství, císař rozkázal, aby jí ohromnými kleštěmi utrhli či odřízli ňadra. Svatá Agáto, oroduj za nás!

18 Čtvrtek 6.2. památka sv.pavel Miki a druhové, mučedníci. Od zahájení křesťanské misie 15. srpna 1549, kterou založil sv. František Xaverský se během 50 let rozrostl počet křesťanů v Japonsku na úctyhodných Následovala první vlna krutého pronásledování. V Nagasaki 5. února 1597 byla jako první ukřižována skupina 26 křesťanů, mezi nimiž bylo 6 španělských misionářů, 2 japonští jezuité a 17 japonských laiků. Nejznámější byl sv.pavel Miki, jezuitský kněz ( řád Tovaryšstva Ježíšova ) Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: Jsem pravý Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že za to umírám Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť na mé spolurodáky. Pátek 7.2. památka - sv. Jiljí Pontillo Františkánský kněz, známý jako sběrač almužen pro chudé. Sbírání almužen znamenalo cesty do ulic, kde se setkával i s výsměchem a pohrdáním. Jeho dobrotivost a úsměv však získávaly také srdce mnoha lidí. Hodně jich pak napomínal slovy: "Milujte Boha, milujte Boha!" Pro vykonávanou činnost postrádal mnohé společné modlitby a duchovní cvičení. Po návratech trávil čas před svatostánkem, aby svěřil Pánu vše, s čím se přes den setkal. Také k Panně Marii choval po celý život něžný vztah. Jeho práce a zmírňování bolestí bylo považováno za zázrak. Zemřel v pověsti svatosti v pravé poledne.

19 Sobota 8.2. památka - sv. Josefína Bakhita Ruku na srdce, kde v kostele o ní uslyšíte? A proto něco málo o ní. Sv. Bakhita se přimlouvá za mnohé. Zejména za ty, kteří jsou nemocní, jsou v jakékoli formě otroctví, a za ty, kteří potřebují najít mír, odpuštění a usmíření ve svých životech. Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse,nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé národa Dagi, kam přišli předstaletími, usídlili se tam a patřili k významným kmenům. Rodina malé Bakhity byla šťastná a spokojená.

20 Vlastnila pole i dobytek. V roce 1876, kdy Bakhita dosáhla sedmý rok života, unesli ji dva Arabové. Po měsíci zajetí ji prodali obchodníkovi s otroky. S velkou odvahou hledalo toto dítě cestu jak utéct, ale znovu ji zajal pastýř, který ji prodal hrůzostrašně vypadajícímu Arabovi. Ten ji zase prodal obchodníkovi s otroky. Jednou ji tak zbili, že se ocitla v bezvědomí a krvácející ji nechali ležet na podlaze. Pak si Bakhitu koupil turecký generál, jehož žena ji podstoupila bolestivému tetování. Mučitelka uchránila před tetováním jen její tvář, protože byla velmi pěkná. Přesto jí však způsobila na prsou, na břiše i na ramenou 114 řezných ran břitvou na holení. Ubohá oběť si nepřála nic jiného, jen umřít. Mučitelka navíc do jejích ran vsypala sůl, což jen zvětšovalo jizvy i utrpení. V roce 1882 zmíněný turecký generál prodal v Chartúmu Bakhitu italskému konzulovi Callista Legnani. Brzy se projevilo dobro, které to Bakhitě přineslo, poprvé ve svém otroctví dostala oblečení - tuniku, která jí navrátila postavení ženy. Konzul ji chtěl vrátit do její rodné vesnice, ale protože v době jejího únosu byla velmi malá, nepamatovala si přesně svoji vesnici. Správce konzula ji začal postupně předávat víru v Ježíše Krista. Když byla připravena na svůj velký den - 9. leden 1890, aby z rukou benátského biskupa, kard. Agostiniho, přijala křest, biřmování i první svaté přijímání byla plná dojmů a cítila Ducha svatého. Potom už její život nabral cestu svatosti. Vstoupila se svolením svého pána do Kongregace sester Cannosianek řád pro katechumeny ( připravující na křest ) a stala se řádovou sestrou a pobývala v Benátkách a potom ji poslali do městečka Schio v Itálii.

21 Zde zažila I.světovou válku, během které pomáhala zmírňovat útrapy druhých a vysloužila si za to sympatie všech obyvatel města začali ji nazývat černou matkou. Za druhé světové války se děly zázraky, na její přímluvu se uzdravovali nemocní vojáci a také město Schio, bylo uchráněno bombardování, jak to sv.bakhita obyvatelům předpověděla. A na konci jejího života 8. února 1947 nečekaně přišla Panna Maria. "Jak jsem šťastná... Matko Boží, Matko Boží!" - to byly její poslední slova v okamžiku, kdy vyměnila pozemský život za úplnou svobodu Božích dětí. Při prvním kontaktu s evangeliem ji bezprostředně zaujala tato pravda: Přes křest se staneš Božím dítětem. "Boží dítě, já, ubohá černoška!" - opakovala si neustále. "Křest mi přinesl tolik radosti, že jsem byla šťastná z tolika milostí,které jsem dostala." "Tady jsem se znovu zrodila jako Boží dítě!" - řekla pokaždé, když se při návštěvě kostela dotýkala křtitelnice, kde byla pokřtěna. Neděle ,00h. 5.neděle v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Monika Švandová 523, Za Metoděje Červeného k 1.výročí úmrtí, živou a zemřelou rodinu Červenou a Bělůnkovu. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Ježíš vyjadřuje v tomto evangeliu smysl poslání křesťana nebát se být, tedy být tím, kdo je nesmírně obdarován poznáním Boha. Tato skutečnost totiž dává chuť, dává šťávu světu, přináší světlo do temnot. Jsem pro druhé pokorně solí země a světlem světa? Nesnažím se někdy až příliš splynout s davem?

22 Pondělí památka - sv. Hugo z Fosses Narodil se asi roku 1093 ve Fosses v Belgii. Stal se knězem a v roce 1119 se seznámil s pozdějším světcem Norbertem, zakladatelem řádu Premonstrátů Hlavní činností řádu je kazatelství, práce v duchovní správě, vědě a školství. Premonstrátským heslem je Ad omne opus bonum parati - Připraveni ke každému dobrému dílu. Vstoupil do jeho kláštera a jejich důvěrný vztah se rozvíjel k prospěchu řádu. Po Norbertově zvolení biskupem se stal Hugo jeho nástupcem na opatském stolci a uskutečnil mnohé Norbertovy plány. Také zpracoval výklad k některým Norbertovým myšlenkám a po jeho smrti se stal generálním představeným. Značně přispěl k rozšíření řádu Premonstrátů. V úterý 11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento den, je nám jistě zřejmé. K tomuto asi nejznámějšímu mariánskému poutnímu místu ( Lurdy ve Francii ) se s nadějí již půldruhého století obracely a obracejí oči mnohých nemocných, z nichž ve více než sto případech můžeme mluvit zcela prokazatelně o jejich zázračném uzdravení... Problém nemoci a touhy po uzdravení je starý jako lidstvo samo. Stejně tak i otázky proč?, proč právě já? A za co? si nemocní lidé kladou vždy znovu. Zodpovědět uspokojivě tyto otázky vážně nemocnému člověku, zvláště jste-li sami zdraví, je pak velmi obtížné.

23 A možná zní nemocnému z úst zdravého i trochu nevěrohodně. Při rozjímání o tématu nemoci a uzdravení se mi vybavuje příběh z evangelia, který jistě všichni dobře známe. Jedná se o uzdravení slepého od narození, jak nám jej zaznamenal apoštol Jan v 9. kapitole svého evangelia. Při setkání s tímto slepcem se apoštolové Krista ptají:.mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Pán Ježíš jim dává trochu překvapivou odpověď: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží! Slepec v tomto příběhu evangelia je pak nejen uzdraven, ale je mu darován i vnitřní duchovní zrak, takže nakonec i Ježíše svou vírou přijímá jako svého Spasitele... Boží skutky, které se na něm zjevily, jsou tedy hned tři: 1. slepec je uzdraven, 2. Ježíš je tím, kdo mu projevuje svou lásku, setkání s milujícím člověkem, s Ježíšem, probouzí v jeho srdci víru! 3. Nemocný člověk je tedy člověk, na němž se mají zjevit Boží skutky, přičemž uzdravení nemocného není v danou chvíli tím největším Božím zázrakem. Mnohem větším je láska, kterou nemocnému dokáže někdo darovat, láska, která v nemocném dokáže probouzet víru, a to nejenom v Boha, ale i v člověka! Víru, která pak dává sílu unést i těžký kříž bolestí a nemoci...

24 Prosba o přímluvu za uzdravení k Panně Marii Lurdské. V hluboké důvěře v Tvou mocnou přímluvu k Tobě volám: Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných, slyš ó Ty dobrá Matko má a neodpírej mně pomoci v mém utrpení. Maria, oroduj za mne u Syna svého. Jemu budiž čest a chvála! Amen. Kéž bychom byli i my ve své nemoci těmi, na nichž se takové Boží skutky mohou zjevit a kéž bychom byli i těmi, jejichž prostřednictvím Bůh své skutky na nemocných koná! Modlím se za všechny nemocné, chválím Boha a děkuji za všechny, kdo je s láskou ošetřují. Kéž vám všem Bůh žehná!

25 Středa ,30h. středa 5.týdne v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 728, Za zemřelého Bedřicha a Boženu Fiuráškovu, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Svátek mají také Mučedníci z Kartága Tohoto dne je připomínáno také 45 mučedníků, kteří v Kartágu za víru položili svůj život, převážně to byli Abicinenští. Za pronásledování císařem Diokleciánem se v neděli sešli k liturgickému slavení. Byli zajati, od prokonsula Anulina vyslýcháni a různě umučeni. Čtvrtek památka - blah. Jordán Saský, dominikán V roce 1221 se stal po sv. Dominikovi druhým generálním představeným řádu. Proslul jako výborný kazatel. Při kázáních projevoval charisma a pochopení pro problémy obyčejných lidí. Podnikal řadu cest po světě. Při návratu z Palestiny v roce 1237 jeho loď ztroskotala a on se utopil. Pohřben byl v dominikánském kostele v Akkonu v Izraeli. Blahoslavený Jordáne, oroduj za nás! Pátek památka - sv. Valentýna, který je patronem zamilovaných dvojic - a to školkou počínaje až dokud nás smrt nerozdělí. Pokud se tedy rozhodnete na den sv. Valentina překvapit malou pozorností, potěšte svým dárkem výlučně svého snoubence - snoubenku, manžela - manželku, milého kamaráda milou kamarádku, - tedy svoji lásku!

26 Svatý Valentin z Terni + 3st., patron zamilovaných, ale i ochrnutých dětí. Císař Claudius ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky a proto vydal dekret, kterým sňatky zakázal. Valentin zákazu ale nedbal a milenecké dvojice tajně ve jménu křesťanské lásky oddával. Císař ho nechal zajmout a rok jej věznil s podmínkou, že se zřekne své křesťanské víry. Valentin toto však odmítl a tak jej dal šílený Claudius popravit. Během života uzdravil i ochrnuté děti, proto bývá takto i znázorňován. Ostatky sv.valentina v Římě v bazilice u Milvijského mostu na Flaminijské cestě. Modlitba - Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Valentina, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže, věrně plnili Tvou vůli a dosáhli věčného života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen si připomínáme také úmrtí sv.cyrila.

27 Sobota památka - blah. Klaudius La Colombiere Byl představeným řádu v Paray-le-Monial. V té době žila v tamním klášteře Navštívení Panny Marie Markéta Marie Alacoque obdařená mystickými zážitky, k nimž patří zjevení Božského Srdce Ježíšova. Otec Klaudius La Colombiere se stal jejím, ve vidění přislíbeným zpovědníkem. Vedl sestru k sebeobětování, postaral se, aby byla pochopena ze strany spolusester a představených. Zasloužil se také o rozšíření úcty a smírných pobožností k Božskému Srdci a sám šel příkladem zasvěcení. Neděle ,00h. 6.neděle v mezidobí. Sbírka na potřeby našeho kostela. Varhaník Eva Pařenicová, malá schola 709, 712, Za Achila a Jindřišku Martinákovy, syna Vladimíra, rodiče Skalíkovy, Juroškovy, 4děti a duše v očistci. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Ježíš vede své učedníky k dokonalejší spravedlnosti než je spravedlnost farizeů. Pán nechce ve mně lokaje, který dokonale, ale bez zájmu, plní jeho příkazy. Touží po tom, abych ho miloval nejen skutky, ale také duší, myslí, srdcem. Jak je to s mou pravdivostí soulad mezi tím, co prokazuji navenek, a tím, co mám v srdci?

28 Pondělí památka - sv. Teodor Tiro Pocházel ze Syrie. V mládí byl vojákem ve městě Amasia v Pontu, v Malé Asii. Za pronásledování křesťanů spolucísaři Maximiána Galeria a Maximina Dáje měli všichni obětovat modlám. Teodor se netajil tím, že je křesťanem a veřejně víru vyznával slovy i skutky. Kvůli svému postoji byl předveden k soudu. Poté byl krutě mučen na skřipci, drásán železnými hřebeny. Ostatky jednoho ramene se také od r nachází v pražském chrámu sv. Víta, kam je získal Karel IV. Úterý památka - sv. Sadot a druhové V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni. Středa ,30h. středa 6.týdne v mezidobí. Varhaník Eva Pařenicová 710, 727, Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy, Bednářovy a duše v očistci. 2. Za zemřelého Oldřicha Lercha, živou a zemřelou rodinu Prorokovu a Pavliskovu je také památka sv.barbát Byl biskupem v Beneventě ( Itálii), kde bojoval proti modlářskému uctívání zlatého hada. Svou modlitbou uchránil město před vyhlazením císařským vojskem a svou vírou město vysvobodil ze zajetí modloslužby.

29 Ve čtvrtek památka - sv. mučedníci z Fénického Tyru +303 Jedná se o pět blahoslavených mučedníků, kteří za císaře Diokleciána byli ve Fénickém Tyru pro víru zajati. Některým bylo méně než 20 let. Po celém těle byli zbičováni a pak nazí vehnáni do arény, kam na ně byly puštěny šelmy. Nehnutě se modlili k Bohu, s rukama rozepjatýma tvořili kříže a protože je šelmy neusmrtily, byli popraveni mečem. Pátek památka - sv. Petr Damani Vzýván při bolestech hlavy. Sv.Petra Damiániho můžeme představit jako kamaldulského mnicha, jako poustevníka, "posledního teoretika poustevnického života v latinské církvi." Sv. Petr neváhal svou poustevnu ve Fonte Avellana opustit kdykoliv to vyžadovalo dobro církve. Aby nemusel svou samotu opustit natrvalo, zřekl se i důstojnosti kardinálského úřadu, do kterého byl krátce před smrtí jmenován.

30 Sobota památka - Stolec sv. Petra. Svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. Znovu si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry. Neděle ,00h. 7.neděle v mezidobí. Sbírka Haléř svatého Petra, setkání varhaníků. Varhaník Aleš Stavinoha, schola sv.zdislavy 711, Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelou Aloisii a Bohumila Poláchovy, Františku a Josefa Bordovské a zemřelé rodiče Holčákovy. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Jak jsem v poslední době reagoval na křivdu nebo nepřátelství? Jak se k této věci mohu s vědomím tohoto evangelia postavit jinak? Možná jsem tehdy zapomněl modlit se za ty, kdo mně ublížili.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947)

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) Sv. Bakhita, otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) dobrota - laskavost - něžnost Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse, nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více