Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014"

Transkript

1 Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014 Čte se o jedné výpravě do Antarktidy, že se v polární noci ztratili na cestě a nemohli najít svůj základní tábor. Křičeli na sebe, ale v hukotu větrů se neslyšeli, neviděli se. Ale nakonec se přece jen u tábora sešli. Počítali se, jsou-li všichni. Ale napočítali o jednoho víc. Kdo to je? Kde je? Záhadná otázka. Je to pěkný symbol historie Židů Starého zákona. Kolikrát se ztratili jako beduíni na cestách, ale byli si jisti, že je někdo vede. Ten se v plnosti času objevil jako Kristus, aby vybudoval definitivní království Boží. Přeji nám, abychom objevili Krista v našem životě jako tehdy tři králové a přinesli mu dary zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu starostí života.

2 Výsledky Tříkrálové sbírky 2014: rok 2014 rok 2013 Horní Bečva Kč Kč Prostřední Bečva Kč Kč Dolní Bečva Kč Kč Hutisko-Solanec Kč Kč Vigantice Kč Kč Rožnov p. Radhoštěm Kč Kč Valašská Bystřice Kč Kč Velká Lhota Kč Kč Zubří Kč Kč Vidče Kč Kč Střítež Kč Kč Zašová Kč Kč CELKEM Kč Kč Sv.Jan Zlatoústý řekl Pán Ježíš nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi. Bůh jistě žehná všem, kdo jste pomohli, každý podle svých možností.

3 Pán Ježíš říká - Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží. Svatý Jan, evangelista dodává, kdo je z Boha ten slyší Boha - věří v Boha, věří že slova modlitby jsou nositeli moci Ducha svatého, věří že je Pán Ježíš přítomný v Eucharistii. Přesto spoustu lidí slyším říkat - vyplatí se to chodit ještě v dnešní době se modlit do kostela? Malé zamyšlení nad příběhem. Na jednom hradě v létě, v suchu začaly vadnout krásné květiny na zahradě. Král požádal své poddaně, aby pomohli naplnit hradní studnu vodou. Každý ať přijde s takovým množstvím vody, kterou je ochoten obětovat bez nároku na odměnu. Někteří táhli měchy vody, jeden dokonce zapřáhl povoz a vzal několik sudů. Jiní si řekli, nač se vláčet s vodou do kopce v tom parnu a potit se a vzali jen malé džbánky nebo jen malé lahvičky. Při příchodu každý vlil svou vodu do studny, použité nádoby odložili do konírny, král každého přivítal a každý dostal malé občerstvení. Při odchodu byl každý z nich ohromen, neboť jejich nádoby, v kterých přinesli vodu, byly na projev královy vděčnosti po okraj naplněny zlatem. A tak si každý odnesl tolik zlata, kolik vody věnoval. A je to tomu i u Pána Ježíše kolik mu člověk obětuje a kolik se pro něho namáhá, tolik i potom od něho dostává. Jestliže je pravda, co tvrdila sv.terezie od Ježíše - že Ježíš při každém svatém přijímání stokrát oplácí přijetí, kterého se mu dostalo, pak také budeme stokrát odpovědní za naše chybějící přijetí.

4 Před několika desetiletími v jedné vesnici na západním Peloponésu (Řecka) žila Bohem velice požehnaná žena, paní Kateřina. Přestože byla úplně negramotná, byla Boží milostí velice osvícený člověk. Měla neochvějně pevnou a živou víru podobnou té, se kterou se první křesťané beze strachu nechávali pro Krista uvrhnout i do ohně raději, než aby svoji víru zapřeli. A proto se i v jejím životě naplnila Kristova slova: "Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." (Mt 21, 22). Když v červnu zčernalo nebe a schylovalo se k dešti, vesničané běželi za paní Kateřinou, aby se pomodlila, ať neprší. Posečená úroda byla nachystaná na hromadách a čekalo se na vymlácení obilí. Pokud by pršelo, úroda by byla zničena. Paní Kateřina si stoupla před ikonu Krista, pomodlila se a mračna se protrhala a zmizela! Když někdo onemocněl, běžel za paní Kateřinou, aby ho přežehnala znamením kříže a pomodlila se. Pokud měl nemocný víru, zázrak se stal. Nikdy však nepřijala peníze, ani dary. Cokoliv dělala, dělala nezištně, prostě a s přirozenou pokorou. Její smýšlení bylo čisté, neposkvrněné a bez pýchy. A proto také tento Boží dar neztratila po celý svůj krásný život. Jednou místní kněz, ohromený silou a účinností jejích modliteb, si ji pozval k sobě a zeptal se jí: "Kateřino, jak se modlíš před ikonou Krista?" A ona s celou svojí prostotou odpověděla: "Drahý otče, jak víš, neumím číst. Říkám jednu modlitbu, kterou mě naučila moje babička: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." Kněz byl velice překvapený, když uslyšel první verš Janova evangelia.

5 Když se přesvědčil o bezelstnosti její duše a o prostotě a hloubce její víry, řekl jí: "Modli se dítě moje, modli se, jak se modlíš." Když roku 1941 přišla hrozná doba německé okupace, Řekové byli odsouzeni k hladovění a lidé umírali hlady, duševní velikost paní Kateřiny se ukázala ještě jasněji. Po svém zesnulém manželovi zdědila na tu dobu poměrně značný majetek. Její manžel ho zdědil po svém otci Alexiovi. Doma měli pšenici o váze 1000 okades (jednotka hmotnosti 1282 gr.) a dva velké sudy s olivovým olejem. Paní Kateřina vzala hluboký talíř, naplnila ho a začala rozdělovat chudým a štědře rozdávat. Když jí děkovali, říkala jim. "Mně neděkujte. Ta pšenice je z majetku mého tchána pana Alexiho. Říkejte: Bůh ať se smiluje nad panem Alexim." Když rozdala kolem 500 okades, viděla ve snu svého tchána, o kterém říkali, že ač majetný, byl lakomý. Viděla ho jako odsouzeného, vlasy měl dlouhé až na zem a vypadal velice špatně. Vzala nůžky, ustřihla mu vlasy a dala ho do pořádku. Tvář zesnulého jakoby se naplnila světlem. Obrátil se k ní a řekl jí s ulehčením. "Kateřino, Bůh ti žehnej! Ach, dítě moje, svými milodary jsi mě vytáhla do nebe!" Je to další potvrzení toho, že ti, kteří dávají chudým a nuzným, přinášejí ulehčení duším zesnulých, podobně jako modlitby Církve a příbuzných. Pro Pána Ježíše je důležité lidství každého člověka, nakolik je člověk člověkem. Nejhorší jak může člověk ublížit člověku, není to, že ho nenávidí, ale že se chová lhostejně, LHOSTEJNOST JE VRCHOLNÁ NELIDSKOST.

6 Každý pátek od 17,00h. setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla. V lásce je důležitější dávat než dostávat. Otec arcibiskup Jan Graubner v Bangladéši v r.2006

7 Deset přikázání pro harmonické soužití s druhými: 1. V rozhovoru buď iniciativní! I prostý vřelý pozdrav bývá pro druhého velmi povzbudivý! 2. Při setkání se usmívej! Pamatuj si, že k zamračení potřebujeme 72 svalů, k úsměvu jen 14! 3. Oslovuj druhé vlastními jmény! Pro každého je nejmilejším slovem jeho vlastní jméno! Oslovení příjmením je hodně neosobní a neupřímné. 4. Chovej se přátelsky a buď připraven druhému pomoci! Jestliže chceš přátele, musíš být nejprve sám přítelem! 5. Buď srdečný! Mluv a jednej tak, abys ukázal druhým svoji upřímnost! 6. Skutečně a opravdově se zajímej o druhé! Svými činy ukaž, že ti na nich záleží a že jsi jejich oporou!

8 7. Měj vždy pro každého dobré slovo! Opravdová přívětivost, povzbuzení druhého vytvářejí skutečný vztah! 8. Vždy se snaž druhé pochopit! Mimochodem, jsou vždy tři úhly pohledu na každou věc: ten jejich, ten tvůj a ten správný! 9.Miluj druhé lidi opravdově! Slovy i činy bez toho, aniž bys čekal odměnu! 10. Jednej s pokornou myslí! Pokorného člověka má každý rád. Každou sobotu v kostele sv.zdislavy od 16,00h. adorace a svaté přijímání.

9 V dnešních době není snadné se modlit, není lehké najit si čas na modlitbu, na ticho před Bohem. A tak právě nyní, právě v této době Svatý otec připomíná růženec, duchovní poklad církve. Dnes je mnoho lidí, kteří pohrdají touto modlitbou, a říkají, že je to jen nudné odříkávání slov. A to je důvod, proč ještě neobjevili velkou hloubku této modlitby. Když na Filipínách diktátor F. Marcos začal zatýkat, lidé prosili primase o radu a pomoc. Primas po dlouhé modlitbě vyzval věrné, aby vzali do rukou růžence a vyšli do ulic Manily. Dva miliony lidí s růženci v rukou se modlilo. Po čtyřech dnech poslal diktátor tanky, aby vyřešil problém. Byla to hrůza. Lidé se báli tanků a vojáků, ale neměli v úmyslu vzdát se modlitby, růžence. Tanky se zastavily před klečícími lidmi na ulici, a vojáci se začali modlit spolu s nimi. Pár dní nato skončila moc diktátora - zvítězila nad ním moc modlitby.malé zázraky se mohou dít také v našem životě. Růženec může být víc než modlitba, může to být způsob života. Když je ti těžko, když nevíš co máš udělat, můžeš vzít růženec a pomoc přijde z nebe.

10 Ekonomika za rok 2013 Sbírky v kostele Kč. Odesláno na pravidelné sbírky - misie, charita, svatopetrský haléř, kněžský seminář, postní almužna, na Boží hrob, na Bible, Noe atd Kč. Bohoslužebné výdaje ( mešní víno, hostie, paškál, liturgické potřeby, květiny ) Kč. Elektrika, voda, plyn Kč. Děkujeme všem dobrodincům kostela za dary kostelu během roku největší z nich - Josef a Zdenka Matušíkovi, František Křenek. Pán Bůh požehnej. Zůstatek na účtu ČSp. k Kč Duchovní život 2013 První svaté přijímání 6 dětí Pohřby - 2 lidé Křty 2 děti Svatby 9 párů Pomazání nemocných 36 lidí Obnova manželských slibů cca 85 párů Počet svatých přijímání za rok cca ks Katolické noviny odebírá 5 lidí. Noviny Světlo odebírá 5 lidí. Do náboženství chodí 21dětí 50% celé naší školy.

11 Ježíš je světlo. Bible nás o tom ujišťuje v evangeliu podle Jana 1,4.5: V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A s tímto poselstvím děti na pátečním setkání zdobily svíčky hromničky pro farníky.

12 Čím rozehřát a živit v sobě ducha zbožnosti, ne-li službou Bohu a jeho svatým služebníkům, v duchu svaté Církve? Jsme slabí a potřebujeme nebeskou pomoc. Hospodin nám slíbil, že ji daruje každému, kdo o ni prosí, a také to tak dělá. Jakým způsobem? Jako déšť nepadá z čistého nebe, ale z mraků, tak i spasitelná moc Boží sestupuje skrze zvlášť ustanovené prostředky. Prosíme svaté a děkujeme jim, stejně jako prosíme a děkujeme lidem, kteří žijí na zemi. Kristus je jediné východisko z tohoto světa, jen v Něm je spasení. Všechno ostatní: radosti smilstva, politické utopie, ekonomická nezávislost, jsou jen slepými uličkami, kde našli svůj konec a došli úpadku mnozí a mnozí. Všichni svatí, proste Boha za nás!

13 Neděle ,00h. svátek Uvedení Páně do chrámu. Varhaník Eva Pařenicová 218, Za živé a zemřelé farníky Bl. papež Jan Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým dnem zasvěceného života. Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje k liturgickému svátku Uvedení Páně do chrámu ( Hromnice ). Tento svátek zavedl v Římě - papež syrského původu Sergius I. ( ).

14 Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve se tento svátek nazýval Očišťování Panny Marie.. Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů". Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši - světle pochází zvyk: v tento den se žehnaly svíčky "hromničky", které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Protože je tradičně svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

15 I v našem kostele budou mít farníci možnost odnést si domů požehnanou hromničku. Jedním z nejstarších a nejrozšířenějších přírodních symbolů v liturgii je světlo. Světlo zahání temnotu, a proto poukazuje na Boží přítomnost. Umožňuje vidět skryté věci v pravé podobě. Je symbolem Krista, který nám v evangeliu dává poznat pravdu. Světlo je znamením radosti, ke které nás volá Bůh. Je obrazem dne a tedy bděním, je symbolem modlitby a pozvánkou k ní. Liturgickým symbolem světla je hořící svíce. Ukazuje na Krista, pravého Boha a pravého člověka. Její části vosk a plamen naznačují hmotnou a duchovní skutečnost. Plamen je znamením Kristovy božské přirozenosti, vosk, který se při hoření stravuje, symbolizuje Kristovo obětované lidství. Východní církev začala tento svátek slavit v první polovině 6. století a přitom se již světily svíce. V západní církvi je oslava tohoto svátku doložena od 7. století.

16 Pondělí 3.2. památka sv.blažej. Svatý Blažej patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků, kterým projevoval svou úctu především vrcholný a pozdní středověk. Společnost mu tak dělají svatí Jiří, Vít, Erazim, Markéta, Kryštof, Pantaleon, Jiljí, Cyriak, Diviš, Eustach, Achát, Kateřina a Barbora. Legenda o něm vypráví, že ve vězení uzdravil syna jedné vdovy, který spolkl rybí kost. Úcta ke svatému Blažejovi je doložena na Východě už v šestém století. Byl vzýván jako pomocník proti onemocněním krku. Z dvanáctého století je dochována modlitba ke svatému Blažejovi proti otokům hrdla. Od šestnáctého století se udělovalo svatoblažejské požehnání. Kněz drží dvě zkřížené svíčky pod bradou člověka a modlí se modlitbu ke svatému Blažejovi. Pomoc v nemoci, nebo dokonce uzdravení, není jen "výsadou" mrtvých světců. Může se dít a děje se i skrze modlitbu živých. Tak dokonce říkáme, že někdo má dar uzdravovat. Je třeba si ale uvědomit, že Bůh většinou nepoužívá "zbůhdarma" nadpřirozené cesty tam, kde mohou jednoduše pomoci přirozené prostředky. Mezi mnohými světci je tedy sv.blažej vzýván jako přímluvce, který může na Bohu vyprosit uzdravení z nemoci. Ať už svatého Blažeje prosíme o uzdravení z vleklé chřipky, nebo o nějakou jinou přímluvu, nemějme obavy, že se tím dopouštíme nějakého tmářství. Bůh nám ve své dobrotě dává ve svatých přátele pro náš život, radost a světlo. A každou modlitbou, i tou ke svatým, chválíme přece dárce a zdroj veškeré svatosti - jeho samotného.

17 Středa ,30h. památka sv.agáty, mučednice. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 840,701, Za zemřelého Jana Dětského, rodiče, bratra, sestru, živou rodinu a duše v očistci. Svatá Agáta je patronkou Sicílie a také státu San Marino, kde je nejvyšším státním oceněním řád sv. Agáty. Svatá Agáta bývá vzývána při rakovině prsou. Jméno svaté Agáty pochází z řeckého αγαθή což znamená dobrá. Světice podstoupila mučednickou smrt v polovině III. století. V 15 letech svého života se zasvětila Bohu a podstoupila pro víru v Boha, která byla císařem zakázaná mučení, kdy chtěli pokořit její ženství, císař rozkázal, aby jí ohromnými kleštěmi utrhli či odřízli ňadra. Svatá Agáto, oroduj za nás!

18 Čtvrtek 6.2. památka sv.pavel Miki a druhové, mučedníci. Od zahájení křesťanské misie 15. srpna 1549, kterou založil sv. František Xaverský se během 50 let rozrostl počet křesťanů v Japonsku na úctyhodných Následovala první vlna krutého pronásledování. V Nagasaki 5. února 1597 byla jako první ukřižována skupina 26 křesťanů, mezi nimiž bylo 6 španělských misionářů, 2 japonští jezuité a 17 japonských laiků. Nejznámější byl sv.pavel Miki, jezuitský kněz ( řád Tovaryšstva Ježíšova ) Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: Jsem pravý Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že za to umírám Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť na mé spolurodáky. Pátek 7.2. památka - sv. Jiljí Pontillo Františkánský kněz, známý jako sběrač almužen pro chudé. Sbírání almužen znamenalo cesty do ulic, kde se setkával i s výsměchem a pohrdáním. Jeho dobrotivost a úsměv však získávaly také srdce mnoha lidí. Hodně jich pak napomínal slovy: "Milujte Boha, milujte Boha!" Pro vykonávanou činnost postrádal mnohé společné modlitby a duchovní cvičení. Po návratech trávil čas před svatostánkem, aby svěřil Pánu vše, s čím se přes den setkal. Také k Panně Marii choval po celý život něžný vztah. Jeho práce a zmírňování bolestí bylo považováno za zázrak. Zemřel v pověsti svatosti v pravé poledne.

19 Sobota 8.2. památka - sv. Josefína Bakhita Ruku na srdce, kde v kostele o ní uslyšíte? A proto něco málo o ní. Sv. Bakhita se přimlouvá za mnohé. Zejména za ty, kteří jsou nemocní, jsou v jakékoli formě otroctví, a za ty, kteří potřebují najít mír, odpuštění a usmíření ve svých životech. Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse,nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé národa Dagi, kam přišli předstaletími, usídlili se tam a patřili k významným kmenům. Rodina malé Bakhity byla šťastná a spokojená.

20 Vlastnila pole i dobytek. V roce 1876, kdy Bakhita dosáhla sedmý rok života, unesli ji dva Arabové. Po měsíci zajetí ji prodali obchodníkovi s otroky. S velkou odvahou hledalo toto dítě cestu jak utéct, ale znovu ji zajal pastýř, který ji prodal hrůzostrašně vypadajícímu Arabovi. Ten ji zase prodal obchodníkovi s otroky. Jednou ji tak zbili, že se ocitla v bezvědomí a krvácející ji nechali ležet na podlaze. Pak si Bakhitu koupil turecký generál, jehož žena ji podstoupila bolestivému tetování. Mučitelka uchránila před tetováním jen její tvář, protože byla velmi pěkná. Přesto jí však způsobila na prsou, na břiše i na ramenou 114 řezných ran břitvou na holení. Ubohá oběť si nepřála nic jiného, jen umřít. Mučitelka navíc do jejích ran vsypala sůl, což jen zvětšovalo jizvy i utrpení. V roce 1882 zmíněný turecký generál prodal v Chartúmu Bakhitu italskému konzulovi Callista Legnani. Brzy se projevilo dobro, které to Bakhitě přineslo, poprvé ve svém otroctví dostala oblečení - tuniku, která jí navrátila postavení ženy. Konzul ji chtěl vrátit do její rodné vesnice, ale protože v době jejího únosu byla velmi malá, nepamatovala si přesně svoji vesnici. Správce konzula ji začal postupně předávat víru v Ježíše Krista. Když byla připravena na svůj velký den - 9. leden 1890, aby z rukou benátského biskupa, kard. Agostiniho, přijala křest, biřmování i první svaté přijímání byla plná dojmů a cítila Ducha svatého. Potom už její život nabral cestu svatosti. Vstoupila se svolením svého pána do Kongregace sester Cannosianek řád pro katechumeny ( připravující na křest ) a stala se řádovou sestrou a pobývala v Benátkách a potom ji poslali do městečka Schio v Itálii.

21 Zde zažila I.světovou válku, během které pomáhala zmírňovat útrapy druhých a vysloužila si za to sympatie všech obyvatel města začali ji nazývat černou matkou. Za druhé světové války se děly zázraky, na její přímluvu se uzdravovali nemocní vojáci a také město Schio, bylo uchráněno bombardování, jak to sv.bakhita obyvatelům předpověděla. A na konci jejího života 8. února 1947 nečekaně přišla Panna Maria. "Jak jsem šťastná... Matko Boží, Matko Boží!" - to byly její poslední slova v okamžiku, kdy vyměnila pozemský život za úplnou svobodu Božích dětí. Při prvním kontaktu s evangeliem ji bezprostředně zaujala tato pravda: Přes křest se staneš Božím dítětem. "Boží dítě, já, ubohá černoška!" - opakovala si neustále. "Křest mi přinesl tolik radosti, že jsem byla šťastná z tolika milostí,které jsem dostala." "Tady jsem se znovu zrodila jako Boží dítě!" - řekla pokaždé, když se při návštěvě kostela dotýkala křtitelnice, kde byla pokřtěna. Neděle ,00h. 5.neděle v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Monika Švandová 523, Za Metoděje Červeného k 1.výročí úmrtí, živou a zemřelou rodinu Červenou a Bělůnkovu. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Ježíš vyjadřuje v tomto evangeliu smysl poslání křesťana nebát se být, tedy být tím, kdo je nesmírně obdarován poznáním Boha. Tato skutečnost totiž dává chuť, dává šťávu světu, přináší světlo do temnot. Jsem pro druhé pokorně solí země a světlem světa? Nesnažím se někdy až příliš splynout s davem?

22 Pondělí památka - sv. Hugo z Fosses Narodil se asi roku 1093 ve Fosses v Belgii. Stal se knězem a v roce 1119 se seznámil s pozdějším světcem Norbertem, zakladatelem řádu Premonstrátů Hlavní činností řádu je kazatelství, práce v duchovní správě, vědě a školství. Premonstrátským heslem je Ad omne opus bonum parati - Připraveni ke každému dobrému dílu. Vstoupil do jeho kláštera a jejich důvěrný vztah se rozvíjel k prospěchu řádu. Po Norbertově zvolení biskupem se stal Hugo jeho nástupcem na opatském stolci a uskutečnil mnohé Norbertovy plány. Také zpracoval výklad k některým Norbertovým myšlenkám a po jeho smrti se stal generálním představeným. Značně přispěl k rozšíření řádu Premonstrátů. V úterý 11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento den, je nám jistě zřejmé. K tomuto asi nejznámějšímu mariánskému poutnímu místu ( Lurdy ve Francii ) se s nadějí již půldruhého století obracely a obracejí oči mnohých nemocných, z nichž ve více než sto případech můžeme mluvit zcela prokazatelně o jejich zázračném uzdravení... Problém nemoci a touhy po uzdravení je starý jako lidstvo samo. Stejně tak i otázky proč?, proč právě já? A za co? si nemocní lidé kladou vždy znovu. Zodpovědět uspokojivě tyto otázky vážně nemocnému člověku, zvláště jste-li sami zdraví, je pak velmi obtížné.

23 A možná zní nemocnému z úst zdravého i trochu nevěrohodně. Při rozjímání o tématu nemoci a uzdravení se mi vybavuje příběh z evangelia, který jistě všichni dobře známe. Jedná se o uzdravení slepého od narození, jak nám jej zaznamenal apoštol Jan v 9. kapitole svého evangelia. Při setkání s tímto slepcem se apoštolové Krista ptají:.mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Pán Ježíš jim dává trochu překvapivou odpověď: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží! Slepec v tomto příběhu evangelia je pak nejen uzdraven, ale je mu darován i vnitřní duchovní zrak, takže nakonec i Ježíše svou vírou přijímá jako svého Spasitele... Boží skutky, které se na něm zjevily, jsou tedy hned tři: 1. slepec je uzdraven, 2. Ježíš je tím, kdo mu projevuje svou lásku, setkání s milujícím člověkem, s Ježíšem, probouzí v jeho srdci víru! 3. Nemocný člověk je tedy člověk, na němž se mají zjevit Boží skutky, přičemž uzdravení nemocného není v danou chvíli tím největším Božím zázrakem. Mnohem větším je láska, kterou nemocnému dokáže někdo darovat, láska, která v nemocném dokáže probouzet víru, a to nejenom v Boha, ale i v člověka! Víru, která pak dává sílu unést i těžký kříž bolestí a nemoci...

24 Prosba o přímluvu za uzdravení k Panně Marii Lurdské. V hluboké důvěře v Tvou mocnou přímluvu k Tobě volám: Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných, slyš ó Ty dobrá Matko má a neodpírej mně pomoci v mém utrpení. Maria, oroduj za mne u Syna svého. Jemu budiž čest a chvála! Amen. Kéž bychom byli i my ve své nemoci těmi, na nichž se takové Boží skutky mohou zjevit a kéž bychom byli i těmi, jejichž prostřednictvím Bůh své skutky na nemocných koná! Modlím se za všechny nemocné, chválím Boha a děkuji za všechny, kdo je s láskou ošetřují. Kéž vám všem Bůh žehná!

25 Středa ,30h. středa 5.týdne v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 728, Za zemřelého Bedřicha a Boženu Fiuráškovu, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Svátek mají také Mučedníci z Kartága Tohoto dne je připomínáno také 45 mučedníků, kteří v Kartágu za víru položili svůj život, převážně to byli Abicinenští. Za pronásledování císařem Diokleciánem se v neděli sešli k liturgickému slavení. Byli zajati, od prokonsula Anulina vyslýcháni a různě umučeni. Čtvrtek památka - blah. Jordán Saský, dominikán V roce 1221 se stal po sv. Dominikovi druhým generálním představeným řádu. Proslul jako výborný kazatel. Při kázáních projevoval charisma a pochopení pro problémy obyčejných lidí. Podnikal řadu cest po světě. Při návratu z Palestiny v roce 1237 jeho loď ztroskotala a on se utopil. Pohřben byl v dominikánském kostele v Akkonu v Izraeli. Blahoslavený Jordáne, oroduj za nás! Pátek památka - sv. Valentýna, který je patronem zamilovaných dvojic - a to školkou počínaje až dokud nás smrt nerozdělí. Pokud se tedy rozhodnete na den sv. Valentina překvapit malou pozorností, potěšte svým dárkem výlučně svého snoubence - snoubenku, manžela - manželku, milého kamaráda milou kamarádku, - tedy svoji lásku!

26 Svatý Valentin z Terni + 3st., patron zamilovaných, ale i ochrnutých dětí. Císař Claudius ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky a proto vydal dekret, kterým sňatky zakázal. Valentin zákazu ale nedbal a milenecké dvojice tajně ve jménu křesťanské lásky oddával. Císař ho nechal zajmout a rok jej věznil s podmínkou, že se zřekne své křesťanské víry. Valentin toto však odmítl a tak jej dal šílený Claudius popravit. Během života uzdravil i ochrnuté děti, proto bývá takto i znázorňován. Ostatky sv.valentina v Římě v bazilice u Milvijského mostu na Flaminijské cestě. Modlitba - Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Valentina, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže, věrně plnili Tvou vůli a dosáhli věčného života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen si připomínáme také úmrtí sv.cyrila.

27 Sobota památka - blah. Klaudius La Colombiere Byl představeným řádu v Paray-le-Monial. V té době žila v tamním klášteře Navštívení Panny Marie Markéta Marie Alacoque obdařená mystickými zážitky, k nimž patří zjevení Božského Srdce Ježíšova. Otec Klaudius La Colombiere se stal jejím, ve vidění přislíbeným zpovědníkem. Vedl sestru k sebeobětování, postaral se, aby byla pochopena ze strany spolusester a představených. Zasloužil se také o rozšíření úcty a smírných pobožností k Božskému Srdci a sám šel příkladem zasvěcení. Neděle ,00h. 6.neděle v mezidobí. Sbírka na potřeby našeho kostela. Varhaník Eva Pařenicová, malá schola 709, 712, Za Achila a Jindřišku Martinákovy, syna Vladimíra, rodiče Skalíkovy, Juroškovy, 4děti a duše v očistci. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Ježíš vede své učedníky k dokonalejší spravedlnosti než je spravedlnost farizeů. Pán nechce ve mně lokaje, který dokonale, ale bez zájmu, plní jeho příkazy. Touží po tom, abych ho miloval nejen skutky, ale také duší, myslí, srdcem. Jak je to s mou pravdivostí soulad mezi tím, co prokazuji navenek, a tím, co mám v srdci?

28 Pondělí památka - sv. Teodor Tiro Pocházel ze Syrie. V mládí byl vojákem ve městě Amasia v Pontu, v Malé Asii. Za pronásledování křesťanů spolucísaři Maximiána Galeria a Maximina Dáje měli všichni obětovat modlám. Teodor se netajil tím, že je křesťanem a veřejně víru vyznával slovy i skutky. Kvůli svému postoji byl předveden k soudu. Poté byl krutě mučen na skřipci, drásán železnými hřebeny. Ostatky jednoho ramene se také od r nachází v pražském chrámu sv. Víta, kam je získal Karel IV. Úterý památka - sv. Sadot a druhové V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni. Středa ,30h. středa 6.týdne v mezidobí. Varhaník Eva Pařenicová 710, 727, Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy, Bednářovy a duše v očistci. 2. Za zemřelého Oldřicha Lercha, živou a zemřelou rodinu Prorokovu a Pavliskovu je také památka sv.barbát Byl biskupem v Beneventě ( Itálii), kde bojoval proti modlářskému uctívání zlatého hada. Svou modlitbou uchránil město před vyhlazením císařským vojskem a svou vírou město vysvobodil ze zajetí modloslužby.

29 Ve čtvrtek památka - sv. mučedníci z Fénického Tyru +303 Jedná se o pět blahoslavených mučedníků, kteří za císaře Diokleciána byli ve Fénickém Tyru pro víru zajati. Některým bylo méně než 20 let. Po celém těle byli zbičováni a pak nazí vehnáni do arény, kam na ně byly puštěny šelmy. Nehnutě se modlili k Bohu, s rukama rozepjatýma tvořili kříže a protože je šelmy neusmrtily, byli popraveni mečem. Pátek památka - sv. Petr Damani Vzýván při bolestech hlavy. Sv.Petra Damiániho můžeme představit jako kamaldulského mnicha, jako poustevníka, "posledního teoretika poustevnického života v latinské církvi." Sv. Petr neváhal svou poustevnu ve Fonte Avellana opustit kdykoliv to vyžadovalo dobro církve. Aby nemusel svou samotu opustit natrvalo, zřekl se i důstojnosti kardinálského úřadu, do kterého byl krátce před smrtí jmenován.

30 Sobota památka - Stolec sv. Petra. Svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. Znovu si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry. Neděle ,00h. 7.neděle v mezidobí. Sbírka Haléř svatého Petra, setkání varhaníků. Varhaník Aleš Stavinoha, schola sv.zdislavy 711, Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelou Aloisii a Bohumila Poláchovy, Františku a Josefa Bordovské a zemřelé rodiče Holčákovy. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Jak jsem v poslední době reagoval na křivdu nebo nepřátelství? Jak se k této věci mohu s vědomím tohoto evangelia postavit jinak? Možná jsem tehdy zapomněl modlit se za ty, kdo mně ublížili.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947)

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) Sv. Bakhita, otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) dobrota - laskavost - něžnost Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse, nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více