Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014"

Transkript

1 Věstník kostela sv.zdislavy Únor 2014 Čte se o jedné výpravě do Antarktidy, že se v polární noci ztratili na cestě a nemohli najít svůj základní tábor. Křičeli na sebe, ale v hukotu větrů se neslyšeli, neviděli se. Ale nakonec se přece jen u tábora sešli. Počítali se, jsou-li všichni. Ale napočítali o jednoho víc. Kdo to je? Kde je? Záhadná otázka. Je to pěkný symbol historie Židů Starého zákona. Kolikrát se ztratili jako beduíni na cestách, ale byli si jisti, že je někdo vede. Ten se v plnosti času objevil jako Kristus, aby vybudoval definitivní království Boží. Přeji nám, abychom objevili Krista v našem životě jako tehdy tři králové a přinesli mu dary zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu starostí života.

2 Výsledky Tříkrálové sbírky 2014: rok 2014 rok 2013 Horní Bečva Kč Kč Prostřední Bečva Kč Kč Dolní Bečva Kč Kč Hutisko-Solanec Kč Kč Vigantice Kč Kč Rožnov p. Radhoštěm Kč Kč Valašská Bystřice Kč Kč Velká Lhota Kč Kč Zubří Kč Kč Vidče Kč Kč Střítež Kč Kč Zašová Kč Kč CELKEM Kč Kč Sv.Jan Zlatoústý řekl Pán Ježíš nepotřebuje zlaté kalichy, ale zlaté lidi. Bůh jistě žehná všem, kdo jste pomohli, každý podle svých možností.

3 Pán Ježíš říká - Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe moje jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží. Svatý Jan, evangelista dodává, kdo je z Boha ten slyší Boha - věří v Boha, věří že slova modlitby jsou nositeli moci Ducha svatého, věří že je Pán Ježíš přítomný v Eucharistii. Přesto spoustu lidí slyším říkat - vyplatí se to chodit ještě v dnešní době se modlit do kostela? Malé zamyšlení nad příběhem. Na jednom hradě v létě, v suchu začaly vadnout krásné květiny na zahradě. Král požádal své poddaně, aby pomohli naplnit hradní studnu vodou. Každý ať přijde s takovým množstvím vody, kterou je ochoten obětovat bez nároku na odměnu. Někteří táhli měchy vody, jeden dokonce zapřáhl povoz a vzal několik sudů. Jiní si řekli, nač se vláčet s vodou do kopce v tom parnu a potit se a vzali jen malé džbánky nebo jen malé lahvičky. Při příchodu každý vlil svou vodu do studny, použité nádoby odložili do konírny, král každého přivítal a každý dostal malé občerstvení. Při odchodu byl každý z nich ohromen, neboť jejich nádoby, v kterých přinesli vodu, byly na projev královy vděčnosti po okraj naplněny zlatem. A tak si každý odnesl tolik zlata, kolik vody věnoval. A je to tomu i u Pána Ježíše kolik mu člověk obětuje a kolik se pro něho namáhá, tolik i potom od něho dostává. Jestliže je pravda, co tvrdila sv.terezie od Ježíše - že Ježíš při každém svatém přijímání stokrát oplácí přijetí, kterého se mu dostalo, pak také budeme stokrát odpovědní za naše chybějící přijetí.

4 Před několika desetiletími v jedné vesnici na západním Peloponésu (Řecka) žila Bohem velice požehnaná žena, paní Kateřina. Přestože byla úplně negramotná, byla Boží milostí velice osvícený člověk. Měla neochvějně pevnou a živou víru podobnou té, se kterou se první křesťané beze strachu nechávali pro Krista uvrhnout i do ohně raději, než aby svoji víru zapřeli. A proto se i v jejím životě naplnila Kristova slova: "Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit." (Mt 21, 22). Když v červnu zčernalo nebe a schylovalo se k dešti, vesničané běželi za paní Kateřinou, aby se pomodlila, ať neprší. Posečená úroda byla nachystaná na hromadách a čekalo se na vymlácení obilí. Pokud by pršelo, úroda by byla zničena. Paní Kateřina si stoupla před ikonu Krista, pomodlila se a mračna se protrhala a zmizela! Když někdo onemocněl, běžel za paní Kateřinou, aby ho přežehnala znamením kříže a pomodlila se. Pokud měl nemocný víru, zázrak se stal. Nikdy však nepřijala peníze, ani dary. Cokoliv dělala, dělala nezištně, prostě a s přirozenou pokorou. Její smýšlení bylo čisté, neposkvrněné a bez pýchy. A proto také tento Boží dar neztratila po celý svůj krásný život. Jednou místní kněz, ohromený silou a účinností jejích modliteb, si ji pozval k sobě a zeptal se jí: "Kateřino, jak se modlíš před ikonou Krista?" A ona s celou svojí prostotou odpověděla: "Drahý otče, jak víš, neumím číst. Říkám jednu modlitbu, kterou mě naučila moje babička: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." Kněz byl velice překvapený, když uslyšel první verš Janova evangelia.

5 Když se přesvědčil o bezelstnosti její duše a o prostotě a hloubce její víry, řekl jí: "Modli se dítě moje, modli se, jak se modlíš." Když roku 1941 přišla hrozná doba německé okupace, Řekové byli odsouzeni k hladovění a lidé umírali hlady, duševní velikost paní Kateřiny se ukázala ještě jasněji. Po svém zesnulém manželovi zdědila na tu dobu poměrně značný majetek. Její manžel ho zdědil po svém otci Alexiovi. Doma měli pšenici o váze 1000 okades (jednotka hmotnosti 1282 gr.) a dva velké sudy s olivovým olejem. Paní Kateřina vzala hluboký talíř, naplnila ho a začala rozdělovat chudým a štědře rozdávat. Když jí děkovali, říkala jim. "Mně neděkujte. Ta pšenice je z majetku mého tchána pana Alexiho. Říkejte: Bůh ať se smiluje nad panem Alexim." Když rozdala kolem 500 okades, viděla ve snu svého tchána, o kterém říkali, že ač majetný, byl lakomý. Viděla ho jako odsouzeného, vlasy měl dlouhé až na zem a vypadal velice špatně. Vzala nůžky, ustřihla mu vlasy a dala ho do pořádku. Tvář zesnulého jakoby se naplnila světlem. Obrátil se k ní a řekl jí s ulehčením. "Kateřino, Bůh ti žehnej! Ach, dítě moje, svými milodary jsi mě vytáhla do nebe!" Je to další potvrzení toho, že ti, kteří dávají chudým a nuzným, přinášejí ulehčení duším zesnulých, podobně jako modlitby Církve a příbuzných. Pro Pána Ježíše je důležité lidství každého člověka, nakolik je člověk člověkem. Nejhorší jak může člověk ublížit člověku, není to, že ho nenávidí, ale že se chová lhostejně, LHOSTEJNOST JE VRCHOLNÁ NELIDSKOST.

6 Každý pátek od 17,00h. setkání dětí a mládeže Papežského misijního díla. V lásce je důležitější dávat než dostávat. Otec arcibiskup Jan Graubner v Bangladéši v r.2006

7 Deset přikázání pro harmonické soužití s druhými: 1. V rozhovoru buď iniciativní! I prostý vřelý pozdrav bývá pro druhého velmi povzbudivý! 2. Při setkání se usmívej! Pamatuj si, že k zamračení potřebujeme 72 svalů, k úsměvu jen 14! 3. Oslovuj druhé vlastními jmény! Pro každého je nejmilejším slovem jeho vlastní jméno! Oslovení příjmením je hodně neosobní a neupřímné. 4. Chovej se přátelsky a buď připraven druhému pomoci! Jestliže chceš přátele, musíš být nejprve sám přítelem! 5. Buď srdečný! Mluv a jednej tak, abys ukázal druhým svoji upřímnost! 6. Skutečně a opravdově se zajímej o druhé! Svými činy ukaž, že ti na nich záleží a že jsi jejich oporou!

8 7. Měj vždy pro každého dobré slovo! Opravdová přívětivost, povzbuzení druhého vytvářejí skutečný vztah! 8. Vždy se snaž druhé pochopit! Mimochodem, jsou vždy tři úhly pohledu na každou věc: ten jejich, ten tvůj a ten správný! 9.Miluj druhé lidi opravdově! Slovy i činy bez toho, aniž bys čekal odměnu! 10. Jednej s pokornou myslí! Pokorného člověka má každý rád. Každou sobotu v kostele sv.zdislavy od 16,00h. adorace a svaté přijímání.

9 V dnešních době není snadné se modlit, není lehké najit si čas na modlitbu, na ticho před Bohem. A tak právě nyní, právě v této době Svatý otec připomíná růženec, duchovní poklad církve. Dnes je mnoho lidí, kteří pohrdají touto modlitbou, a říkají, že je to jen nudné odříkávání slov. A to je důvod, proč ještě neobjevili velkou hloubku této modlitby. Když na Filipínách diktátor F. Marcos začal zatýkat, lidé prosili primase o radu a pomoc. Primas po dlouhé modlitbě vyzval věrné, aby vzali do rukou růžence a vyšli do ulic Manily. Dva miliony lidí s růženci v rukou se modlilo. Po čtyřech dnech poslal diktátor tanky, aby vyřešil problém. Byla to hrůza. Lidé se báli tanků a vojáků, ale neměli v úmyslu vzdát se modlitby, růžence. Tanky se zastavily před klečícími lidmi na ulici, a vojáci se začali modlit spolu s nimi. Pár dní nato skončila moc diktátora - zvítězila nad ním moc modlitby.malé zázraky se mohou dít také v našem životě. Růženec může být víc než modlitba, může to být způsob života. Když je ti těžko, když nevíš co máš udělat, můžeš vzít růženec a pomoc přijde z nebe.

10 Ekonomika za rok 2013 Sbírky v kostele Kč. Odesláno na pravidelné sbírky - misie, charita, svatopetrský haléř, kněžský seminář, postní almužna, na Boží hrob, na Bible, Noe atd Kč. Bohoslužebné výdaje ( mešní víno, hostie, paškál, liturgické potřeby, květiny ) Kč. Elektrika, voda, plyn Kč. Děkujeme všem dobrodincům kostela za dary kostelu během roku největší z nich - Josef a Zdenka Matušíkovi, František Křenek. Pán Bůh požehnej. Zůstatek na účtu ČSp. k Kč Duchovní život 2013 První svaté přijímání 6 dětí Pohřby - 2 lidé Křty 2 děti Svatby 9 párů Pomazání nemocných 36 lidí Obnova manželských slibů cca 85 párů Počet svatých přijímání za rok cca ks Katolické noviny odebírá 5 lidí. Noviny Světlo odebírá 5 lidí. Do náboženství chodí 21dětí 50% celé naší školy.

11 Ježíš je světlo. Bible nás o tom ujišťuje v evangeliu podle Jana 1,4.5: V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. A s tímto poselstvím děti na pátečním setkání zdobily svíčky hromničky pro farníky.

12 Čím rozehřát a živit v sobě ducha zbožnosti, ne-li službou Bohu a jeho svatým služebníkům, v duchu svaté Církve? Jsme slabí a potřebujeme nebeskou pomoc. Hospodin nám slíbil, že ji daruje každému, kdo o ni prosí, a také to tak dělá. Jakým způsobem? Jako déšť nepadá z čistého nebe, ale z mraků, tak i spasitelná moc Boží sestupuje skrze zvlášť ustanovené prostředky. Prosíme svaté a děkujeme jim, stejně jako prosíme a děkujeme lidem, kteří žijí na zemi. Kristus je jediné východisko z tohoto světa, jen v Něm je spasení. Všechno ostatní: radosti smilstva, politické utopie, ekonomická nezávislost, jsou jen slepými uličkami, kde našli svůj konec a došli úpadku mnozí a mnozí. Všichni svatí, proste Boha za nás!

13 Neděle ,00h. svátek Uvedení Páně do chrámu. Varhaník Eva Pařenicová 218, Za živé a zemřelé farníky Bl. papež Jan Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým dnem zasvěceného života. Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje k liturgickému svátku Uvedení Páně do chrámu ( Hromnice ). Tento svátek zavedl v Římě - papež syrského původu Sergius I. ( ).

14 Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve se tento svátek nazýval Očišťování Panny Marie.. Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval "světlem k osvícení národů". Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši - světle pochází zvyk: v tento den se žehnaly svíčky "hromničky", které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Protože je tradičně svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

15 I v našem kostele budou mít farníci možnost odnést si domů požehnanou hromničku. Jedním z nejstarších a nejrozšířenějších přírodních symbolů v liturgii je světlo. Světlo zahání temnotu, a proto poukazuje na Boží přítomnost. Umožňuje vidět skryté věci v pravé podobě. Je symbolem Krista, který nám v evangeliu dává poznat pravdu. Světlo je znamením radosti, ke které nás volá Bůh. Je obrazem dne a tedy bděním, je symbolem modlitby a pozvánkou k ní. Liturgickým symbolem světla je hořící svíce. Ukazuje na Krista, pravého Boha a pravého člověka. Její části vosk a plamen naznačují hmotnou a duchovní skutečnost. Plamen je znamením Kristovy božské přirozenosti, vosk, který se při hoření stravuje, symbolizuje Kristovo obětované lidství. Východní církev začala tento svátek slavit v první polovině 6. století a přitom se již světily svíce. V západní církvi je oslava tohoto svátku doložena od 7. století.

16 Pondělí 3.2. památka sv.blažej. Svatý Blažej patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků, kterým projevoval svou úctu především vrcholný a pozdní středověk. Společnost mu tak dělají svatí Jiří, Vít, Erazim, Markéta, Kryštof, Pantaleon, Jiljí, Cyriak, Diviš, Eustach, Achát, Kateřina a Barbora. Legenda o něm vypráví, že ve vězení uzdravil syna jedné vdovy, který spolkl rybí kost. Úcta ke svatému Blažejovi je doložena na Východě už v šestém století. Byl vzýván jako pomocník proti onemocněním krku. Z dvanáctého století je dochována modlitba ke svatému Blažejovi proti otokům hrdla. Od šestnáctého století se udělovalo svatoblažejské požehnání. Kněz drží dvě zkřížené svíčky pod bradou člověka a modlí se modlitbu ke svatému Blažejovi. Pomoc v nemoci, nebo dokonce uzdravení, není jen "výsadou" mrtvých světců. Může se dít a děje se i skrze modlitbu živých. Tak dokonce říkáme, že někdo má dar uzdravovat. Je třeba si ale uvědomit, že Bůh většinou nepoužívá "zbůhdarma" nadpřirozené cesty tam, kde mohou jednoduše pomoci přirozené prostředky. Mezi mnohými světci je tedy sv.blažej vzýván jako přímluvce, který může na Bohu vyprosit uzdravení z nemoci. Ať už svatého Blažeje prosíme o uzdravení z vleklé chřipky, nebo o nějakou jinou přímluvu, nemějme obavy, že se tím dopouštíme nějakého tmářství. Bůh nám ve své dobrotě dává ve svatých přátele pro náš život, radost a světlo. A každou modlitbou, i tou ke svatým, chválíme přece dárce a zdroj veškeré svatosti - jeho samotného.

17 Středa ,30h. památka sv.agáty, mučednice. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 840,701, Za zemřelého Jana Dětského, rodiče, bratra, sestru, živou rodinu a duše v očistci. Svatá Agáta je patronkou Sicílie a také státu San Marino, kde je nejvyšším státním oceněním řád sv. Agáty. Svatá Agáta bývá vzývána při rakovině prsou. Jméno svaté Agáty pochází z řeckého αγαθή což znamená dobrá. Světice podstoupila mučednickou smrt v polovině III. století. V 15 letech svého života se zasvětila Bohu a podstoupila pro víru v Boha, která byla císařem zakázaná mučení, kdy chtěli pokořit její ženství, císař rozkázal, aby jí ohromnými kleštěmi utrhli či odřízli ňadra. Svatá Agáto, oroduj za nás!

18 Čtvrtek 6.2. památka sv.pavel Miki a druhové, mučedníci. Od zahájení křesťanské misie 15. srpna 1549, kterou založil sv. František Xaverský se během 50 let rozrostl počet křesťanů v Japonsku na úctyhodných Následovala první vlna krutého pronásledování. V Nagasaki 5. února 1597 byla jako první ukřižována skupina 26 křesťanů, mezi nimiž bylo 6 španělských misionářů, 2 japonští jezuité a 17 japonských laiků. Nejznámější byl sv.pavel Miki, jezuitský kněz ( řád Tovaryšstva Ježíšova ) Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: Jsem pravý Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že za to umírám Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť na mé spolurodáky. Pátek 7.2. památka - sv. Jiljí Pontillo Františkánský kněz, známý jako sběrač almužen pro chudé. Sbírání almužen znamenalo cesty do ulic, kde se setkával i s výsměchem a pohrdáním. Jeho dobrotivost a úsměv však získávaly také srdce mnoha lidí. Hodně jich pak napomínal slovy: "Milujte Boha, milujte Boha!" Pro vykonávanou činnost postrádal mnohé společné modlitby a duchovní cvičení. Po návratech trávil čas před svatostánkem, aby svěřil Pánu vše, s čím se přes den setkal. Také k Panně Marii choval po celý život něžný vztah. Jeho práce a zmírňování bolestí bylo považováno za zázrak. Zemřel v pověsti svatosti v pravé poledne.

19 Sobota 8.2. památka - sv. Josefína Bakhita Ruku na srdce, kde v kostele o ní uslyšíte? A proto něco málo o ní. Sv. Bakhita se přimlouvá za mnohé. Zejména za ty, kteří jsou nemocní, jsou v jakékoli formě otroctví, a za ty, kteří potřebují najít mír, odpuštění a usmíření ve svých životech. Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse,nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé národa Dagi, kam přišli předstaletími, usídlili se tam a patřili k významným kmenům. Rodina malé Bakhity byla šťastná a spokojená.

20 Vlastnila pole i dobytek. V roce 1876, kdy Bakhita dosáhla sedmý rok života, unesli ji dva Arabové. Po měsíci zajetí ji prodali obchodníkovi s otroky. S velkou odvahou hledalo toto dítě cestu jak utéct, ale znovu ji zajal pastýř, který ji prodal hrůzostrašně vypadajícímu Arabovi. Ten ji zase prodal obchodníkovi s otroky. Jednou ji tak zbili, že se ocitla v bezvědomí a krvácející ji nechali ležet na podlaze. Pak si Bakhitu koupil turecký generál, jehož žena ji podstoupila bolestivému tetování. Mučitelka uchránila před tetováním jen její tvář, protože byla velmi pěkná. Přesto jí však způsobila na prsou, na břiše i na ramenou 114 řezných ran břitvou na holení. Ubohá oběť si nepřála nic jiného, jen umřít. Mučitelka navíc do jejích ran vsypala sůl, což jen zvětšovalo jizvy i utrpení. V roce 1882 zmíněný turecký generál prodal v Chartúmu Bakhitu italskému konzulovi Callista Legnani. Brzy se projevilo dobro, které to Bakhitě přineslo, poprvé ve svém otroctví dostala oblečení - tuniku, která jí navrátila postavení ženy. Konzul ji chtěl vrátit do její rodné vesnice, ale protože v době jejího únosu byla velmi malá, nepamatovala si přesně svoji vesnici. Správce konzula ji začal postupně předávat víru v Ježíše Krista. Když byla připravena na svůj velký den - 9. leden 1890, aby z rukou benátského biskupa, kard. Agostiniho, přijala křest, biřmování i první svaté přijímání byla plná dojmů a cítila Ducha svatého. Potom už její život nabral cestu svatosti. Vstoupila se svolením svého pána do Kongregace sester Cannosianek řád pro katechumeny ( připravující na křest ) a stala se řádovou sestrou a pobývala v Benátkách a potom ji poslali do městečka Schio v Itálii.

21 Zde zažila I.světovou válku, během které pomáhala zmírňovat útrapy druhých a vysloužila si za to sympatie všech obyvatel města začali ji nazývat černou matkou. Za druhé světové války se děly zázraky, na její přímluvu se uzdravovali nemocní vojáci a také město Schio, bylo uchráněno bombardování, jak to sv.bakhita obyvatelům předpověděla. A na konci jejího života 8. února 1947 nečekaně přišla Panna Maria. "Jak jsem šťastná... Matko Boží, Matko Boží!" - to byly její poslední slova v okamžiku, kdy vyměnila pozemský život za úplnou svobodu Božích dětí. Při prvním kontaktu s evangeliem ji bezprostředně zaujala tato pravda: Přes křest se staneš Božím dítětem. "Boží dítě, já, ubohá černoška!" - opakovala si neustále. "Křest mi přinesl tolik radosti, že jsem byla šťastná z tolika milostí,které jsem dostala." "Tady jsem se znovu zrodila jako Boží dítě!" - řekla pokaždé, když se při návštěvě kostela dotýkala křtitelnice, kde byla pokřtěna. Neděle ,00h. 5.neděle v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv Monika Švandová 523, Za Metoděje Červeného k 1.výročí úmrtí, živou a zemřelou rodinu Červenou a Bělůnkovu. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Ježíš vyjadřuje v tomto evangeliu smysl poslání křesťana nebát se být, tedy být tím, kdo je nesmírně obdarován poznáním Boha. Tato skutečnost totiž dává chuť, dává šťávu světu, přináší světlo do temnot. Jsem pro druhé pokorně solí země a světlem světa? Nesnažím se někdy až příliš splynout s davem?

22 Pondělí památka - sv. Hugo z Fosses Narodil se asi roku 1093 ve Fosses v Belgii. Stal se knězem a v roce 1119 se seznámil s pozdějším světcem Norbertem, zakladatelem řádu Premonstrátů Hlavní činností řádu je kazatelství, práce v duchovní správě, vědě a školství. Premonstrátským heslem je Ad omne opus bonum parati - Připraveni ke každému dobrému dílu. Vstoupil do jeho kláštera a jejich důvěrný vztah se rozvíjel k prospěchu řádu. Po Norbertově zvolení biskupem se stal Hugo jeho nástupcem na opatském stolci a uskutečnil mnohé Norbertovy plány. Také zpracoval výklad k některým Norbertovým myšlenkám a po jeho smrti se stal generálním představeným. Značně přispěl k rozšíření řádu Premonstrátů. V úterý 11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento den, je nám jistě zřejmé. K tomuto asi nejznámějšímu mariánskému poutnímu místu ( Lurdy ve Francii ) se s nadějí již půldruhého století obracely a obracejí oči mnohých nemocných, z nichž ve více než sto případech můžeme mluvit zcela prokazatelně o jejich zázračném uzdravení... Problém nemoci a touhy po uzdravení je starý jako lidstvo samo. Stejně tak i otázky proč?, proč právě já? A za co? si nemocní lidé kladou vždy znovu. Zodpovědět uspokojivě tyto otázky vážně nemocnému člověku, zvláště jste-li sami zdraví, je pak velmi obtížné.

23 A možná zní nemocnému z úst zdravého i trochu nevěrohodně. Při rozjímání o tématu nemoci a uzdravení se mi vybavuje příběh z evangelia, který jistě všichni dobře známe. Jedná se o uzdravení slepého od narození, jak nám jej zaznamenal apoštol Jan v 9. kapitole svého evangelia. Při setkání s tímto slepcem se apoštolové Krista ptají:.mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Pán Ježíš jim dává trochu překvapivou odpověď: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží! Slepec v tomto příběhu evangelia je pak nejen uzdraven, ale je mu darován i vnitřní duchovní zrak, takže nakonec i Ježíše svou vírou přijímá jako svého Spasitele... Boží skutky, které se na něm zjevily, jsou tedy hned tři: 1. slepec je uzdraven, 2. Ježíš je tím, kdo mu projevuje svou lásku, setkání s milujícím člověkem, s Ježíšem, probouzí v jeho srdci víru! 3. Nemocný člověk je tedy člověk, na němž se mají zjevit Boží skutky, přičemž uzdravení nemocného není v danou chvíli tím největším Božím zázrakem. Mnohem větším je láska, kterou nemocnému dokáže někdo darovat, láska, která v nemocném dokáže probouzet víru, a to nejenom v Boha, ale i v člověka! Víru, která pak dává sílu unést i těžký kříž bolestí a nemoci...

24 Prosba o přímluvu za uzdravení k Panně Marii Lurdské. V hluboké důvěře v Tvou mocnou přímluvu k Tobě volám: Pomocnice křesťanů, Potěšení zarmoucených, Uzdravení nemocných, slyš ó Ty dobrá Matko má a neodpírej mně pomoci v mém utrpení. Maria, oroduj za mne u Syna svého. Jemu budiž čest a chvála! Amen. Kéž bychom byli i my ve své nemoci těmi, na nichž se takové Boží skutky mohou zjevit a kéž bychom byli i těmi, jejichž prostřednictvím Bůh své skutky na nemocných koná! Modlím se za všechny nemocné, chválím Boha a děkuji za všechny, kdo je s láskou ošetřují. Kéž vám všem Bůh žehná!

25 Středa ,30h. středa 5.týdne v mezidobí. Varhaník Aleš Stavinoha, zpěv - Markéta Pařenicová 728, Za zemřelého Bedřicha a Boženu Fiuráškovu, dceru Janu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. Svátek mají také Mučedníci z Kartága Tohoto dne je připomínáno také 45 mučedníků, kteří v Kartágu za víru položili svůj život, převážně to byli Abicinenští. Za pronásledování císařem Diokleciánem se v neděli sešli k liturgickému slavení. Byli zajati, od prokonsula Anulina vyslýcháni a různě umučeni. Čtvrtek památka - blah. Jordán Saský, dominikán V roce 1221 se stal po sv. Dominikovi druhým generálním představeným řádu. Proslul jako výborný kazatel. Při kázáních projevoval charisma a pochopení pro problémy obyčejných lidí. Podnikal řadu cest po světě. Při návratu z Palestiny v roce 1237 jeho loď ztroskotala a on se utopil. Pohřben byl v dominikánském kostele v Akkonu v Izraeli. Blahoslavený Jordáne, oroduj za nás! Pátek památka - sv. Valentýna, který je patronem zamilovaných dvojic - a to školkou počínaje až dokud nás smrt nerozdělí. Pokud se tedy rozhodnete na den sv. Valentina překvapit malou pozorností, potěšte svým dárkem výlučně svého snoubence - snoubenku, manžela - manželku, milého kamaráda milou kamarádku, - tedy svoji lásku!

26 Svatý Valentin z Terni + 3st., patron zamilovaných, ale i ochrnutých dětí. Císař Claudius ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky a proto vydal dekret, kterým sňatky zakázal. Valentin zákazu ale nedbal a milenecké dvojice tajně ve jménu křesťanské lásky oddával. Císař ho nechal zajmout a rok jej věznil s podmínkou, že se zřekne své křesťanské víry. Valentin toto však odmítl a tak jej dal šílený Claudius popravit. Během života uzdravil i ochrnuté děti, proto bývá takto i znázorňován. Ostatky sv.valentina v Římě v bazilice u Milvijského mostu na Flaminijské cestě. Modlitba - Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Valentina, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže, věrně plnili Tvou vůli a dosáhli věčného života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen si připomínáme také úmrtí sv.cyrila.

27 Sobota památka - blah. Klaudius La Colombiere Byl představeným řádu v Paray-le-Monial. V té době žila v tamním klášteře Navštívení Panny Marie Markéta Marie Alacoque obdařená mystickými zážitky, k nimž patří zjevení Božského Srdce Ježíšova. Otec Klaudius La Colombiere se stal jejím, ve vidění přislíbeným zpovědníkem. Vedl sestru k sebeobětování, postaral se, aby byla pochopena ze strany spolusester a představených. Zasloužil se také o rozšíření úcty a smírných pobožností k Božskému Srdci a sám šel příkladem zasvěcení. Neděle ,00h. 6.neděle v mezidobí. Sbírka na potřeby našeho kostela. Varhaník Eva Pařenicová, malá schola 709, 712, Za Achila a Jindřišku Martinákovy, syna Vladimíra, rodiče Skalíkovy, Juroškovy, 4děti a duše v očistci. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Ježíš vede své učedníky k dokonalejší spravedlnosti než je spravedlnost farizeů. Pán nechce ve mně lokaje, který dokonale, ale bez zájmu, plní jeho příkazy. Touží po tom, abych ho miloval nejen skutky, ale také duší, myslí, srdcem. Jak je to s mou pravdivostí soulad mezi tím, co prokazuji navenek, a tím, co mám v srdci?

28 Pondělí památka - sv. Teodor Tiro Pocházel ze Syrie. V mládí byl vojákem ve městě Amasia v Pontu, v Malé Asii. Za pronásledování křesťanů spolucísaři Maximiána Galeria a Maximina Dáje měli všichni obětovat modlám. Teodor se netajil tím, že je křesťanem a veřejně víru vyznával slovy i skutky. Kvůli svému postoji byl předveden k soudu. Poté byl krutě mučen na skřipci, drásán železnými hřebeny. Ostatky jednoho ramene se také od r nachází v pražském chrámu sv. Víta, kam je získal Karel IV. Úterý památka - sv. Sadot a druhové V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni. Středa ,30h. středa 6.týdne v mezidobí. Varhaník Eva Pařenicová 710, 727, Za zemřelého Luďka Zapletala, rodiče Zapletalovy, Bednářovy a duše v očistci. 2. Za zemřelého Oldřicha Lercha, živou a zemřelou rodinu Prorokovu a Pavliskovu je také památka sv.barbát Byl biskupem v Beneventě ( Itálii), kde bojoval proti modlářskému uctívání zlatého hada. Svou modlitbou uchránil město před vyhlazením císařským vojskem a svou vírou město vysvobodil ze zajetí modloslužby.

29 Ve čtvrtek památka - sv. mučedníci z Fénického Tyru +303 Jedná se o pět blahoslavených mučedníků, kteří za císaře Diokleciána byli ve Fénickém Tyru pro víru zajati. Některým bylo méně než 20 let. Po celém těle byli zbičováni a pak nazí vehnáni do arény, kam na ně byly puštěny šelmy. Nehnutě se modlili k Bohu, s rukama rozepjatýma tvořili kříže a protože je šelmy neusmrtily, byli popraveni mečem. Pátek památka - sv. Petr Damani Vzýván při bolestech hlavy. Sv.Petra Damiániho můžeme představit jako kamaldulského mnicha, jako poustevníka, "posledního teoretika poustevnického života v latinské církvi." Sv. Petr neváhal svou poustevnu ve Fonte Avellana opustit kdykoliv to vyžadovalo dobro církve. Aby nemusel svou samotu opustit natrvalo, zřekl se i důstojnosti kardinálského úřadu, do kterého byl krátce před smrtí jmenován.

30 Sobota památka - Stolec sv. Petra. Svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech. Znovu si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry. Neděle ,00h. 7.neděle v mezidobí. Sbírka Haléř svatého Petra, setkání varhaníků. Varhaník Aleš Stavinoha, schola sv.zdislavy 711, Za zemřelého Stanislava Holčáka, zemřelou Aloisii a Bohumila Poláchovy, Františku a Josefa Bordovské a zemřelé rodiče Holčákovy. Mt 5, Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno: Oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Jak jsem v poslední době reagoval na křivdu nebo nepřátelství? Jak se k této věci mohu s vědomím tohoto evangelia postavit jinak? Možná jsem tehdy zapomněl modlit se za ty, kdo mně ublížili.

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Advent znamená příchod, dvojí očekávání příchodu Pána Ježíše Narození v Betlémě a druhého příchodu na svět na konci času světa. Advento je latinsky přicházet,

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše, aby Vám dal sílu pro nelehkou službu, která Vám byla svěřena.

V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše, aby Vám dal sílu pro nelehkou službu, která Vám byla svěřena. Vážený Otče biskupe, přijměte od nás tento sborník prací biřmovanců z farností Havlíčkova Borová a Velká Losenice jako poděkování za udělení svátosti biřmování. V modlitbách budeme prosit Pána Ježíše,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Formační materiály. pro mladé. ve sdružení Mariánská mládež

Formační materiály. pro mladé. ve sdružení Mariánská mládež Formační materiály pro mladé ve sdružení Mariánská mládež Vydané pro vnitřní potřebu SMM v roce 2005 1 Milí animátoři Sdružení mariánské mládeže! Právě držíte v rukou katechezi pro vedení setkání mariánské

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Březen Aby mládež před volbou své životní cesty úplně přilnula k Božím plánům jako Maria a viděla v Ní svědka pokoje a důvěry. Duben Aby oběti násilí

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Hospodine kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Hospodine kdo smí prodlévat v tvém stánku? FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. SRPNA 2015 Hospodine kdo smí prodlévat v tvém stánku? Světelný průvod s milostnou sochou slzící Panny Marie (k zázračnému jevu došlo 29.srpna -1. září 1953),

Více

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM PEREGRINATIO AD MIRACULA FIDEI 9. 20. 6. 2014 PAROECIA SANCTI BENEDICTI PUSTIMER (CZ) POUTNÍ VADEMECUM V. ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM Lk 1, 68-79 Potom se říká následující kantikum z evangelia s příslušnou antifonou.

Více

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947)

Sv. Bakhita, dobrota - laskavost - něžnost. otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) Sv. Bakhita, otrokyně a řeholnice, (1869 8.2.1947) dobrota - laskavost - něžnost Bakhita spatřila světlo světa v roce 1869 v Olgosse, nedaleko Dárfúru, v jihozápadní části Súdánu. V této zemi žijí obyvatelé

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Leden - aby rozjímání nad tajemstvím Vtělení Ježíše Krista nám pomáhalo objevovat krásu skrytého života a podněcovalo růst ctnosti pokory. Únor - abychom

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více