NOVÝ ZÁKON První LIST SV. APOŠTOLA Jana Listy apoštolské - Sedm listů katolických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ ZÁKON První LIST SV. APOŠTOLA Jana Listy apoštolské - Sedm listů katolických"

Transkript

1 NOVÝ ZÁKON První LIST SV. APOŠTOLA Jana Listy apoštolské - Sedm listů katolických Sýkorův překlad v revisi Hejčlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil Dr. Rudolf Col. NIHIL OBSTAT: Censor ex officio: Dr. Thomas Hudec. IMPRIMATUR: Olomucii, die 8. Novembris Nr Dr Udalricus Karlík Vicariux generalis.

2 ÚVOD DO PRVNÍHO LISTU SV. APOŠTOLA JANA 1. Spisovatel tohoto listu se sám neuvádí jménem. Přesto lze s jistotou poznati, že autor listu je týž, jako spisovatel čtvrtého evangelia. Spisovatel se označuje jako očitý svědek Kristova života (srv. 1 Jan 1, 1-3; 4, 14; srv. Jan 1, 14; 19, 35) a list jeví velikou příbuznost se čtvrtým evangeliem, a to nejen slohem, mluvnicí, týmž účelem (srv. Jan 20, 31 s 1 Jan 5, 13), nýbrž i týmiž hlavními myšlenkami. Je to především ona základní pravda, vyjádřená už ve čtvrtém evangeliu: Ježíš Kristus, Syn Boží, byl poslán Bohem Otcem na svět, aby svou krví vykoupil hříšné lidstvo (srv. 1 Jan 1, 1-2 s Jan 1, 1. 4; 1 Jan 2, 2 s Jan 11, 51-52; 1 Jan 4, 9 s Jan 3, 16-17; 1 Jan 5, 6 s Jan 19, 34-35; 1 Jan 5, 12 s Jan 3, 36; 1 Jan 5, 20 s Jan 17, 3). První list Janův zdůrazňuje totéž veliké přikázání lásky jako čtvrté evangelium (srv. 1 Jan 2, 8-11; 3, 10-11; 4, 11 s Jan 13, 34-35; 15, 12). Také slovy napsal jsem (5, 13) naráží autor pravděpodobně na své evangelium. 2. Totéž dokazují důkazy vnější, čerpané z ústního podání církevního. To přičítalo 1 Jan vždy sv. Janu, apoštolu a miláčku Páně. Již spisovatelé v křesťanském starověku znají tento list; tak na př. sv. Polykarp a Papiáš. Sv. Justin zřejmě naráží na 1 Jan 3, 1. Sv. Irenej cituje delší výroky z listu a nazývá sv. Jana spisovatelem listu. Zlomek Muratoriho uvádí hned po evangeliu Janově tento list a připisuje jej sv. apoštolu Janu. Totéž činí i Tertullian, Klement Alex. a Origenes. Eusebios řadí list k listům všeobecně uznávaným za posvátné a kanonické. 3. Spisovatel listu neuvádí výslovně čtenáře, jimž svůj list určil. Ale ze slov toto vám píši (2, 1), to jsem vám napsal (5, 13) je zřejmo, že má na mysli určité čtenáře, a to křesťany z pohanství (srv. 5, 21) již delší dobu po jejich obrácení na víru. Sv. Jan projevuje v listě o ně otcovskou péči a také strach o jejich spásu. Bojí se, aby se nedali svésti různými bludaři. Bludy, proti nimž brojí, byly pravděpodobně bludy šířené Kerintem. Ten podle svědectví sv. Ireneje učil, že Ježíš Nazaretský byl pouhý člověk. Teprve při křtu v Jordánu se spojil s ním nebeský duch (aeon); před utrpením tento duch Ježíše zase opustil. Není ovšem také vyloučeno, že sv. Jan měl na mysli také bludy jiných gnostiků, kteří mezi maloasijskými křesťany rozsévali bludné nauky (srv. 2, 22; 4, ; 5, 6), Možno právem souditi, že spisovatel byl věřícím velmi dobře znám. Oslovuje je něžně jako otec své dítky. Takovým starostlivým otcem a zároveň duchovním pastýřem křesťanů v Malé Asii byl právě sv. Jan, tehdejší biskup v Efesu. 4. Pro vzájemné úzké vztahy mezi 1 Jan a čtvrtým evangeliem můžeme právem míti za to, že 1 Jan je doprovodem Janova evangelia jako jeho praktická část. Z toho lze také usuzovati, že pohnutka k sepsání tohoto listu byla táž jako k sepsání evangelia, totiž naléhavé prosby maloasijských křesťanů a duchovních správců, aby jim sv. Jan dal poučení v nebezpečí šířených bludů v Malé Asii proti božství Ježíše Krista. Svůj první list napsal apoštol Jan brzy po svém evangeliu. Listem chtěl oživiti u čtenářů víru v božství Ježíšovo a povzbuditi věřící k ctnostnému životu (1 Jan 1, 4; 5, 13). List byl napsán v Efesu v posledním desítiletí prvního století (asi v letech 92-96). 5. Z prvního listu Janova upírají sv. Janu slova 5, 7b-8a:... na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý; a tito tři jsou jedno; a tito tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemí... Tyto verše se obyčejně nazývají úryvek Janův (Comma Joanneum). Úryvek upírají dnes Janovi téměř všichni protestanti a také velká část katolických biblistů nejen z důvodů kritických, nýbrž i z důvodu souvislosti v 1 Jan 5. Ona slova scházejí totiž skoro ve všech řeckých rukopisech (úryvek mají toliko čtyři mladší rukopisy z XI., XV. a XVI. století), jakož i v starých překladech. Postrádají jich i opisy Vulgáty před X. stol., nemají Je ani svatí Otcové řečtí ani latinští. Pravděpodobně se ona slova dostala do textu Vulgáty z postranní okrajové poznámky (glossy), vysvětlující 5, 8 alegoricky. Rozšíření se opírá o předmluvu ke katolickým listům, která byla mylně připisována sv. Jeronymu. Pro vážnost světce se znění onoho úryvku pomalu rozšířilo v západní Církvi. Kritické pochybnosti začaly na Západě od XVI. století. Poněvadž se úryvek vyskytoval původně v rukopisech španělských, domnívají se mnozí, že se onen dodatek dostal do textu ve Španělsku. Tomu ovšem neodporuje rozhodnutí tridentského sněmu, že celé knihy se všemi jejich částmi je nutno přijmouti za posvátné a kanonické, poněvadž ono se všemi jejich částmi se vztahuje na Mar 16, 9-20; Luk 22, 43-44; Jan 7, 53-8, 11, ne však na úryvek Janův, o němž se v jednání sněmu neděje žádná zmínka. Tomu neodporuje ani odpověď posvátné kongregace svatého Officia dne 13. ledna 1897, jak to vysvětlila táž kongregace 2. července 1927, dovolujíc volnost vědeckého bádání o pravosti tohoto úryvku. Třeba uznati, že pravda o Bohu trojjediném, kterou onen úryvek vyjadřuje, je jasně vyjádřena i na jiných místech Nového Zákona (viz na př. Luk 1, ; Mat 3, 17; 28, 19). PRVNÍ LIST SV. APOŠTOLA JANA Úvod listu (1, 1-4). 1, 1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme prohlédli a čeho se naše ruce dotkly, totiž o Slově života (vám hlásáme). 2 Ano, Život se zjevil, a my jsme (jej) viděli. Svědčíme a zvěstujeme vám Život věčný, jenž byl u Otce a zjevil se nám. 3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme také vám, abyste i vy měli společenství s námi. A naše

3 společenství je (společenství) s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. 4 A toto [vám] píšeme, [abyste se radovali a] aby vaše radost byla dokonalá. Část první: Bůh je světlo, proto choďte ve světle! (1, 5-2, 28) Nehřešte! 5 A toto je ta zvěst, kterou jsme slyšeli od něho a vám zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. 6 Řekneme-li, že máme s ním společenství, ale chodíme ve tmě, lžeme a nejednáme podle pravdy. 7 Chodíme-li však ve světle jako je ve světle On máme navzájem společenství, a krev Ježíše [Krista], jeho Syna, očišťuje nás od všelikého hříchu. 8 Řekneme-li, že jsme bez hříchu, sami sebe klameme a není v nás pravdy. 9 Vyznáváme-li však své hříchy, je (Bůh) věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. 10 Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, viníme ho ze lži a není v nás jeho slovo. 2, 1 Moje dítky, toto vám píši, abyste nehřešili. A zhřeší-li někdo, máme přímluvce u Otce, (totiž) Ježíše Krista, spravedlivého. 2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za hříchy naše, nýbrž i (za hříchy) celého světa. 3 A podle toho poznáváme, že jsme ho poznali, jestliže plníme jeho přikázání. 4 Kdo praví, že ho zná, a neplní jeho přikázání, je lhářem a není v něm pravdy. 5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom jest opravdu dokonalá láska k Bohu. A podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6 Kdo praví, že v něm zůstává, má též sám žíti, jak žil On. Plňte přikázání bratrské lásky! 7 Miláčkové, píši vám nikoliv o novém přikázání, nýbrž o starém přikázání, které jste měli od počátku. Staré přikázání je tedy to slovo, které jste uslyšeli. 8 (Přece) zase píši vám o novém přikázání, což je pravdivé i vzhledem k němu i k vám, neboť tma pomíjí a pravé světlo již svítí. 9 Kdo praví, že je ve světle, ale nenávidí svého bratra, je ještě dosud ve tmě. 10 Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a nepůsobí pohoršení. 11 Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě a žije ve tmě a neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Varujte se nezřízené lásky k světu! 12 Píši vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 13 Píši vám, otcové, že jste poznali Toho, jenž jest od počátku. Píši vám, jinoši, že jste přemohli zlého ducha. 14 Psal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce. Psal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, jenž jest od počátku. Psal jsem vám, jiinoši, že jste silní a slovo Boží zůstává ve vás, poněvadž jste přemohli zlého ducha. 15 Nemilujte svět ani pozemské věci! Miluje-li kdo svět, není v něm lásky Otcovy, 16 neboť všechno pozemské tělesná žádostivost, žádost očí a pýcha světa není z Otce, nýbrž ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však plní Boží vůli, zůstává na věky. Pozor před bludaři! 18 Dítky, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak nyní (už) mnoho antikristů povstalo. Z toho poznáváme, že poslední hodina je tu. 19 Z nás vyšli, ale nebyli z nás; neboť kdyby byli bývali z nás, byli by zůstali s námi. Avšak na nich se mělo ukázati, že nejsou všichni z nás. 20 Ale vy máte pomazání od Svatého a znáte všecko. 21 Nepíši vám to proto, že byste neznali pravdu, nýbrž proto, že ji znáte a (víte), že z pravdy není žádná lež. 22 Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. 23 Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. 24 Co jste vy slyšeli od počátku, ať zůstane ve vás! Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu i v Otci. 25 A toto je to zaslíbení, které On nám zaslíbil: život věčný. 26 Toto jsem vám napsal o vašich svůdcích. 27 Pokud se vás týká, ať ono pomazání, které jste přijali od něho, zůstává ve vás! A nepotřebujete, aby vás někdo učil. Ale jako to jeho pomazání vás poučuje o všem, tak je to také pravda a není to lež. A jak vás poučilo, (tak) zůstávejte v něm! 28 A nyní, dítky, zůstávejte v něm, abychom měli, až se zjeví, důvěru a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Část druhá: Bůh je spravedlivý, proto žijte jako dítky Boží! (2, 29-4, 6) 29 Žijte svatě! Víte-li, že (Bůh) je spravedlivý, vězte, že každý, kdo jedná spravedlivě, je z něho zrozen. 3, 1 Vizte, jakou lásku nám Otec prokázal: dítkami Božími se nazýváme a (také) jimi jsme. Proto svět nás nezná, poněvadž nepoznal jeho. 2 Miláčkové, nyní jsme dítkami Božími, a co jednou budeme, není ještě zjevno. Víme, že budeme podobni, až to bude zjevno, jemu, neboť budeme ho viděti tak, jak jest. 3 A každý, kdo má s tuto naději v něho, posvěcuje se, jak i On je svatý. 4 Každý, kdo hřeší, jedná také proti zákonu, a hřích je přece proti zákonu. 5 A víte, že On se zjevil, aby sňal naše hříchy, a že na něm není hříchu. 6 Kdo v něm zůstává, nehřeší, a kdo hřeší, neviděl ho a ani ho nepoznal. 7 Dítky, ať vás nikdo nesvádí! Kdo jedná spravedlivě, je spravedlivý, jak i On je spravedlivý. 8 Kdo však hřeší, je z ďábla, neboť ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zničil díla ďáblova. 9 Kdo se zrodil z Boha, nehřeší, neboť jeho símě zůstává v něm, a nemůže hřešiti, poněvadž se zrodil z Boha. 10a Podle toho možno poznati dítky Boží a dítky ďáblovy

4 Láska k bližnímu je znamení dítek Božích. 10b Kdo nejedná spravedlivě, není z Boha, stejně jako ten, kdo nemiluje svého bratra. 11 Neboť to je ta zvěst, kterou jste už slyšeli od počátku: vzájemná láska. 12 Ne jako Kain, jenž byl ze zlého ducha a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Poněvadž jeho skutky byly zlé, kdežto (skutky) jeho bratra byly spravedlivé. 13 Nedivte se, bratří, jestliže svět vás nenávidí! 14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 15 Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá v sobě věčně trvající život. 16 Z toho jsme poznali lásku [Boží], že On položil svůj život za nás. Také my máme za bratry život položiti. 17 Kdo však má statek tohoto světa a vidí svého bratra trpěti nouzi a zavře před ním své srdce, jak může býti v něm láska Boží? 18 Dítky, nemilujme slovem, ani jazykem, nýbrž skutkem a v pravdě! 19 A po tom poznáme, že jsme z pravdy, a (tím) upokojíme před ním své srdce, 20 ať nás naše srdce obviňuje z čehokoliv, neboť Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. 21 Miláčkové, neobviňuje-li nás naše srdce, máme důvěru k Bohu a obdržíme od něho, 22 o cokoli budeme prositi, poněvadž plníme jeho přikázání a činíme, co je mu milé. 23 A toto je jeho přikázání: věřiti ve jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovati se navzájem, jak nám to přikázal. 24 A kdo plní jeho přikázání, zůstává v Bohu a On v něm. Že v nás zůstává, poznáváme z Ducha, kterého nám dal. 4, Varujte se bludařů! 1 Miláčkové, nevěřte každému duchu, nýbrž zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 2 Po tomto poznávejte ducha Božího: Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. 3 Ale každý duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha. To je duch antikrista, o němž jste slyšeli, že přijde, a už je nyní na světě. 4 Vy, dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť větší je Ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. 5 Oni jsou ze světa; proto mluví o světě a svět je poslouchá. 6 My jsme z Boha. Kdo zná Boha, slyší nás; kdo není z Boha, neslyší nás. Z toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Část třetí: Bůh je láska, proto milujte Boha a bližního! (4, 7-5, 12) Milujte Boha a bližního! 7 Miláčkové, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, zrodil se z Boha a zná Boha. 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha; vždyť Bůh je láska. 9 V tom se ukázala na nás láska Boží, že Bůh seslal svého jednorozeného Syna na svět, abychom žili skrze něho. 10 V tom je láska: ne že jsme my dříve milovali Boha, nýbrž že On (dříve) miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 11 Miláčkové, jestliže nás Bůh tak miloval, i my máme milovati jeden druhého. 12 Boha nikdo nikdy neviděl. Milujeme-li jeden druhého, zůstává v nás Bůh a láska k němu je v nás dokonalá. 13 Že v něm zůstáváme a On v nás, poznáváme z toho, že nám dal z (darů) Ducha svého. 14 A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal svého Syna jako Spasitele světa. 15 V každém, kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, zůstává Bůh a on v Bohu. 16 A my jsme poznali lásku a uvěřili jsme v lásku, kterou má Bůh k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17 V tom vrcholí naše láska [k Bohu], že můžeme míti důvěru v soudný den, poněvadž tak jako jest On, jsme i my na tomto světě. 18 Bázně není v lásce, nýbrž dokonalá láska zahání bázeň, neboť bázeň působí trápení. Kdo se však bojí, není dokonalý v lásce. 19 My tedy milujme [Boha], neboť On dříve miloval nás! 20 Řekne-li někdo: Miluji Boha, ale nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovati Boha, kterého nevidí? 21 Ano, toto přikázání máme od Boha: Kdo miluje Boha, ať miluje také svého bratra! 5, Víra v Ježíše je pramenem, a silou lásky. 1 Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, zrodil se z Boha. A každý, kdo miluje otce, miluje i jeho dítko. 2 Po tom poznáváme, že milujeme dítky Boží, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 3 Neboť toto je láska k Bohu: plniti jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. 4 Vždyť všecko, co se zrodilo z Boha, přemáhá svět. A to je vítězství, které přemáhá svět: naše víra. 5 Kdo však přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Svědectví pro víru v Ježíše. 6 Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; ne pouze vodou, nýbrž vodou a krví. Také Duch to dosvědčuje a Duch je přece pravda. 7 Jsou tedy tři, kteří vydávají svědectví [na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý; 8 a tito tři jsou jedno; a tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi]: Duch, voda a krev; a tito tři jsou zajedno. 9 Přijímáme-li svědectví lidské, svědectví Boží je větší. Proto je to svědectví Boží větší, poněvadž (On) je vydal o svém Synu. 10 Kdo věří v Syna Božího, má svědectví [Boží] v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, neboť neuvěřil ve svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11 A toto je to svědectví: Bůh nám dal život věčný, a tento život je v jeho Synu. 12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život

5 Závěr listu (5, 13-21). Proč byl list napsán? 13 To jsem vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, napsal, abyste věděli, že máte život věčný. Účinnost přímluvné modlitby. 14 A v tom záleží naše důvěra, kterou máme k němu, že nás vyslyší, prosíme-li o cokoliv podle jeho vůle. 15 A víme-li, že nás vyslyší, o cokoliv prosíme, víme, že dostaneme to, oč jsme ho žádali. 16 Zpozoruje-li někdo, že jeho bratr hřeší nikoli k smrti, bude prositi za něho a pomůže mu k životu, totiž tomu, kdo nehřeší k smrti. Je však hřích, (který vede) k smrti; o tom nepravím, aby někdo (zaň) prosil. 17 Každá nepravost je hřích, a jest i hřích, který není k smrti. Důstojnost křesťana. 18 Víme, že nikdo, kdo je zrozen z Boha, nehřeší. Naopak, kdo se zrodil z Boha, zachovává se (bez hříchu) a zlý duch se ho nedotýká. 19 Víme, že jsme z Boha, avšak celý svět je v moci zlého ducha. Ježíš je pravý Bůh. 20 A víme, že Syn Boží přišel a dal nám rozum, abychom poznali pravého [Boha] a abychom bylí v pravém (Bohu), v jeho Synu, Ježíši Kristu. On je pravý Bůh a život věčný. 21 Dítky, chraňte se model! [Amen.] Poznámky 1, 1 4 Svatý Jan byl očitým svědkem všeho, co věřícím ústně i písemně (v evangeliu a listech) hlásá. Obsah jeho kázání tvoří vtělený Syn Boží, Slovo života, Život (srv. Jan 1, 1. 4; 6, 35; 8, 12; 10, 28; 11, 25; 14, 6). - od počátku = na počátku (Jan 1, 1) = od věčnosti. - S vtěleným Slovem (Logem) apoštolové ( my ) žili za jeho veřejného působení, na své uši slyšeli jeho učení, na své oči viděli jeho život i jeho zázraky; žili tak blízko u něho, že se ho mohli rukama dotýkat, když je přímo po svém zmrtvýchvstání k tomu vyzval, aby se smysly přesvědčili, že to jest On (Luk 24, 39; Jan 20, 27-28). - Život se zjevil (v. 2) = Slovo se stalo Tělem = Ježíš Kristus se vtělil = stal se pro nás člověkem (Jan 1, 14). 3 Účelem kázání apoštolských jest udržovati věřící ve spojení účinné víry s apoštoly a tím i ve spojeni s Kristem. Všichni věřící jsou údy téhož duchovního těla, jehož hlavou je Kristus. Ten udržuje všechny věřící svou milostí v nadpřirozeném životě. - Místo a naše společenství je... má Vulgáta a aby společenství naše bylo od něho = od Krista. - světlo = pramen pravdy a mravní dokonalosti pro člověka (srv. Jan 8, 12; 9, 5; 12, ). - tma = lež = hřích (srv. níže 2, ; viz také Jan 8, 12). - choditi ve tmě = žíti hříšně; opak je choditi ve světle = svatě žíti. - nejednáme podle pravdy = nežijeme podle nauky Kristovy. - Dopouštíme se sice z lidské křehkosti hříchů, ale zásluhami Ježíše Krista ( krev Ježíše Krista ) nabýváme odpuštění ( očišťuje nás... ) Bůh slibuje kajícím hříšníkům odpuštění; ten slib také plní, poněvadž je nejvýš věrný, a odměňuje kajícího hříšníka odpuštěním, poněvadž je nejvýš spravedlivý. V Písmě svatém několikráte prohlásil, že žádný člověk není bez hříchu (srv. Z 13, 3; Přísl 20, 9; Kaz 7, 21; Mat 6, 12; Řím 3, 10). 2, 3 11 Srv. Jan 14, ; 15, On = Kristus. - od počátku lidstva, poněvadž přikázání blíženské lásky je jako přirozený mravní zákon v podstatě v srdci každého člověka. Později je Bůh slavnostně prohlásil (Lev 19, 18). Když však v izraelském národě byl rozsah tohoto přikázání zúžen jen na soukmenovce (Luk 10, 29), Kristus je znovu obnovil, zřetelně vysvětlil a jasně vymezil jeho rozsah, že se vztahuje na všechny lidi bez rozdílu. V tom smyslu možno zváti ono obnovené přikázání lásky novým přikázáním (7-8). - vzhledem k němu, t. j. ke Kristu, který je sám nazval novým (Jan 13, 34), 1 vzhledem k vám, poněvadž dává nový život. - je ve světle = zůstává ve světle = v křesťanství, které hlásá účinnou lásku k bližnímu. - je = žije ve tmě = v pohanství s jeho nepřátelstvím a sobectvím. - bratra = spolukřesťana Dítky = věřící. - Píši vám v tomto listě. - jsou vám odpuštěny hříchy při sv. krtu. - od počátku je Ježíš Kristus (srv. výše 1, 1). - že jste přemohli..., t. j. osvědčili jste se v boji o víru a mravnost. - Psal jsem vám (v. 14; Vulgáta má nesprávně píši vám ) v knize svého evangelia. 15 Srv. Mat 6, 24; Jak 4, zůstává na věky = bude žíti ve věčné blaženosti. 18 poslední hodina = doba před příchodem Kristovým k poslednímu soudu (srv. Mat 24, 23-24; 2 Sol 2, 3-4). I když píše sv. Jan poslední hodina je tu, nechce tvrditi, že druhý příchod Páně je velmi blízký. Jako vzdálenější znamení příchodu Páně k soudu bude také vystoupení falešných učitelů (Mat 24, 23-24). - mnoho antikristů = falešní učitelé a jejich vlivem odpadlí křesťané, kteří popírali, že Ježíš Kristus je Vykupitel a Syn Boží. 20 pomazáni od Svatého, t. j. dary Ducha sv., které dostali od Ježíše Krista při sv. křtu a biřmování. Ty dary činí věrné křesťany schopnými, že mohou, znajíce všechny svaté pravdy, rozlišiti pravdu od lži a také pravé učitele od falešných. 22 Mesiáš = Kristus (srv. Mat 16, 16). 23 Srv. výše 1, 2; níže 4, 15; Jan 5, 23; 14, 6; 15, Viz Jan 3, 15; 4, 14; 6, od něho = od Krista. Jan doufá, že ony nadpřirozené dary Ducha sv. (v. 20) zůstávají v nich, takže nepotřebují, aby je někdo poučoval, jak si mají počínat k falešným učitelům, poněvadž dovedou rozeznati pravdu od lži. 28 až se zjeví = při jeho příchodu = při posledním soudu. 29 Srv. Jan 1, 12; níže 3, , 1 Svět nepoznal Boha Otce, neuznal Ježíše Krista za Boha, tak i neuznává, že se věřící sv. křtem stali přijatými dítkami Božími. 2 viděti = patřiti na něho tváří v tvář v nebi (srv. 2 Petr 1, 4; 1 Kor 13, 12). 6 Kdo je spjat s Kristem živou vírou a láskou, nehřeší; kdo však hřeší, náležitě ho nepoznal a nežil s ním v pravém spojení. Míní se tu především hřích těžký. Sv. Jan tu má na zřeteli ne nemožnost naprostou, nýbrž mravní (je pravdě nepodobno, že by takový křesťan těžce zhřešil, ale není to naprosto vyloučeno); srv. níže pozn. k v je z ďábla = podobá se mu svým smýšlením i jednáním (srv. Jan 8, 44). - od počátku světa, neboť se stal původcem prvního hříchu. - díla ďáblova = hříchy. 9 Synovství Boží, jehož se dostává na křtu, vylučuje hřích. Z to- ho však neplyne, že by křesťan nemohl hřešiti vůbec a těžkým hříchem pozbýti onoho synovství Božího (srv. výše poznámku k v. 6). - jeho símě = posvěcující milost. Kdo se snaží s milostí Boží spolupůsobit, nesnadno zhřeší ( nehřeší, nemůže hřešiti ); není tu vyjádřena naprostá nemožnost, nýbrž toliko mravní. 12 Viz Žid 11,

6 13 Viz 1 Petr 4, 4; Jan 15, svět = lidé Kristu a Církvi nepřátelští. 14 ze smrti hříchu do života posvěcující milosti, která je zárukou věčného života v nebi. 15 bratra = každého bližního. - věčně trvající život, t. j. nemá nadpřirozený život milosti, jehož pokračování ústí po smrti do života věčného. 16 On = Kristus. 17 Viz Jak z pravdy = jsme opravdu dítky Boží. - Bůh je vševědoucí ( ví všechno ), proto je vyšší soudce než naše srdce (t. j. svědomí), zná všechny naše skutky i všechny jejich pohnutky Viz Mat 7, 7; 18, 19; 21, 22; Jan 14, 13; 15, ve jménu jeho Syna (podle řeckého věřiti jménu... ), že totiž je skutečně tím, čím se nazývá: Syn Boží a Vykupitel lidstva (srv. Jan 6, 29; 13, 34-35; 15, 17). 4, 1 duchu, jenž mluví z učitele (srv. napomenutí Pavlovo v 1 Sol 5, 21; 1 Kor 12, 10). 4 přemohli jste je = to jest falešné učitele a proroky, antikristy, ne sice vlastní silou, ale milostí Boží. 6 Z toho, jak kdo ochotné poslouchá apoštoly a jiné věrozvěsty, lze poznati, čí ducha jest. 9 Srv. Jan 3, Srv. výše 2, 2; Řím 5, 8; 1 Tim 1, 15; Tit 3, Vykoupení bylo dílem lásky Boží, a proto se křesťané mají láskou co nejvíce podobat Bohu. 13 V době apoštolské byly to zvláště mimořádné nadpřirozené dary Ducha sv. (charismata); srv. Řím 5, 5; 1 Kor 12, my = apoštolé On = Kristus. - bázeň otrocká, která nezná lásku jako pohnutku činů. - Kdo se však bojí otrocky. - Kdo miluje jen z bázně před tresty (otrocká bázeň), nemiluje dokonale. - trápení = nepokoj v duši zaviněný výčitkami svědomí. 19 My = křesťané. 21 od Boha skrze Ježíše Krista (srv. Jan 13, 34; Mat 22, 37-40; Luk 10, 27; Ef 5, 2). 5, 1 Svatý Jan chce zdůrazniti, že víra v Ježíše Krista jako Syna Božího a Vykupitele světa je nutnou podmínkou, aby mohl býti dospělý pokřtěn a tak duchovně zrozen k nadpřirozenému životu. 3 K slovům jeho přikázání nejsou těžká srv. Mat 11, Apoštol slovy který přišel skrze vodu naráží na svědectví, které vydal o Kristu sám Bůh Otec při křtu v Jordánu (Mat 3, 17). Krví vydal svědectví Kristus sám svou obětí na kříži. Tím dokázal, že je slíbený Vykupitel světa, poněvadž bylo v Starém Zákoně předpověděno o Vykupiteli, že zemře za lidstvo. Kromě toho dosvědčuje o Ježíši také Duch sv.: sestoupil na apoštoly podle přislíbení Ježíšova, udílí mimořádné dary apoštolům a věřícím Církve Kristovy. - Některé latinské rukopisy mají v první větě... skrze vodu a krev a Ducha. - Místo Duch je přece pravda má Vulgáta Kristus O tak zv. úryvku Janově viz v úvodě do 1 Jan. 9 Podle řeckého znění zní druhá část verše: To je svědectví Boží, že Místo Kdo nevěří Bohu má Vulgáta Kdo nevěří Synu. -Ve Vulgátě je činí místo učinil, t. j. viní ho ze lži. 12 Kdo má Syna = kdo je posvěcující milostí spojen s Kristem, žije nadpřirozeným životem ( má život ); ten je zárukou věčného života. - Božího (Syna) nemá Vulgáta. 13 Viz Výše 1, 4; Jan 20, Vulgáta má:... věříte ve jménu bratr = spolukřesťan.- hřeší nikoli k smrti, t. j. kdo hřeší těžce, pozbývá nadpřirozený život duše, ale zůstává spojen s Církví pravou vírou, pokud od ní ovšem neodpadne. - hříchem, který vede k smrti, hřeší ten, kdo trhá i pouto víry a odpadne od Církve a tím od Krista. Svatý Jan ani nezakazuje ani nedoporučuje modliti se za takové odpadlíky. Má jistě na zřeteli zatvrzelé odpadlíky své doby, kteří tvrdošíjně odpírali milosti Boží, volající je zpět. Milost Boží nikoho nenutí. Podle Vulgáty... ať prosí a bude mu dán život... Řecké znění má dále množné číslo totiž těm, kteří Podle Vulgáty a jest i hřích k smrti. 18 Svatý Jan opakuje, co napsal výše 3, Nelze zase tvrditi, že by křesťan ( kdo se zrodil z Boha ) nemohl vůbec hřešiti (srv. výše 1, 8-10; 3, 3). - Místo kdo se zrodil... má Vulgáta zrození z Boha zachovává ho (t, j. křesťana). - se ho nedotýká, aby člověku uškodil; neboť žije-li křtem spojen s Bohem milostí posvěcující a užívá-li všech nadpřirozených prostředků, je odolnější proti nástrahám zlého ducha. 20 Je tu vyjádřena pravda, že Boha lze rozumem poznat (srv. Řím 1, 19-20). - Místo abychom byli má řecké znění my jsme. - Vulgáta nemá Ježíši Kristu

7 Dr. Rudolf Col První List svatého apoštola Jana Listy apoštolské - Sedm listů katolických Vydalo nakladatelství sv. Izidora se sídlem v Okružní ul. 505/2 v Liberci Vytiskla Tiskárna macek-kusala sídlem v ul. U Rybníka 11 v Jablonci nad Nisou Rok vydání L. P Odpovědný redaktor Ing. Nikol Lorencová Obálka, sazba a zlom Česká-grafika.cz Vyšlo v Edici Písmo Svaté 1. vydání Doporučená cena 30 Kč

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův 1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5 1.list Janův 1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života: - 2 Ten život

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův 1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5 1.list Janův 1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a [čeho] se naše ruce dotýkaly: o Slovu života. 2 Ten život byl zjeven

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DNES MÁME NOVOU SMLOUVU. Je tedy stále nutné dodržovat ZÁKON?

DNES MÁME NOVOU SMLOUVU. Je tedy stále nutné dodržovat ZÁKON? DNES MÁME NOVOU SMLOUVU. Je tedy stále nutné dodržovat ZÁKON? Nová smlouva je ve skutečnosti starší než smlouva stará. 1.nová smlouva nastala již v nebi, kdy Bůh prohlásil: 1 M 1, 26: Učiňme člověka k

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

2 Boží láska v Ježíši

2 Boží láska v Ježíši Bůh je láska Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (Janův list 4:16b) Vyjádření, že Bůh je láska, ukazuje nejhlubším způsobem, kdo je Bůh a jaký je, a též, že láska není jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14)

Římanům 7. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. (Římanům 6:14) Římanům 7 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. (Římanům 7:19) O čem je tento článek Dnes je rozšířený názor, že apoštol Pavel mluví v 7. kapitole listu Římanům buďto konkrétně o svém

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3.

Náboženské. 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie. 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Náboženské 1. Výlučnost vlastního náboženství 2. Násilí ve svatých knihách 3. Misie Rodinné 1. Homogenní rodina 2. Muž je hlavou ženy 3. Zdrženlivost Společenské 1. Odmítání deviace 2. Vytváření ghetta

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II.

Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II. Novéna k Duchu svatému Jan Pavel II. Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království,

Více