Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov"

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 3 prázdniny 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov Kostel sv. Jakuba v Prachaticích Musíme být stále připraveni, protože nevíme, kdy si nás Bůh k sobě povolá. Z myšlenek sv. Jana Nep. Neumanna

2 Ach, ty zkoušky... Byla stará a sama, zraněná a v bolestech. Kdyţ na Japonsko udeřilo silné zemětřesení, spadla na Hiroko Jamašitaovou těţká knihovna, přimáčkla ji k zemi a rozdrtila kotník. Kdyţ k ní konečně po mučivě dlouhých hodinách dorazili záchranáři, udělala to, co by udělal kaţdý normální člověk: omluvila se jim, ţe je obtěţuje a zeptala se, jestli kolem nejsou jiní lidé, kterým by se měli věnovat dřív neţ jí, řekl listu Los Angeles Times její zeť. Toto je jeden z příběhů, které nám ukazují cestu. Bůh někdy dopouští zkoušky, kterými se o nás uchází. Zve nás, abychom v sobě hledali sílu k tomu vydat ze sebe to nejlepší.a nechali ze sebe proudit Boţí lásku, sílu, laskavost, ohleduplnost. A navíc to vzali jako samozřejmou část našeho ţivota. Nejsme přitom sami a v temnotě. Pán nám svítí na cestu svým slovem: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Kor 10, 13) Vyprosme si od Pána důvěru v Něj a v toto Jeho slovo. Vyprosme si sílu oné staré paní z našeho příběhu. Nebojme se a mějme naději: Pán nás i našimi zkouškami provede. S tím se s Vámi, milí čtenáři a milé čtenářky Farního zpravodaje, loučí a Boţí poţehnání Vám vyprošuje P. Jan Kuník Poutní místo Svatý Jan pod Skalou kostel Narození sv. Jana Křtitele s hrobem bl. Ivana poustevníka Poutní místo Svatý Jan pod Skalou se nachází v úzké rokli na levém břehu potoka Loděnice nedaleko hlavní silnice spojující Beroun s Prahou. Nad bývalým klášterním komplexem benediktinů se tyčí do výše 170 m vysoká skalní stěna s nádherným výhledem do okolí. Legenda vypráví, ţe jeskyni, která se později stala součástí klášterního kostela, obýval v 10. století chorvatský poustevník bl. Ivan. V jeskyni byl pokoušen zlými myšlenkami a tak se rozhodl odejít. Při odchodu se mu na návrší pod skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný kříţek, kterým Ivan při pohledu na něj zlé myšlenky zahnal. Po smrti bl. Ivana nechal kníţe Bořivoj jeskyni přebudovat na skromný kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Později

3 slouţil kostel jako proboštství a patřil k benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle. V husitských válkách byl ostrovský klášter srovnán se zemí a mniši nalezli útočiště právě zde. Od konce 16. století vzrůstala úcta k poustevníku Ivanovi jako k dalšímu z patronů ochránců Čech. Od roku 1598 byla praţskými jezuity vedena pravidelná procesí k jeho hrobu. Současná podoba kláštera je dílem barokní přestavby z let Roku 1785 bylo opatství Sv. Jana na Ostrově a Ve Skalách zrušeno, postupně uţíváno jako továrna, zámek, lázně, nemocnice a ústav školských bratří pro výchovu učitelů. Po únoru 1948 slouţilo jako sběrný tábor pro odpůrce komunistického reţimu, dnes je sídlem křesťanské soukromé školy. Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl postaven C. Luragem v letech Další úpravy proběhly v roce 1710 pod vedením K. Dientzenhofera nová klenba. Současný interiér kostela je barokní. Hlavnímu oltáři vévodí obraz zachycující předání kříţe sv. Janem Křtitelem poustevníku Ivanovi. Přímo před oltářem je zasklený sarkofág s cínovou rakví bl. Ivana. Nad oltářem stojí velký kříţ dar poutníků ze Starého města praţského. Vzácná je i mramorová křtitelnice z roku Vstup do poustevníkovy jeskyně je přímo v kostele. Najdeme tu kámen se stopami bl. Ivana, jeho kamenné lůţko a sochu. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, tzv. Pramen bl. Ivana. Voda byla v minulosti stáčena do lahví a prodávána jako minerální voda Ivanka. Z původních staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věţ kostela. Významnými místnostmi kláštera jsou refektář (společná jídelna) a prelatura (sídlo církevního hodnostáře). Refektář je bohatě zdoben barokními freskami a plastikami s výjevy ze ţivota bl. Ivana. Pod skálou, jeţ dala jméno obci a klášteru, najdeme na skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříţe. Stojí údajně v místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem. Hlavní pouť je zde na svátek Narození sv. Jana Křtitele anebo v neděli po něm. Pořad bohosluţeb je podle rozpisu duchovní správy v Tetíně. J. Bartoň Sv. Jan Gualbert (12. července) Jan Gualbert vešel do dějin jako zakladatel vallombrosánského řádu (CVUOSB Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedikti). Pocházel z blízkosti Florencie, kde se narodil kolem roku 995 a byl potomkem starobylého šlechtického rodu. Jan byl vychován přísnou rukou svého otce, drsného a mnohdy aţ surového vojáka. Přes zjevně náboţenskou výchovu vyznačovala dobu jeho mládí výstřednost všeho druhu. Jeho ţivot změnil otřesný záţitek: jeho příbuzný zavraţdil Janova bratra. Jan - 3 -

4 přísahal pomstu a vydal se na dlouhou cestu hledání vraha. Avšak kdyţ mu stál konečně tváří v tvář a pachatel se mu vrhl se strachem k nohám, Jan mu odpustil. Legenda vypravuje, ţe Jan kdyţ pak navštívil kostel, spatřil jak Jeţíš na kříţi sklonil hlavu na znamení, ţe jednal správně, neboť nejvznešenější pomsta spočívá právě ve šlechetném odpuštění. Jan změnil svůj dosavadní ţivot, litoval dřívějších rodových krutostí a ve svých 18 letech se rozhodnul stát mnichem. V roce 1013 vstoupil do kláštera benediktinského opatství San Miniato u Florencie, kde strávil čtyři roky. Po smrti svého milovaného opata se odebral k poustevníkům sv. Romualda do Camaldoli a po několika letech přijal kněţské svěcení. Kolem roku 1038 se usadil pod pohořím Pratomagno, na poloviční cestě z Camaldoli do Florencie v Toskánsku a postavil pro sebe a stejně smýšlející druhy mohutný klášter na pozemcích, které jim darovala abatyše panenského kláštera sv. Hilaria. Pro velký počet košatých stromů se toto místo nazývalo Vallombrosa (Stinné údolí). Jan dal společenství řeholi, kterou sám sepsal podle řehole sv. Benedikta. Jan stanovil ve svých stanovách přísné rozlišování mezi chórovými mnichy a laickými bratry. Mniši nikdy nesměli opustit klášter, laičtí bratři obstarávali všechny pochůzky mimo klášter, které byly důleţité. Nová pravidla, sepsaná Janem Gualbertem, uznal roku 1070 papeţ Alexandr II. a nazval mnichy řádem vallombroským. Ještě za Janova ţivota bylo vybudováno 12 klášterů tohoto řádu na čele s opatem ve Vallombrose. Vallombrosští nosili oděv šedé barvy z hrubé vlny, a proto se jim někdy říkalo šedí bratři nebo také podle zakladatele gualbertini. Zakladatel řádu Jan Gualbert zemřel při vizitační cestě 12. července 1073 v řádovém klášteře v Passignamu nad jezerem Trasimeno v Toskánsku a byl pochován v tamějším kostele. V roce 1193 byl papeţem Celestinem III. prohlášen za svatého. V dnešní době je patronem lesníků a lesních dělníků, protoţe jeho řeholníci se starali o lesy na svazích hory Pratomagno. Většina znázornění Jana Gualberta vznikla v době rozkvětu vallombrosánského řádu asi od 14. století. Zakladatel řádu je zobrazován většinou v šedém nebo hnědém hábitu, drţí kříţ, berlu nebo knihu. Pouţité materiály: Petr Pracný Český kalendář světců Vera Schauber, H. M. Schindler Rok se svatými V jednom společenství Ţivotní příběhy světců Petr Svoboda

5 Nanebevzetí Panny Marie Bohuslav Reynek Maria na nebe vzata, jako večerní mha zlatá vznesla se do červánků v oliv a smokvoň vánku. Andělé stříbrně šedí s kšticemi z ohnivé mědi vznesli ji Otci a Králi, v závoje slávy ji halí. Země štká tvrda a sucha, nemá jiţ krve ni ducha, křišťály slz jen a sněhu z lesů a polí a břehů srší a krutě se lesknou. Ah, země lodí je tesknou, po věky pluje svou poutí, pluje, a neví, kam plouti V surovém, studeném vání buď její kotvou, ó Paní, do srdce Synova vrytou přepevnou ranou a lítou! V tomto roce 2011 vzpomínáme výročí úmrtí varhaníků 20. výročí úmrtí pana Josefa Harta a 10. výročí pana Miroslava Patáka. Pan Josef Hart se narodil v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Po ukončení studií na praţské konservatoři nastoupil v roce 1947 do Tábora na místo varhaníka a ředitele kůru, kde působil aţ do roku 1990, zemřel v Táboře dne Vedle kaţdodenní povinnosti varhaníka v děkanském kostele vedl i chrámový sbor. Zajištoval hru na varhany při svatebních a pohřebních obřadech v děkanském, později i klokotském kostele. Chrámový sbor, někdy i orchestr, byly neodmyslitelnou součástí slavných bohosluţeb především o vánocích a velikonocích jak v děkanském kostele, později i o poutích a dalších slavnostech Vzpomínka na varhaníky na Klokotech. Věnoval se výuce ţáků na klavír a akordeon. Po otevření táborské smuteční obřadní síně hrál při obřadech posledního rozloučení. Dirigoval táborský orchestr Bolech a ţenský sbor Hlaholu. Byl činný i jako skladatel, především duchovní hudby.

6 Pan Miroslav Paták se narodil 15. srpna 1921 v Táboře. Od mládí hrál na varhany v táborském děkanském, ale i klášterním, někdy i hřbitovním kostele sv. Jakuba. Často hrál na Klokotech, kde vedl za působení Těšitelů do roku 1950 i chrámový sbor. Za 2. světové války byl nasazen v Lipsku, kde zpíval i v opeře a studoval na konservatoři flétnu, varhany a sólový zpěv. Po válce nastoupil na vojnu a byl u opery v Českých Budějovicích a v Teplicích. Po svatbě se odstěhoval do Chotovin, kde hrál na varhany a vedl chrámový sbor. V roce 1968 si postavil v Táboře rodinný domek, chotovinský kostel však neopustil. Kaţdou neděli a svátek ráno časně odjíţděl vlakem hrát do Chotovin a jezdil i hrát s P. Pintířem po všech jeho farnostech Hlasivo, Ratibořské Hory, Pohnání a Draţice, kde končil odpoledne. Pohřby, svatby, poutě, atd. hrál prakticky v širokém okolí aţ do posledních let ţivota s nevšední obětavostí a v posledku i při značných zdravotních potíţích. Zemřel v táborské nemocnici v neděli 28. srpna Ladislav Šotek Maria Calasanz Ziescheová Dokonalá svoboda. Kniha vyšla v Karmelitánském vydavatelství Kostelní vydří v roce 2011 v edici beletrie. Heřman z Althausenu ( ) byl hraběcím synem a později se stal mnichem slavného kláštera v Reichenau u Bodamského jezera. Po prodělání dětské obrny tento chlapec ochrne. Navzdory tomu se časem stává jednou z nejdůleţitějších postav kláštera. Je rovněţ autorem známé modlitby Zdrávas Královno (Salve Regina) a notového přepisu gregoriánského chorálu. Byl velkým učencem své doby vyznal se v hudbě, teologii, matematice a astronomii. Knihy, které doporučujeme Přestoţe Heřman ţije čtyřiatřicet let na vozíku v tichu a samotě ostrovního kláštera, dovede si vytvořit ze zdánlivě znevýhodněného ţivota radostné a svobodné bytí. Zakouší lásku a věrnost blízkých, ale téţ mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Pro své spojení s Kristem se nakonec stává bohatým chudákem, který můţe obdarovat druhé, a to nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, ale i nás, ţijící o tisíc let později. Svým svědectvím odpovídá na palčivou otázku po smyslu ţivota a lidského utrpení, které bývá jeho neoddělitelnou součástí. Autorka knihy, Maria Calasanz Ziescheová ( ), řádová sestra mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieber Frau, působila jako vedoucí internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V mládí poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými osobnostmi regionu. Při té příleţitosti ji velice oslovila světecká postava mnicha Heřmana. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Bylo jí dopřáno u Bodamského jezera i zemřít, coţ bylo jejím přáním. Mnich Heřman je ústřední postavou také v jejím románu Odkaz, který vydalo Karmelitánské nakladatelství uţ v roce

7 Moudrost Silvána z Athosu. Knihu z ruského originálu přeloţila Magdaléna Tázlarová a vydalo jí Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Moţná rovněţ udivovat svou hlubokou pokorou a milosrdenstvím ke všem lidem. Sonja Bachlová je autorkou knihy Příběhy nejen pro nemocné. Kníţka obsahuje 75 krátkých příběhů se silným námětem, který člověka doslova chytí za srdce. Jde o duchovní plody četných rozhovorů autorky se starými a nemocnými lidmi, s nimiţ se setkala v roli ošetřovatelky. Ţivotní těţiště těchto muţů a ţen se posunulo k hledání způsobu, jak se vypořádat s nemocí, případně se stářím a blíţící se smrtí. Mnohé rozhovory vyústily v otázky týkající se Boţí lásky, protoţe s tou se nemocní často setkali způsobem pro ně naprosto novým. Silván z Athosu ( ) se narodil v chudé venkovské rodině v Rusku. Po vojenské sluţbě vstoupil do ruského kláštera na Athosu, kde uţ setrval aţ do smrti. Ač se mu nedostalo formálního vzdělání, přesto jej pro jeho nadpřirozenou moudrost vyhledávaly zástupy lidí. Svatého Silvána nelze potkat a zůstat k víře lhostejný. Jeho vyjadřování je prosté, avšak promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách. Také proto má moc oslovovat lidská srdce a uvádět je do Boţích tajemství. Bude nás přitahovat svou průzračností, zapalovat láskou k Bohu. Sonja Bachlová (nar. 1953) mnoho let pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. Současně působí i jako novinářka a autorka knih. Z knížek vybírala M. Skopcová Noc kostelů v klášterním kostele Tento rok se i klášterní kostel zařadil do programu Noc kostelů s bohatým programem. Stěţejním bodem byl večer chval s kapelou Reload, která vznikla jako iniciativa mládeţe Církve katolické a Církve bratrské. Byl to jiţ třetí večer od jejího zaloţení a bylo znát, ţe jej navštívilo mnoho příznivců, neboť v průběhu večera netleskali, neboť jej nevnímali jako koncert, ale jako modlitební setkání Před kapelou Reload se konala 90 minutová multimediální projekce s názvem "Planeta země: nevýslovně krásná a naprosto zmařená". Promítal se dokumentární film "Domov" s ţivým podtextovým komentářem jáhna Tomase a hudebním doprovodem táborského DJ Mushroom alias Martin Petráš. Po té co Bůh stvořil svět, stvořil člověka a řekl "je to velmi dobré" a Bůh člověku poţehnal slovy: Ploďte a mnoţte se, naplňte zem,

8 podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad kaţdým ţivočichem lezoucím po zemi. Exkluzivně ze shora se návštěvníci vydali na cestu kolem světa do těch nejúţasnějších, ale také nejponičenějších krajin nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeţí na vrchol hor Kilimandţáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáţí v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Divák dostal konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a ţivotního standardu, rozvoj vzdělání. Text prokládán úryvky z knihy Geneze, které zdůraznili, ţe to, co Bůh stvořil, bylo dobré a nás učinil správci. Na konec poslal svého Syna, aby spasil svět. Po dobu celého večera probíhala v podzemní kryptě čajovna, kde bylo moţné si nezávazně popovídat. Jiří Loskot a Marcela Sudková připravili velice intimní prostor, pohodovou atmosféru a výborný turecký čaj. Čajovna byla tak populární, ţe skončila aţ o půlnoci. Mezi tím se od 23 hodin v kostele začal pro náročnější promítat 150 minutový dokumentární velkofilm "Velké ticho" od Philip Groninga. Návštěvníci měli moţnost vejít do jiného světa, kdyţ se po jízdě úzkou cestou, podél skalních svahů a vodopádů, dostali úzkým údolím k původnímu klášteru kartuziánského řádu La Grande Chartreuse. Mniši zde, pod mohutným horským masívem, vedou ještě i dnes ţivot v úplném odloučení od světa. Panuje zde naprosté ticho, vzduch je drsný, nahoře leţí sníh v době, kdy se jinde uţ zelenají louky. Host se za klášterní zdi nedostane, a tak návštěvníci Noci kostelů měli moţnost tam alespoň touto cestou nakouknout v produchovnělé atmosféře posvátného prostoru klášterního kostela. Výstavu KOSTEL365.CZ bylo moţno shlédnout u bočních oltářů. Představovala místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a zastřešovala jejich duchovní cesty a kde nyní potřebují pomoc samotné kostely. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibliţují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, kteří tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, tak i obsahově. Jedná se o podivuhodné dílo. Zpracoval jáhen Tomas

9 Loučení, loučení ach, to je těžká věc Lidovou píseň s tímto názvem jistě znáte. Loučí se v ní mládenec se svou panenkou, ale stejně těţké je, kdyţ se loučí farnost s jáhnem, který v ní působil a on s farností. Loučení patří k ţivotu. Francouzi mají takové krásné přísloví: partir est mourir un peu (ve volném překladu: loučení je tak trochu umírání), neboť vţdy necháme za sebou krásné chvíle, které nás povzbudily či dojaly, neukončenou práci, která musí zůstat leţet ladem, nádherné vzpomínky na společně strávený čas, nedořešené vztahy, které odporoučíme Pánu Loučení je o to více častou součástí kněţského ţivota v této době. Na to jsme byli připraveni od samotného Pána: Tehdy k němu přistoupil jeden zákoník a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu tedy řekl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu." (Mt 8, 19-20) Je to ţivot v odevzdanosti Bohu a je to i kvůli tomu ţivot dobrodruţný doprovázený mnoha nejistotami. I kdyţ mám kněţské svěcení teprve před sebou, mám jiţ bohaté zkušenosti s loučením. Opustil jsem zem, ve které jsem vyrůstal, opustil jsem ţivot ve světě, který jsem měl rád, opustil jsem ţivot v Arše, kde jsem zanechal kamarády, opustil jsem ţivot v semináři, abych mohl slouţit vám, a nyní budu muset opustit i vás, abych mohl slouţit dalším. Samozřejmě je mi smutno, ale zároveň vím, ţe můj smutek je k ničemu a ţe to hlavně není spravedlivé vůči těm, ke kterým budu poslán. Posilují mě přitom slova Jeţíšova: A když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají." A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." (Mk 1, 37-38) A tak se snaţím pomyslně psát závěr dalšího dílu svého ţivota, který jsem mohl proţít s vámi, děkovat Bohu za dobré a těţké, za povedené i nepovedené. Hlavně se snaţím těšit se na ty, ke kterým budu poslán, aby mi Pán připravil půdu, abych je dokázal milovat, jako jsem měl rád vás. Chtěl bych vás prosit o modlitbu, ne tolik za sebe, ale za to, abyste se dokázali více těšit na toho, který vám bude poslán, neţ truchlit nad tím, co ztrácíte, abyste se dokázali radovat z toho, ţe můţete dopřát jiné farnosti tu radost, kterou jsme mohli proţít spolu a abyste překypovali vděčností. A slibuji vám, můj odchod nebude jak v písničce Loučení, loučení : nedám si klobouček na stranu, na panenku (tj. na vás) nezapomenu, a přesto budu vesel Děkuji Vám za všechno, bylo mi s vámi dobře; a pokud jsem někomu ublíţil, pokud jsem se k někomu choval nedůstojně, tak přijměte mou omluvu. Těším se na vaši přítomnost při mém svěcení, primici nebo první mši svaté v naší farnosti a na další setkání, které nám Pán jistě připraví. Váš jáhen Tomas

10 Pán je s námi na všech cestách Drazí přátelé, kdyţ jsem na začátku listopadu 1998 přišel mezi vás do Tábora, zazpíval jsem vám při mši svaté písničku, která začínala slovy: Já k vám přicházím s čistým srdcem svým Byla v ní obsaţena také prosba nechte mne tu ţít, s vámi k Pánu jít. Tenkrát jsem se těţko loučil s Vimperkem, kde jsem strávil více neţ 15 let 2 roky jako kaplan a 13 let jako farář a našel jsem tam mnoho výborných přátel. Děkuji vám, ţe jste mne opravdu s láskou přijali mezi sebe a pomohli mi najít tu svůj nový domov. Bylo mi tu s vámi velmi dobře! Po dalších téměř 13 letech jsem Bohem posílán opět na Šumavu. Poprvé to bylo v roce 1983, kdy jsem byl vysvěcen na kněze a od jsem spolu s P. Rudolfem Kohoutem a P. Janem Preislerem bydlel na vimperské faře a spravovali jsme odtud 8 farností. Mezi nimi také Kvildu obec v šumavských kopcích s posádkou Pohraniční stráţe. Letos bude vysvěcen na kněze náš jáhen Tomas van Zavrel a od půjdeme spolu do Sušice, kde ještě s P. Jendou Turkem vytvoříme tým, který Horní Hrachovice kaple Nejsv. Trojice neděle v hod. Podolí kaple Nanebevzetí Panny Marie neděle v hod. Ratibořice kostel sv. Bartoloměje neděle v hod. Dub kaple Andělů stráţných neděle ve hod. Pohnanec kaple Jména Panny Marie neděle ve hod. Vřesce kaple Panny Marie Bolestné neděle v hod. V neděli 3. července se od hod. uskuteční poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa v Pohnání. Mši svatou bude slouţit mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Po Poutě v červenci září bude mít na starosti celkem 16 farností, mezi nimi také Srní ze západu těsně přiléhající ke Kvildě. Dozvěděl jsem se tuto zprávu 28. března, v den 200. výročí narození šumavského rodáka sv. Jana Nep. Neumanna, na Svaté Hoře, pod ochranou Panny Marie. Dekrety mi pan generální vikář mons. Adolf Pintíř předal na biskupství v poslední den mariánského měsíce května, na svátek Navštívení Panny Marie (to je také titul kostela ve Vimperku). Jsem proto přesvědčen, ţe Matka Boţí bude i nadále nade mnou i námi všemi drţet svou ochrannou ruku, kdyţ se nyní obtíţně loučím s vámi, novými přáteli a úţasnými bratry a sestrami v Kristu. Jak všichni víme, na Šumavě je krásně tak někdy přijeďte! Budeme se na vás těšit. A opět písní vyjadřuji: Díky, za kaţdý nový den, který jsem s vámi mohl proţít!!! S přáním hojného Boţího poţehnání P. Václav Hes mši svaté se uskuteční sbírka na opravu varhan v kostele sv. Prokopa.

11 Titulární slavnost kostela Proměnění Páně na hoře Tábor (pouť) oslavíme v neděli mší svatou od 8.30 hod. Hlavní pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech je v sobotu 13. srpna. V 8.00 hod. bude první mše svatá s novokněţským poţehnáním a bude ji slouţit novokněz P. Tomas van Zavrel. Hlavní mši svatou v hod. pak bude slouţit Mons. Jiří Paďour, OFMCap., českobudějovický biskup. Odpoledne bude od hod. beseda s otcem biskupem a v hod. Klokotské hodinky se svátostným poţehnáním. Poutní mši svatou v kostele Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře budeme slavit ve čtvrtek od hod. Krátké zprávy Sbírka z na podporu křesťanské televize NOE vynesla: v Táboře 6.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.000,- Kč v Pohnání 870,- Kč v Ratibořských Horách 380,- Kč Sbírka na potřeby diecéze z vynesla: v Táboře 5.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.700,- Kč v Pohnání 1.300,- Kč v Ratibořských Horách 700,- Kč Sbírka při poutní mši svaté 1. května na opravu vnitřních omítek v kostele sv. Vojtěcha v Ratibořských Horách vynesla ,- Kč. Diecézní sbírky v srpnu a září: na Charitu v neděli 7. srpna na bohoslovce v neděli 4. září Domácí hospic Jordán pořádá ve středu od 9:00 do 17:00 hod. den otevřených dveří. Jste srdečně zváni k prohlídce a setkání oslaví papeţ Benedikt XVI. 60. výročí svého kněžského svěcení. Na mnoha místech světa budou 60-ti hodinové adorace, končící o slavnosti Nejsv. Srdce Jeţíšova 1. července. Vikářem táborského vikariátu je od 1. července t.r. P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. z Veselí nad Luţnicí. Od 1. července 2011 budou v Táboře a okolí tito noví duchovní správci: P. Petr Plášil a P. Stanislav Brožka ve farnostech Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Luţnicí, Choustník a Malšice P. Vladimír Koranda ve farnostech Chotoviny, Miličín, Neustupov, Střezimíř, Borotín a Hoštice novokněz P. Vojtěch Vágai bude farním vikářem (kaplanem) v Bechyni a okolí (včetně Opařan) P. Václav Hes a novokněz P. Tomas van Zavrel budou mít od 1. července na starosti ještě s jáhnem Jiřím Voráčkem farnosti Sušice, Dlouhá Ves, Kolinec, Mlázovy, Kašperské Hory, Dobrá Voda u Sušice, Hartmanice, Hůrka, Mouřenec, Prášily, Rejštejn a Srní. P. Jan Kuník bude od 1. července spravovat farnosti Starý Roţmitál, Bohutín a Hvoţďany. Varhanní koncert Ladislava Šotka se zpěvem Karoliny Bubleové-Berkové se připravuje na čtvrtek 14. července od hod. v děkanském kostele v Táboře

12 Kdyţ novomanţel zlomí třetí vidličku o řízek, povídá novomanţelce: Miláčku, tvoje snaha uvařit mi něco dobrého, je opravdu houţevnatá. O dovolené máme s manţelem oddělené loţnice. On spí pod širákem a já ve stanu. Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte náhrobní nápis: Zde odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník. Koenigswald si povzdechne: Chudák Steigermark, musí leţet v hrobě se dvěma úplně cizími lidmi. Sára leţí na smrtelné posteli: Je tady Hugo? Ano, maminko, jsem u tebe. Same, ty taky? Jistě, mami. A táta, kde je táta? Tady, má nejdraţší. Tak kdo ale zůstal v krámě? Teta dává Pepíčkovi atlas a říká: Pepíčku a vaţ si ho, sama jsem ho pouţívala ve škole. A je v něm uţ Amerika? Héj šéfe, zlomila se mi lopata! Tak se opři o míchačku! Včera večer jsme s mojí ţenou vedli trochu hlubší rozhovor o různých ţivotních situacích. Přišla řeč na eutanázii. K tomuto citlivému tématu o volbě mezi ţivotem a smrtí jsem poznamenal: Nechci, abys mě nechala ţít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a ţivený tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drţí naţivu. Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu. No není hloupá!? Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského Svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. Ptají se: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky Dobře, můţete jít, říkají celníci. Na izraelské hranici celníci znovu najdou bustu Lenina a ptají se ho: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Člověk co přivedl polovinu světa do chudoby, jeden z největších zločinců dvacátého století Dobře, dobře, můţete jít, říkají celníci. Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se. Strýčku, kdo to je? Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je? To je pět kilo neprocleného zlata! Synek přijde ze školy a říká doma: Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku. Jen jsem začal, uţ jsem byl v koncích. Policista zastaví automobil: Pane řidiči, jak mi vysvětlíte, ţe vám nesvítí zadní světla? Řidič vyběhne za vůz a začne srdcervoucně naříkat. Zaskočený policista ho uklidňuje: Přece se nebudete rmoutit pro takovou maličkost. Maličkost? Přívěs, ţena, děti, tchýně A vy řeknete maličkost! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 550 výtisků. Bezplatné.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo.

Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. OBČASNÍK FARNOSTÍ KYSELOVICE CHROPYNĚ BŘEST Žádná tma není pro tebe temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139,12 NOC KOSTELŮ 2015 Noc kostelů má svůj původ v roce 2000 v Německu a Rakousku.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit.

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit. Farní zpravodaj Letnice 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Choustník a Malšice s přílohou DIALOG V CÍRKVI Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku loučení s choustnickou farností V tomto vydání

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více