Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov"

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 3 prázdniny 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov Kostel sv. Jakuba v Prachaticích Musíme být stále připraveni, protože nevíme, kdy si nás Bůh k sobě povolá. Z myšlenek sv. Jana Nep. Neumanna

2 Ach, ty zkoušky... Byla stará a sama, zraněná a v bolestech. Kdyţ na Japonsko udeřilo silné zemětřesení, spadla na Hiroko Jamašitaovou těţká knihovna, přimáčkla ji k zemi a rozdrtila kotník. Kdyţ k ní konečně po mučivě dlouhých hodinách dorazili záchranáři, udělala to, co by udělal kaţdý normální člověk: omluvila se jim, ţe je obtěţuje a zeptala se, jestli kolem nejsou jiní lidé, kterým by se měli věnovat dřív neţ jí, řekl listu Los Angeles Times její zeť. Toto je jeden z příběhů, které nám ukazují cestu. Bůh někdy dopouští zkoušky, kterými se o nás uchází. Zve nás, abychom v sobě hledali sílu k tomu vydat ze sebe to nejlepší.a nechali ze sebe proudit Boţí lásku, sílu, laskavost, ohleduplnost. A navíc to vzali jako samozřejmou část našeho ţivota. Nejsme přitom sami a v temnotě. Pán nám svítí na cestu svým slovem: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Kor 10, 13) Vyprosme si od Pána důvěru v Něj a v toto Jeho slovo. Vyprosme si sílu oné staré paní z našeho příběhu. Nebojme se a mějme naději: Pán nás i našimi zkouškami provede. S tím se s Vámi, milí čtenáři a milé čtenářky Farního zpravodaje, loučí a Boţí poţehnání Vám vyprošuje P. Jan Kuník Poutní místo Svatý Jan pod Skalou kostel Narození sv. Jana Křtitele s hrobem bl. Ivana poustevníka Poutní místo Svatý Jan pod Skalou se nachází v úzké rokli na levém břehu potoka Loděnice nedaleko hlavní silnice spojující Beroun s Prahou. Nad bývalým klášterním komplexem benediktinů se tyčí do výše 170 m vysoká skalní stěna s nádherným výhledem do okolí. Legenda vypráví, ţe jeskyni, která se později stala součástí klášterního kostela, obýval v 10. století chorvatský poustevník bl. Ivan. V jeskyni byl pokoušen zlými myšlenkami a tak se rozhodl odejít. Při odchodu se mu na návrší pod skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný kříţek, kterým Ivan při pohledu na něj zlé myšlenky zahnal. Po smrti bl. Ivana nechal kníţe Bořivoj jeskyni přebudovat na skromný kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Později

3 slouţil kostel jako proboštství a patřil k benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle. V husitských válkách byl ostrovský klášter srovnán se zemí a mniši nalezli útočiště právě zde. Od konce 16. století vzrůstala úcta k poustevníku Ivanovi jako k dalšímu z patronů ochránců Čech. Od roku 1598 byla praţskými jezuity vedena pravidelná procesí k jeho hrobu. Současná podoba kláštera je dílem barokní přestavby z let Roku 1785 bylo opatství Sv. Jana na Ostrově a Ve Skalách zrušeno, postupně uţíváno jako továrna, zámek, lázně, nemocnice a ústav školských bratří pro výchovu učitelů. Po únoru 1948 slouţilo jako sběrný tábor pro odpůrce komunistického reţimu, dnes je sídlem křesťanské soukromé školy. Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl postaven C. Luragem v letech Další úpravy proběhly v roce 1710 pod vedením K. Dientzenhofera nová klenba. Současný interiér kostela je barokní. Hlavnímu oltáři vévodí obraz zachycující předání kříţe sv. Janem Křtitelem poustevníku Ivanovi. Přímo před oltářem je zasklený sarkofág s cínovou rakví bl. Ivana. Nad oltářem stojí velký kříţ dar poutníků ze Starého města praţského. Vzácná je i mramorová křtitelnice z roku Vstup do poustevníkovy jeskyně je přímo v kostele. Najdeme tu kámen se stopami bl. Ivana, jeho kamenné lůţko a sochu. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, tzv. Pramen bl. Ivana. Voda byla v minulosti stáčena do lahví a prodávána jako minerální voda Ivanka. Z původních staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věţ kostela. Významnými místnostmi kláštera jsou refektář (společná jídelna) a prelatura (sídlo církevního hodnostáře). Refektář je bohatě zdoben barokními freskami a plastikami s výjevy ze ţivota bl. Ivana. Pod skálou, jeţ dala jméno obci a klášteru, najdeme na skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříţe. Stojí údajně v místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem. Hlavní pouť je zde na svátek Narození sv. Jana Křtitele anebo v neděli po něm. Pořad bohosluţeb je podle rozpisu duchovní správy v Tetíně. J. Bartoň Sv. Jan Gualbert (12. července) Jan Gualbert vešel do dějin jako zakladatel vallombrosánského řádu (CVUOSB Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedikti). Pocházel z blízkosti Florencie, kde se narodil kolem roku 995 a byl potomkem starobylého šlechtického rodu. Jan byl vychován přísnou rukou svého otce, drsného a mnohdy aţ surového vojáka. Přes zjevně náboţenskou výchovu vyznačovala dobu jeho mládí výstřednost všeho druhu. Jeho ţivot změnil otřesný záţitek: jeho příbuzný zavraţdil Janova bratra. Jan - 3 -

4 přísahal pomstu a vydal se na dlouhou cestu hledání vraha. Avšak kdyţ mu stál konečně tváří v tvář a pachatel se mu vrhl se strachem k nohám, Jan mu odpustil. Legenda vypravuje, ţe Jan kdyţ pak navštívil kostel, spatřil jak Jeţíš na kříţi sklonil hlavu na znamení, ţe jednal správně, neboť nejvznešenější pomsta spočívá právě ve šlechetném odpuštění. Jan změnil svůj dosavadní ţivot, litoval dřívějších rodových krutostí a ve svých 18 letech se rozhodnul stát mnichem. V roce 1013 vstoupil do kláštera benediktinského opatství San Miniato u Florencie, kde strávil čtyři roky. Po smrti svého milovaného opata se odebral k poustevníkům sv. Romualda do Camaldoli a po několika letech přijal kněţské svěcení. Kolem roku 1038 se usadil pod pohořím Pratomagno, na poloviční cestě z Camaldoli do Florencie v Toskánsku a postavil pro sebe a stejně smýšlející druhy mohutný klášter na pozemcích, které jim darovala abatyše panenského kláštera sv. Hilaria. Pro velký počet košatých stromů se toto místo nazývalo Vallombrosa (Stinné údolí). Jan dal společenství řeholi, kterou sám sepsal podle řehole sv. Benedikta. Jan stanovil ve svých stanovách přísné rozlišování mezi chórovými mnichy a laickými bratry. Mniši nikdy nesměli opustit klášter, laičtí bratři obstarávali všechny pochůzky mimo klášter, které byly důleţité. Nová pravidla, sepsaná Janem Gualbertem, uznal roku 1070 papeţ Alexandr II. a nazval mnichy řádem vallombroským. Ještě za Janova ţivota bylo vybudováno 12 klášterů tohoto řádu na čele s opatem ve Vallombrose. Vallombrosští nosili oděv šedé barvy z hrubé vlny, a proto se jim někdy říkalo šedí bratři nebo také podle zakladatele gualbertini. Zakladatel řádu Jan Gualbert zemřel při vizitační cestě 12. července 1073 v řádovém klášteře v Passignamu nad jezerem Trasimeno v Toskánsku a byl pochován v tamějším kostele. V roce 1193 byl papeţem Celestinem III. prohlášen za svatého. V dnešní době je patronem lesníků a lesních dělníků, protoţe jeho řeholníci se starali o lesy na svazích hory Pratomagno. Většina znázornění Jana Gualberta vznikla v době rozkvětu vallombrosánského řádu asi od 14. století. Zakladatel řádu je zobrazován většinou v šedém nebo hnědém hábitu, drţí kříţ, berlu nebo knihu. Pouţité materiály: Petr Pracný Český kalendář světců Vera Schauber, H. M. Schindler Rok se svatými V jednom společenství Ţivotní příběhy světců Petr Svoboda

5 Nanebevzetí Panny Marie Bohuslav Reynek Maria na nebe vzata, jako večerní mha zlatá vznesla se do červánků v oliv a smokvoň vánku. Andělé stříbrně šedí s kšticemi z ohnivé mědi vznesli ji Otci a Králi, v závoje slávy ji halí. Země štká tvrda a sucha, nemá jiţ krve ni ducha, křišťály slz jen a sněhu z lesů a polí a břehů srší a krutě se lesknou. Ah, země lodí je tesknou, po věky pluje svou poutí, pluje, a neví, kam plouti V surovém, studeném vání buď její kotvou, ó Paní, do srdce Synova vrytou přepevnou ranou a lítou! V tomto roce 2011 vzpomínáme výročí úmrtí varhaníků 20. výročí úmrtí pana Josefa Harta a 10. výročí pana Miroslava Patáka. Pan Josef Hart se narodil v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Po ukončení studií na praţské konservatoři nastoupil v roce 1947 do Tábora na místo varhaníka a ředitele kůru, kde působil aţ do roku 1990, zemřel v Táboře dne Vedle kaţdodenní povinnosti varhaníka v děkanském kostele vedl i chrámový sbor. Zajištoval hru na varhany při svatebních a pohřebních obřadech v děkanském, později i klokotském kostele. Chrámový sbor, někdy i orchestr, byly neodmyslitelnou součástí slavných bohosluţeb především o vánocích a velikonocích jak v děkanském kostele, později i o poutích a dalších slavnostech Vzpomínka na varhaníky na Klokotech. Věnoval se výuce ţáků na klavír a akordeon. Po otevření táborské smuteční obřadní síně hrál při obřadech posledního rozloučení. Dirigoval táborský orchestr Bolech a ţenský sbor Hlaholu. Byl činný i jako skladatel, především duchovní hudby.

6 Pan Miroslav Paták se narodil 15. srpna 1921 v Táboře. Od mládí hrál na varhany v táborském děkanském, ale i klášterním, někdy i hřbitovním kostele sv. Jakuba. Často hrál na Klokotech, kde vedl za působení Těšitelů do roku 1950 i chrámový sbor. Za 2. světové války byl nasazen v Lipsku, kde zpíval i v opeře a studoval na konservatoři flétnu, varhany a sólový zpěv. Po válce nastoupil na vojnu a byl u opery v Českých Budějovicích a v Teplicích. Po svatbě se odstěhoval do Chotovin, kde hrál na varhany a vedl chrámový sbor. V roce 1968 si postavil v Táboře rodinný domek, chotovinský kostel však neopustil. Kaţdou neděli a svátek ráno časně odjíţděl vlakem hrát do Chotovin a jezdil i hrát s P. Pintířem po všech jeho farnostech Hlasivo, Ratibořské Hory, Pohnání a Draţice, kde končil odpoledne. Pohřby, svatby, poutě, atd. hrál prakticky v širokém okolí aţ do posledních let ţivota s nevšední obětavostí a v posledku i při značných zdravotních potíţích. Zemřel v táborské nemocnici v neděli 28. srpna Ladislav Šotek Maria Calasanz Ziescheová Dokonalá svoboda. Kniha vyšla v Karmelitánském vydavatelství Kostelní vydří v roce 2011 v edici beletrie. Heřman z Althausenu ( ) byl hraběcím synem a později se stal mnichem slavného kláštera v Reichenau u Bodamského jezera. Po prodělání dětské obrny tento chlapec ochrne. Navzdory tomu se časem stává jednou z nejdůleţitějších postav kláštera. Je rovněţ autorem známé modlitby Zdrávas Královno (Salve Regina) a notového přepisu gregoriánského chorálu. Byl velkým učencem své doby vyznal se v hudbě, teologii, matematice a astronomii. Knihy, které doporučujeme Přestoţe Heřman ţije čtyřiatřicet let na vozíku v tichu a samotě ostrovního kláštera, dovede si vytvořit ze zdánlivě znevýhodněného ţivota radostné a svobodné bytí. Zakouší lásku a věrnost blízkých, ale téţ mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Pro své spojení s Kristem se nakonec stává bohatým chudákem, který můţe obdarovat druhé, a to nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, ale i nás, ţijící o tisíc let později. Svým svědectvím odpovídá na palčivou otázku po smyslu ţivota a lidského utrpení, které bývá jeho neoddělitelnou součástí. Autorka knihy, Maria Calasanz Ziescheová ( ), řádová sestra mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieber Frau, působila jako vedoucí internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V mládí poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými osobnostmi regionu. Při té příleţitosti ji velice oslovila světecká postava mnicha Heřmana. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Bylo jí dopřáno u Bodamského jezera i zemřít, coţ bylo jejím přáním. Mnich Heřman je ústřední postavou také v jejím románu Odkaz, který vydalo Karmelitánské nakladatelství uţ v roce

7 Moudrost Silvána z Athosu. Knihu z ruského originálu přeloţila Magdaléna Tázlarová a vydalo jí Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Moţná rovněţ udivovat svou hlubokou pokorou a milosrdenstvím ke všem lidem. Sonja Bachlová je autorkou knihy Příběhy nejen pro nemocné. Kníţka obsahuje 75 krátkých příběhů se silným námětem, který člověka doslova chytí za srdce. Jde o duchovní plody četných rozhovorů autorky se starými a nemocnými lidmi, s nimiţ se setkala v roli ošetřovatelky. Ţivotní těţiště těchto muţů a ţen se posunulo k hledání způsobu, jak se vypořádat s nemocí, případně se stářím a blíţící se smrtí. Mnohé rozhovory vyústily v otázky týkající se Boţí lásky, protoţe s tou se nemocní často setkali způsobem pro ně naprosto novým. Silván z Athosu ( ) se narodil v chudé venkovské rodině v Rusku. Po vojenské sluţbě vstoupil do ruského kláštera na Athosu, kde uţ setrval aţ do smrti. Ač se mu nedostalo formálního vzdělání, přesto jej pro jeho nadpřirozenou moudrost vyhledávaly zástupy lidí. Svatého Silvána nelze potkat a zůstat k víře lhostejný. Jeho vyjadřování je prosté, avšak promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách. Také proto má moc oslovovat lidská srdce a uvádět je do Boţích tajemství. Bude nás přitahovat svou průzračností, zapalovat láskou k Bohu. Sonja Bachlová (nar. 1953) mnoho let pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. Současně působí i jako novinářka a autorka knih. Z knížek vybírala M. Skopcová Noc kostelů v klášterním kostele Tento rok se i klášterní kostel zařadil do programu Noc kostelů s bohatým programem. Stěţejním bodem byl večer chval s kapelou Reload, která vznikla jako iniciativa mládeţe Církve katolické a Církve bratrské. Byl to jiţ třetí večer od jejího zaloţení a bylo znát, ţe jej navštívilo mnoho příznivců, neboť v průběhu večera netleskali, neboť jej nevnímali jako koncert, ale jako modlitební setkání Před kapelou Reload se konala 90 minutová multimediální projekce s názvem "Planeta země: nevýslovně krásná a naprosto zmařená". Promítal se dokumentární film "Domov" s ţivým podtextovým komentářem jáhna Tomase a hudebním doprovodem táborského DJ Mushroom alias Martin Petráš. Po té co Bůh stvořil svět, stvořil člověka a řekl "je to velmi dobré" a Bůh člověku poţehnal slovy: Ploďte a mnoţte se, naplňte zem,

8 podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad kaţdým ţivočichem lezoucím po zemi. Exkluzivně ze shora se návštěvníci vydali na cestu kolem světa do těch nejúţasnějších, ale také nejponičenějších krajin nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeţí na vrchol hor Kilimandţáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáţí v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Divák dostal konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a ţivotního standardu, rozvoj vzdělání. Text prokládán úryvky z knihy Geneze, které zdůraznili, ţe to, co Bůh stvořil, bylo dobré a nás učinil správci. Na konec poslal svého Syna, aby spasil svět. Po dobu celého večera probíhala v podzemní kryptě čajovna, kde bylo moţné si nezávazně popovídat. Jiří Loskot a Marcela Sudková připravili velice intimní prostor, pohodovou atmosféru a výborný turecký čaj. Čajovna byla tak populární, ţe skončila aţ o půlnoci. Mezi tím se od 23 hodin v kostele začal pro náročnější promítat 150 minutový dokumentární velkofilm "Velké ticho" od Philip Groninga. Návštěvníci měli moţnost vejít do jiného světa, kdyţ se po jízdě úzkou cestou, podél skalních svahů a vodopádů, dostali úzkým údolím k původnímu klášteru kartuziánského řádu La Grande Chartreuse. Mniši zde, pod mohutným horským masívem, vedou ještě i dnes ţivot v úplném odloučení od světa. Panuje zde naprosté ticho, vzduch je drsný, nahoře leţí sníh v době, kdy se jinde uţ zelenají louky. Host se za klášterní zdi nedostane, a tak návštěvníci Noci kostelů měli moţnost tam alespoň touto cestou nakouknout v produchovnělé atmosféře posvátného prostoru klášterního kostela. Výstavu KOSTEL365.CZ bylo moţno shlédnout u bočních oltářů. Představovala místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a zastřešovala jejich duchovní cesty a kde nyní potřebují pomoc samotné kostely. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibliţují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, kteří tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, tak i obsahově. Jedná se o podivuhodné dílo. Zpracoval jáhen Tomas

9 Loučení, loučení ach, to je těžká věc Lidovou píseň s tímto názvem jistě znáte. Loučí se v ní mládenec se svou panenkou, ale stejně těţké je, kdyţ se loučí farnost s jáhnem, který v ní působil a on s farností. Loučení patří k ţivotu. Francouzi mají takové krásné přísloví: partir est mourir un peu (ve volném překladu: loučení je tak trochu umírání), neboť vţdy necháme za sebou krásné chvíle, které nás povzbudily či dojaly, neukončenou práci, která musí zůstat leţet ladem, nádherné vzpomínky na společně strávený čas, nedořešené vztahy, které odporoučíme Pánu Loučení je o to více častou součástí kněţského ţivota v této době. Na to jsme byli připraveni od samotného Pána: Tehdy k němu přistoupil jeden zákoník a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu tedy řekl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu." (Mt 8, 19-20) Je to ţivot v odevzdanosti Bohu a je to i kvůli tomu ţivot dobrodruţný doprovázený mnoha nejistotami. I kdyţ mám kněţské svěcení teprve před sebou, mám jiţ bohaté zkušenosti s loučením. Opustil jsem zem, ve které jsem vyrůstal, opustil jsem ţivot ve světě, který jsem měl rád, opustil jsem ţivot v Arše, kde jsem zanechal kamarády, opustil jsem ţivot v semináři, abych mohl slouţit vám, a nyní budu muset opustit i vás, abych mohl slouţit dalším. Samozřejmě je mi smutno, ale zároveň vím, ţe můj smutek je k ničemu a ţe to hlavně není spravedlivé vůči těm, ke kterým budu poslán. Posilují mě přitom slova Jeţíšova: A když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají." A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." (Mk 1, 37-38) A tak se snaţím pomyslně psát závěr dalšího dílu svého ţivota, který jsem mohl proţít s vámi, děkovat Bohu za dobré a těţké, za povedené i nepovedené. Hlavně se snaţím těšit se na ty, ke kterým budu poslán, aby mi Pán připravil půdu, abych je dokázal milovat, jako jsem měl rád vás. Chtěl bych vás prosit o modlitbu, ne tolik za sebe, ale za to, abyste se dokázali více těšit na toho, který vám bude poslán, neţ truchlit nad tím, co ztrácíte, abyste se dokázali radovat z toho, ţe můţete dopřát jiné farnosti tu radost, kterou jsme mohli proţít spolu a abyste překypovali vděčností. A slibuji vám, můj odchod nebude jak v písničce Loučení, loučení : nedám si klobouček na stranu, na panenku (tj. na vás) nezapomenu, a přesto budu vesel Děkuji Vám za všechno, bylo mi s vámi dobře; a pokud jsem někomu ublíţil, pokud jsem se k někomu choval nedůstojně, tak přijměte mou omluvu. Těším se na vaši přítomnost při mém svěcení, primici nebo první mši svaté v naší farnosti a na další setkání, které nám Pán jistě připraví. Váš jáhen Tomas

10 Pán je s námi na všech cestách Drazí přátelé, kdyţ jsem na začátku listopadu 1998 přišel mezi vás do Tábora, zazpíval jsem vám při mši svaté písničku, která začínala slovy: Já k vám přicházím s čistým srdcem svým Byla v ní obsaţena také prosba nechte mne tu ţít, s vámi k Pánu jít. Tenkrát jsem se těţko loučil s Vimperkem, kde jsem strávil více neţ 15 let 2 roky jako kaplan a 13 let jako farář a našel jsem tam mnoho výborných přátel. Děkuji vám, ţe jste mne opravdu s láskou přijali mezi sebe a pomohli mi najít tu svůj nový domov. Bylo mi tu s vámi velmi dobře! Po dalších téměř 13 letech jsem Bohem posílán opět na Šumavu. Poprvé to bylo v roce 1983, kdy jsem byl vysvěcen na kněze a od jsem spolu s P. Rudolfem Kohoutem a P. Janem Preislerem bydlel na vimperské faře a spravovali jsme odtud 8 farností. Mezi nimi také Kvildu obec v šumavských kopcích s posádkou Pohraniční stráţe. Letos bude vysvěcen na kněze náš jáhen Tomas van Zavrel a od půjdeme spolu do Sušice, kde ještě s P. Jendou Turkem vytvoříme tým, který Horní Hrachovice kaple Nejsv. Trojice neděle v hod. Podolí kaple Nanebevzetí Panny Marie neděle v hod. Ratibořice kostel sv. Bartoloměje neděle v hod. Dub kaple Andělů stráţných neděle ve hod. Pohnanec kaple Jména Panny Marie neděle ve hod. Vřesce kaple Panny Marie Bolestné neděle v hod. V neděli 3. července se od hod. uskuteční poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa v Pohnání. Mši svatou bude slouţit mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Po Poutě v červenci září bude mít na starosti celkem 16 farností, mezi nimi také Srní ze západu těsně přiléhající ke Kvildě. Dozvěděl jsem se tuto zprávu 28. března, v den 200. výročí narození šumavského rodáka sv. Jana Nep. Neumanna, na Svaté Hoře, pod ochranou Panny Marie. Dekrety mi pan generální vikář mons. Adolf Pintíř předal na biskupství v poslední den mariánského měsíce května, na svátek Navštívení Panny Marie (to je také titul kostela ve Vimperku). Jsem proto přesvědčen, ţe Matka Boţí bude i nadále nade mnou i námi všemi drţet svou ochrannou ruku, kdyţ se nyní obtíţně loučím s vámi, novými přáteli a úţasnými bratry a sestrami v Kristu. Jak všichni víme, na Šumavě je krásně tak někdy přijeďte! Budeme se na vás těšit. A opět písní vyjadřuji: Díky, za kaţdý nový den, který jsem s vámi mohl proţít!!! S přáním hojného Boţího poţehnání P. Václav Hes mši svaté se uskuteční sbírka na opravu varhan v kostele sv. Prokopa.

11 Titulární slavnost kostela Proměnění Páně na hoře Tábor (pouť) oslavíme v neděli mší svatou od 8.30 hod. Hlavní pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech je v sobotu 13. srpna. V 8.00 hod. bude první mše svatá s novokněţským poţehnáním a bude ji slouţit novokněz P. Tomas van Zavrel. Hlavní mši svatou v hod. pak bude slouţit Mons. Jiří Paďour, OFMCap., českobudějovický biskup. Odpoledne bude od hod. beseda s otcem biskupem a v hod. Klokotské hodinky se svátostným poţehnáním. Poutní mši svatou v kostele Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře budeme slavit ve čtvrtek od hod. Krátké zprávy Sbírka z na podporu křesťanské televize NOE vynesla: v Táboře 6.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.000,- Kč v Pohnání 870,- Kč v Ratibořských Horách 380,- Kč Sbírka na potřeby diecéze z vynesla: v Táboře 5.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.700,- Kč v Pohnání 1.300,- Kč v Ratibořských Horách 700,- Kč Sbírka při poutní mši svaté 1. května na opravu vnitřních omítek v kostele sv. Vojtěcha v Ratibořských Horách vynesla ,- Kč. Diecézní sbírky v srpnu a září: na Charitu v neděli 7. srpna na bohoslovce v neděli 4. září Domácí hospic Jordán pořádá ve středu od 9:00 do 17:00 hod. den otevřených dveří. Jste srdečně zváni k prohlídce a setkání oslaví papeţ Benedikt XVI. 60. výročí svého kněžského svěcení. Na mnoha místech světa budou 60-ti hodinové adorace, končící o slavnosti Nejsv. Srdce Jeţíšova 1. července. Vikářem táborského vikariátu je od 1. července t.r. P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. z Veselí nad Luţnicí. Od 1. července 2011 budou v Táboře a okolí tito noví duchovní správci: P. Petr Plášil a P. Stanislav Brožka ve farnostech Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Luţnicí, Choustník a Malšice P. Vladimír Koranda ve farnostech Chotoviny, Miličín, Neustupov, Střezimíř, Borotín a Hoštice novokněz P. Vojtěch Vágai bude farním vikářem (kaplanem) v Bechyni a okolí (včetně Opařan) P. Václav Hes a novokněz P. Tomas van Zavrel budou mít od 1. července na starosti ještě s jáhnem Jiřím Voráčkem farnosti Sušice, Dlouhá Ves, Kolinec, Mlázovy, Kašperské Hory, Dobrá Voda u Sušice, Hartmanice, Hůrka, Mouřenec, Prášily, Rejštejn a Srní. P. Jan Kuník bude od 1. července spravovat farnosti Starý Roţmitál, Bohutín a Hvoţďany. Varhanní koncert Ladislava Šotka se zpěvem Karoliny Bubleové-Berkové se připravuje na čtvrtek 14. července od hod. v děkanském kostele v Táboře

12 Kdyţ novomanţel zlomí třetí vidličku o řízek, povídá novomanţelce: Miláčku, tvoje snaha uvařit mi něco dobrého, je opravdu houţevnatá. O dovolené máme s manţelem oddělené loţnice. On spí pod širákem a já ve stanu. Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte náhrobní nápis: Zde odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník. Koenigswald si povzdechne: Chudák Steigermark, musí leţet v hrobě se dvěma úplně cizími lidmi. Sára leţí na smrtelné posteli: Je tady Hugo? Ano, maminko, jsem u tebe. Same, ty taky? Jistě, mami. A táta, kde je táta? Tady, má nejdraţší. Tak kdo ale zůstal v krámě? Teta dává Pepíčkovi atlas a říká: Pepíčku a vaţ si ho, sama jsem ho pouţívala ve škole. A je v něm uţ Amerika? Héj šéfe, zlomila se mi lopata! Tak se opři o míchačku! Včera večer jsme s mojí ţenou vedli trochu hlubší rozhovor o různých ţivotních situacích. Přišla řeč na eutanázii. K tomuto citlivému tématu o volbě mezi ţivotem a smrtí jsem poznamenal: Nechci, abys mě nechala ţít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a ţivený tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drţí naţivu. Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu. No není hloupá!? Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského Svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. Ptají se: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky Dobře, můţete jít, říkají celníci. Na izraelské hranici celníci znovu najdou bustu Lenina a ptají se ho: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Člověk co přivedl polovinu světa do chudoby, jeden z největších zločinců dvacátého století Dobře, dobře, můţete jít, říkají celníci. Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se. Strýčku, kdo to je? Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je? To je pět kilo neprocleného zlata! Synek přijde ze školy a říká doma: Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku. Jen jsem začal, uţ jsem byl v koncích. Policista zastaví automobil: Pane řidiči, jak mi vysvětlíte, ţe vám nesvítí zadní světla? Řidič vyběhne za vůz a začne srdcervoucně naříkat. Zaskočený policista ho uklidňuje: Přece se nebudete rmoutit pro takovou maličkost. Maličkost? Přívěs, ţena, děti, tchýně A vy řeknete maličkost! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 550 výtisků. Bezplatné.

Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 2 velikonoce 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř,

Více

Farní zpravodaj. Dobrý pastýř podle tvého srdce nedbá břemen ani obtíží, život dá za oklamané ovce, neprchá, když vlk se přiblíží.

Farní zpravodaj. Dobrý pastýř podle tvého srdce nedbá břemen ani obtíží, život dá za oklamané ovce, neprchá, když vlk se přiblíží. byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XI 3 prázdniny 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, vyprošuji Vám do nastávajícího dovolenko-prázdninového období Boţí poţehnání. Máme moţnost v naší diecézi poznávat

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou. byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA Farní zpravodaj 2011 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Váţení farníci, na začátku adventní doby k nám promlouval nový pan biskup svým pastýřským listem (viz níţe). Slova plná moudrosti

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Farní zpravodaj 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Váţení farníci, proţíváme krásné zářijové období. Pro mnohé skončila doba prázdnin, dovolených a hodně dětí stojí na začátku školních

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str.

Farní zpravodaj. Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm. ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem. OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. Farní zpravodaj Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm VII. ročník LISTOPAD číslo 5 ROZHOVOR s Miroslavem Poláškem str. 4 OKÉNKO PRO DĚTI Adventní příběh str. 10 Před letošními svátky vyjde ještě

Více

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Strýčice Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA Zachovej řád a měj lidi rád. To je

Více

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy.

Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy. Číslo 9 Kveten Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy Jablonec Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Farní zpravodaj. vánoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř

Farní zpravodaj. vánoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XI 6 vánoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU POZOR PŮST!!! ZAVŘI TU LEDNIČKU!! POZOR PŮST!!! JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE KLÁVESNICE ČI MYŠI! POZOR PŮST!!! NEHRAJ SI S MOBILEM!!! NETELEFONUJ

Více

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE?

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? Farní zpravodaj 2013 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, přeji Vám poţehnaný čas prázdnin a dovolených i letních dní. S poděkováním za pomoc, podporu a vaši obětavost je

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem...

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... Vstříc prázdninám Budete mít volno od školy a učení, nikoli však

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více