Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov"

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XII 3 prázdniny 2011 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hoštice, Borotín, Střezimíř, Miličín, Neustupov Kostel sv. Jakuba v Prachaticích Musíme být stále připraveni, protože nevíme, kdy si nás Bůh k sobě povolá. Z myšlenek sv. Jana Nep. Neumanna

2 Ach, ty zkoušky... Byla stará a sama, zraněná a v bolestech. Kdyţ na Japonsko udeřilo silné zemětřesení, spadla na Hiroko Jamašitaovou těţká knihovna, přimáčkla ji k zemi a rozdrtila kotník. Kdyţ k ní konečně po mučivě dlouhých hodinách dorazili záchranáři, udělala to, co by udělal kaţdý normální člověk: omluvila se jim, ţe je obtěţuje a zeptala se, jestli kolem nejsou jiní lidé, kterým by se měli věnovat dřív neţ jí, řekl listu Los Angeles Times její zeť. Toto je jeden z příběhů, které nám ukazují cestu. Bůh někdy dopouští zkoušky, kterými se o nás uchází. Zve nás, abychom v sobě hledali sílu k tomu vydat ze sebe to nejlepší.a nechali ze sebe proudit Boţí lásku, sílu, laskavost, ohleduplnost. A navíc to vzali jako samozřejmou část našeho ţivota. Nejsme přitom sami a v temnotě. Pán nám svítí na cestu svým slovem: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Kor 10, 13) Vyprosme si od Pána důvěru v Něj a v toto Jeho slovo. Vyprosme si sílu oné staré paní z našeho příběhu. Nebojme se a mějme naději: Pán nás i našimi zkouškami provede. S tím se s Vámi, milí čtenáři a milé čtenářky Farního zpravodaje, loučí a Boţí poţehnání Vám vyprošuje P. Jan Kuník Poutní místo Svatý Jan pod Skalou kostel Narození sv. Jana Křtitele s hrobem bl. Ivana poustevníka Poutní místo Svatý Jan pod Skalou se nachází v úzké rokli na levém břehu potoka Loděnice nedaleko hlavní silnice spojující Beroun s Prahou. Nad bývalým klášterním komplexem benediktinů se tyčí do výše 170 m vysoká skalní stěna s nádherným výhledem do okolí. Legenda vypráví, ţe jeskyni, která se později stala součástí klášterního kostela, obýval v 10. století chorvatský poustevník bl. Ivan. V jeskyni byl pokoušen zlými myšlenkami a tak se rozhodl odejít. Při odchodu se mu na návrší pod skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný kříţek, kterým Ivan při pohledu na něj zlé myšlenky zahnal. Po smrti bl. Ivana nechal kníţe Bořivoj jeskyni přebudovat na skromný kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Později

3 slouţil kostel jako proboštství a patřil k benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle. V husitských válkách byl ostrovský klášter srovnán se zemí a mniši nalezli útočiště právě zde. Od konce 16. století vzrůstala úcta k poustevníku Ivanovi jako k dalšímu z patronů ochránců Čech. Od roku 1598 byla praţskými jezuity vedena pravidelná procesí k jeho hrobu. Současná podoba kláštera je dílem barokní přestavby z let Roku 1785 bylo opatství Sv. Jana na Ostrově a Ve Skalách zrušeno, postupně uţíváno jako továrna, zámek, lázně, nemocnice a ústav školských bratří pro výchovu učitelů. Po únoru 1948 slouţilo jako sběrný tábor pro odpůrce komunistického reţimu, dnes je sídlem křesťanské soukromé školy. Kostel Narození sv. Jana Křtitele byl postaven C. Luragem v letech Další úpravy proběhly v roce 1710 pod vedením K. Dientzenhofera nová klenba. Současný interiér kostela je barokní. Hlavnímu oltáři vévodí obraz zachycující předání kříţe sv. Janem Křtitelem poustevníku Ivanovi. Přímo před oltářem je zasklený sarkofág s cínovou rakví bl. Ivana. Nad oltářem stojí velký kříţ dar poutníků ze Starého města praţského. Vzácná je i mramorová křtitelnice z roku Vstup do poustevníkovy jeskyně je přímo v kostele. Najdeme tu kámen se stopami bl. Ivana, jeho kamenné lůţko a sochu. Hned vedle kostela, pod oknem Ivanovy jeskyně vyvěrá silný pramen léčivé vody, tzv. Pramen bl. Ivana. Voda byla v minulosti stáčena do lahví a prodávána jako minerální voda Ivanka. Z původních staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věţ kostela. Významnými místnostmi kláštera jsou refektář (společná jídelna) a prelatura (sídlo církevního hodnostáře). Refektář je bohatě zdoben barokními freskami a plastikami s výjevy ze ţivota bl. Ivana. Pod skálou, jeţ dala jméno obci a klášteru, najdeme na skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříţe. Stojí údajně v místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem. Hlavní pouť je zde na svátek Narození sv. Jana Křtitele anebo v neděli po něm. Pořad bohosluţeb je podle rozpisu duchovní správy v Tetíně. J. Bartoň Sv. Jan Gualbert (12. července) Jan Gualbert vešel do dějin jako zakladatel vallombrosánského řádu (CVUOSB Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis S. Benedikti). Pocházel z blízkosti Florencie, kde se narodil kolem roku 995 a byl potomkem starobylého šlechtického rodu. Jan byl vychován přísnou rukou svého otce, drsného a mnohdy aţ surového vojáka. Přes zjevně náboţenskou výchovu vyznačovala dobu jeho mládí výstřednost všeho druhu. Jeho ţivot změnil otřesný záţitek: jeho příbuzný zavraţdil Janova bratra. Jan - 3 -

4 přísahal pomstu a vydal se na dlouhou cestu hledání vraha. Avšak kdyţ mu stál konečně tváří v tvář a pachatel se mu vrhl se strachem k nohám, Jan mu odpustil. Legenda vypravuje, ţe Jan kdyţ pak navštívil kostel, spatřil jak Jeţíš na kříţi sklonil hlavu na znamení, ţe jednal správně, neboť nejvznešenější pomsta spočívá právě ve šlechetném odpuštění. Jan změnil svůj dosavadní ţivot, litoval dřívějších rodových krutostí a ve svých 18 letech se rozhodnul stát mnichem. V roce 1013 vstoupil do kláštera benediktinského opatství San Miniato u Florencie, kde strávil čtyři roky. Po smrti svého milovaného opata se odebral k poustevníkům sv. Romualda do Camaldoli a po několika letech přijal kněţské svěcení. Kolem roku 1038 se usadil pod pohořím Pratomagno, na poloviční cestě z Camaldoli do Florencie v Toskánsku a postavil pro sebe a stejně smýšlející druhy mohutný klášter na pozemcích, které jim darovala abatyše panenského kláštera sv. Hilaria. Pro velký počet košatých stromů se toto místo nazývalo Vallombrosa (Stinné údolí). Jan dal společenství řeholi, kterou sám sepsal podle řehole sv. Benedikta. Jan stanovil ve svých stanovách přísné rozlišování mezi chórovými mnichy a laickými bratry. Mniši nikdy nesměli opustit klášter, laičtí bratři obstarávali všechny pochůzky mimo klášter, které byly důleţité. Nová pravidla, sepsaná Janem Gualbertem, uznal roku 1070 papeţ Alexandr II. a nazval mnichy řádem vallombroským. Ještě za Janova ţivota bylo vybudováno 12 klášterů tohoto řádu na čele s opatem ve Vallombrose. Vallombrosští nosili oděv šedé barvy z hrubé vlny, a proto se jim někdy říkalo šedí bratři nebo také podle zakladatele gualbertini. Zakladatel řádu Jan Gualbert zemřel při vizitační cestě 12. července 1073 v řádovém klášteře v Passignamu nad jezerem Trasimeno v Toskánsku a byl pochován v tamějším kostele. V roce 1193 byl papeţem Celestinem III. prohlášen za svatého. V dnešní době je patronem lesníků a lesních dělníků, protoţe jeho řeholníci se starali o lesy na svazích hory Pratomagno. Většina znázornění Jana Gualberta vznikla v době rozkvětu vallombrosánského řádu asi od 14. století. Zakladatel řádu je zobrazován většinou v šedém nebo hnědém hábitu, drţí kříţ, berlu nebo knihu. Pouţité materiály: Petr Pracný Český kalendář světců Vera Schauber, H. M. Schindler Rok se svatými V jednom společenství Ţivotní příběhy světců Petr Svoboda

5 Nanebevzetí Panny Marie Bohuslav Reynek Maria na nebe vzata, jako večerní mha zlatá vznesla se do červánků v oliv a smokvoň vánku. Andělé stříbrně šedí s kšticemi z ohnivé mědi vznesli ji Otci a Králi, v závoje slávy ji halí. Země štká tvrda a sucha, nemá jiţ krve ni ducha, křišťály slz jen a sněhu z lesů a polí a břehů srší a krutě se lesknou. Ah, země lodí je tesknou, po věky pluje svou poutí, pluje, a neví, kam plouti V surovém, studeném vání buď její kotvou, ó Paní, do srdce Synova vrytou přepevnou ranou a lítou! V tomto roce 2011 vzpomínáme výročí úmrtí varhaníků 20. výročí úmrtí pana Josefa Harta a 10. výročí pana Miroslava Patáka. Pan Josef Hart se narodil v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Po ukončení studií na praţské konservatoři nastoupil v roce 1947 do Tábora na místo varhaníka a ředitele kůru, kde působil aţ do roku 1990, zemřel v Táboře dne Vedle kaţdodenní povinnosti varhaníka v děkanském kostele vedl i chrámový sbor. Zajištoval hru na varhany při svatebních a pohřebních obřadech v děkanském, později i klokotském kostele. Chrámový sbor, někdy i orchestr, byly neodmyslitelnou součástí slavných bohosluţeb především o vánocích a velikonocích jak v děkanském kostele, později i o poutích a dalších slavnostech Vzpomínka na varhaníky na Klokotech. Věnoval se výuce ţáků na klavír a akordeon. Po otevření táborské smuteční obřadní síně hrál při obřadech posledního rozloučení. Dirigoval táborský orchestr Bolech a ţenský sbor Hlaholu. Byl činný i jako skladatel, především duchovní hudby.

6 Pan Miroslav Paták se narodil 15. srpna 1921 v Táboře. Od mládí hrál na varhany v táborském děkanském, ale i klášterním, někdy i hřbitovním kostele sv. Jakuba. Často hrál na Klokotech, kde vedl za působení Těšitelů do roku 1950 i chrámový sbor. Za 2. světové války byl nasazen v Lipsku, kde zpíval i v opeře a studoval na konservatoři flétnu, varhany a sólový zpěv. Po válce nastoupil na vojnu a byl u opery v Českých Budějovicích a v Teplicích. Po svatbě se odstěhoval do Chotovin, kde hrál na varhany a vedl chrámový sbor. V roce 1968 si postavil v Táboře rodinný domek, chotovinský kostel však neopustil. Kaţdou neděli a svátek ráno časně odjíţděl vlakem hrát do Chotovin a jezdil i hrát s P. Pintířem po všech jeho farnostech Hlasivo, Ratibořské Hory, Pohnání a Draţice, kde končil odpoledne. Pohřby, svatby, poutě, atd. hrál prakticky v širokém okolí aţ do posledních let ţivota s nevšední obětavostí a v posledku i při značných zdravotních potíţích. Zemřel v táborské nemocnici v neděli 28. srpna Ladislav Šotek Maria Calasanz Ziescheová Dokonalá svoboda. Kniha vyšla v Karmelitánském vydavatelství Kostelní vydří v roce 2011 v edici beletrie. Heřman z Althausenu ( ) byl hraběcím synem a později se stal mnichem slavného kláštera v Reichenau u Bodamského jezera. Po prodělání dětské obrny tento chlapec ochrne. Navzdory tomu se časem stává jednou z nejdůleţitějších postav kláštera. Je rovněţ autorem známé modlitby Zdrávas Královno (Salve Regina) a notového přepisu gregoriánského chorálu. Byl velkým učencem své doby vyznal se v hudbě, teologii, matematice a astronomii. Knihy, které doporučujeme Přestoţe Heřman ţije čtyřiatřicet let na vozíku v tichu a samotě ostrovního kláštera, dovede si vytvořit ze zdánlivě znevýhodněného ţivota radostné a svobodné bytí. Zakouší lásku a věrnost blízkých, ale téţ mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Pro své spojení s Kristem se nakonec stává bohatým chudákem, který můţe obdarovat druhé, a to nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, ale i nás, ţijící o tisíc let později. Svým svědectvím odpovídá na palčivou otázku po smyslu ţivota a lidského utrpení, které bývá jeho neoddělitelnou součástí. Autorka knihy, Maria Calasanz Ziescheová ( ), řádová sestra mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieber Frau, působila jako vedoucí internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V mládí poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými osobnostmi regionu. Při té příleţitosti ji velice oslovila světecká postava mnicha Heřmana. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Bylo jí dopřáno u Bodamského jezera i zemřít, coţ bylo jejím přáním. Mnich Heřman je ústřední postavou také v jejím románu Odkaz, který vydalo Karmelitánské nakladatelství uţ v roce

7 Moudrost Silvána z Athosu. Knihu z ruského originálu přeloţila Magdaléna Tázlarová a vydalo jí Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Moţná rovněţ udivovat svou hlubokou pokorou a milosrdenstvím ke všem lidem. Sonja Bachlová je autorkou knihy Příběhy nejen pro nemocné. Kníţka obsahuje 75 krátkých příběhů se silným námětem, který člověka doslova chytí za srdce. Jde o duchovní plody četných rozhovorů autorky se starými a nemocnými lidmi, s nimiţ se setkala v roli ošetřovatelky. Ţivotní těţiště těchto muţů a ţen se posunulo k hledání způsobu, jak se vypořádat s nemocí, případně se stářím a blíţící se smrtí. Mnohé rozhovory vyústily v otázky týkající se Boţí lásky, protoţe s tou se nemocní často setkali způsobem pro ně naprosto novým. Silván z Athosu ( ) se narodil v chudé venkovské rodině v Rusku. Po vojenské sluţbě vstoupil do ruského kláštera na Athosu, kde uţ setrval aţ do smrti. Ač se mu nedostalo formálního vzdělání, přesto jej pro jeho nadpřirozenou moudrost vyhledávaly zástupy lidí. Svatého Silvána nelze potkat a zůstat k víře lhostejný. Jeho vyjadřování je prosté, avšak promlouvá k nám jako ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel po jeho cestách. Také proto má moc oslovovat lidská srdce a uvádět je do Boţích tajemství. Bude nás přitahovat svou průzračností, zapalovat láskou k Bohu. Sonja Bachlová (nar. 1953) mnoho let pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. Současně působí i jako novinářka a autorka knih. Z knížek vybírala M. Skopcová Noc kostelů v klášterním kostele Tento rok se i klášterní kostel zařadil do programu Noc kostelů s bohatým programem. Stěţejním bodem byl večer chval s kapelou Reload, která vznikla jako iniciativa mládeţe Církve katolické a Církve bratrské. Byl to jiţ třetí večer od jejího zaloţení a bylo znát, ţe jej navštívilo mnoho příznivců, neboť v průběhu večera netleskali, neboť jej nevnímali jako koncert, ale jako modlitební setkání Před kapelou Reload se konala 90 minutová multimediální projekce s názvem "Planeta země: nevýslovně krásná a naprosto zmařená". Promítal se dokumentární film "Domov" s ţivým podtextovým komentářem jáhna Tomase a hudebním doprovodem táborského DJ Mushroom alias Martin Petráš. Po té co Bůh stvořil svět, stvořil člověka a řekl "je to velmi dobré" a Bůh člověku poţehnal slovy: Ploďte a mnoţte se, naplňte zem,

8 podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad kaţdým ţivočichem lezoucím po zemi. Exkluzivně ze shora se návštěvníci vydali na cestu kolem světa do těch nejúţasnějších, ale také nejponičenějších krajin nádherná, dech-beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálového pobřeţí na vrchol hor Kilimandţáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáţí v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Divák dostal konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a ţivotního standardu, rozvoj vzdělání. Text prokládán úryvky z knihy Geneze, které zdůraznili, ţe to, co Bůh stvořil, bylo dobré a nás učinil správci. Na konec poslal svého Syna, aby spasil svět. Po dobu celého večera probíhala v podzemní kryptě čajovna, kde bylo moţné si nezávazně popovídat. Jiří Loskot a Marcela Sudková připravili velice intimní prostor, pohodovou atmosféru a výborný turecký čaj. Čajovna byla tak populární, ţe skončila aţ o půlnoci. Mezi tím se od 23 hodin v kostele začal pro náročnější promítat 150 minutový dokumentární velkofilm "Velké ticho" od Philip Groninga. Návštěvníci měli moţnost vejít do jiného světa, kdyţ se po jízdě úzkou cestou, podél skalních svahů a vodopádů, dostali úzkým údolím k původnímu klášteru kartuziánského řádu La Grande Chartreuse. Mniši zde, pod mohutným horským masívem, vedou ještě i dnes ţivot v úplném odloučení od světa. Panuje zde naprosté ticho, vzduch je drsný, nahoře leţí sníh v době, kdy se jinde uţ zelenají louky. Host se za klášterní zdi nedostane, a tak návštěvníci Noci kostelů měli moţnost tam alespoň touto cestou nakouknout v produchovnělé atmosféře posvátného prostoru klášterního kostela. Výstavu KOSTEL365.CZ bylo moţno shlédnout u bočních oltářů. Představovala místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a zastřešovala jejich duchovní cesty a kde nyní potřebují pomoc samotné kostely. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibliţují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, kteří tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, tak i obsahově. Jedná se o podivuhodné dílo. Zpracoval jáhen Tomas

9 Loučení, loučení ach, to je těžká věc Lidovou píseň s tímto názvem jistě znáte. Loučí se v ní mládenec se svou panenkou, ale stejně těţké je, kdyţ se loučí farnost s jáhnem, který v ní působil a on s farností. Loučení patří k ţivotu. Francouzi mají takové krásné přísloví: partir est mourir un peu (ve volném překladu: loučení je tak trochu umírání), neboť vţdy necháme za sebou krásné chvíle, které nás povzbudily či dojaly, neukončenou práci, která musí zůstat leţet ladem, nádherné vzpomínky na společně strávený čas, nedořešené vztahy, které odporoučíme Pánu Loučení je o to více častou součástí kněţského ţivota v této době. Na to jsme byli připraveni od samotného Pána: Tehdy k němu přistoupil jeden zákoník a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu tedy řekl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu." (Mt 8, 19-20) Je to ţivot v odevzdanosti Bohu a je to i kvůli tomu ţivot dobrodruţný doprovázený mnoha nejistotami. I kdyţ mám kněţské svěcení teprve před sebou, mám jiţ bohaté zkušenosti s loučením. Opustil jsem zem, ve které jsem vyrůstal, opustil jsem ţivot ve světě, který jsem měl rád, opustil jsem ţivot v Arše, kde jsem zanechal kamarády, opustil jsem ţivot v semináři, abych mohl slouţit vám, a nyní budu muset opustit i vás, abych mohl slouţit dalším. Samozřejmě je mi smutno, ale zároveň vím, ţe můj smutek je k ničemu a ţe to hlavně není spravedlivé vůči těm, ke kterým budu poslán. Posilují mě přitom slova Jeţíšova: A když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají." A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." (Mk 1, 37-38) A tak se snaţím pomyslně psát závěr dalšího dílu svého ţivota, který jsem mohl proţít s vámi, děkovat Bohu za dobré a těţké, za povedené i nepovedené. Hlavně se snaţím těšit se na ty, ke kterým budu poslán, aby mi Pán připravil půdu, abych je dokázal milovat, jako jsem měl rád vás. Chtěl bych vás prosit o modlitbu, ne tolik za sebe, ale za to, abyste se dokázali více těšit na toho, který vám bude poslán, neţ truchlit nad tím, co ztrácíte, abyste se dokázali radovat z toho, ţe můţete dopřát jiné farnosti tu radost, kterou jsme mohli proţít spolu a abyste překypovali vděčností. A slibuji vám, můj odchod nebude jak v písničce Loučení, loučení : nedám si klobouček na stranu, na panenku (tj. na vás) nezapomenu, a přesto budu vesel Děkuji Vám za všechno, bylo mi s vámi dobře; a pokud jsem někomu ublíţil, pokud jsem se k někomu choval nedůstojně, tak přijměte mou omluvu. Těším se na vaši přítomnost při mém svěcení, primici nebo první mši svaté v naší farnosti a na další setkání, které nám Pán jistě připraví. Váš jáhen Tomas

10 Pán je s námi na všech cestách Drazí přátelé, kdyţ jsem na začátku listopadu 1998 přišel mezi vás do Tábora, zazpíval jsem vám při mši svaté písničku, která začínala slovy: Já k vám přicházím s čistým srdcem svým Byla v ní obsaţena také prosba nechte mne tu ţít, s vámi k Pánu jít. Tenkrát jsem se těţko loučil s Vimperkem, kde jsem strávil více neţ 15 let 2 roky jako kaplan a 13 let jako farář a našel jsem tam mnoho výborných přátel. Děkuji vám, ţe jste mne opravdu s láskou přijali mezi sebe a pomohli mi najít tu svůj nový domov. Bylo mi tu s vámi velmi dobře! Po dalších téměř 13 letech jsem Bohem posílán opět na Šumavu. Poprvé to bylo v roce 1983, kdy jsem byl vysvěcen na kněze a od jsem spolu s P. Rudolfem Kohoutem a P. Janem Preislerem bydlel na vimperské faře a spravovali jsme odtud 8 farností. Mezi nimi také Kvildu obec v šumavských kopcích s posádkou Pohraniční stráţe. Letos bude vysvěcen na kněze náš jáhen Tomas van Zavrel a od půjdeme spolu do Sušice, kde ještě s P. Jendou Turkem vytvoříme tým, který Horní Hrachovice kaple Nejsv. Trojice neděle v hod. Podolí kaple Nanebevzetí Panny Marie neděle v hod. Ratibořice kostel sv. Bartoloměje neděle v hod. Dub kaple Andělů stráţných neděle ve hod. Pohnanec kaple Jména Panny Marie neděle ve hod. Vřesce kaple Panny Marie Bolestné neděle v hod. V neděli 3. července se od hod. uskuteční poutní mše svatá v kostele sv. Prokopa v Pohnání. Mši svatou bude slouţit mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Po Poutě v červenci září bude mít na starosti celkem 16 farností, mezi nimi také Srní ze západu těsně přiléhající ke Kvildě. Dozvěděl jsem se tuto zprávu 28. března, v den 200. výročí narození šumavského rodáka sv. Jana Nep. Neumanna, na Svaté Hoře, pod ochranou Panny Marie. Dekrety mi pan generální vikář mons. Adolf Pintíř předal na biskupství v poslední den mariánského měsíce května, na svátek Navštívení Panny Marie (to je také titul kostela ve Vimperku). Jsem proto přesvědčen, ţe Matka Boţí bude i nadále nade mnou i námi všemi drţet svou ochrannou ruku, kdyţ se nyní obtíţně loučím s vámi, novými přáteli a úţasnými bratry a sestrami v Kristu. Jak všichni víme, na Šumavě je krásně tak někdy přijeďte! Budeme se na vás těšit. A opět písní vyjadřuji: Díky, za kaţdý nový den, který jsem s vámi mohl proţít!!! S přáním hojného Boţího poţehnání P. Václav Hes mši svaté se uskuteční sbírka na opravu varhan v kostele sv. Prokopa.

11 Titulární slavnost kostela Proměnění Páně na hoře Tábor (pouť) oslavíme v neděli mší svatou od 8.30 hod. Hlavní pouť ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech je v sobotu 13. srpna. V 8.00 hod. bude první mše svatá s novokněţským poţehnáním a bude ji slouţit novokněz P. Tomas van Zavrel. Hlavní mši svatou v hod. pak bude slouţit Mons. Jiří Paďour, OFMCap., českobudějovický biskup. Odpoledne bude od hod. beseda s otcem biskupem a v hod. Klokotské hodinky se svátostným poţehnáním. Poutní mši svatou v kostele Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře budeme slavit ve čtvrtek od hod. Krátké zprávy Sbírka z na podporu křesťanské televize NOE vynesla: v Táboře 6.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.000,- Kč v Pohnání 870,- Kč v Ratibořských Horách 380,- Kč Sbírka na potřeby diecéze z vynesla: v Táboře 5.000,- Kč v Sezimově Ústí 3.700,- Kč v Pohnání 1.300,- Kč v Ratibořských Horách 700,- Kč Sbírka při poutní mši svaté 1. května na opravu vnitřních omítek v kostele sv. Vojtěcha v Ratibořských Horách vynesla ,- Kč. Diecézní sbírky v srpnu a září: na Charitu v neděli 7. srpna na bohoslovce v neděli 4. září Domácí hospic Jordán pořádá ve středu od 9:00 do 17:00 hod. den otevřených dveří. Jste srdečně zváni k prohlídce a setkání oslaví papeţ Benedikt XVI. 60. výročí svého kněžského svěcení. Na mnoha místech světa budou 60-ti hodinové adorace, končící o slavnosti Nejsv. Srdce Jeţíšova 1. července. Vikářem táborského vikariátu je od 1. července t.r. P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. z Veselí nad Luţnicí. Od 1. července 2011 budou v Táboře a okolí tito noví duchovní správci: P. Petr Plášil a P. Stanislav Brožka ve farnostech Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Luţnicí, Choustník a Malšice P. Vladimír Koranda ve farnostech Chotoviny, Miličín, Neustupov, Střezimíř, Borotín a Hoštice novokněz P. Vojtěch Vágai bude farním vikářem (kaplanem) v Bechyni a okolí (včetně Opařan) P. Václav Hes a novokněz P. Tomas van Zavrel budou mít od 1. července na starosti ještě s jáhnem Jiřím Voráčkem farnosti Sušice, Dlouhá Ves, Kolinec, Mlázovy, Kašperské Hory, Dobrá Voda u Sušice, Hartmanice, Hůrka, Mouřenec, Prášily, Rejštejn a Srní. P. Jan Kuník bude od 1. července spravovat farnosti Starý Roţmitál, Bohutín a Hvoţďany. Varhanní koncert Ladislava Šotka se zpěvem Karoliny Bubleové-Berkové se připravuje na čtvrtek 14. července od hod. v děkanském kostele v Táboře

12 Kdyţ novomanţel zlomí třetí vidličku o řízek, povídá novomanţelce: Miláčku, tvoje snaha uvařit mi něco dobrého, je opravdu houţevnatá. O dovolené máme s manţelem oddělené loţnice. On spí pod širákem a já ve stanu. Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte náhrobní nápis: Zde odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník. Koenigswald si povzdechne: Chudák Steigermark, musí leţet v hrobě se dvěma úplně cizími lidmi. Sára leţí na smrtelné posteli: Je tady Hugo? Ano, maminko, jsem u tebe. Same, ty taky? Jistě, mami. A táta, kde je táta? Tady, má nejdraţší. Tak kdo ale zůstal v krámě? Teta dává Pepíčkovi atlas a říká: Pepíčku a vaţ si ho, sama jsem ho pouţívala ve škole. A je v něm uţ Amerika? Héj šéfe, zlomila se mi lopata! Tak se opři o míchačku! Včera večer jsme s mojí ţenou vedli trochu hlubší rozhovor o různých ţivotních situacích. Přišla řeč na eutanázii. K tomuto citlivému tématu o volbě mezi ţivotem a smrtí jsem poznamenal: Nechci, abys mě nechala ţít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a ţivený tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, co mě drţí naţivu. Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu. No není hloupá!? Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského Svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. Ptají se: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky Dobře, můţete jít, říkají celníci. Na izraelské hranici celníci znovu najdou bustu Lenina a ptají se ho: Co to je? To se ptají špatně, povídá Roubíček, měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Člověk co přivedl polovinu světa do chudoby, jeden z největších zločinců dvacátého století Dobře, dobře, můţete jít, říkají celníci. Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se. Strýčku, kdo to je? Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je? To je pět kilo neprocleného zlata! Synek přijde ze školy a říká doma: Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku. Jen jsem začal, uţ jsem byl v koncích. Policista zastaví automobil: Pane řidiči, jak mi vysvětlíte, ţe vám nesvítí zadní světla? Řidič vyběhne za vůz a začne srdcervoucně naříkat. Zaskočený policista ho uklidňuje: Přece se nebudete rmoutit pro takovou maličkost. Maličkost? Přívěs, ţena, děti, tchýně A vy řeknete maličkost! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 550 výtisků. Bezplatné.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit.

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit. Farní zpravodaj Letnice 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Choustník a Malšice s přílohou DIALOG V CÍRKVI Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku loučení s choustnickou farností V tomto vydání

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19)

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Farní zpravodajj Na Nový rok Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Dobrý Bože, začali jsme nový rok. Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný. Otvírá se před námi jako něco nového. V nové skutečnosti se zároveň

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 květen 2010 Zpravodaj farnosti: Říčany A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 Milí farníci, vstoupili jsme do nového

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku

Pouť na Třemšín. Následovat Ježíše i v odpočinku FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7 Ročník XI 20. července 2014 Pouť na Třemšín Vážení přátelé v Kristu! Snad si uvědomujeme, že duchovním centrem našich farností či souvisejících

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více