Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara II. 1, České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: OOŽP/4087/2011/Stu Šturmová, DiS ROZHODNUTÍ Výroková část: Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne podal Vladimír Postl (nar ), J. Dobrovského 8/620, České Budějovice, Jitka Postlová (nar ), J. Dobrovského 8/620, České Budějovice, Miroslav Kovaříček (nar ), Průběžná 26/2483, České Budějovice, Ivana Šefrányová (nar ), 5. května 424, Kamenný Újezd, Michaela Švecová (nar ), Svatý Jan nad Malší 70, Svatý Jan nad Malší, Monika Švecová (nar ), Svatý Jan nad Malší 70, Svatý Jan nad Malší, Gabriela Soukupová (nar ), Budovatelská 301, Kamenný Újezd, Alena Fousková (nar ), Na Parcelách 352, Kamenný Újezd, Pavel Soukup (nar ), Bukovec 26, Kamenný Újezd, Vojtěch Soukup (nar ), Dlouhá 14/1030, České Budějovice, Ivanka Postlová (nar ), Na Hlídce 10/2412, Praha, kterého zastupuje OTRUBA & PARTNER s.r.o., provozovna, Husova 33A/636, České Budějovice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Podle 15 vodního zákona v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla: ZTV Plavská ul. Kamenný Újezd - vodovod a kanalizace (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1862/1, 2249, 2277, 2280/1, 2280/14, 2280/19, 2280/22, 2280/24, 2287/12, 2287/47, 2295/10, 2893/1, 2893/7, 2893/8 v katastrálním území Kamenný Újezd, čhp , hydrogeologický rajon 631. Stavební objekty: Kanalizace DN 250, 300 mm dl. 331 m Vodovod HDPE 90/8,2 PE 100, SDR 11 dl. 223 m

2 Č.j. OOZP/4087/2011/Stu str. 2 II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Lubomír Štros; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Budou splněny podmínky provozovatele vodohospodářských sítí tj.: společnost ČEVAK, a.s. ze dne pod čj.: Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: a) Magistrátu města České Budějovice odboru ochrany životního prostředí ze dne č.j.: OOŽP/2636/2011/Urb zvláště: - z oddělení ochrany přírody a krajiny - okolní původní cesty zůstane zachován zelený pás do kterého se vysází nové listnaté stromy v druhé skladbě lípa, javor, případně hlohy, vše s nasazenou korunkou 2,2 m a výše v zeleném pásu VKP nebudou ukládány žádné inženýrské sítě, stromy budou vysázeny do 1 roku od kácení, budou odbornou firmou ošetřeny zbývající perspektivní stromy, po zbudování ZTV bude orgánu ochrany přírody předáno zaměření komunikace a zeleného pásu změna hranic VKP! - Z oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Investor je povinen co nejméně narušovat hydrogeologické a odtokové poměry v území, při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, v dostatečném předstihu projednat časový harmonogram s vlastníky (uživateli) dostatečné zemědělské půdy, provádět stavební a výkopové práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, práce provádět především v době vegetačního klidu, provádět skrývku kulturních vrstev zeminy z dotčených ploch na celé trase odděleně, je nezbytné postarat se o její hospodárné uskladnění pro účely zpětné rekultivace, deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocováním a ztrátami, vyčíslení náhrady škod na porostech bude provedeno na základě skutečného stavu při výstavbě (pracovní pruh), uvést dotčené plochy zemědělské půdy, v souladu s ust. 8 odst. 2 písm. a) zákona do půdního fondu. b) Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne pod č.j.: KHSJC 06020/2011/HOK.CB: - KHS Jč kraje požaduje předložit doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. c) Drážního úřadu ze dne pod zn.: ML-SOL0175/10-2/Kx: - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. - Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. - Stavba bude zajištěna před nepříznivými účinky vibrací a elektrické trakce 25 kv/50hz.. - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 4. Stavba bude dokončena nejpozději do Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a dodržení podmítek správců těchto sítí. 6. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny. 8. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. Veškeré přístupy k přilehlým stavbám budou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., v platném znění. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením. 9. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3 Č.j. OOZP/4087/2011/Stu str. 3 Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 10. Kontrolní prohlídky budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad a budoucí provozovatel tj.: ČEVAK a.s. by měl být před konáním kontrolní prohlídky telefonicky nebo písemně dostatečně předem o konání kontrolní prohlídky upozorněn. 11. Po ukončení prací podá investor vodoprávnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Přílohou žádosti o kolaudační souhlas budou: protokol o předání a převzetí stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy, certifikáty použitých materiálů či prohlášení zhotovitele stavby o použitých materiálech, protokol o provedení kamerové prohlídky kanalizace, protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu, protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí, protokol o proměření signálního vodiče vodovod, protokol o provedení výchozí kontroly požárních hydrantů. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ivanka Postlová, Na Hlídce 10/2412, Praha Vojtěch Soukup, Dlouhá 14/1030, České Budějovice Pavel Soukup, Bukovec 26, Kamenný Újezd Alena Fousková, Na Parcelách 352, Kamenný Újezd Gabriela Soukupová, Budovatelská 301, Kamenný Újezd Monika Švecová, Svatý Jan nad Malší 70, Svatý Jan nad Malší Michaela Švecová, Svatý Jan nad Malší 70, Svatý Jan nad Malší Ivana Šefrányová, 5. května 424, Kamenný Újezd Miroslav Kovaříček, Průběžná 26/2483, České Budějovice Jitka Postlová, J. Dobrovského 8/620, České Budějovice Vladimír Postl, J. Dobrovského 8/620, České Budějovice Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Lubomír Štros (ČKAIT ) prosinec Projektová dokumentace stavby řeší: - Kanalizační stoka je navržena jednotná pro odkanalizování území. Trasy kanalizačních stok jsou navrženy do místních navržených komunikací a soukromých pozemků. Kanalizační stoky jsou navrženy z plastových trub z žebrovaného PP potrubí ULTRA RIB 2 o profilu 335/300 mm a 280/250 mm, SN 8, jednotlivých délek á 5 m. Kanalizační stoka A DN 300 mm o celkové délce 270 m bude napojena na stávající obecní jednotnou kanalizaci DN 800 mm na stávající spadišťovou šachtu KŠ1. Kanalizační stoka B DN 250 mm o délce 51 m je napojena na stoku A v KŠ8 a končí šachtou KŠ9. Kanalizační stoka C DN 250 mm o délce 10 m je napojena na stoku A v KŠ6 a končí šachtou KŠ10. Celková délka kanalizačního potrubí je 331 m. Vodovodní řady budou provedeny z potrubí z HDPE 90/8,2 mm SDR 11, PE 100. Řad A délky 134 m je prodloužením

4 Č.j. OOZP/4087/2011/Stu str. 4 stávajícího řadu v Plavské ulici. Bude veden v celé délce v tělese komunikace a bude ukončen hydrantem H2 v pozemku připraveném pro napojení budoucích stavebních parcel v trase uvažované budoucí přístupové komunikace. Řad B délky 53 m je veden mezi pozemky budoucí výstavby z části pod zpevněnou veřejnou komunikací a z části pod zpevněnou příjezdovou plochu ve vlastnictví majitelů přilehlých pozemků. Řad B bude ukončen hydrantem H3. Řad C délky 36 m je veden jihovýchodním směrem mezi pozemky budoucí výstavby. Řad C bude ukončen hydrantem H4. Celková délka je 223 m. K záměru stavby vydal Magistrát města České Budějovice - stavební úřad územní rozhodnutí pod spis.zn. SU/8308/2010 Sk dne a souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SU/3839/2011 Sk dne Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště České Budějovice, Rudolfovská 80, České Budějovice, Bohumír Šimek, Náměstí 31, Kamenný újezd, MUDr. Jiří Šimek CSc., Žatecká 18/5, Praha, Josefov, Vladimír Schwamberg, Modrá 1977/2, Praha 6, Jana Schwambergová, Chvalšiny 219, Český Krumlov, Václav Klimeš, Budějovická 52, Kamenný Újezd, Marie Klimešová, Budějovická 52, Kamenný Újezd, Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd, Ivana Kovaříčková, 5.května 424, Kamenný Újezd, FINE CONTAKT TECHNOLOGIE s.r.o., Plavnická 120, kamenný Újezd, Michaela Opekarová, Svatý Ján nad Malší 70, Svatý Ján nad Malší, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Stavební správa Plzeň, ČD a.s., Kroupova 11, Plzeň, SDC České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice, Božena Komárková, Polní 546/16, České Budějovice 6, Zdeněk Farkač, Branišov 66, České Budějovice, Věra Farkačová, Branišov 66, České Budějovice, Luděk Honsa, Plavská 566, Kamenný Újezd, Štěpánka Honsová, Plavská 566, Kamenný Újezd, ČEVAK a.s., Severní 8, České Budějovice, E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 6, České Budějovice, Telefonica O2 a.s., Pražská 16, České Budějovice, Povodí Vltavy, s.p., Závod Horní Vltava,Litvínovická 5, České Budějovice 1 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

5 Č.j. OOZP/4087/2011/Stu str. 5 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Ing. Svatopluk Mika vedoucí odboru ochrany životního prostředí Magistrát města České Budějovice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice). Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: Účastníci řízení (dodejky) 1. OTRUBA & PARTNER s.r.o., provozovna, Husova č.p. 636/33A, České Budějovice 5 K umístění na úřední desce: 1. Magistrát města České Budějovice odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na 15 dnů 2. Obecní úřad Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd - se žádostí o vyvěšení na 15dnů Dotčené orgány: (na vědomí) 1. Magistrát města - stavební úřad, Kněžská 19, České Budějovice 1 2. Magistrát města - odbor památkové péče 3. KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, České Budějovice Na vědomí 1. ČEVAK a.s., Severní 8, České Budějovice 2. Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd Účastníkům stavebního řízení podle 109 odst. 1 písm. c) až g) stavebního zákona, mezi které patří rovněž vlastníci dopravní a technické infrastruktury je doručováno veřejnou vyhláškou, dle ustanovení 144 správního řádu v návaznosti na 113 stavebního zákona.

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381508143, fax: 381508109 e-mail: priplata@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Jihočeský

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0035krh* MUPOX0035KRH Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD37257/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více