Význam penzijního připojištění v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam penzijního připojištění v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Význam penzijního připojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Michal Hrubý pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Plzni, dne Michal Hrubý

3 Poděkování : Poděkování patří vedoucímu bakalářské práce panu Dr. Ivanu Jandejskovi za cenné postřehy a rady při zpracování této práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce má za cíl se věnovat tématu Význam penzijního připojištění v ČR. Téma této bakalářské práce jsem si vybral hlavně z toho důvodu, ţe v pojišťovnictví pracuji jiţ osmým rokem a poslední tři roky pro společnost AXA ČR, která vstoupila na český trh fúzí s pojišťovnou Winterthur, jejíţ základním produktem bylo právě penzijní připojištění. Zároveň se stále ještě jedná o jeden z největších penzijních fondů na území České republiky. Penzijní připojištění se státním příspěvkem existuje v České republice od roku Penzijní připojištění vzniklo původně jako snaha státu podpořit občany v individuálním zajištění na důchod. Byla zvolena podpora ve formě dotace ke kaţdé úloţce a následně k těmto dotacím přibyly daňové úlevy. Jedná se ve své podstatě o specifický produkt, který je primárně určen k naspoření dostatečného mnoţství finančních prostředků, které mají slouţit jako doplněk ke státem vyplácené penzi. 1 Proto je vhodné, aby si mladí lidé uvědomovali, ţe je potřebné se na stáří připravit a jednou z mnoha cest můţe být právě penzijní připojištění. Annotation : The aim of this bachelor thesis is focused on the topic The importance of pension insurance in the Czech republic. I have already been working in the insurance business for 8 years and the last three years in company AXA ČR, s.r.o. that is the reason why I choose this topic. AXA entered the Czech market by the merger with Wintertur insurance company which main product was pension insurance and now it still constitutes one of the largest pension funds in the Czech Republic. Pension insurance with state contribution has existed in the Czech Republic since Pension insurance was founded originally as a state s effort to encourage citizens to individual security in retirement. The form of support was chosen as a donation for each deposit and subsequently added to these subsidies and tax breaks. It is therefore appropriate that young people are aware of the need to prepare for old age, and one of the many ways it may be the pension insurance. 1

5 OBSAH Úvod Historie a současný stav penzijního systému v ČR Historie penzijního systému v ČR Penzijní systém - charakteristika Penzijní systém v ČR pilíř (důchodový systém) Účastníci a principy důchodového systému Druhy důchodů Podmínky nároku na penzi Parametry ovlivňující vývoj penzijního pojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Princip penzijního připojištění se státním příspěvkem Právní úprava Vývoj penzijního připojištění Vznik penzijního připojištění Práva účastníků penzijního připojištění Penzijní plán Příspěvky na penzijní připojištění Státní příspěvek Daňové výhody Dávky poskytované z penzijního připojištění Ukončení penzijního připojištění Penzijní fondy v ČR Charakteristika a členové Výběr penzijního fondu Hospodaření penzijního fondu Státní dozor v penzijním připojištění Asociace penzijních fondů Depozitář Popis penzijních fondů v ČR

6 4. Silné a slabé stránky penzijního připojištění Silné stránky penzijního připojištění Slabé stránky penzijního připojištění Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Penzijní připojištění a jeho reforma je jedním z nejčastějších a bezesporu nejaktuálnějších témat současné doby. Poslední dobou se diskutuje o nutnosti reformy, která vyplývá ze současného demografického vývoje ve vyspělých zemích, charakterizovaného výrazným stárnutím populace. Některé státy EU se jiţ reformou začaly zabývat a v některých jiţ dokonce reforma proběhla. V České republice však na reformu stále čekáme. Celá diskuse ohledně naléhavosti důchodové reformy je zaloţena na skutečnosti, ţe se demografické ukazatele vyvíjejí v neprospěch průběţného systému financování penzí a vývoj způsobuje v systému nestabilitu (výdaje vzrůstají, příjmy klesají). Povinné důchodové pojištění pouţívá metodu průběţného financování (PAYG pay as you - go plať, jak jdeš). Peníze, které se vyberou, se neukládají, ale hned se vyplatí ve formě důchodů. Dnešní produktivní obyvatelstvo v tomto systému financuje důchody současnému post-produktivnímu obyvatelstvu penzistům. Trvale vyrovnaný stav mezi vybranými prostředky a vyplácenými penzemi je však při aplikaci tohoto systému nutností. Je tedy více neţ jasné, ţe se důchodový systém zhroutí, jen ještě není jisté, kdy se to stane. Demografický trend v České republice se projevuje stárnutím obyvatelstva neboli růstem procenta jedinců v post-produktivním důchodovém věku. Mezi hlavní příčinu této situace je nutné zařadit zlepšující se zdravotní péči a vybavení zdravotnických zařízení, čímţ se zvyšuje naděje na doţití se vyššího věku a následně tomuto stavu dopomáhá i nízká porodnost. V budoucnu se dokonce předpokládá ještě výraznější trend a jasným důsledkem tedy bude výrazně niţší procento ekonomicky aktivního obyvatelstva. Díky tomu se obavy o udrţitelnost současného průběţného penzijního systému stávají ještě stěţejnějšími, neboť pomyslná propast mezi přijatými příspěvky a vyplacenými důchody se začíná stále více zvětšovat. Podle demografických propočtů uţ v roce 2015 budou lidé nad 60 let tvořit více neţ jednu čtvrtinu obyvatel, v roce 2045 jiţ toto číslo naroste aţ na 35%. Z těchto výše uvedených důvodů je velice důleţité, aby se lidé jiţ při startu své profesní, chcete-li aktivní kariéry, velice pečlivě zamýšleli nad svým zabezpečením ve stáří a nespoléhali pouze na státní důchodový systém. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je základem pro dobrovolný pilíř českého důchodového systému. Samotné spoření probíhá formou pravidelných měsíčních plateb ve prospěch penzijního připojištění. Je to způsob spoření, které stát podporuje formou výhodných státních 7

8 příspěvků. Dále lze vyuţívat daňových výhod, pokud klient spoří alespoň určitou minimální pojistnou dobu a peníze začne čerpat nejdříve při dosaţení šedesáti let věku. Úloţky jsou klientům zhodnoceny nejen státními příspěvky, ale i investicemi fondu. Penzijní fondy nesmějí při investování příliš riskovat, a proto jejich investiční strategie patří spíše ke konzervativní. V neposlední řadě na celé dodrţování této konzervativní strategie dohlíţí dozor v podobě České národní banky. Tato práce si klade za cíl zhodnotit roli penzijního připojištění nejen ze strany realizovaných výhod, ale také zamyslet se nad tím, zda vůbec plní penzijní připojištění svoji stěţejní roli, kterou mu přisoudili naši zákonodárci absencí penzijní reformy, a zda je současná státní podpora v dostatečné míře motivující pro jeho vyuţívání. 8

9 1. Historie a současný stav penzijního připojištění v ČR Historie penzijního systému v ČR V letech bylo zavedeno povinné sociální pojištění pod vlivem Bismarckovy reformy a jednalo o zlomový bod pro české země a rakouskou část Rakouska-Uherska. Co se týče sociální oblasti a jejich právních předpisů, Česká republika našla inspiraci v Rakousku Uhersku, jejichţ právní předpisy následně převzala a dále rozvíjela. Teprve po skončení první světové války se začal formovat ucelený český penzijní systém. Česká republika byla zaloţena v roce Přestoţe Čechy a Slovensko tvořily jednu republiku, jejich důchodové systémy byly přesto odlišné. Důvod byl prostý: Čechy spadaly pod Rakousko a Slovensko pod Uhry. V roce 1924 byl zaloţen jednotný důchodový systém pro dělnickou třídu při budování jednotného systému v Československu. Jednalo se o systém zaloţený na příspěvcích na sociální pojištění a kombinaci paušálních a od mzdy odvozených příspěvků. Následně vznikaly různé systémy pro zaměstnance, pro osoby podnikající a ostatní zájmové skupiny. Dalším významným mezníkem pro Československo byl rok 1948 a přijetí zákona o národním pojištění, který byl na svou dobu velmi moderní a pokrokový a vycházel z Beveridgeova modelu, publikovaném v roce Tento sociální systém byl postaven tak, ţe zde byli do značné míry zrovnoprávněni dělníci a další zaměstnanci. Navíc bylo ještě důchodové pojištění rozšířeno i pro samostatně hospodařící občany. Tato myšlenka však po roce 1948 se změnou politického systému zanikla a všechny systémy, které v minulých obdobích vznikaly, byly sloučeny v jediný průběţně financovaný systém. Další zlom nastal v roce Zákon tehdy ustanovil nový vzorec pro výpočet důchodu. Ten dělil zaměstnance do tří rizikových skupin. Zároveň byl ustanoven důchodový věk 55 let pro ţeny a 60 let pro muţe. V roce 1959 byl přijat zákon, který zmírnil rozdíly mezi vyplácenými dávkami, a to zavedením stropu pro dávky a zároveň zavedl hranici nejvyššího příjmu pro výpočet dávek. V roce 1964 další zákon zavedl nová opatření. První změnou byla úprava důchodového věku u ţen, který nezměnil věkovou hranici 55 let, ale bral v úvahu počet vychovaných 9

10 dětí. Byla také zvýšena minimální doba přispívání na 25 let a dále došlo k zavedení progresivní sazby daně z příjmu na důchody. Posledním zásahem před Sametovou revolucí do důchodového systému, bylo zavedení indexace vyplácených dávek v roce V devadesátých letech minulého století byly postupně přijímány dílčí reformní kroky a začala vznikat současná podoba penzijního systému. V roce 1990 byla odstraněna diskriminace osob samostatně výdělečně činných. O rok později došlo k převedení nemocenského pojištění ze správy odborů a jeho sjednocení s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního zabezpečení. V roce 1992 byly zrušeny preference v penzijním systému, coţ znamenalo, ţe všichni ekonomicky aktivní získali nároky na penzi jiţ podle jednotných podmínek. V roce 1993, došlo k zavedení pojistného jako zvláštní platby mimo daňový systém. V roce následujícím, i díky inspiraci penzijních systémů ve vyspělých zemích, začaly vznikat penzijní fondy. V roce 1996 nabyl účinnosti zákon o důchodovém pojištění. Byla přijata zásadní opatření, jako je postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na penzi. Došlo ke sjednocení systému a změně konstrukce výpočtu důchodů. Cílem bylo zlepšení reakce na vývoj okolních faktorů. Aby v případě nepříznivého demografického vývoje nebylo nutné dramaticky zvyšovat odvodové zatíţení účastníků, obavy ze zvyšování podílu sociálních výdajů na HDP a samozřejmě také, aby penze lépe odráţely vývoj na trhu práce a cen Penzijní systém - charakteristika Penzijní systém je ovlivněn historickým vývojem v dané zemi, postojem lidí, zkušenostmi, demografickým profilem a vlivem ostatních států. Model penzijního systému je v kaţdé zemi specifický. Pro porovnání jednotlivých systémů je nutné si stanovit kritéria, podle kterých je moţno je rozlišit. 10

11 Např.: Kritérium státní garance systému (buď se stát ke garanci zaváţe, nebo nezaváţe), Kritérium (ne)uplatnění principu univerzality (pravidla pro účast na systému se (ne)týkají všech výdělečně činných osob), Kritérium zapojení občanů do systému (buď je zapojení ze zákona povinné či dobrovolné), Kritérium existence a formy solidarity Kritérium konstrukce dávky (jednosloţková, dvousloţková) Kritérium formy správy penzijního systému (státní, veřejná a soukromá), Kritérium daňového zvýhodnění či státní dotace Kritérium vztahu příspěvků a dávek (dávkově definované, příspěvkově definované), Kritérium podoby financování (průběţné financování, fondové financování) Penzijní systém v ČR Většina zemí zavedla tří-pilířový systém. První pilíř je pilíř povinný, státem garantovaný průběţný systém financování. Druhý pilíř jsou povinné fondové úspory. A třetí pilíř je charakterizován jako dobrovolné fondové úspory. V české republice však můţeme hovořit pouze o jakémsi dvou-pilířovém systému. První pilíř vyuţívá sociálního pojištění základní povinný dávkově definovaný a průběţně financovaný. Druhý pilíř (v EU by se spíše jednalo o pilíř třetí) je penzijní připojištění doplňkový, dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř se státním příspěvkem. Součástí doplňkové dobrovolného pilíře je také soukromé ţivotní pojištění. 2 ŠULC, Jaroslav. Alternativní reformy penzijního systému v České republice.1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005, 93 str. ISBN

12 Důchodový systém pilíř (důchodový systém) Na pilíř tzv. sociálního pojištění lze nahlíţet jako na jednotný. Zajištění v případě vzniku sociální události probíhá nerozdílně pro všechny skupiny obyvatel. Účastníkům tohoto systému je státem poskytnuta jistota, ţe nastane-li sociální událost konec produktivního věku, invalidity, úmrtí ţivitele atd., bude ztráta příjmů zajištěna dávkami. Hovoříme o zásluhovosti systému, neboť účast v penzijním systému je pro kaţdého člověka spojena s povinností finančně se podílet na vytváření zdrojů, ze kterých jsou pak dávky vypláceny. Účast vzniká nezávisle na vůli účastníků, protoţe vyplývá ze zákona. Garantem celého systému je stát. Tím, ţe je systém důchodového pojištění financován ze státního rozpočtu, je naplněna zásada zabezpečení obyvatel. Jednotliví účastníci se podílejí na vytváření zdrojů a s těmito nahromaděnými prostředky hospodaří státní orgány, které je také přerozdělují na výdaje na penzijní systém. Přijaté dávky jsou evidovány jako samostatná poloţka příjmy státního rozpočtu. A vyplacené dávky jsou výdajovou stranou státního rozpočtu. Celý systém je postaven na vzájemné solidaritě tzn. mezi generacemi a mezi jednotlivým vrstvami obyvatel (chudí, bohatí). Produktivní jedinci tak vytvářejí zdroje, které jsou pak vynaloţeny na úhradu dávek pro jedince v post-produktivním věku. A také občané s vyššími příjmy se automaticky na tvorbě zdrojů systému podílejí výrazněji neţ občané s příjmy niţšími. 12

13 Účastníci a principy důchodového systému Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje dvě kategorie osob, které se mohou podílet na systému zákonného důchodového pojištění: a) povinní účastníci b) dobrovolní účastníci Povinní účastníci jsou osoby zaměstnané na základě pracovního poměru, osoby vykonávající zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti, OSVČ, osoby (hledající zaměstnání) mající nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti, a příjemci plného invalidního důchodu. Je třeba poznamenat, ţe ZDP nepovaţuje za povinné účastníky osoby zaměstnané na základě dohody o provedení práce. ZDP také umoţňuje některým osobám starším 18 let účastnit se zákonného důchodového pojištění na základě jejich ţádosti Principy důchodového pojištění: sociální solidarita s relativně vysokou příjmovou redistribucí průběţné financování při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby (je umoţněna i dobrovolná účast v systému) systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří, invalidity a úmrtí ţivitele systém je dávkově definovaný systém je jednotný (s určitou odchylkou pro OSVČ) systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se kaţdoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování vyměřovacích základů) stát garantuje systém ekonomicky i právně Druhy důchodů Smyslem penzijního systému je zajistit všem účastníkům jistotu v případě nastalých sociálních událostí: stáří, částečná i plná invalidita a ztráta ţivitele. Všechny tyto situace 3 13

14 jsou zajišťovány ze sociálního pojištění a představují pro člověka sociální riziko dlouhodobého a nepříznivého charakteru. Rozlišujeme tedy tyto druhy penzí: - starobní důchod - částečně nebo plně invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod - sirotčí důchod Důchody můţeme rozdělit do dvou skupin: důchody přímé důchody odvozené Přímé důchody se vyměřují v závislosti na době pojištění a výši výdělku z výpočtové základny jedná se o starobní, plné či částečné invalidní. Odvozené důchody se stanoví z přímého důchodu, který byl nebo měl být pobírán důchody vdovské, vdovecké a sirotčí Podmínky nároku na penzi Důchodový věk u muţů je stanoven na 60 let, u ţen závisí na počtu vychovaných dětí, základní důchodový věk je stanoven na 57 let a krátí se o 1 rok za kaţdé vychované dítě. Dnes je jiţ specifikace odchodu do důchodu dána i rokem narození a dostatečnou dobou pojištění (minimálně 25 let). Tzn., ţe se prodluţuje doba odchodu do důchodu u ročníků mladších. Pokud člověku chybí maximálně tři roky do důchodového věku, má nárok na starobní důchod ještě před dosaţením tohoto věku při splnění podmínky doby pojištění delší neţ 25 let. Nárok na plný invalidní důchod má pojištěnec, který se stal plně invalidní, nesplnil ke dni vzniku invalidity nárok na starobní penzi a přispíval do systému potřebnou dobu. 14

15 Pro přiznání plného invalidního důchodu je potřebná doba pojištění: - do věku 20 let méně neţ 1 rok - od 22 let do 24 let 2 roky - od 24 let do 26 let 3 roky - od 26 let do 28 let 4 roky - nad 28 let 5 let Není-li však splněna tato podmínka potřebné doby přispívání bude účastníkovi přiznán plný invalidní důchod pouze za předpokladu, ţe se tak stalo následkem pracovního úrazu. Invalidní důchod: Nárok na pozůstalostní důchod po zemřelém druhovi vzniká vdově či vdovci v případě, ţe účastník byl příjemcem starobního, plného či částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti získal nárok na plný invalidní důchod, starobní důchod nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Sirotčí důchod: Nárok vzniká nezaopatřenému dítěti, kterému zemře rodič nebo osoba, která měla dítě v náhradní péči. Nárok vzniká jen v případě, ţe rodič byl příjemcem starobního, invalidního důchodu, nebo v den smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na penzi a nebo zemřeli-li v důsledku pracovního úrazu Parametry ovlivňující vývoj penzijního pojištění Vývoj sociálního zabezpečení je ovlivněn: - Ekonomickými parametry (vývoj HDP, vývoj mezd a cen) - Zaměstnaností (vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývoj ekonomické aktivity) - Demografickými parametry (porodnost, úmrtnost, migrace obyvatel, míra závislosti) 15

16 Nejvýznamnější dopad na důchodový systém má zejména demografický vývoj: V dnešní době činí podíl lidí nad 60 let cca 1/5 obyvatel. V roce 2045 uţ to bude více neţ 35% obyvatel. Z toho vyplývá, ţe vzhledem ke sniţujícímu se počtu lidí v produktivním věku, budou příjmy do rozpočtu spíše stagnovat. Oproti tomu výdaje na penzijní systém budou poměrně výrazně narůstat. Tento fakt dostatečně nepřibrzdí ani příliv cizinců. Pokles počtu obyvatel ovlivňuje zejména nízká porodnost. Celosvětový průměr na jednu ţenu je cca 1,34 dítěte. V rozvinutých zemích je na reprodukci obyvatelstva zapotřebí, aby se rodilo alespoň 2,1 dítě na jednu ţenu. Odborníci však na věc nazírají i z druhého pohledu a to, ţe pokles porodnosti nebude u nás představovat ţádnou újmu, spíše naopak se tím zpomalí vyčerpání přírodních zdrojů. Druzí ţijí v přesvědčení, ţe nízká porodnost váţně ohroţuje společnost. Mezi hlavní příčinu poklesu počtu aktivních obyvatel je nutné zařadit zlepšující se zdravotní péči a vybavení zdravotnických zařízení, čímţ se zvyšuje naděje na doţití se vyššího věku a následně tomuto stavu dopomáhá i nízká porodnost. Pokles počtu obyvatel způsobený niţší porodností a proces stárnutí díky zlepšené zdravotní péči má vliv na celkové věkové rozloţení obyvatelstva. Tento úbytek nedokáţe nahradit ani nárůst zahraniční migrace. Populace jednotlivých zemí začala stárnout zdola tzv. věkové pyramidy. 16

17 2. Penzijní připojištění se státním příspěvkem Princip penzijního připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státní příspěvkem (dále jen penzijní připojištění) se rozumí: - shromaţďování peněz účastníků penzijního připojištění a státu - nakládání s těmito prostředky - vyplácení dávek z penzijního připojištění Smyslem penzijního připojištění je především vytvořit si finanční rezervu nad rámec státního důchodu na dobu, kdy jiţ jedinec nevykonává výdělečnou činnost. Jde o to, aby se člověku nezhoršil výrazně ţivotní standard odchodem do důchodu. Kaţdý, komu není lhostejná ţivotní úroveň v důchodu, by o nějakém druhu zajištění měl určitě přemýšlet. Systém sociálního pojištění musí dříve či později projít úpravou. Lépe řečeno úprava tohoto systému je jiţ nevyhnutelná a měla by být aplikována co nejdříve. Penzijní připojištění můţe být jedním z pilířů budoucí důchodové reformy nebo alespoň bude tvořit jeden z doplňků ke starobnímu důchodu. Právě tyto alternativy v podobě penzijních připojištění či jiných individuálních forem spoření pomáhají seniorům v EU udrţet si vysoký ţivotní standard. Je více neţ jasné, ţe v post-produktivním věku nelze spoléhat pouze na stát. Penzijní připojištění funguje na principu klasického měsíčního spoření. Rozdíl je v tom, ţe při uzavření tohoto typu spoření a při splnění podmínek daných státem, je výplata vyplácena formou penze. Celé penzijní připojištění je zaloţeno na příspěvkovém principu. K pravidelnému měsíčnímu příspěvku účastníka se kaţdý měsíc připisuje státní příspěvek a navíc se k těmto příspěvkům připisují kaţdý rok podíly na výnosech z hospodaření fondu. Právě díky státním příspěvkům a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu, představuje penzijní připojištění výhodnou formu zhodnocení finančních prostředků. Dalším faktorem, který dělá penzijní připojištění pro klienta atraktivnější, jsou příspěvky od zaměstnavatele, který můţe na penzijní připojištění za zvýhodněných podmínek přispívat. 17

18 Penzijní připojištění můţe charakterizovat jako následující cyklus: - účastník vloţí peněţní prostředky na penzijní fond - penzijní fond k nim připíše příspěvek ze státního rozpočtu - na účet mohou přispívat zaměstnavatelé a třetí osoby - na účet mohou být připisovány u vybraných penzijních fondů i příspěvky třetí osoby, které jsou připisovány za operace s kreditní kartou - všechny připsané prostředky jsou následně investované v souladu s omezeními - výnos je proporcionálně připisován na účet účastníka - po splnění doby jsou peníze z účtu účastníka vypláceny penzijním fondem ve formě dávek (jeţ tvoří souhrn plateb účastníka, zaměstnavatele, třetí osoby, státního příspěvku a zhodnocení) Právní úprava Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá ze změn provedených zákony: č. 61/1996 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 309/2002 Sb., ve znění zákonů č. 281/2003 Sb., č. 626/2004 Sb. a č. 531/2006 Sb., č. 36/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 70/2006 Sb., č 342/2006 Sb. Pro účely daného zákona se penzijním připojištěním rozumí akumulace peněţních prostředků od účastníků, státních příspěvků a výnosů z hospodaření za účelem zabezpečení doplňkového příjmu nad rámec povinného důchodového pojištění v post-produktivním věku. 18

19 2. 3. Vývoj penzijního připojištění Penzijní připojištění bylo v ČR zavedeno jiţ uváděným zákonem č. 42/1994 Sb., v roce V tomto roce také začaly vznikat první penzijní fondy. Ve vývoji penzijního připojištění lze uvádět dvě etapy: 1. etapa je z období od zavedení penzijního připojištění v roce 1994 do roku etapa zákonem č. 170/1999 novela zahájila novou etapu penzijního připojištění, změny se týkaly: - především úpravy postavení a investiční činnosti penzijních fondů - zvýšení pravomoci orgánů státního dozoru - podmínek pro nárok na dávky penzijního připojištění Hlavním účelem bylo posílení stability a bezpečnosti systému penzijního připojištění 4 V první etapě mohl účastník uplatnit nárok na výplatu starobní penze jiţ při dovršení 50 let věku. Splnil-li tuto podmínku, a zároveň doba placení příspěvků byla minimálně 12 měsíců, mohl jiţ poţádat o jednorázové vyrovnání místo penze. Tyto podmínky mohli občané starší 50 let vyuţívat i jako jakousi alternativní formu krátkodobého spoření, neboť tyto podmínky nebylo obtíţné pro tyto občany splnit. Penzijní připojištění však primárně má slouţit jako nástroj pro vytvoření dostatečné rezervy v důchodovém věku, a proto se od roku 2002 výrazně změnily podmínky. Nárok na výplatu starobní penze se změnil posunutím věkové hranice na 60 let a více s minimální dobou placení příspěvku min. 5 let (tzn. 60 měsíců). Začalo platit tzv. pravidlo 60 na 60. Novela zákona však kromě zpřísnění podmínek přinesla i několik kladných opatření jako navýšení státního příspěvku o 25% a moţnost vyuţití daňových úlev na straně účastníka i zaměstnavatele. Dále byla navýšena hodnota základního kapitálu penzijního fondu z původních ,- Kč na ,- Kč. 4 PŘIBYL, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 8 aktualizované vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2007, 108 str. ISBN

20 2. 4. Vznik penzijního připojištění Penzijní připojištění je součástí dobrovolného doplňkového důchodového systému. Kaţdý se můţe svobodně rozhodnout, zda si toto připojištění uzavře či nikoliv. Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou, která je způsobilá být účastníkem, a penzijním fondem dnem stanoveným ve smlouvě. 5 Kaţdý účastník musí být před uzavřením smlouvy seznámen s penzijním plánem a statutem penzijního fondu, který je nedílnou součástí smlouvy. Účastníkem penzijního připojištění se můţe stát kaţdý občan ČR, který dosáhl 18 let věku, s trvalým pobytem na území ČR. Občané členských států EU se mohou připojistit, jsou-li účastni na zdravotním a sociálním pojištění v ČR. Ostatní občané nečlenských států v případě, ţe mají v ČR trvalý pobyt a přiděleno rodné číslo. Aby se fyzická osoba stala účastníkem, musí uzavřít smlouvu buď s vybraným penzijním fondem, nebo s poradcem oprávněným ke zprostředkování smluv o penzijním připojištění. Účastník má právo smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán obvykle stanovuje výpovědní dobu Práva účastníků penzijního připojištění Kaţdý penzijní fond má povinnost klienty informovat minimálně jedenkrát ročně formou výpisu z účtu penzijního připojištění. Informuje zde o výši všech příspěvků, které eviduje v prospěch nároků účastníků z penzijního připojištění, a o stavu těchto nároků. Dále musí poskytnout informaci o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Kaţdý účastník penzijního připojištění si touto cestou můţe porovnat, jak si daný fond celkově vede a kam investuje peníze svých účastníků. Kolik mají celkově peněz na účtu, díky vlastním příspěvkům, příspěvkům třetích osob, příspěvků zaměstnavatele a připsaným výnosům. Tyto informace má taktéţ fond povinnost uvést potenciálnímu účastníkovi před uzavřením smlouvy. Ještě je musí poskytovat kaţdoročně po skončení konání valné hromady. 5 & 12 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění 20

21 Penzijní plán Penzijní plán je dokument, který podrobně upravuje podmínky smlouvy mezi penzijním fondem a účastníkem penzijního fondu. Je sestavován jako příspěvkově definovaný penzijní plán a výsledná velikost penze závisí na těchto faktorech: - věku, od kterého se poskytuje penze - podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu - souhrnu všech příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka V dokumentu je stanoveno: - úvodní ustanovení a popis základních pojmů - druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných fondem - podmínky vzniku nároku na dávky penzijního připojištění, na dědictví a podmínky pro výplatu dávek starobní penze - výplaty dávek a dědictví - způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění - výpověď a přerušení penzijního připojištění - výši příspěvků - podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků - pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opoţděném nebo nesprávném placení příspěvků - podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí - zásady, podle kterých se účastníci podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu - závěrečná ustanovení Penzijní fondy mohou provádět dílčí úpravy ve svých penzijních plánech, pokud podmínky pro vznik nároků účastníků jsou výhodnější, neţ ukládá zákon, a zároveň nevylučuje-li to zákon. 21

22 Příspěvky na penzijní připojištění Uzavře-li účastník smlouvu o penzijním připojištění, vyplývá mu tím závazek platit penzijnímu fondu příspěvky. Zákon umoţňuje, aby za účastníka platila příspěvky třetí osoba. V tomto případě musí být tato skutečnost předtím písemně oznámena penzijnímu fondu. Dále můţe účastníkovi do penzijního připojištění přispívat i zaměstnavatel. Při vzniku penzijního připojištění vede penzijní fond u svého depozitáře kaţdému účastníkovi jeho osobní účet. Na něm pak eviduje příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka, rozdělené na příspěvky s nárokem na odpočet ze základu daně z příjmu účastníka, na příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky placené ve prospěch účastníka. Odděleně se evidují státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu. Výše příspěvku je individuální. Minimální výše měsíčního příspěvku je 100,- Kč, přičemţ maximální výše příspěvku není omezena. Výše příspěvků se můţe kdykoliv během trvání měnit dle finančních moţností klienta. U příspěvku 100,- Kč je výše státního příspěvku stanovena na 50,- Kč, čímţ se stát snaţí motivovat především mladé lidi, aby začali spořit co nejdříve alespoň s touto minimální sumou. Kolik by si lidé měli spořit, aby si vyrovnali budoucí pokles penzí, závisí na celé řadě věcí: - vývoj státní penze - doba spoření - současný a očekávaný budoucí příjem - věk účastníka a předpokládaný odchod do starobního důchodu - příspěvky třetích osob Průměrný měsíční příspěvek se v současné době pohybuje okolo částky 500,- Kč, která je maximem pro získání státního příspěvku 22

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 61/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 170/1999 Sb. Změna: 170/1999 Sb. (část) Změna: 353/2001 Sb. 42 ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Návrh portfolia produktů pro zabezpečení se na důchodový věk. Tomáš Pešek

Návrh portfolia produktů pro zabezpečení se na důchodový věk. Tomáš Pešek Návrh portfolia produktů pro zabezpečení se na důchodový věk Tomáš Pešek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Obsahem této práce je problematika penzijního systému České republiky. V teoretické části je

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

Projekt návrhu portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk. Bc. Michaela Daníčková

Projekt návrhu portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk. Bc. Michaela Daníčková Projekt návrhu portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk Bc. Michaela Daníčková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce poskytuje informace o moţném soukromém financování

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Finanční portfolio klienta

Finanční portfolio klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Finanční portfolio klienta Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Šedivá Finance, finanční trhy Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Změny 42/1994 Sb. stav k 31.12.2009 X stav k 31.12.2011 [31.12.2011] 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více