Význam penzijního připojištění v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam penzijního připojištění v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Význam penzijního připojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Michal Hrubý pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Plzni, dne Michal Hrubý

3 Poděkování : Poděkování patří vedoucímu bakalářské práce panu Dr. Ivanu Jandejskovi za cenné postřehy a rady při zpracování této práce.

4 Anotace: Tato bakalářská práce má za cíl se věnovat tématu Význam penzijního připojištění v ČR. Téma této bakalářské práce jsem si vybral hlavně z toho důvodu, ţe v pojišťovnictví pracuji jiţ osmým rokem a poslední tři roky pro společnost AXA ČR, která vstoupila na český trh fúzí s pojišťovnou Winterthur, jejíţ základním produktem bylo právě penzijní připojištění. Zároveň se stále ještě jedná o jeden z největších penzijních fondů na území České republiky. Penzijní připojištění se státním příspěvkem existuje v České republice od roku Penzijní připojištění vzniklo původně jako snaha státu podpořit občany v individuálním zajištění na důchod. Byla zvolena podpora ve formě dotace ke kaţdé úloţce a následně k těmto dotacím přibyly daňové úlevy. Jedná se ve své podstatě o specifický produkt, který je primárně určen k naspoření dostatečného mnoţství finančních prostředků, které mají slouţit jako doplněk ke státem vyplácené penzi. 1 Proto je vhodné, aby si mladí lidé uvědomovali, ţe je potřebné se na stáří připravit a jednou z mnoha cest můţe být právě penzijní připojištění. Annotation : The aim of this bachelor thesis is focused on the topic The importance of pension insurance in the Czech republic. I have already been working in the insurance business for 8 years and the last three years in company AXA ČR, s.r.o. that is the reason why I choose this topic. AXA entered the Czech market by the merger with Wintertur insurance company which main product was pension insurance and now it still constitutes one of the largest pension funds in the Czech Republic. Pension insurance with state contribution has existed in the Czech Republic since Pension insurance was founded originally as a state s effort to encourage citizens to individual security in retirement. The form of support was chosen as a donation for each deposit and subsequently added to these subsidies and tax breaks. It is therefore appropriate that young people are aware of the need to prepare for old age, and one of the many ways it may be the pension insurance. 1

5 OBSAH Úvod Historie a současný stav penzijního systému v ČR Historie penzijního systému v ČR Penzijní systém - charakteristika Penzijní systém v ČR pilíř (důchodový systém) Účastníci a principy důchodového systému Druhy důchodů Podmínky nároku na penzi Parametry ovlivňující vývoj penzijního pojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Princip penzijního připojištění se státním příspěvkem Právní úprava Vývoj penzijního připojištění Vznik penzijního připojištění Práva účastníků penzijního připojištění Penzijní plán Příspěvky na penzijní připojištění Státní příspěvek Daňové výhody Dávky poskytované z penzijního připojištění Ukončení penzijního připojištění Penzijní fondy v ČR Charakteristika a členové Výběr penzijního fondu Hospodaření penzijního fondu Státní dozor v penzijním připojištění Asociace penzijních fondů Depozitář Popis penzijních fondů v ČR

6 4. Silné a slabé stránky penzijního připojištění Silné stránky penzijního připojištění Slabé stránky penzijního připojištění Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Penzijní připojištění a jeho reforma je jedním z nejčastějších a bezesporu nejaktuálnějších témat současné doby. Poslední dobou se diskutuje o nutnosti reformy, která vyplývá ze současného demografického vývoje ve vyspělých zemích, charakterizovaného výrazným stárnutím populace. Některé státy EU se jiţ reformou začaly zabývat a v některých jiţ dokonce reforma proběhla. V České republice však na reformu stále čekáme. Celá diskuse ohledně naléhavosti důchodové reformy je zaloţena na skutečnosti, ţe se demografické ukazatele vyvíjejí v neprospěch průběţného systému financování penzí a vývoj způsobuje v systému nestabilitu (výdaje vzrůstají, příjmy klesají). Povinné důchodové pojištění pouţívá metodu průběţného financování (PAYG pay as you - go plať, jak jdeš). Peníze, které se vyberou, se neukládají, ale hned se vyplatí ve formě důchodů. Dnešní produktivní obyvatelstvo v tomto systému financuje důchody současnému post-produktivnímu obyvatelstvu penzistům. Trvale vyrovnaný stav mezi vybranými prostředky a vyplácenými penzemi je však při aplikaci tohoto systému nutností. Je tedy více neţ jasné, ţe se důchodový systém zhroutí, jen ještě není jisté, kdy se to stane. Demografický trend v České republice se projevuje stárnutím obyvatelstva neboli růstem procenta jedinců v post-produktivním důchodovém věku. Mezi hlavní příčinu této situace je nutné zařadit zlepšující se zdravotní péči a vybavení zdravotnických zařízení, čímţ se zvyšuje naděje na doţití se vyššího věku a následně tomuto stavu dopomáhá i nízká porodnost. V budoucnu se dokonce předpokládá ještě výraznější trend a jasným důsledkem tedy bude výrazně niţší procento ekonomicky aktivního obyvatelstva. Díky tomu se obavy o udrţitelnost současného průběţného penzijního systému stávají ještě stěţejnějšími, neboť pomyslná propast mezi přijatými příspěvky a vyplacenými důchody se začíná stále více zvětšovat. Podle demografických propočtů uţ v roce 2015 budou lidé nad 60 let tvořit více neţ jednu čtvrtinu obyvatel, v roce 2045 jiţ toto číslo naroste aţ na 35%. Z těchto výše uvedených důvodů je velice důleţité, aby se lidé jiţ při startu své profesní, chcete-li aktivní kariéry, velice pečlivě zamýšleli nad svým zabezpečením ve stáří a nespoléhali pouze na státní důchodový systém. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je základem pro dobrovolný pilíř českého důchodového systému. Samotné spoření probíhá formou pravidelných měsíčních plateb ve prospěch penzijního připojištění. Je to způsob spoření, které stát podporuje formou výhodných státních 7

8 příspěvků. Dále lze vyuţívat daňových výhod, pokud klient spoří alespoň určitou minimální pojistnou dobu a peníze začne čerpat nejdříve při dosaţení šedesáti let věku. Úloţky jsou klientům zhodnoceny nejen státními příspěvky, ale i investicemi fondu. Penzijní fondy nesmějí při investování příliš riskovat, a proto jejich investiční strategie patří spíše ke konzervativní. V neposlední řadě na celé dodrţování této konzervativní strategie dohlíţí dozor v podobě České národní banky. Tato práce si klade za cíl zhodnotit roli penzijního připojištění nejen ze strany realizovaných výhod, ale také zamyslet se nad tím, zda vůbec plní penzijní připojištění svoji stěţejní roli, kterou mu přisoudili naši zákonodárci absencí penzijní reformy, a zda je současná státní podpora v dostatečné míře motivující pro jeho vyuţívání. 8

9 1. Historie a současný stav penzijního připojištění v ČR Historie penzijního systému v ČR V letech bylo zavedeno povinné sociální pojištění pod vlivem Bismarckovy reformy a jednalo o zlomový bod pro české země a rakouskou část Rakouska-Uherska. Co se týče sociální oblasti a jejich právních předpisů, Česká republika našla inspiraci v Rakousku Uhersku, jejichţ právní předpisy následně převzala a dále rozvíjela. Teprve po skončení první světové války se začal formovat ucelený český penzijní systém. Česká republika byla zaloţena v roce Přestoţe Čechy a Slovensko tvořily jednu republiku, jejich důchodové systémy byly přesto odlišné. Důvod byl prostý: Čechy spadaly pod Rakousko a Slovensko pod Uhry. V roce 1924 byl zaloţen jednotný důchodový systém pro dělnickou třídu při budování jednotného systému v Československu. Jednalo se o systém zaloţený na příspěvcích na sociální pojištění a kombinaci paušálních a od mzdy odvozených příspěvků. Následně vznikaly různé systémy pro zaměstnance, pro osoby podnikající a ostatní zájmové skupiny. Dalším významným mezníkem pro Československo byl rok 1948 a přijetí zákona o národním pojištění, který byl na svou dobu velmi moderní a pokrokový a vycházel z Beveridgeova modelu, publikovaném v roce Tento sociální systém byl postaven tak, ţe zde byli do značné míry zrovnoprávněni dělníci a další zaměstnanci. Navíc bylo ještě důchodové pojištění rozšířeno i pro samostatně hospodařící občany. Tato myšlenka však po roce 1948 se změnou politického systému zanikla a všechny systémy, které v minulých obdobích vznikaly, byly sloučeny v jediný průběţně financovaný systém. Další zlom nastal v roce Zákon tehdy ustanovil nový vzorec pro výpočet důchodu. Ten dělil zaměstnance do tří rizikových skupin. Zároveň byl ustanoven důchodový věk 55 let pro ţeny a 60 let pro muţe. V roce 1959 byl přijat zákon, který zmírnil rozdíly mezi vyplácenými dávkami, a to zavedením stropu pro dávky a zároveň zavedl hranici nejvyššího příjmu pro výpočet dávek. V roce 1964 další zákon zavedl nová opatření. První změnou byla úprava důchodového věku u ţen, který nezměnil věkovou hranici 55 let, ale bral v úvahu počet vychovaných 9

10 dětí. Byla také zvýšena minimální doba přispívání na 25 let a dále došlo k zavedení progresivní sazby daně z příjmu na důchody. Posledním zásahem před Sametovou revolucí do důchodového systému, bylo zavedení indexace vyplácených dávek v roce V devadesátých letech minulého století byly postupně přijímány dílčí reformní kroky a začala vznikat současná podoba penzijního systému. V roce 1990 byla odstraněna diskriminace osob samostatně výdělečně činných. O rok později došlo k převedení nemocenského pojištění ze správy odborů a jeho sjednocení s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního zabezpečení. V roce 1992 byly zrušeny preference v penzijním systému, coţ znamenalo, ţe všichni ekonomicky aktivní získali nároky na penzi jiţ podle jednotných podmínek. V roce 1993, došlo k zavedení pojistného jako zvláštní platby mimo daňový systém. V roce následujícím, i díky inspiraci penzijních systémů ve vyspělých zemích, začaly vznikat penzijní fondy. V roce 1996 nabyl účinnosti zákon o důchodovém pojištění. Byla přijata zásadní opatření, jako je postupné zvyšování věkové hranice pro nárok na penzi. Došlo ke sjednocení systému a změně konstrukce výpočtu důchodů. Cílem bylo zlepšení reakce na vývoj okolních faktorů. Aby v případě nepříznivého demografického vývoje nebylo nutné dramaticky zvyšovat odvodové zatíţení účastníků, obavy ze zvyšování podílu sociálních výdajů na HDP a samozřejmě také, aby penze lépe odráţely vývoj na trhu práce a cen Penzijní systém - charakteristika Penzijní systém je ovlivněn historickým vývojem v dané zemi, postojem lidí, zkušenostmi, demografickým profilem a vlivem ostatních států. Model penzijního systému je v kaţdé zemi specifický. Pro porovnání jednotlivých systémů je nutné si stanovit kritéria, podle kterých je moţno je rozlišit. 10

11 Např.: Kritérium státní garance systému (buď se stát ke garanci zaváţe, nebo nezaváţe), Kritérium (ne)uplatnění principu univerzality (pravidla pro účast na systému se (ne)týkají všech výdělečně činných osob), Kritérium zapojení občanů do systému (buď je zapojení ze zákona povinné či dobrovolné), Kritérium existence a formy solidarity Kritérium konstrukce dávky (jednosloţková, dvousloţková) Kritérium formy správy penzijního systému (státní, veřejná a soukromá), Kritérium daňového zvýhodnění či státní dotace Kritérium vztahu příspěvků a dávek (dávkově definované, příspěvkově definované), Kritérium podoby financování (průběţné financování, fondové financování) Penzijní systém v ČR Většina zemí zavedla tří-pilířový systém. První pilíř je pilíř povinný, státem garantovaný průběţný systém financování. Druhý pilíř jsou povinné fondové úspory. A třetí pilíř je charakterizován jako dobrovolné fondové úspory. V české republice však můţeme hovořit pouze o jakémsi dvou-pilířovém systému. První pilíř vyuţívá sociálního pojištění základní povinný dávkově definovaný a průběţně financovaný. Druhý pilíř (v EU by se spíše jednalo o pilíř třetí) je penzijní připojištění doplňkový, dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř se státním příspěvkem. Součástí doplňkové dobrovolného pilíře je také soukromé ţivotní pojištění. 2 ŠULC, Jaroslav. Alternativní reformy penzijního systému v České republice.1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005, 93 str. ISBN

12 Důchodový systém pilíř (důchodový systém) Na pilíř tzv. sociálního pojištění lze nahlíţet jako na jednotný. Zajištění v případě vzniku sociální události probíhá nerozdílně pro všechny skupiny obyvatel. Účastníkům tohoto systému je státem poskytnuta jistota, ţe nastane-li sociální událost konec produktivního věku, invalidity, úmrtí ţivitele atd., bude ztráta příjmů zajištěna dávkami. Hovoříme o zásluhovosti systému, neboť účast v penzijním systému je pro kaţdého člověka spojena s povinností finančně se podílet na vytváření zdrojů, ze kterých jsou pak dávky vypláceny. Účast vzniká nezávisle na vůli účastníků, protoţe vyplývá ze zákona. Garantem celého systému je stát. Tím, ţe je systém důchodového pojištění financován ze státního rozpočtu, je naplněna zásada zabezpečení obyvatel. Jednotliví účastníci se podílejí na vytváření zdrojů a s těmito nahromaděnými prostředky hospodaří státní orgány, které je také přerozdělují na výdaje na penzijní systém. Přijaté dávky jsou evidovány jako samostatná poloţka příjmy státního rozpočtu. A vyplacené dávky jsou výdajovou stranou státního rozpočtu. Celý systém je postaven na vzájemné solidaritě tzn. mezi generacemi a mezi jednotlivým vrstvami obyvatel (chudí, bohatí). Produktivní jedinci tak vytvářejí zdroje, které jsou pak vynaloţeny na úhradu dávek pro jedince v post-produktivním věku. A také občané s vyššími příjmy se automaticky na tvorbě zdrojů systému podílejí výrazněji neţ občané s příjmy niţšími. 12

13 Účastníci a principy důchodového systému Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje dvě kategorie osob, které se mohou podílet na systému zákonného důchodového pojištění: a) povinní účastníci b) dobrovolní účastníci Povinní účastníci jsou osoby zaměstnané na základě pracovního poměru, osoby vykonávající zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti, OSVČ, osoby (hledající zaměstnání) mající nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti, a příjemci plného invalidního důchodu. Je třeba poznamenat, ţe ZDP nepovaţuje za povinné účastníky osoby zaměstnané na základě dohody o provedení práce. ZDP také umoţňuje některým osobám starším 18 let účastnit se zákonného důchodového pojištění na základě jejich ţádosti Principy důchodového pojištění: sociální solidarita s relativně vysokou příjmovou redistribucí průběţné financování při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby (je umoţněna i dobrovolná účast v systému) systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří, invalidity a úmrtí ţivitele systém je dávkově definovaný systém je jednotný (s určitou odchylkou pro OSVČ) systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se kaţdoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování vyměřovacích základů) stát garantuje systém ekonomicky i právně Druhy důchodů Smyslem penzijního systému je zajistit všem účastníkům jistotu v případě nastalých sociálních událostí: stáří, částečná i plná invalidita a ztráta ţivitele. Všechny tyto situace 3 13

14 jsou zajišťovány ze sociálního pojištění a představují pro člověka sociální riziko dlouhodobého a nepříznivého charakteru. Rozlišujeme tedy tyto druhy penzí: - starobní důchod - částečně nebo plně invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod - sirotčí důchod Důchody můţeme rozdělit do dvou skupin: důchody přímé důchody odvozené Přímé důchody se vyměřují v závislosti na době pojištění a výši výdělku z výpočtové základny jedná se o starobní, plné či částečné invalidní. Odvozené důchody se stanoví z přímého důchodu, který byl nebo měl být pobírán důchody vdovské, vdovecké a sirotčí Podmínky nároku na penzi Důchodový věk u muţů je stanoven na 60 let, u ţen závisí na počtu vychovaných dětí, základní důchodový věk je stanoven na 57 let a krátí se o 1 rok za kaţdé vychované dítě. Dnes je jiţ specifikace odchodu do důchodu dána i rokem narození a dostatečnou dobou pojištění (minimálně 25 let). Tzn., ţe se prodluţuje doba odchodu do důchodu u ročníků mladších. Pokud člověku chybí maximálně tři roky do důchodového věku, má nárok na starobní důchod ještě před dosaţením tohoto věku při splnění podmínky doby pojištění delší neţ 25 let. Nárok na plný invalidní důchod má pojištěnec, který se stal plně invalidní, nesplnil ke dni vzniku invalidity nárok na starobní penzi a přispíval do systému potřebnou dobu. 14

15 Pro přiznání plného invalidního důchodu je potřebná doba pojištění: - do věku 20 let méně neţ 1 rok - od 22 let do 24 let 2 roky - od 24 let do 26 let 3 roky - od 26 let do 28 let 4 roky - nad 28 let 5 let Není-li však splněna tato podmínka potřebné doby přispívání bude účastníkovi přiznán plný invalidní důchod pouze za předpokladu, ţe se tak stalo následkem pracovního úrazu. Invalidní důchod: Nárok na pozůstalostní důchod po zemřelém druhovi vzniká vdově či vdovci v případě, ţe účastník byl příjemcem starobního, plného či částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti získal nárok na plný invalidní důchod, starobní důchod nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Sirotčí důchod: Nárok vzniká nezaopatřenému dítěti, kterému zemře rodič nebo osoba, která měla dítě v náhradní péči. Nárok vzniká jen v případě, ţe rodič byl příjemcem starobního, invalidního důchodu, nebo v den smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na penzi a nebo zemřeli-li v důsledku pracovního úrazu Parametry ovlivňující vývoj penzijního pojištění Vývoj sociálního zabezpečení je ovlivněn: - Ekonomickými parametry (vývoj HDP, vývoj mezd a cen) - Zaměstnaností (vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývoj ekonomické aktivity) - Demografickými parametry (porodnost, úmrtnost, migrace obyvatel, míra závislosti) 15

16 Nejvýznamnější dopad na důchodový systém má zejména demografický vývoj: V dnešní době činí podíl lidí nad 60 let cca 1/5 obyvatel. V roce 2045 uţ to bude více neţ 35% obyvatel. Z toho vyplývá, ţe vzhledem ke sniţujícímu se počtu lidí v produktivním věku, budou příjmy do rozpočtu spíše stagnovat. Oproti tomu výdaje na penzijní systém budou poměrně výrazně narůstat. Tento fakt dostatečně nepřibrzdí ani příliv cizinců. Pokles počtu obyvatel ovlivňuje zejména nízká porodnost. Celosvětový průměr na jednu ţenu je cca 1,34 dítěte. V rozvinutých zemích je na reprodukci obyvatelstva zapotřebí, aby se rodilo alespoň 2,1 dítě na jednu ţenu. Odborníci však na věc nazírají i z druhého pohledu a to, ţe pokles porodnosti nebude u nás představovat ţádnou újmu, spíše naopak se tím zpomalí vyčerpání přírodních zdrojů. Druzí ţijí v přesvědčení, ţe nízká porodnost váţně ohroţuje společnost. Mezi hlavní příčinu poklesu počtu aktivních obyvatel je nutné zařadit zlepšující se zdravotní péči a vybavení zdravotnických zařízení, čímţ se zvyšuje naděje na doţití se vyššího věku a následně tomuto stavu dopomáhá i nízká porodnost. Pokles počtu obyvatel způsobený niţší porodností a proces stárnutí díky zlepšené zdravotní péči má vliv na celkové věkové rozloţení obyvatelstva. Tento úbytek nedokáţe nahradit ani nárůst zahraniční migrace. Populace jednotlivých zemí začala stárnout zdola tzv. věkové pyramidy. 16

17 2. Penzijní připojištění se státním příspěvkem Princip penzijního připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státní příspěvkem (dále jen penzijní připojištění) se rozumí: - shromaţďování peněz účastníků penzijního připojištění a státu - nakládání s těmito prostředky - vyplácení dávek z penzijního připojištění Smyslem penzijního připojištění je především vytvořit si finanční rezervu nad rámec státního důchodu na dobu, kdy jiţ jedinec nevykonává výdělečnou činnost. Jde o to, aby se člověku nezhoršil výrazně ţivotní standard odchodem do důchodu. Kaţdý, komu není lhostejná ţivotní úroveň v důchodu, by o nějakém druhu zajištění měl určitě přemýšlet. Systém sociálního pojištění musí dříve či později projít úpravou. Lépe řečeno úprava tohoto systému je jiţ nevyhnutelná a měla by být aplikována co nejdříve. Penzijní připojištění můţe být jedním z pilířů budoucí důchodové reformy nebo alespoň bude tvořit jeden z doplňků ke starobnímu důchodu. Právě tyto alternativy v podobě penzijních připojištění či jiných individuálních forem spoření pomáhají seniorům v EU udrţet si vysoký ţivotní standard. Je více neţ jasné, ţe v post-produktivním věku nelze spoléhat pouze na stát. Penzijní připojištění funguje na principu klasického měsíčního spoření. Rozdíl je v tom, ţe při uzavření tohoto typu spoření a při splnění podmínek daných státem, je výplata vyplácena formou penze. Celé penzijní připojištění je zaloţeno na příspěvkovém principu. K pravidelnému měsíčnímu příspěvku účastníka se kaţdý měsíc připisuje státní příspěvek a navíc se k těmto příspěvkům připisují kaţdý rok podíly na výnosech z hospodaření fondu. Právě díky státním příspěvkům a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu, představuje penzijní připojištění výhodnou formu zhodnocení finančních prostředků. Dalším faktorem, který dělá penzijní připojištění pro klienta atraktivnější, jsou příspěvky od zaměstnavatele, který můţe na penzijní připojištění za zvýhodněných podmínek přispívat. 17

18 Penzijní připojištění můţe charakterizovat jako následující cyklus: - účastník vloţí peněţní prostředky na penzijní fond - penzijní fond k nim připíše příspěvek ze státního rozpočtu - na účet mohou přispívat zaměstnavatelé a třetí osoby - na účet mohou být připisovány u vybraných penzijních fondů i příspěvky třetí osoby, které jsou připisovány za operace s kreditní kartou - všechny připsané prostředky jsou následně investované v souladu s omezeními - výnos je proporcionálně připisován na účet účastníka - po splnění doby jsou peníze z účtu účastníka vypláceny penzijním fondem ve formě dávek (jeţ tvoří souhrn plateb účastníka, zaměstnavatele, třetí osoby, státního příspěvku a zhodnocení) Právní úprava Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá ze změn provedených zákony: č. 61/1996 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 309/2002 Sb., ve znění zákonů č. 281/2003 Sb., č. 626/2004 Sb. a č. 531/2006 Sb., č. 36/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 70/2006 Sb., č 342/2006 Sb. Pro účely daného zákona se penzijním připojištěním rozumí akumulace peněţních prostředků od účastníků, státních příspěvků a výnosů z hospodaření za účelem zabezpečení doplňkového příjmu nad rámec povinného důchodového pojištění v post-produktivním věku. 18

19 2. 3. Vývoj penzijního připojištění Penzijní připojištění bylo v ČR zavedeno jiţ uváděným zákonem č. 42/1994 Sb., v roce V tomto roce také začaly vznikat první penzijní fondy. Ve vývoji penzijního připojištění lze uvádět dvě etapy: 1. etapa je z období od zavedení penzijního připojištění v roce 1994 do roku etapa zákonem č. 170/1999 novela zahájila novou etapu penzijního připojištění, změny se týkaly: - především úpravy postavení a investiční činnosti penzijních fondů - zvýšení pravomoci orgánů státního dozoru - podmínek pro nárok na dávky penzijního připojištění Hlavním účelem bylo posílení stability a bezpečnosti systému penzijního připojištění 4 V první etapě mohl účastník uplatnit nárok na výplatu starobní penze jiţ při dovršení 50 let věku. Splnil-li tuto podmínku, a zároveň doba placení příspěvků byla minimálně 12 měsíců, mohl jiţ poţádat o jednorázové vyrovnání místo penze. Tyto podmínky mohli občané starší 50 let vyuţívat i jako jakousi alternativní formu krátkodobého spoření, neboť tyto podmínky nebylo obtíţné pro tyto občany splnit. Penzijní připojištění však primárně má slouţit jako nástroj pro vytvoření dostatečné rezervy v důchodovém věku, a proto se od roku 2002 výrazně změnily podmínky. Nárok na výplatu starobní penze se změnil posunutím věkové hranice na 60 let a více s minimální dobou placení příspěvku min. 5 let (tzn. 60 měsíců). Začalo platit tzv. pravidlo 60 na 60. Novela zákona však kromě zpřísnění podmínek přinesla i několik kladných opatření jako navýšení státního příspěvku o 25% a moţnost vyuţití daňových úlev na straně účastníka i zaměstnavatele. Dále byla navýšena hodnota základního kapitálu penzijního fondu z původních ,- Kč na ,- Kč. 4 PŘIBYL, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 8 aktualizované vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2007, 108 str. ISBN

20 2. 4. Vznik penzijního připojištění Penzijní připojištění je součástí dobrovolného doplňkového důchodového systému. Kaţdý se můţe svobodně rozhodnout, zda si toto připojištění uzavře či nikoliv. Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou, která je způsobilá být účastníkem, a penzijním fondem dnem stanoveným ve smlouvě. 5 Kaţdý účastník musí být před uzavřením smlouvy seznámen s penzijním plánem a statutem penzijního fondu, který je nedílnou součástí smlouvy. Účastníkem penzijního připojištění se můţe stát kaţdý občan ČR, který dosáhl 18 let věku, s trvalým pobytem na území ČR. Občané členských států EU se mohou připojistit, jsou-li účastni na zdravotním a sociálním pojištění v ČR. Ostatní občané nečlenských států v případě, ţe mají v ČR trvalý pobyt a přiděleno rodné číslo. Aby se fyzická osoba stala účastníkem, musí uzavřít smlouvu buď s vybraným penzijním fondem, nebo s poradcem oprávněným ke zprostředkování smluv o penzijním připojištění. Účastník má právo smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán obvykle stanovuje výpovědní dobu Práva účastníků penzijního připojištění Kaţdý penzijní fond má povinnost klienty informovat minimálně jedenkrát ročně formou výpisu z účtu penzijního připojištění. Informuje zde o výši všech příspěvků, které eviduje v prospěch nároků účastníků z penzijního připojištění, a o stavu těchto nároků. Dále musí poskytnout informaci o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Kaţdý účastník penzijního připojištění si touto cestou můţe porovnat, jak si daný fond celkově vede a kam investuje peníze svých účastníků. Kolik mají celkově peněz na účtu, díky vlastním příspěvkům, příspěvkům třetích osob, příspěvků zaměstnavatele a připsaným výnosům. Tyto informace má taktéţ fond povinnost uvést potenciálnímu účastníkovi před uzavřením smlouvy. Ještě je musí poskytovat kaţdoročně po skončení konání valné hromady. 5 & 12 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., v platném znění 20

21 Penzijní plán Penzijní plán je dokument, který podrobně upravuje podmínky smlouvy mezi penzijním fondem a účastníkem penzijního fondu. Je sestavován jako příspěvkově definovaný penzijní plán a výsledná velikost penze závisí na těchto faktorech: - věku, od kterého se poskytuje penze - podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu - souhrnu všech příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka V dokumentu je stanoveno: - úvodní ustanovení a popis základních pojmů - druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných fondem - podmínky vzniku nároku na dávky penzijního připojištění, na dědictví a podmínky pro výplatu dávek starobní penze - výplaty dávek a dědictví - způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění - výpověď a přerušení penzijního připojištění - výši příspěvků - podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků - pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opoţděném nebo nesprávném placení příspěvků - podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí - zásady, podle kterých se účastníci podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu - závěrečná ustanovení Penzijní fondy mohou provádět dílčí úpravy ve svých penzijních plánech, pokud podmínky pro vznik nároků účastníků jsou výhodnější, neţ ukládá zákon, a zároveň nevylučuje-li to zákon. 21

22 Příspěvky na penzijní připojištění Uzavře-li účastník smlouvu o penzijním připojištění, vyplývá mu tím závazek platit penzijnímu fondu příspěvky. Zákon umoţňuje, aby za účastníka platila příspěvky třetí osoba. V tomto případě musí být tato skutečnost předtím písemně oznámena penzijnímu fondu. Dále můţe účastníkovi do penzijního připojištění přispívat i zaměstnavatel. Při vzniku penzijního připojištění vede penzijní fond u svého depozitáře kaţdému účastníkovi jeho osobní účet. Na něm pak eviduje příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka, rozdělené na příspěvky s nárokem na odpočet ze základu daně z příjmu účastníka, na příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky placené ve prospěch účastníka. Odděleně se evidují státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu. Výše příspěvku je individuální. Minimální výše měsíčního příspěvku je 100,- Kč, přičemţ maximální výše příspěvku není omezena. Výše příspěvků se můţe kdykoliv během trvání měnit dle finančních moţností klienta. U příspěvku 100,- Kč je výše státního příspěvku stanovena na 50,- Kč, čímţ se stát snaţí motivovat především mladé lidi, aby začali spořit co nejdříve alespoň s touto minimální sumou. Kolik by si lidé měli spořit, aby si vyrovnali budoucí pokles penzí, závisí na celé řadě věcí: - vývoj státní penze - doba spoření - současný a očekávaný budoucí příjem - věk účastníka a předpokládaný odchod do starobního důchodu - příspěvky třetích osob Průměrný měsíční příspěvek se v současné době pohybuje okolo částky 500,- Kč, která je maximem pro získání státního příspěvku 22

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Penzijní připojištění v České republice Michaela Molnárová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění

Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění (Comparison of the capital life insurance and the

Více

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů Bc. Martina Kašíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je zprostředkovat pohled na současnou situaci

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří

Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří Retirement income insurance and its importance to provision in old

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR

ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR Bankovní institut vysoká škola Bankovnictví a pojišťovnictví ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR Bakalářská práce Autor: Filip Koch Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Alena MAAYTOVÁ,

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IVb DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona se týká oblasti dosud upravované zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace důchodového systému v České republice a v Německu Comparison of the pension system in the Czech Republic and Germany Bc. Hana

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Irena Pěnčíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Bc. Klára Šteffková Brno

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji

Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Vnímání zdravotních pojišťoven v Jihočeském kraji DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Michaela Hyková Vedoucí práce: JUDr. Boţena Kučerová,

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zhodnocení významu evidenčních listů důchodového pojištění Diplomová práce Bc. Veronika Vorobljevová Duben 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy spojené s výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění The Currant Problems Connected to the Draft of the Insurance

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Komerční zdravotní pojištění

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Komerční zdravotní pojištění Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komerční zdravotní pojištění Markéta Placáková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně, veškeré literární prameny a informace,

Více

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana Bubeníková Studijní obor: Finance, Specializace: Pojišťovnictví

Více