Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ŘÍJEN 2014 Modlitba růžence může být, zvláště v říjnu, vhodnou odpovědí na válečné situace ve světě.

2 Úvodní slovo Během měsíce září se na konci jedné mše svaté v ohláškách četl dopis otce arcibiskupa Jana reagující na neustálé zprávy o utrpení lidí v současných válkách na Ukrajině, Blízkém či Středním východě nebo v Africe, které jsou často spojené s pronásledováním křesťanů. Vyzýval věřící k maximálnímu zapojení do dne postu, který vyhlásí farnost a do prosebných adoračních pobožností. Zatím jsem nic nevyhlašoval. Čekal jsem, jestli se někdo sám ozve. Prozatím nemám v úmyslu nic takového vyhlašovat, jedině že by byl zájem z řad věřících. Myslím si, že každému z nás to leží na srdci spolu s dalšími věcmi, které na nás doléhají. Může to být pro nás impuls znovu objevit a oživit tradiční prostředky duchovního života. Například prožívat každý pátek, pokud na něj nepřipadne slavnost, jako den pokání spojený s odříkáním či kajícím skutkem právě za mír ve světě, za trpící a za pronásledované křesťany. S obdobným úmyslem bychom se mohli zúčastnit na nějakou chvíli páteční tiché adorace v Hejčíně. Na začátku října jako měsíce modlitby růžence stojí za to připomenout, že papež, nyní již svatý Jan Pavel II., psal v apoštolském listě věnovaném modlitbě růžence, že tato modlitba byla mnohokrát doporučována právě jako modlitba za mír. Ne každý máme možnost přijít do kostela dřív a pomodlit se růženec přede mší svatou. Ale každý máme možnost se pomodlit aspoň část růžence například cestou do práce či z práce nebo při procházce podzimní krajinou. P. Marian 2

3 Homilie z primiční mše svaté P. Škarohlída V neděli 31. srpna měl v hejčínském kostele svou primiční mši svatou P. Maria Petr Pavel Škarohlíd. Při mši svaté přečetl jeden z jeho spolubratří tuto homilii: Homilie, kterou uslyšíte, byla napsána Francouzem, otcem učitelem otce Petra. Propůjčuji mu tedy svůj hlas. Shromáždili jsme se tu dnes, bratři a sestry, ze dvou důvodů: kvůli děkovné mši novokněze otce Petra a abychom uslyšeli Boží slovo, které připraví naše srdce k přijetí Těla Kristova během této mše, takže po návratu domů budeme moci žít lépe jako křesťané a vyzařovat svou víru okolo nás. Být dnes mnichem a knězem v našem světě plném změn není ani snadné, ani samozřejmé. Jestliže jste poslouchali dnešní čtení, určitě jste si všimli jako já, že Pán Ježíš oznamuje svým služebníkům: nepochopení, zkoušky, pronásledování. A v prvním čtení prorok Jeremijáš připojuje: nadávky a výsměch. Můžeme se ptát proč? Jsme shromážděni zde v kostele, upřímní křesťané a novokněz. Proč nám tedy náš Pán slibuje nepochopení, nadávky a opovržení? 3

4 Vaše země zažila krutá náboženská pronásledování a krev mučedníků nasytila vaši půdu mám zde na mysli, mimo jiné, mladého kněze Jana Bulu, oběšeného v roce 1952 (20. května) v Jihlavě ve věku 32 let, oběť komunistického útlaku proti katolickým kněžím. Jako mnozí se stal překážkou ve vymýcení křesťanství ve vaší zemi. Toto období násilných pronásledování je momentálně pozastavené, alespoň u vás, u nás, v Evropě. Dnes se zdá, že víra pohasíná. Rozpadá se a mizí před očima ve světě, který se stará hlavně o blahobyt, peníze a pohodlí. Ztratí se úplně? Nikoliv. Dokud budou existovat lidé, budou existovat i křesťané, a dokud budou křesťané, budou i mniši. Ale pozor! Křesťanská víra, křesťanské přesvědčení, mnišský život se staví proti pohodlí, které nenasytně hledají západní země. Z tohoto důvodu povstane nový druh pronásledování. Naši současníci už nechtějí slyšet křesťany. Křesťan má mlčet. Obtěžuje. Papež František to připomněl v Koreji: Dnes často zakoušíme, že svět vystavuje naši víru zkoušce. Žádají se od nás kompromisy ohledně víry, zmírnit radikální nároky evangelia a přizpůsobit se duchu doby. První místo musíme dát Kristu a zbytek podle toho zařídit. 1 Křesťan však musí jednat a mluvit, jednat a mluvit s pokorou prostého člověka. Věřící, pokřtění, či mniši nejsou žádnou elitou, ale svědky Života, Světla a Myšlení svědky a učedníky našeho Pána Ježíše Krista. Žádné náboženství, žádná filozofie nebo moudrost nenabízí lidem takovou tvář, jako je tvář Ježíše Krista. Všichni hledáme štěstí, pokoj v srdci. Nejsou nikde jinde než ve víře a v přátelství s naším Pánem. Vše ostatní je pro ty, kdo se nechají snadno napálit, jen lákadlo, lež a iluze... Naše víra není soupisem zákazů nebo morálních předpisů, ale přátel- 1 Homilie papeže Františka, Soul, 16. srpna

5 stvím s Ježíšem Kristem. Mnišský život, tak jako i křesťanský život, který jste přijali při křtu (a který dnes přijal i malý Štěpán), je nejprve tímto hlubokým přátelstvím s Ježíšem, jedině tímto přátelstvím. Vše ostatní se už pak od toho odvíjí. Amen. Představujeme: P. Josef Jančář, O.Carm. (2) Dokončujeme rozhovor započatý v minulém čísle Hejčínského oka. Vraťme se k Vašemu působení v Římě. Můžete čtenářům vysvětlit, co obnáší funkce prokurátora či delegáta? Generální prokurátor je člen Na hoře Karmel generální rady, který reprezentuje řád a generálního představeného řádu u Apoštolského stolce a jeho jménem tam vyřizuje veškeré řádové záležitosti. A naopak, když Apoštolský stolec potřebuje z jakéhokoli důvodu kontaktovat řád, obrací se na generálního prokurátora. Proto také funkce prokurátora je rezidenciální, tedy vyžaduje jeho trvalou přítomnost v Římě, a prokurátor by neměl cestovat, aby byl k dispozici. Funkce generálního delegáta znamená, že každý člen rady má, kromě své hlavní náplně, ještě přidělenou nějakou oblast života řádu (formaci, laiky, sestry, evangelizaci atd.), 5

6 Generální rada po mši svaté na jedné z rekolekcí Členové komise pro laikát

7 za kterou je zodpovědný a kterou má rozvíjet, aby řád v té které oblasti rostl. Já měl na starosti karmelské sestry, kontemplativní i činné, karmelský laikát (tedy celou tzv. karmelskou rodinu ) a oblast práva a legislativy, čili řešení právních problémů a vytváření řádových norem. To všechno byla práce náročná, ale zajímavá. Člověk měl možnost to, co nastudoval, také uplatnit v praxi, a tím se naučil možná víc než na univerzitě. I když samozřejmě bez toho teoretického základu, který jsem tam získal, by to nešlo. Navíc jsem měl možnost poznat praxi římské kurie, což je velmi důležité pro aplikaci práva. Jednak jsem absolvoval různé speciální kurzy na římských kongregacích a na soudním tribunálu římské roty, a pak jsem měl možnost a povinnost řešit a konzultovat různé konkrétní řádové kauzy s odborníky příslušných kongregací. K tomu jsem se v roce 1993, po smrti našeho P. Redempta Valábka, stal místo něho, na žádost olomouckého arcibiskupa, postulátorem tří olomouckých kauz u kongregace pro svatořečení, a to služebníků Božích Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého, P. Antonína Šuránka, bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci, a Aničky Zelíkové, karmelské terciářky. Opět doplňující otázka: Kdo to je postulátor? Postulátor je kněz nebo dnes i laik, odborník na kanonizační proces, který jménem biskupa vede v Římě kanonizační řízení diecézních kandidátů svatosti a zastupuje biskupa u kongregace pro svatořečení. Především má na starosti sepsání tzv. pozice, tedy dokumentu o životě a ctnostech, případně mučednictví příslušného kandidáta svatosti, a musí tu pozici obhájit před komisemi teologů, historiků, kardinálů a biskupů. Podobně vede a hájí i proces o zázraku, který se stal na přímluvu služebníka 7

8 Božího a který je předpokladem k tomu, aby někdo mohl být prohlášen za blahoslaveného nebo svatého. Jen bych ještě dodal, že to všechno, o čem jsem mluvil, byla praxe a zkušenost k nezaplacení. To nemá možnost člověk nikde jinde získat. Neberte to jako vychloubání, já na tom žádné zásluhy nemám, ale je to výraz vděčnosti za možnost, které se mi dostalo. A pak je k nezaplacení i ta zkušenost života v multikulturní společnosti, kterou Řím jako kosmopolitní město je, a také ta možnost života a spolupráce v mezinárodní karmelské komunitě, a vůbec v kontaktu se světovou církví. Jsem nesmírně vděčný Pánu za to, že mi tuto příležitost dal. Poznamenaly nějak činnost římských kongregací změny papežů? Byl jsem v Římě za pontifikátu tří papežů a samozřejmě každý ten pontifikát byl jiný, každý z papežů kladl důraz na něco jiného. A je to tak dobře, protože to církev obohacuje. To je jako ve farnosti, každý farář, který tam přijde, má určité charisma a klade důraz na něco jiného. A to vede k tomu, že ta farnost roste a rozvíjí se. A podobně je tomu i s církví. Dnes už svatý papež Jan Pavel II. byl velký pastoralista, farář světa, muž velkého srdce, velmi dobrosrdečný, lidský. Měl jsem možnost se s ním několikrát osobně setkat. Každé to setkání bylo nezapomenutelné. Nebylo to jen formální setkání, ale jeho opravdu zajímal konkrétní člověk. Když jsem s ním mluvil, tak bylo vidět, že to není jen oficiální hovor, ale že ho opravdu zajímám, já bezvýznamný kněz odněkud z Olomouce, a všechno ostatní šlo stranou. I když při jednom z těch setkání se mě zeptal, odkud jsem, a já řekl, že z Olomouce. A on hned, velmi bezprostředně, reagoval sloganem mladých ze setkání s ním na Svatém Kopeč- 8

9 ku: Ááááá, Svatý Otče, Kopeček plný je tvých oveček!, zkrátka okamžitě byl v obraze. Papež Benedikt byl samozřejmě jiný, byl to studios, profesor, věci dokázal precizně formulovat. Jeho promluvy byly krásně teologicky dokonalé, radost poslouchat. Měl už ale pokročilý věk, když byl zvolen, tak setkat se s ním osobně jako s papežem, bylo prakticky nemožné. A vzhledem k jeho věku ani není divu. Přesto se choval k lidem velmi mile a vstřícně, i když jistě nebyl tak bezprostřední jako jeho předchůdce. A papež František, to nakonec může každý vidět, otevřený ke všem, přátelský, bezprostřední. A jak poznamenaly změny papežů práci kurie? Kurie je výkonný orgán papeže, jakási jeho ministerstva, tak je samozřejmě osobnost papeže ovlivňuje. Myslím, že Jan Pavel měl velký vliv na práci kurie, často se na ni obracel i s konkrétními dotazy o názor, a to vím, že orgány kurie se snažily reagovat okamžitě. Před modlitbou Anděl Páně, kterou se na kuriích každý den všichni zaměstnanci společně modlí, musel mít papež odpověď. Ne že by to požadoval, ale kurie samy si to pokládaly za čest a povinnost. Od papeže Benedikta, jako kuriálního kardinála, se očekávalo, že se ještě více zefektivní práce kurie. Efekt byl ale přesně opačný, hlavně z počátku. Kauzy trvaly nekonečně dlouho. Zřejmě už pro svůj věk neměl dost síly a energie se v práci římské kurie víc angažovat. Později se ale situace zkonsolidovala. Za papeže Františka jsem tam byl už jen krátce, bylo to v závěru mého mandátu, tak to těžko mohu posuzovat. Ale každá změna na papežském stolci způsobila jakési zpomalení práce kurie a vždycky nějakou dobu trvalo, než se všechno dostalo do normálních kolejí. Bylo to ale i tím, že v okamžiku smrti či odstoupení papeže automaticky končí všichni prefekti kongregací a kurie funguje jen v jakémsi omezeném režimu, 9

10 nemá všechny pravomoci. A než po zvolení papeže všechno přejde do řádného režimu, tak to chce čas. Zdá se ale, že už se všechno dostalo do normálního rytmu. Měl jste možnost cestovat po různých zemích světa. Můžete srovnat prožívání víry a způsob myšlení jednotlivých národů? Jak už jsem řekl, funkce generálního prokurátora je funkce rezidenciální, tedy, že by se měl zdržovat v Římě. Historicky to bylo dokonce tak, že vzhledem k tomu, že generál hodně cestoval, a to při tehdejších možnostech dopravy trvalo značně dlouho, prakticky byl neustále na cestách. A tak v Římě ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval prokurátor a jeho jménem vyřizoval všechny záležitosti. Dnes může být funkce prokurátora spojena s jinými úkoly, jako třeba v mém případě, kdy jsem byl delegátem pro sestry a laiky. Tyto funkce zase cestování vyžadují, protože mnohé věci nelze řešit od zeleného stolu, ale je třeba vidět je přímo na místě, mluvit s lidmi. A tak se obtížně hledala rovnováha. Takže já jsem sice cestoval, ale ne mnoho, spíš když bylo něco třeba urgentně řešit nebo vizitovat některé Monteluro - vizitace poustevnic 10

11 Vizitace kláštera v Seville Vizitace kláštera v Tarrega kláštery sester apod. A pak jsem cestoval, když jsem se účastnil mezinárodních setkání v rámci řádu. Jednalo se však vždy o pracovní cesty, kdy člověk neměl mnohdy čas a možnost vidět ani místní pamětihodnosti, natož poznávat lidi a jejich myšlení. Samozřejmě, že prožívání víry má všude svá specifika, ale myslím, že opravdově věřícím všude na světě jde na prvním místě o vztah k Bohu a o prostředky, které pomáhají k růstu tohoto vztahu: mše svatá, svátosti. To jsem mohl vidět třeba ve Francii či Brazílii, kdy lidé byli šťastni, že vůbec mohli být na mši svaté, protože pro nedostatek kněží ne vždy měli tuto příležitost. A tak jim ani vůbec nevadilo, že jsem jim sloužil mši svatou italsky. Ale musím říct, že nejvíce jsem se vždycky těšil na naši liturgii, ve vlasti. Protože, podle mě, naše slavení liturgie, liturgické zpěvy, i ty lidové, jsou nejkrásnější na světě, a lidé zde liturgii opravdu prožívají. Jistě máte někoho, kdo je Vaším životním příkladem z řad světců či osobností církve. Kdo to je a proč se stal Vaším vzorem? Už od semináře je mým vzorem sv. František Saleský. Dal mi jej za patrona náš spirituál P. Josef Knödl, a tento světec mi je opravdu velmi blízký svým prožíváním vztahu k Bohu. Sv. František 11

12 totiž navzdory své prudké povaze vynikal velkou laskavostí a dobrotou. V tom bylo také tajemství toho, že za svého působení přivedl mnoho kalvínů zpět ke katolické víře. A pak to, co mě u něho oslovuje, je jeho důraz na spojení křesťanské zbožnosti s praktickým každodenním životem křesťana, s běžným zaměstnáním a rodinnými povinnostmi. Pro mě totiž také víra, duchovní život, modlitba nejsou nějakými samostatnými skutečnosti, které prožíváme odděleně, jaksi vedle běžného života, ale jsou nedílnou součástí našeho života. Jak to praví i náš bl. Titus Brandsma: Modlitba není oáza v životě, ale život sám. A z jiných osobností mými velkými vzory byli kněží, se kterými jsem se setkal hned na začátku mého kněžského působení, kteří mi dali hodně pro můj další kněžský život a se kterými jsem měl taky čest spolupracovat: ThDr. Emil Pluhař, Mag. Josef Olejník a z karmelitánů pak náš P. Metoděj Minařík, P. Redemptus Valábek z americké provincie sv. Eliáše a P. Matthäus Hösler z hornoněmecké provincie. A z těch osobností, které mi byly vzorem, nemohu ještě nevzpomenout na jezuitu, kardinála Tomáše Špidlíka, kterého jsem měl možnost blíže poznat v době svého římského působení. Bydleli jsme jen kousek od sebe a poměrně často jsme se setkávali. Nesmírně moudrý, vzdělaný a lidský člověk. Na každého měl vždycky čas, ať to byl církevní hodnostář, ministr nebo prostá babička z kostela. Když k němu člověk přišel, okamžitě vypnul počítač a věnoval se jen jemu. Zkrátka on byl vždycky pro každého osobně, a to i jako kardinál. Každé setkání s ním bylo po všech stránkách nesmír- 12

13 ně obohacující. Však když zemřel, tak u jeho rakve stáli vedle sebe v modlitbě vysocí hodnostáři, osobnosti, ale i obyčejní kněží, i ty prosté babičky. Fotografie všech těch vynikajících kněží (i kardinál Špidlík totiž přes kardinálskou hodnost zůstal knězem, nenechal se vysvětit na biskupa), z nichž každý mě oslovil něčím jiným, mám stále na svém pracovním stole. Jsou mi stálou připomínkou toho, čím mě obohatili. Něco, co byste rád sdělil našim farníkům... Snad to, že jsem byl sice rád v Římě, ale rád jsem se i vracel domů. Pro mě nebyl problém žít jak tam, tak i zde. Teď po skončení služby v Římě jsem zase rád ve vlasti, a hlavně tady v Olomouci, kde jsem začínal své kněžské působení, na něž rád vzpomínám. Chtěl bych, aby i to současné působení bylo takové, aby bylo plodné, abych na něj rád vzpomínal. Vím, že sice žiji tady ve farnosti, v naší karmelské komunitě, ale moc se nevidíme. Je to dáno i druhem a způsobem mé práce. Ale snad, dá Bůh, časem bude možné se víc zapojit do života farnosti. Je to pro mě nová situace, nový způsob práce. Byl jsem vždycky rád ve farní pastoraci, farářovat pro mě byla nesmírná radost. Ale Pán mě před těmi 17 lety povolal k jinému druhu pastorace, kterou jsem se také snažil a snažím dělat rád. My křesťané musíme jít do všeho s pomocí Boží a ne s nějakou nostalgií a smutkem, že by se nám líbilo dělat něco jiného. Často si připomínám slova sv. Edity Steinové, židovky, která konvertovala ke křesťanství a stala se karmelitkou jako sestra Terezie Benedikta od Kříže a která zaplatila svou věrnost Kristu životem, když zemřela v plynové komoře koncentračního tábora v Osvětimi. Ona před tímto těžkým úsekem své životní cesty napsala: Kam nás to v životě povede, nevíme, a nemáme 13

14 ani právo se na to ptát. Ale jedno víme: že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A tak ani my se nemáme ptát proč. Budeme-li milovat Boha, pak všechno, třeba i to těžké, i to, kdy člověk nerozumí, proč tomu tak je, nám bude nakonec k dobrému. A tak přeji farníkům i sobě, aby tomu tak v našem životě vždycky bylo. Děkuji za rozhovor. Připravil Daniel Dehner Modlitba za mír Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. (Ž 27,7) Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili. 14

15 Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. Amen. Z O růženci Od různých tajemství k Tajemství : cesta Mariina Meditační cykly růžence nejsou samozřejmě vyčerpávající. Přinášejí však to, co je podstatné, a přivádějí duši k zakoušení žízně po poznávání Krista, čerpajíce neustále z čistého pramene evangelijního textu. Každá jednotlivá událost Kristova života, vylíčená evangelisty, září oním tajemstvím, které přesahuje každé poznání (srov. Ef 3,19). Je to tajemství Slova učiněného tělem, ve kterém je vtělena všechna plnost božství (Kol 2,9). Proto Katechismus katolické církve klade takový důraz na Kristova tajemství, když připomíná, že všechno v Ježíšově životě je znamením jeho tajemství. (KKC 515) Příkaz duc in altum bude pro církev třetího tisíciletí znamenat schopnost křesťanů dosáhnout úplného poznání v celém jeho bohatství. Tak se dobře obeznámí s tím Božím tajemstvím, totiž tajemstvím o Kristu. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. (Kol 2,2 3) Následující vroucí modlitba z listu Efesanům je určena každému pokřtěnému:...aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit jako všichni křesťané celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů. (Ef 3,17 19) 15

16 Růženec stojí ve službách tohoto ideálu a nabízí klíč k snazšímu otevření našeho nitra vůči hlubokému a niternému poznání Krista. Můžeme jej nazvat cestou Mariinou. Je to cesta příkladu Panny z Nazareta, ženy naplněné vírou, mlčením a nasloucháním. Je to zároveň cesta mariánské zbožnosti oživené vědomím nerozlučného svazku mezi Kristem a jeho nejsvětější Matkou: Kristova tajemství jsou v jistém smyslu také tajemstvími Matky, a to dokonce i tehdy, kdy Maria do událostí není přímo zapojena, neboť žije z Krista a pro Krista. Vyslovíme-li v modlitbě Zdrávas, Maria slova anděla Gabriela a svaté Alžběty jako naše vlastní, vždy znovu pocítíme potřebu hledat u Marie, v jejím náručí a srdci požehnaný plod jejího života (srov. Lk 1,42). (Z apoštolského listu Svatého otce Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae Růženec Panny Marie, čl. 24) Hejčínská schola Možná bereme za samozřejmé, když přijdeme do kostela na mši svatou, že varhany hrají, schola zpívá, oltáře jsou vyzdobené čerstvými květinami, nezašpiníme se, když si sedneme do lavic, k tomu kněz sloužící mši svatou a kolem něho nějaký ten ministrant... Ale to vše není samozřejmé! Je to jen díky tomu, že se najdou jednotlivci, kteří jsou ochotni dát k dispozici sebe sama a něco ze svého času. Bez těchto konkrétních lidí by to nešlo. Rád bych se zastavil u hejčínské scholy. Již když jsem před dvěma lety přišel do farnosti, tak jsem si všiml, že v ní chybí pořádný mužský hlas. Což je velká škoda. Taky že by bylo k dobru věci, kdyby se tam objevil i někdo z řad mládeže a studen- 16

17 tů. Helena Mikušková, která vede scholu od roku 2006, projevila přání předat štafetu někomu dalšímu. Od jara tohoto roku byli postupně oslovováni potenciální vedoucí, ale zatím bez výsledku. Proto využívám i této formy a obracím se na vás, kdo rádi aspoň trošku zpíváte, malí i velcí, muži i ženy, dospělí, studenti, školní děti prosím přijďte zpívat do scholy! Prosím neříkejte hned, že to není nic pro mě, že jste staří nebo příliš mladí, že nezpíváte nic moc. Ale přemýšlejte o tom. Nejlépe bude, když si to přijdete vyzkoušet na nějaký čas a poté klidně řekněte, že to není pro vás. Popřípadě oslovte a povzbuďte jiného. Nebo se aspoň za scholu modlete a říkejte: Prosím tě, Pane, za ty, které voláš, aby zpívali ve schole, aby zaslechli tvé pozvání a přišli. Schola nemusí být dokonalá. Jenom Pán Bůh je dokonalý a to ještě jinak, než jak si to myslíme my. Nehledáme talenty roku. Nevěřím tomu, že by Bůh, když rozděloval hřivnu zpěvu a muzicírování, tolik lidí vynechal. Možná je nějaká ta hřivna zasunuta v šuplíku anebo známá jen mezi čtyřmi stěnami vašeho bytu či pokoje. Prosím nenechte ji ležet ladem, nepřinese užitek a vy sami přijdete zkrátka, až bude Hospodin účtovat. Početnější schola má také výhodu, že když občas někdo chybí, není to tolik vidět a slyšet. Kdo uslyší ve svém nitru pozvání a chtěl by to zkusit, přijďte do místnosti nad sakristií v neděli v 9.30 hodin přede mší svatou. Není to tak brzy, jak by se mohlo zdát. V mém předchozím působišti byla nedělní mše již v 8.30 hodin a zkouška scholy byla v 8 hodin, někdy i dříve, a lidé přišli i mámy a tátové od rodin. Na závěr bych se vrátil k těm nesamozřejmým činnostem, které jsem na začátku zmiňoval. Rád bych poděkoval všem, kdo vytváříte pěkné prostředí v kostele a přispíváte k posvátnému průběhu liturgie jakýmkoliv způsobem. Nesmírně si toho vážím. 17

18 Děkuji každému, kdo se pravidelně i nepravidelně zapojuje do scholy. Jestli bude i nadále v Hejčíně kromě varhan obohacovat liturgii i zpěv scholy, jakým způsobem a v jakém uskupení, to záleží na nás, co zde chodíme do kostela. A na úplný závěr ještě děkuji všem, kdo zpíváte s chutí a od srdce z kostelní lavice a zvyšujete tak duchovní atmosféru hejčínského chrámu podle slov svatého Augustina: Kdo zpívá, dvakrát se modlí. P. Marian INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 5. října v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Farní spoření a sbírka na opravu hejčínského kostela bude v neděli 12. října. (Zároveň v ten den proběhne při bohoslužbách v naší zemi sčítání věřících.) Úklid hejčínského kostela se uskuteční v sobotu 18. října od 9 hodin. Prosíme o aktivní účast. Děkujeme. Misijní neděle je letos 19. října. Je to den modliteb za misijní dílo církve. Současně proběhne při mši svaté sbírka na misie. Setkání seniorů bude ve čtvrtek 23. října v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. 18

19 Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 21. října v hodin. Srdečně zveme k hojné účasti. V noci ze soboty 25. na neděli 26. října bude změna letního času na zimní. Ve 3.00 hodiny se posouvá čas o hodinu zpět, tedy na 2.00 hodiny. (Budeme o hodinu déle spát.) V neděli 26. října při mši svaté v 10 hodin bude v hejčínském kostele společné udílení svátosti pomazání nemocných. Týž den bude společně udílena tato svátost také ve farnosti Horka nad Moravou při mši svaté v 8.20 hodin a v Křelově při mši svaté v 9 hodin. Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 30. října dopoledne, další pak ve čtvrtek 4. prosince rovněž dopoledne. Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné. O slavnosti Všech svatých (doporučený zasvěcený svátek), v sobotu 1. listopadu bude mše svatá v 8 hodin v Hejčíně v kostele. V předvečer slavnosti bude možné si během večerní páteční adorace vytáhnout světce jako průvodce pro celý rok. V neděli 2. listopadu bude ve hodin ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně dušičková pobožnost. 19

20 V tentýž den bude v 15 hodin dušičková pobožnost na hřbitově v Horce nad Moravou. Náboženství se v letošním školním roce vyučuje: ZŠ Helsinská v pondělí od 15 hodin, učí Dagmar Hubičková ZŠ Horka nad Moravou ve středu od 14 hodin třída, od hodin 4. třída, učí s. Magdalena Gymnázium Hejčín v úterý v hodin, učí Jaroslav Franc hejčínský kostel, místnost nad sakristií ve čtvrtek od hodin 3. třída a zároveň příprava na první svaté přijímání, učí Marcela Koupilová; ve čtvrtek od hodin 4. třída a výš, učí P. Marian. Rozpis výuky náboženství i s kontakty na vyučující najdete na webu farnosti. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 12. října. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 2. listopadu 2014.

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více