Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE"

Transkript

1 Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE Vydavatel CONCILIUM LEGIONIS MARIAE DE Montfort House Morning Star Avenue Brunswick Street Dublin 7, Ireland

2 Název originálu: The Official Handbook of the Legion of Mary Nové revidované vydání, 1993 Nihil Obstat: Joseph Moran, O.P. Censor Theologicus Deputatus pověřený teologický censor Imprimi potest: Desmond Connell Archiep. Dublinen Hiberniae Primas arcibiskup dublinský primas irský Dublin, 8. prosince l993 S církevním schválením brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho čj. EP/213/03 ze dne Revidovaný překlad Neprodejné Copyright Concilium Legionis Mariae, Dublin 1993

3 Obsah Použité zkratky...11 Zkratky biblických knih...11 Zkratky dokumentů Magisteria...11 Papež Jan Pavel II. Mariině legii...13 Úvodní poznámka...15 Frank Duff N zev a p vod CÌl Duch Legie Sluûba legion Oblečte se do plné výzbroje Boží (Ef 6,11) Musí být obětí živou, svatou a Bohu milou a ( ) nepřizpůsobovat se tomuto světu (Řím 12,1-2) Nesmí se odvracet od vyčerpávající práce a utrpení (2 Kor 11,27) Musí žít v lásce jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás (Ef 5,2) Musí skončit svůj běh (2 Tim 4,7) Zboûnost Legie Bůh a Maria Maria, prostřednice všech milostí Maria Neposkvrněná Naše matka Maria Zbožnost Legie je kořenem apoštolátu Legie Kdyby jen Maria byla známa Přiblížení Marie světu Povinnosti legion k Marii Úcta Legie, projevovaná uctíváním Marie, Následování Mariiny pokory je kořenem i nástrojem jednání legionáře Skutečná úcta k Marii zavazuje k apoštolátu Intenzita úsilí v Mariině službě Legionáři by měli mít pravou úctu k Marii, jak o ní hovoří Ludvík Maria z Montfortu Legion a NejsvÏtÏjöÌ Trojice...46

4 8. Legion a eucharistie Mše svatá Liturgie slova Eucharistie ve spojení s Marií Eucharistie, náš poklad Legion a mystickè tïlo Kristovo Legionářova služba je založena na tomto učení Maria a mystické tělo Utrpení mystického těla Apoötol t Legie Jeho důstojnost Podstata laického apoštolátu Legie a laický apoštolát Kněz a Legie Legie ve farnosti Jeho plody jsou horlivý idealismus a činnost Systém formace mistra a žáka SystÈm Legie Osobní svatost: účel a prostředky Dokonale uspořádaný systém Dokonalost členství Základní závazky Týdenní schůzka prezidia CÌle Legie Současná činnost Vzdálenější a vyšší cíl - kvas ve společnosti Všechny spojovat Ve vyšším nasazení pro Boha »lenstvÌ Prezidium Slib legion e DalöÌ stupnï ËlenstvÌ Pretoriáni Pomocné členství...91 Základní stupeň: Pomocní legionáři...91 Vyšší stupeň: Adjutanti...92 Obecné úvahy, které se týkají obou stupňů pomocného členství Duöe naöich zem el ch legion...98

5 18. ÿ d sch zky prezidia Uspořádání každé schůzky musí být jednotné Přesně ve stanovený čas Schůzka začíná Pak následuje pět desátků růžence Po růženci následuje duchovní četba Pak se přečte zápis z předešlé schůzky Trvalé pokyny Zpráva pokladníka Zprávy členů Recitace kateny Legie Promluva (allocutio) Po ukončení promluvy Tajná sbírka do váčku Ukončení schůzky Sch zka a Ëlen Úcta ke schůzce Prezidium musí být hodno této úcty Prezidium musí mít v úctě pravidla Prezidium má být vzorem stálosti Vytápění a osvětlení Vybavení židlemi Prezidia se musí scházet ve vhodnou dobu Trvání schůzky Nevhodná délka schůzek Pozdní příchody a předčasné odchody Pořádek je základem kázně Přesnost Způsob recitace modliteb Modlitby nelze oddělit od schůzky Pobožnost v kostele a schůzka Přídavné modlitby na schůzce Narušuje zpráva pokoru? Harmonie je vyjádřením jednoty Práce každého je společným zájmem všech Vrcholná důležitost důvěrnosti Svoboda slova Schůzka je opěrným bodem členství Prezidium je přítomností Marie...117

6 20. NemÏnn systèm Legie Mystick domov v NazaretÏ Modlitby Legie Úvodní modlitby Catena legionis - Legionářské pouto Závěrečné modlitby NemÏnnÈ modlitby Patroni Legie Svatý Josef Svatý Jan Evangelista Svatý Ludvík Maria z Montfortu Svatý archanděl Michael Svatý archanděl Gabriel Nebeské mocnosti, legie andělů Panny Marie Svatý Jan Křtitel Svatý Petr Svatý Pavel Obraz Legie Tessera Vexillum legionis ÿìzenì Legie Toto aplikují všechna řídící tělesa Kurie a komitium Regie Senát Concilium Legionis Mariae Loajalita legion Slavnosti Acies Všeobecné výroční shromáždění Akce v přírodě Slavnosti prezidia Kongres äì enì Legie a nabìdka pro novè Ëleny MoûnÈ n mitky, jeû lze p edpokl dat Legii zde není potřeba Nejsou vhodní kandidáti členství Návštěvy legionářů by vyvolaly nevůli Mladí lidé přes den těžce pracují a pak požadují pro sebe volný čas

7 5. Legie je pouze jedna z mnoha organizací se stejnými ideály a programem Práci Legie již konají jiné organizace. Její činnost by se s jejich prací střetávala Již existuje příliš mnoho organizací. Správný kurs je oživit již existující společnosti nebo rozšířit jejich funkce, aby byly schopny pokrýt práce navržené pro Legii." Toto je malé místo a pro Legii zde není prostor Některé z prací Legie spočívají v duchovních aktivitách, které už svou podstatou přísluší knězi Obávám se možného porušení mlčenlivosti ze strany členů." Počáteční překážky budou vždycky Z kladnì povinnosti legion Pravidelná a přesná docházka na týdenní schůzky prezidia Plnění týdenního závazku práce Příprava zprávy o vykonané práci Musí být zachována absolutní důvěrnost Každý člen má mít zápisník, Každý legionář se denně modlí katenu (pouto Legie) Vztahy mezi členy Vztahy ve dvojici legionářů Noví členové Studium příručky Být stále ve službě Legionář se musí modlit i pracovat Vnitřní život legionářů Legionář a křesťanské povolání Povinnosti d stojnìk prezidia Duchovní vůdce Prezident Viceprezident Tajemník Pokladník Fondy Prezidia vyûadujìcì zvl ötnì zmìnku Prezidia mladých Prezidia v seminářích...207

8 37. PodnÏty k pr ci Apoštolát ve farnosti Návštěvy lidí v jejich domovech Zasvěcení domovů Nejsvětějšímu Srdci Provádění farního sčítání Návštěvy nemocnic, včetně psychiatrických oddělení Práce pro neubožejší a nejopovrhovanější z lidí Práce s mládeží Stánky s knihami Kontakt s velkým počtem lidí Návštěvy pomocníků v domácnosti - katolíků Práce pro vojáky a námořníky Šíření katolické literatury Šíření denní účasti na mši svaté a úcty k Nejsvětější svátosti Získávání pomocných členů a stálá péče o ně Práce pro misie Podpora duchovních obnov Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce Každé místo má vlastní potřeby PatricijovÈ Uspořádání Řád schůzky Některé patricijské principy Patricijská modlitba Řád schůzky Kolejní nebo mládežnické pobočky Z kladnì myölenky apoötol tu Legie Duše jsou přístupné jen tehdy, jdeme-li s Marií Každé drahocenné duši je třeba věnovat nekonečnou trpělivost a něhu Legionářská odvaha Symbolické jednání Musí se konat aktivní práce Kontrola práce prezidiem Návštěvy ve dvojicích jsou zárukou legionářské kázně Musí být zachována důvěrnost práce legionářů Návštěvy dům od domu jsou potřebné Zákaz hmotné podpory Sbírka peněz...263

9 12. Legie se nezapojuje do politiky Vyhledávat každou duši a hovořit s ní Nikdo není tak špatný a nikdo není tak dokonalý, aby nemohl být pozvednut Nestálý apoštolát má malou hodnotu Tajemstvím účinnosti je láska Legionář v každém, pro koho pracuje, vidí Krista a slouží Kristu Skrze legionáře Panna Maria miluje a pečuje o svého Syna Skromnému a uctivému legionáři se otevřou každé dveře Návštěvy v ústavech Legionář nesmí soudit Postoj k nepřátelské kritice Nikdy se nedat odradit Kříž je znamením naděje Úspěch je radost, omyl jen oddálený úspěch Přístup k nedostatkům prezidia a legionářů Žádné sobectví Žádné dary členům Žádné rozdíly stavu v Legii Cílem je stavět mosty Dříve nebo později musí členové zahájit nejtěžší práce Postoj k nebezpečí Legie musí být předvojem boje církve Legionář musí podporovat všechno katolické Virgo Praedicanda: Musíme přinést Matku Boží všem lidem Všichni ji musí poznat, neboť je jejich matkou ÑJdÏte do celèho svïta a hl sejte evangelium vöemu tvorstvu" (Mk 16,15) Kristovo poslední ustanovení Legie se musí zaměřit na jednotlivé duše Zvláštní vztah k našim sesterským církvím východní tradice Snaha o přivedení do církve Nejsvětější eucharistie jako nástroj obrácení Nevěřící Legie ve službě misiím Peregrinatio pro Christo Incolae Mariae Exploratio Dominicalis ÑNejvÏtöÌ z nich je l skaì (1 Kor 13,13)...292

10 P Ìloha Dopisy a poselství papežů (papež Pius XI., papež Pius XII., Jan XXII., papež Pavel VI.) P Ìloha Výtah z dogmatické konstituce o církvi 2. vatikánského koncilu, Lumen gentium P Ìloha Výtah z Kodexu kanonického práva o povinnostech a právech laiků P Ìloha Římská legie P Ìloha Bratrstvo Maria, Královna všech srdcí P Ìloha Medailka Neposkvrněného početí, nazývaná zázračná medailka P Ìloha Bratrstvo růžence P Ìloha Výuka náboženství P Ìloha Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce P Ìloha Studium P Ìloha Mariánská syntéza Rejst Ìk citovan ch mìst z PÌsma svatèho Rejst Ìk dokument magisteria Seznam cit t papeû Seznam autor cit t VÏcn rejst Ìk...331

11 11 POUéIT ZKRATKY Zkratky biblick ch knih Star z kon Gn Genesis Ex Exodus Joz Jozue 1 Sam První kniha Samuelova 1 Kron První kniha kronik Ž Žalmy Pís Píseň písní Sír Sírachovec Iz Izajáš Dan Daniel Nov z kon Mt Matouš Mk Marek Lk Lukáš Jan Jan Sk Skutky apoštolů Řím Římanům 1 Kor První list Korintským 2 Kor Druhý list Korintským Gal Galatským Ef Efezským Flp Filipským Kol Koloským 1 Te První list Tesalonickým 1 Tim První list Timoteovi 2 Tim Druhý list Timoteovi Žid Židům 1 Petr První list Petrův 2 Petr Druhý list Petrův 1 Jan První list Janův Jud List Judův Zkratky dokument Magisteria DOKUMENTY II. VATIK NSK HO KONCILU ( ) AA Apostolicam Actuositatem (Dekret o apoštolátu laiků) DV Dei verbum (Věroučná konstituce o Božím zjevení) GS Gaudium et spes (Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě) LG Lumen gentium (Věroučná konstituce o církvi) PO Presbyterorum ordinis (Dekret o službě a životě kněží) SC Sacrosanctum Concilium (Konstituce o posvátné liturgii) UR Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenismu) 1) Zkratky jsou převzaty z ekumenického překladu Bible, ale například v překladu Dokumentů 2. vatikánského koncilu se používají zkratky odlišné (například Řím, 1 Kor, 1 Tim a podobně), poznámka překladatele

12 12 OSTATNÕ DOKUMENTY MAGISTERIA AAS Acta Apostolicae Sedis (Akta apoštolského stolce) AD Ad Diem illum (Výročí vyhlášení Neposkvrněného Početí, papež sv. Pius X., 1904) AN Acerbo nimis (Učení křesťanské doktríny, papež sv. Pius X., 1905) CCC Katechismus katolické církve, 1995 CIC Codex Iuris Canonici (Kodex kanonického práva, 1983) CL Christifideles laici (O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, papež Jan Pavel II., 1988) CT Catechesi tradendae (O katechezi v církvi, papež Jan Pavel II., 1979) EI Enchiridion indulgentiarum (Oficiální seznam odpustků a zákonů, které se s nimi pojí, Apoštolská penientiatura, 1968) EN Evangelii nuntiandi (Hlásání evangelia, papež Pavel VI., 1975) FC Familiaris consortio (O úkolech křesťanské rodiny v současném světě, papež Jan Pavel II., 1981) JSE Jucunda semper (O růženci, papež Lev XIII., 1894) MC Mystici corporis (Mystické tělo Kristovo, papež Pius XII., 1943) MCul Marialis Cultus (O mariánské úctě, papež Pavel VI., 1974) MD Mediator Dei (O posvátné liturgii, papež Pius XII., 1947) MF Mysterium fidei (Tajemství víry - tajemství eucharistie, papež Pavel VI., 1965) MN Mens nostra (Rekolekce, papež Pius XI., 1929) PDV Pastores dabo vobis (O výchově kněží v současných podmínkách, papež Jan Pavel II., 1992) RM Redemptoris missio (O stálé platnosti misijního poslání, papež Jan Pavel II., 1990) RMat Redemptoris Mater (O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve, papež Jan Pavel II., 1987) SM Signum magnum (Velké znamení, papež Pavel VI., 1967) UAD Ubi arcano Dei (O Kristově pokoji a království Kristově, papež Pius XI., 1922) OL Orientale lumen (apoštolský list Jana Pavla II ke 100. výročí Apoštolského listu Orientalium dignitas )

13 13 Papeû Jan Pavel II. MariinÏ legii V Úatek z promluvy pronesenè Svat m otcem, papeûem Janem Pavlem II., ke skupinï italsk ch legion 30. Ìjna Zdravím vás všechny i každého zvlášť. Mám důvod k radosti, když vás vidím v této aule v takovém počtu z různých krajů Itálie, a to tím více, že je vás zde pouze malá část apoštolského hnutí, které se během šedesáti let rychle rozšířilo po světě a nyní, dva roky po smrti svého zakladatele Franka Duffa, je přítomno v mnoha diecézích univerzální církve. Moji předchůdci, počínaje Piem XI., nešetřili slovy uznání vůči Mariině legii a i já jsem 10. května 1979 přijal jednu z vašich prvních delegací a s velkým potěšením vzpomněl na svá dřívější setkání s Legií v Paříži, v Belgii a v Polsku a pak jako římský biskup během svých pastoračních návštěv farností města. Proto bych dnes na audienci italských poutníků vašeho hnutí rád vyzdvihl aspekty, které tvoří podstatu vaší spirituality, a váš modus essendi 2 v církvi. Povol nì st t se kvasem 2. Jste hnutí laiků, kteří usilují povznést vírou svůj život tak, aby dosáhli osobní svatosti. Je to bezpochyby vznešený a obtížný ideál. Ale dnešní pokoncilní církev povolává k tomuto ideálu všechny katolické laiky, zve je, aby se podíleli na Kristově královském kněžství svědectvím svatého života, odříkáním a činorodou láskou, aby byli pro svět - vírou, nadějí a láskou tím, čím je duše pro tělo (LG, čl. 10, 38). Vaše vlastní povolání laiků, to je být kvasem v Božím lidu, křesťanskou inspirací v moderním světě a přiblížit kněze lidem, to je služba církvi. Týž 2. vatikánský koncil vyzývá všechny laiky, aby s ochotnou velkomyslností přijali volání k ještě důvěrnějšímu sjednocení s Pánem a aby se s uvážením vlastních možností podíleli na spásném poslání církve a byli jejími živými nástroji všude tam, kde by vzhledem ke zvláštním podmínkám moderní společnosti, jako je stálý přírůstek populace, úbytek počtu kněží, vznik nových problémů, autonomie mnoha oblastí lidského života, mohla být přítomnost a aktivita církve obtížnější (srov. LG, čl. 33). 2) Způsob bytí, pozn. překl.

14 14 Oblast dnešního laického apoštolátu se mimořádně rozšířila. A tak i závazek vašeho vlastního apoštolátu se stává více zavazujícím, naléhavějším a živějším. Vitalita křesťanů je znamením vitality církve. Závazek vás legionářů je naléhavější, vždyť bere v úvahu jak potřeby italské společnosti a národů starobylé křesťanské tradice, tak zářivé příklady vašich předchůdců v hnutí. Pro připomínku snad jen pár jmen: Edel Quinn se svou aktivitou v černé Africe, Alfonso Lambe v nejokrajovějších částech Latinské Ameriky a pak tisíce legionářů zabitých v Asii nebo zavřených v pracovních táborech. S duchem a starostlivostì Marie 3. Mariánská spiritualita náleží předně vám nejen proto, že Mariino jméno představuje pro Legii rozvinutou korouhev, ale především proto, že Legie svou spiritualitu a apoštolát založila na dynamickém principu sjednocení s Marií, na pravdě vnitřní účasti Panny Marie na plánu spásy. Jinými slovy, máte v úmyslu nabídnout svou službu každému jednotlivci, jenž je obrazem Krista, v duchu a starostlivosti Marie. Jestliže náš jediný prostředník je člověk Ježíš Kristus, jak konstatuje koncil, Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu (LG, čl. 60). Tak je blahoslavená Panna v církvi vzývána jako Přímluvkyně, Pomocnice, Ustavičná pomoc, Prostřednice, Matka církve. Pro své zrození a růst vzhlíží apoštolské dílo k té, která porodila Krista, počatého z Ducha svatého. Kde je Matka, je tam také Syn. Odvrátí-li se kdo od Matky, stejně se dříve či později vzdálí i Synu. Není divu, že dnes v rozmanitých oblastech sekularizované společnosti zaznamenáváme rozšířenou krizi víry v Boha, které předchází pokles úcty k Panně Marii. Vaše Legie tvoří část oněch hnutí, která se považují osobně zavázána šířit nebo vzbuzovat víru šířením či obnovením úcty k Marii. Proto vždy bude schopna se všemožně přičinit, aby Syn, který je cesta, pravda a život pro každého člověka, byl skrze lásku k Matce více poznáván a milován. V této perspektivě víry a lásky vám ze srdce uděluji apoštolské požehnání.

15 15 VODNÕ POZN MKA Legie je systém, který nemůže být vyveden z rovnováhy nátlakem nebo změnou jakékoli z jeho částí. Můžeme na ni použít následující verše: Vytrhni jedno vlákno jen, a zničíš celé tkaní, z tisíce kláves jednu zlom, a skřípotem hned zazní bolavě zbylých tón. Whittier Není-li systém schopen pracovat přesně tak, jak je dále popsáno, nezačínejte ani s Legií. V této souvislosti doporučujeme k hlubšímu studiu kapitolu 20: Neměnný systém Legie. Členství vzniká přijetím do Legie (prostřednictvím některé ze schválených rad Mariiny legie). Pokud je minulá zkušenost znamením, pak žádná pobočka Legie, která věrně pracuje podle pravidel, nemůže selhat.

16 16 FRANK DUFF Zakladatel Mariiny legie Frank Duff se narodil 7. června 1889 v Dublinu v Irsku. V 18 letech vstoupil do státní služby. Ve 24 letech se připojil ke Společnosti sv. Vincenta z Pauly, v níž prohloubil vazbu na svou katolickou víru a současně získal velkou vnímavost k potřebám chudých a sociálně opovrhovaných. Společně se skupinou katolických žen a Fr. Michaelem Toherem založil v dublinské arcidiecézi 7. září 1921 první prezidium Mariiny legie. Počínaje tímto datem až do své smrti 7. listopadu 1980 s hrdinným nasazením řídil Legii, která se začala šířit po celém světě. Účastnil se 2. vatikánského koncilu jako laický pozorovatel. Jeho hluboký vhled do úlohy blahoslavené Panny v plánu vykoupení a do úlohy věřících laiků v poslání církve se odráží v této příručce, která je téměř zcela jeho dílem.

17 Frank Duff

18

19 Kapitola 1 Název a původ 19 MARIINA LEGIE Kdo je ta, která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji? (Pís 6,10) Jméno té panny bylo Maria. (Lk 1,27) Mariina legie! Jak výstižně zvolený název! (papež Pius XI.) 1. N zev a p vod Mariina legie je sdružení katolíků, kteří se souhlasem církve a pod mocným vedením Marie Neposkvrněné, Prostřednice všech milostí, jež je krásná jako měsíc, zářivá jako slunce a pro satana a jeho legionáře hrozivá jako armáda na bojišti, se shromáždili v Legii, aby sloužili církvi bojem proti světu a jeho zlým mocnostem. Celý lidský život, individuální i kolektivní, se nám jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou (GS, čl. 13). Legionáři doufají, že svou věrností, ctnostmi a odvahou budou hodni své nebeské Královny. Mariina legie je proto organizována podle vzoru armády starého Říma, jejíž terminologii také převzala. Ale armáda a zbraně Mariiných legionářů z tohoto světa nejsou. Tato dnes početná armáda měla velice skromné počátky. Její vznik nebyl promyšlený, vyrostla spontánně, bez předem promyšlených pravidel a praxe. Nápad prostě přišel. Stanoveného večera se sešla malá skupina, která si ani nebyla vědoma toho, že je nástrojem milující Prozřetelnosti. Tato první schůzka byla totožná se schůzkami Legie, které se konají dnes na celém světě. Účastníci se tehdy shromáždili u stolu, který sloužil jako jednoduchý oltář, jehož středem byla soška Neposkvrněného početí (podle zázračné medailky). Stála na bílém plátně, po stranách pak byly vázy s květinami a dva svícny s planoucími svícemi. Toto uspořádání, tak jímavé, bylo inspirací jednoho z prvních příchozích. V něm se odráží vše, na čem Mariina legie spočívá - Legie je armáda. Na skupinu již čekala Královna. Čekala, aby mohla přijmout ty, o nichž

20 20 Název a původ Kapitola 1 věděla, že k ní přicházejí. Oni nepřijali ji, ale ona je; od té doby šli a bojovali společně s ní s vědomím, že úspěšně vytrvají do té míry, jak pevně s ní budou spojeni. Prvním společným úkonem legionářů bylo, že poklekli. Vážné mladé hlavy se sklonily. Legionáři vzývali Ducha svatého a modlili se k němu. Poté jejich po celý den pracující ruce probíraly zrnka nejprostší modlitby. Když dozněla poslední slova modlitby, posadili se a pod ochranou Panny Marie (symbolizované její soškou) rozvažovali, jak by se nejlépe mohli zalíbit Bohu a přispět k tomu, aby byl milován i světem. A z této diskuse vzešla Mariina legie taková, jakou ji známe v současnosti. Jaký div, vždyť kdo by si i v nejodvážnější představě dokázal pomyslit, že z kruhu oněch nenápadných lidí vzejde systém, který se stane novou silou. A bude-li věrně a účinně dodržován, obdrží v Marii sílu dát národům život, poznání pravé blaženosti a naději? A přece se tak stalo. První setkání Mariiných legionářů se konalo 7. září 1921 v 8 hodin večer v Myra House, Francisově ulici v irském Dublinu, v předvečer svátku Narození naší Paní. Podle názvu mateřské odbočky Naše Paní Milosrdná se organizace nějaký čas nazývala Sdružení Naše Paní Milosrdná. Okolnosti, které by člověk mohl považovat za náhodné, určily i datum, které se tehdy jevilo méně vhodné než následující den. Až následující léta po nesčetných důkazech vskutku mateřské lásky nás přesvědčila, že v okamžiku zrození Legie se projevil jedinečný dotek Mariiny ruky. Z večera a jitra dne prvního byl stvořen svět (srov. Gn 1,5), a proto právě první, nikoli poslední paprsky svátku, který oslavuje Mariino zrození, měly osvítit první okamžiky zrodu organizace, jejímž prvním a stálým cílem je zobrazovat v sobě Mariinu podobu, a tak nejlépe oslavit Pána a přiblížit ho lidem. Maria je matka všech údů Spasitele, poněvadž svou láskou spolupracovala na zrodu věrných v církvi. Maria je živým nástrojem Boha, lze říci, že v ní byl do lidské přirozenosti vtělen Bohočlověk, aniž by ztratil vlastnosti svého božství, v ní samé je umožněno člověku, aby se začlenil do Boha, nakolik je toho lidská přirozenost milostí Ježíše Krista schopna. sv. Augustin Mariina legie představuje opravdovou tvář katolické církve. Papež Jan XXIII.

21 Kapitola 2 Cíl 2. CÌl 21 Cílem Mariiny legie je oslava Boha posvěcením svých členů modlitbou a aktivní spoluprací pod vedením církve, která směřuje k rozdrcení hlavy hada a k budování Kristova království, což je úkol Marie a církve. Mariina legie podléhá schválení koncilia a omezením, která jsou specifikována v oficiální příručce Legie. Je k dispozici diecéznímu biskupu, farním kněžím pro jakoukoli formu sociální služby a katolické akce, kterou tyto autority budou považovat za vhodnou pro Legii a která je zaměřená pro blaho církve. Bez svolení farního kněze nebo ordináře se legionáři nikdy nezapojují do uvedených služeb ve farnostech. Ordinářem se na těchto stránkách rozumí místní ordinář, což je diecézní biskup nebo jiná kompetentní církevní autorita. (a) Bezprostředním cílem těchto organizací 3 je apoštolský cíl církve, totiž evangelizace a posvěcení lidí a křesťanské utváření jejich svědomí tak, aby tito lidé byli schopni pronikat různá společenství a prostředí duchem evangelia. (b) Laici, spolupracující způsobem sobě vlastním s hierarchií, dávají k dispozici svou zkušenost a berou na sebe zodpovědnost za řízení těchto organizací, za posuzování podmínek, v jakých se má konat pastorační činnost církve a za vypracování i plnění programu činnosti. (c) Laici působí sjednoceně jako živý organismus, čímž se lépe vyjadřuje pospolitost církve a apoštolát získává na účinnosti. (d) Laici, ať se dobrovolně přihlásí nebo jsou pozváni k činnosti a k přímé spolupráci s hierarchickým apoštolátem, jednají pod vrchním vedením hierarchie, která může tuto spolupráci potvrdit i výslovným mandátem (AA, čl. 20). 3) Laických sdružení, poznámka překladatele

22 22 Duch Legie Kapitola 3 3. Duch Legie Duch Mariiny legie je duchem Panny Marie. Legie usiluje o její hlubokou pokoru, dokonalou poslušnost, o její andělskou něhu a neustálou modlitbu, o její naprosté odříkání a zcela neposkvrněnou čistotu, o její hrdinnou trpělivost a nebeskou moudrost, o její obětavou, odvážnou lásku k Bohu, ale nade všechno o její víru ctnost, kterou měla v nejvyšším stupni a nikdy nikdo se jí v ní nevyrovnal. Mariina legie je inspirována její láskou a vírou, vykonává jakoukoli činnost a nenaříká nad nemožností, protože chápe, že může a smí vykonat všechny věci (Tomáš Kempenský, Následování Krista, kniha 3,5). Dokonalým příkladem takového duchovního a apoštolského života je nejblahoslavenější Panna Maria, královna apoštolů. Zatímco žila na zemi jako všichni ostatní životem naplněným starostí o rodinu a prací, byla vždy těsně spojena se svým synem a spolupracovala zcela ojedinělým způsobem na Spasitelově díle ( ). Všichni ať Marii co nejoddaněji uctívají a svěřují svůj život i apoštolát její mateřské péči (AA, čl. 4). 4. Sluûba legion 1. ÑObleËte se do plnè v zbroje BoûÌì (Ef 6,11) Římská legie, podle níž byla Mariina legie pojmenována, se po staletí vyznačovala věrností, odvahou, kázní, vytrvalostí a úspěchem, a to často jen pro nízké a světské cíle (viz příloha 4, Římská legie). Legie však nemůže Marii nabídnout jméno, nemá-li tytéž vynikající vlastnosti (byla by tak podobna šňůře bez drahokamů, které ji zdobí). Pro legionářskou službu však tyto kvality představují pouze nezbytné minimum. Svatý Klement, spolupracovník svatého Pavla, který se obrátil pod vlivem svatého Petra, navrhuje, aby církev napodobila strukturu římské armády. Kdo jsou těmi nepřáteli? Lidé zlí a lidé, kteří se staví proti jeho vůli. Ctihodní bratři, pod praporem Božích přikázání vytáhněme do boje a nepřestaňme bojovat. Pomysleme na vojáky, kteří slouží pod našimi

23 Kapitola 4 Služba legionářů 23 veliteli, jak spořádaně a poslušně plní rozkazy. Nejsou všichni vrchními veliteli ani tisícníky ani setníky ani padesátníky či nižší hodnosti, přesto každý podle své hodnosti plní rozkazy krále a vojevůdců. Velcí nemohou být bez malých a ani malí bez velkých. Všichni jsou jaksi spojeni, a v tom je ta užitečnost. Uveďme na příklad naše tělo. Hlava bez nohou není nic, ani nohy bez hlavy. I ty nejmenší údy našeho těla jsou nutné a potřebné pro celé tělo. Všechno dýchá jedním dechem, všechno se navzájem podřizuje, a pak je zdrávo celé tělo. Svatý Klement, papež a mučedník: Epištola ke Korintským z roku 96, kapitola 36 a MusÌ b t ÑobÏtÌ ûivou, svatou a Bohu milou a (Ö) nep izp sobovat se tomuto svïtuì (ÿìm 12,1-2) To je základ, z něhož ve věrném legionáři vyklíčí ctnosti daleko větší, protože jeho věc je vyšší, a obzvláště ušlechtilá velkomyslnost, jež je ozvěnou citů svaté Terezie z Avily: Dostávat tolik a odplácet tak málo. Ó! To je utrpení, jemuž podléhám. Když legionář rozjímá o svém ukřižovaném Pánu, který se za něho obětoval do posledního dechu a do poslední kapky své krve, musí být jeho služba taková, aby odrážela toto naprosté sebedarování. Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? (Iz 5,4) 3. NesmÌ se odvracet od ÑvyËerp vajìcì pr ceì a utrpenì (2 Kor 11,27) Vždy se naleznou místa, kde musí být katolická horlivost připravena čelit nástrojům smrti nebo mučení. Mnoho legionářů již takto triumfálně prošlo branou slávy. Obvykle však má oddanost legionáře skromnější charakter, který ovšem poskytuje mnoho příležitostí k prokazování tichého, ale skutečného hrdinství. Apoštolát Legie vyžaduje přístup k mnohým, kteří bývají vzdálení dobrým vlivům a s nechutí přijímají návštěvy těch, jejichž posláním je dobro, nikoli zlo. Ty všechny lze přesvědčit, ne však bez trpělivého a statečného ducha. Mrzuté pohledy, urážky a odmítání, zesměšňování a nepřátelská kritika, slabost těla a ducha, bolest z neúspěchu a nevděčnosti, chlad a prudký déšť, pach zla, tmavé průchody a čtvrti plné bídy, žádná radost a přijetí úzkostí, které legionáře při práci hojně provázejí, úzkostí, které u citlivých duší vyvolávají úvahy o nevěře a nemravnosti, žal ze sdíleného utrpení v těchto věcech je jen pramálo slávy, jsou-li však snášeny

24 24 Služba legionářů Kapitola 4 s jemnocitem, dokonce s radostí a vytrvale plněny až do konce, přiblíží se tak lásce, která je větší než láska jakéhokoli člověka, lásce, která položí život za svého přítele. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Ž 116,12) 4. MusÌ ûìt Ñv l sce jako i Kristus miloval n s a zcela vydal sebe za n sì (Ef 5,2) Tajemství úspěchu u druhých spočívá v navázání osobního kontaktu, vztahu lásky a porozumění. Tato láska nesmí být povrchní. Musí být schopna vydržet všechny zkoušky, které i opravdové přátelství může přinášet. Často vyžaduje malá sebezapření. Pozdravit v dobré společnosti člověka, jehož jsme krátce předtím navštívili ve vězení, nechat se spatřit ve společnosti otrhané osoby, vřele stisknout i ušpiněnou ruku, přijmout nabízené jídlo v chudém a špinavém příbytku může být pro někoho obtížné, ale vyhneme-li se tomu, pak se přátelství projeví jako předstírané, vztah se přeruší a pozvedaná duše bude zklamána. Podstatou veškeré plodné práce musí být ochota k sebedarování. Bez této ochoty nestojí naše služba na pevném základě. Legionář, který si stanoví meze oběť pouze odtud potud, dosáhne jen povrchního výsledku, i když vynaložil velké úsilí. Pokud existuje ochota, která se nikdy neomezuje, nebo jen v malé míře, pak přinese mnohé ovoce. Ježíš mu odpověděl: Svůj život za mne položíš?` (Jan 13,38) 5. MusÌ ÑskonËit sv j bïhì (2 Tim 4,7) Povolání do Legie tedy znamená službu bez omezení a bez výhrad. Není to jen rada k dokonalosti, ale nutnost, protože bez směřování k dokonalosti se skutečného členství nedosáhne. Celoživotní setrvání v práci apoštolátu je hrdinství samo o sobě a lze k němu dospět jen jako k završení celistvé řady drobných hrdinských činů, neboť v tom spočívá skutečná odměna. Vytrvalostí se nemůže vyznačovat pouze samotné členství. Každá jednotlivost v povinnostech legionáře musí být poznamenána pečetí vytrvalého úsilí. I změna je samozřejmě nutná. Jsou navštěvována rozmanitá místa a osoby, některé práce končí a jiné se rozbíhají. Jde o neustálý běh života, ne o vrtkavou, nestálou činnost a hledání novot, které končí zhroucením kázně. Legie neustále působí na upevnění povahy s porozuměním pro tohoto ducha změny a z každé následující

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město

Michael. č.3 / červen 2000. občasník farnosti Staré Město Michael občasník farnosti Staré Město č.3 / červen 2000 Během této doby milosti prosme Pannu Marii zcela zvláštním způsobem, aby nás naučila být tak lidskými, laskavými a pokornými, jako je ona. Maria,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

NOVÉNA NEK 2015. Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015

NOVÉNA NEK 2015. Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015 NOVÉNA NEK 2015 Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015 Milí přátelé, máme možnost se duchovně připravit na blížící se Národní eucharistický kongres v Brně také touto novénou. Možná víte, že příští rok se

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT?

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? 27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? Co se chápe pod mimořádnými skutečnostmi? V tomto pojednání, když mluvíme o mimořádných skutečnostech, máme záměr zahrnout

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více