Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE"

Transkript

1 Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE Vydavatel CONCILIUM LEGIONIS MARIAE DE Montfort House Morning Star Avenue Brunswick Street Dublin 7, Ireland

2 Název originálu: The Official Handbook of the Legion of Mary Nové revidované vydání, 1993 Nihil Obstat: Joseph Moran, O.P. Censor Theologicus Deputatus pověřený teologický censor Imprimi potest: Desmond Connell Archiep. Dublinen Hiberniae Primas arcibiskup dublinský primas irský Dublin, 8. prosince l993 S církevním schválením brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho čj. EP/213/03 ze dne Revidovaný překlad Neprodejné Copyright Concilium Legionis Mariae, Dublin 1993

3 Obsah Použité zkratky...11 Zkratky biblických knih...11 Zkratky dokumentů Magisteria...11 Papež Jan Pavel II. Mariině legii...13 Úvodní poznámka...15 Frank Duff N zev a p vod CÌl Duch Legie Sluûba legion Oblečte se do plné výzbroje Boží (Ef 6,11) Musí být obětí živou, svatou a Bohu milou a ( ) nepřizpůsobovat se tomuto světu (Řím 12,1-2) Nesmí se odvracet od vyčerpávající práce a utrpení (2 Kor 11,27) Musí žít v lásce jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás (Ef 5,2) Musí skončit svůj běh (2 Tim 4,7) Zboûnost Legie Bůh a Maria Maria, prostřednice všech milostí Maria Neposkvrněná Naše matka Maria Zbožnost Legie je kořenem apoštolátu Legie Kdyby jen Maria byla známa Přiblížení Marie světu Povinnosti legion k Marii Úcta Legie, projevovaná uctíváním Marie, Následování Mariiny pokory je kořenem i nástrojem jednání legionáře Skutečná úcta k Marii zavazuje k apoštolátu Intenzita úsilí v Mariině službě Legionáři by měli mít pravou úctu k Marii, jak o ní hovoří Ludvík Maria z Montfortu Legion a NejsvÏtÏjöÌ Trojice...46

4 8. Legion a eucharistie Mše svatá Liturgie slova Eucharistie ve spojení s Marií Eucharistie, náš poklad Legion a mystickè tïlo Kristovo Legionářova služba je založena na tomto učení Maria a mystické tělo Utrpení mystického těla Apoötol t Legie Jeho důstojnost Podstata laického apoštolátu Legie a laický apoštolát Kněz a Legie Legie ve farnosti Jeho plody jsou horlivý idealismus a činnost Systém formace mistra a žáka SystÈm Legie Osobní svatost: účel a prostředky Dokonale uspořádaný systém Dokonalost členství Základní závazky Týdenní schůzka prezidia CÌle Legie Současná činnost Vzdálenější a vyšší cíl - kvas ve společnosti Všechny spojovat Ve vyšším nasazení pro Boha »lenstvÌ Prezidium Slib legion e DalöÌ stupnï ËlenstvÌ Pretoriáni Pomocné členství...91 Základní stupeň: Pomocní legionáři...91 Vyšší stupeň: Adjutanti...92 Obecné úvahy, které se týkají obou stupňů pomocného členství Duöe naöich zem el ch legion...98

5 18. ÿ d sch zky prezidia Uspořádání každé schůzky musí být jednotné Přesně ve stanovený čas Schůzka začíná Pak následuje pět desátků růžence Po růženci následuje duchovní četba Pak se přečte zápis z předešlé schůzky Trvalé pokyny Zpráva pokladníka Zprávy členů Recitace kateny Legie Promluva (allocutio) Po ukončení promluvy Tajná sbírka do váčku Ukončení schůzky Sch zka a Ëlen Úcta ke schůzce Prezidium musí být hodno této úcty Prezidium musí mít v úctě pravidla Prezidium má být vzorem stálosti Vytápění a osvětlení Vybavení židlemi Prezidia se musí scházet ve vhodnou dobu Trvání schůzky Nevhodná délka schůzek Pozdní příchody a předčasné odchody Pořádek je základem kázně Přesnost Způsob recitace modliteb Modlitby nelze oddělit od schůzky Pobožnost v kostele a schůzka Přídavné modlitby na schůzce Narušuje zpráva pokoru? Harmonie je vyjádřením jednoty Práce každého je společným zájmem všech Vrcholná důležitost důvěrnosti Svoboda slova Schůzka je opěrným bodem členství Prezidium je přítomností Marie...117

6 20. NemÏnn systèm Legie Mystick domov v NazaretÏ Modlitby Legie Úvodní modlitby Catena legionis - Legionářské pouto Závěrečné modlitby NemÏnnÈ modlitby Patroni Legie Svatý Josef Svatý Jan Evangelista Svatý Ludvík Maria z Montfortu Svatý archanděl Michael Svatý archanděl Gabriel Nebeské mocnosti, legie andělů Panny Marie Svatý Jan Křtitel Svatý Petr Svatý Pavel Obraz Legie Tessera Vexillum legionis ÿìzenì Legie Toto aplikují všechna řídící tělesa Kurie a komitium Regie Senát Concilium Legionis Mariae Loajalita legion Slavnosti Acies Všeobecné výroční shromáždění Akce v přírodě Slavnosti prezidia Kongres äì enì Legie a nabìdka pro novè Ëleny MoûnÈ n mitky, jeû lze p edpokl dat Legii zde není potřeba Nejsou vhodní kandidáti členství Návštěvy legionářů by vyvolaly nevůli Mladí lidé přes den těžce pracují a pak požadují pro sebe volný čas

7 5. Legie je pouze jedna z mnoha organizací se stejnými ideály a programem Práci Legie již konají jiné organizace. Její činnost by se s jejich prací střetávala Již existuje příliš mnoho organizací. Správný kurs je oživit již existující společnosti nebo rozšířit jejich funkce, aby byly schopny pokrýt práce navržené pro Legii." Toto je malé místo a pro Legii zde není prostor Některé z prací Legie spočívají v duchovních aktivitách, které už svou podstatou přísluší knězi Obávám se možného porušení mlčenlivosti ze strany členů." Počáteční překážky budou vždycky Z kladnì povinnosti legion Pravidelná a přesná docházka na týdenní schůzky prezidia Plnění týdenního závazku práce Příprava zprávy o vykonané práci Musí být zachována absolutní důvěrnost Každý člen má mít zápisník, Každý legionář se denně modlí katenu (pouto Legie) Vztahy mezi členy Vztahy ve dvojici legionářů Noví členové Studium příručky Být stále ve službě Legionář se musí modlit i pracovat Vnitřní život legionářů Legionář a křesťanské povolání Povinnosti d stojnìk prezidia Duchovní vůdce Prezident Viceprezident Tajemník Pokladník Fondy Prezidia vyûadujìcì zvl ötnì zmìnku Prezidia mladých Prezidia v seminářích...207

8 37. PodnÏty k pr ci Apoštolát ve farnosti Návštěvy lidí v jejich domovech Zasvěcení domovů Nejsvětějšímu Srdci Provádění farního sčítání Návštěvy nemocnic, včetně psychiatrických oddělení Práce pro neubožejší a nejopovrhovanější z lidí Práce s mládeží Stánky s knihami Kontakt s velkým počtem lidí Návštěvy pomocníků v domácnosti - katolíků Práce pro vojáky a námořníky Šíření katolické literatury Šíření denní účasti na mši svaté a úcty k Nejsvětější svátosti Získávání pomocných členů a stálá péče o ně Práce pro misie Podpora duchovních obnov Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce Každé místo má vlastní potřeby PatricijovÈ Uspořádání Řád schůzky Některé patricijské principy Patricijská modlitba Řád schůzky Kolejní nebo mládežnické pobočky Z kladnì myölenky apoötol tu Legie Duše jsou přístupné jen tehdy, jdeme-li s Marií Každé drahocenné duši je třeba věnovat nekonečnou trpělivost a něhu Legionářská odvaha Symbolické jednání Musí se konat aktivní práce Kontrola práce prezidiem Návštěvy ve dvojicích jsou zárukou legionářské kázně Musí být zachována důvěrnost práce legionářů Návštěvy dům od domu jsou potřebné Zákaz hmotné podpory Sbírka peněz...263

9 12. Legie se nezapojuje do politiky Vyhledávat každou duši a hovořit s ní Nikdo není tak špatný a nikdo není tak dokonalý, aby nemohl být pozvednut Nestálý apoštolát má malou hodnotu Tajemstvím účinnosti je láska Legionář v každém, pro koho pracuje, vidí Krista a slouží Kristu Skrze legionáře Panna Maria miluje a pečuje o svého Syna Skromnému a uctivému legionáři se otevřou každé dveře Návštěvy v ústavech Legionář nesmí soudit Postoj k nepřátelské kritice Nikdy se nedat odradit Kříž je znamením naděje Úspěch je radost, omyl jen oddálený úspěch Přístup k nedostatkům prezidia a legionářů Žádné sobectví Žádné dary členům Žádné rozdíly stavu v Legii Cílem je stavět mosty Dříve nebo později musí členové zahájit nejtěžší práce Postoj k nebezpečí Legie musí být předvojem boje církve Legionář musí podporovat všechno katolické Virgo Praedicanda: Musíme přinést Matku Boží všem lidem Všichni ji musí poznat, neboť je jejich matkou ÑJdÏte do celèho svïta a hl sejte evangelium vöemu tvorstvu" (Mk 16,15) Kristovo poslední ustanovení Legie se musí zaměřit na jednotlivé duše Zvláštní vztah k našim sesterským církvím východní tradice Snaha o přivedení do církve Nejsvětější eucharistie jako nástroj obrácení Nevěřící Legie ve službě misiím Peregrinatio pro Christo Incolae Mariae Exploratio Dominicalis ÑNejvÏtöÌ z nich je l skaì (1 Kor 13,13)...292

10 P Ìloha Dopisy a poselství papežů (papež Pius XI., papež Pius XII., Jan XXII., papež Pavel VI.) P Ìloha Výtah z dogmatické konstituce o církvi 2. vatikánského koncilu, Lumen gentium P Ìloha Výtah z Kodexu kanonického práva o povinnostech a právech laiků P Ìloha Římská legie P Ìloha Bratrstvo Maria, Královna všech srdcí P Ìloha Medailka Neposkvrněného početí, nazývaná zázračná medailka P Ìloha Bratrstvo růžence P Ìloha Výuka náboženství P Ìloha Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce P Ìloha Studium P Ìloha Mariánská syntéza Rejst Ìk citovan ch mìst z PÌsma svatèho Rejst Ìk dokument magisteria Seznam cit t papeû Seznam autor cit t VÏcn rejst Ìk...331

11 11 POUéIT ZKRATKY Zkratky biblick ch knih Star z kon Gn Genesis Ex Exodus Joz Jozue 1 Sam První kniha Samuelova 1 Kron První kniha kronik Ž Žalmy Pís Píseň písní Sír Sírachovec Iz Izajáš Dan Daniel Nov z kon Mt Matouš Mk Marek Lk Lukáš Jan Jan Sk Skutky apoštolů Řím Římanům 1 Kor První list Korintským 2 Kor Druhý list Korintským Gal Galatským Ef Efezským Flp Filipským Kol Koloským 1 Te První list Tesalonickým 1 Tim První list Timoteovi 2 Tim Druhý list Timoteovi Žid Židům 1 Petr První list Petrův 2 Petr Druhý list Petrův 1 Jan První list Janův Jud List Judův Zkratky dokument Magisteria DOKUMENTY II. VATIK NSK HO KONCILU ( ) AA Apostolicam Actuositatem (Dekret o apoštolátu laiků) DV Dei verbum (Věroučná konstituce o Božím zjevení) GS Gaudium et spes (Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě) LG Lumen gentium (Věroučná konstituce o církvi) PO Presbyterorum ordinis (Dekret o službě a životě kněží) SC Sacrosanctum Concilium (Konstituce o posvátné liturgii) UR Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenismu) 1) Zkratky jsou převzaty z ekumenického překladu Bible, ale například v překladu Dokumentů 2. vatikánského koncilu se používají zkratky odlišné (například Řím, 1 Kor, 1 Tim a podobně), poznámka překladatele

12 12 OSTATNÕ DOKUMENTY MAGISTERIA AAS Acta Apostolicae Sedis (Akta apoštolského stolce) AD Ad Diem illum (Výročí vyhlášení Neposkvrněného Početí, papež sv. Pius X., 1904) AN Acerbo nimis (Učení křesťanské doktríny, papež sv. Pius X., 1905) CCC Katechismus katolické církve, 1995 CIC Codex Iuris Canonici (Kodex kanonického práva, 1983) CL Christifideles laici (O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, papež Jan Pavel II., 1988) CT Catechesi tradendae (O katechezi v církvi, papež Jan Pavel II., 1979) EI Enchiridion indulgentiarum (Oficiální seznam odpustků a zákonů, které se s nimi pojí, Apoštolská penientiatura, 1968) EN Evangelii nuntiandi (Hlásání evangelia, papež Pavel VI., 1975) FC Familiaris consortio (O úkolech křesťanské rodiny v současném světě, papež Jan Pavel II., 1981) JSE Jucunda semper (O růženci, papež Lev XIII., 1894) MC Mystici corporis (Mystické tělo Kristovo, papež Pius XII., 1943) MCul Marialis Cultus (O mariánské úctě, papež Pavel VI., 1974) MD Mediator Dei (O posvátné liturgii, papež Pius XII., 1947) MF Mysterium fidei (Tajemství víry - tajemství eucharistie, papež Pavel VI., 1965) MN Mens nostra (Rekolekce, papež Pius XI., 1929) PDV Pastores dabo vobis (O výchově kněží v současných podmínkách, papež Jan Pavel II., 1992) RM Redemptoris missio (O stálé platnosti misijního poslání, papež Jan Pavel II., 1990) RMat Redemptoris Mater (O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve, papež Jan Pavel II., 1987) SM Signum magnum (Velké znamení, papež Pavel VI., 1967) UAD Ubi arcano Dei (O Kristově pokoji a království Kristově, papež Pius XI., 1922) OL Orientale lumen (apoštolský list Jana Pavla II ke 100. výročí Apoštolského listu Orientalium dignitas )

13 13 Papeû Jan Pavel II. MariinÏ legii V Úatek z promluvy pronesenè Svat m otcem, papeûem Janem Pavlem II., ke skupinï italsk ch legion 30. Ìjna Zdravím vás všechny i každého zvlášť. Mám důvod k radosti, když vás vidím v této aule v takovém počtu z různých krajů Itálie, a to tím více, že je vás zde pouze malá část apoštolského hnutí, které se během šedesáti let rychle rozšířilo po světě a nyní, dva roky po smrti svého zakladatele Franka Duffa, je přítomno v mnoha diecézích univerzální církve. Moji předchůdci, počínaje Piem XI., nešetřili slovy uznání vůči Mariině legii a i já jsem 10. května 1979 přijal jednu z vašich prvních delegací a s velkým potěšením vzpomněl na svá dřívější setkání s Legií v Paříži, v Belgii a v Polsku a pak jako římský biskup během svých pastoračních návštěv farností města. Proto bych dnes na audienci italských poutníků vašeho hnutí rád vyzdvihl aspekty, které tvoří podstatu vaší spirituality, a váš modus essendi 2 v církvi. Povol nì st t se kvasem 2. Jste hnutí laiků, kteří usilují povznést vírou svůj život tak, aby dosáhli osobní svatosti. Je to bezpochyby vznešený a obtížný ideál. Ale dnešní pokoncilní církev povolává k tomuto ideálu všechny katolické laiky, zve je, aby se podíleli na Kristově královském kněžství svědectvím svatého života, odříkáním a činorodou láskou, aby byli pro svět - vírou, nadějí a láskou tím, čím je duše pro tělo (LG, čl. 10, 38). Vaše vlastní povolání laiků, to je být kvasem v Božím lidu, křesťanskou inspirací v moderním světě a přiblížit kněze lidem, to je služba církvi. Týž 2. vatikánský koncil vyzývá všechny laiky, aby s ochotnou velkomyslností přijali volání k ještě důvěrnějšímu sjednocení s Pánem a aby se s uvážením vlastních možností podíleli na spásném poslání církve a byli jejími živými nástroji všude tam, kde by vzhledem ke zvláštním podmínkám moderní společnosti, jako je stálý přírůstek populace, úbytek počtu kněží, vznik nových problémů, autonomie mnoha oblastí lidského života, mohla být přítomnost a aktivita církve obtížnější (srov. LG, čl. 33). 2) Způsob bytí, pozn. překl.

14 14 Oblast dnešního laického apoštolátu se mimořádně rozšířila. A tak i závazek vašeho vlastního apoštolátu se stává více zavazujícím, naléhavějším a živějším. Vitalita křesťanů je znamením vitality církve. Závazek vás legionářů je naléhavější, vždyť bere v úvahu jak potřeby italské společnosti a národů starobylé křesťanské tradice, tak zářivé příklady vašich předchůdců v hnutí. Pro připomínku snad jen pár jmen: Edel Quinn se svou aktivitou v černé Africe, Alfonso Lambe v nejokrajovějších částech Latinské Ameriky a pak tisíce legionářů zabitých v Asii nebo zavřených v pracovních táborech. S duchem a starostlivostì Marie 3. Mariánská spiritualita náleží předně vám nejen proto, že Mariino jméno představuje pro Legii rozvinutou korouhev, ale především proto, že Legie svou spiritualitu a apoštolát založila na dynamickém principu sjednocení s Marií, na pravdě vnitřní účasti Panny Marie na plánu spásy. Jinými slovy, máte v úmyslu nabídnout svou službu každému jednotlivci, jenž je obrazem Krista, v duchu a starostlivosti Marie. Jestliže náš jediný prostředník je člověk Ježíš Kristus, jak konstatuje koncil, Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu (LG, čl. 60). Tak je blahoslavená Panna v církvi vzývána jako Přímluvkyně, Pomocnice, Ustavičná pomoc, Prostřednice, Matka církve. Pro své zrození a růst vzhlíží apoštolské dílo k té, která porodila Krista, počatého z Ducha svatého. Kde je Matka, je tam také Syn. Odvrátí-li se kdo od Matky, stejně se dříve či později vzdálí i Synu. Není divu, že dnes v rozmanitých oblastech sekularizované společnosti zaznamenáváme rozšířenou krizi víry v Boha, které předchází pokles úcty k Panně Marii. Vaše Legie tvoří část oněch hnutí, která se považují osobně zavázána šířit nebo vzbuzovat víru šířením či obnovením úcty k Marii. Proto vždy bude schopna se všemožně přičinit, aby Syn, který je cesta, pravda a život pro každého člověka, byl skrze lásku k Matce více poznáván a milován. V této perspektivě víry a lásky vám ze srdce uděluji apoštolské požehnání.

15 15 VODNÕ POZN MKA Legie je systém, který nemůže být vyveden z rovnováhy nátlakem nebo změnou jakékoli z jeho částí. Můžeme na ni použít následující verše: Vytrhni jedno vlákno jen, a zničíš celé tkaní, z tisíce kláves jednu zlom, a skřípotem hned zazní bolavě zbylých tón. Whittier Není-li systém schopen pracovat přesně tak, jak je dále popsáno, nezačínejte ani s Legií. V této souvislosti doporučujeme k hlubšímu studiu kapitolu 20: Neměnný systém Legie. Členství vzniká přijetím do Legie (prostřednictvím některé ze schválených rad Mariiny legie). Pokud je minulá zkušenost znamením, pak žádná pobočka Legie, která věrně pracuje podle pravidel, nemůže selhat.

16 16 FRANK DUFF Zakladatel Mariiny legie Frank Duff se narodil 7. června 1889 v Dublinu v Irsku. V 18 letech vstoupil do státní služby. Ve 24 letech se připojil ke Společnosti sv. Vincenta z Pauly, v níž prohloubil vazbu na svou katolickou víru a současně získal velkou vnímavost k potřebám chudých a sociálně opovrhovaných. Společně se skupinou katolických žen a Fr. Michaelem Toherem založil v dublinské arcidiecézi 7. září 1921 první prezidium Mariiny legie. Počínaje tímto datem až do své smrti 7. listopadu 1980 s hrdinným nasazením řídil Legii, která se začala šířit po celém světě. Účastnil se 2. vatikánského koncilu jako laický pozorovatel. Jeho hluboký vhled do úlohy blahoslavené Panny v plánu vykoupení a do úlohy věřících laiků v poslání církve se odráží v této příručce, která je téměř zcela jeho dílem.

17 Frank Duff

18

19 Kapitola 1 Název a původ 19 MARIINA LEGIE Kdo je ta, která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji? (Pís 6,10) Jméno té panny bylo Maria. (Lk 1,27) Mariina legie! Jak výstižně zvolený název! (papež Pius XI.) 1. N zev a p vod Mariina legie je sdružení katolíků, kteří se souhlasem církve a pod mocným vedením Marie Neposkvrněné, Prostřednice všech milostí, jež je krásná jako měsíc, zářivá jako slunce a pro satana a jeho legionáře hrozivá jako armáda na bojišti, se shromáždili v Legii, aby sloužili církvi bojem proti světu a jeho zlým mocnostem. Celý lidský život, individuální i kolektivní, se nám jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou (GS, čl. 13). Legionáři doufají, že svou věrností, ctnostmi a odvahou budou hodni své nebeské Královny. Mariina legie je proto organizována podle vzoru armády starého Říma, jejíž terminologii také převzala. Ale armáda a zbraně Mariiných legionářů z tohoto světa nejsou. Tato dnes početná armáda měla velice skromné počátky. Její vznik nebyl promyšlený, vyrostla spontánně, bez předem promyšlených pravidel a praxe. Nápad prostě přišel. Stanoveného večera se sešla malá skupina, která si ani nebyla vědoma toho, že je nástrojem milující Prozřetelnosti. Tato první schůzka byla totožná se schůzkami Legie, které se konají dnes na celém světě. Účastníci se tehdy shromáždili u stolu, který sloužil jako jednoduchý oltář, jehož středem byla soška Neposkvrněného početí (podle zázračné medailky). Stála na bílém plátně, po stranách pak byly vázy s květinami a dva svícny s planoucími svícemi. Toto uspořádání, tak jímavé, bylo inspirací jednoho z prvních příchozích. V něm se odráží vše, na čem Mariina legie spočívá - Legie je armáda. Na skupinu již čekala Královna. Čekala, aby mohla přijmout ty, o nichž

20 20 Název a původ Kapitola 1 věděla, že k ní přicházejí. Oni nepřijali ji, ale ona je; od té doby šli a bojovali společně s ní s vědomím, že úspěšně vytrvají do té míry, jak pevně s ní budou spojeni. Prvním společným úkonem legionářů bylo, že poklekli. Vážné mladé hlavy se sklonily. Legionáři vzývali Ducha svatého a modlili se k němu. Poté jejich po celý den pracující ruce probíraly zrnka nejprostší modlitby. Když dozněla poslední slova modlitby, posadili se a pod ochranou Panny Marie (symbolizované její soškou) rozvažovali, jak by se nejlépe mohli zalíbit Bohu a přispět k tomu, aby byl milován i světem. A z této diskuse vzešla Mariina legie taková, jakou ji známe v současnosti. Jaký div, vždyť kdo by si i v nejodvážnější představě dokázal pomyslit, že z kruhu oněch nenápadných lidí vzejde systém, který se stane novou silou. A bude-li věrně a účinně dodržován, obdrží v Marii sílu dát národům život, poznání pravé blaženosti a naději? A přece se tak stalo. První setkání Mariiných legionářů se konalo 7. září 1921 v 8 hodin večer v Myra House, Francisově ulici v irském Dublinu, v předvečer svátku Narození naší Paní. Podle názvu mateřské odbočky Naše Paní Milosrdná se organizace nějaký čas nazývala Sdružení Naše Paní Milosrdná. Okolnosti, které by člověk mohl považovat za náhodné, určily i datum, které se tehdy jevilo méně vhodné než následující den. Až následující léta po nesčetných důkazech vskutku mateřské lásky nás přesvědčila, že v okamžiku zrození Legie se projevil jedinečný dotek Mariiny ruky. Z večera a jitra dne prvního byl stvořen svět (srov. Gn 1,5), a proto právě první, nikoli poslední paprsky svátku, který oslavuje Mariino zrození, měly osvítit první okamžiky zrodu organizace, jejímž prvním a stálým cílem je zobrazovat v sobě Mariinu podobu, a tak nejlépe oslavit Pána a přiblížit ho lidem. Maria je matka všech údů Spasitele, poněvadž svou láskou spolupracovala na zrodu věrných v církvi. Maria je živým nástrojem Boha, lze říci, že v ní byl do lidské přirozenosti vtělen Bohočlověk, aniž by ztratil vlastnosti svého božství, v ní samé je umožněno člověku, aby se začlenil do Boha, nakolik je toho lidská přirozenost milostí Ježíše Krista schopna. sv. Augustin Mariina legie představuje opravdovou tvář katolické církve. Papež Jan XXIII.

21 Kapitola 2 Cíl 2. CÌl 21 Cílem Mariiny legie je oslava Boha posvěcením svých členů modlitbou a aktivní spoluprací pod vedením církve, která směřuje k rozdrcení hlavy hada a k budování Kristova království, což je úkol Marie a církve. Mariina legie podléhá schválení koncilia a omezením, která jsou specifikována v oficiální příručce Legie. Je k dispozici diecéznímu biskupu, farním kněžím pro jakoukoli formu sociální služby a katolické akce, kterou tyto autority budou považovat za vhodnou pro Legii a která je zaměřená pro blaho církve. Bez svolení farního kněze nebo ordináře se legionáři nikdy nezapojují do uvedených služeb ve farnostech. Ordinářem se na těchto stránkách rozumí místní ordinář, což je diecézní biskup nebo jiná kompetentní církevní autorita. (a) Bezprostředním cílem těchto organizací 3 je apoštolský cíl církve, totiž evangelizace a posvěcení lidí a křesťanské utváření jejich svědomí tak, aby tito lidé byli schopni pronikat různá společenství a prostředí duchem evangelia. (b) Laici, spolupracující způsobem sobě vlastním s hierarchií, dávají k dispozici svou zkušenost a berou na sebe zodpovědnost za řízení těchto organizací, za posuzování podmínek, v jakých se má konat pastorační činnost církve a za vypracování i plnění programu činnosti. (c) Laici působí sjednoceně jako živý organismus, čímž se lépe vyjadřuje pospolitost církve a apoštolát získává na účinnosti. (d) Laici, ať se dobrovolně přihlásí nebo jsou pozváni k činnosti a k přímé spolupráci s hierarchickým apoštolátem, jednají pod vrchním vedením hierarchie, která může tuto spolupráci potvrdit i výslovným mandátem (AA, čl. 20). 3) Laických sdružení, poznámka překladatele

22 22 Duch Legie Kapitola 3 3. Duch Legie Duch Mariiny legie je duchem Panny Marie. Legie usiluje o její hlubokou pokoru, dokonalou poslušnost, o její andělskou něhu a neustálou modlitbu, o její naprosté odříkání a zcela neposkvrněnou čistotu, o její hrdinnou trpělivost a nebeskou moudrost, o její obětavou, odvážnou lásku k Bohu, ale nade všechno o její víru ctnost, kterou měla v nejvyšším stupni a nikdy nikdo se jí v ní nevyrovnal. Mariina legie je inspirována její láskou a vírou, vykonává jakoukoli činnost a nenaříká nad nemožností, protože chápe, že může a smí vykonat všechny věci (Tomáš Kempenský, Následování Krista, kniha 3,5). Dokonalým příkladem takového duchovního a apoštolského života je nejblahoslavenější Panna Maria, královna apoštolů. Zatímco žila na zemi jako všichni ostatní životem naplněným starostí o rodinu a prací, byla vždy těsně spojena se svým synem a spolupracovala zcela ojedinělým způsobem na Spasitelově díle ( ). Všichni ať Marii co nejoddaněji uctívají a svěřují svůj život i apoštolát její mateřské péči (AA, čl. 4). 4. Sluûba legion 1. ÑObleËte se do plnè v zbroje BoûÌì (Ef 6,11) Římská legie, podle níž byla Mariina legie pojmenována, se po staletí vyznačovala věrností, odvahou, kázní, vytrvalostí a úspěchem, a to často jen pro nízké a světské cíle (viz příloha 4, Římská legie). Legie však nemůže Marii nabídnout jméno, nemá-li tytéž vynikající vlastnosti (byla by tak podobna šňůře bez drahokamů, které ji zdobí). Pro legionářskou službu však tyto kvality představují pouze nezbytné minimum. Svatý Klement, spolupracovník svatého Pavla, který se obrátil pod vlivem svatého Petra, navrhuje, aby církev napodobila strukturu římské armády. Kdo jsou těmi nepřáteli? Lidé zlí a lidé, kteří se staví proti jeho vůli. Ctihodní bratři, pod praporem Božích přikázání vytáhněme do boje a nepřestaňme bojovat. Pomysleme na vojáky, kteří slouží pod našimi

23 Kapitola 4 Služba legionářů 23 veliteli, jak spořádaně a poslušně plní rozkazy. Nejsou všichni vrchními veliteli ani tisícníky ani setníky ani padesátníky či nižší hodnosti, přesto každý podle své hodnosti plní rozkazy krále a vojevůdců. Velcí nemohou být bez malých a ani malí bez velkých. Všichni jsou jaksi spojeni, a v tom je ta užitečnost. Uveďme na příklad naše tělo. Hlava bez nohou není nic, ani nohy bez hlavy. I ty nejmenší údy našeho těla jsou nutné a potřebné pro celé tělo. Všechno dýchá jedním dechem, všechno se navzájem podřizuje, a pak je zdrávo celé tělo. Svatý Klement, papež a mučedník: Epištola ke Korintským z roku 96, kapitola 36 a MusÌ b t ÑobÏtÌ ûivou, svatou a Bohu milou a (Ö) nep izp sobovat se tomuto svïtuì (ÿìm 12,1-2) To je základ, z něhož ve věrném legionáři vyklíčí ctnosti daleko větší, protože jeho věc je vyšší, a obzvláště ušlechtilá velkomyslnost, jež je ozvěnou citů svaté Terezie z Avily: Dostávat tolik a odplácet tak málo. Ó! To je utrpení, jemuž podléhám. Když legionář rozjímá o svém ukřižovaném Pánu, který se za něho obětoval do posledního dechu a do poslední kapky své krve, musí být jeho služba taková, aby odrážela toto naprosté sebedarování. Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? (Iz 5,4) 3. NesmÌ se odvracet od ÑvyËerp vajìcì pr ceì a utrpenì (2 Kor 11,27) Vždy se naleznou místa, kde musí být katolická horlivost připravena čelit nástrojům smrti nebo mučení. Mnoho legionářů již takto triumfálně prošlo branou slávy. Obvykle však má oddanost legionáře skromnější charakter, který ovšem poskytuje mnoho příležitostí k prokazování tichého, ale skutečného hrdinství. Apoštolát Legie vyžaduje přístup k mnohým, kteří bývají vzdálení dobrým vlivům a s nechutí přijímají návštěvy těch, jejichž posláním je dobro, nikoli zlo. Ty všechny lze přesvědčit, ne však bez trpělivého a statečného ducha. Mrzuté pohledy, urážky a odmítání, zesměšňování a nepřátelská kritika, slabost těla a ducha, bolest z neúspěchu a nevděčnosti, chlad a prudký déšť, pach zla, tmavé průchody a čtvrti plné bídy, žádná radost a přijetí úzkostí, které legionáře při práci hojně provázejí, úzkostí, které u citlivých duší vyvolávají úvahy o nevěře a nemravnosti, žal ze sdíleného utrpení v těchto věcech je jen pramálo slávy, jsou-li však snášeny

24 24 Služba legionářů Kapitola 4 s jemnocitem, dokonce s radostí a vytrvale plněny až do konce, přiblíží se tak lásce, která je větší než láska jakéhokoli člověka, lásce, která položí život za svého přítele. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Ž 116,12) 4. MusÌ ûìt Ñv l sce jako i Kristus miloval n s a zcela vydal sebe za n sì (Ef 5,2) Tajemství úspěchu u druhých spočívá v navázání osobního kontaktu, vztahu lásky a porozumění. Tato láska nesmí být povrchní. Musí být schopna vydržet všechny zkoušky, které i opravdové přátelství může přinášet. Často vyžaduje malá sebezapření. Pozdravit v dobré společnosti člověka, jehož jsme krátce předtím navštívili ve vězení, nechat se spatřit ve společnosti otrhané osoby, vřele stisknout i ušpiněnou ruku, přijmout nabízené jídlo v chudém a špinavém příbytku může být pro někoho obtížné, ale vyhneme-li se tomu, pak se přátelství projeví jako předstírané, vztah se přeruší a pozvedaná duše bude zklamána. Podstatou veškeré plodné práce musí být ochota k sebedarování. Bez této ochoty nestojí naše služba na pevném základě. Legionář, který si stanoví meze oběť pouze odtud potud, dosáhne jen povrchního výsledku, i když vynaložil velké úsilí. Pokud existuje ochota, která se nikdy neomezuje, nebo jen v malé míře, pak přinese mnohé ovoce. Ježíš mu odpověděl: Svůj život za mne položíš?` (Jan 13,38) 5. MusÌ ÑskonËit sv j bïhì (2 Tim 4,7) Povolání do Legie tedy znamená službu bez omezení a bez výhrad. Není to jen rada k dokonalosti, ale nutnost, protože bez směřování k dokonalosti se skutečného členství nedosáhne. Celoživotní setrvání v práci apoštolátu je hrdinství samo o sobě a lze k němu dospět jen jako k završení celistvé řady drobných hrdinských činů, neboť v tom spočívá skutečná odměna. Vytrvalostí se nemůže vyznačovat pouze samotné členství. Každá jednotlivost v povinnostech legionáře musí být poznamenána pečetí vytrvalého úsilí. I změna je samozřejmě nutná. Jsou navštěvována rozmanitá místa a osoby, některé práce končí a jiné se rozbíhají. Jde o neustálý běh života, ne o vrtkavou, nestálou činnost a hledání novot, které končí zhroucením kázně. Legie neustále působí na upevnění povahy s porozuměním pro tohoto ducha změny a z každé následující

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT Duchovní stezka je určená jednotlivcům i skupinám a jejím účelem je systematické prohloubení duchovního života. Nabízí čtyři ne nutně

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu.

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu. Drazí, Biskup Pavel Posád, určený jako delegát pro mládež nás vyzývá: Chci Vás poprosit o neustálou modlitbu za mladou generaci, ale pak zvláště v tomto společném modlitebním zápase během Týdne modliteb

Více