Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE"

Transkript

1 Z VAZN PÿÕRU»KA MARIINY LEGIE Vydavatel CONCILIUM LEGIONIS MARIAE DE Montfort House Morning Star Avenue Brunswick Street Dublin 7, Ireland

2 Název originálu: The Official Handbook of the Legion of Mary Nové revidované vydání, 1993 Nihil Obstat: Joseph Moran, O.P. Censor Theologicus Deputatus pověřený teologický censor Imprimi potest: Desmond Connell Archiep. Dublinen Hiberniae Primas arcibiskup dublinský primas irský Dublin, 8. prosince l993 S církevním schválením brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho čj. EP/213/03 ze dne Revidovaný překlad Neprodejné Copyright Concilium Legionis Mariae, Dublin 1993

3 Obsah Použité zkratky...11 Zkratky biblických knih...11 Zkratky dokumentů Magisteria...11 Papež Jan Pavel II. Mariině legii...13 Úvodní poznámka...15 Frank Duff N zev a p vod CÌl Duch Legie Sluûba legion Oblečte se do plné výzbroje Boží (Ef 6,11) Musí být obětí živou, svatou a Bohu milou a ( ) nepřizpůsobovat se tomuto světu (Řím 12,1-2) Nesmí se odvracet od vyčerpávající práce a utrpení (2 Kor 11,27) Musí žít v lásce jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás (Ef 5,2) Musí skončit svůj běh (2 Tim 4,7) Zboûnost Legie Bůh a Maria Maria, prostřednice všech milostí Maria Neposkvrněná Naše matka Maria Zbožnost Legie je kořenem apoštolátu Legie Kdyby jen Maria byla známa Přiblížení Marie světu Povinnosti legion k Marii Úcta Legie, projevovaná uctíváním Marie, Následování Mariiny pokory je kořenem i nástrojem jednání legionáře Skutečná úcta k Marii zavazuje k apoštolátu Intenzita úsilí v Mariině službě Legionáři by měli mít pravou úctu k Marii, jak o ní hovoří Ludvík Maria z Montfortu Legion a NejsvÏtÏjöÌ Trojice...46

4 8. Legion a eucharistie Mše svatá Liturgie slova Eucharistie ve spojení s Marií Eucharistie, náš poklad Legion a mystickè tïlo Kristovo Legionářova služba je založena na tomto učení Maria a mystické tělo Utrpení mystického těla Apoötol t Legie Jeho důstojnost Podstata laického apoštolátu Legie a laický apoštolát Kněz a Legie Legie ve farnosti Jeho plody jsou horlivý idealismus a činnost Systém formace mistra a žáka SystÈm Legie Osobní svatost: účel a prostředky Dokonale uspořádaný systém Dokonalost členství Základní závazky Týdenní schůzka prezidia CÌle Legie Současná činnost Vzdálenější a vyšší cíl - kvas ve společnosti Všechny spojovat Ve vyšším nasazení pro Boha »lenstvÌ Prezidium Slib legion e DalöÌ stupnï ËlenstvÌ Pretoriáni Pomocné členství...91 Základní stupeň: Pomocní legionáři...91 Vyšší stupeň: Adjutanti...92 Obecné úvahy, které se týkají obou stupňů pomocného členství Duöe naöich zem el ch legion...98

5 18. ÿ d sch zky prezidia Uspořádání každé schůzky musí být jednotné Přesně ve stanovený čas Schůzka začíná Pak následuje pět desátků růžence Po růženci následuje duchovní četba Pak se přečte zápis z předešlé schůzky Trvalé pokyny Zpráva pokladníka Zprávy členů Recitace kateny Legie Promluva (allocutio) Po ukončení promluvy Tajná sbírka do váčku Ukončení schůzky Sch zka a Ëlen Úcta ke schůzce Prezidium musí být hodno této úcty Prezidium musí mít v úctě pravidla Prezidium má být vzorem stálosti Vytápění a osvětlení Vybavení židlemi Prezidia se musí scházet ve vhodnou dobu Trvání schůzky Nevhodná délka schůzek Pozdní příchody a předčasné odchody Pořádek je základem kázně Přesnost Způsob recitace modliteb Modlitby nelze oddělit od schůzky Pobožnost v kostele a schůzka Přídavné modlitby na schůzce Narušuje zpráva pokoru? Harmonie je vyjádřením jednoty Práce každého je společným zájmem všech Vrcholná důležitost důvěrnosti Svoboda slova Schůzka je opěrným bodem členství Prezidium je přítomností Marie...117

6 20. NemÏnn systèm Legie Mystick domov v NazaretÏ Modlitby Legie Úvodní modlitby Catena legionis - Legionářské pouto Závěrečné modlitby NemÏnnÈ modlitby Patroni Legie Svatý Josef Svatý Jan Evangelista Svatý Ludvík Maria z Montfortu Svatý archanděl Michael Svatý archanděl Gabriel Nebeské mocnosti, legie andělů Panny Marie Svatý Jan Křtitel Svatý Petr Svatý Pavel Obraz Legie Tessera Vexillum legionis ÿìzenì Legie Toto aplikují všechna řídící tělesa Kurie a komitium Regie Senát Concilium Legionis Mariae Loajalita legion Slavnosti Acies Všeobecné výroční shromáždění Akce v přírodě Slavnosti prezidia Kongres äì enì Legie a nabìdka pro novè Ëleny MoûnÈ n mitky, jeû lze p edpokl dat Legii zde není potřeba Nejsou vhodní kandidáti členství Návštěvy legionářů by vyvolaly nevůli Mladí lidé přes den těžce pracují a pak požadují pro sebe volný čas

7 5. Legie je pouze jedna z mnoha organizací se stejnými ideály a programem Práci Legie již konají jiné organizace. Její činnost by se s jejich prací střetávala Již existuje příliš mnoho organizací. Správný kurs je oživit již existující společnosti nebo rozšířit jejich funkce, aby byly schopny pokrýt práce navržené pro Legii." Toto je malé místo a pro Legii zde není prostor Některé z prací Legie spočívají v duchovních aktivitách, které už svou podstatou přísluší knězi Obávám se možného porušení mlčenlivosti ze strany členů." Počáteční překážky budou vždycky Z kladnì povinnosti legion Pravidelná a přesná docházka na týdenní schůzky prezidia Plnění týdenního závazku práce Příprava zprávy o vykonané práci Musí být zachována absolutní důvěrnost Každý člen má mít zápisník, Každý legionář se denně modlí katenu (pouto Legie) Vztahy mezi členy Vztahy ve dvojici legionářů Noví členové Studium příručky Být stále ve službě Legionář se musí modlit i pracovat Vnitřní život legionářů Legionář a křesťanské povolání Povinnosti d stojnìk prezidia Duchovní vůdce Prezident Viceprezident Tajemník Pokladník Fondy Prezidia vyûadujìcì zvl ötnì zmìnku Prezidia mladých Prezidia v seminářích...207

8 37. PodnÏty k pr ci Apoštolát ve farnosti Návštěvy lidí v jejich domovech Zasvěcení domovů Nejsvětějšímu Srdci Provádění farního sčítání Návštěvy nemocnic, včetně psychiatrických oddělení Práce pro neubožejší a nejopovrhovanější z lidí Práce s mládeží Stánky s knihami Kontakt s velkým počtem lidí Návštěvy pomocníků v domácnosti - katolíků Práce pro vojáky a námořníky Šíření katolické literatury Šíření denní účasti na mši svaté a úcty k Nejsvětější svátosti Získávání pomocných členů a stálá péče o ně Práce pro misie Podpora duchovních obnov Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce Každé místo má vlastní potřeby PatricijovÈ Uspořádání Řád schůzky Některé patricijské principy Patricijská modlitba Řád schůzky Kolejní nebo mládežnické pobočky Z kladnì myölenky apoötol tu Legie Duše jsou přístupné jen tehdy, jdeme-li s Marií Každé drahocenné duši je třeba věnovat nekonečnou trpělivost a něhu Legionářská odvaha Symbolické jednání Musí se konat aktivní práce Kontrola práce prezidiem Návštěvy ve dvojicích jsou zárukou legionářské kázně Musí být zachována důvěrnost práce legionářů Návštěvy dům od domu jsou potřebné Zákaz hmotné podpory Sbírka peněz...263

9 12. Legie se nezapojuje do politiky Vyhledávat každou duši a hovořit s ní Nikdo není tak špatný a nikdo není tak dokonalý, aby nemohl být pozvednut Nestálý apoštolát má malou hodnotu Tajemstvím účinnosti je láska Legionář v každém, pro koho pracuje, vidí Krista a slouží Kristu Skrze legionáře Panna Maria miluje a pečuje o svého Syna Skromnému a uctivému legionáři se otevřou každé dveře Návštěvy v ústavech Legionář nesmí soudit Postoj k nepřátelské kritice Nikdy se nedat odradit Kříž je znamením naděje Úspěch je radost, omyl jen oddálený úspěch Přístup k nedostatkům prezidia a legionářů Žádné sobectví Žádné dary členům Žádné rozdíly stavu v Legii Cílem je stavět mosty Dříve nebo později musí členové zahájit nejtěžší práce Postoj k nebezpečí Legie musí být předvojem boje církve Legionář musí podporovat všechno katolické Virgo Praedicanda: Musíme přinést Matku Boží všem lidem Všichni ji musí poznat, neboť je jejich matkou ÑJdÏte do celèho svïta a hl sejte evangelium vöemu tvorstvu" (Mk 16,15) Kristovo poslední ustanovení Legie se musí zaměřit na jednotlivé duše Zvláštní vztah k našim sesterským církvím východní tradice Snaha o přivedení do církve Nejsvětější eucharistie jako nástroj obrácení Nevěřící Legie ve službě misiím Peregrinatio pro Christo Incolae Mariae Exploratio Dominicalis ÑNejvÏtöÌ z nich je l skaì (1 Kor 13,13)...292

10 P Ìloha Dopisy a poselství papežů (papež Pius XI., papež Pius XII., Jan XXII., papež Pavel VI.) P Ìloha Výtah z dogmatické konstituce o církvi 2. vatikánského koncilu, Lumen gentium P Ìloha Výtah z Kodexu kanonického práva o povinnostech a právech laiků P Ìloha Římská legie P Ìloha Bratrstvo Maria, Královna všech srdcí P Ìloha Medailka Neposkvrněného početí, nazývaná zázračná medailka P Ìloha Bratrstvo růžence P Ìloha Výuka náboženství P Ìloha Sdružení abstinentů Nejsvětějšího Srdce P Ìloha Studium P Ìloha Mariánská syntéza Rejst Ìk citovan ch mìst z PÌsma svatèho Rejst Ìk dokument magisteria Seznam cit t papeû Seznam autor cit t VÏcn rejst Ìk...331

11 11 POUéIT ZKRATKY Zkratky biblick ch knih Star z kon Gn Genesis Ex Exodus Joz Jozue 1 Sam První kniha Samuelova 1 Kron První kniha kronik Ž Žalmy Pís Píseň písní Sír Sírachovec Iz Izajáš Dan Daniel Nov z kon Mt Matouš Mk Marek Lk Lukáš Jan Jan Sk Skutky apoštolů Řím Římanům 1 Kor První list Korintským 2 Kor Druhý list Korintským Gal Galatským Ef Efezským Flp Filipským Kol Koloským 1 Te První list Tesalonickým 1 Tim První list Timoteovi 2 Tim Druhý list Timoteovi Žid Židům 1 Petr První list Petrův 2 Petr Druhý list Petrův 1 Jan První list Janův Jud List Judův Zkratky dokument Magisteria DOKUMENTY II. VATIK NSK HO KONCILU ( ) AA Apostolicam Actuositatem (Dekret o apoštolátu laiků) DV Dei verbum (Věroučná konstituce o Božím zjevení) GS Gaudium et spes (Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě) LG Lumen gentium (Věroučná konstituce o církvi) PO Presbyterorum ordinis (Dekret o službě a životě kněží) SC Sacrosanctum Concilium (Konstituce o posvátné liturgii) UR Unitatis redintegratio (Dekret o ekumenismu) 1) Zkratky jsou převzaty z ekumenického překladu Bible, ale například v překladu Dokumentů 2. vatikánského koncilu se používají zkratky odlišné (například Řím, 1 Kor, 1 Tim a podobně), poznámka překladatele

12 12 OSTATNÕ DOKUMENTY MAGISTERIA AAS Acta Apostolicae Sedis (Akta apoštolského stolce) AD Ad Diem illum (Výročí vyhlášení Neposkvrněného Početí, papež sv. Pius X., 1904) AN Acerbo nimis (Učení křesťanské doktríny, papež sv. Pius X., 1905) CCC Katechismus katolické církve, 1995 CIC Codex Iuris Canonici (Kodex kanonického práva, 1983) CL Christifideles laici (O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, papež Jan Pavel II., 1988) CT Catechesi tradendae (O katechezi v církvi, papež Jan Pavel II., 1979) EI Enchiridion indulgentiarum (Oficiální seznam odpustků a zákonů, které se s nimi pojí, Apoštolská penientiatura, 1968) EN Evangelii nuntiandi (Hlásání evangelia, papež Pavel VI., 1975) FC Familiaris consortio (O úkolech křesťanské rodiny v současném světě, papež Jan Pavel II., 1981) JSE Jucunda semper (O růženci, papež Lev XIII., 1894) MC Mystici corporis (Mystické tělo Kristovo, papež Pius XII., 1943) MCul Marialis Cultus (O mariánské úctě, papež Pavel VI., 1974) MD Mediator Dei (O posvátné liturgii, papež Pius XII., 1947) MF Mysterium fidei (Tajemství víry - tajemství eucharistie, papež Pavel VI., 1965) MN Mens nostra (Rekolekce, papež Pius XI., 1929) PDV Pastores dabo vobis (O výchově kněží v současných podmínkách, papež Jan Pavel II., 1992) RM Redemptoris missio (O stálé platnosti misijního poslání, papež Jan Pavel II., 1990) RMat Redemptoris Mater (O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve, papež Jan Pavel II., 1987) SM Signum magnum (Velké znamení, papež Pavel VI., 1967) UAD Ubi arcano Dei (O Kristově pokoji a království Kristově, papež Pius XI., 1922) OL Orientale lumen (apoštolský list Jana Pavla II ke 100. výročí Apoštolského listu Orientalium dignitas )

13 13 Papeû Jan Pavel II. MariinÏ legii V Úatek z promluvy pronesenè Svat m otcem, papeûem Janem Pavlem II., ke skupinï italsk ch legion 30. Ìjna Zdravím vás všechny i každého zvlášť. Mám důvod k radosti, když vás vidím v této aule v takovém počtu z různých krajů Itálie, a to tím více, že je vás zde pouze malá část apoštolského hnutí, které se během šedesáti let rychle rozšířilo po světě a nyní, dva roky po smrti svého zakladatele Franka Duffa, je přítomno v mnoha diecézích univerzální církve. Moji předchůdci, počínaje Piem XI., nešetřili slovy uznání vůči Mariině legii a i já jsem 10. května 1979 přijal jednu z vašich prvních delegací a s velkým potěšením vzpomněl na svá dřívější setkání s Legií v Paříži, v Belgii a v Polsku a pak jako římský biskup během svých pastoračních návštěv farností města. Proto bych dnes na audienci italských poutníků vašeho hnutí rád vyzdvihl aspekty, které tvoří podstatu vaší spirituality, a váš modus essendi 2 v církvi. Povol nì st t se kvasem 2. Jste hnutí laiků, kteří usilují povznést vírou svůj život tak, aby dosáhli osobní svatosti. Je to bezpochyby vznešený a obtížný ideál. Ale dnešní pokoncilní církev povolává k tomuto ideálu všechny katolické laiky, zve je, aby se podíleli na Kristově královském kněžství svědectvím svatého života, odříkáním a činorodou láskou, aby byli pro svět - vírou, nadějí a láskou tím, čím je duše pro tělo (LG, čl. 10, 38). Vaše vlastní povolání laiků, to je být kvasem v Božím lidu, křesťanskou inspirací v moderním světě a přiblížit kněze lidem, to je služba církvi. Týž 2. vatikánský koncil vyzývá všechny laiky, aby s ochotnou velkomyslností přijali volání k ještě důvěrnějšímu sjednocení s Pánem a aby se s uvážením vlastních možností podíleli na spásném poslání církve a byli jejími živými nástroji všude tam, kde by vzhledem ke zvláštním podmínkám moderní společnosti, jako je stálý přírůstek populace, úbytek počtu kněží, vznik nových problémů, autonomie mnoha oblastí lidského života, mohla být přítomnost a aktivita církve obtížnější (srov. LG, čl. 33). 2) Způsob bytí, pozn. překl.

14 14 Oblast dnešního laického apoštolátu se mimořádně rozšířila. A tak i závazek vašeho vlastního apoštolátu se stává více zavazujícím, naléhavějším a živějším. Vitalita křesťanů je znamením vitality církve. Závazek vás legionářů je naléhavější, vždyť bere v úvahu jak potřeby italské společnosti a národů starobylé křesťanské tradice, tak zářivé příklady vašich předchůdců v hnutí. Pro připomínku snad jen pár jmen: Edel Quinn se svou aktivitou v černé Africe, Alfonso Lambe v nejokrajovějších částech Latinské Ameriky a pak tisíce legionářů zabitých v Asii nebo zavřených v pracovních táborech. S duchem a starostlivostì Marie 3. Mariánská spiritualita náleží předně vám nejen proto, že Mariino jméno představuje pro Legii rozvinutou korouhev, ale především proto, že Legie svou spiritualitu a apoštolát založila na dynamickém principu sjednocení s Marií, na pravdě vnitřní účasti Panny Marie na plánu spásy. Jinými slovy, máte v úmyslu nabídnout svou službu každému jednotlivci, jenž je obrazem Krista, v duchu a starostlivosti Marie. Jestliže náš jediný prostředník je člověk Ježíš Kristus, jak konstatuje koncil, Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu (LG, čl. 60). Tak je blahoslavená Panna v církvi vzývána jako Přímluvkyně, Pomocnice, Ustavičná pomoc, Prostřednice, Matka církve. Pro své zrození a růst vzhlíží apoštolské dílo k té, která porodila Krista, počatého z Ducha svatého. Kde je Matka, je tam také Syn. Odvrátí-li se kdo od Matky, stejně se dříve či později vzdálí i Synu. Není divu, že dnes v rozmanitých oblastech sekularizované společnosti zaznamenáváme rozšířenou krizi víry v Boha, které předchází pokles úcty k Panně Marii. Vaše Legie tvoří část oněch hnutí, která se považují osobně zavázána šířit nebo vzbuzovat víru šířením či obnovením úcty k Marii. Proto vždy bude schopna se všemožně přičinit, aby Syn, který je cesta, pravda a život pro každého člověka, byl skrze lásku k Matce více poznáván a milován. V této perspektivě víry a lásky vám ze srdce uděluji apoštolské požehnání.

15 15 VODNÕ POZN MKA Legie je systém, který nemůže být vyveden z rovnováhy nátlakem nebo změnou jakékoli z jeho částí. Můžeme na ni použít následující verše: Vytrhni jedno vlákno jen, a zničíš celé tkaní, z tisíce kláves jednu zlom, a skřípotem hned zazní bolavě zbylých tón. Whittier Není-li systém schopen pracovat přesně tak, jak je dále popsáno, nezačínejte ani s Legií. V této souvislosti doporučujeme k hlubšímu studiu kapitolu 20: Neměnný systém Legie. Členství vzniká přijetím do Legie (prostřednictvím některé ze schválených rad Mariiny legie). Pokud je minulá zkušenost znamením, pak žádná pobočka Legie, která věrně pracuje podle pravidel, nemůže selhat.

16 16 FRANK DUFF Zakladatel Mariiny legie Frank Duff se narodil 7. června 1889 v Dublinu v Irsku. V 18 letech vstoupil do státní služby. Ve 24 letech se připojil ke Společnosti sv. Vincenta z Pauly, v níž prohloubil vazbu na svou katolickou víru a současně získal velkou vnímavost k potřebám chudých a sociálně opovrhovaných. Společně se skupinou katolických žen a Fr. Michaelem Toherem založil v dublinské arcidiecézi 7. září 1921 první prezidium Mariiny legie. Počínaje tímto datem až do své smrti 7. listopadu 1980 s hrdinným nasazením řídil Legii, která se začala šířit po celém světě. Účastnil se 2. vatikánského koncilu jako laický pozorovatel. Jeho hluboký vhled do úlohy blahoslavené Panny v plánu vykoupení a do úlohy věřících laiků v poslání církve se odráží v této příručce, která je téměř zcela jeho dílem.

17 Frank Duff

18

19 Kapitola 1 Název a původ 19 MARIINA LEGIE Kdo je ta, která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji? (Pís 6,10) Jméno té panny bylo Maria. (Lk 1,27) Mariina legie! Jak výstižně zvolený název! (papež Pius XI.) 1. N zev a p vod Mariina legie je sdružení katolíků, kteří se souhlasem církve a pod mocným vedením Marie Neposkvrněné, Prostřednice všech milostí, jež je krásná jako měsíc, zářivá jako slunce a pro satana a jeho legionáře hrozivá jako armáda na bojišti, se shromáždili v Legii, aby sloužili církvi bojem proti světu a jeho zlým mocnostem. Celý lidský život, individuální i kolektivní, se nám jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou (GS, čl. 13). Legionáři doufají, že svou věrností, ctnostmi a odvahou budou hodni své nebeské Královny. Mariina legie je proto organizována podle vzoru armády starého Říma, jejíž terminologii také převzala. Ale armáda a zbraně Mariiných legionářů z tohoto světa nejsou. Tato dnes početná armáda měla velice skromné počátky. Její vznik nebyl promyšlený, vyrostla spontánně, bez předem promyšlených pravidel a praxe. Nápad prostě přišel. Stanoveného večera se sešla malá skupina, která si ani nebyla vědoma toho, že je nástrojem milující Prozřetelnosti. Tato první schůzka byla totožná se schůzkami Legie, které se konají dnes na celém světě. Účastníci se tehdy shromáždili u stolu, který sloužil jako jednoduchý oltář, jehož středem byla soška Neposkvrněného početí (podle zázračné medailky). Stála na bílém plátně, po stranách pak byly vázy s květinami a dva svícny s planoucími svícemi. Toto uspořádání, tak jímavé, bylo inspirací jednoho z prvních příchozích. V něm se odráží vše, na čem Mariina legie spočívá - Legie je armáda. Na skupinu již čekala Královna. Čekala, aby mohla přijmout ty, o nichž

20 20 Název a původ Kapitola 1 věděla, že k ní přicházejí. Oni nepřijali ji, ale ona je; od té doby šli a bojovali společně s ní s vědomím, že úspěšně vytrvají do té míry, jak pevně s ní budou spojeni. Prvním společným úkonem legionářů bylo, že poklekli. Vážné mladé hlavy se sklonily. Legionáři vzývali Ducha svatého a modlili se k němu. Poté jejich po celý den pracující ruce probíraly zrnka nejprostší modlitby. Když dozněla poslední slova modlitby, posadili se a pod ochranou Panny Marie (symbolizované její soškou) rozvažovali, jak by se nejlépe mohli zalíbit Bohu a přispět k tomu, aby byl milován i světem. A z této diskuse vzešla Mariina legie taková, jakou ji známe v současnosti. Jaký div, vždyť kdo by si i v nejodvážnější představě dokázal pomyslit, že z kruhu oněch nenápadných lidí vzejde systém, který se stane novou silou. A bude-li věrně a účinně dodržován, obdrží v Marii sílu dát národům život, poznání pravé blaženosti a naději? A přece se tak stalo. První setkání Mariiných legionářů se konalo 7. září 1921 v 8 hodin večer v Myra House, Francisově ulici v irském Dublinu, v předvečer svátku Narození naší Paní. Podle názvu mateřské odbočky Naše Paní Milosrdná se organizace nějaký čas nazývala Sdružení Naše Paní Milosrdná. Okolnosti, které by člověk mohl považovat za náhodné, určily i datum, které se tehdy jevilo méně vhodné než následující den. Až následující léta po nesčetných důkazech vskutku mateřské lásky nás přesvědčila, že v okamžiku zrození Legie se projevil jedinečný dotek Mariiny ruky. Z večera a jitra dne prvního byl stvořen svět (srov. Gn 1,5), a proto právě první, nikoli poslední paprsky svátku, který oslavuje Mariino zrození, měly osvítit první okamžiky zrodu organizace, jejímž prvním a stálým cílem je zobrazovat v sobě Mariinu podobu, a tak nejlépe oslavit Pána a přiblížit ho lidem. Maria je matka všech údů Spasitele, poněvadž svou láskou spolupracovala na zrodu věrných v církvi. Maria je živým nástrojem Boha, lze říci, že v ní byl do lidské přirozenosti vtělen Bohočlověk, aniž by ztratil vlastnosti svého božství, v ní samé je umožněno člověku, aby se začlenil do Boha, nakolik je toho lidská přirozenost milostí Ježíše Krista schopna. sv. Augustin Mariina legie představuje opravdovou tvář katolické církve. Papež Jan XXIII.

21 Kapitola 2 Cíl 2. CÌl 21 Cílem Mariiny legie je oslava Boha posvěcením svých členů modlitbou a aktivní spoluprací pod vedením církve, která směřuje k rozdrcení hlavy hada a k budování Kristova království, což je úkol Marie a církve. Mariina legie podléhá schválení koncilia a omezením, která jsou specifikována v oficiální příručce Legie. Je k dispozici diecéznímu biskupu, farním kněžím pro jakoukoli formu sociální služby a katolické akce, kterou tyto autority budou považovat za vhodnou pro Legii a která je zaměřená pro blaho církve. Bez svolení farního kněze nebo ordináře se legionáři nikdy nezapojují do uvedených služeb ve farnostech. Ordinářem se na těchto stránkách rozumí místní ordinář, což je diecézní biskup nebo jiná kompetentní církevní autorita. (a) Bezprostředním cílem těchto organizací 3 je apoštolský cíl církve, totiž evangelizace a posvěcení lidí a křesťanské utváření jejich svědomí tak, aby tito lidé byli schopni pronikat různá společenství a prostředí duchem evangelia. (b) Laici, spolupracující způsobem sobě vlastním s hierarchií, dávají k dispozici svou zkušenost a berou na sebe zodpovědnost za řízení těchto organizací, za posuzování podmínek, v jakých se má konat pastorační činnost církve a za vypracování i plnění programu činnosti. (c) Laici působí sjednoceně jako živý organismus, čímž se lépe vyjadřuje pospolitost církve a apoštolát získává na účinnosti. (d) Laici, ať se dobrovolně přihlásí nebo jsou pozváni k činnosti a k přímé spolupráci s hierarchickým apoštolátem, jednají pod vrchním vedením hierarchie, která může tuto spolupráci potvrdit i výslovným mandátem (AA, čl. 20). 3) Laických sdružení, poznámka překladatele

22 22 Duch Legie Kapitola 3 3. Duch Legie Duch Mariiny legie je duchem Panny Marie. Legie usiluje o její hlubokou pokoru, dokonalou poslušnost, o její andělskou něhu a neustálou modlitbu, o její naprosté odříkání a zcela neposkvrněnou čistotu, o její hrdinnou trpělivost a nebeskou moudrost, o její obětavou, odvážnou lásku k Bohu, ale nade všechno o její víru ctnost, kterou měla v nejvyšším stupni a nikdy nikdo se jí v ní nevyrovnal. Mariina legie je inspirována její láskou a vírou, vykonává jakoukoli činnost a nenaříká nad nemožností, protože chápe, že může a smí vykonat všechny věci (Tomáš Kempenský, Následování Krista, kniha 3,5). Dokonalým příkladem takového duchovního a apoštolského života je nejblahoslavenější Panna Maria, královna apoštolů. Zatímco žila na zemi jako všichni ostatní životem naplněným starostí o rodinu a prací, byla vždy těsně spojena se svým synem a spolupracovala zcela ojedinělým způsobem na Spasitelově díle ( ). Všichni ať Marii co nejoddaněji uctívají a svěřují svůj život i apoštolát její mateřské péči (AA, čl. 4). 4. Sluûba legion 1. ÑObleËte se do plnè v zbroje BoûÌì (Ef 6,11) Římská legie, podle níž byla Mariina legie pojmenována, se po staletí vyznačovala věrností, odvahou, kázní, vytrvalostí a úspěchem, a to často jen pro nízké a světské cíle (viz příloha 4, Římská legie). Legie však nemůže Marii nabídnout jméno, nemá-li tytéž vynikající vlastnosti (byla by tak podobna šňůře bez drahokamů, které ji zdobí). Pro legionářskou službu však tyto kvality představují pouze nezbytné minimum. Svatý Klement, spolupracovník svatého Pavla, který se obrátil pod vlivem svatého Petra, navrhuje, aby církev napodobila strukturu římské armády. Kdo jsou těmi nepřáteli? Lidé zlí a lidé, kteří se staví proti jeho vůli. Ctihodní bratři, pod praporem Božích přikázání vytáhněme do boje a nepřestaňme bojovat. Pomysleme na vojáky, kteří slouží pod našimi

23 Kapitola 4 Služba legionářů 23 veliteli, jak spořádaně a poslušně plní rozkazy. Nejsou všichni vrchními veliteli ani tisícníky ani setníky ani padesátníky či nižší hodnosti, přesto každý podle své hodnosti plní rozkazy krále a vojevůdců. Velcí nemohou být bez malých a ani malí bez velkých. Všichni jsou jaksi spojeni, a v tom je ta užitečnost. Uveďme na příklad naše tělo. Hlava bez nohou není nic, ani nohy bez hlavy. I ty nejmenší údy našeho těla jsou nutné a potřebné pro celé tělo. Všechno dýchá jedním dechem, všechno se navzájem podřizuje, a pak je zdrávo celé tělo. Svatý Klement, papež a mučedník: Epištola ke Korintským z roku 96, kapitola 36 a MusÌ b t ÑobÏtÌ ûivou, svatou a Bohu milou a (Ö) nep izp sobovat se tomuto svïtuì (ÿìm 12,1-2) To je základ, z něhož ve věrném legionáři vyklíčí ctnosti daleko větší, protože jeho věc je vyšší, a obzvláště ušlechtilá velkomyslnost, jež je ozvěnou citů svaté Terezie z Avily: Dostávat tolik a odplácet tak málo. Ó! To je utrpení, jemuž podléhám. Když legionář rozjímá o svém ukřižovaném Pánu, který se za něho obětoval do posledního dechu a do poslední kapky své krve, musí být jeho služba taková, aby odrážela toto naprosté sebedarování. Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? (Iz 5,4) 3. NesmÌ se odvracet od ÑvyËerp vajìcì pr ceì a utrpenì (2 Kor 11,27) Vždy se naleznou místa, kde musí být katolická horlivost připravena čelit nástrojům smrti nebo mučení. Mnoho legionářů již takto triumfálně prošlo branou slávy. Obvykle však má oddanost legionáře skromnější charakter, který ovšem poskytuje mnoho příležitostí k prokazování tichého, ale skutečného hrdinství. Apoštolát Legie vyžaduje přístup k mnohým, kteří bývají vzdálení dobrým vlivům a s nechutí přijímají návštěvy těch, jejichž posláním je dobro, nikoli zlo. Ty všechny lze přesvědčit, ne však bez trpělivého a statečného ducha. Mrzuté pohledy, urážky a odmítání, zesměšňování a nepřátelská kritika, slabost těla a ducha, bolest z neúspěchu a nevděčnosti, chlad a prudký déšť, pach zla, tmavé průchody a čtvrti plné bídy, žádná radost a přijetí úzkostí, které legionáře při práci hojně provázejí, úzkostí, které u citlivých duší vyvolávají úvahy o nevěře a nemravnosti, žal ze sdíleného utrpení v těchto věcech je jen pramálo slávy, jsou-li však snášeny

24 24 Služba legionářů Kapitola 4 s jemnocitem, dokonce s radostí a vytrvale plněny až do konce, přiblíží se tak lásce, která je větší než láska jakéhokoli člověka, lásce, která položí život za svého přítele. Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Ž 116,12) 4. MusÌ ûìt Ñv l sce jako i Kristus miloval n s a zcela vydal sebe za n sì (Ef 5,2) Tajemství úspěchu u druhých spočívá v navázání osobního kontaktu, vztahu lásky a porozumění. Tato láska nesmí být povrchní. Musí být schopna vydržet všechny zkoušky, které i opravdové přátelství může přinášet. Často vyžaduje malá sebezapření. Pozdravit v dobré společnosti člověka, jehož jsme krátce předtím navštívili ve vězení, nechat se spatřit ve společnosti otrhané osoby, vřele stisknout i ušpiněnou ruku, přijmout nabízené jídlo v chudém a špinavém příbytku může být pro někoho obtížné, ale vyhneme-li se tomu, pak se přátelství projeví jako předstírané, vztah se přeruší a pozvedaná duše bude zklamána. Podstatou veškeré plodné práce musí být ochota k sebedarování. Bez této ochoty nestojí naše služba na pevném základě. Legionář, který si stanoví meze oběť pouze odtud potud, dosáhne jen povrchního výsledku, i když vynaložil velké úsilí. Pokud existuje ochota, která se nikdy neomezuje, nebo jen v malé míře, pak přinese mnohé ovoce. Ježíš mu odpověděl: Svůj život za mne položíš?` (Jan 13,38) 5. MusÌ ÑskonËit sv j bïhì (2 Tim 4,7) Povolání do Legie tedy znamená službu bez omezení a bez výhrad. Není to jen rada k dokonalosti, ale nutnost, protože bez směřování k dokonalosti se skutečného členství nedosáhne. Celoživotní setrvání v práci apoštolátu je hrdinství samo o sobě a lze k němu dospět jen jako k završení celistvé řady drobných hrdinských činů, neboť v tom spočívá skutečná odměna. Vytrvalostí se nemůže vyznačovat pouze samotné členství. Každá jednotlivost v povinnostech legionáře musí být poznamenána pečetí vytrvalého úsilí. I změna je samozřejmě nutná. Jsou navštěvována rozmanitá místa a osoby, některé práce končí a jiné se rozbíhají. Jde o neustálý běh života, ne o vrtkavou, nestálou činnost a hledání novot, které končí zhroucením kázně. Legie neustále působí na upevnění povahy s porozuměním pro tohoto ducha změny a z každé následující

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH

Pastýřský list. mons. Javier Echevarría. Řím, 2.10.2011 OBSAH Pastýřský list mons. Javier Echevarría prelát Opus Dei Řím, 2.10.2011 OBSAH FORMACE PRO NOVOU EVANGELIZACI Jako první křesťané Nezbytnost a důležitost formace Svoboda, poslušnost, smysl pro zodpovědnost

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství

1 PANENSTVÍ. 1.1 Vymezení pojmu panenství ÚVOD V této bakalářské práci se věnuji tématu panenství vzhledem k osobnímu zasvěcení v ordo virginum. Měla jsem jedinečnou příležitost v jednotlivých školních předmětech z různých úhlů přistupovat ke

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY MISTR SPIRITUALITY Dr. Roman Forycki SAC Slavkovice L.P. 2012 Obsah Úvodem............................. 4 1. Univerzální mistr duchovního života..... 5 2. Mistr

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Posynodální apoštolská exhortace

Posynodální apoštolská exhortace Posynodální apoštolská exhortace SACRAMENTUM CARITATIS Papeže Benedikta XVI. O EUCHARISTII, ZDROJI A VRCHOLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ CÍRKVE ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

O O BUDOUCNOST 3-2010

O O BUDOUCNOST 3-2010 O O BUDOUCNOST 3-2010 EDITORIAL Milí čtenáři, v době, kdy se všichni těšíte a máte už určitě naplánovanou dovolenou, přicházíme s novým číslem Budoucnosti církve. A na co se můžete v tomto čísle těšit?

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI BIŘMOVÁNÍ» Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali hlásat velké Boží

Více

PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968. Úvodní slovo

PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968. Úvodní slovo Text originálu: AAS 60 (1968), 481 503; EV 3, 587 617 Překlad: Karel Skočovský, 2011 (Pracovní překlad) PAPEŽ PAVEL VI. Encyklika HUMANAE VITAE O správném řádu předávání lidského života 25. července 1968

Více

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia

PIRÁTSKÁ EDICE. S Piráty na vaší straně. pirati.cz. František. Radost evangelia PIRÁTSKÁ EDICE S Piráty na vaší straně pirati.cz František Radost evangelia František Radost evangelia Přeložila Česká sekce Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz Grafická úprava a sazba Václav Urban,

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více