TYPOLOGIE DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOLOGIE DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK"

Transkript

1 TYPOLOGIE DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK TYPOLOGIE KLEINER SAKRALER DENKMÄLER BOŽÍ MUKA MARTERSÄULEN Spolu s kříži patří mezi nejstarší památky tohoto druhu v krajině. Nejstarší dochovaná boží muka u nás pocházejí již ze třináctého století. Původně stála v obci Všestudy a dnes jsou uložená v lapidáriu Oblastního muzea v Chomutově. Větší měrou se boží muka začala stavět až od konce 15. století. Pozdně gotické tvarosloví si především v lidovém prostředí udržela až do 17. století, kdy se již začala i na vesnici prosazovat barokní estetika nahrazená na konci 18. a v prvních desetiletích 19. století strohostí klasicismu. Zusammen mit Kreuzen gehören sie in der Landschaft zu den ältesten Denkmälern dieser Art. Die älteste erhaltene Martersäule bei uns stammt bereits aus dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich stand sie in der Gemeinde Všestudy, heute ist sie im Lapidarium des Regionalmuseums in Chomutov (Komotau) aufbewahrt. Martersäulen wurden in größerem Maße erst ab Ende des 15. Jahrhunderts errichtet. Die spätgotischen Formen erhielten sich überwiegend im volkstümlichen Milieu bis in das 17. Jahrhundert, als man anfi ng auch im Dorfe die barocke Ästhetik durchzusetzen, die dann am Ende des 18. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durch strengen Klassizismus abgelöst wurde. KŘÍŽE KREUZE V plenéru se začaly vztyčovat jistě již v období vrcholného středověku. Většího rozšíření se jim dostalo ale až během století sedmnáctého, kdy se stavěly na návsích a náměstíčkách rekatolizovaných obcí a měst. Prostší kříže bývaly především dřevěné, často osazené skulpturou ukřižovaného Krista, či jeho na plechu malovanou siluetou. Ve století osmnáctém přibývalo kovaných křížů s plechovými siluetami na kamenných soklech. V následujícím století vytlačily jedinečná díla litinové krucifi xy vyrobené průmyslově. V našem kraji se můžeme také setkat s výpravnými, kamenicky a sochařsky pojednanými kříži. Im Freien wurden sie gewiß schon in der Zeit des späten Mittelalters aufgerichtet. Eine größere Verbreitung verzeichnete man erst im Laufe des 17. Jahrhunderts, als man sie auf Dorfund Stadtplätzen in rekatholisierten Gemeinden und Städten aufstellte. Einfache Kreuze waren vorwiegend aus Holz, oft mit der Skulptur des gekreuzigten Christus, oder mit einer Silhouette aus Blech. Im 18. Jahrhundert nahmen geschmiedete Kreuze mit Blechsilhouetten auf Steinsockeln zu. Im nachfolgenden Jahrhundert wurden diese einzigartigen Kunstwerke durch industriell gefertigte gusseiserne Kruzifi xe verdrängt. In unserer Region trifft man auch auf von Steinmetzen und Bildhauern aufwendig errichtete Kreuze. SOCHY STATUEN Figurální skulptura se v krajině zabydlela až ve druhé polovině 17. století. To již pomalu vítězila protireformace, která předvedla svou převahu i stavěním model, nad nimiž by reformace jásala jen pramálo. Vítězná katolická strana se tím však pokoušela o duchovní obnovu Čech jako nové Svaté země. Na výrazných návrších rostly Kalvárie a Boží hroby, v krajině přibývalo křížů, božích muk a soch nejrůznějších světců, z nichž největší oblibu a četnost zobrazení si vysloužil Jan Nepomucký. Figurale Skulpturen haben sich erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Landschaft angesiedelt. Zu dieser Zeit siegte schon allmählich die Gegenreformation, die ihre Überlegenheit mit Errichtung ihrer Gottesbilder demonstrierte; über die die Reformation nicht gejubelt hätte. Das siegreiche katholische Lager versuchte damit die geistliche Erneuerung Böhmens als ein neues Heiliges Land wiederherzustellen. Auf markanten Anhöhen wuchsen Kreuzwege (Kalvarienberge) und Heilige Gräber, in der Landschaft nahmen Kreuze, Martersäulen und Statuen verschiedener Heiligen zu. Nach den zahlreichsten Vorkommen erfreute sich der größten Beliebtheit Johannes von Nepomuk. KAPLE KAPELLEN Kaple a kapličky od středověku vznikaly jako soukromé liturgické prostory, tehdy především ve vrstvách společensky vyšších. V lidovém prostředí se kaple zabydlují opět až v sedmnáctém a jemu následujících stoletích. Často vznikaly nad prameny, v jejichž léčivou moc se všeobecně věřilo, nebo jako poděkování za záchranu, či překonání těžké osobní zkoušky. V životě jednotlivých obcí hrály stejně jako ostatní typy drobných sakrálních památek důležitou roli. Kapellen und Kapellchen entstanden im Mittelalter als private liturgische Räumlichkeiten, damals hauptsächlich in höheren Gesellschaftsschichten. Im volkstümlichen Milieu wuchsen Kapellen erst im siebzehnten und den nachfolgenden Jahrhunderten. Vielfach entstanden sie bei Quellen, an deren Heilkraft man allgemein glaubte, als Dank für eine Rettung oder nach Überwindung schwerer persönlicher Leiden. Im Leben einzelner Gemeinden spielten sie, ebenso wie andere Vertreter kleiner sakralen Denkmäler, eine bedeutsame Rolle.

2 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Žasněte nikoli nad zlatem a náklady, ale nad řemeslnou zručností práce. Staunt nicht über Gold und Aufwand, sondern über handwerkliche Kunstfertigkei des Werkes. Opat (Abt) Suger / Julian Bell, Zrcadlo světa Nové dějiny umění, Praha 2010, s. 120 Bohosudovský poutní kostel stojí Bohosudovské poutě bývaly ve Šluk- nikách zachyceni čtyři evangelisté. 3. LIPOVÁ dnes tam, kam kdysi stihly prchnout novském výběžku, ale i v Horní Lužici Kromě reliéfů nástrojů umučení Páně Socha Piety Bohosudovské, 1781 poslední řeholnice ze Světce, z kláš- velmi oblíbené. Nejvíce účastníků pu- nalezneme na pilíři také dva nápisy. tera nedaleko od Bíliny. Pověst nám tovalo do Bohosudova na svátek Na- Na hraně úvozové cesty stojí pod vypráví o útěku jeptišek, které před rození Panny Marie. Poutníci z Šluk- Horní nápis: Tento sloup postavi- pěticí prastarých lip na žulovém so- nájezdem husitských hord zachránily novska přicházeli přímo ve sváteční li na počest Boha a jeho milované klu socha Piety. Na dolní části soklu kromě holých životů už jen sošku Pi- den, tedy 8. září, a poutníci z Horní matky cestující obchodníci Hanns nalezneme těžko čitelný, mělce rytý ety. Umíraly vyčerpáním a poslední Lužice většinou už v sobotu nebo Christopf Rössler a Hannss Georg nápis: 1781 HGM. V první polovině ze sester, dříve než zesnula, ukryla v neděli před tímto svátkem. Druhým Pohl. Léta páně století patřil pozemek, na kterém opatrovanou sošku do dutiny staré nejnavštěvovanějším dnem byl svátek socha stála, sedláku Johannu Christo- lípy. Jednou, daleko později, zrovna Panny Marie Bolestné připadající na Dolní nápis: Ó, Nejsvětější Troji- phu Marschnerovi. Je tedy pravdě- v den narození Panny Marie, vypravi- 15. září. ce, budiž milostivá. Panenko Marie podobné, že ji nechal postavit jeho la se do těch míst děvečka na trávu. a svatý Josefe, smilujte se nad námi. otec nebo děd. Žala ve stínu mohutného stromu, když tu se náhle kolem jejího zápěstí ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK Archanděli Michaeli, pros za nás. Svatý Antoníne, pros za nás. 4. MIKULÁŠOVICE ovinul had. Vyděšená dívka s křikem Sloup s vrcholovou kaplicí se zlacenou zdvihla ruku ke koruně lípy, v níž se 1. BRTNÍKY Ke krádežím a poškozování památek dřevořezbou Piety Bohosudovské (torzo), cosi zatřpytilo. Oslněný had sjel zpět Torzo pilíře s Pietou Bohosudovskou, docházelo a dochází takřka neustále. 18. století do trávy, aniž by dívce jakkoli ublížil Soška Piety zmizela z brtnického pi- Vyděšená děvečka spěchala zpátky líře poprvé už v 19. století. Vrátila se Dřík sloupu stojí v zahradě domu do města, aby vše hned vypověděla Josef Fiedler v jednom ze svých tam díky sedlákovi Johannovi Hessemu čp Jeho podstavec je bohužel svému pánovi. Ten neváhal a spolu s článků ve vlastivědném časopise Wolfbauerovi již roku Svěcení nezvěstný. Vrcholová kaplice s třemi dalším měšťanem se na místo před- Mitteilungen des Nordböhmischen nové Piety proběhlo 28. září a od té reliéfy: Adam a Eva pod stromem pokládaného zázraku okamžitě vydal. Excursions-Clubs z roku 1892 po- doby přicházelo o prosebných dnech poznání, Vyhnání z ráje a Archanděl Pečlivě místo prohlédli a zvláštní po- pisuje památku takto: Naproti procesí odříkat několik Otčenášů také Michael s Andělem strážným a ma- zornost věnovali lípě, ve které po od- domu čp. 69 se nalézá asi pět sem. Socha se však do dnešních dní lým Tobiášem je uložená v rumbur- stranění starého listí nalezli nevelkou metrů vysoký čtyřboký hranolo- nezachovala, takže je pouhou domněn- ském muzeu. Stejně jako zlacená sošku Piety. Šťastný nález hned na- vý sloup s malou sochou a křížem kou, že šlo o typ Bohosudovské Piety. dřevořezba Bohosudovské Piety, bídli městskému faráři, který ten po- na špici. Podle tohoto popisu si která dříve bývala osazena do niky divuhodně objevený nebeský poklad můžeme učinit představu o vrcho- 2. DOLNÍ POUSTEVNA v čelní stěně kaplice. v procesí uctivě odnesl do farního lu pilíře, který se nám bohužel do Socha Piety Bohosudovské,1748 kostela. Odtud ale soška potřikrá- dnešních dní nezachoval. Nejprav- 5. ROŽANY te zmizela a vrátila se zpět do staré děpodobnější je, že byl ukončen Poustevenská Pieta pochází z roku lípy. Tak pro ni byla na místě nálezu kaplicí s vrcholovým křížkem a ni Na zadní straně podsaditého so- V září roku 1732 poznamenala zá- vystavěna malá kaple, kterou později kou pro uložení sošky, tak jak to klu jsou v dutině uložené úlomky dřeva, věr bohosudovské poutě tragická nahradil kostel, k němuž směřovaly známe například z Mikulášovic. Pod které zřejmě pocházejí z dřevěného událost. Loď s padesáti poutníky pravidelné poutě. vrcholovou kaplicí byli v mělkých kříže předchůdce popisované sochy. se poblíž Ústí nad Labem převrh-

3 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) la a většina z nich našla v chladném 19. století, která byla v roce 2012 zre- tější Trojici, Ježíše nesoucího kříž, textem: Twoje hórke ćerpjenje, a rozvodněném Labi svou smrt. novována. Vrátí se do ní také replika Pi- Ukřižování a Pietu Bohosudovskou. daj nam zbóžne skónćenje!, který Mezi mrtvými byla i celá řada farní- ety, jejíž torzo bylo deponováno v am- Žulový sloup nese zbytky zdobení můžeme volně přeložit jako: Tvoje ků ze Šluknovského výběžku, mimo bitech loretánské kaple v Rumburku. malovanými úponky vinné révy. velké utrpení, přines nám blažené jiné z Brtníků, Vlčí Hory, Chřibské vykoupení!. Na tomto zastave- Nové Vsi a Rožan. HORNÍ LUŽICE 7. GRÄNZE Boží muka, 1759 ní není bohatě okrášlen pouze kříž, ale také celý sokl zdobí překrásná Kaple naivní rostlinná i figurální výzdoba. 18. století Lužičtí poutníci přicházeli do Boho- Boží muka z poloviny 18. století Pieta Bohosudovská korunovaná sudova již v 16. století. Tradici nepře- nesou kaplici s výjevy popisujícími dvěma anděli je centrem střední části Z Rožan se nešťastné pouti zúčastnilo trhlo ani předání Horní Lužice Sasku utrpení Ježíše Krista. Zde seřaze- soklu. Nad ní nesou dva další andíl- zřejmě jedenáct lidí, mezi nimi i man- v roce 1635, dokonce ani nástup ko- né v chronologickém sledu: Ježíš ci plechovou siluetu Poslední večeře želka mlynářského mistra Abrháma z munismu v roce 1948, a tak se s nimi, nesoucí kříž, Ježíš umírající na kříži, Páně. Dolní části soklu pak dominu- Horního mlýna (později knoflíková s poutníky z Lužice, můžete v létě Ukřižování s Marií a Máří Magdale- je opravdu netradiční zpodobnění továrna). Tato žena byla patrně jediná, při bohosudovské pouti setkat i dnes. nou a vyobrazení Piety bohosudov- Posledního soudu, kde Kristus jako která děsivou událost přežila. Později ského typu. přísný, ale spravedlivý soudce posílá vyprávěla, že k ní v nejtěžší chvíli při- Významné události si všichni nosíme duše zemřelých nahoru do nebes, ale stoupila paní v bílém a již téměř uto- v srdcích, to nám ale vůbec nebrání 8. HORKA také dolů pod jho ďáblovo a ty, které penou ji vytáhla na břeh. Z vděčnosti v touze si je také nějak hmatatelně Výklenková kaplička se sochou Piety nejsou úplně čisté, ale ani zralé pro za záchranu holého života nechala mly- připomínat. Mnoho lužických pout- Bohosudovské, 19. století? peklo, na čas do očistce. nářka vystavět kapličku poblíž rybníka níků si Bohosudovskou Pietu v srdci kdysi nazývaného Schützenteich. opravdu ukrylo, ti bohatší si ji jako V Horce nalezneme dvě malé vý- 10. SIEBITZ svatý obrázek dokonce nesli v ruce. klenkové kapličky nad sebou. Jedna Boží muka, 1759 Socha Piety A díky tomu naleznete v Horní Luži- je osazena dřevěnou plastikou bo- 18. století ci její vyobrazení i dnes. hosudovské Piety a druhá reliéfem Poblíž silnice mezi Siebitz Korunování Panny Marie. a Crostwitz se tyčí další skvostná To bratři Hanss Christoph a Georg 6. CROSTWITZ boží muka korunovaná kaplicí se Adam Fabichovi již tak velké štěs- Boží muka se sochou Krista Spasitele, 9. RALBITZ čtyřmi reliéfy zobrazujícími utrpení tí neměli a potopení lodi nepřežili Litinový kříž na kamenném soklu s relié- Ježíše Krista. Seřadíme-li je chrono- Pozůstalí nechali na paměť jejich tra- fem Piety Bohosudovské, 19. století logicky, musí být na prvním místě gického konce postavit na ulici proti Pod kostelem ve vísce Crostwi- výjev Ecce Homo (Ejhle člověk), Lochmühle sochu Piety. tz vypínají se boží muka ukončená Na přebohatě zdobeném litinovém pak následuje Ježíš nesoucí kříž kaplicí se čtyřmi výjevy v nízkém krucifi xu s Ukřižovaným Kristem a dále samotné Ukřižování. Cyklus Socha byla později zřejmě přesunu- reliéfu korunovaná sochou Krista a Pannou Marií nalezneme nápiso- uzavírá výjev Piety i zde bohosu- ta do výklenkové kaple z počátku Spasitele. Reliéfy zobrazují Nejsvě- vou tabulku s hornolužickosrbským dovského typu. Sousoší Piety Bohosudovské z průčelí poutní baziliky v Bohosudově Figurengruppe der Mariaschein-Pieta vor dem Portal der Wallfahrtsbasilika in Mariaschein

4 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Brtníky, torzo pilíře s Pietou Bohosudovskou z roku Zeidler, Torso des Pfeilers mit der Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Brtníky, reliéfy nástrojů umučení Krista vyobrazené po obvodu celého pilíře 1.2 Zeidler, Reliefs mit den Foltergeräten Christi dargestellt am ganzen Umfang des Pfeilers Dolní Poustevna, pieta Bohosudovská z roku Nieder Einsiedel, Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Dolní Poustevna, detail sochy 2.2 Nieder Einsiedel, Detail der Statue

5 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Lipová, pieta Bohosudovská z roku Hainspach, Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Lipová, detail sochy 3.2 Hainspach, Detail der Statue 4.1 Mikulášovice, kresebná rekonstrukce zničeného sloupu se sochou Piety Bohosudovské z pera Terezy Janoškové 4.1 Nixdorf, Rekonstruktion der zerstörten Säule mit der Statue der Mariaschein-Pieta nach einer Federzeichnung von Tereza Janošková 4.2 Mikulášovice, dřevěná plastika Piety Bohosudovské dříve osazená ve vrcholové kaplici zničeného sloupu, dnes uložená v rumburském muzeu 4.2 Nixdorf, die Holzplastik der Mariaschein-Pieta war früher im Kopf der zerstörten Säule eingesetzt, jetzt aufbewahrt im Rumburger Museum Rožany, reprodukce dřevorytu s vyobrazením kapličky vystavěné na památku neštěstí z roku 1732 od Franze Förstera z knihy Ludwiga Schlegela, Das Böhmische Niederland, Rumburg Rosenhain, Reproduktion des Holzschnittes von Franz Förster mit Abbildung der Kapelle, die zur Erinnerung an das Unglück von 1732 erbaut wurde; aus dem Buch von Ludwig Schlegel Das Böhmische Niederland, Rumburg Rožany, kaplička z 19. století se sochou starší Piety, jejímiž donátory byli pozůstalí po bratrech Fabichových, kteří utonuli při nešťastném návratu z bohosudovské pouti v roce (Národní památkový ústav v Ústí nad Labem) 5.2. Rosenhain, Kapelle aus dem 19. Jahrhundert mit der Statue der Mariaschein-Pieta, gestiftet von den Hinterbliebenen der Gebrüder Fabich, die bei der unglücklichen Rückkehr von der Wallfahrt aus Mariaschein im Jahre 1732 ertranken. (Nationales Denkmalinstitut in Ústí nad Labem)

6 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Die Wallfahrtskirche von Mari- Zipfel, sondern auch in der Ober- unser H. Ertzt Engel Michael bit- leider verloren gegangen. Der Auf- aschein steht heute auf der Stel- lausitz sehr beliebt. Die meisten te für uns. H. Andthonny bitte für bau mit drei Reliefs: Adam und Eva le, wo einst die letzten Ordens- Teilnehmer pilgerten nach Mari- uns. unter dem Baum der Erkenntnis, schwestern aus Světec, dem aschein zum Tag Mariä Geburt. Vertreibung aus dem Paradies und Kloster unweit von Bilin, ihre Pilger aus dem Schluckenauer Ge- Zu Diebstählen und Beschädigungen Erzengel Michael mit Schutzen- Zuflucht fanden. Die Legende biet trafen direkt am Feiertag den von Denkmälern kam es und kommt gel und dem kleinen Tobias sind schildert die Flucht der Nonnen, 8. September ein, die Pilger aus der es beinahe ständig. Die Figur der Pi- im Rumburger Museum aufbewahrt. die vor dem Einfall der Husiten- Oberlausitz kamen jedoch schon am eta verschwand vom Pfeiler in Zeid- Genauso auch der vergoldete Holz- horden außer ihrem bloßen Leben Samstag oder Sonntag vor dem Fei- ler erstmals schon im 19. Jahrhun- schnitt, der sich früher in der Nische nur noch die Figur der Pieta ret- ertag an. Der zweit- meistbesuchte dert. Dank des Bauern Johann Hesse an der Frontseite des Aufbaues be- ten konnten. Sie starben alle vor Tag war der Feiertag der Schmerz- Wolfbauer kehrte sie schon im Jahre fand. Erschöpfung und bevor auch die haften Mutter Gottes, der auf den 1893 wieder zurück. Einweihung der letzte Nonne verschied, verbarg sie 15. September fällt. neuen Pieta verlief am 28. September 5. ROSENHAIN die betreute Figur im Hohlstamm einer alten Linde. Einst, viel später, SCHLUCKENAUER ZIPFEL und seitdem kommen zu Bitttagen auch Prozessionen mit Gebeten hier- Im September des Jahres 1732 be- gerade am Tag Mariä Geburt, be- her. Die Statue hat sich aber in die traf das Ende der Wallfahrt nach gab sich an diesen Ort eine Magd 1. ZEIDLER heutigen Tage nicht erhalten, sodass Mariaschein ein tragisches Ereignis. um Gras zu mähen. Sie mähte es im Torso des Pfeilers mit der Mariaschein- es sich nur vermutlich um einen Typ Das Schiff mit fünfzig Pilgern kipp- Schatten eines mächtigen Baumes, Pieta, 1717 der Mariaschein Pieta handelte. te unweit von Aussig um und die als sich plötzlich um ihr Handge- Mehrzahl von ihnen fand in der kal- lenk eine Schlange wickelte. Das Josef Fiedler in einem seiner Artikel in 2. NIEDER EINSIEDEL ten strömenden Elbe den Tod. Un- erschrockene Mädchen hob mit der Heimatzeitschrift Mitteilungen Statue der Mariaschein-Pieta, 1748 ter den Toten war auch eine Reihe Geschrei den Arm zur Baumkrone des Nordböhmischen Excursions- Pfarrkinder aus dem Schluckenauer empor und sah dort etwas aufglän- Clubs aus dem Jahre 1892 beschreibt Die Pieta in Nieder Einsiedel Zipfel, unter anderen aus Zeidler, zen. Die vom Glanz geblendete das Denkmal folgendermaßen: Ge- stammt aus dem Jahre Auf Wolfsberg, Kreibitz, Neudörfel und Schlange glitt in das Gras zurück, genüber dem Haus Nr. 69 befindet der Rückseite des gedrungenen Rosenhain. ohne dass sie das Mädchen ir- sich eine Vierkantsäule mit einer Sockels befi nden sich in einer Höh- gendwie verletzte. Die erschreck- kleinen Statue und einem Kreuz an lung Holzsplitter, die offenbar vom Kapelle te Magd eilte in die Stadt zurück, der Spitze. Nach dieser Beschrei- Holzkreuz stammen dem Vorläu- 18. Jahrhundert um alles ihrem Herrn mittzuteilen. bung könnten wir uns die Säulenspitze, fer der beschriebenen Statue. Dieser zögerte nicht und begab die sich leider bis in die heutige Zeit Aus Rosenhain nahmen an der un- sich sofort mit einem weiteren nicht bewahrt hat, vorstellen. Wahr- 3. HAINSPACH glücklichen Wallfahrt vermutlich elf Stadtbürger zum Ort des voraus- scheinlich war auf der Säule ein qua- Statue der Mariaschein-Pieta, 1781 Leute teil. Unter ihnen auch die Frau gesetzten Wunders. Sie untersuch- derförmiger Aufbau mit einem Kreuz, des Müllermeisters Abraham aus der ten gründlich die Stelle und beson- in dem eine Nische zum Aufbewahren Am Rande des Hohlweges unter fünf Obermühle (spätere Knopffabrik). dere Aufmerksamheit widmeten sie der Figur war, so wie sie in Nixdorf uralten Linden steht auf einem Gra- Diese Frau war anscheinend die ein- der Linde. Nach Entfernung des bekannt ist. Unter dem oberen Auf- nitsockel die Pieta-Statue. Am unte- zige, die dieses schreckliche Ereignis alte Laubes fanden sie eine kleine bau waren in flachen Nischen vier ren Teil des Sockels findet man eine überlebte. Später erzählte sie, dass Pietastatue. Den glücklichen Fund Evangelisten abgebildet. flach eingravierte und schwer lesbare ihr in der größten Gefahr eine wei- boten sie dem städtischen Pfarrer Inschrift: 1781 HGM. In der ersten ße weibliche Gestalt erschien und an, der diesen merkwürdig ent- Außer den Reliefs mit den Foltergerä- Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte sie fast ertrunken aufs Ufer zog. Als deckten Himmelsschatz ehrfürchtig ten Christi, befinden sich an der Säule das Grundstück, auf dem die Statue Dank für die Rettung ihres blosen in die Pfarrkirche trug. Von dort auch zwei Inschriften. stand, dem Bauer Johann Christoph Lebens ließ die Müllerin unweit des aber verschwand die Figur drei- Marschner. Es ist daher wahrscheinlich, Teiches (früher Schützenteich) eine mal und kehrte immer wieder in Obere Inschrift: Dieses Ist zur dass sie von seinem Vater oder Groß- Kapelle erbauen. die alte Linde zurück. So wurde Ehre gottes und unser Liebe Frau vater errichtet wurde. auf der Fundstelle für sie eine klei- erbaut durch Hanns Christopf Pieta Statue ne Kapelle erbaut, die dann später Rössler Reise Mann Hannss geor- 4. NIXDORF 18. Jahrhundert einer großen Kirche wich. Zu ihr ge Pall (Pohl) Reise Mann. Anno: Säule mit Aufbau eines vergoldeten führten dann regelmäßige Wall- Christi 1717 Holzschnittes der Mariaschein-Pieta Die Gebrüder Hanss Christoph und fahrten. (Torso), 18. Jahrhundert Georg Adam Fabich hatten jedoch Untere Inschrift: O Aller Heillichs- nicht das Glück den Schiffsunter- Die Wallfahrten nach Mariaschein te Dreifalltikeit bis uns gnaddich. Der Säulenschaft steht im Garten des gang zu überleben. Die Hinterblie- waren nicht nur im Schluckenauer Heilige Maria Joseph Erbarme Dich Hausse Nr Sein Untersatz ist benen ließen zur Erinnerung an ihr

7 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) tragisches Ende an der Straße gegen- sitzer Pilger haben die Pieta von Abbildung der Pieta in der Maria- Die Mariaschein-Pieta gekrönt mit über der Lochmühle eine Statue der Mariaschein in ihr Herz eingeschlos- schein-form. zwei Engeln befindet sich im Zent- Pieta aufstellen. sen und die Wohlhabenden trugen rum des mittleren Sockelteils. Darü- sie als Heiligenbild mit sich. Dank 8. HORKA ber tragen zwei weitere Engel eine Die Statue war wahrscheinlich spä- diesen Umständen findet man sie in Nischenkapelle mit Statue der Blechsilhouette mit dem Letzten ter in die Nischenkapelle aus dem der Oberlausitz auch heute noch. Mariaschein-Pieta, 19. Jahrhundert? Abendmahl Kristi. Im unterem So- 19. Jahrhundert übertragen worden. ckelteil dominiert ein echt untraditi- Die Kapelle war im Vorjahr reno- 6. CROSTWITZ In Horka befinden sich übereinander onell dargestelltes Jüngstes Gericht, viert und in sie kehrt die Nachbil- Martersäule mit der Statue Kristi- zwei kleine Kapellen. Eine beinhaltet wo Christus als strenger aber gerech- dung der Pieta zurück. Ihr Torso war Erlöser (Retter), 1748 eine Holzplastik der Mariaschein-Pieta ter Richter die Seelen der Verstorbe- im Kreuzgang der Loretokapelle in und die zweite ein Relief Krönung der nen in den Himmel hinauf, aber auch Rumburk deponiert. Unterhalb der Kirche im Dorf Crost- Jungfrau Maria. hinab in das Joch des Teufels und die witz ragt eine Martersäule mit Vier- zweifelhaften auf einige Zeit in das OBERLAUSITZ kantaufbau mit vier Szenenbildern gekrönt mit der Statue des Erlösers 9. RALBITZ Gusseisernes Kreuz auf Steinsockel Fegefeuer schickt. Kristi empor. Die flachen Reliefs stel- mit Relief der Mariaschein-Pieta, 10. SIEBITZ Lausitzer Pilger besuchten Maria- len die Heilige Dreifaltigkeit, Jesus 19. Jahrhundert Martersäule, 1759 schein bereits im 16. Jahrhundert. das Kreuz tragend, die Kreuzigung Diese Tradition wurde nicht einmal und die Mariaschein-Pieta dar. Die Auf dem reichlich verzierten guss- Unweit der Landstrasse zwischen durch die Übergabe der Oberlausitz Granitsäule trägt Verzierungsreste eisernen Kruzifix mit dem gekreu- Siebitz und Crostwitz erhebt sich an Sachsen im Jahre 1635 unterbro- gemalter Rebenranken. zigten Christus und der Jungfrau eine prächtige Martersäule gekrönt chen, sogar auch nicht nach Antritt Maria befindet sich eine beschriftete mit einem Kopf mit vier Reliefs, des Kommunismus im Jahre So 7. GRÄNZE Tafel mit sorbischem Text: Twoje die das Leiden Jesu Christi darstel- kann man auch heutzutage Pilger aus Martersäule, 1759 hórke ćerpjenje, daj nam zbóžne len. Chronologisch geordnet ist an der Lausitz im Sommer zur Wallfahrt skónćenje!, der übersetzt lautet: der ersten Stelle die Szene Ecce in Mariaschein treffen. Die Martersäule aus der Hälfte des 18. Dein großes Leid,bring uns die Homo (Sieh, welch ein Mensch), Jahrhunderts trägt den Aufbau mit Sze- Erlösung Gottes. An dieser Stati- dann folgt Jesus das Kreuz tragend Bedeutsame Ereignisse tragen wir nen aus dem Leiden Jesu Christi. Die on ist nicht nur das Kreuz reichhaltig und weiter die eigene Kreuzigung. alle im Herzen, es hindert uns je- Szenen sind hier chronologisch darge- geziert, sondern auch den ganzen Der Zyklus endet mit der Szene doch nicht, sie auch fühlbar in die stellt: Jesus trägt das Kreuz, Kreuzigung Sockel schmücken wunderschöne na- der Pieta auch in der Mariaschein- Erinnerung rückzurufen. Viele lau- mit Maria und Maria Magdalena und ive Pflanzen- und Figurenornamente. Form. Vilémov, kaple s reliéfem Piety Bohosudovské, která byla vztyčena ve druhém desetiletí 18. století nad zázračným vilémovským pramenem. Fotografi e zachycuje podobu kaple před více než sto lety. (Muzeum Rumburk) Wölmsdorf, Kapelle mit Relief der Mariaschein-Pieta, die im 2. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts über der Wölmsdorfer Wunderquelle entstand. Das Bild zeigt das Aussehen der Kapelle vor mehr als hundert Jahren. (Museum Rumburk) Vilémov, detail reliéfu Piety Bohosudovské Wölmsdorf, Detail des Reliefs der Mariaschein-Pieta Vilémov, současný stav kaple Wölmsdorf, Gegenwärtiger Stand der Kapelle

8 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Crostwitz, boží muka se sochou Krista Spasitele a reliéfem Piety Bohosudovské z roku Crostwitz, Martersäule mit der Statue des Erlösers und dem Relief der Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Crostwitz, reliéf Piety Bohosudovské 6.2 Crostwitz, Relief der Mariaschein-Pieta 7.1 Gränze, boží muka s reliéfem Piety Bohosudovské z roku Gränze, Martersäule mit Relief der Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Gränze, reliéf Piety Bohosudovské 7.2 Gränze, Relief der Mariaschein-Pieta Horka, výklenková kaplička se sochou Piety Bohosudovské pravděpodobně z 19. století 8.1 Horka, Nischenkapelle mit der Statue der Mariaschein-Pieta, wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert 8.2 Horka, socha Piety Bohosudovské 8.2 Horka, Statue der Mariaschein-Pieta

9 BOHOSUDOVSKÁ PIETA PIETA VON BOHOSUDOV (MARIASCHEIN) Ralbitz, litinový kříž na kamenném soklu s reliéfem Piety Bohosudovské z 19. století 9.1 Ralbitz, gusseisernes Kreuz auf Steinsockel mit Relief der Mariaschein-Pieta aus dem 19. Jahrhundert 9.2. Ralbitz, reliéf Piety Bohosudovské 9.2. Ralbitz, Relief der Mariaschein-Pieta Siebitz, boží muka s reliéfem Piety Bohosudovské z roku Siebitz, Martersäule mit Relief der Mariaschein-Pieta aus dem Jahre Siebitz, reliéf Piety Bohosudovské 10.2 Siebitz, Relief der Mariaschein-Pieta

10 MADONA ROSENTHALER MADONNA ROSENTHALSKÁ Tu další zrovna takový arcilotr se pustil do drzého hanobení naší milované paní, jen krátce nato však pocítil smrtelnou úzkost, při které hrozně křičel, že ho ta žena z Rosenthalu strašlivě trýzní. Jetzt begann auch genauso ein Erzschurke unsere geliebte Frau frech zu schmähen, kurz darauf verspürte er eine Todesangst, bei der er furchtbar schrie, dass ihn die Frau aus Rosenthal schrecklich peinige. Augustino Sartorio, Marianische Atlas, Prag 1717, s. 559 Hornolužické poutní místo Rosenthal Podobně jako v Bohosudově došlo po již čtvrt tisíciletí ukazují poutníkům letí. Nevšední vzhled památky, patřilo v minulosti pod správu neda- nalezení sošky potřikráte k jejímu zá- správný směr do Rosenthalu. Čtyři a nepochybně také vztah místních lekého kláštera cisterciaček Marien- zračnému přemístění z klášterního kos- mělké niky vrcholové kaplice nesou obyvatel a poutníků k ní, se odráží stern v Panschwitz-Kuckau. Poutníci tela zpět na původní místo, kde záhy čtyři reliéfy: Ukřižování s nápisem: Je- v historickém pojmenování Das hledali v Rosenthalu milost u nevelké vyrostla kaple a později též kostel. sus Amor Meus Crucifixus est (Ježíš, schöne Bild zu Rosenthal (Ro- pozdně gotické sošky pocházející láska má, ukřižován jest), sv. Barboru, senthalský krásný obraz). snad již z 16. století. Obzvlášť veliké Rosenthal byl ale také velmi oblíbeným sv. Šebestiána a konečně také milosrd- množství jich k Panně Marii přichá- poutním místem pro věřící z Českého ný obraz Madony z Rosenthalu. 4. ROSENTHAL zelo okolo roku 1680, aby si skrze její království. Dokonce se podařilo objevit Boží muka s reliéfem Madony Ro- svatou přímluvu vymodlili odvrácení i první sochu Rosenthalské Madony na 3. ROSENTHAL senthalské, 18. století morové epidemie, která v Horní Lužici našem území. Dnes už stojí při polní Boží muka s reliéfem Madony zuřila od roku Nebývalou úctu cestě z Chožova do Orasic severový- Rosenthalské, 1682 Dnes sice stojí v ulici Am Dorfteich, prokazovali Madoně vždy především chodně od Loun jen její torzo. v minulosti bychom je ale nalezli na katoličtí Srbové, ti k ní dodnes putují Nejstarší zastavení s vyobrazením jižním okraji obce na křižovatce cest nejčastěji 2. června na svátek Navští- 1. PANSCHWITZ-KUCKAU zázračné Madony nalezneme pří- Rosenthal Panschwitz a Piskowitz vení a 8. září ve svátek Narození Pan- Boží muka s reliéfem Madony mo v samotném poutním místě při Zerna, kde vítala unavené pout- ny Marie. Procesí ze všech okolních Rosenthalské, 1820 výjezdu směrem k obci Zerna, z níž níky v cíli jejich dlouhé cesty. Vr- farností plní kostel také během Sva- pocházel Lucianus, nám už známý cholovou kaplici zdobí čtyři reliéfy: todušních svátků. Nesmíme zapome- Na okraji obce Panschwitz-Kuckau ne- nálezce sošky. Sloup nechali vztyčit Ukřižování, svatý Šebestián, svatá nout ani na děkovné mše velikonoč- daleko od Dürrwicknitz stojí kamenná členové rodiny Nowacků již v roce Anna učící Marii číst a Madona ních jezdců, při nichž se kostel rozezní boží muka osazená kaplicí se čtyřmi 1682, což se můžeme dozvědět z ná- Rosenthalská. až tisíci mužskými hlasy oslavujícími reliéfy: Ukřižováním, sv. Annou učící pisu ve střední části soklu: K rukám Kristovo zmrtvýchvstání. četbě Pannu Marii, světcem s biskup- Božím nechali tento sloup posta- 5. ROSENTHAL skými atributy a Madonou Rosenthal- vit Marti Nowack se svou matkou Boží muka s reliéfem Madony Ro- Legenda vypráví o rytíři Lucianu skou. Nad Ukřižováním nalezneme ne- a dvěma bratry Mathiem a Blasi- senthalské, 1797 z Zerny, který při návratu z lovecké dokončený starozákonní citát z proroka em roku výpravy zahlédl v dálce bíle oděnou Izajáše 53,5: On však byl proboden Tento mariánský sloup vyrostl pro ženu. Zachvácen zvědavostí pobídl naším proviněním a našimi (vinami Na vrcholové kaplici nalezneme změnu na severním výjezdu z obce, a svého koně, avšak dostihnout ji nemo- trýzněn byl; pro naše blaho snášel kromě Madony Rosenthalské ješ- tak žádný poutník, ať už přicházel do hl. Ta mu, po krátké chvíli na zalesně- potrestání byli jsme uzdraveni tě vyobrazení svatého Jiří a Še- kýženého cíle své cesty z jakéhokoliv ném vršku poblíž Rosenthalu, zmizela jeho ranami!). bestiána a samozřejmě i nezbytné směru, nezůstal díky zbožným oby- docela. Když vzápětí dorazil rytíř na Ukřižování. Podle roku vztyčení vatelům Rosenthalu na pochybách, ta místa, spatřil v lípě malou sošku Ma- 2. RÄCKELWITZ a vyobrazení morových patronů kam právě dorazil. Sloup je tradič- dony obklopenou jasnou září. Boží muka s reliéfem Madony svatého Jiří a Šebestiána, se mů- ně korunován vrcholovou kaplicí se Rosenthalské, 1763 žeme domnívat, že vznik sloupu čtyřmi reliéfy zpodobňujícími: Ježíše Podle jiné legendy vložili Madonu do mohl mít souvislost s morovou epi- nesoucího kříž, Ukřižování, svatého stromu vojáci Karla Velikého při tažení Tato boží muka naleznete na severový- demií, která v Horní Lužici zuřila Šebestiána a Madonu Rosenthalskou proti saskému vévodovi Widukindovi. chodním okraji obce Räckelwitz, kde na přelomu 70. a 80. let 17. sto- s Bohem Otcem na nebesích.

11 MADONA ROSENTHALSKÁ ROSENTHALER MADONNA Die Oberlausitzer Wallfahrtsstätte Ähnlich wie in Bohosudov (Maria- sie den Pilgern schon ein Vierteljahrtau- hängt. Das ungewöhnliche Ausse- Rosenthal wurde früher vom nahen schein) kam es nach Auffinden der send den richtigen Weg nach Rosenthal hen des Denkmals und zweifellos Zisterzienserkloster Marienstern in Statue zu ihrer dreimaligen wunder- zeigt. Vier flache Nischen am Aufbau auch die Beziehungen der örtlichen Panschwitz-Kuckau verwaltet. Die Pil- tätigen Rückkehr aus der Klosterkir- tragen vier Reliefs: Kreuzigung mit der Einwohner und Pilger zu ihr, mach- ger suchten in Rosenthal Gnade bei der che zur ursprünglichen Fundstelle, wo Inschrift: Jesus Amor Meus Crucifixus te sich bemerkbar an der histori- kleinen spätgotischen Statue, die ver- bald danach eine Kapelle und später est (Jesus, meine Liebe, Du bist ge- schen Bezeichnung Das schöne mutlich schon aus dem 16. Jahrhundert die Kirche entstand. kreuzigt), Hl. Barbara, Hl. Sebastian Bild zu Rosenthal. stammt. Besonders große Mengen von und zuletzt auch das Gnadenbild der Pilgern erschienen um das Jahr 1680, um Rosenthal war jedoch auch eine sehr Rosenthaler Madonna. 4. ROSENTHAL durch ihre heilige Fürbitte die Verhütung beliebte Wallfahrtsstätte für Gläubi- Martersäule mit Relief der Rosenthaler der Pestseuche, die in der Oberlausitz ge aus dem Königreich Böhmen. Es 3. ROSENTHAL Madonna, 18. Jahrhundert seit dem Jahre 1677 wütete, zu erflehen. entstand sogar die erste Rosenthaler Martersäule mit Relief der Rosenthaler Eine ungewöhnlich große Ehre erwie- Madonnenstatue auf unserem Gebiet. Madonna, 1682 Heute steht sie zwar an der Strasse sen der Madonna hauptsächlich die ka- Heute steht am Feldweg von Chožov Am Dorfteich, in früheren Zeiten tholischen Sorben, die auch heutzutage nach Orasice nordöstlich von Louny Die älteste Station mit Abbildung befand sie sich jedoch am Südrande meistens am 2. Juni zum Feiertag Mariä nur noch ihr Torso. der wundertätigen Madonna be- der Ortschaft, an der Wegkreu- Heimsuchung und am 8. September zu findet sich direkt im Wallfahrtsort zung Rosenthal Panschwitz und Mariä Geburt, zu ihr pilgern. Prozessi- 1. PANSCHWITZ-KUCKAU bei der Ausfahrt zur Ortschaft Piskowitz Zerna, wo sie die mü- onen aus den umliegenden Pfarrgemein- Martersäule mit Relief der Rosenthaler Zerna, von wo Lucianus, der be- den Pilger am Ende ihrer langen den füllten die Kirche auch zu Pfings- Madonna, 1820 kannte Finder der Statue, stammte. Reise empfing. Den Aufbau zieren ten. Vergessen darf man auch nicht die Die Säule ließen Mitglieder der vier Reliefs: Kreuzigung, Hl. Sebas- Dankmessen der Osterreiter, die in der Am Rande der Ortschaft Panschwitz- Familie Nowack bereits im Jahre tian, Hl. Anna bringt der Jungfrau Kirche mit fast tausend Männerstimmen Kuckau unweit von Dürrwicknitz 1682 aufstellen; dies ist aus der In- Maria das Lesen bei und die Ro- die Auferstehung Christi feiern. steht eine steinerne Martersäule mit schrift im mittleren Sockelteil zu senthaler Madonna. vier Reliefs im Aufbau: Kreuzigung, erkennen: Diese Ehrensail hatt Die Legende erzählt vom Ritter Luci- Hl. Anna bringt der Jungfrau Maria machenlasen Marti Nowack und 5. ROSENTHAL an aus Zerna, der bei seiner Rückkehr das Lesen bei, Heiliger mit Bischof- seine Mutter und seine 2 Brü- Martersäule mit Relief der Rosenthaler von der Jagd in der Ferne eine weiss satributen und die Rosenthaler Ma- der Mathie und Blasius zu der Madonna, 1797 gekleidete Frau erblickte. Von Neugier donna. Über der Kreuzigung befindet Hand Gottes ANNO Auf ergriffen spornte er sein Pferd an, es sich ein unvollendetes Zitat des Pro- dem Aufbau sind außer der Ro- Diese Mariensäule steht zur Ab- gelang ihm jedoch nicht sie einzuholen. pheten Jesaias aus dem Alten Testa- senthaler Madonna noch Abbildun- wechslung an der nördlichen Orts- Nach einer Weile, auf einer bewalde- ment: gen des Hl. Georg und Sebastian ausfahrt. So konnte, dank der from- ten Höhe unweit von Rosenthal, ver- Er ist verwundet um unserer Mis- und selbstverständlich die unent- men Einwohner Rosenthals, jeder schwand sie ihm aber vollkommen. Als sethat willen, u. ist um unsrer behrliche Kreuzigung. Entspre- Pilger das ersehnte Ziel zweifellos der Ritter unmittelbar danach an der Jesaias 53 v. 5. chend dem Errichtungsdatum und von allen Himmelsrichtungen end- Stelle ankam, erblickte er in einer Linde den Abbildungen der Pestpatrone lich erreichen. Die Säule hat tradi- eine kleine mit hellem Schein umgebene 2. RÄCKELWITZ des Hl. Georg und Sebastian, ist tionell einen Aufbau, der mit vier Statue. Nach einer zweiten Legende Martersäule mit Relief der Rosenthaler zu vermuten, dass die Entstehung Reliefs umgeben ist. Es sind dar- wurde die Madonna von Soldaten Karl Madonna, 1763 der Säule mit der Pestseuche, die gestellt: Jesus das Kreuz tragend, des Großen beim Feldzug gegen den um die Wende der 70er und 80er Kreuzigung Christi, Hl. Sebastian sächsischen Herzog Widukind in dem Diese Martersäule steht nordöstlich am Jahre des 17. Jahrhunderts in der und die Rosenthaler Madonna mit Baum verborgen. Rande des Ortes Räckelwitz, von wo Oberlausitz wütete, zusammen- Gott dem Vater im Himmel. 1. Rosenthalský poutní kostel dostavěný v roce Rosenthaler Wallfahrtskirche, bauvollendet im Jahre Kaplička nad zázračným pramenem v Rosenthalu 2. Kapelle über der Wunderquelle in Rosenthal 1 2

12 MADONA ROSENTHALSKÁ ROSENTHALER MADONNA 1.1 Panschwitz-Kuckau, boží muka s reliéfem Madony Rosenthalské z roku Panschwitz-Kuckau, Martersäule mit Relief der Rosenthaler Madonna aus dem Jahre Panschwitz-Kuckau, reliéf Madony Rosenthalské 1.2 Panschwitz-Kuckau, Relief der Rosenthaler Madonna Räckelwitz, boží muka s reliéfem Madony Rosenthalské z roku Räckelwitz, Martersäule mit Relief der Rosenthaler Madonna aus dem Jahre Räckelwitz, reliéf Madony Rosenthalské 2.2 Räckelwitz, Relief der Rosenthaler Madonna Rosenthal, boží muka s reliéfem Madony Rosenthalské z roku Rosenthal, Martersäule mit Relief der Rosenthaler Madonna aus dem Jahre Rosenthal, reliéf Madony Rosenthalské 3.2 Rosenthal, Relief der Rosenthaler Madonna

13 MADONA ROSENTHALSKÁ ROSENTHALER MADONNA Rosenthal, boží muka s reliéfem Madony Rosenthalské z 18. století 4.1 Rosenthal, Martersäule mit Relief der Rosenthaler Madonna aus dem 18. Jahrhundert 4.2 Rosenthal, reliéf Madony Rosenthalské 4.2 Rosenthal, Relief der Rosenthaler Madonna Rosenthal, boží muka s reliéfem Madony Rosenthalské z roku Rosenthal, Martersäule mit Relief der Rosenthaler Madonna aus dem Jahre Rosenthal, reliéf Madony Rosenthalské 5.2 Rosenthal, Relief der Rosenthaler Madonna

14 SVATÝ JAN HL. JOHANNES VON NEPOMUK NEPOMUCKÝ A není téměř mostu v Českým království, kde by nebyla postavena statua svatýho Jana Nepomuckýho. Es gibt fast keine Brücke im Königreich Böhmen, wo nicht eine Statue des Hl. Johannes von Nepomuk steht. Vít Vlnas, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993, s. 118 Dle legendy byl Jan zpovědníkem krá- ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK vém soklu, jehož čelní stranu zdobí Brzký rok vztyčení sochy ukazuje na lovny Johanny Bavorské, první man- právě Janův reliéf. Dramatický výjev rostoucí význam a oblibu Jana Ne- želky Václava IV. A svátost zpovědi jej 1. BRTNÍKY zachycuje Nepomuka klečícího na pomuckého, a to nejen ve Šluknov- nakonec měla stát život. Neboť Václav, Sousoší Piety se svatým Janem Nepo- obláčku a svírajícího ve zdvižené ruce ském výběžku. Nezapomínejme, že trýzněn žárlivostí, chtěl poznat všech- muckým, 1786 svůj legendární jazyk ověnčený sva- blahořečen byl až v roce 1721 a te- na tajemství své choti a doufal, že mu tozáří. Domkář Görner zanechal na prve o dalších osm let později byl je kněz Jan prozradí. Ten ale zpovědní Na zahradě domu čp. 99 stávalo kdy- soklu dva vzkazy pro kolemjdoucí. prohlášen za svatého. tajemství ctil a nepromluvil. Dokonce si nádherné sousoší. Franz Hesse jím ani když došlo na mučení, kterého se děkoval Bohu za splnění prosby, jejíž První se vztahuje k hlavnímu námě- Nápisy nalezneme po celém obvodu účastnil sám král Václav IV., nevyšlo intimní obsah zřejmě mohli znát pouze tu zastavení a se vztyčeným uka- soklu, na čelní straně pak můžeme číst: z utrápených úst mučeného ani slůvko. oni dva. Kvůli stavbě železniční tra- zováčkem připomíná poutníkům: Kdo tohoto blahoslaveného vy- Rozzuřený panovník a žárlivý manžel tě ale muselo být sousoší přeneseno Ó, člověče, rozjímej o utrpení trvale ctí, ten ve své cti nebude nechal tedy již téměř mrtvého Jana na místo, kde jej nalezneme dodnes. a bolestném ukřižování Krista! ani v nejmenším poškozen. svrhnout z mostu do řeky. Nad Vlta- K Panně Marii vzhlíželi ještě nedávno vou se pak rozzářila nesčetná světla z mohutného soklu dva andílci nesoucí V druhém textu se obrací přímo ke 4. CHŘIBSKÁ podivuhodné skvělosti. Když násle- schrány ve tvaru srdce. Dnes už je na světci s prosbou o podporu a po- Socha svatého Jana Nepomuckého, 1751 dujícího dne vydala voda mrtvé tělo, místě pouze jeden. Korunou celého moc v těžkých životních zkouškách: bylo již ozářené pěticí hvězd. Místem zastavení je však subtilní socha svatého Ó, světče, mistrem jsi ve volnosti, Můstek na náměstí osadili místní hned posledního odpočinku umučeného Jana Nepomuckého v tradičním zob- v mlčení i trápení jsi velký! Pomoz dvěma sochami. Obě měly město Jana stala se katedrála svatého Víta na razení, které vychází z podoby plastiky nám mlčet a potýkat se s útrapami, chránit před zdivočelou vodou říčky, Pražském hradě. Tolik legenda. umístěné v Praze na Karlově mostě. odvahou povznes nás k nebi. která nejednou odnesla majetky i živo- Ta byla odlita již v roce 1683 Volfem Pod tímto mělce rytým nápisem na- ty mnohých obyvatel městečka. Prv- Arcibiskup Jan z Jenštejna prohlá- Jeronýmem Heroldem v Norimberku, lezneme ještě letopočet vztyčení: ním patronem byl v roce 1751 Jan Ne- sil Nepomuka mučedníkem záhy po a to podle dřevěné sochy z dílny Jana MDCCXXXII. pomucký a o rok později následovala jeho tragickém skonu v roce Brokoffa, inspirované sádrovým boz- socha Neposkvrněné Panny Marie. Na svou slávu však čekal Jan bezmála zetem vídeňského sochaře Mathiase 3. DOLNÍ PODLUŽÍ tři sta let. Teprve století sedmnácté Rauchmillera. Socha svatého Jana Nepomuckého,1716 Oba svatí na mostku spokojeně stáli a osmnácté vyzdvihlo Johánka k srd- od poloviny 18. století i přesto, že se cím rekatolizovaných věřících, kteří 2. DLOUHÝ DŮL U KYJOVA Janovu sochu v Dolním Podluží ne- v roce 1925 provalil mostní oblouk, doslova zaplavili země Koruny české Litinový kříž na kamenném soklu s reliéfem chal v roce 1716 zřídit mlynář Jo- který nevydržel nápor nákladních aut jeho sochami, a to, nezapomínejme, svatého Jana Nepomuckého, 1832 hannes Haine. Podle něj se jí také odvážejících pokácené stromy vytě- ještě před jeho oficiální kanonizací. Po kdysi říkávalo Hainmüllers Johannes žené po zdevastování lesa přemnože- svatořečení již nic nebránilo rozšíře- Jan Nepomucký byl doma Statue. Kromě jmen spojovala oba nou bekyní mniškou. Most musel být ní kultu Jana Nepomuckého za české i v usedlosti čp. 27. Domkář Lau- Jany také voda. Mlynář, pokud ne- přestavěn, leč sochy se na něj vrátily. hranice. Jezuitští a františkánští kaza- renz Görner nechal totiž v roce provozoval zrovna větrný mlýn, byl Teprve po jeho dalších úpravách v roce telé šířili slávu mlčenlivého kněze až 1832 na svém pozemku vztyčit vy- přímo závislý na vodním živlu, jehož 1976 opustili Jan i Marie na několik de- do těch nejzapadlejších koutů světa. soký litinový krucifi x na pískovco- je Jan Nepomucký patronem. setiletí své místo. Nejprve putovali do

15 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK České Kamenice, odtud zpět do Chřib- mu byl nový kostel postavený v letech Autorem varnsdorfského Nepo- Kristus říká: Kdo mně slouží, do- ské za kostel svatého Jiří, aby se koneč podle plánů vídeňského ar- muka je pražský sochař Johann jde cti od otce. Jan 12,26. ně v roce 2005 vrátili tam, kam patří chitekta Johanna Lucase Hildebrandta, Mezdrizky. A podobně jako mno- a kde odjakživa jejich sochy stávaly, na a mezi léty došlo v obci ke ho dalších, je i tento Nepomuk 9. PANSCHWITZ-KUCKAU můstek přes říčku Chřibská Kamenice. vztyčení dokonce čtyř Johánků. přímo inspirován sochou, která od Socha svatého Jana Nepomuckého, 1721 roku 1683 stojí na Karlově mostě Autorství je přičítáno Franzi Werne- Jednoho z nich nechal v roce 1771 v Praze. Na nádvoří kláštera cisterciaček v Ma- rovi ( ) sochaři ze Sloupu. postavit při cestě na Rumburk Gottf- riensternu vyrostla socha svatého Jana ried Rosche. Světec měl tehdy u no- Jasný příteli Boží! Buď nám všem Nepomuckého v roce jeho blahoslave- 5. JIŘETÍN POD JEDLOVOU hou dva andělíčky, ty už tam ale dnes přítelem a ochranným patronem. ní. Klášter, který je katolickým ostrův- Socha svatého Jana Nepomuckého, 1728 nehledejte, neb lidská nenechavost Věnoval: Karl Goldberg 1803 kem uprostřed evangelického moře, nezná mezí. Autorem díla byl sochař a navíc leží na úrovni říčky Kloster- Na konci dnešní Tolštýnské ulice nechal v roce 1728 vztyčit truhlář Franz Sieber. HORNÍ LUŽICE wasser, pořádného přímluvce opravdu potřeboval. Johann Christoph Klauß sochu blaho- 7. VARNSDORF slaveného Jana Nepomuckého. Již o Socha svatého Jana Nepomuckého, CROSTWITZ 10. PISKOWITZ pouhý rok později se mohl truhlářský Boží muka, 1792 Boží muka, 1837 mistr, a spolu s ním celé městečko, Jak napovídá nápis z dolní části soklu, těšit z knězova svatořečení. nechal na můstku v tehdy ještě samo- Stejně jako u nás, i v Horní Lužici V malebné vesničce nalezneme klasi- V první polovině 19. století by- statné obci Karlsdorf vztyčit Janovu získávaly drobné sakrální objekty svá cistní boží muka z roku 1837 s osmi- chom pod sochou nalezli také ná- sochu místní rychtář Karl Goldberg. pojmenování nejčastěji po zakladateli hranným pilířem osazeným kaplicí se pis: Zbožný, mlčenlivý a štědrý Umístění poblíž vodního živlu, nej- nebo po majiteli pozemku, na němž čtyřmi motivy: Madonou, Ukřižo- směřoval stále vzhůru, za což se častěji na mostech a mostcích, je pro stály. Nejinak je tomu u monumentál- váním s Marií a Máří Magdalenou, mu dostalo odměny koruny věčné svatojánské sochy typické. Světec byl ních božích muk tyčících se severně svatým Šebestiánem a samozřejmě radosti. Dnes zbyl rytý letopočet totiž po svém umučení shozen z ka- za Crostwitz. Ty v roce 1792 zřídil se svatým Janem Nepomuckým. Ná- Anno 1728 a přibyl malovaný ná- menného mostu (dnes Karlův most) J. G. Wenk, a tak se pro ně časem vži- pis na kamenné desce hlásá: Kris- pis Svatý Jene Nep.(omucký), pa- do Vltavy, na jejímž břehu byl později lo pojmenování Wenks Heiligenbild. tus na kříži je naše útěcha, úto- trone České země, oroduj za nás. také nalezen. Vysoký žulový sloup je korunován čiště, naděje. Kdož se mu svěří kaplicí se čtyřmi reliéfy: Ukřižováním a obětuje a po jeho cestách bude 6. STARÉ KŘEČANY Na středním díle soklu se ve zdobné s Marií a Máří Magdalenou, Koruno- kráčet, nepřijde k úhoně, nýbrž Socha svatého Jana Nepomuckého, 1771 kartuši nalézá reliéf s výjevem kle- váním Panny Marie, svatým Jiřím a ko- bude čerpat nehynoucí radost čícího Jana Nepomuckého naslou- nečně také svatým Janem Nepomuc- z jeho výdělku. Ve Starých Křečanech se Jan Nepo- chajícího zpovědi královny Johanny kým. Pod reliéfem Korunování Panny mucký těšil výsostné úctě. Zasvěcen Bavorské. Marie je vysekaný novozákonní citát: Tři reliéfy z podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého v Lobendavě z roku 1746 Drei Reliefs vom Sockel der Statue des Hl. Johannes von Nepomuk in Lobendau aus dem Jahre Jan zpovídá královnu Johannu 1. Königin Johanna beichtet beim Johannes 2. Král Václav IV. přihlíží Janovu mučení 2. König Wenzel IV. schaut der Folterung des Johannes zu 3. Svržení Jana z kamenného mostu do Vltavy 3. Sturz des Johannes von der Steinbrücke in die Moldau

16 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK Brtníky, sousoší se sochami Piety a sv. Janem Nepomuckým z roku Zeidler, Statuengruppe mit Pieta und dem Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Brtníky, stav sousoší v roce 2007, nedlouho před odcizením andílka 1.2 Zeidler, Stand der Statuengruppe im Jahre 2007, kurz vor Entwendung des Engels 1.3 Brtníky, detail vrcholové sochy sv. Jana Nepomuckého 1.3 Zeidler, Detail der obersten Statue des Hl. Johannes von Nepomuk Dlouhý Důl u Kyjova, reliéf sv. Jana Nepomuckého na soklu nesoucím litinový kříž 2.1 Langengrund bei Khaa, Relief des Hl. Johannes von Nepomuk am Sockel unter dem gusseisernen Kreuz 2.2 Dlouhý Důl u Kyjova, litinový kříž na kamenném soklu s reliéfem sv. Jana Nepomuckého z roku Langengrund bei Khaa, gusseisernes Kreuz auf Steinsockel mit Relief des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Dolní Podluží, nápis na čelní straně soklu nesoucím sochu sv. Jana Nepomuckého 3.1 Niedergrund, Inschrift auf der Vorderseite des Sockels, auf dem die Statue des Hl. Johannes von Nepomuk steht 3.2 Dolní Podluží, dřevěná předloha podlužské sochy sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora, uložená ve varnsdorfském muzeu 3.2 Niedergrund, Holzvorlage der Niedergrund-Statue des Hl. Johannes von Nepomuk vom unbekannten Autor, aufbewahrt im Warnsdorfer Museum 3.3 Dolní Podluží, socha sv. Jana Nepomuckého z roku Niedergrund, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre

17 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK Chřibská, reprodukce dřevorytu s vyobrazením můstku ve Chřibské od Franze Förstera z knihy Ludwiga Schlegela, Das Böhmische Niederland, Rumburg Kreibitz, Reproduktion des Holzschnittes von Franz Förster mit Abbildung der Brücke in Kreibitz aus Ludwig Schlegels Buch Das Böhmische Niederland, Rumburg Chřibská, socha sv. Jana Nepomuckého z roku Kreibitz, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Chřibská, socha Panny Marie Immaculaty z roku Kreibitz, statue der Unbefl eckten Jungfrau Maria aus dem Jahre Jiřetín pod Jedlovou, socha sv. Jana Nepomuckého z roku St. Georgental, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Jiřetín pod Jedlovou, detail sochy sv. Jana Nepomuckého z roku St. Georgental, Detail der Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Staré Křečany, detail sochy sv. Jana Nepomuckého z roku Alt Ehrenberg, Detail der Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Staré Křečany, socha sv. Jana Nepomuckého z roku Alt Ehrenberg, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre

18 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK Nach der Legende war Johannes SCHLUCKENAUER ZIPFEL ben festhält. Für Verübergehende Wirdt in seiner Ehr in gringsten Beichtvater der Königin Johanna hinterließ Häusler Görner auf dem nicht versehrt. von Bayern, der ersten Gemahlin 1. ZEIDLER Sockel zwei Botschaften. Wenzel IV. Und die heilige Beichte Statuengruppe der Pieta mit dem 4. KREIBITZ sollte ihn zuletzt das Leben kosten. Hl. Johannes von Nepomuk, 1786 Die erste bezieht sich auf das Haupt- Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, Wenzel, durch Eifersucht gequält, thema der Station und mit erhobenen 1751 wollte alle Geheimnisse seiner Ge- Im Garten des Hauses Nr. 99 Zeigefinger werden die Wanderer er- mahlin erfahren und hoffte, dass stand einst eine wunderbare Sta- mahnt: O Mensch, betrachte das Auf die Brücke am Marktplatz stell- sie ihm der Priester verrät. Dieser tuengruppe. Franz Hesse dankte Leiden und schmerzliche Kreuzi- ten Einheimische gleich zwei Statu- schwieg aber und bewahrte das damit Gott für seinen erfüllten gung Kristi. en auf. Beide sollten das Städtchen Beichtgeheimnis. Selbst als es zur Wunsch, deren intimer Sinn ver- vor den wilden Wässern des Baches Folterung kam, an der sich auch Kö- mutlich nur den beiden bekannt Im zweiten Text wendet er sich di- schützen. Dem Wasser zum Opfer nig Wenzel IV. beteiligte, kam aus war. Infolge des Eisenbahnbaues rekt an den Heiligen mit der Bitte um fielen ehrmals Habschaften und Men- seinem gequälten Munde kein Wort musste die Statuengruppe einen Unterstützung und Hilfe in schweren schenleben der Einwohner. Der erste heraus. Der wütende Herrscher und anderen Platz einnehmen; dort, Lebensprüfungen: Im Schweigen Schutzpatron wurde im Jahre 1715 eifersüchtige Gemahl ließ den fast wo wir sie heutzutage finden. Zur wie im Dulden gross. Theilst Heili- Johannes von Nepomuk und ein Jahr leblosen Johannes von der Brücke in Jungfrau Maria blickten vom mäch- gen du des Meisters Loos Hilf uns später folgte die Statue der Unbe- den Fluss stürzen. Über der Mol- tigen Sockel noch unlängst zwei schweigen dulden ringen Muth- fleckten Jungfrau Maria. dau strahlten unzähliche Lichter Engelchen mit Kästchen in Herz- voll uns zum Himmel schwingen. in wunderbaren Glanz auf. Als form empor. Jetzt ist nur noch Unter dieser flach gravierten Inschrift Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts am nächsten Tag das Wasser den einer verblieben. Gekrönt ist die befindet sich die Jahreszahl der Errich- standen beide Heiligen zufrieden auf Leichnam auslieferte, war er schon ganze Gruppe durch eine subtile tung: MDCCXXXII. der Brücke; auch trotz des Brücken- mit fünf Sternen umstrahlt. Ort Statue des Hl. Johannes von Ne- bruchs im Jahre Die Brücke der letzten Ruhestätte des zu Tode pomuk in der traditionellen Dar- 3. NIEDERGRUND zerbrach unter Lastwägen, die von gefolterten Johannes wurde die stellung, die aus der Ähnlichkeit Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, Nonnen befallene Baumstämme aus St.-Veits-Kathedrale auf der Prager der Prager Skulptur auf der Karls den verwüsteten Wäldern abfuhren. Burg. Soweit die Legende. brücke hervorgeht. Diese wurde Die Brücke musste umgebaut wer- bereits im Jahre 1683 von Wolf Die Johannesstatue in Niedergrund den, doch die Statuen kamen zurück. Vom Erzbischof Johann von Jen- Hieronymus Herold aus Nürn- ließ im Jahre 1716 der Müller Jo- Erst bei den nächsten Bauänderun- stein wurde Johannes von Nepomuk berg nach einer Holzstatue aus der hannes Haine errichten. Nach ihm gen im Jahre 1976 verließen Johannes kurze Zeit nach seinem tragischen Werkstatt des Jan Brokoff gegos- benannte man sie Hainmüllers Jo- und Maria für Jahrzehnte ihren Platz. Ableben im Jahre 1393 zum Märty- sen. Die Holzfigur entstand wie- hannes Statue. Außer der Namen Zuerst wanderten sie nach Böhmisch rer erklärt. Auf seinen Ruhm muss- derum nach einer Gipsbosse des verband beide Johanne auch das Kamnitz, von dort zurück nach Krei- te Johannes jedoch beinahe noch Wiener Bildhauers Mathias Rauch- Wasser. Der Müller, insofern er bitz hinter die St.-Georgs-Kirche, um dreihundert Jahre warten. Erst das miller. nicht gerade die Windmühle be- im Jahre 2005 endlich wieder dort siebzehnte und achtzehnte Jahrhun- trieb, war direkt vom Wasserele- zurückkehrten, wo sie hingehörten dert schloss Johannes in die Herzen 2. LANGENGRUND BEI ment abhängig, dessen Schutzpat- und wo sie seit jeher auf der Brücke der rekatolisierten Gläubigen ein. KHAA ron Johannes ist. über dem Kreibitzbach standen. Die Länder der Böhmischen Krone Gusseisernes Kreuz auf Steinsockel mit wurden mit seinen Statuen wahr- Relief des Hl. Johannes von Nepomuk, Die frühzeitige Errichtung der Die Autorschaft ist Franz Werner haftig überhäuft, und das schon 1832 Statue weist auf die wachsende ( ), Bildhauer aus Bürg- vor seiner offiziellen Kanonisierung. Bedeutung und Beliebtheit des stein zugesprochen. Nach der Heiligsprechung hinderte Johannes von Nepomuk war auch Johannes von Nepomuk nicht nichts mehr, den Kult des Johannes auf dem Gut Nr. 27 zu Hause. nur im Schlucken auer Zip- 5. ST. GEORGENTAL außerhalb der böhmischen Grenzen Der Häusler Lorenz Görner ließ fel hin. Man darf nicht verges- Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, zu verbreiten. Die Jesuiten- und nämlich auf seiem Grundstück im sen, dass er erst im Jahre Franziskanerprediger verbreite- Jahre 1832 ein hohes gusseisernes seliggesprochen und nach wei- ten den Ruhm des verschwiegenen Kruzifix auf einem Sandsteinsockel, teren acht Jahren erst heiligge- Am Ende der heutigen Tollenstei- Geistlichen bis in die abgelegensten dessen Vorderseite ein Johannes- sprochen wurde. ner Strasse ließ im Jahre 1728 der Erdenwinkel. relief schmückt, aufrichten. Die Tischler Johann Christoph Klauß die dramatische Szene zeigt Johannes Inschriften befinden sich am ganzen Statue des seligen Johannes von Ne- auf Wölkchen knieend, wie er mit Umfang des Sockels; an der Vorder- pomuk aufrichten. Schon ein Jahr erhobenen Händen seine legendäre seite kann man lesen: Wer disen später konnte sich der Tischlermeis- Zunge mit Heiligenschen umge- Seeligen bekendiglich verehrt. Der ter und mit ihm das ganze Städtchen

19 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK über die Heiligsprechung des Geistli- grenzenlos ist. Autor des Werkes war Verklärter Freund Gottes! Sei unser 9. PANSCHWITZ-KUCKAU chen freuen. In der ersten Hälfte des der Bildhauer Franz Sieber. aller Freund und Schutzpatron. Ge- Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, 19. Jahrhunderts konnte man unter widmet: von Karl Goldberg der Statue noch folgende Inschrift 7. WARNSDORF lesen: From seyn, Schweigen, Geben stets auf wärts streben Brach- Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, 1803 OBERLAUSITZ Im Vorhof des Zisterzienserklosters in Marienstern entstand im Jahre seiner ten ihm zum Lohn Ewiger Freuden Seligsprechung eine Statue des Hl. Kron. Heutzutage verblieb die ein- Wie die Inschrift auf dem unteren Teil 8. CROSTWITZ Johannes von Nepomuk. Das Kloster, gravierte Jahreszahl Anno 1728 des Sockels andeutet, ließ die Johan- Martersäule, 1792 das eine Insel im evangelischen Meer und hinzu kam die gemalte Schrift nesstatue auf der Brücke der damals bildet, und noch dazu in der Höhe des Heiliger Johannes Nep.(omucký) selbstständigen Ortschaft Karlsdorf Ähnlich, wie bei uns, wurden in der Klosterwassers liegt, benötigte einen Patron des Landes Böhmen bitte der örtliche Schultheiß Karl Goldberg Oberlausitz kleine sakrale Objekte ordentlichen Fürbitter. für uns. aufstellen. Die Aufstellung unweit des oft nach Gründern oder nach Besit- Wasserelements auf größeren oder zern von Grundstücken, auf denen sie 10. PISKOWITZ 6. ALT EHRENBERG kleineren Brücken ist für die Johannes- standen, benannt. Genauso ist es mit Martersäule, 1837 Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, statuen typisch. Der Heilige wurde der monumentalen Martersäule, die 1771 nämlich nach seiner Folterung von der sich nördlich von Crostwitz empor- Im malerischen Dorf befindet sich eine Steinbrücke ( jetzt Karlsbrücke) in die ragt. Sie wurde im Jahre 1792 von klassizistische Martersäule aus dem In Alt Ehrenberg genoß Johannes von Moldau gestoßen, an deren Ufer man J. G. Wenk errichtet und so hat sich Jahre 1837 mit achteckigem Pfeiler auf Nepomuk höchste Ehre. Die neue Kir- ihn später auffand. mit der Zeit die Bezeichnung Wenks dem ein Aufbau (Quader) mit vier che, erbaut in den Jahren Heiligenbild eingebürgert. Die Gra- Motiven ruht: Madonna, Kreuzigung nach Plännen des Wiener Architek- Am mittleren Teil des Sockels befin- nitsäule mit einem vierseitigem Relief- mit Maria und Maria Magdalena, Hl. ten Johann Lucas Hildebrandt, wurde det sich eine Randverzierung mit der aufbau mit den Motiven: Kreuzigung Sebastian und natürlich des Hl. Johan- ihm geweiht. Zwischen den Jahren Szene, wo Johannes von Nepomuk der mit Maria und Maria Magdale- nes von Nepomuk. Die Inschrift auf wurden im Ort sogar vier beichtenden Königin Johanna von Bay- na, Krönung der Jungfrau Maria, der Steintafel verkündet: Christus Johannesstatuen aufgestellt. ern kniehend zuhört. Hl. Georg und schließlich auch der am Holz des heiligen Kreuzes ist Hl. Johannes von Nepomuk. Unter unser Trost, unsere Zuflucht, unse- Eine davon ließ im Jahre 1771 Gott- Autor des Varnsdorfer Nepomuk ist dem Relief Krönung der Jungfrau re Hoffnung. Wer sich ihm anver- fried Rosche auf dem Weg nach Rum- der Prager Bildhauer Johann Mezd- Maria ist ein Zitat aus dem Neuen traut hingibt und auf seinen We- burg aufrichten. Zu Füßen des Heiligen rizky. Wie auch viele andere, ist auch Testament eingemeißelt: Christus gen schreitet, wird keinen Schaden waren damals zwei Engel angebracht, dieser Nepomuk von der Skulptur, die sprich: Wenn mir jemand dienen nehmen sondern wird aus seinen die man aber heutzutage vergeblich seit dem Jahre 1683 auf der Prager wird, den wird mein Vater ehren. Verdiensten unvergängliche Freu- sucht, da die menschliche Dieberei Karlsbrücke steht, inspiriert. Johannes 12,26. den schöpfen Varnsdorf, takto viděl sochu Jana Nepomuckého ještě v roce 1931 fotograf Johann Fischer. Uloženo ve varnsdorfském muzeu 7.1 Warnsdorf, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk im Jahre 1931 aus der Sicht des Fotografen Johann Fischer. Aufbewahrt im Warnsdorfer Museum 7.2 Varnsdorf, socha sv. Jana Nepomuckého z roku Warnsdorf, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Varnsdorf, detail sochy sv. Jana Nepomuckého z roku Warnsdorf, Detail der Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1803

20 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ HL. JOHANNES VON NEPOMUK Crostwitz, boží muka z roku Crostwitz, Matersäule aus dem Jahre Crostwitz, reliéf sv. Jana Nepomuckého na hlavici božích muk z roku Crostwitz, Relief des Hl. Johannes von Nepomuk auf dem Säulenkopf aus dem Jahre Panschwitz-Kuckau, socha sv. Jana Nepomuckého z roku Panschwitz-Kuckau, Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Panschwitz-Kuckau, detail sochy sv. Jana Nepomuckého z roku Panschwitz-Kuckau, Detail der Statue des Hl. Johannes von Nepomuk aus dem Jahre Piskowitz, boží muka z roku Piskowitz, Martersäule aus dem Jahre Piskowitz, reliéf sv. Jana Nepomuckého na hlavici božích muk z roku Piskowitz, Relief des Hl. Johannes von Nepomuk am Kopf der Martersäule aus dem Jahre

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Mein Klassenzimmer, meine Schulsachen Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny (v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP

Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Feste Wortschatz Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1013_Feste Wortschatz_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921)

Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Karel Holomek Andrej Pešta, zvaný Korádo (*25. 11. 1921) Pan Pešta dnes žije v Letovicích, kousek od Brna, ve svém vlastním domě. Je mu 86 roků, narodil se dávno před Mnichovskou dohodou a druhou válkou

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung

Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí a okolím. Spinnennetz von Sušice - die schönsten Spazierwege durch Sušice und Umgebung Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušická pavučina - nejhezčí procházky Sušicí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

REISEN. Mgr. Michaela Václavíková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám REISEN Mgr. Michaela Václavíková 1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Václavíková. Dostupné z Metodického

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Lauf Mensch gegen Maschine

Lauf Mensch gegen Maschine Lauf Mensch gegen Maschine 14. Raiffeisen Schneeberglauf am 25. September 2010 Fotos zum Lauf 09 mehr Fotos Vorläufige Starterliste Fadensteiglauf 2010 Ergebnisse Fotos vom Bambinilauf nach oben 14. Raiffeisen

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

STTN2. Obrábění paprskem elektronů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Obrábění paprskem elektronů STTN2 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR OBRÁBĚNÍ PAPRSKEM ELEKTRONŮ Obrábění

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Budětice. Regen. glich gehörte sie zum königlichen Eigentum, aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz

Budětice. Regen. glich gehörte sie zum königlichen Eigentum, aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz ZIEL 3 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kofinanaziert durch die Europäische Union aus den EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwieklung). Budětice 47, 34201

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA pro jazykové školy 1 pro 22. 24. lekci 2011-1 - 1. Schreiben Sie Ordinalzahlen mit Artikel der 22. Lektion 1. 4. 9. 3. 7. 2. 19. 20. 55. 100. 117. 1000.

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více