Srovnání jogy s křesťanskou mystikou. Hrad nitra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání jogy s křesťanskou mystikou. Hrad nitra"

Transkript

1 Karel Makoň Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Mystika II. Sv. Terezie z Avily Hrad nitra Ze španělštiny přeložil Karel Makoň 1988 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

2 Cesta oddanosti Budeme se teď ubírat po cestě oddanosti, po cestě lásky či bhaktijoze, a tu bylo dobře říci, že a ní jsme všichni, i když dvojím způsobem, nevědomým a vědomým. Nevědomým tak, že aniž jsme si toho vědomi, jsme na tuto cestu povoláni svým narozením a pak celý náš život je symbolem něčeho, co nepoznáváme a za čím přesto směřujeme a nevíme o tom, že tak činíme. Zkrátka Ježíš by o nás řekl, že nevíme, co vlastně činíme. Ještě jinak řečeno: O čem víme, že je příčinou našich činů, není ničím jiným než našemu vědomí skrytou záminkou k tomu, abychom vlastně dělali, co si vůbec nepřejeme dělat, abychom také myslili, na co si nepřejeme myslet. Kdybychom pokračovali v symbolismu cesty poznání, řekli bychom podle posledního příměru o Rakan Ošovi, že si dlouho myslel, že žije, jí, pije, spí, jedná, ale mýlil se. Teprve když mistr uhodil do jeho hrudi, zatřásl jeho zmrtveností a on začal žít. K tomu úderu však po celý lidský život nemusí dojít, a přesto i v tom případě člověk nevědomě, jako by byl mrtvý pro přímou cestu, po ní přece jen jde, a tu je nutno říci, že ne svým vědomým přičiněním, nýbrž vlivem situace, do které byl svým narozením postaven. Všechno, co existuje, už svou existencí nemůže stát stranou té cesty. K tomuto širšímu pohledu na svou osobní situaci se však ještě i v tomto výkladu budeme teprve propracovávat. Co se týče vědomě nastoupené cesty oddanosti, je nám příkladem svatá Terezie z Avily. Řekněme si však už hned teď úvodem, co znamená jít po cestě oddanosti vědomě. Po této cestě se jde vědomě jen tehdy, jsme-li otřesem vyvedeni z nevědomosti, do které jsme se vměstnali od narození na tomto světě. Slovo "úder" chápejte jako mnohostranný, mnohotvárný a velmi významný symbol popudu k vědomé cestě oddanosti. Nebudeme se teď zabývat prvním úderem, kterým se ocitáme vědomě ve své lidské tělesnosti ve chvíli narození, protože tento úder nevede k přímému nastoupení cesty oddanosti, nýbrž jen těmi druhy úderu, které vedou k přímému vstupu na cestu oddanosti. Řekněme si jen rámcovitě, že celý vesmír svou existencí nevědomě kráčí k věčnému životu, ale duální cestou, plnou utrpení, a viděno zdola, též nejistot. Budeme tedy mluvit jen o úderu pořadím druhým, a tím je probuzení k vědomé oddanosti věčnému životu. Takhle neosobně však člověk po tomto úderu nemyslí, nýbrž bere svou cestu zprvu a dlouho jako výrazně osobní záležitost. Tato nevědomost má

3 sloužit především k tomu, aby dokázal konkrétně vykročit na této cestě. První krok na této cestě je vším jiným než něčím mlhavým. Bude nejlépe, když uvedu konkrétní příklady takového úderu, druhého v pořadí. Ještě předešlu, že tímto úderem je vždycky - symbolicky řečeno úder do středu hrudi, protože tento střed je symbolem duchovního srdce, které se má otevřít, které má ožít k životu jemu vlastnímu. Nuže namátkou ty příklady: Obrácení Maří Magdalény (která od té chvíle nemohla hřešit, tj. řečeno nesymbolicky, nemohla žít především pro sebe, nýbrž především pro Krista); Setkání cizoložné ženy s Ježíšem u studny, kde jí Ježíš předal moc nehřešit, takže od té chvíle nemohla pokračovat v dosavadním způsobu jednání. Ježíš jí řekl: "Nehřeš více", nic víc, jenže když takhle promluvil, byl to čin, nikoliv jen slovo. Jako by řekl "prohlédni" nebo "odlož berle" a jeho slovo se stalo skutkem. Dříve než použiji jiných příkladů, zastavím se u těchto dvou, abych objasnil východisko na této cestě. Proč tu používám jako zástupného příkladu za všechny ostatní symbol dvou cizoložných žen? Protože symbol cizoložství výtečně naznačuje, že tak žije každý člověk před tímto v pořadí druhým úderem. Ve své nevědomosti se dopouští hříchu, ovšem nezaviněného, že se snoubí se vším možným, jen ne s tím, s čím se snoubit má. Když jsem tento úder dostal v 17 létech, věděl jsem o svém dosavadním životě, že byl promrhán, neboť jsem jej věnoval něčemu jinému než cestě k Bohu. Nevěděl jsem, že tomu tak nebylo, a tato nevědomost byla nutným a správným a žádoucím omylem, jak by řekla jinými slovy sv. Tereze z Avily: "Nejlepším východiskem na cestě je, budete-li sebe hodnotit jako Maří Magdaléna ve chvíli, když se pokorně složila k nohám Ježíšovým." Přistupme však k dalšímu příkladu úderu, už srozumitelnějšímu a nám bližšímu. Co teď budu psát o nalezeném obrázku u studny, si doplníme už předběžně článkem z Wiener Kirchenzeitung ze dne (přeloženo a otištěno v Katolických novinách ): Mnoho trpěla. Pomluvy, pronásledování a hlad, to vše znala ze zkušenosti a nebyla tím zahrnuta jen od světa, ale i od církevních úřadů, od vlastních spolusester a spolubratří. A to proto, že reformovala. Napřed ženskou větev karmelitek a pak, společně s Janem od Kříže, též větev mužskou. Ale i zde Terezie uplatňuje svou iniciativu. Pro tehdejší dobu to bylo neslýchané. Není divu, že vše nešlo hladce, že vůbec nic nešlo hladce. Každý

4 nově založený klášter musel být hladověním vykoupen, vymodlen, vytrpěn, vyhádán. Terezie o tom píše ve své knize "Zakládání klášterů". A ona? Zatrpkla či zahořkla snad časem? Rezignovala snad ke konci? Plna životní síly, dynamická, lidsky velmi přitažlivá, přesvědčila často svou uváženou, moudrou a nezřídka i vtipnou řečí knížata i biskupy. Zatímco jedni ji pronásledovali, druzí jí prokazovali úctu. I jako karmelitka přísné observance musela těšit kněžny v jejich palácích, účastnit se hostin, dbát o konversaci. A Terezie brzy, aniž to sama pozorovala, okouzlovala hosty, strhla na sebe hovor a pak už to šlo jakoby samo o věčných věcech, o Bohu, o křesťanském životě. Tato žena fascinovala. S bezstarostností, která tehdy ohromovala, přenášela se pobaveně přes mnohé předsudky. Jsou-li všechny anekdoty, které se o ní během staletí vypravují, pravdivé, je vedlejší. Skutečnost, že se vůbec tvořily, je charakteristická pro to, jak se Terezii rozumělo a jak byla milována. Jsou i anekdoty méně známé. Při zakládání jednoho kláštera Terezie, která výborně ovládala koně, jela až příliš odvážně. Spěchala, by se dostala na místo, kde musela být bezpodmínečně včas a bylo třeba, aby s koněm přebrodila řeku. Uprostřed proudu byl strhující vír. Terezii hrozila ztráta rovnováhy, byl to prostě nebezpečný podnik. Ohrožena volá k Bohu: "Pane, jak jen můžeš s námi takhle zacházet, když přece jen kvůli tobě podnikáme tuto cestu?" - Odpověď s nebe: "Tak vždy jednám se svými přáteli!" Na to Terezie pohotově: "Proto jich máš tak málo!" A řeku přebrodila. Tato anekdota má asi původ v její větě z knihy o Zakládání klášterů: "Ó, Pane můj, pravda jest, že odměňuješ velkým utrpením toho, kdo ti prokáže nějakou službu!" Před padesáti léty ji jmenovala universita v Salamance "čestným doktorem", ale titul Církevní učitelka jí zůstal až donedávna odepřen. Teprve papež Pavel VI, zrušil nepsaný zákon, což způsobilo v celém světě úvahy o rovnoprávnosti ženy a muže v církvi. Dávný předsudek, který měl původ ve špatně chápané radě sv. Pavla v 1. listě ke Korintským, aby "žena mlčela v církvi", považuje se nyní za místní opatření a nikoliv za závazný zákon pro celou církev na všechny časy.

5 Spisy španělské řeholnice dosáhly na 1200 vydání a byly přeloženy do 21 řečí. Terezie z Avily náleží ke klasikům španělské literatury a po Cervantesovi jsou její díla dodnes nejčtenější. Jejich vliv však přesahuje daleko za hranice její vlasti a dokonce i katolické církve. Čte je pravoslavný patriarcha Athenagoras, který prohlásil, že jsou jeho nejčastější duchovní četbou, stejně jako protestantský představený známého kláštera v Taizé, který o ní napsal: "Byli lidé, kteří stáli oběma nohama v lidském životě a současně dosáhli plnosti nazírání. Sv. Terezie kupovala pozemky, vyjednávala, psala a současně vedla svůj život nejužšího spojení s Bohem. Právem je tato žena klasickým příkladem kontemplativního člověka." Ani sama Terezie nebyla ušetřena ve své době výtek, že má jako žena spíše mlčet, a zažila nesčetně překážek ve své činnosti reformátorky řeholního života při zakládání nových klášterů. Sama o tom napsala: "Když jsem přemýšlela o smyslu slov sv. Pavla, která se týkají života ženy v ústraní, - byla mi předhazována ještě dříve, než jsem slyšela výrok apoštolů, - napadlo mi, zda to není také u mne vůle Boží. Tu mi Pán řekl: Pověz jim, že se nemají odvolávat jen na jeden výrok svatého Písma, nýbrž mají hledět i na ostatní místa, zda mi smějí svazovat ruce." (Konec cit.) Svatá Terezie z Avily našla u studny svatý obrázek, na němž bylo ukázáno, jak Ježíš nabízí ženě pěti mužů věčný život. Jakmile jí rodiče vysvětlili, že i tak nehodné ženě Ježíš nabízel věčný život, dostala mocný úder, po kterém se už do smrti nemohla vrátit k té ženě, která patřila sobě. Nenašla klidu, dokud nepatřila dokonale kristu. Napřed tedy byla vyburcována svatým neklidem, na jehož dně byla jistota, že Kristus nabízí i jí věčný život, a stejně tak všem lidem. Promluvím o tomto úderu ze své zkušenosti: Byl jsem jako vy mnozí pokřtěn hned po narození, podobně jako byl Ježíš obřezán hned po narození. A kdyby se byl Duch spokojil s touto obřízkou, nebyl by ani Ježíš pochopil Zákon v jeho duchu, nýbrž jen v jeho liteře, která zabíjí. Protože však jsem byl pokřtěn v 17 létech v Duchu, tedy znovu pokřtěn, a nic víc než pokřtěn, byl v mém nitru vytvořen slušný základ k tomu, abych chápal Zákon, nejen ho četl. Takže kdybyste četli Výklad evangelia sv. Jana, který jsem napsal před více než 35 léty, na každé stránce byste našli něco, co jste v tom evangeliu nevyčetli. Ale tehdy před 35 léty jsem také věděl, že budu muset ještě mnoho napsat, než vás osmělím do té míry, abyste mohli číst s pravým pochopením např. Hrad nitra sv. Terezie, která byla také pokřtěna v Duchu, v jakém křtili apoštolové a jak byl před nimi pokřtěn v

6 Jordánu Ježíš. Nepředpokládám, že jste byli křtěni Duchem, jak křtili apoštolové, a jak byl pokřtěn i svatý Pavel před Damaškem, a mnohem víc než pokřtěn Duchem, nýbrž duchem povolán jako by byl dospělý v Duchu. Proč u vás nepředpokládám ten druh křtu? Protože jste nebyli tak do krajnosti a opakovaně plačícími jako já od dvou do čtyř let. "Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni," to je Ježíšova zkušenost, která se uplatňuje na každém plačícím. A je také jiná zkušenost vyjádřená Ježíšem v prvním blahoslavenství o chudobě Duchem a další blahoslavenství, jejichž požehnání se sv. Pavlovi nabídla před Damaškem, takže nepotřeboval studovat život Ježíšův z Evangelií, nýbrž znal ho dokonale. A svatá Terezie si toho byla dobře vědoma, a proto radí, abychom nejen mysleli (no solo pensar), ale abychom i chápali (entender) v Duchu, a v celém svém Hradu nitra ukazuje cestu k tomuto pochopení. Není to cesta pláčem, je mnohem radostnější, jako není jen jediné blahoslavenství. Napřed tedy jen čtěte, co říká o vzestupu duše k Bohu sv. Pavel, sv. Jan a Svatá Terezie, a pak si poslechněte, co ti tři učí. Píšu v noci, zatímco všichni spíte. To je symbolické. Nevadí, spěte, ale také se probuďte k novému dnu, k novému nebi, o kterém nemůžete mít zdání, dokud spíte. Před více než 35 léty jsem napsal pro syna Jana Výklad k evangeliu sv. Jana. Čas od času mu jej předkládám, aby si jej přečetl, ale on odmítá, byť i jen se do něj podívat, protože se mu chce stále ještě spát. Ale pro vás píši, protože se probouzíte a chcete se probudit. Jeden můj přítel (A. M. ze Z.) mi řekl v 60. létech našeho století: "Už jsi toho tolik napsal, kdy už přestaneš psát?" Dnes mu mohu odpovědět: "Až se aspoň jeden z vás probudí a ponese pochodeň probuzení dál." Takovou trpělivost má s vámi sv. Terezie z Avily, která napsala svůj Hrad nitra roku 1577 během pěti měsíců. Ve mně našla někoho, kdo vedle mnohých jiných pochopil všechno, co napsala nebo aspoň tolik, aby mně mohla pomáhat k hlubšímu pochopení, protože čas pokročil a víra by byla zatlačena, kam nemá být zatlačena, ztrácela by postavení, které si má zachovat. Jsem v Ošelíně dne ve dvě hodiny v noci. Ve vedlejším pokoji spí pokojně syn Jan a dále ode mě všichni ostatní. Ani nevíte, jak mi váš spánek pomáhá, proto píši v noci, nesčetněkrát právě v noci, protože tehdy mi neodporujete. Tohle vysvětlím: Byl jsem s několika z vás na Čeřínku (od ) a četl jsem též ze sv. Terezie z Avily. Ale čím dále jsem četl a čím dále jsem její spis vykládal, tím více jste odporovali spánkem při otevřených očích. Tak jsem toho nechal. Ale jednou jsem zkusil

7 vás probudit, a tu jsem zjistil, že se dáte probudit, ale bylo by nutno při vás bdít, a ve vás bdít a šťouchat do vás, abyste zase neusnuli. Zkrátka kladli jste mi nesmírný odpor, tolik se vám chtělo spát, a odešli jste do domovů, které mylně považujete za své, zatímco jsou zatím jen místem spánku, noclehárnou. Ale v tom spánku, ve kterém jste, nepřestala fungovat vaše naděje po novém životě, a proto vám píši. Napřed tedy jen čtěte a pak si přečtené vyložíme a snad během výkladu neusnete. Pamatuji se, jak na Čeřínek přišel jeden, který nebyl pozván, ale měl svatební roucho, nebo, chcete-li olej v lampičce. Nevěděl o tom, a proto se snad obával, že nebude přijat. Co mě opravňuje k tomu, abych vykládal sv. Terezii? Dne nastoupil ve mně stav, o kterém píše sv. Jan ve svém Zjevení jako o stavu spoutaného satana na tisíc let. Tento stav se nedá zrušit, i když je satan na krátký čas znovu propuštěn. Ještě jinak: Po smrti není všemu konec, přichází odměna nebo trest, a do toho období u mě bylo vneseno Jasno, teprve v tom období jsem se mohl bezpečně setkat se ženou a mít tři děti, aniž bych ztratil Jasno. V tom období jsem také poznal vás všechny bez nebezpečí, že mne nakazíte spánkem. Život svaté Terezie od chvíle pochopení obrázku nalezeného u studny se stal v jednom smyslu nejšťastnějším životem. V jiném podružném smyslu byl to život plný utrpení až do chvíle, kdy přizvala k dílu celý svůj život do všech podrobností z rukou Kristových. Předvedu vám ještě jednou rozdíl mezi částečným a úplným soužitím s Kristem: Jedna jeptiška ze řádu milosrdných sester mně napsala tohle: "Upřímně vám děkuji za půjčenou knihu Hrad nitra od svaté Terezie z Avily. Netoužila jsem se pouze něco dovědět z tak skvělé četby, ale v duchu chudoby a odevzdanosti patřit celá Pánu. A potom modlitbu spojit se skutky lásky. K tomu nás vede i naše charisma - KONTEMPLACE A MILOSRDENSTVÍ. K tomu mi dává jasný pohled sv. Terezie Velká a sv. Jan od Kříže. Děkuji vám za vaši laskavost, pamatuji na vás v modlitbě. Vděčná S. M. A." Půjčil jsem té sestře A. ještě celé dílo sv. Jana od Kříže, ale protože vím, že i při veškeré její trpnosti a dobré vůli ji bude i nadále zdržovat něco, co bych nazval obecně životními událostmi, musel jsem jí napsat, že v našem řádu, a to byl následek toho úderu dne , existuje jen jedno charisma: Celý lidský život se vším všudy.

8 Mile mě překvapilo, že sestra A. nepovažuje milosrdenství a kontemplaci za něco, co do díla vkládá ze sebe, nýbrž za něco, co je jí zdarma propůjčeno - za charisma. To je velmi slibný začátek na cestě oddanosti, ale kdyby člověk tyto dary považoval za dostačující pro celou cestu, trpěl by nedostatkem dalších darů někdy tolik, že by se trápením velmi zdržoval a přestal by být příkladem vábícím k následování. Chcete-li tomu rozumět, a tomu se ještě dá rozumět, musíte se mnou přijmout za správný předpoklad, že celý pozemský život je darem od Boha. Považujeme-li jen něco v něm za dar od Boha, a mnoho dalšího za něco, co od Boha jako dar nepochází, pochopili jsme jen první část podobenství o hřivnách, a ještě ani to ne úplně. Ty hřivny, se kterými služebníci hospodařili, byly dary s přesným určením jejich smyslu: jen potud s nimi služebníci směli hospodařit jako s vlastními, pokud jim šlo jen a jen o hospodaření a ne o vlastnění. Když si nepřivlastnili nic z hřiven, se kterými hospodařili, byli za tento způsob myšlení odměněni. Byli tedy odměněni za absolutní nezištnou oddanost hospodáři. Podobenství je symbolem správného a bezpečného užití vlastní vůle. Takhle užitá vůle se mění v nové dary, nová města, která opět nejsou služebníků, i když jim je hospodář předává, ale jsou symbolem intenzity ztotožnění lidského vědomí s vědomím Božím a také toho, kdy člověk už smí beztrestně vlastnit. Prohlašují-li jeptišky z řádu milosrdných sester, že kontemplace a milosrdenství, které provádějí, nejsou jejich, naznačují, že v jejich myšlení nastal tentýž zlom jako v myslích služebníků, kteří hospodařili s hospodářovými hřivnami, o kterých věděli, že nejsou jejich, a přesto s nimi hospodařili tak důsledně, jako by byly jejich, zřekli se však jakýchkoliv účinků svého hospodaření. Tak jednal svatý Pavel, tak jednala svatá Terezie. Nic neubrali z hřiven, které jim byly svěřeny. Ke správnému pochopení jejich jednání se dostaneme jen přes svatého Pavla. Ani slovo neubral na doslovném znění Starého zákona, a také toho nebylo zapotřebí. Nepovažoval se za oprávněného k tomu, aby něco podobného učinil. Věděl však, že Židé nepochopili, co on pochopil na cestě do Damašku, kde byl svržen z koně své mysli Kristem, a proto začal křtít v Duchu a ne bezduše obřízkou. Kdo dnes čte některé výroky svatého Pavla, nemůže jim věřit, kdo však je prožil, jako svatý Pavel, už jim nemusí věřit, protože ví, že jsou pravdivé. Uvedu zatím jeden z těch výroků, které křesťanská tradice z pouhé úcty čte, ale nechápe je. Jak dlouho ještě bude beztrestně moci číst a nechápat, aby nezačla být v podezření, že je mrtvá. Napřed tedy jen čtěte. Pavel k Římanům, V, 12-21:

9 Skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, dokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze toho jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozmohla milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. A teď se podívejte, jak není třeba ani slovo měnit, ale nespokojit se čtením. Svatý Pavel si počíná jako Mojžíš. Nevykládá ty symboly, protože si myslí, že bez zkušenosti se tomu beztak nedá rozumět, a nad to doslovné pojetí záležitostí kolem stvoření nebylo tehdy ohroženo vědeckým pokrokem, který právně potřel doslovné znění Genese. Víme také, že za dob Mojžíšových, stejně jako za dob Pavlových nebo Tereziných existovalo dvojí náboženství, jedno psané a veřejně hlásané, exoterní, a druhé nepsané, tajné, esoterní. Už v době Ježíšově byla esoterní tradice v tak velkém úpadku, že se Ježíš divil při setkání s Nikodémem, že nic z ní neví (Jan III, 10: Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?" Byla to tedy spíše výtka nežli podiv. Nikodém měl vědět, že se má člověk během pozemského života znovuzrodit z vody a Ducha. Dnešní tradice si mylně myslí, že to ví, když vnitřní zkušenost nahradila svátostným náznakem.). Proti Pavlovu, Mojžíšovu a Tereziinu vnitřnímu poznání věda nic nezmůže, protože se na jejich poznání nedá nic měnit pokřikem, který se podobá štěkání psa na měsíc. Tak se podívejte, jak nikdo nebudete nic namítat

10 proti aktualizaci výkladu předešlého citátu ze svatého Pavla, přestože to bude výklad pouze povrchní. Každý z nás pochází z jednoho jediného Adama, tj. z jediného muže, a z jedné jediné ženy Evy, rozuměj Evy, matky. Čili platí, že skrze jediného člověka pro každého z nás vešel do světa hřích, rozuměj chybně zaměřený život, omyl vůle, jak jsme si vysvětlili dříve (A jak je patrno i ze setkání Ježíše s Nikodémem). Do světa vešel tedy hřích tak, jako vědomí člověka vešlo tam, kde se stalo nedokonalým, do pomíjejícího stavu, kterým je celý časoprostor, celý vesmír. Ale toto vědomí tam není domovem, nýbrž je tam hostem, tak jako fyzická smrt není smrtí, nýbrž jen ukončením pohostinnosti na zemi. (Musím se právě teď znovu legitimovat: Od dvou do čtyř let jsem byl násilím a opětovaně vylučován ze ztotožnění s tělem, až jsem dospěl k poznání, že tělo je jedním z mých nástrojů existence. Mnohem později jsem dospěl ke zkušenosti, že celý vesmír je pouhým nástrojem vědomí, aby se ono mohlo projevit atd. Nepřejděte toto "atd". Poznání je nekonečná záležitost.) Skrze jednoho zasáhla smrt všechny, protože nikdo nečiní výjimku z toho původu z jediného Adama. (Víme, že zvířata a rostliny nemají svůj původ v Adamovi a také umírají, ale nehřeší. S tím si nevěděl rady ani sv. Augustin. Mýlil se sice, že pád člověka z ráje způsobil i pád zvířat z téhož ráje, ale v jeho omylu je kus pravdy, protože po devítiměsíčním pobytu člověka v ráji v matčině těle, končí život všech rostlin a zvířat, která se v tom ráji na čas přechodně objevila. Výklad by ovšem mohl jít dál: Kdyby se stávající zvířata nedokázala pravidelně vracet do ráje, nedokázala by být ani těmi zvířaty, a totéž platí o rostlinách a o všech živých tvorech. Však už Ledewenhoeck se v 17. století přesvědčil, že mikroskopická zvířátka mají trvalou potřebu se ocitat znovu a znovu v ráji, když se zastavují ve svém pohybu.) A všichni hned po narození spějeme neodvratně ke ztotožnění s tělem, tedy už dávno před vznikem Zákona, který napsal Mojžíš. (Kdopak má hned tak velké štěstí, jako jsem měl já, že jsem byl v rozhodující době z tohoto ztotožňování opakovaně vyháněn) dokud však lidé neznali Zákon, nevěděli, že hřeší. Žili ve stavu podobném stavu zvířat. Zvíře nehřeší, když např. vraždí, ani není přístupno znalosti Zákona, který by mu něco takového zakazoval. Ovšem žít na úrovni zvířat není pro člověka vhodné vzhledem k jeho vnitřnímu složení, které je kompletnější než složení zvířete nebo rostliny. Smrt vládla od Adama po Mojžíše, neboť kdokoliv se ztotožní s tělem, a takový je každý člověk i každé zvíře, musí zemřít. Ježíš ukázal před křížem a na něm, jak je těžké vymanit se

11 ze ztotožnění s tělem, jakými prostředky se takové osvobození od těla dá uskutečnit, a co po něm následuje. Člověk se vzkřísí v těle, nikoliv až po smrti nebo v nějakém následujícím zrození v těle (Existují dvě verse vzkříšení v těle během pozemského lidského života. Jedna klasická, kterou přišel obnovit Ježíš a zanechal o ní detailní popis svým životem, druhá je z první odvozená.) Veškeré převtělování se děje během lidského života právě tak, jako veškerá předlidská vtělení předcházejí v matčině těle během devíti měsíců jejího těhotenství a během našeho vývoje do úplné lidské tělesnosti. Tam zažíváme ráj a odtamtud při narození z ráje padáme. To je záležitost každého z nás, nejen nějakého prehistorického Adama. Každé tělo, ať lidské, zvířecí či rostlinné, je jen pomíjejícím květem vesmíru, konkrétně se vyskytujícím na naší planetě. Ale lidské tělo má jinou funkci, komplexnější úkol než těla zvířecí nebo rostlinná. Do lidského těla sestoupil celý vesmír. O dalším si řekneme až při výkladu Zjevení svatého Jana. Jak prožil sv. Pavel svá slova, že Adam je protějškem toho, který měl přijít, tj. Ježíše Krista. Musíme přiznat, že sv. Pavel byl svědkem toho, kdo přišel a měl přijít, když byl Kristem uchvácen před Damaškem. Nedivme se, že všechno proměřuje svou zkušeností, která je mu pochopitelně nejbližší. Vždyť už před tím, než byl obrácen před Damaškem, než byl obrácen na víru před Damaškem, prošel extází, ve které ještě nebyl obsažen Kristus, přestože v té době už Ježíš žil v Palestýně. Pavel prostě ještě hříchem nedorostl k tomu, co se mu potom stalo u Damašku. Bylo to velké provinění, když vedl výpravy proti křesťanům, ale milost byla větší než jeho hřích a přemohla ho. Jistě jste si všimli z Ježíšova života, jak milost přemohla Magdalénu, a lotra na kříži snáze než farizeje a zákoníky. A přitom si farizeové myslili, že nehřeší, a Magdaléna si naopak myslela, že je velkou hříšnicí právě tak, jak si to uvědomil Pavel. Jakou skvělou úlohu zprostředkovatele poznání hraje vědomí uvězněné v malém úseku, v cele AB. Jaký velkolepý smysl má toto vězení. Pavel zažil u Damašku příchod Kristův, a proto nemohl Krista hlásat jinak než jako právě přišlého (Je to stejně užitečný vztah ke Kristu, jako my máme k Adamu, kterým jsme právě my). Jenže příchod Kristův nebyl závislý na Pavlově zážitku, protože On vždycky přichází tam, kde se mu v lidském těle uprázdní místo, a nepřichází vždycky s osobní vizitkou: "To jsem já, Kristus." To platí o Bohu v jiných náboženstvích než v křesťanských) a to platilo i o jeho příchodu během každé mé operace za vědomí v době od dvou do čtyř let a pak při poznávání správného bez pomoci úsudku až do 17 let a o poznávání nesmrtelné podstaty člověka od 17 do 26 let. Teprve jsem se setkal s Kristem v podobě živého

12 obsahu jeho učení.). Pavel sám věděl, že toto uprázdnění místa pro Krista v lidském nitru není jednorázovou záležitostí. Totéž ví sv. Terezie, a proto ráda vyhovuje vnitřnímu tažení, aby tento proces popsala. Jakési místečko se uprázdnilo pro Ježíše v jejím nitru při nalezení obrázku u studny a ten proces sebevyprazdňování pak sv. Terezie popisuje obecněji jak v Cestě k dokonalosti, tak ve svém životopise i ve Hradu nitra. Jak dlouho to trvalo, než Kristus mohl kráčet jejíma nohama a pracovat jejíma rukama. Také sv. Pavel říká, jak se musel stále zmenšovat, aby v něm mohl růst Kristus ve funkci vládce a života. Svatému Pavlu také nemohla ujít zkušenost, jak na zástupy, které má pokřtít, sestupuje Duch svatý a jak si mezi lidmi vybírá, a nikdy podle Pavlova osobního výběru, jako by to byly novinky dnes pro nás, kteří nemáme jeho schopnosti vidění. Ovšem dojem, který si o tomto jevu učinil, byl už čistě osobní, protože nebyl ještě zcela vyprázdněn od myšlení a usuzování (Ještě hůř byl na tom sv. Petr!). To také není možné, dokud má člověk fungující mozek, který je zvyklý usuzovat a rozhodovat podle sebe. Víme ze Skutků apoštolských, že sv. Pavel byl farizeem, a ti věřili ve vzkříšení z mrtvých. Pavel zatím věděl jen o jediném vzkříšení z mrtvých, a to bylo vzkříšení Ježíšovo. Proto se nedivme, že věřil při všem svém poznání na nějaké budoucí vzkříšení všech věřících. Tyto pozůstatky dobové starozákonní víry farizeů na svých cestách a při svých kázáních potřeboval, protože byly bližší křesťanství než učení saduceů, kteří ve vzkříšení nevěřili. Proto mu tyto zbytky byly ponechány. Musíme se smířit s tím, že každému člověku je ponecháno původní východisko, pokud se dotyčný člověk může o ně opřít při dalším vzestupu. (Např. mám východisko jiné než naučenou víru, a proto mě nemůže nevěrec zviklat ve víře, když na ní nestavím. Podlehl jsem dojmu, že jsem tím, který myslí a že tělo je pomocníkem tohoto myslícího člověka. Tělo u mě vždycky muselo poslouchat rozum, a to bylo kruté ale užitečné otroctví. Na toto východisko útočilo pomalu, ale sveřepě a neodbytně občasné poznávání správného bez účasti rozumu; a víte ode mne, co se z toho vyvinulo v 17. roce a pak v 26. roce mého věku, čili jak toto východisko ustupovalo novému řádu hodnot). Jsou to sice omyly naučené víry, ale patří do tak zvaných šťastných omylů, bez kterých bychom se v dualismu dále nedostali. (Takovým šťastným omylem bylo v mých 17 létech, že jsem považoval život až do té doby prožitý za ztracený čas, a proto jsem se mohl od něho bezvýhradně odvrátit, zkrátka mohl jsem vykročit dál bez zbytečných obracení, které v té době by byly pro mne obrácením Lotovy ženy, která se proměnila v solný sloup. Dnes naopak se mohu ke svému celému minulému životu obracet bez nebezpečí,

13 že jím budu zastavován, a naopak s radostí, že už jej mám za sebou.) Svatý Pavel musel za ponechané východisko mnoho trpět, jak se dovídáme ze Skutků apoštolských, ale také mu ponechané východisko pomohlo k tomu, že vůbec zůstal naživu, aby mohl provést svůj úkol. Jeho pozemský život je však dávno ukončen a duch toho úkolu zůstává živý. Takhle se dívejme na sv. Pavla a takhle rozlišujme to, co potřeboval, od toho, co už nepotřebuje ani on ani křesťanství. Sv. Terezie byla tak odvážná, že se postavila proti Pavlově připomínce, aby ženy ve shromáždění mlčely (I. Kor. XIV, 35). A její připomínka způsobila, že ji nakonec uznala i Církev. Ovšem pro církev je dodnes těžké, aby se zřekla doslovného znění slov sv. Pavla ke Korintským, kap. XV, 20-28: "Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvých vstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládce všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť pod nohy jeho podřídil všecko (viz Žalm VIII, 7)...Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem." I zde si mohl Pavel ponechat svůj časoprostorový omyl a přesto měl pravdu. Ježíš byl první, který vstal z mrtvých k věčnému životu. Když totiž před tím Ježíš křísil mrtvé, jako např. Lazara, nekřísil je tím k věčnému, nýbrž jen k dočasnému životu. Není chybou Pavlovou, že v Gamalielově škole, v níž byl vychován a doveden k extázi, už zapomněli na principy existenční cesty. Tuto znalost přišel Ježíš obnovit. Eliáš musel odumřít pro všechno na tomto světě, i pro svého oblíbeného Elíšu (Elizea), aby mohl vstoupit do nebe. Tohle mohlo snadno Pavlovi uniknout, protože nebyl jedním ze dvou učedníků, kteří šli s Ježíšem do Emaus. Co se tedy stalo pro Pavla nezřetelně, to se pro něho stalo zřetelně u Ježíše Krista. Promiňme mu, to způsobila nejen naučená víra, ale i úkol, který by byl nemohl zastat, kdyby byl býval nebyl v této věci nevědomý. Pokračujme ve výkladu epištoly k Římanům. Dále už se vším můžeme souhlasit. Jen by bylo dobře dodat, proč je tomu jinak s milostí než s hříchem, proč ona působí mocněji než hřích. Hříchu se může dopustit jen smrtelný Adam (smrtelná Eva), který je nadto duchovně mrtev, kdežto milost působící skrze Ježíše Krista, člověka duchovně živého a Syna Božího působí mocněji a

Karel Makoň SLADKÉ JHO III. S p o j e n í l á s k o u. Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

Karel Makoň SLADKÉ JHO III. S p o j e n í l á s k o u. Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) Karel Makoň SLADKÉ JHO III. S p o j e n í l á s k o u 1. 1977 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) Ošelín dne 16. října 1977 v l hodinu v noci. Návaznosti Napřed naváži na text minulého

Více

Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI. pro ty, kteří si myslí, že nevěří, ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ. pro ty, kteří si myslí, že věří,

Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI. pro ty, kteří si myslí, že nevěří, ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ. pro ty, kteří si myslí, že věří, Karel Makoň Z K N ZÁKLADNÍ KURS NADŽIVOTNOSTI pro ty, kteří si myslí, že nevěří, a ZÁKLADNÍ KURS NÁBOŽENSTVÍ pro ty, kteří si myslí, že věří, neboť jsou si všichni rovni, pokud umírají, aniž by se během

Více

Závěr Slabikáře na Cestu životem

Závěr Slabikáře na Cestu životem Závěr Slabikáře na Cestu životem Dosud řadíme jednu událost svého života za druhou a počínáme si jako malí školáčci, kteří se učí napřed slabikovat, pak slabiky skládat do slov a slova do vět a věty do

Více

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Karel Makoň Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Mystika II. část 1. Motto: Pravá moudrost přichází sama dveřmi utrpení. Aischylos, 475 př. n. l. 1986 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

Více

Pohádky nejen pro děti

Pohádky nejen pro děti Karel Makoň Pohádky nejen pro děti 1990-1991 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) V závorce jsou texty určené převážně pro dospělého vykladače. (Začato v Ošelíně 25. srpna 1990)

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Jóga ve dvou světech

Jóga ve dvou světech Selva Raja Yesudian a Elisabeth Haichová Jóga ve dvou světech Přeloženo podle II. vydání z roku 1955, které vyšlo v nakladatelství Fankhauser Zielbrücke (Thiele) Neuchatel Schweitz リ Předmluva Selva Raja

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Karel Makoň. 1. Paul Misraki Zkušenost o životě po smrti. 2. Lewis Thomas: Buňka, medúza a já. Komentář k přečtenému a přeloženému

Karel Makoň. 1. Paul Misraki Zkušenost o životě po smrti. 2. Lewis Thomas: Buňka, medúza a já. Komentář k přečtenému a přeloženému Komentář k přečtenému a přeloženému Karel Makoň 1. Paul Misraki Zkušenost o životě po smrti (L experience de l apres-vie) 2. Lewis Thomas: Buňka, medúza a já Komentář k přečtenému a přeloženému Motto:

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2011 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více