Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy"

Transkript

1 prosinec Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Adventní promluvu otce Jana Dlouhého Zprávy ze života farnosti Návod, jak se před Vánoci "nevydat z posledního"

2 K adventu... Třebaže každá neděle byla památkou vzkříšení Páně, přece se zvláštním způsobem vyvíjela památka smrti a vzkříšení našeho Pána. Slavení této památky vystupuje zřetelně už asi od druhého století. Křesťané v podstatě sledovali židovskou tradici a oslavovali největší tajemství své víry o velikonocích, které byly dobou, kdy se odehrálo drama utrpení Kristova, kdy také přemohl smrt svým vzkříšením. Odpovídalo cítění prvních křesťanů, že je třeba se na tuto slavnost připravit. Vzniká tedy přípravné období postní. Jestliže samy velikonoce se přimykaly k židovské tradici, dala tato tradice vznik i období padesáti dní po velikonocích až k slavnosti Seslání Ducha svatého. Teprve po vytvoření velikonočního okruhu se vytvářel celkem podle jeho vzoru také okruh, v němž hlavním předmětem oslavy byl příchod druhé božské osoby v lidské přirozenosti na zemi. Po vzoru postu se vytvořilo přípravné období, které dostalo jméno advent příchod. Tímto způsobem vznikly dva okruhy, či cykly: vánoční a velikonoční. Mezi těmito výraznými centry křesťanské zbožnosti stála celá řada týdnů, které nebyly nijak bezvýznamné, naopak se v nich, ve čteních a v ostatních částech křesťanské liturgie, dále rozvíjelo tajemství Kristovo a pozornost se soustřeďovala na hlásání jeho království. Dnes má liturgický rok svůj pevný řád. Liturgické dny se slaví různým stupněm slavnostnosti. Nejvyšší jsou slavnosti, následují svátky a památky. Křesťané některé svátky slavili tak, že se na ně připravovali noční bohoslužbou. 2 Bděli celou noc, a proto se tyto přípravy nazývaly vigiliemi. Bývaly před mnoha svátky. Nyní zbyla jediná skutečná vigilie matka všech vigilií, vigilie velikonoční. Na starozákonní zvyklosti navazovalo i slavení oktáv. Slavnost se určitým způsobem konala celých osm dní. Nyní jsou v kalendáři jen dvě oktávy: vánoční a velikonoční. Doba adventní, ačkoli je jednotná ve společném tématu naděje, přesto se dělí do dvou myšlenkových okruhů. První je více naplněn myšlenkou na druhý příchod Páně, druhý směřuje k oslavě Narození a začíná 1 6. prosince. V adventu vystupují do popředí tři velké postavy. Prorok Izaiáš velký vidoucí, jehož pohled do budoucna naplňoval mesiánskou nadějí celé generace lidu Božího ve Starém zákoně. Jeho jasnozřivost je duchovní vzpruhou pro křesťany všech dob. Druhou velkou postavou je svatý Jan Křtitel. Muž, který stojí mezi oběma Zákony. Z jednoho čerpá přísnost a pokání, druhému daruje pohled na Beránka, který snímá z lidí tíži hříchu. A třetí je Panna Maria. Něžná a přitom tak pevná postava v adventním očekávání. S velkým pochopením ji opěvovali naši předkové v rorátních zpěvech. Kéž se radostné očekávání stane jedním z podstatných rysů našeho duchovního života vůbec. P. Jan

3 3 - Setkání dospělých na faře v Mníšku p. B. každé úterý od 19,00 hod. Na programu je četba a rozjímání Písma svatého (nyní konkrétně evangelium podle Jana) i beseda o aktuálních událostech v církvi. - Společná modlitba růžence ve středu od 18,00 hod. většinou v Mateřském centru. - Poslední středy v měsíci od 18,30 hod. úklid kostela v Mníšku pod Brdy. Prosíme dobrovolníky o pomoc. - Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku pod Brdy střídavě modlitby za farnost a modlitby matek. - Každý pátek po mši svaté v Mníšku p. B. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí ukončená svátostným požehnáním v 19,00 hod. - Druhé soboty v měsíci konáme pobožnost křížové cesty na Skalce od 14,00 hod. - Modlitby v duchu Taizé v kapli na Malé Svaté Hoře většinou poslední sobotu v měsíci od 20 hod. - Dne 2. prosince je 1. neděle adventní. Odpolední program v Mníšku p. B. začíná na náměstí v 17,00 hod. Rozsvěcení světel, bohoslužba v kostele, koncert chrámového sboru v kostele. - Adventní rána od pondělí do soboty (včetně) od 7,00 hod. v kostele v Mníšku p. B. Rorátní zpěvy, modlitby, četba z Písma sv. - Mikuláš navštíví kostel v Mníšku ve středu od 17,00 hod. - Adventní duchovní obnova v kostele v Mníšku p. B. se koná v sobotu od 19,00 hod. - Adventní koncert bude v neděli od 17,00 hod. v kostele v Mníšku p. B. - V Trnové bude mše sv. 25. prosince od 14,30 hod. - Mše svatá zaměřená zvláště na děti bude v pondělí 24. prosince odpoledne. Místo a čas budou upřesněny. Pravidelné bohoslužby ve farnosti Pondělí hod. Kytín - domov seniorů, (1 x za měsíc, třetí pondělí v měsíci) hod. Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava Úterý hod. Mníšek p. Brdy - domov seniorů, (1 x za měsíc, první úterý v měsíci) hod. Pleš - sanatorium, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci) Středa modlitba růžence podle domluvy Čtvrtek hod. Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava Pátek hod. Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava Sobota hod. Čisovice - kaple Panny Marie, (1 x za měsíc, první sobota v měsíci) hod. Trnová - kostel Sv. Ducha, (1 x za měsíc, poslední sobota v měsíci) hod. Skalka - pobožnost křížové cesty, (1 x za měsíc, druhá sobota v měsíci) Neděle 8.30 hod. Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava hod. Líšnice - kostel Všech svatých hod. Kytín - kostel Nanebevzetí Panny marie

4 Co se děje ve farnosti... Zprávy z pastorační rady Příští rok byl vyhlášen rokem víry. Rok víry byl zahájen 11. října a skončí 24. listopadu na slavnost Krista Krále. Papež Benedikt XVI. k vyhlášení Roku víry vydává apoštolský list Porta fidei. Pražské arcibiskupství vydalo prohlášení týkající se odpustků, viz např. Pastorace Příprava na biřmování Příprava na biřmování se úspěšně rozjela, termín biřmování je třeba domluvit s o. biskupem. Věková paleta je široká; probíraná témata P.J.Dlouhý přizpůsobuje tak, aby byla zajímavá pro všechny věkové kategorie biřmovanců. V budoucnu bude zřejmě vhodné biřmovance rozdělit na skupiny. Dětské mše svaté (DMS) P. J. Dlouhý prověřil možnost v zimě hrát DMS v domovech důchodců v teplejším prostředí. Doufejme, že to ocení jak děti, tak muzikanti :00, nejspíše v sále Městského kulturního střediska. V ideálním případě se vánoční DMS bude konat příští rok ve zrekonstruované budově Oázy v DD Kytín, 24. února v DD MpB, v březnu opět v Kytíně v kostele. Filmový klub Problematiku filmového klubu dořešíme po novém roce. FK bude pravděpodobně vždy poslední neděli v měsíci v 1 9h na faře. Nabízí se možnost promítat dvoudílný film Pater Pio. Na projekce bude nutné zapůjčit dataprojektor. Při častých akcích podobného charakteru zvažujeme nákup vlastní farní promítačky (dataprojektoru). Farní knihovna Nadále chceme spojovat agapé a farní knihovnu, kterou zajišťují Petra Dlabalová, případně Hanka Maršíková. Je třeba dořešit, kde a jakým způsobem skladovat stále se rozrůstající knižní fond. Duchovní péče Podle názoru M. Salcmana je duchovní a společný život farnosti stále neuspokojivý (duchovní obnova, analýza aktuálních potřeb farnosti, misie, ) a nabízí společné zamyšlení nad tímto tématem. Přislíbil sestavení stručného vyjádření svých myšlenek. Bude vybrán a v kostele ohlášen vhodný termín, kdy by se zájemci k diskuzi na toto téma mohli sejít na faře. Pastorace mládeže Dne 20.října proběhlo vikariátní setkání mládeže v Krásné Hoře. Za naši farnost se ho zúčastnil bohužel jen P. J. Dlouhý. Je třeba získat někoho jako zástupce farnosti za mladé. Dlouhodobě se potýkáme s problémy v pastoraci mládeže: mladí ztrácejí zájem o víru a nedaří se nám je udržet. Proběhla diskuze o tom, zda by mohla problém vyřešit intervence/misie např. saleziánů z Kobylis. Proběhla diskuze o tom, kde sehnat poustevníka, abychom nepřišli o rekolekční dům neboli poustevnu u horního konce křížové cesty v barokním klášterním areálu Skalka. Na otázku: Kdo by byl ochotný na sobotní odpoledne být na Skalce se přihlásilo asi 8 zájemců. Technické záležitosti Mníšek Farní zahrada. Na FZ bude třeba z důvodu zvýšeného hluku zavést určitý návštěvní řád, např. Po h. Pro silně nevyhovující stav fasády fary bu-

5 5 de nutno přistoupit k její opravě. Všechny ostatní domy na náměstí jsou postupně rekonstruovány, jen fara doposud ne. Na budovu márnice bude nutno položit novou střechu. Osvětlení v kostele je silně nevyhovující, bude nutno provést kompletní rekonstrukci. Je třeba, aby věřící vzali kostel za svůj a starali se o něj podobně, jako se starají o své domy. Jako příklad nám mohou posloužit manž. Vodvářkovi a pan Holec, kteří udržují pozemky kolem kostela. P. J. Dlouhý s J.Maršíkem zahájili ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským šetření, které nemovitosti naše farnost vlasní nebo vlastnila, abychom se o ně mohli řádně postarat. Zazněl návrh nevyužitý pozemek na Zlatém vrchu nabídnout jako zahrádky, přihlásit se o vodovod, prověřit územní plán, prostě vejít do jednání s městem o těchto záležitostech. Líšnice M. Češková podala podrobnou zprávu o využití farní budovy a přilehlých pozemků v Líšnici. Probíhá oprava fary: byl odstraněn nevyhovující balkon a přístavek, vybudován nový balkon s opěrnou zdí, odstraněn starý krov a budována střecha nová. Hospodářské budovy a kaplanku opravuje paní Zdenka Pohlreich, která s farností uzavřela nájemní smlouvu pro ustájení svých koní. Rovněž čistí a upravuje zanedbaný farní pozemek, nechala odstranit letitou skládku odpadu za stodolou a zlikvidovala rozpadlou bažantnici. Termín další schůzky PR byl určen na neděli Zapsal J. Krejčí Pokud rády pletete, háčkujete nebo šijete, zapojte se do projektu určeného pro předčasně narozená miminka. Prostřednictvím OÁZY se můžete zapojit do celonárodního projektu sdružení Nedoklubko. Podrobnější informace najdete na stránkách OÁZY Najdete tam návody a požadavky na velikosti čepiček, bačkůrek, svetříků nebo deček a také na materiál vhodný pro nedonošená miminka. Vytištěné návody jsou také k dispozici v kostele sv. Václava (vzadu na nástěnce). V případě zájmu se obracejte na Pavlu Pšeničkovou, která shromažďuje hotové výrobky a ráda zodpoví vaše dotazy. pseničkova. cz, tel.:

6 Jak se před Vánoci nevydat z posledního Uklidit a vyzdobit domácnost, napéct cukroví, nakoupit dárky... Lidé zaplní obchody, aby si v nákupních košících odvezli to, co potřebují k prožití krásných svátků. Maminky se chopí kbelíku a hadru, aby připravily čistý a vyzdobený domov. S přibývajícími prosincovými dny přibývá i shonu, prodejny praskají ve švech a domácnosti zdobí hlavně maminčin stres. Jak to všechno zvládnout? Ovládají nás tradice a kódy v naší hlavě. Když jim podlehneme, přeháníme, tvrdí v následujícím rozhovoru psycholožka FRANTIŠKA JANEČKOVÁ. Lze předvánoční honičky nějak mírnit? Záleží na tom, z jakého důvodu maminka uklízí. Pokud uklízí proto, že má strach z pomluv, bude uklízet ve stresu, nebude přítomná pro své děti, a navíc na ně bude tyto pocity přenášet. Jestli její maminka měla tu samou pozici že musela mít hezky vygruntováno, jedná se o přenesený stres. To není žití, ale jedno velké napětí. Jestli však uklízí proto, že to chce ona sama, že chce mít hezkou domácnost, pracuje bez stresu. To je přece fajn. Jak se uklízí bez stresu? Úklid jako hra. Maminka může zapojit celou rodinu. Ale hlavně předvánoční přípravy musí prožívat jako něco, co chce sama, ne že je nucená. 6 Zapojit celou rodinu to je potíž, navíc každý má svou představu o práci. Tak se spolu neumíme domluvit. Zkusme si na úklid dát jedno odpoledne, rozdělíme práci, nabídneme si vzájemně výpomoc, pokud to druhému nepůjde. Nenutíme, nevnucujeme naši představu, pokud to tak někdo nevidí, dostane jiný úkol. Ale nikoho nikam netlačíme, při nucení vzniká zase stres. Nejen úklid, i společně trávený čas v adventu a o vánočních svátcích může být zádrhelem každý má jiný názor na to, jak si užít volna. Bylo by vhodné najít takové řešení, aby všechny strany byly spokojené. Jak bys to viděl ty? ptejme se, snažme se o opravdovou domluvu. Opakuju, nikdo by neměl být do ničeho donucený. Jinak to dělá s nechutí. Když se na takové společné chvilky domluvíme, jsou to pak setkání s láskou, na která se i slavnostně přichystáme. Není to zastavení všedního dne. Svátečně se připravíme i v srdci, dopřejeme si to, co nás baví vyprávění, příběhy, hry, naplánujeme si vánoční výle- ty V předvánočních honičkách nás čekají také nákupy. Proč se o Vánocích tak silně obklopujeme blahobytem? Vánoce jsou slavnost, bohatství, kdy si nesmíme nic upřít a chceme si dopřát to nejlepší to je náš psychologický kód, tradice. Když podlehneme, přeháníme přípravy. Lidi se o Vánocích často zadluží nevycházejí z toho, co si můžou dovolit, ale ze své představy toho nejlepšího. Některé rodiny musí mít napečeno hodně typů cukroví, tak maminka chodí spát ve dvě v noci, protože její maminka jí říkala, že zkrátka musí mít hodně druhů. Většinu věcí opakujeme z toho,

7 7 co jsme získali od rodičů či prarodičů. To se navíc ještě umocňuje každá generace se snaží o vylepšení. Když babička pekla šest druhů cukroví, další generace už bude mít osm Ale může to být samozřejmě i jinak záleží na tom, jaké hodnoty se v naší rodině uznávaly. Obklopujeme se také množstvím dárků Nemáte nějaký tip na snížení laťky, abychom se nebáli pořizovat malé milé drobnosti? Já to dělám tak, že dopředu řeknu: Letošní Vánoce ode mě neočekávejte žádné dárky! Pak samozřejmě nějaké připravím, ale jsou velmi osobní, jako třeba pozvánka, nabídka pomoci Dáváme si obyčejné malé dárky, a stejně nás nejvíc baví rozbalování například hledání páru ponožek, kdy každá je zabalená zvlášť. Co by měl mít člověk ještě na paměti při předvánočních nákupech? Při nakupování by bylo vhodné, aby se člověk neustále sledoval. Vždyť předem neví, co bude dělat, jak se bude chovat. Jaké zboží se mu bude líbit, co dá do košíku. Až v krámě ho to popadne. Pomůže tedy pořád se kontrolovat, ptát se, jaký má smysl, že kupuji zrovna toto. Takové sebepozorování dá ale dost práce, to nemáme za jeden rok hotové a vyřešené. Takže každé Vánoce musí člověk pracovat na tom, aby si ujasnil, jak se chová? Ano, aby si uvědomil, jak se chová vůči pečení, uklízení, vaření. Protože každý rok je to stejné! (smích) A všechny maminky mi pak říkají: To jsem se zase vyřídila! jsou zkrátka zmanipulované programem ve své hlavě. Co tedy pomůže takové mamince? Měla by se především poznávat po celý rok a na Vánoce si dát navíc bacha, protože ji budou stát zdraví, energii, peníze a možná se ještě celá rodina pohádá. Takže Vánoce slouží jako dobré sebepoznání Ano, nejen ve vztahu k sobě, ale i v přístupu k druhým. Pro mě to tak alespoň bylo. Dlouhá léta jsem žila ve Francii, nebyla s rodiči po celý rok a přijela jsem právě jen o Vánocích. Nebyla jsem s nimi tedy pořád, a když jsem se pak pozorovala, jak se před nimi chovám, byly to černobílé situace informace o sobě samé mi úplně vyskočila. Jak se vám podařilo změnit? Sama pro sebe jsem si řekla, že třeba to nádobí zkrátka nepoběžím hned umýt. Pozorovala jsem se, jak se ve mně svíjí vina, pozoruji ji, dýchám do toho a říkám si, že nejsem přece povinná Za chvíli mě ten stres pustí, usměju se a cítím, že je dobře. Dala jsem si tedy při každé vánoční návštěvě rodičů za úkol vystopovat, co mně vadí, co mi ubírá energii, kdy jsem před nimi v regresi coby malá holčička, která něco musí. Ale stejně důležité je pozorovat i to, co mi dělá dobře, kdy se cítím ve sblížení s ostatními, kdy cítím od rodičů podporu a uznání. Každá návštěva mě takto obohacovala v sebepoznání a nakonec se mi postupně dařilo rozpustit všechny toxické vazby a být vnitřně svobodná. Povedlo se to tak, že jsem se nakonec rozhodla sem vrátit. Karolína Peroutková. Rozhovor převzat z Katolického týdeníku č. 51/2011.

8 Rekonstrukce v Oáze Několik let jsme zvažovali rekonstrukci budovy Oázy na farní zahradě. Na kompletní obnovu objektu nejsou a v nejbližších letech asi nebudou peníze. Přesto jsme se rozhodli práce započít. Věříme, že když bude dobrá vůle a ochota přiložit ruku k dílu, najdou se nakonec s Boží pomocí i chybějící finanční prostředky. Celkové vize je již dnes sice jasná, zakreslená v projektu, ale držíme se raději při zemi. Půjdeme cestou postupných krůčků a maximální hospodárnosti. V první fázi bychom chtěli revitalizovat velký sál do té míry, aby mohl daleko více než doposud sloužit k akcím, které pořádá Oáza i farnost. Zájem podílet se na záchraně těchto krásných prostor a následném využití projevil i spolek Rorejs. 8 postavit malé pódium. Na stěně u oken zvažujeme dřevené obložení z palubek, které by umožnilo odvětrávání vlhkosti. Nedílnou součást této fáze musí být nátěry oken (u tří křídel oken bychom potřebovali vyrobit repliku) a malování opravených stěn. Když dojdeme až do tohoto bodu a pokud budou síly a peníze, můžeme začít i s nákladnějšími akcemi (nová podlaha, pravděpodobně ze zámkové dlažby) a případně i komín s kamny na dřevo či s krbem, což by umožnilo pořádání akcí i během zimy. Jestli se někdy pustíme i do oprav zbytku objektu, mimo hlavní sál, se ukáže až časem, podle míry využití. Už jsme se pustili do oprav omítek v hlavním sále. Spodní část, která byla ve velmi špatném stavu, jsme otloukli až na kámen a příští rok bychom ji chtěli znovu nahodit. Z horní části pod klenbou, která je zachovalá, musíme minimálně zčásti oškrabat zbytek malby a vše zpevnit penetračním nátěrem. Do objektu bychom chtěli přivést elektřinu a Kdo by měl chuť se do této akce v jakékoliv míře a jakýmkoliv způsobem zapojit, volejte prosím na číslo , případně pište na mail: Ideální by bylo, kdyby se k nám přidali i nějací řemeslníci (zedník, truhlář, elektrikář). Jiří Pšenička Milí farníci, blíží se konec roku a s ním i lednová Tříkrálová sbírka, která se letos bude konat o víkendu 5. a Oslovuji takto dostatečně předem ochotné pomocníky - děti i dospělé - k vaší pomoci. Také hledáme vhodný sociální záměr, tedy pomoc lidem nemocným a chudým, kterým by jsme část vybraných peněz poskytli. Nevíte o takových ve svém okolí? Připomínám, že v loňském roce jsme vybrali v Mníšku, S.Lhotě a Kytíně ,-Kč a zpět do farnosti se nám vrátilo ,-Kč, kterými jsme podpořili rodinu Kahounovu, nemocnou důchodkyni pí.kubínovou a místo příspěvku pro farní tábor, který se nekonal, jsme věnovali projektu Misijní banka ubožáků. Také bychom mohli v adventní době v kostele zřídit kasičku na potřeby naší charity (dary jsou její jediným zdrojem). Mohli bychom pořídit malé dárečky, které by koledníci rozdávali lidem. Děkuji vám za štědrá a otevřená srdce. Eva Nováková, ředitelka Farní charity

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 VĚSTNÍK Drazí farníci, loňský únor začal vycházet Věstník každý měsíc. Velký dík hlavním redaktorům manželům Šilhavým, ale také vám, kteří přispíváte svými články. Každý, kdo někdy zkusil

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:30 17:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedělní) KONTAKT S KNĚZEM úterý: 7:00-11:00 (kromě 3. úterý v

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-5 Pouť do Koclířova Pozvání mezi ministranty

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více