5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd"

Transkript

1 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

2 3%$2 -! " " # $% & " " ' ( # )* ( " " " " # #+#, % % - "! ' " #. "" " / ( ( " " " 0(" " " 1 -# P. Janusz $!"1"$2 $2 Kvten: 3. kvtna svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštol 12. kvtna adoraní den farností echy pod Kosíem 14. kvtna svátek sv. Matje, apoštola 16. kvtna svátek sv. Jana Nepomuckého, knze a muedníka 17. kvtna slavnost Nanebevstoupení Pán 2

3 26. kvtna památka sv. Filipa Netuho, knze 27. kvtna slavnost Seslání Ducha Svatého 30. kvtna památka sv. Zdislavy 31. kvtna svátek Navštívení Panny Marie Msíc kvten je msíc Panny Marie. Mariánská úcta je známkou katolické zbožnosti. Liturgická konstituce Druhého Vatikánského koncilu to vyjaduje takto (l. 103): Pi slavení roního okruhu tajemství Kristových uctívá svatá církev se zvláštní láskou blahoslavenou Bohorodiku Marii, která je nerozluným poutem spjata s vykupitelským dílem svého Syna. Zbožnost požaduje i jiné formy, než ty, které zavádí oficiální liturgie. Liturgická konstituce (l. 13) praví: Tyto lidové a církevní pobožnosti, a jsou zetelem k liturgickým dobám uspoádány tak, aby se shodovaly s posvátnou liturgií. Z liturgie mají do jisté míry vycházet a k ní pivádt Vnujme Matce Boží v msíci kvtnu více pozornosti, vdnosti a lásky. Ona nám vše mnohonásobn vrátí. Picházejme na májové pobožnosti, i když nepatí mezi pobožnosti liturgické. Maria nás každý májový veer povede do mystické zahrady svých ctností, abychom pookáli vní její svatosti a dokonalosti. Julius Zeyer ve své Zahrad mariánské Marii pozdravuje tmito slovy: Ó, Panno, pedurená osvtlit tmu zem, zaplaš svým svtlem istoty stíny hích od prahu naší lidské slabosti a ui naše srdce istá! Dne 8. kvtna se slaví svátek Panny Marie prostednice všech milostí. Boží posel zdraví Marii jako milostiplnou. Nazývá ji takto, jako kdyby to bylo její vlastní jméno. V ei bible znamená milost zvláštní dar, jehož pramen je v život samotného trojjediného Boha, který je láska. Plodem této lásky je vyvolení lovka k spáse skrze úast na nadpirozeném život. Úinek tohoto daru, této milosti, je jako pramen, který vyvrá v duši lovka a oživuje a posvcuje ho prostednictvím milosti. Tak se uskuteuje požehnání a lovk se stává Božím díttem. Maria je plná milosti, protože se vtlení Slova uskuteuje práv v ní. Ona spolupracovala jedineným zpsobem pi Spasitelov díle na obnov nadpirozeného života v lidských duších a stala se v ádu milosti naší matkou. Maria ve své mateské lásce peuje o bratry svého Syna, kteí putují v mnoha nebezpeích a nesnázích. Proto je vzývána jako pímluvkyn, pomocnice, zachránkyn a prostednice. 3

4 Msíc kvten uzavírá svátek Navštívení Panny Marie, který je oslavou setkání matky Mesiáše s matkou jeho pedchdce. Sv. Alžbta je nesmírn vyznamenaná návštvou Panny Marie. Koní svj pozdrav slovy, kterými dkuje a blahoslaví Marii, že pijala na sebe velký úkol být matkou Kristovou Velebí má duše Pána. Dkujme Bohu za Marii a ume se žít jako Maria, být tiší a pokorní, plní Boha. $ 22 Rytístvo Neposkvrnné - Militia Immaculatae (MI) Co je to MI? MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytístvo Neposkvrnné) a oznaují ctitele - následovníky Neposkvrnné Panny Marie. Rytístvo Neposkvrnné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v ím r svatý Maxmilián Maria Kolbe. lenové hnutí se nazývají rytíi a rytíky Neposkvrnné. Jaký je cíl MI? Rytístvo Neposkvrnné, ve shod se svým Statutem, šíí, nakolik je v jeho moci, království Nejsvtjšího Srdce Ježíšova skrze Neposkvrnnou nebo lépe eeno, slouží v poslání Neposkvrnné, které Ona plní jako Matka Církve. Jedná se o obrácení híšník, zvlášt odpadlík od víry a tch, kteí ješt neznají Ježíše Krista, a také o posvcování všech pod ochranou Neposkvrnné a skrze Ni. Každý len tohoto hnutí plní toto poslání posvcováním sebe, aby mohl dávat ze své plnosti také druhým. Co je charakteristické pro MI? Rytístvo Neposkvrnné slouží dílu evangelizace. Psobí výlun 4

5 prostednictvím Neposkvrnné jako Její nástroj. Snaží se uvádt do života lánek víry o Neposkvrnném poetí Panny Marie, tzn. používat praktické závry plynoucí z této pravdy. Proto se lenové zcela odevzdávají do rukou Neposkvrnné, aby mohli plnit Její vli, a také se snaží o to, aby se Neposkvrnná stala Královnou všech lidských srdcí. Ví, že tímto zpsobem uskutení co nejrychleji a nejdokonaleji vítzství Ježíše Krista na celém svt, Jeho vládu v lidských duších. Jakých prostedk používá MI ve svém apoštolátu? Rytístvo Neposkvrnné využívá všech mravn dobrých prostedk. Jejich volbu penechává horlivosti a rozvaze len. Jako nejúinnjší doporuuje modlitbu, pokání a dobrý píklad. Dle okolností využívá hromadné sdlovací prostedky (tisk, rozhlas atd.). Mnoho lze udlat pro rozšíení díla Neposkvrnné pjováním anebo kolportáží asopisu Immaculata a propagováním Zázrané medailky. Jaké jsou podmínky lenství v MI? 1. Zcela se odevzdat Neposkvrnné jako nástroj do Jejích rukou. To je základní podmínka. Podstatou Rytístva Neposkvrnné, jak píše sv. Maxmilián, je úplné odevzdání se Neposkvrnné. A proto ti, kdo vstupují do MI, prosí Neposkvrnnou, aby je celé úpln pijala jako svou vc a vlastnictví a uinila s nimi jakož i se všemi jejich mohutnostmi tla i duše, s jejich celým životem, smrtí a vností, cokoliv se Jí bude líbit. Zakladatel MI dodává: Duše, která se Jí takto odevzdává, psobí nevdomky na své okolí, prozauje své okolí a jiné k následování pitahuje. To jí však nestaí. Touží udlat pro Neposkvrnnou všechno, co mže, a proto prosí: Chceš-li, použij mne také celého bez jakékoli výhrady..., abych se stal ve Tvých neposkvrnných a nejlaskavjších rukou užiteným nástrojem k probuzení a co nejsilnjšímu rstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších, a tím zpsobem k co nejvtšímu rozšíení blaženého království Nejsvtjšího Srdce Ježíšova. Své odevzdání se Neposkvrnné potvrzujeme a projevujeme v praxi naplováním Její vle, kterou nám dává poznat skrze dobrá vnuknutí, životní okolnosti, ale pedevším skrze pání a naízení našich nadízených, zvlášt skrze papeže. 2. Nosit Zázranou medailku. Mnoho mimoádných obrácení, 5

6 náhlých uzdravení a jiných milostí poslal Bh prosícím prostednictvím Neposkvrnné Panny a Její Zázrané medailky. Neposkvrnná Panna sama naídila dne sv. Katein Labouré, která byla v noviciát Milosrdných sester sv. Vincence v Paíži, Rue du Bac, aby nechala tuto medailku razit. Sv. Maxmilián si zvolil jako zvláštní znamení svého hnutí práv tuto medailku. Doporuoval, aby ji Rytíi MI nosili a denn se modlili: O Maria, bez híchu poatá, oroduj za nás, kteí se k Tob utíkáme, i za všechny, kdo se k Tob neutíkají, a zvlášt za nepátele Církve svaté a za Ty, kdo jsou Ti sveni. Usilovn propagoval tuto medailku mezi katolíky a nevícími. Vil, že každý, kdo ji s dobrou vlí pijme, obdrží díve nebo pozdji milost obrácení. 3. Zapsat se do knihy MI v Centru Rytístva Neposkvrnné v Brn nebo v jiném míst, kde je MI kanonicky ustanoveno. Jak se stát rytíem nebo rytíkou Neposkvrnné? Napsat do Centra Rytístva Neposkvrnné v Brn: Chci se stát lenem Rytístva Neposkvrnné. K tomu je teba pipojit datum narození, datum 1. sv. pijímání (staí rok) a vlastnoruní podpis. Zde Vás rádi zapíšeme do knihy MI a pošleme Vám Diplom MI a Zázranou medailku. Po obdržení medailky a diplomu, nejlépe ve svátek Matky Boží, pistoupíte ke sv. zpovdi, pijmete Tlo Pán a poté se Jí zcela odevzdáte, zasvtíte podle formule, která je uvedena diplomu. Pak si povsíte na krk Zázranou medailku.! Svatý Otec Jan Pavel II. nás povzbuzuje takto: Nejmilejší! Bute silní ve víe a s nadšením plte úkoly Rytístva Neposkvrnné, ke kterému patíte, následujíce uení a píklad o. Maxmiliána Kolbeho... Kéž Vás vždy provází mé apoštolské požehnání, které dávám s velkou láskou Vám a všem lenm Rytístva Neposkvrnné. 6

7 Plnomocné odpustky pro leny Rytístva Neposkvrnné 1. V den odevzdání se Neposkvrnné a vstupu do Její Rytístva. 2. Na slavnost Neposkvrnného Poetí - 8. prosince. 3. Na slavnost Zvstování Pán bezna. 4. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie srpna. 5. Ve výroí zjevení Panny Marie v Lurdech února. 6. Ve výroí zjevení Panny Marie ve Fatim kvtna. 7. Na svátek sv. Františka z Assisi - 4. íjna. 8. Ve výroí založení Rytístva Neposkvrnné íjna. 9. Ve výroí zjevení Zázrané medailky listopadu. Za všechny leny MI jsou v Centru Rytístva slouženy Mše svaté: 1. Každou první sobotu v msíci. 2. Na slavnost Matky Boží Panny Marie - 1. ledna. 3. Na slavnost Zmrtvýchvstání Pán. 4. Na slavnost Neposkvrnného Poetí - 8. prosince. 5. Na slavnost Božího Narození 25. prosince (pastýská). Na úmysl zemelých len MI se slouží jedna mše svatá každý msíc a také v den Dušiek. Doporuená literatura: O pravé Mariánské ct Jeden z nejznámjších spis o Pann Marii vbec. Papeže Jana Pavla II. ovlivnila tato kniha už jako mladého knze tak, že si za své biskupské i papežské heslo vybral Grignionovu krátkou zásvtnou modlitbu Totus tuus: Jsem celý Tvj a všechno, co mám je Tvé, mj milý Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou Matku. Publikace je doplnna svtcovým životopisem a doporueními nkolika papež 20. století. Knihu si mžete objednat v sakristii nebo zakoupit v karmelitánském nakladatelství v Olomouci cena 124,-K. pipravil Jakub Marek 7

8 72 &$4 56&$ &$ N!" #$%& '( () $* +"$ % & ( ) ( ( $%!"$,&',,)(&- $%',$,.,!/ ) ( ',$. ( )"" ) '&$ 0131, 8 )" ( &9.,! & (,$*!( $.'" ",&, - '&$:)"&,& ' ' &&&;, $< $ = ' ', ) (" ' )( )"= ( +(&,$ <, " 5$&0131 ' &, $>0$ 0566, & ', = 9 " ' 4 9??).,!)("?, :) " &.,!- ' (' 4!"$ A0560.,!', '"",)&' 8

9 $9,, 0506,! &$ 0506 B $#',) " *),)' = $9( ( &!" #)(" $ $ 0505 (,:)"(= 16666$A05>C", $A05>D 0E>666&((%(($ 5$ D$ 0D21, & $ 9') & &,) = (("( $ 9, ) 0DDC&, ' $ =0336!"'$ ', & &,&) & ($ F G. ' $# "( ) ( ( $ %8 ( ') (" )( ) $*' &!" & #& &)" $*()"( $=& )", ( &( ) )"()" ) " (, ( (, $ =) ( &) ( ), D66 $.(' "( (4) $F, $ %, )( "=! = $ pipravila Jana Ošádalová 9

10 $ 0E3> )'?H' $ A 0165 &( " #&"$ A0163! ( &I )0100&F)010> & < ) 010E &!$ A 0101, & ) - = -,$J,"') ' ("' $9$ 9 ),8 ), )," 8 %(( 9 F,&$., && &$, (, 010D ; '!" '=$= )" ) & $ 9$ 9 ( %((9&) ) "=)) %((9($* $ 9 $=') ' ( )9 ',4, & )"F '& -,( & K ) ' ' $ =, & 8 ' )=( )( & = -,$ 9, )" '(,( ( =$= ' #' F),L 10

11 ) - -,M ( $ = ' ' " N ( F ($! & $ ' )",& ( ) " ), & $9$ 9 & 05$,& $A( ) ", ($ 9 9 && ) ' & $ & "' $ =& ',) " 8 ' $ O '#$ = 9' 9 ),, '& )&% (&, $ pipravil Kamil Štolpa 9"":2 Ve dnech erven se uskutení pou našich farností do Osvtimi a enstochové. Cena se bude pohybovat kolem 800,-K. Kdo by ml zájem o úast na této pouti, a se co nejrychleji pihlásí u knze. 78" MILÉ DTI, kdybyste vdly, jak vás miluji, plakaly byste radostí. Zveme vás všechny na májové pobožnosti, které se budou konat u kapliky na horním konci Pemyslovic denn v hod. /kdy není mše svatá v kostele/. Helena Grulichová 11

12 8%52!! "#" $%&'# (% ) $ ( ( * (# % + # *,# "! "*#* * % *(%- *$ # #*$ ( # #. #% / ## ( # * #% 0 $ * * # #$" % 1 # (# % + * # %2 *$$* *#" # * 3 # %! " " # #$#%! & # '4"% %!$##"& ' ( * "( # * #% + "($ #" #( %## #%5 (** #($ #% 12

13 ( #) *!! $#! "#$#%!+) $) ) '(,$'"% )* " & # * + # " " * % -)."#)!,' - ) '"#%, -(%. /". 0 /" # 1 2 " "0#0 3 /" 0 +!"02 "0 # #/" #& $! #" 0& #"+!. #+ " #! 4 ". # "&!+5 0$#(* ( (( %( ( " (% ( * # 6 6 # 7% 6 ( " - $$ $($( %8 " # %/ ( #* *#(%) *# "* # * ) *# " (## (%) *# # $ * "% # ( *$ *# ( * # ( #! #"%5 %! 95 ( 13

14 " %! * " (% * ( * $ # # % ( % " ( * * # *# ( *# #(#( # ## *( "#% :* " * 6 5 ( $ $( ((# "(6. 1/0 "-; (* %<( #*# %" # ( * ( ( $ #7"% +# *# #* = *3 #% 1 +,"*2 Mistr se díval z okna na námstí. Uvidl Petra, jednoho ze svých žák, jak nkam bží. Zavolal na nj a pozval ho k sob dom. Pete, vidl jsi dnes ráno nebe? Ne, miste. A vidl jsi ulici, Pete? Vidl jsi ji dnes ráno? Ano, miste! A vidíš ji te? Ano, miste, vidím. Povz mi, co vidíš. Lidi, kon, vozíky, kupce, jak rozhazují rukama, vesniany, jak se zahívají, muže, ženy, jak chodí sem a tam. Pete, Pete, pokáral ho dobromysln mistr, za padesát nebo za sto let tu poád bude taková ulice a poád tu bude takovýhle trh. Povozy 14

15 zase pivezou kupce, kteí budou prodávat a nakupovat kon. Ale nebudu tu já, ani ty. A tak se t ptám, Pete, pro bžíš tak, že nemáš ani as se podívat na nebe? Tento píbh nám i Petrovi íká, že se máme snažit se obas na pár minut zastavit a zamyslet se nad tím, co je v život dležité. V dnešní dob lidé stále nkam spchají a neuvdomují si, kolik dležitých vcí jim v život uniká. To je ale veliká chyba. as totiž utíká velmi rychle a my bychom se mli snažit využít každou vteinu správn. Snažme se proto najít si as na druhé a vidt nebe v srdci každého lovka. K tomu nám s láskou napomže Panna Marie, která nás oekává na Májových pobožnostech. Snažme se proto najít si as vidt nebe nejen v srdcích lidí, ale pedevším u ní. pipravil Milan Ošádal Obrys tulipánu pekresli dvakrát na tvrdší bílý karton a vystihni. Kvt, listy i kvtiná domaluj a vybarvi z obou stran podle vlastní fantazie. Potom každý tulipán uprosted rozstihni až do poloviny, a to jeden tulipán v horní ásti a druhý v dolní (podle nákresu). Oba díly pak do sebe zasu. Vytvoí se plastický tulipán, který bude pkn stát. Maminky mají svátek 14. kvtna. Urit jim dárek udlá radost. Mžeme ho darovat teba i Pann Marii. 15

16 V bichu thotné ženy byla dvojata. Jedno se zeptalo druhého: - Víš v život po porodu? - Jasné. Nco musí být! Já si myslím, že práv proto jsme zde, abychom se pipravili na to, co bude pozdji. - Hlouposti. Žádný život po porodu neexistuje. Jak by to mlo vypadat? - No, nevím, ale bude více svtla. Možná budeme utíkat a jíst pusinkou - No to pece nedává smysl! Utíkat nejde. A kdo vidl, aby se jedlo pusou! Pece nás krmí pupení šra. - No, já nevím, ale uvidíme mámu. A ta se bude starat o nás. - Máma? Ty víš v mámu? Kdo to vbec podle tebe je? - No pece je všude kolem nás Díky ní žijeme. Bez ní bychom neexistovali. - Nevím! Žádnou mámu jsem nevidl, to znamená, že není. - Ale, jak to? Pece, když je ticho, mžeme poslouchat, jak zpívá, nebo pocítit, jak hladí náš svt. Víš, já si myslím, že opravdový život zane teprve pozdji Neznámý autor " : 8 (" """*""$ %) 7 $%%)-"0%%) )-"% Vydává ímskokatolický farní úad v Laškov pod záštitou otce Janusze Łomzika Podnty, píspvky a informace k otištní lze odevzdat na fae nebo animátorm farnosti. Náklady na 1 ks výtisku: 8,- K. Proto prosíme o dobrovolný píspvek. Pedem dkujeme za pochopení. tel

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM !  #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # # 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003

NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003 ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY SF 2000-2003 ÍSLO 16 BEZEN 2003 Zaje na hlubinu! Nyní je poteba hledt do budoucnosti a v celé šíi uskuteovat: Zaje na hlubinu! Církev oekává od Sekulárního františkánského ádu jedno

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č. Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA 4/2012 č. 122 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Srpen Za umírněnost

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více