Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění"

Transkript

1 Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Vykazujeme správně závazky z kolektivních smluv v českém účetnictví? 03 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Nový standard IFRS 13 - Oceňování reálnou hodnotou Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Pozvánka na podzimní semináře IFRS 05 US GAAP Úpravy testování snížení hodnoty goodwillu

2 České účetnictví Vykazujeme správně závazky z kolektivních smluv v českém účetnictví? Společnosti mohou mít pro své zaměstnance v kolektivní smlouvě nebo jako součást konkrétních pracovních smluv různé výhody, na které má zaměstnanec nárok při splnění určitých podmínek, jakými jsou odchod do důchodu nebo dosažení určitého životního jubilea či odpracování určitého počtu let u zaměstnavatele. Ne všechny společnosti takovýto závazek vykazují ve své účetní závěrce podle českých účetních předpisů. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS) mají pro tyto závazky svůj vlastní účetní standard IAS 19 Zaměstnanecké požitky, který se zabývá oceněním a vykazováním veškerých výhod zaměstnanců, tj. mezd, ale i např. penzijního připojištění, odměn za odpracované roky nebo životní jubilea či mimořádných odměn při ukončení pracovního poměru. Pojďme se tedy nejprve podívat, jak se k takovému závazku staví české účetní předpisy. I v českých účetních předpisech je tato výhoda zaměstnance považována za závazek společnosti, neboť společnost jako zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázala zaměstnanci výhodu při splnění určitých podmínek vyplatit. O klasifikaci závazku v účetní závěrce z titulu zaměstnaneckých odměn jsme hovořili v minulém vydání našeho zpravodaje. Vzhledem k povaze závazku a k přesnosti, s jakou lze vyčíslit výši závazku, je v tomto případě vhodné účtovat v českém účetnictví o rezervě. Rezerva je v českých předpisech závazek, který je vytvářen k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Splňuje tedy výše popsaný závazek titul pro rezervu podle českých účetních předpisů? Takový závazek je zcela jistě budoucí výdaj, u kterého známe účel popsaný v kolektivní smlouvě. Vypořádání takového závazku je pravděpodobné například na základě minulé zkušenosti. Částku úplně přesně stanovit nelze, například někteří zaměstnanci ze společnosti odejdou ještě před dosažením nároku na výplatu odměny. Máme-li tedy shrnout, zda o daném závazku účtovat či nikoliv, domníváme se, že by bylo nejlepší účtovat o něm v české účetní závěrce jako o rezervě. Výše jsme se již dotkli snad nejsložitější oblasti, kterou je stanovení výše závazku, tj. částky, o které by měla společnost k datu účetní závěrky účtovat. Jak můžeme vyčíslit budoucí částku, kterou musíme zaměstnancům vyplatit? Pojistní matematici mají k dispozici modely, které umí částku spolehlivě odhadnout. Pro spolehlivý výpočet je potřeba vycházet ze správných a úplných dat o zaměstnancích, zejména z jejich věku, pohlaví, délky zaměstnaní ve společnosti, plánovaného odchodu do důchodu a v případech, kdy kolektivní smlouva stanoví výhodu jako procento ze mzdy, i výši této mzdy. Vedle vstupních zaměstnaneckých dat jsou potřebné i některé další předpoklady týkající se budoucího růstu mezd zaměstnanců, jejich fluktuace a v neposlední řadě i diskontní sazby použité pro stanovení současné hodnoty závazku. Realističnost výše rezervy je pak v praxi často předurčena správným nastavením předpokladů, zejména míry fluktuace a růstu mezd. Určitě nesmíme zapomenout zadávat do modelu částky, které zahrnují i sociální a zdravotní pojištění, tedy celkové náklady, které společnost ponese. V případě, kdy například u sociálního a zdravotního pojištění není zřejmá sazba pro odvody v následujících letech (platná legislativa se může měnit), učiní společnost kvalifikovaný odhad, který bude zřejmě odpovídat poslední známé sazbě. Pojistní matematici jsou již poté schopni provést výpočet pro jednotlivé zaměstnance. Je důležité, aby pro získání přiměřeně přesné částky byl výpočet proveden pro jednotlivé zaměstnance a nikoliv např. pro průměrného zaměstnance společnosti, protože výpočet není lineární, a tudíž rozdíl mezi výsledkem získaným na základě podrobných zaměstnaneckých dat a na základě průměrného zaměstnance může být významný. U zaměstnanců, kteří jsou blíže k dosažení nároku na výplatu odměny, je vypočtený závazek vyšší v důsledku diskontování a zohlednění pravděpodobnosti setrvání v zaměstnání do okamžiku dosažení nároku na výplatu odměny. Pro lepší pochopení, o jaké částce možného závazku hovoříme, si můžeme uvést příklad. Společnost, která má 250 zaměstnanců, se zavázala v kolektivní smlouvě vyplácet svým zaměstnancům určitý násobek měsíční mzdy v případě, kdy zaměstnanec odchází ze společnosti z důvodu dovršení důchodového věku, nebo v případě úmrtí zaměstnance. Zaměstnanec musí být v takovém případě zaměstnán u společnosti alespoň 10 let a násobky mzdy, na které má nárok, se pohybují od 2 do 12 měsíčních výdělků v závislosti na odpracované době. Výše závazku vypočtená pojistným matematikem pro tuto vzorovou společnost může být až 50 mil Kč. Výše částky je velmi závislá na parametrech, které jsme popsali v odstavci výše, především pak na předpokládané fluktuaci zaměstnanců. Na tomto místě bychom měli zdůraznit, že výpočet vychází z předpokladu nepřetržitého trvání společnosti, a nejedná se tedy o závazek, který bude vyplacen pouze v následujícím roce nebo několika dalších letech. Právě proto může leckdy výše závazku překvapit. Nyní se podívejme ještě na jeden příklad, kdy zaměstnanci mají z kolektivní smlouvy nárok na mimořádnou odměnu při dovršení určité délky pracovního poměru od 5 let, kdy jim náleží částka 7 tis. Kč, až do 45 let, kdy dostanou odměnu 25 tis. Kč. V takovém případě by výše závazku odpovídala při počtu zaměstnanců okolo 500 částce 10 mil Kč. Na srovnání těchto dvou případů je velmi dobře vidět, jak může výše závazku kolísat v závislosti na typu a výši výhody, počtu zaměstnanců, době, za kterou je odměna vyplácena, apod. V posledním bodě se ještě podívejme, jak by měla společnost tuto rezervu zaúčtovat, pokud byly kolektivní smlouva nebo jiný dokument, který opravňuje zaměstnance k získání výše popsaných výhod, platné již v minulosti a společnost až nyní zjistila, že by o tomto závazku měla účtovat. 02 pokračování na další straně

3 České účetnictví IFRS Jedná se tedy o chybu, kterou je potřeba opravit přes mimořádné náklady. Do mimořádných nákladů ovšem patří jen ta část (samozřejmě významně větší část), která se vztahuje k minulým obdobím. Společnost by tedy měla rezervu vyčíslit jak k prvnímu dni účetního období a zaúčtovat ji proti mimořádným nákladům, tak i k poslednímu dni a změnu zaúčtovat již běžně jako změnu stavu rezerv z provozní činnosti. Tento náklad je samozřejmě nedaňový, nicméně společnost by neměla zapomenout na související odloženou daň. Ta se bude účtovat nákladově obdobně jako vlastní rezerva, tedy část odložené daně vztahující se k minulým letům také proti mimořádnému hospodářskému výsledku, konkrétně jako mimořádný výnos, a část týkající se letošní změny proti běžnému hospodářskému výsledku. Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 13. července Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 20. září 2011 následujících 13 dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IFRS 11 Společná uspořádání (vydáno v květnu 2011) IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách (vydáno v květnu 2011) IFRS 13 - Oceňování reálnou hodnotou (vydáno v květnu 2011) IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společných podniků (vydáno v květnu 2011) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: zpětná získatelnost podkladových aktiv úpravy standardu IAS 12 (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 1 Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (vydáno v červnu 2011) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese Úpravy Úpravy standardu IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (vydáno v říjnu 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) 03

4 IFRS Nový standard IFRS 13 - Oceňování reálnou hodnotou V květnovém vydání našeho účetního zpravodaje jsme vás informovali, že 12. května 2011 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) standard IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou, který vytváří jediný zdroj pokynů pro oceňování reálnou hodnotou podle IFRS. V tomto vydání účetního zpravodaje přinášíme další informace o tomto nově vydaném standardu. Standard IFRS 13 definuje reálnou hodnotu, obsahuje pokyny pro její stanovení a zavádí konsistentní požadavky pro zveřejňování informací o oceňování reálnou hodnotou. Standard neurčuje, kdy je třeba oceňovat reálnou hodnotou, ale předepisuje, jak se reálná hodnota stanovuje, pokud ji jiný standard vyžaduje. Rozsah působnosti Standard IFRS 13 se vztahuje na všechny (finanční i nefinanční) transakce a zůstatky, u nichž IFRS vyžadují nebo povolují oceňování reálnou hodnotou, s výjimkou úhrad vázaných na akcie, které se účtují podle IFRS 2 Úhrady vázané na akcie, a leasingových transakcí v rozsahu působnosti standardu IAS 17 Leasingy. Tento standard také objasňuje, že oceňování, které má určitou podobnost s reálnou hodnotou, ale které nepředstavuje oceňování reálnou hodnotou, např. čistá realizovatelná hodnota podle standardu IAS 2 Zásoby nebo hodnota z užívání podle standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, se tímto standardem neřídí. Definice reálné hodnoty Standard definuje reálnou hodnotu jako cenu, která by byla získána při prodeji aktiva nebo zaplacena při převodu závazku v běžné transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. Někdy bývá označována jako výstupní cena. Stanovení reálné hodnoty Standard IFRS 13 uvádí, že účetní jednotka musí určit následující položky, aby získala správnou výši reálné hodnoty: oceňované aktivum nebo závazek (odpovídající zúčtovací jednotce), hlavní (nebo nejvýhodnější) trh, na němž by se odehrála běžná transakce pro dané aktivum nebo závazek, pro nefinanční aktivum největší a nejlepší využití a zda se aktivum používá v kombinaci s jinými aktivy nebo samostatně. Vhodné oceňovací techniky pro účetní jednotku při oceňování reálnou hodnotou se zaměřením na vstupy, které by účastník trhu použil, kdyby stanovoval cenu aktiva nebo závazku, předpoklady, které by účastníci trhu použili při stanovení ceny aktiva nebo závazku. Hlavní (nebo nejvýhodnější) trh Reálná hodnota je cena, které by bylo dosaženo, kdyby bylo aktivum prodáno (nebo závazek převeden) na účastníka trhu na hlavním trhu (tj. na trhu s největším objemem a úrovní činnosti pro toto aktivum nebo závazek). Pokud hlavní trh neexistuje, použije se cena na nejvýhodnějším trhu (tj. na trhu, na němž by účetní jednotka dosáhla nejpříznivější ceny). Pokud neexistují důkazy o opaku, bude za hlavní nebo nejvýhodnější považován trh, na němž účetní jednotka běžně provádí transakce. Největší nebo nejlepší využití Reálná hodnota nefinančního aktiva se stanovuje na základě největšího a nejlepšího využití aktiva ze strany účastníka trhu. Při určování největšího a nejlepšího využití musí účetní jednotka zvážit, zda je použití aktiva fyzicky možné, právně přípustné a finančně proveditelné. Pokud tržní nebo jiné faktory nenaznačují něco jiného, je za největší a nejlepší využití považováno současné využití nefinančního aktiva účetní jednotkou. Některé účetní jednotky se mohou záměrně rozhodnout, že největší a nejlepší využití aktiva realizovat nebudou (např. pokud účetní jednotka drží aktivum proto, aby držení tohoto aktiva znemožnila jiným osobám). V takových případech standard IFRS 13 nadále vyžaduje oceňování na základě největšího a nejlepšího využití a zároveň vyžaduje zveřejnění skutečnosti, že aktivum takovým způsobem využíváno není. Za podmínek, kdy je aktivum nejvíce a nejlépe využíváno ve spojení se skupinou aktiv (např. podnik), ale zúčtovací jednotkou je jednotlivé aktivum, reálná hodnota tohoto aktiva se oceňuje na základě předpokladu, že účastník trhu má nebo může získat doplňková aktiva nebo závazky. Závazky a vlastní kapitál Reálná hodnota závazku nebo kapitálového nástroje účetní jednotky se stanovuje na základě předpokladu, že by byl nástroj převeden v den ocenění, ale zůstal by nesplacený (tj. jde o převodní hodnotu, nikoli o cenu zániku nebo splacení). Standard obsahuje hierarchii metod pro stanovení této hodnoty a uvádí, že pokud není k dispozici kotovaná cena pro převod závazku nebo kapitálu, pak se dává přednost použití reálné hodnoty závazku nebo kapitálového nástroje z hlediska účastníka trhu, který položku drží jako aktivum, před hodnotou určenou za použití oceňovací techniky. Bez ohledu na použitou metodu musí reálná hodnota závazku zohledňovat riziko neplnění, včetně vlastního úvěrového rizika účetní jednotky. pokračování na další straně 04

5 IFRS Kompenzace tržních rizik nebo úvěrových (kreditních) rizik protistran Standard umožňuje omezenou výjimku ze základních zásad oceňování reálnou hodnotou pro účetní jednotky, které mají v držení skupinu finančních aktiv a finančních závazků, jež se kompenzují v určitých tržních rizicích definovaných ve standardu IFRS 7 Finanční nástroje Zveřejňování nebo v úvěrovém riziku protistrany (rovněž definovaném v IFRS 7) a řídí tyto podíly na základě čisté expozice účetní jednotky vůči oběma rizikům. Tato výjimka účetní jednotce při splnění určitých kritérií umožňuje určovat reálnou hodnotu čisté pozice aktiva nebo závazku způsobem, který odpovídá tomu, jak by účastníci trhu ocenili čistou rizikovou pozici. Pokud si účetní jednotka zvolila postup uplatnění výjimky pro portfolio, kde jsou kompenzovaná tržní rizika v zásadě stejná, účetní jednotka by měla používat cenu v rámci rozpětí poptávky a nabídky, která nejlépe představuje reálnou hodnotu čisté expozice účetní jednotky vůči těmto tržním rizikům. Tento standard také uvádí, že při zápočtu expozice vůči úvěrovému riziku s určitou protistranou při oceňování reálnou hodnotou by účetní jednotka měla zvážit, zda by účastníci trhu brali v úvahu existující ujednání, která snižují rizikovou expozici (např. rámcová smlouva o zápočtu) v případě neplnění. Oceňovací techniky Pokud jsou transakce na trhu přímo zjistitelné, stanovení reálné hodnoty může být relativně snadné, ale pokud přímo zjistitelné nejsou, používá se oceňovací technika. Standard IFRS 13 popisuje tři oceňovací techniky, které účetní jednotka může použít pro určení reálné hodnoty. Tržní metoda účetní jednotka používá ceny a jiné relevantní informace vytvořené tržními transakcemi zahrnujícími stejná nebo srovnatelná (tj. podobná) aktiva, závazky nebo skupinu aktiv a závazků. Výnosová metoda účetní jednotka převádí budoucí částky (např. peněžní toky nebo výnosy a náklady) na jednu běžnou (tj. diskontovanou) hodnotu. 05 Nákladová metoda účetní jednotka určuje hodnotu, která odráží částku, která by byla v běžném období třeba pro nahrazení užitkové kapacity aktiva (často označována jako současná reprodukční pořizovací cena). Oceňovací technika by měla být zvolena a důsledně aplikována tak, aby maximalizovala použití příslušných zjistitelných vstupů (a minimalizovala nezjistitelné vstupy). Prémie a diskonty Standard povoluje zahrnout do oceňování reálnou hodnotou prémii nebo diskont pouze v případě, že odpovídá zúčtovací jednotce dané položky. To znamená, že prémie nebo diskonty, které odrážejí velikost jako vlastnost podílu účetní jednotky (např. omezující faktor, který snižuje cenu, jež by mohla být dosažena při prodeji celého velkého kapitálového podílu), nikoli jako vlastnost aktiva nebo závazku (např. prémie za ovládání při oceňování reálné hodnoty kontrolního podílu), se nezohledňují. Reálná hodnota při prvotním zaúčtování Pokud je transakční cena položky stanovena jako její reálná hodnota k příslušnému datu, pak musí být oceňovací technika využívající nezjistitelné vstupy kalibrována, aby ukazovala reálnou hodnotu při prvotním zaúčtování a tím zaručila, že se v budoucím přecenění odrazí pouze změny hodnoty po prvotním zaúčtování. Pokud se naopak reálná hodnota při prvotním zaúčtování liší od ceny transakce, výsledný zisk nebo ztráta musí být vykázány do výsledku hospodaření, nestanoví-li jiný IFRS jiný postup. Pro finanční aktiva a finanční závazky standardy IFRS 9 a IAS 39 určují, jak účtovat rozdíl mezi počáteční reálnou hodnotou a transakční cenou. Zveřejňování informací Standard IFRS 13 vyžaduje zveřejnění řady kvalitativních a kvantitativních informací o oceňování reálnou hodnotou. Mnoho z nich souvisí s následující třístupňovou hierarchií reálné hodnoty na základě vstupů oceňovací techniky: vstupy na úrovni 1 jsou plně zjistitelné (např. neupravené kotované ceny na aktivním trhu pro stejná aktiva a závazky, k nimž má účetní jednotka přístup ke dni ocenění), vstupy na úrovni 2 jsou jiné než kotované ceny na úrovni 1, které jsou přímo nebo nepřímo zjistitelné, vstupy na úrovni 3 jsou nezjistitelné. Aktivum nebo závazek jsou v plném rozsahu zahrnuty do jedné z těchto tří úrovní na základě vstupu na nejnižší úrovni, který je pro ocenění významný. Zveřejnění informací na základě této hierarchie pro finanční nástroje vyžaduje již standard IFRS 7, ale standard IFRS 13 tyto požadavky rozšiřuje, aby se vztahovaly na všechna aktiva a závazky podle tohoto standardu. Některé požadavky na zveřejnění se liší v závislosti na tom, zda se výpočet reálné hodnoty provádí opakovaně nebo neopakovaně. Standard IFRS 13 definuje opakované a neopakované oceňování aktiv a závazků reálnou hodnotou následovně: opakované takové, které jiné IFRS vyžadují nebo umožňují ve výkazu o finanční situaci ke konci každého období, neopakované takové, které jiné IFRS vyžadují nebo umožňují ve výkazu o finanční situaci za určitých okolností. Datum účinnosti a přechodná ustanovení Standard IFRS 13 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu. Dřívější používání je povoleno. Účetní jednotky tedy mohou uplatňovat požadavky na oceňování a zveřejňování informací, jakmile to bude proveditelné. Účetní jednotky, které budou chtít tento standard používat dříve, tuto skutečnost zveřejní. Standard IFRS 13 by měl být uplatňován prospektivně od začátku období, kdy je přijat. Standard IFRS 13 dosud nebyl schválen Evropskou komisí pro používání v EU.

6 IFRS Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Pozvánka na podzimní semináře IFRS IFRS do kapsy pro rok 2011 Rádi bychom vás informovali o desátém vydání populární publikace IFRS do kapsy v anglickém jazyce, kterou si ve formátu PDF můžete zdarma stáhnout na internetové adrese dttpubs/pubs.htm#jun2011. Tento průvodce přináší na 134 stranách informace o: organizaci IASB její struktuře, členství, závazném postupu, kontaktních informacích a chronologii, používání IFRS ve světě a o novinkách v této oblasti z Evropy, USA, Kanady a dalších zemí v Jižní a Severní Americe, Asii a Tichomoří, aktuálních standardech těch, které jsou účinné, a těch, které mohou být přijaty před datem účinnosti, všech standardech rady IASB a jejich interpretacích, o koncepčním rámci a předmluvě k IFRS, o aktuálním stavu všech současných projektů rady IASB, projektech na programu IASB a aktivních tématech průzkumů, stávajících tématech na programu Výboru pro IFRS interpretace, dalších zajímavých záležitostech spojených s radou IASB. V blízké době plánujeme vydání české verze IFRS do kapsy. Aktualizovaný seminář: Novinky v IFRS 2011 Cílem semináře je podat účastníkům informace o změnách v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a seznámit je zejména: s nově vydanými standardy: -- IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka, -- IFRS 11 - Společná uspořádání, -- IFRS 12 - Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách a -- IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou s úpravami ostatních standardů a interpretací se stavem schvalování IFRS Evropskou unií s probíhajícími projekty IASB a očekávanými změnami v IFRS v nejbližším období. Některé změny se týkají již účetních závěrek za účetní období začínající 1. ledna U změn, které jsou účinné až pro účetní období začínající 1. ledna 2012 nebo později, je ve většině případů možná jejich dřívější aplikace, tj. i v účetní závěrce za rok Účetní jednotky jsou také v příloze své účetní závěrky dle IFRS povinny uvést, jaký dopad by měla na závěrku aplikace již schválených standardů a interpretací před datem jejich účinnosti. Jedním z témat semináře budou i naše praktické zkušenosti s nejčastějšími chybami, kterých se místní společnosti při aplikaci IFRS dopouštějí. Termíny: Praha, 19. října 2011 a 14. prosince Ostrava, 1. listopadu 2011 Brno, 24. listopadu 2011 Pro více informací a registraci navštivte: Semináře jsou určeny především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Semináře nejsou určeny společnostem podnikajícím v oboru účetního poradenství. Dotazník k ověření souladu s požadavky standardu IAS 34 Globální kancelář pro IFRS společnosti Deloitte vydala aktualizovaný kontrolní seznam požadavků standardu IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve formátu, který umožňuje zaznamenávat kontrolu mezitímního účetního výkaznictví a kde je možné pro každou položku uvést ano/ne/není relevantní. Dotazník obsahuje požadavky standardu IAS 34 k 30. červnu 2011 a je dostupný ve formátu MS Word na 06

7 US GAAP Úpravy testování snížení hodnoty goodwillu Směrnice týkající se snížení hodnoty goodwillu (uvedené v kodifikaci ASC ) byla nově upravena. Podle aktualizace účetního standardu ASU (vydaného radou FASB 15. září 2011) mají účetní jednotky testující goodwill na snížení hodnoty možnost provést jeho kvalitativní hodnocení před samotným kvantitativním výpočtem (určením reálné hodnoty vykazující jednotky). Tato aktualizace nemění způsob výpočtu goodwillu nebo to, jak je goodwill přiřazen k vykazující jednotce, ani nemění požadavek testovat snížení hodnoty goodwillu jednou za rok nebo v průběhu roku, pokud existují určité indikátory snížení hodnoty, ani neobsahuje nové nebo upravené požadavky na zveřejnění. Ale navíc reviduje typy indikátorů a příkladů událostí a okolností, které má účetní jednotka zvážit. Úpravy jsou účinné pro roční a mezitímní testy snížení hodnoty goodwillu prováděné pro finanční roky začínající po 15. prosinci Dřívější používání je povoleno. Stávající požadavky US GAAP V současné době jsou účetní jednotky povinny testovat snížení hodnoty goodwillu ročně, a také v průběhu roku, pokud existují určité události nebo okolnosti, které by naznačovaly, že mohlo dojít ke snížení hodnoty. Test snížení hodnoty se skládá ze dvou kroků: Krok č. 1 Test možného snížení hodnoty Určíme, zda reálná hodnota vykazující jednotky je nižší než její účetní hodnota, včetně goodwillu (za použití vhodné oceňovací techniky, např. metody diskontovaných peněžních toků). Pokud ano, pokračujeme krokem č. 2, pokud ne, další testování snížení hodnoty goodwillu se neprovádí. Krok č. 2 Určení, zda ke snížení hodnoty goodwillu došlo, a výpočet samotného snížení hodnoty Určíme implicitní reálnou hodnotu goodwillu (implied fair value) jako kdyby byla vykazující jednotka pořízena v podnikové kombinaci alokováním reálné hodnoty vykazující jednotky (použité v kroku č. 1) ke všem aktivům a závazkům této vykazující jednotky (včetně všech nevykázaných nehmotných aktiv). Srovnáním implicitní reálné hodnoty 07 goodwillu s účetní hodnotou goodwillu pak určíme, zda ke snížení hodnoty došlo. Úpravy Nově teď mají účetní jednotky možnost provést před výpočtem reálné hodnoty vykazující jednotky (krok č. 1) kvalitativní hodnocení. V rámci kvalitativního hodnocení účetní jednotky určí, zda je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné (tj. pravděpodobnost je více než 50 %), že je reálná hodnota vykazující jednotky nižší než účetní hodnota. Pokud ano, budou postupovat podle kroku č. 1, pokud ne, další testování snížení hodnoty goodwillu se provádět nebude. Kvalitativní hodnocení je dobrovolné (což znamená, že účetní jednotka nebude muset hodnotit kvalitativní faktory, pokud se rozhodne přejít přímo ke kvantitativnímu výpočtu) a tato možnost je nepodmíněná (což znamená, že účetní jednotky mohou znovu provádět kvalitativní hodnocení v jakémkoli následujícím období). Stávající pokyny (ASC C) uvádějí následující příklady (neobsahující všechny možnosti) událostí a okolností, které mohou být v kvalitativním hodnocení posuzovány: a. makroekonomické podmínky, např. zhoršení obecných ekonomických podmínek, omezení přístupu ke kapitálu, kolísání měnových kurzů nebo další vývoj na kapitálových nebo úvěrových trzích, b. průmyslové nebo tržní aspekty, např. zhoršení prostřední, kde účetní jednotka působí, zvýšení konkurenčního prostředí, pokles tržního, regulačního nebo politického vývoje, c. nákladové faktory, např. zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, které má negativní dopad na zisky a peněžní toky, d. celková finanční výkonnost, např. záporné nebo snižující se peněžní toky nebo snížení skutečných nebo plánovaných výnosů, e. jiné relevantní události specifické pro účetní jednotku, např. změny ve vedení, klíčových pracovnících, strategii nebo zákaznících, či soudní spory, f. události ovlivňující složení účetní hodnoty čistých aktiv (např. z důvodu prodeje nebo částečného snížení hodnoty), g. je-li to relevantní, snížení ceny akcií. Účetní jednotky by nově měly zvážit také následující: do jaké míry každá identifikovaná negativní událost nebo okolnost může ovlivnit srovnání reálné hodnoty vykazující jednotky s účetní hodnotou, což znamená, že účetní jednotka může zvážit různé váhy těchto událostí, veškeré pozitivní a zmírňující události a okolnosti, které mohou ovlivnit analýzu, rozdíl mezi současnou hodnotou v běžném období a reálnou hodnotou vykazující jednotky vypočtenou v nejbližším předcházejícím období, faktory v úhrnu žádný jednotlivý fakor není určující událostí, která vyvolá nutnost provést kvantitativní výpočet. Některé praktické otázky ke zvážení: Přestože je výše uvedené hodnocení popsáno jako kvalitativní, předpokládá se, že účetní jednotky budou muset často takové hodnocení podpořit kvantitativními informacemi. Jak je také uvedeno v pokynech, čím více času uplyne od chvíle, kdy účetní jednotka naposledy vypočítala reálnou hodnotu vykazující jednotky, tím složitější může být vyvozování závěru pouze na základě kvalitativního hodnocení příslušných událostí a okolností. Pro jednotky, které v běžném období provádějí odsouhlasení celkové částky reálných hodnot jednotlivých vykazujících jednotek s jejich tržní kapitalizací, může být jednodušší v tomto postupu pokračovat než použít další úsudky o tom, kdy a jak provádět kvalitativní hodnocení, které více než pravděpodobně bude vyžadovat dokumentaci, včetně podpůrné analýzy, na podporu jejich tvrzení. Sbližování s IFRS Tyto úpravy dosud nepřinesly pokrok ve sbližování mezi US GAAP a IFRS. Podle standardu IAS 36 účetní jednotky testují goodwill na snížení hodnoty nejméně jednou ročně prováděním kvantitativního testu, který srovnává reálnou hodnotu penězotvorné jednotky s její účetní hodnotou.

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Romana Pojslová: Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - nadpis

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny ICT zpravodaj Proč uvažovat o podnikové

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika principů Desatero prezentačních chytáků principů Usadil jsem se s lahví Veltlínského k napsání článku na téma prezentace ve statutárních finančních výkazech. Toto

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého České účetnictví IFRS US GAAP

Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého České účetnictví IFRS US GAAP Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Cílem standardu je popsat účtování a zveřejňování zaměstnaneckých požitků. Standard vyžaduje, aby účetní jednotka uznala:

Cílem standardu je popsat účtování a zveřejňování zaměstnaneckých požitků. Standard vyžaduje, aby účetní jednotka uznala: IAS 19 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 19 Zaměstnanecké požitky [Novelizace standardu - odstavci 69 se "každém dalším následném rozvahovém dni" upravuje na "konci každého dalšího účetního období", Odstavce

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Diskuse k materiálu IASB Ověřovací koncept pro pojistné smlouvy (Exposure Draft)

Diskuse k materiálu IASB Ověřovací koncept pro pojistné smlouvy (Exposure Draft) Diskuse k materiálu IASB Ověřovací koncept pro pojistné smlouvy (Exposure Draft) Seminář z aktuárských věd 5.11.2010 Tereza Přecechtělová Imrich Lozsi Agenda diskusního semináře Úvod a cíl semináře Diskuse

Více

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Doručování písemností a elektroodpadová novela Dotace a investiční pobídky

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli. Odložená daň podle IFRS a českých předpisů pro oblast nemovitostí

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli. Odložená daň podle IFRS a českých předpisů pro oblast nemovitostí Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP květen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Odložená daň podle IFRS a českých předpisů pro oblast

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více