Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík"

Transkript

1 cena 39 Kč / ročník 42 Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

2 Milí čtenáři, o peníze jde vždycky až zaprvé. To je známá poučka a dokonce by se dalo říci, že je to už i základní mravní pravidlo naší společnosti. A o peníze jde i v našem časopisu Brána, protože bez nich by neexistoval, jenomže přece jenom poněkud jinak. Tak především, kdo jste si loni Bránu objednali včas, nebyli jste zatíženi zdražením. Kdo jste zachovali počet objednávek anebo jste se vynasnažili získat dalšího objednatele, opět jste nebyli zatíženi nárůstem ceny, která je jinak nezbytná, aby časopis přečkal náročné období ekonomické krize a mohl se dále rozvíjet, oč v redakci usilujeme. Tudíž všem Vám jednotlivým odběratelům, sborům i Radě Církve bratrské děkujeme, že i nadále časopis Brána kupujete, podporujete a čtete. Na oplátku se my redaktoři budeme ze všech sil snažit, abyste měli co číst, abyste se nejen vzdělali, INformovali ale i pobavili a potěšili. No a o peníze jde v prvé řadě i v lednovém vydání, které je tématicky celé zaměřeno na ekonomii. Doslova na ekonomii pro každého čtenáře. Každý si může najít, co ho zajímá, čemu rozumí či naopak nerozumí. Od biblického pohledu, přes odborné rozhovory o hospodaření společnosti i našich domácností, až po ekonomii církve. O peníze jde skutečně až zaprvé, ale je-li nad naším hodnotovým žebříčkem Pán Bůh, nemusíme se peněz bát. Můžeme je mít i dokonce rádi, když se dostatečně budeme bát Hospodina, milovat Ho z celého srdce a bližního svého jako peněženku svou. Ale nakonec nejde jen o peníze. Proto můžeme kromě ekonomických článků v lednovém čísle objevovat staré i nové rubriky. Např. seriál Z lékařského hlediska, ve kterém se budeme seznamovat s lékaři a medicínou, dále rubriku Forte, ve které budeme představovat všemožná hudební seskupení a na zadní straně si povšimněme rubriky Architektura. Autoři Pavel Vaněček a Jan Hlaváč nás budou po dva roky provázet církevními stavbami od jejich prvopočátků. No a v těchto rubrikách, jakož i v mnohých jiných, není o penězích ani slovo. z obsahu: SLOVO 3 Cestovní pas: Já jsem s tebou Pavel Škrobák ROZHOVOR 6 Historik musí psát Jindra Jarošová TÉMA 10 Ekonomie pro každého Jan Valeš ml. a kolektiv PŘÍBĚH 22 Arjana Arjana Shameti DO PÍSMA 24 Co znamená vydat satanu Karel Taschner OZVĚNY DOBY 26 Ve jménu socialismu ZE SBORŮ 30 Pohádkový les Tereza Pýtrová K DISKUSI 30 Granty SERIÁL - Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA 34 Lidský a Boží rentgen Darka Kučerová POST SCRIPTUM 38 Apokalypsa Jana Šrámková připravujeme: TÉMA Vina a odpuštění Jaro Křivohlavý

3 Cestovní pas: Já jsem s tebou Genesis 28 Začátek kalendářního roku je jako začátek cesty. Bude to cesta, na které nevíme, co všechno nás potká. Máme o ní nějaké představy a očekávání, klademe si cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Někoho čeká konec školy, jiného svatba. Někdo se bude radovat z narození potomka, jiný najde konečně práci, další se bude stěhovat do nového bytu, domu atd. Ovšem přijdou i věci nečekané. Nemoci, trápení, zklamání, ztráty. Pro někoho dokonce r bude rokem posledním. Jaký bude náš další život, to nikdo z nás neví. To, do čeho vstupujeme, je z velké části tajemstvím, cestou do neznáma, ale současně cestou naděje, očekávání a nových příležitostí a možností. Příprava na cestu Na cestu se většinou připravujeme. Na kratší cestu bereme jen drobnosti, ale pokud odjíždíme na delší časové období, pak chystáme celý kufr věcí. Ale to nejdůležitější co potřebujeme, jsou doklady. Občanský, řidičský průkaz, pojištění, doklady od auta. Na cestu do daleké ciziny je nutný pas, někde i vízum, povolení ke vstupu. A samozřejmě to musí být platné doklady. Ty dávají cestujícímu jistotu a potřebný klid na cestě. V našem biblickém vyprávění Jákob odchází z domova na dalekou cestu. V podstatě musí utíkat, neboť mu hrozí pomsta jeho bratra, kterého připravil o prvorozenství a požehnání s tím spojené. Na cestu se nestačil ani pořádně připravit, i s rodiči se loučí ve spěchu. I to otcovo požehnání je velmi stručné, i když důležité a patřilo do výbavy syna na cestu. Ale strachu to Jákoba nezbavilo. To poznáváme podle toho, kde a jak si ustlal první noc mimo domov. Strach sice popohnal jeho nohy (první den zvládl asi 100 km), ale strach není dobrý průvodce a ani dobrý rádce. Jákob ví, že potřebuje upokojení a pomoc. A hned tu první noc mimo domov má sen a v něm se mu zjevuje Hospodin s ujištěním: Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Setkání s Hospodinem zbavuje Jákoba nejistoty a strachu. Boží slib je tím nejdůležitějším, je jakýmsi pomyslným Božím razítkem v Jákobově cestovním pasu. Teprve teď je Jákob připraven na cestu, nejen do Cháran, ale i do dalšího života. Boží milost na cestě Okolnosti, za kterých se Bůh Jákobovi zjevuje a dává mu sliby, jsou pro mnohé překvapením. Čím si to Jákob zasloužil? Přece ten, kdo lstivě oklame svého bratra i otce, se oprávněně musí obávat trestu. Alespoň tak si to myslí každý, kdo jen trochu má smysl pro spravedlnost. Ale ruku na srdce, kdo z lidí by obstál, kdyby Bůh po každé naší chybě a hříchu,

4 Dnes začíná zas nový rok. Kam povede náš první krok? My s důvěrou a pokorou jdem k tobě, Pane. Buď jako dosud s každým z nás a svoji věrnost prokaž zas. My s důvěrou a pokorou prosíme tě, Pane. Daniel Henych dal průchod své spravedlnosti? Všichni se přece dopouštíme chyb a přehmatů. Dokonce i podobných lstivostí, jako Jákob, abychom si ulehčili život. Jen si vzpomeňme kolik chyb, kompromisů, kolik selhání bylo jen v tom loňském roce. A kolik neochoty k oběti, kolik nelásky vůči lidem se i při mně projevilo a kolik sobeckých rozhodnutí jsem udělal. V tomto směru nejsme nikdo lepší než Jákob. Všechny nás pronásleduje hřích minulosti a strach z jeho následků v budoucnosti. Na cestu životem potřebujeme upokojení, posilu a pomoc. Život totiž přináší nejedno překvapení, nové události, neznámé věci. Napětí, očekávání, obavy, nervozita, to bývají pocity před dlouhou cestou, ale také na počátku nového období. Proto i my potřebujeme jako Jákob podobné razítko. Jsme závislí, stejně jako Jákob, na Boží lásce a milosti. Bůh znal velmi dobře Jákoba, věděl o jeho úskočnosti, ale také o jeho touze po požehnání. Věděl, že Jákob nemyslí jen na sebe. Vždyť prvorozenství a požehnání se dotkne především generace, která přijde po Jákobovi. Proto Bůh pozvedá Jákoba, zaslibuje svou přítomnost a zbavuje ho strachu. A že Pavel Škrobák (54) od r kazatel CB ve Vsetíně a 2004 ve Zlíně ženatý, s manželkou Věrou mají tři děti a dva vnuky se nemýlil, to se ukázalo později při Jákobově zápasu v Peniel (Gen. 32,25nn). Bůh dobře zná i každého z nás. Zná naše úmysly, plány, nejskrytější motivy, zná nás lépe než my sami. Dokonce počítá i z našimi chybami, ví o našich charakterových vadách, o našich slabostech, o našem sklonu k hříchu, (..., který se nás tak snadno přichytí... Žd 12, 1), ale to mu nebrání, aby nás miloval, aby nám pomáhal svými sliby, aby nás pozvedal svým slovem, aby nás volal k pokání a víře, stejně jako kdysi Jákoba. Však svou věrnost v lásce a ve svých slibech, nám Bůh prokázal, když poslal na svět a pak i vydal na smrt, svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista (Jan 3,16). Cesta má cíl Každá cesta, na kterou se vydáváme, vede k nějakému cíli. A není to jedno, k jakému cíli směřujeme. Cesta mnohých lidí míří do neznáma, do nejistoty, jako by neměla žádný cíl. Jákobova cesta byla i nebyla cestou do neznáma. I když nevěděl, co všechno ho čeká, věděl, kam jde a proč tam jde. Šel ke strýci Lábanovi a šel si najít nevěstu, podle přání rodičů. A měl i další plány a naděje s nimi spojené. Při setkání s Bohem to vyjádřil z pohledu dnešního člověka velmi skromně: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem (20-21). Je to velmi podobné tomu, co radí apoštol Pavel (1Tim 6,6-8). Ale to byl směr a cíl Jákobovy cesty cesty vstříc Božímu požehnání. A tak i my jsme na prahu nového roku zváni vstoupit s odvahou víry do Boží náruče. Na cestu si každý, kdo upřímně a opravdově hledá Boží tvář, kdo chce, aby mu Hospodin byl Bohem, může vírou přivlastnit Jákobův cestovní pas : Hle, já jsem s tebou. Boží slib, který zbavuje strachu z minulosti a nejistoty z budoucnosti. V Ježíši Kristu Bůh každému člověku nabízí lásku a přítomnost. Je to příležitost, aby začalo něco zcela nového. Je to šance přestat spoléhat na své vlastní plány a cíle. Nemyslet jen na sebe, jak si to letos užiji, ale využít svěřený čas života pro budoucnost našich dětí, Božího lidu, Božího království. Nechme se vtáhnout, zkusme opravdově vstoupit do Jákobova příběhu. Tím pravým cílem v životě není jen mít Boží požehnání, ale také stát se požehnaným. PaVel škrobák 4

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 PF 2010 Všem čtenářům časopisu Brána posíláme pohlednici z prosincového jednání redakční rady, které se konalo v zasedací místnosti rekreačního střediska Rady Církve bratrské na Kajmanských ostrovech. Žel pro přemíru práce na koupání nezbylo mnoho času. Zleva v první řadě sedí: Jana Šrámková, Jana Matulíková, Daniela Sedláčková a Anna Chrásková. Vzadu stojí zleva: Karel Fojtík, Matěj Hájek, Miloš Hejzlar, Bronislav Matulík, Jiří Sedláček a Ondřej Košťák. (Foto: Lydie Boszczyková) redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 1/2010, ročník Bratrské rodiny 42, Českobratrské rodiny 68 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Anna Chrásková, Ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, Jiří Sedláček, PhDr. Daniela Sedláčková, Jana Šrámková, MgA., Ing. Karel Fojtík j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODeX o.p.s. IČ ev. č. MKČR: e 5080 ISSn X Tisk: GRAFOTeCHnA PRInT, s.r.o. Praha objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. 5

6 Lidé si dnes málo uvědomují, jakým zázrakem je nejen slovo, ale už samotná abeceda. Je to podle mého ten největší vynález v dějinách, umožňuje nám předávat vědomosti z generace na generaci. Historik musí psát rozhovor s Jindrou Jarošovou, autorkou knih Svatí kacíři a Via lucis nejen o bratřích ze Soluně a o Heleně Kellerové Jak jste se dostala k rozhlasu? Když jsem působila ve Zdravotnických novinách, zaujala mě postava zakladatele Mezinárodního červeného kříže Henri Dunanta a nakonec jsem o něm shromáždila tolik materiálu, že jsem o něm napsala rozhlasovou hru Snílek. S hotovým textem jsem se vydala do rozhlasu a na vrátnici se zeptala, komu bych to mohla ukázat. Pobaveně zavolali dramaturgyni Leu Slámovou, té jsem hru předala a ona mi za tři dny zatelefonovala, že ji bere, a abych se přišla domluvit na obsazení herců. Hlavní roli hrál Viktor Preis a dokonce i maličké štěky hráli takoví mistři jako např. Miroslav Moravec. Z prvního natáčení jsem odcházela s pocitem, že musím pracovat v rozhlase, jinak umřu. A pár týdnů po premiéře už jsem tam pracovala. PhDr. Jindra Jarošová (62) absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (historie, čeština). Mezi její zájmy patří Starý Egypt a egyptologie (popularizace práce našich egyptologů v Abúsíru) a literární tvorba: rozhlasové hry (Snílek, Přísahám), historie (Knihy svěcenců), literatura faktu (Via lucis, Svatí kacíři). V Českém rozhlase 2 - Praha působila od r. 1982, nyní už pro rozhlas pracuje jako externistka v Redakci slovesného vysílání (historie a kultura). V posledních třech letech připravovala populárně - vědecký magazínu Meteor. Dříve pracovala 7 let jako historik v Malé pevnosti Terezín (dějiny 2. světové války) a 4 roky v redakci Zdravotnických novin (dějiny medicíny). Cesta do rozhlasu vedla přes historii a literaturu, co vás přimělo studovat právě tyto obory? K historii mě paradoxně přivedla astronomie. Studovala jsem matematicko-fyzikální gymnázium a navštěvovala v planetáriu astronomický kroužek. Tam nám jednou v předvečer Vánoc udělali astronomickou besídku. Každému z nás dali úryvek z nějaké prastaré kroniky, přičemž všechny ukázky byly datovány stylem stalo se tři dny po zatmění slunce nebo stalo se dva dny po konjunkci toho a toho A naším úkolem bylo situaci na umělé obloze nasimulovat a určit, kdy se to stalo. Pro všechny to byla skvělá zábava, ale pro mě to byla osudová výhybka, která mě z astronomie přesměrovala k dějinám a nikdy jsem toho nelitovala. K literatuře jsem žádnou cestu hledat nemusela. Bydlela jsem s rodiči v malém bytě, kde nebylo skoro nic než tři postele a knihy. Od malička jsem byla díky knihám posedlá příběhy. Na dědečcích a babičkách jsem vyzvídala, jaké to bylo, když byli malí atp. Oni vyprávěli a já si všechno zapisovala. Někdo prostě sbírá známky, já sbírala příběhy. A co vás přivedlo k publikování? Měla jsme to ulehčené tím, že jsem studovala právě historii. Každý historik má psaní přímo v popisu práce. Kdyby jenom bádal a nenapsal, co objevil, nemělo by to smysl. Takže historik, ať chce nebo nechce, musí od prvního semestru filosofické fakulty psát. No a já jsem psala vždycky ráda. 6

7 Musím přiznat, byl to zážitek, vědět, že jsem první člověk od 16. století, který s tím pracuje. Patrně nejznámější historické knihy, které jste napsala, jsou Svatí kacíři a Via lucis. Dva rozdílné příběhy, pojednávající o nutnosti dorozumět se. Proč se podle vás lidé nemohou dorozumět, třebaže mluví stejným jazykem a mohou se slyšet? Až tohle někdo objeví, tak zaznějí všechny zvony světa. Ale řeknu vám k tomu jednu historku. Když jsem jezdila s mikrofonem za našimi egyptology, setkávala jsem se tam i s jejich egyptskými dělníky a často jsem se s nimi dávala do řeči. A přestože oni neuměli slovo česky a já slovo arabsky, báječně jsme si rozuměli a rozcházeli jsme se jako přátelé. Čili, ten jazyk je sice důležitý, ale hlavní je ochota se domluvit. A pokud se obě strany domluvit nechtějí, nepomůže jim, ani kdyby znaly všechny jazyky, co jich je. Foto Bronislav Matulík Která byla vaše první kniha? Byla to diplomová práce o Antonínu Brusovi z Mohelnice, prvním pražském arcibiskupovi po husitské revoluci. Byl to kluk z Moravy, a také zpovědník a přítel císaře Ferdinanda I. Císař ho mj. vyslal jako svého zástupce na Tridentský koncil. Brus je nesmírně zajímavá osobnost a ráda bych se k němu jednou vrátila. Tehdy jsem zpracovávala jeho světící knihy a byla jsem prvním historikem, který je studoval. Čím si vás získali Konstantin s Metodějem, oni Svatí kacíři, co vás na nich tak fascinuje? Když jsem se hlásila na filosofickou fakultu, při přijímacích zkouškách jsem dostala otázku: Velká Morava a Konstantin a Metoděj. Ale tím to nezačalo. Začalo to tady v rozhlase. Pokud šlo o pořady, týkající se historie, většinou spadly na mě. A když po revoluci přišel svátek Konstantina a Metoděje, dostala jsem za úkol udělat na 5. července čtyřhodinové Dobré jitro na téma Konstantin a Metoděj. Ale ouha, nebylo odkud opisovat. Existovala sice spousta archeologických studií, ale knihu příběhů o lidských osudech jsem nenašla. A tak jsem si řekla, že bych ji mohla napsat. Po šesti letech z toho byli Svatí kacíři. Je to ovšem více portrét doby, ve které

8 žili, nežli portrét těchto dvou mužů. Co by asi řekli na to, že jsou patrony Evropy? Ve své knize líčíte nejen příběh soluňských bratří, ale také brutální politiku raně křesťanského světa. Jak se vyrovnáváte s násilnou christianizací Evropy? Vyrovnávám se s tím jako historik. Určitě snadněji než lidé, kteří to tenkrát museli žít. Ale řeknu to ještě jinak, doba je vlastně pořád stejná a já mám pocit, že každá doktrína, politická či náboženská, která si dá do vínku ambice na světovládu, dříve nebo později sáhne k násilí. Což u osvícenějších osobností budilo už v tom 9. století odpor. A byli to právě Konstantin a Metoděj, kteří na naši Moravu místo meče zcela programově přinesli písmo a excelentní vzdělanost. V tom vidím jejich dějinnou velikost. Mnohokrát ve Svatých kacířích zdůrazňujete Konstantinovu genialitu a výjimečnost. Můžete nám jej více přiblížit? Konstantin je osobnost, před kterou se hluboce skláním. Přiblížím vám jeho lidskou stránku přes jednu příhodu. Konstantin na císařské univerzitě studoval mimo jiné i hudbu. Zdá se, že byl nejen skvělý lingvista, ale také skvělý hudebník. Říká se, že lidé s dobrým hudebním sluchem se snadno učí cizí jazyky. Konstantin je ukázkou, že to tak je. Víme, že komponoval ještě dříve, než přišel na Velkou Moravu. Na Krymu např. složil ódu na ostatky sv. Klimenta. Na Moravě pak našel zpěvné prostředí, takže své žáky učil patrně muzice i skladbě. A když potom v Římě zemřel, jeho čerstvě vysvěcení žáci mu na místě složili pohřební chorál, ve kterém se na něj obracejí kaskádou básnických oslovení. A mě nesmírně dojalo, když ho na jednom místě oslovují Vlaštovičko švitořivá. Mně to jasně říká, jaký k němu měli vztah Geniální byl nejen Konstantin, ale také Helena Kellerová, hlavní postava vaší druhé nejznámější knihy Via lucis. Jak jste se dostala k jejímu neuvěřitelnému příběhu? Zcela prozaicky jsem hledala cosi v naučném slovníku. Bylo to od písmene K a jak jsem očima jela po stránce, něco mě nahoře zaujalo. Vrátila jsem se, a tam byla dvouřádková noticka: Kellerová Helena, hluchoslepá Američanka, spisovatelka, filosofka plus data, nic víc. Od té chvíle jsem začala shromažďovat všechny materiály o Heleně Kellerové, až z toho byla knížka. Jak je vůbec možné, aby se slepý a hluchý člověk naučil užívat stejných slov, která užívají zdraví lidé pro abstraktní pojmy? Ze začátku Helena vůbec netušila, že něco jako řeč a jazyk existuje. A že se mluví hlasem, který ona nikdy neuslyší! V jejím životě bylo tolik problémů, které vypadaly nepřekonatelně, že to skutečně vypadá jako zázrak, že se naučila rozumět. Rozhodující bylo, že se sešly mimořádně geniální učitelka s mimořádně geniální žačkou. A společně byly schopny bariéru slepoty a hluchoty překonat. Mimochodem, když se setkaly, bylo Helence sedm a její učitelce, slečně Sullivanové, pouhých 21 let! Anna Sullivanová začala samozřejmě s naprosto konkrétními věcmi, které malá Helenka brala denně do ruky a jejichž účel znala. Šlo o to, aby pochopila, že každá věc má své pojmenování. Ale naučit se abstraktní slova, to je pro člověka, který neslyší a nevidí, obrovský problém. A tady projevila slečna Sullivanová mimořádný pedagogický talent, když Heleně ona abstraktní slova předkládala znovu a znovu a v tolika souvislostech, že Helenka si z toho množství příkladů nakonec vypreparovala ten obecnější pojem. Prvním takovým slovem bylo anglické love, tedy láska či milovat. Když slečna Sullivanová dostala od Helenky dárkem hrst kytiček, poděkovala jí a hmatovou abecedou na dlaň jí řekla: Miluji Helenu. A Helena se ptala, co je to love? A teď přišel ten problém. Začala se ptát: Je to to teplo, které přichází ze shora? Není. Jsou to ty kytičky? Nejsou. Pořád slyšela, co to není a tím si pojem láska vymezovala. Až teprve při jedné příležitosti, kdy Helena měla svraštělé čelo úsilím, jak přemýšlela, slečna Sullivanová se jejího čela dotkla a pak jí vyťukala do dlaně Mysli! Tehdy Helena pochopila, že ono Mysli je to, co se jí odehrává v hlavě. A v tu ránu porozuměla i slovíčku love. Pochopila, že jsou na světě věci, na které si nelze sáhnout, ale ony přesto existují. Nebýt těch druhých, nebyli by ti první, nemáte někdy pocit, že Metoděj je tak trochu ve stínu Konstantina, a slečna Sullivanová tak trochu se stínu Heleny Kellerové? A přece to byla ona, kdo hluché a slepé dívce zprostředkoval komunikaci se světem. Dotkl jste se velice závažného fenoménu a netýká se jen tohoto příběhu. Mohli bychom třeba mluvit o Janu Husovi a Jeronýmu Pražském, o Janu Palachovi a Janu Zajíci. Fenomény toho druhého jsou

9 samozřejmě historicky velmi zajímavé, ale pro mě jsou Jeroným Pražský a Jan Zajíc stejní velikáni jako Jan Hus a Jan Palach. Řekla bych ale, že mezi Konstantinem a Metodějem nic takového jako ten první a ten druhý nebylo. Spíš to tak možná vypadá v učebnicích. Dokonce si nejsem úplně jistá, jak by to dopadlo, kdyby byl jako první zemřel starší Metoděj. Zvládl by Konstantin následnou práci sám? Ani trošku ho nechci podceňovat, jeho genialitu ctím, ale byl to vědec, filozof, učenec, básník, teolog Tím dříčem a manažerem celé mise byl ale Metoděj, právník, který měl za sebou deset let skutečného vládnutí. On byl ten praktik, voják, organizátor, to on znal svět politiky zblízka a nedělal si o něm sebemenší iluze Kromě toho Konstantin by při svém zdraví patrně tři roky tvrdého vězení nepřežil. Takže já jsem nikdy necítila, že by Metoděj byl ten druhý. A stejně tak to platí pro slečnu Sullivanovou. Faktem je, že pouto, které vzniklo mezi Annou Sullivanovou a Helenou Kellerovou, bylo naprosto nevídané. Skoro se mi zdá, že psychologicky žily jako siamská dvojčata. Takže zázrakem je i to, že mezi nimi nikdy za půl století nevypukla ponorková nemoc. I díky tomu společně dokázaly proměnit Helenčin handicap v nesmrtelnost. Z knihy Via lucis vyplývá téměř až samozřejmá víra ženy, která Boha přirozeně nikdy vidět ani slyšet nemohla. Jak k tomu došlo? Helena měla přes své postižení štěstí, že měla bohaté a známé rodiče, takže byla už od dětství celebritou, zajímali se o ni novináři, setkávala se se spoustou pozoruhodných lidí a osobností. Jednou z nich byl biskup Brooks, který jí velmi přijatelným způsobem vysvětloval složité otázky víry. Byl pro ni velikým povzbuzením. Helena po sobě zanechala jednu větu, která dává tušit, jak se dostala ke své víře. Víme, že pak denně četla Bibli. Byla to věta: To, co je opravdu důležité, to nevidíme ani neslyšíme, to cítíme srdcem. Helena musela tuto větu přijmout velice vděčně, protože tím přestala být vyčleňována od toho nejdůležitějšího. Děkuji za rozhovor. Ptal se Bronislav Matulík

10 Ilustrace Ondřej Košťák 10 leden-2010.indd :55:40

11 O hospodaření v Bibli s ředitelem Evangelikálního teologického semináře Mgr. Janem Valešem ml. Nejen, že se v Bibli objevuje slovo oikonomia (od kterého je odvozeno slovo ekonomie), ale také v teologickém jazyce existuje termín Boží ekonomie nebo ekonomie spásy. Boží ekonomie Významným biblickým textem je 1Tm 1,3-4: Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili první výplaty, ale především den, kdy v pokání přijme vklad Ducha svatého. Tento vklad jej nezatíží dluhem, naopak při jeho náležitém využití povede ke dráze věřitele, který má z čeho dávat a je mu vlastně jedno, zda mu to druzí vracejí (sr. L 6,30). Následující řádky o penězích píši s milou vzpomínkou na věřící v karlovarském sboru, kteří mi jako svému kazateli pomáhali objevovat biblické principy v této důležité životní oblasti. Myslet ekonomicky je hojně používaný imperativ dnešní doby. Znamená to moudře hospodařit, správně investovat, neutrácet za nepodstatné věci... a to nejen ve svých domácnostech, ale i v církvi. Poučme se z pohledů ekonomů i Toho, kterému patří celá země se vším, co je na ní. odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. (studijní překlad) Podobně v epištole do Efezu Pavel píše o Boží ekonomii (verše 1,10 a také 3,2 a 9). Základním významem slova oikonomos je člověk pověřený správou domácnosti, která zahrnuje služebnictvo, zvířata, dílnu nebo hospodářství. Např. v Ga 4,2 je řeč o správcích, kteří mají na starost výchovu nezletilých dětí. A když apoštol mluví o Boží ekonomii, týká se to toho, jak Bůh řeší situaci hříšného člověka a zla. Pozornost ekonoma je soustředěna na to podstatné, čemu ostatní věci a okolnosti slouží. Nejde tedy výhradně o hmotné zabezpečení, pozornost ekonoma je soustředěna na to podstatné, čemu ostatní věci a okolnosti slouží. Tak Bůh připravil v pravý okamžik plnost všeho v Kristu. Pohledem Boží ekonomie je důležitým okamžikem v životě člověka nejen den Vlastnictví Všechno naše patří Bohu! Přikázáním Nepokradeš! Bůh vyhlásil existenci soukromého majetku. Přesto Boží slovo učí jasně: Celá země se vším, co je na ní, patří Bohu. Vmete to Mojžíš do tváře faraonovi (Ex 9,29), připomíná to Bůh Izraelcům před vstupem do zaslíbené země (Lv 25,23, Dt 10,14), apoštolé to dosvědčují těmito slovy: Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. (1K 3,21-23 ČEP) Biblický postoj nelpění vystihují Jobova slova: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. (Job 1,21) Je na místě si položit otázky: Jak a kdy jsem naposledy Bohu vyjádřil, že všechno mé je vlastně jeho? Jak Bůh zkouší člověka, zda nezapomněl, že všechno patří Bohu? (Dt kap. 8) 11

12 Živobytí Bůh dává své dary potřebné k životu! Když jsem se ekonomicky osamostatňoval od svých rodičů, docela jsem si lámal hlavu nad tím, jak spojit důvěru v Boží péči s rolí muže jako živitele rodiny. Někdo z čtenářů se možná pozastaví nad tím, že by Bůh měl pečovat o naše živobytí. Já to však doma viděl na vlastní oči a s takovou Boží péčí jsem vyrůstal! Vím, že to tak je. Čtěte Ježíšova slova v Mt 6, Ale jak to skloubit s rolí živitele? Dnes to již nevnímám jako rozpor. Vidím Boží péči ve způsobu, jakým stvořil přírodu. Je to tak prosté stačí ve správnou chvíli zasadit správné plodiny a než se rok s rokem sejde, je dostatek potravy! Zemědělství mi zůstává vzorem rovnováhy: Je třeba se starat, plánovat a chystat, na druhou stranu sebevětší ustaraností zemědělec nesníží rizika neúrody; nakonec však je závislý na tom, co není v jeho moci, především na schopnosti růstu a plození. A lidskou společnost stvořil Bůh tak, že ten umí to a ten zas ono. Nikdo neumí vše. Musíme si navzájem sloužit. A právem jsou služby stále rostoucím ekonomickým sektorem. Biblická výzva v Mt 6 směřuje k tomu, abychom jako moudří hospodáři rozlišili ty nejdůležitější otázky od prostředků nebo okolností. Bůh slibuje svou péči tomu, kdo ví, co je důležité spravedlnost a Boží kralování. Otázky hmotného zaopatření nám nemají dělat vrásky, tak podstatné nejsou. Potkávám poměrně hodně svých vrstevníků třicátníků, kteří velký díl času a životní energie podřídili dojmu, že slušný život se dá žít jen ve vlastním bydlení. Hrbí se před hypotékou, odkládají děti, riskují zdraví a utrácejí za pojištění proti neschopnosti splácet. Církev bratrská je církví střední třídy s typickými problémy lidí, kteří nejsou chudí a nestrádají, ale zároveň často nejsou spokojeni s tím, co mají. Přitom spokojenost neodvisí od toho, co mám: Naučil jsem se být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. (Fp 4,11-12, Bible 21) Vidíme zde spokojenost s hladem a uskromněním stejně jako spokojenost s nadbytkem. Je jasné, že se to Pavel musel učit Ježíšův následovník na jedné straně soustředí svou pozornost na podstatné otázky (Boží panování, spravedlnost), takže otázky hmotného zajištění musí jít na druhou kolej. Na druhé straně Boží péče se neprojevuje trvalým nadbytkem, učí nás být spokojení v nadbytku i v hladu. Co všechno je díky Bohu mé? Co jsou skutečně důležité otázky mého života? Jak se projeví to, že v důvěře Bohu nechám hmotné zajištění na druhé koleji? Kteří lidé v mém okolí jsou spokojení? A jak se to naučili? Hospodaření majetek se může stát dobrým nástrojem oslavy Boha! Podle Písma lze Bohu darovat různými cestami. Např. oběti se Bohu dávají jejich znehodnocením (1Let 11,15-19), ale také společným jídlem (oběť pokojná). Podle Přísloví 19,17 lze Bohu poslat část svého majetku přes potřebné. Je bezpochyby, že Ježíš uměl ocenit dobrou investici (Mt 25,14-30), proto bychom měli spíše investovat, než utrácet. Nejdůležitější přikázání je milovat Boha vším, mimo jiné vší svou silou, kterou si v tuto chvíli dovolím vyložit jako vším svým vlivem a možnostmi. Myslím, že tato příležitost stojí za to zkusit Boha oslavit tím, co máme. Nakládání s majetkem je příležitostí k oslavě Boha, a to nejen cestou dobrých investic, ale také příkladnou správou. Církev má být místem dobrého hospodaření nejen s financemi: V tomto smyslu čteme i apoštolskou výzvu být dobrými ekonomy: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1Pt 4,10 ČEP) V dobrém nakládání s majetkem nám brání naše závislosti, zvláště ty drahé jako je gamblerství nebo drogy. Neztrácejme čas a vyhledejme pomoc. Boží milost je velká, on je štědrý dává plnými hrstmi tomu, kdo je připravený brát, byť právě teď nemá nic (L 6,37-38). Nebojme se vyhledat zkušené a kvalifikované lidi, skrze které nám Bůh pomůže žít ve svobodě. Dávání blahoslavenější dáti než bráti! Uvedený Ježíšův výrok vzpomenutý apoštolem Pavlem zaznamenal dějepisec Lukáš ve Sk 20,35. Bůh je velmi štědrý dárce a je tak velkou inspirací svému stvoření. Dávání je přirozenou součástí vztahu k majetku a penězům. Zvláště máme pamatovat na potřebné. V Bibli se mluví o almužnách, darech potřebným (Mt 6,2-4, L 14,7-14). Mojžíšův zákon pamatuje i na makroekonomická opatření (např. desátky třetího roku, Dt 26,12nn). Dnes je to složitá otázka, neboť není tak docela jasné, kdo je potřebný nebo jaké jsou hranice milosrdenství. Doporučuji Jubilee Centre (www.jubilee-centre.org), jehož podněty k uplatňování Božích principů ve společnosti představil také v ČR Chris Wright na teologické konferenci v roce Dále se v Bibli mluví o desátkách. Ve Starém zákoně 12

13 Foto archiv se jedná o desetinu úrody, dobytka a ovoce, což se dnes dá přirovnat k movitému majetku. Přinášejí se jednou ročně do Jeruzaléma jako zdroj obživy léviovcům, kteří desetinu z nich předají áronovcům. Každý třetí rok patří desátky nejchudším. Dnešní obdoba desátků je osvědčený způsob, jak získat moudrý vztah k majetku. Jeden člověk změnil můj pohled na dávání. Jmenuje se Mirek a je kazatelem jednoho živého a laskavého sboru. Bral jsem dávání jako běžnou součást života. Na něm jsem uviděl, že dávání je především radost. Při dávání si uvědomuji, že sám mám dostatek, protože mám štědrého Pána. Jemu mohu důvěřovat a v důvěře jemu dávat to, co právě mám. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2K 9,8 ČEP) Dávat znamená přijímat, přijímat znamená záviset na Bohu, záviset na Bohu znamená být spokojený a mít z čeho dávat. Daří se mi dávat i přijímat? Známe na vlastní kůži radost z dávání? Možná nemáme z čeho dávat prosme Boha, aby se nad naší situací ustrnul a obdaroval nás svou milostí, takže budeme mít z čeho dávat. Pro radost lidskému srdci Když je řeč o financích a všem, co lze za peníze pořídit, je třeba zmínit další důležitý pilíř biblického učení Bůh dává krásné a milé věci pro radost lidskému srdci. Moudrý kazatel za tyto užitečné věci považuje např. jídlo a pití (Kaz 3,12-13). Žalmista vedle chleba děkuje dokonce i za návykovou látku, jakou je víno (Ž 104,13-15). Stvořitele tohoto nádherného světa určitě nepotěší ten, komu nic z toho nestačí k radosti! Co víc potřebuji k radosti? Příklady jídla i vína ukazují, že je to také otázka správné míry. Výstrahy V nejistých dobách si připomínejme: Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: Nezanechám tě, ani tě neopustím. (Žd 13,5, studijní překlad) Následující tvrzení berme jako fakt, prostě je to tak: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. (Mt 6,24 ČEP) Naslouchejme pozorně každému slůvku moudré výzvy apoštola, zvláště nejdůležitější závěrečné větě: Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Mámeli jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. (1Tm 6,6-11 ČEP) Do vážné situace posledních dní Ježíš směřuje toto varování: Dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o (tento) život, a ten den by na vás přišel nečekaně. (L 21,34, Bible 21) Připomněli jsme si, že naše vlastnictví věcí nevylučuje Boží vlastnictví všeho včetně nás samých. To je důležité východisko pro naši starost o živobytí, která se nemá zvrhnout v ustaranost. Zdravý postoj k živobytí a majetku se projevuje dobrými investicemi, správou a dáváním, které dělá Bohu čest. Radost z dávání může být veliká, ale je také radost z užívání dobrých darů. Důrazná varování odpovídají důležitosti, jakou Bible financím připisuje. Víra v živého Boha, o kterém svědčí Bible, může člověka osvobodit i v hmotných otázkách objevujeme Boží péči, učíme se důvěřovat, rosteme v radosti z dávání i z užívání dobrých věcí. Tím se vracíme k myšlenkám z úvodu Bůh ve své ekonomii soustředí pozornost na ty nejpodstatnější otázky světa. Bohu patří díky za to, že radost lidí považuje za podstatnou otázku. Nebuďte ustaraní Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,25-34) Jan Valeš 13

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Proč potřebujeme chodit do kostela?

Proč potřebujeme chodit do kostela? Farnost ravodaj S novým rokem přichází i nový Farní zpravodaj. Bude vycházet častěji, vždy začátkem každého měsíce, o letních prázdninách vyjde pouze jedno číslo. Důležitou změnou je i to, že nyní je farní

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA

DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA DVA ZPŮSOBY VÍRY VSTUPNÍ SLOVA Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte ve známost jeho skutky, zpívejte mu žalmy, přemýšlejte o všech jeho činech, označte se jeho svatým jménem, ať se

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více