TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2011 Číslo 6 Ročník XXI Po několikaletém úsilí se podařilo zahájit nutnou rekonstrukci Nového města. V této ulici obtěžoval občany hluk z dopravy, časté poruchy vodovodu a kanalizace, časté překopy a provizorní úpravy povrchu vozovky. Rekonstrukcí živičnou úpravou povrchu se sníží hlučnost, poteče voda s dostatečným tlakem, rodinné domky bude možno napojit na plyn, čímž se zlepší ovzduší ve městě. Zahájení stavby bránil nedostatek finančních prostředků. V tomto období nám pomohlo předplacení nájemného od ČEVAKU za vodohospodářský majetek, který provozují, úhrada za rozvod plynu v obci Rejta a financování plynovodu včetně přípojek po hranice nemovitostí firmou E. ON. Celkové náklady na tuto stavbu činí 40,62 mil. Kč, z toho hradí město 28,50 mil. Kč, Jihočeský kraj hradí náklady na komunikaci 12,13 mil. Kč včetně DPH. Ve výběrovém řízení, kde předložilo nabídku 15 firem (v užším výběru 5) předložila nejvýhodnější nabídku firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Stavba je rozdělena na dvě etapy - I. od Žižkova náměstí po odbočku do ulice Budovatelská, II. etapa pokračuje ke křižovatce s Budovatelskou ulicí u pily. Dle rámcového orientačního harmonogramu výstavby byly stanoveny tyto orientační termíny: I. etapa - kanalizace včetně přípojek do konce července, vodovod - hlavní řad do poloviny srpna, vodovodní přípojky od konce srpna do konce září, plynovod včetně přípojek od konce července do konce srpna. Od poloviny měsíce září budou následovat telefonní rozvody, veřejné osvětlení, chodníky a zeleň a komunikace bez konečné obrusné vrstvy s ukončením v začátku REKONSTRUKCE ULICE NOVÉ MĚSTO ZAHÁJENA listopadu. Práce na druhé etapě budou zahájeny v posledním červencovém týdnu výstavbou kanalizace, od poloviny září bude probíhat stavba vodovodu a plynovodu včetně přípojek s dokončením počátkem listopadu, do poloviny prosince budou probíhat práce na vodovodních přípojkách. Nikdo neví, jaká bude zima, proto se počítá s přerušením prací do začátku března V jarních měsících budou prováděny práce na přeložce telekomunikačních sítí, veřejném osvětlení, místním rozhlasu, chodnících a osázení zeleně. Celá stavba, včetně pokládky obrusné vrstvy komunikace musí být dokončena tak, aby byl dodržen konečný termín červen foto: F. Slípka Důležité je, aby do termínu pokládky plynového rozvodu, kdy souběžně s hlavním řadem budou vysazovány přípojky k nemovitostem, měli všichni zájemci o plyn osazeny skříně hlavního uzávěru plynu včetně vysekané drážky pro připojení a nebyl tak narušen průběh výstavby. Připojení plynu požadují téměř dvě třetiny majitelů nemovitostí v Novém městě. foto: F. Slípka Z důvodu větší bezpečnosti byla do Budovatelské ulice umístěna značka omezující rychost na 30 km/hod. Její dodržování bude častěji než jinde kontrolovt městská policie. Foto: J. Čajan 1

2 městka jsme vyrozuměli, že půjde o jižní variantu obchvatu. Toto stanovisko je jen logickým vyústěním nedávného vývoje. Zhruba před pěti lety začali jistý zastupitel a jím založené sdružení velice intenzivně mystifikovat svinenské občany, když severní obchvat označovali za reálnou, vbrzku realizovatelnou variantu a zastánce odlišného názoru chtěli nechat defenestrovat z oken radnice (jistě máte mnozí doma schované tyto akční letáky). Pohnutky vedoucí k zastavení stavby vycházely z politických ambicí určitých jedinců. Ke zviditelnění posloužilo toto téma zajisté dobře, od politických slibů jsme však dnes dospěli k realitě. Finanční náročnost obchvatu (pohybujeme se podle odhadů v řádu od půl do jedné a čtvrt milifoto: F. Slípka foto: J. Čajan foto: J. Čajan Je nutno upozornit vlastníky domů, kteří se doposud nerozhodli pro napojení na plyn, že pro tuto ulici bude deset let stavební uzávěra pro práce související s komunikací. Náklady na zřízení přípojky po této lhůtě si bude hradit každý žadatel sám, včetně úpravy komunikací a dalších prací, které s tím souvisí. Náklady na přípojku v rámci stavby činí cca ,- Kč a to ještě tehdy, pokud osazení skříně hlavního uzávěru plynu provádí na žádost vlastníka připojované nemovitosti dodavatel. Zaostřeno opět na dopravu V souvislosti s dopisem MUDr. Martina Kuby, který jsme v Trhovosvinenských listech otiskli v březnu letošního roku a který popisoval současný postoj Jihočeského kraje k dopravnímu řešení v Trhových Svinech, jsme elektronickou cestou oslovili všechny zastupitele ( ový kontakt na p. Ptáčníka z ČSSD jsme bohužel nezískali), aby se k přelomovému rozhodnutí Jihočeského kraje na stránkách našeho listu vyjádřili. Do požadovaného termínu uzávěrky jsme obdrželi tyto odpovědi: Ostatní náklady financuje firma E. ON. Ještě ke kritickým připomínkám - proč se nestaví teplovod: Náklady pro město by činily cca 10 mil. Kč, náklady na přípojku, které by se pohybovaly okolo 20 tis. Kč, by si musel hradit každý sám (bez předávací stanice v domku). Tato stavba jistě přináší řadu problémů obyvatelům této ulice, včetně ulice Budovatelská, kde je vedena objížďková trasa. Stavební firma se však chová tak, aby tyto problémy byly co nejmenší a AKTUÁLNĚ Vyjádření zastupitelů za Sdružení nezávislých kandidátů 2010: 2 foto: J. Čajan veškeré připomínky operativně řeší. Připomeňme si, že stavba by byla mnohem snažší, kdyby byla dokončena komunikace kolem Svinenského potoka, na kterou byly finanční prostředky v objemu 150 mil. Kč; ta však byla aktivitou občanského sdružení Svinenský zvon zastavena. Vedení města a firma Swietelsky tímto děkuje všem občanům za pochopení ohledně ztížených podmínek souvisejících se stavbou. Ing. Karel Kocina Pan náměstek M. Kuba nám oznamuje tři důležité skutečnosti, vyplývající z nové krajské studie: 1. tranzitní doprava přes T. Sviny má vysokou prioritu s realizací do 7 let, 2. přeložka silnice II/156 podél Svinenského potoka je nevhodná a 3. tzv. velký ( severní ) obchvat je absolutně ekonomicky neúnosný. Kraj nám tedy sděluje, že dopravní situaci by bylo třeba řešit, ale že vlastně po patnáctiletém úsilí nemáme připraven žádný vhodný projekt. Proto bude zadána nová studie, která bude hledat další ekonomicky realizovatelnou variantu. Z následného jednání u pana ná-

3 ardy), který nenavazuje na žádnou mezinárodní tranzitní trasu, je pro Jihočeský kraj neúnosná. Tečka. V zásadě tedy vítáme novou vyhledávací studii, kterou chce kraj zaplatit. Je více než pravděpodobné, že finanční náročnost jižního obchvatu (s dvojím přemostěním Svinenského potoka a náročnějším terénem) bude rovněž ekonomicky neúnosná podobně jako varianta severní. Co ale pak zbude? Pomineme-li metro, vrátíme se možná nenápadně a oklikou zpět k přeložce. Budou však na ni nebo na nějaké jiné přijatelné řešení ještě peníze? O ty poslední už dojednané přišlo město zásluhou opozice a ani kraj není tomuto řešení při nynější politické konstelaci nakloněn. Jihočeský kraj v současnosti evidentně nemá na rozdávání. Má jiné dopravní priority, což je také důvod, proč byly odepsány přeložka i severní obchvat. Členové Sdružení nezávislých kandidátů jsou nezávislí i ve svých názorech. Proto mají rozdílný pohled také na tuto problematiku. Přeložku nepovažujeme za dobré řešení. Je to však řešení vycházející z reality. To ideální totiž neexistuje. Průjezdnost městem je zejména ve špičkách zoufalá. Tato skutečnost může být pro každého z nás nebezpečná jak v pozici chodců či řidičů, tak např. při nutnosti rychlého zásahu policie, záchranky a hasičů. Jeden z českých velikánů by nejspíš napsal: Byli jsme před přeložkou, budeme i bez ní. Už jsme si přece zvykli. A obyvatelé Budovatelské ulice také zatnou zuby a nějaké to auto navíc jim jistě nebude po dobu rekonstrukce Nového města vadit. Mgr. Hana Halešová MUDr. František Busta Mgr. František Slípka Vyjádření zastupitelů za KSČM: Souhlasíme se stanoviskem, že severní obchvat je z hlediska finančních nákladů a dopravní frekvence nereálný. Nesouhlasíme ale s tím, že přeložka kolem Svinenského potoka by nebyla řešením pro město. To je v rozporu s vyjádřením, kde je označen jako kritický právě úsek od vjezdu ze směru České Budějovice po náměstí. Příslib zadání další studie, která bude řešit dopravní situaci v našem městě spolu s obchvatem, je jenom dalším vynaložením finančních prostředků, kterých se stále nedostává. Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje chápeme jako oddalování řešení situace v Trhových Svinech za pomoci občanského sdružení Svinenský zvon. Jako vhodné řešení stále vidíme navrženou přeložku kolem potoka, jehož reálnost s ohledem na současné možnosti potvrdila řada odborníků v oboru dopravy. Stanislav Popel Ing. Karel Kocina Vyjádření zastupitelů za ODS: Jak se v dopise náměstka hejtmana Jihočeského kraje uvádí, jsou všechny dosud zvažované trasy severního obchvatu ekonomicky nereálné. Jihočeský kraj znovu zadá další vyhledávací studii, která bude hledat další variantní řešení dopravy. Pokud další studie nenalezne jiné ekonomicky přijatelné řešení, jedinou reálnou variantou zůstane přeložka, tak jak je zachycena v současném i bývalém územním plánu města Trhové Sviny. Přeložka silnice II/156 jako jediná představená varianta řeší hlavní problém vnitřní dopravu ve městě, která má v centru města dvakrát vyšší intenzitu než je dopravní zatížení na vjezdu do města od Českých Budějovic, a téměř čtyřikrát vyšší intenzitu z opačného směru od Nových Hradů (viz sčítání dopravy spol. Mott MacDonald). Hlavní překážkou výstavby je odstranění dvou garáží v její trase (pro srovnání při výstavbě zanádražní komunikace v Č. Budějovicích má být podle informací tisku odstraněno zhruba 140 garáží). Spojení s Rakouskem nebude realizováno přes Trhové Sviny (viz usnesení Rady kraje k hr. přechodu Vyšné Höhenberg), upřednostněn bude směr Halámky Třeboň Č. Budějovice. Vhodné řešení dopravy v Trhových Svinech uvádí např. odborná studie společnosti ZESA: Je zřejmé, že záměr (výstavby přeložky podél Svinenského potoka) je pro město přínosnější, než velkorysá přeložka kolem hřbitova. Je potřeba hledat reálná řešení, nehlásat nepravdy a nemalovat vzdušné zámky a očekávat, že kvůli dopravnímu zatížení na hraičním přechodu Pyhrabruck (150 osobních vozů a 20 nákladních vozů za 1 den viz Dopravní prognóza Waldwiertel Jihočeský kraj Vysočina 2025) bude Jihočeský kraj investovat 0,5 1 miliardu Kč do obchvatu Trhových Svinů. V současné době se město a jeho občané potýkají s dopravními omezeními v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nové město. Někteří občané Budovatelské ulice si již stěžují na intenzitu provozu a s ní spojené jevy. Občané této ulice mají nyní možnost poznat na několik měsíců zčásti to (nákladní doprava je vedena přes Borovany, Olešnici), co občané Trocnovské ulice a Nového města zažívají prakticky neustále. Nic z toho ovšem nemuselo být. Pokud by nebyla blokována její výstavba, mohla zde již sloužit občanům přeložka a město by se obešlo bez objízdných tras. Bohužel, a navzdory tomu, že do rekonstrukce ulice Nové město budou z veřejných rozpočtů investovány desítky milionů korun, bude i po rekonstrukci této ulice i nadále zatěžována a poškozována intenzivní dopravou. Pokud by nebylo blokováno řešení dopravy, mohlo již být realizováno to, co měla ODS Trhové Sviny ve svém programu klidová zóna s minimální dopravou od bývalé pily, přes Nové město, náměstí, Trocnovskou ulici až po tzv. úzké. Ing. R. Bušek M. Neužil Ing. J. Opekar P. Randa R. Tomášek Vyjádření zastupitelů za Volbu pro město: V programu strany Volba pro město byl i bod shromáždit aktuální informace ke stavu stavby přeložky II/156, seznámit s nimi občany, pokračovat v diskusi a podpořit nejreálnější řešení. Tím, že byl osloven pan Mudr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, který má na starost řešení dopravní situace v celém Jihočeském kraji, a jeho písemná odpověď byla zveřejněna na stránkách města a v TSL, se snažíme tento bod naplňovat. V současné době je dle vyjádření kraje zadána nová vyhledávací studie, která znovu navrhne řešení dopravní situace v TS. Je domluveno, že až tato studie bude hotová, budou zástupci kraje i zástupci firmy, která tuto studii provede, pozváni na jednání zastupitelstva města, o výsledcích budou pochopitelně občané informováni a očekáváme novou diskusi na toto téma. Nechceme už připustit, aby se městem šířily ničím nepodložené informace a aby se manipulovalo s fakty. V ideálním případě by nová vyhledávací studie přinesla nové řešení, které by bylo reálné (především z pohledu finančních nákladů) a zároveň přijatelné pro všechny. Pokud by studie jen potvrdila původní výsledek vyhledávací studie, je potřeba se zamyslet nad celou historií sporu ohledně dopravy v TS, nad jednotlivými výroky, jejichž pravdivost je dnes již zřejmá, nad nemalými finančními prostředky, které byly zbytečně vynaloženy z naší společné - městské i krajské - kapsy, i nad problémy, které odložení řešení dopravní situace přineslo - např. komplikace při zajištění objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nové město. Mgr. Věra Korčaková Vyjádření zastupitelů za TOP 09 : V současné době se o dopravní situaci ve městě čím dál více hovoří a diskutuje než dělá. A není to vinou města. Nechybělo málo a město se mohlo pochlubit novou silnicí městem tzv. přeložkou, na které město mnoho let intenzivně pracovalo. Na tento projekt bylo vynaloženo mnoho prostředků jak krajem, tak městem. Když po letech čekání byly finance krajem připraveny, byl tento projekt zablokován určitou skupinou lidí. Dnes se mohlo jezdit při náročné rekonstrukci Nového města z části novou silnicí a lidé v Budovatelské ulici nemuseli být podrobeni kvůli objížďce tak náročnému provozu. Všichni doufáme, že se vrátíme k věcem připraveným, na které byly vynaloženy nemalé prostředky a začne se konat a ne diskutovat a hledat. Pavel Stodolovský Připravila Petra Vicková Jak hospodaří Tepelné hospodářství T. Sviny s.r.o. Výsledky hospodaření za rok 2010 jsou oproti předchozímu roku podstatně příznivější. Přes ztrátu ,- Kč za rok 2009 uhradilo Tepelné hospodářství (dále jen TH) městu v daném roce na splátkách ,- Kč a investovalo ,- Kč do přípravy připojení prodejny Lidl. V roce 2010 už bylo dosaženo zisku ve výši ,- Kč, nicméně cena tepla vzrostla o 18% (z 533,- Kč/GJ v roce 2009 na 630,- Kč/GJ v roce 2010). Hlavní příčinou zdražení tepla byl nárůst ceny dřevní směsi a dřevní štěpky. Za jeden prostorový metr (prm) se v roce 2010 platilo od 250,- do 350,- Kč. Pro producenty dřevní hmoty (biomasy) je totiž výhodnější prodávat tuto surovinu do podobných kotelen v Rakousku za cca 20,- EUR/prm, čemuž náš stát přes proklamovanou podporu alternativních zdrojů energie nijak nebrání. Za rok 2010 bylo pro představu v kotelně spotřebováno prm, což je tun dřevní hmoty (využita byla i dřevní hmota z městských lesů v objemu cca

4 prm, která stála oproti ostatním dodavatelům cca o 15 Kč/prm méně). Dalším negativním vlivem byl neustále se snižující odběr tepla, způsobený zateplováním objektů (hlavně panelových domů, u nichž úspora dosahuje až 30% předcházející spotřeby). Na druhé straně je ale část těchto finančních ztrát kompenzována prodejem elektrické energie vyrobené z biomasy. V roce 2010 byla turbina využívána z 91%. Výkon zařízení byl ovlivněn prostoji z důvodu preventivní údržby a oprav a také výpadky elektrické energie ze strany firmy E.ON. Problémy jsou také s dosažením projektovaného výkonu. Při výrobě pouze tepla by podíl nákladů k tržbám na palivo činil cca 60%, při výrobě tepla i elektrické energie je podíl nákladů na palivo zhruba o 10% nižší. Celkově vynesly tržby TH v minulém roce ,- Kč. Z toho bylo za teplo a ohřev teplé užitkové vody 19,9 milionu Kč a za prodej elektrické energie 12,3 mil. Kč. Zbytek pak za pronájem komínu a služby poskytované společností. Prodáno bylo GJ tepla a kw elektrické energie. Celková výroba tepla však byla cca o 20% vyšší, což bylo ovlivněno ztrátami ve starých rozvodech. Náklady společnosti činili oproti tomu celkem ,- Kč. Hlavní položkou byly Kotelna je v současnosti předzásobena na tři měsíce plného provozu. Kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie. výdaje na dřevní hmotu ve výši 16 milionů Kč. 3,9 mil. se vydalo na energie. Městu jakožto majiteli bylo uhrazeno nájemné ,- Kč. Přímé mzdy činily 4,45 mil. Kč. V otázce mzdových nákladů je ale třeba vzít v úvahu, že se jedná o nepřetržitý a náročný provoz a je zde řada příplatků za pracovní prostředí. Odborné schopnosti a znalosti zaměstnanců značně přispívají ke snižování nákladů za prováděné opravy a údržbu zařízení. Největším odběratelem tepla (35,5%) byla severní část města (školy, kulturní dům, bytovky). Zařízení města odebrala 30,5% a ostatní budovy 26,8%. Sušárna dřeva společnosti Dangen pak 7,14%. Pro zlepšení hospodářských výsledků společnosti by bylo potřeba zvýšit prodej tepla i výrobu elektrické energie Cena tepla je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a je kontrolována Státní energetickou inspekcí (SEI). Velké teplárny spalující uhlí prodávají teplo v průměru za 550,- Kč/GJ. U plynových kotelen se tato cena pohybuje od 550,- až do 790,- Kč/GJ. Pokud bychom vyráběli v roce 2010 teplo pouze z plynu, tak při spotřebě m3 (to je množství plynu potřebného k výrobě GJ vyrobených v roce 2010 z biomasy) a při uvažované ceně 15,50 Kč/m3 by naše náklady na palivo činily cca 21,7 milionu Kč, z čehož je patrné, že cena tepla by byla vyšší, než je ta současná. Je třeba ale také říci, že do současných nákladů nejsou započítávány investice na pořízení obou kotlů na dřevní hmotu ani zařízení na výrobu elektrické energie. Touto investicí získalo město majetek v hodnotě cca 115,8 milionu Kč, z čehož 44,6 mil. činila nevratná státní dotace a 26,6 mil. bezúročná půjčka. V konečné bilanci tak město uhradí na nový majetek cca 63% celkových nákladů. Od roku 2006 TH tyto investiční náklady postupně splácí městu, které hradí investiční úvěr. Roční splátka i s úroky činí kolem 6 milionů Kč. Tento úvěr bude uhrazen v červnu Finance od TH poté bude možno využít k rozvoji města. Když se rozhodovalo o této investici, braly se v úvahu zejména následující faktory: 1/ zda bude dostatečné množství dřevní suroviny za přijatelnou cenu (tehdy se cena pohybovala od 50,- do 100,- Kč/prm), 2/ zda bude vyrobená elektřina vykoupena tehdejší JČE (dnes E. ON) a zejména 3/ zda město získá dotaci. Všechny byly splněny, ale nikdo nepředpokládal tak obrovský nárůst ceny za palivo, způsobený prodejem dřevní hmoty do Rakouska. Je třeba si uvědomit ještě jednu skutečnost, na kterou se zapomíná. TH má kromě kotlů na biomasu stále i kotle plynové. Město má tedy pro případ poruchy kotlů na biomasu zajištěn náhradní zdroj tepla. Přestože start druhého kotle a nové technologie na výrobu elektrické energie byl provázen požárem kotelny a ztrátou cca 4-5 mil Kč zisku (než bylo zařízení opět plně zprovozněno), provedlo TH za dobu provozu nové technologie od roku 2000 (první kotel na biomasu byl instalován už na konci 90. let) investice a opravy na rozvodech a předávacích stanicích v hodnotě cca 8,7 mil. Kč. Na úvěr pak uhradilo cca 16,6 mil. Kč a v nájmu zaplatilo městu cca 11,6 milionu Kč. V období také TH zaplatilo pojištění nové technologie ve výši cca 5,1 milionu Kč. Příznivou zprávou letošního roku je, že se nové technologie zúročily i jinak. S dohledem ministerstva životního prostředí byla letos mezi holandským zájemcem a městem podepsána smlouva o odkupu emisí z kotelny. V roce 2003 totiž jednatelé TH prozíravě zaregistrovali plánovaný projekt jako ekologickou technologii na odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí. Letos by tak město mělo získat cca 8,5 milionu Kč a v letech 2012 a 2013 po 1,1 milionu Kč. Peníze musí být podle smlouvy použity v souvislosti s novou technologií kotelny. Město je tedy použije ke splátce úvěru na tyto nové technologie, čímž si uvolní prostředky například pro financování rekonstrukce Nového města. 4

5 V následujícím období by mělo dojít ke zvýšení prodeje tepla, protože budou připojeni noví odběratelé. Například bytové jednotky, které staví pan Kalena, obchodní centrum Lidl či výrobní hala firmy A.Schmied. Pro letošní rok je také dobré předzásobení dřevní hmotou, která byla v prvním čtvrtletí nakoupena za dostupnou cenu. S rekonstrukcí Nového města se zvažovalo i vybudování teplovodu. Náklady na rekonstrukci Nového města by tím však byly cca o 10 milionů vyšší, zatímco rozvod plynu hradí E. ON, a to až na patu rodinných domů. Hospodaření společnosti lze vzhledem k situaci (dostupnost dřevní hmoty, zvyšující se vstupy energií a spotřebních materiálů nezbytných k provozu kotelny) hodnotit jako dobré. Vedení společnosti musí nadále hledat cesty, aby Tepelné hospodářství bylo pro občany i organizace přínosem. Ekonomické výsledky společnosti projednala a schválila 27. dubna rada města. Použitelný zisk nebude rozdělen, ale celá částka bude zaúčtována do nerozděleného zisku minulých let. Ing. Karel Kocina a Mgr. František Slípka členové valné hromady TH Foto: Mgr. F.Slípka Kontejner na popel se v zimním provozu zaplní 2-3x týdně, v letním pouze jednou. Komín si pro uložení svého zařízení pronajímá společnost T-Mobile. Proč vycházel černý kouř z komína městské kotelny? Mnozí občané si před časem všimli černého kouře, který vycházel z komína městské kotelny. Okamžitě kdosi podle osvědčeného receptu jedna paní povídala rozšířil fámu, že kotelna spaluje pneumatiky. Tuto kouřivost však způsobil souhrn technických závad a nikoli staré pneumatiky, jak se někteří občané domnívali. Kouřivost byla zaviněna vadnou kyslíkovou sondou, vadným čidlem podtlaku a také závadami na systému vzduchového čištění výměníku a odpopelnění. Na základě servisního zásahu techniků firmy Schiestl na místě a následného přednastavení řídícího systému kotle pracovníkem firmy Kohlbach přes dálkové spojení ze servisního střediska v Rakousku se však nepodařilo závadu zcela odstranit. Kotel bylo nutné odstavit a po vychladnutí zrevidovat spalovací komoru (čidla, sondy, výměník a systém vzduchového čištění) včetně odpopelnění. Závady se podařilo odstranit a spalování probíhá bez kouřivosti. Při této odstávce kotle byla provedena rovněž oprava kolečkového dopravníku, který vynáší popel do kontejneru. Jiří Štojdl Jeden ze tří záložních plynových kotlů. Ilustrační foto: P. Hnilička 5

6 INFORMACE Z RADNICE Už se těšíte na Valdaufa? Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2011 SOBOTA ,00 18,00 / Šumavská 8 18,15 19,15 / Jižani 19,30 20,30 / Golčovanka 21,00 02,00 / Cimbálová muzika Jožky Šmukaře + Podhoranka NEDĚLE ,55 / Znělka festivalu 10,00 / Slavnostní zahájení 10,15 11,45 / Plechová kapela se sólisty 12,00 13,20 / orchestr Junior 13,45 15,15 / Kubešova Veselka 15,30 17,00 / Kumpánovi muzikanti 17,15 18,30 / Jižani 18,45 20,00 / Podhoranka INFO Z ODDĚLENÍ MATRIK Oznámení o ukončení zapisování dětí do cestovních dokladů Městský úřad, oddělení matrik a správních činností Trhové Sviny, oznamuje občanům, že od 1.července 2011 končí možnost zapsat své dítě do cestovního dokladu. Požádat o zapsání dítěte (do 10 let jeho věku) je tedy možné nejpozději do 29. června Po této době bude možno požádat o nový e-pas (bez možnosti zapsání dítěte) beze změn. (dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech ve znění zákona č. 197/2010 Sb.) Eva Pokorná, vedoucí oddělení Fotografie zachycuje záběr ze slavnostního aktu složení státoobčanského slibu paní Lilije Šnapperové a její dcery Halyny z Borovan, který jsme jako pověřený matriční úřad včetně předání Listiny o udělení státního občanství České republiky dne 25. května 2011 zajistili. Bezplatná právní poradna Počínaje 3. srpnem t.r. bude každou středu v prostorách Městského úřadu Trhové Sviny (budova nové radnice, 1. patro, č. dveří 18) otevřena pro občany Bezplatná právní poradna. Poradna nabízí prostřednictvím odborných poradenských a konzultačních aktivit orientaci v náročných životních situacích, v nichž se občané nedokážou sami orientovat. Bezplatnou právní poradnu provozuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov. Otevírací hodiny pro klienty: středa hod. - pro neobjednané klienty středa hod. - pro předem objednané klienty Objednávat se je možné prostřednictvím níže uvedených kontaktů: telefonicky: , (pondělí až čtvrtek od 9.00 do hod.) em: případně osobně v otevíracích hodinách poradny Služby poradny jsou určeny občanům v tzv. nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, kdy si z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové sociální situace, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů, nemohou lidé uspokojit životní potřeby a nemohou sami řešit vzniklou situaci (tj. lidé například pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...). Cílem služby je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohly svou situaci řešit samy za pomoci odborného poradce, a to prostřednictvím rad, informací a případné další návazné pomoci. Bezplatná právní poradna je registrovanou sociální službou poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a služby poradny jsou tak ze zákona poskytovány zdarma. Poradna má za úkol bezplatně, nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, poskytovat rady a informace. Poradna se snaží o zvyšování samostatnosti a informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením a o jejich začleňování do společnosti, prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství. Usiluje o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní vědomí a tím i možnost svou situaci řešit samostatně. Bezplatné právní poradenství zahrnuje odborné sociální poradenství (poskytování potřebných informací přispívající k řešení situace lidí v nepříznivé sociální situaci, zprostředkování pomoci na jiné odborníky, organizace a instituce ) a základní právní poradenství (konzultace a definování problémů a navržení možných řešení, zpracování právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení případu ), a to v těchto oblastech: - Občanské právo - např. exekuce, insolvenční právo, nájem a pronájem, ochrana spotřebitele, společné jmění manželů - Pracovní právo - vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, mzdy, dovolená... - Rodinné právo - manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory - Správní právo - nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů, stížnosti - Sociální systém - druhy a nároky sociálních dávek atd. - Lidská práva - porušování základních práv osob Kontakt s klienty zajišťuje odborný sociální pracovník Bezplatné právní poradny; pro případy, kdy je nezbytné využít služeb právníka, poradna spolupracuje s externími právníky, kteří řeší složitější případy a konzultace. Podrobnější informace můžete získat na sekce Právní poradna zdarma. Poradnu zajišťuje ICOS Český Krumlov na základě domluv a spolupráce s Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže a je určena pro obyvatele ORP Trhové Sviny a pro obyvatele měst a obcí ze Sdružení Růže. Tomáš Zunt, předseda ICOS, Věra Korčaková 6

7 Víte, co vlastně znamená GPN? 2.část V pololetí letošního školního roku dostali žáci II. stupně ZŠ v rámci výuky občanské výchovy za úkol zpracovat otázky, které by z pozice redaktorů rádi položili v největších firmách působících v našem městě. Jako první byla k zodpovězení otázek vyzvána firma GPN a v tomto čísle TSL si můžete přečíst zajímavé otázky z pera žáků a fundované odpovědi, o které bylo požádáno vedení firmy. Otázky z prací dětí vybrala a níže uvedeným děkuje za odpovědi Mgr. Hana Halešová Když budu u vás pracovat, budu obsluhovat jeden stroj nebo mě bude šéf posílat na různá pracovní místa? Dle možnosti a kde má stroj delší pracovní cyklus, může pracovník obsluhovat 2 i více strojů součastně např. při elektroerozívním obrábění, řezání na pilách, broušení Jaký je ve firmě průměrný plat dělníka; zvyšuje se plat úměrně odpracované době ve firmě? Průměrný plat dělnických profesí je nad celostátním průměrem ve strojírenském odvětví a doba strávená ve firmě (věrnost k firmě) je jedním z několika kritérií při zvyšování mzdy. Jaké pracovní podmínky (např. stravování, oblečení) a výhody mají vaši zaměstnanci? Co přesně firma gpn vyrábí, s kým obchoduje? GPN AT a GPN CZ vyrábí vytlačovací nástroje na výrobu profilů z plastových hmot, ze kterých je pak možno vyrábět rámy plastových oken a dveří. Firma GPN je největší výrobce těchto nástrojů na světě. Našimi zákazníky jsou naše sesterské podniky jako Greiner Extrusion, Gruber Extrusion, Greiner US, ale také externí zákazníci. Těžiště prodejní činnosti je v rámci Evropy a USA. Asijský trh je řízen z naší pobočky v Shanghai. Na jakých strojích se u vás vlastně pracuje? Naše výrobky jsou vyráběny z velice kvalitní, tvrdé, nerezové oceli a proto i naše stroje a nástroje musejí být na vysoké úrovni kvality. Jsme vybaveni mechanickými stroji jako jsou vrtačky, pásové pily, brusky na plocho. Velký podíl výroby obstarávají CNC obráběcí centra např. Mazak, Hermle a Okuma. Velice silně je u nás vybavené oddělení takzvaného elektroerozivního obrábění. Je to technologie obrábění za pomoci měděných elektrod a nebo řezání mosazným drátem o průměru 0,2 mm. Dostatečně se u nás uplatní také ruční práce, například při leštění forem a při různých montážích. Veškeré pracovní podmínky a výhody se řídí Soupisem sociálních dávek a ostatních dohod. Kromě oblečení a příspěvku na stravování poskytuje firma svým zaměstnancům také příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou nad rámec zákoníku práce, věrnostní příplatek a mnoho dalších. Mohu u vás pracovat i se zdravotním znevýhodněním (např. alergie)? Osoby zdravotně znevýhodněné ve firmě pracovat mohou, je to ale individuální a rozhodující je zdravotní posudek vydaný závodním lékařem. Je vedení firmy s pobočkou v T. Svinech spokojeno? Opět otázka spíše na pana Bergera. Vedení společnosti Greiner Tool.Tec (mateřská firma GPN) je velmi spokojeno a je to dáno zejména vysokou produktivitou, kvalitou, rychlými reakcemi a plněním dodacích termínů. Důležitými body jsou také relativně nižší náklady, dobře vyškolení a pohotoví zaměstnanci, kteří také mnoho přispěli k tomu, že jsme celosvětově největší a vůdčí výrobní síť na vytlačovací nástroje na výrobu profilů. Na otázky odpověděli: Ernst Berger jednatel, Jiří Machutka vedoucívýroby, Ing. Jiří Šimek ředitel a Ing. Arnošt Vydra personalista, kterýodpovědi také zpracoval. V jakém oboru se musím vyučit, abych u vás mohl pracovat? Pro manuální práce leštění forem či montáž je dostačující výuční list (nástrojař), výjimečně jsou přijímáni i uchazeči bez jakékoliv kvalifikace, které si sami zaškolujeme. Pro odborné práce jako je mechanik seřizovač kovoobráběcích strojů je vhodná SOŠ s odpovídajícím zaměřením např. obor Mechanik seřizovač, Programátor CNC obráběcích strojů. Dlouhodobě spolupracujeme se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně a její vybrané žáky za určitých podmínek po celou dobu studia sponzorujeme. O letních prázdninách jim umožňujeme přivýdělek formou brigády a v posledním ročníku u nás vykonávají povinnou školní praxi. Po úspěšném ukončení studia nastupují do firny GPN již jako zaměstnanci, které jsme měli možnost během studia dobře poznat. Je možné k vám přijít na exkurzi? Po domluvě je samozřejmě možné zorganizovat v naší firmě exkurzi. Vítáni jsou především žáci 7. a 8. tříd základních škol, kteří se teprve rozhodují o volbě svého budoucího povolání. Druhá část formy, tzv. suchá kalibrace Mohu se jít učit přímo pro vaši firmu (sponzorujete učně); mohu si u vás zamluvit praxi, letní brigádu? Jak bylo zodpovězeno výše, je to možné. Praxe a letní brigády však přednostně organizujeme pro naše stipendisty. Musí vaši zaměstnanci ovládat cizí jazyk? Od určitého stupně řízení je cizí jazyk, konkrétně německý jazyk, podmínkou. U dělnických profesí se zpravidla nevyžaduje, od pozice mistra výše ano. Pracují u vás i ženy? Ženy u nás pracují, ale celkový počet žen v naší firmě je cca jen 9 %, a to převážně v administrativě. Jaká je ve firmě pracovní doba (musí se chodit do práce např.i o víkendu)? Pracovní doba je 37,5 hodin týdně a pracuje se v třísměnném provozu, přičemž noční práce vykonává asi jen šestina zaměstnanců. O víkendech se do práce chodí dle potřeby, ale spíše výjimečně. Forma na vytlačování plastu, tzv. hlava 7

8 Počítačový koutek Počítače ve školách IV. Základní škola Trhové Sviny V dnešním článku jsem se zaměřil na počítače na základní škole. Stručně se dozvíte něco z historie i současnosti počítačové vybavenosti na této škole. Požádal jsem o informace ředitele Mgr. Jana Mikeše, aby se pokusil si vzpomenout, jak se vyvíjela situace na místní základce. První počítač pro základní školu se kupoval někdy v období , byl od firmy Schneider a jeho cena se pohybovala včetně tiskárny kolem 100 tisíc korun. Operační systém počítače byl MS DOS. V té době ještě nebyl určen pro výuku žáků, ale pouze pro potřeby školy. Servis, stejně jako na gymnáziu, prováděla firma Digisys. V roce 2000 byla zřízena počítačová síť spolu s nákupem počítačů do učebny, včetně připojení k internetu pro potřeby výuky. V dalších letech se průběžně dokupovalo další vybavení, interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky, tiskárny, server, nábytek do počítačových učeben, kamerový systém u vchodů atd S nákupem nové techniky jsou vždy starší počítače a ostatní periferie dále využívány, ŠKOLNÍ INFO například v kabinetech, ve sborovnách nebo v družině, kde slouží až do úplného vyřazení. V každé třídě a v kabinetech je zavedena internetová přípojka. Učitelé mohou jak vytvářet, tak i vzájemně volně stahovat z ostatních škol různé výukové programy pro práci na interaktivních tabulích. Všichni učitelé na škole prodělali kurz na používání počítačů, otázkou však zůstává, jestli všichni potřebují počítač při výuce používat či nikoliv, a také vždy bude záležet na ochotě každého se s novou počítačovou technikou seznámit a začít ji aktivně používat. V současné době probíhají výběrová řízení za účelem nákupu dalších interaktivních tabulí, vybavení počítačové třídy včetně nových počítačů. Na tuto techniku jsou určeny 2 miliony korun. Finance budou čerpány z peněz Evropské unie a jedná se o přísně účelovou dotaci. Tyto peníze není vůbec jednoduché čerpat, protože administrativa s tím spojená je nesmírně komplikovaná, jak to známe ze sdělovacích prostředků. Co je to interaktivní tabule? Česká verze známé internetové encyklopedie Wikipedie uvádí u hesla interaktivní tabule, že se jedná o velkou interaktivní plochu, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač. Za razantním nárůstem obliby interaktivních tabulí v českých školách stojí především dvě příčiny, které se šťastně potkaly. Ačkoli se interaktivní tabule vyrábějí od začátku devadesátých let například společnost SMART Technologies představila svoji první interaktivní tabuli SMART Board již v roce 1991 díky vysoké ceně začaly být pro školy zajímavé teprve před několika lety. A právě ve stejné době mohly české školy získat finanční prostředky z projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Jaroslav Salcer Za krokodýly V úterý 10. května jelo 42 žáků ZŠ, nejlepších sběračů bylin a kůry, na výlet do Protivína. Proč zrovna tam? K vidění je v tomto městečku hned několik zajímavostí. My jsme nejdříve zavítali do Krokodýlí ZOO, kde se dětem od odborníků dostalo vysvětlení, jak ještěři žijí, co jí, jak se rozmnožují, co mají a nemají rádi. Chovají zde i několik jedovatých hadů a mají i hezkou sbírku koster plazů. Další naše putování vedlo na náměstí, kde stojí hned 2 zajímavá muzea jedno (se sbírkou vzácných koster velkých savců, např. nosorožců a žiraf) se nachází přímo v informačním centru a najdete v něm i výstavu českých hradů a zámků vyrobených ze špejlí. Druhé muzeum je zaměřené hlavně na exotickou přírodu a pro děti je lákavé svou interaktivní expozicí. Celý tento špás nás stál 8455 Kč, které škola získala právě prodejem bylin a kůry. Tak vidíte, pak že škola pro děti nic nedělá Mgr. Ludmila Bustová Novohradská flétna 2011 Výsledky žáků ZUŠ Trhové Sviny Projekt Zachraň strom III. Dne 7. června 2011 proběhlo na Základní škole v Trhových Svinech hlasování o penězích z projektu Zachraň strom III. Žáci vybírali ze tří možností: 1.možnost venkovní pingpongový stůl, 2. možnost pomůcky na novou kolektivní hru kin-ball v hodnotě přibližně Kč a za zbývající částku pomůcky na vyučování, 3. možnost celou částku uložíme na účet a v říjnu 2011 k ní přidáme peníze z dalšího sběru. Získáme tak větší sumu peněz, za kterou si koupíme hodnotnější věc. Celková částka, o které se jednalo, byla Kč. Žáci naší školy se rozhodli pro třetí možnost. Peníze tedy uložíme na účet a v říjnu 2011 k nim přidáme výtěžek z dalšího sběru. Projekt Zachraň strom se stal na naší škole již tradicí. Poprvé jsme sbírali starý papír 5. května Tehdy jsme nashromáždili ,9 kg starého papíru. Dne 6. října 2010 proběhl na naší škole projekt Zachraň strom podruhé. Sebrali jsme ,5 kg starého papíru. Výsledek třetího sběru byl ještě lepší. Nashromáždili jsme ,8 kg starého papíru. Další sběr papíru plánuje naše škola na říjen Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se projektu účastnili. Mgr. Jana Matoušková Kategorie 1A Josef Kaftan 2. místo MgA Monika Tuháčková Marek Rolínek 2. místo Jaroslav Brácha Gabriela TlapováČestné uznání Blanka Dašková Kategorie 2A Josef Buřič Čestné uznání MgA Monika Tuháčková Jana Zikmundová Čestné uznání Blanka Dašková Kategorie 3A Denisa Glozneková Za účast Jaroslav Brácha Kategorie 4A Michaela Mrázová 3. místo Jaroslav Brácha Petra Švepešová 3. místo MgA. Monika Tuháčková Kategorie 6A Monika Pellová 3. místo Jaroslav Brácha Markéta Vargová 3. místo Jaroslav Brácha Zvláštní ocenění získala MgA. Kateřina Malíková (za citlivý klavírní doprovod) 8

9 Základní škola praktická v Trhových Svinech Škola jako rodina (rozhovor s ředitelkou MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Mgr. Ivankou Šťastnou) MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY, NOVÉ MĚSTO 228, oznamuje informační deska na růžové budově. Jsem na místě. Po zkušenostech z předchozích rozhovorů s řediteli škol otevírám dveře s největší obezřetností. Jsem připravena na vše. Hluk, nadávky, klátící se pubescenty i jejich nelichotivé poznámky. Mým největším přáním je, aby přestávka nezačala dříve, než budu sedět v relativním bezpečí ředitelny. Vstupuji. Točité kamenné schodiště mě vede do prvního patra budovy, kde přede dveřmi kanceláře potkávám a zdravím ředitelku školy, magistru Ivanku Šťastnou. Dobrý den, pojďte, venku je krásně, popovídáme si na zahradě, zní pozvání. S radostí přijímám. Cestou do dřevěného altánku míjíme krásně upravené záhony s uměle vytvořeným jezírkem, nízký domek, ze kterého se line vůně koláčů, skleník, hřiště, pergolu, několik jabloní. Na chvíli zapomínám, že jsem ve škole, přestože děti jsou všude kolem mě. Některé pracují ve skleníku, jiné na dokončení dřevěné pergoly, z domku právě vybíhají děvčata v barevných kuchyňských zástěrách. Okamžitě mě napadá mnoho otázek k tomu, co se děje kolem. Přesto odolávám zvědavosti a pokládám první z připravených dotazů. Při přípravě na tento rozhovor jsem se dozvěděla, že Vaše škola má dvě pracoviště. Ano, je to tak, skutečně poskytujeme vzdělávání na dvou místech. V Českých Budějovicích je naše péče zaměřena na děti a dospělé s těžšími a kombinovanými formami postižení ve věkovém rozsahu od tří do šestadvaceti let. Děti a dospělí zde mohou navštěvovat mateřskou školu speciální, rehabilitační třídu, přípravný stupeň, základní školu speciální a praktickou školu jednoletou. V Trhových Svinech, na základní škole praktické, v současné době poskytujeme vzdělávání dětem s lehčími formami postižení. V květnovém čísle Trhovosvinenských listů jsem se ve Vašem příspěvku dočetla, že chystáte poskytovaní služeb pro děti a dospělé s těžšími a kombinovanými formami postižení i na pracovišti v Trhových Svinech. Ano, rádi bychom naše služby rozšířili tak, jak je tomu na pracovišti v Českých Budějovicích. Představme si tedy hypotetického žáka, který stojí jako čerstvý nováček na prahu vaší školy v Trhových Svinech. Odkud obvykle přichází? Žáci, kteří jsou k nám zařazováni, přicházejí přímo z rodin, ze speciální školy mateřské nebo ze základní školy. Převažují ve Vaší škole žáci z Trhových Svinů nebo k vám dojíždějí i přespolní? Místní i přespolní. Naši žáci dojíždějí z okolí Trhových Svinů, Nových Hradů. Mnoho žáků k nám dojíždí i z Českých Budějovic. Díky vyhovujícímu autobusovému spojení s tím nemají problém ani naši nejmladší žáci. O jejich bezpečí se při cestě na autobusové nádraží v Trhových Svinech starají paní vychovatelky, které je doprovázejí. Máte pocit, že děti v prostředí Vaší školy dobře prospívají? Rozhodně ano. Děti, které k nám přicházejí, se ve většině případů velice rychle aklimatizují. Komorní prostředí školy, individuální přístup vyučujících, ohleduplné tempo při výuce a příjemná atmosféra, to jsou čtyři faktory, které velmi pozitivně ovlivňují celý výchovně vzdělávací proces. Další zásadní věcí je otázka prožívání vlastního úspěchu, kterou považujeme za klíčovou v budování osobnosti a sebevědomí našich žáků. Rodinné prostředí naší školy a třídy s malým počtem žáků nám v práci velmi pomáhají. Pro celý náš kolektiv je velice důležité přistupovat ke každému dítěti individuálně a zajistit mu nejlepší péči. Jaký je rozsah učiva na základních školách praktických? Rozsah učiva na základních školách praktických je upravený. Žáci samozřejmě procházejí stejnými předměty, které jsou vyučovány na základních školách, jejich učivo je však redukované. Naopak rozšířená je výuka pracovních činností, na kterou je kladen důraz, především v souvislosti s přípravou na budoucí působení žáků na odborných učilištích. Jaké má Vaše škola zázemí, co se týče stravování a školní družiny? Stravování je zajištěno ve školní jídelně základní školy, kam žáci docházejí pod vedením vychovatelek školní družiny. V době mimo vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu, kde také fungují zájmové útvary. Pořádá Vaše škola nějaké mimoškolní akce? Jistě. Tento rok máme za sebou několik exkurzí, navštívili jsme například vědeckou knihovnu a planetárium v Českých Budějovicích, zúčastnili jsme se několika programů v rámci environmentální výchovy, dvakrát jsme vycestovali do hlavního města, minulý týden žáci absolvovali dvoudenní výlet na Moravu. Součástí výuky jsou samozřejmě i různorodé besedy, které zpestřují a obohacují vyučování. Účastní se žáci Vaší školy sportovních nebo jiných soutěží? Ano. Naši žáci jsou každoročně úspěšní v hudebních soutěžích, aktivně se také účastníme ekologického projektu Recyklohraní, ale naší doménou je jistě oblast sportu a tělesné výchovy. Minulý týden se tři naši žáci úspěšně účastnili krajského kola ve čtyřboji v lehké atletice. V loňském roce se v této soutěži žák naší školy probojoval až na mistrovství České republiky, kde obsadil krásné čtvrté místo. Ale máme i mnoho dalších úspěchů. Například v roce 2009 jsme si přivezli bronzovou medaili z Mistrovství České republiky v malé kopané. Snažíme se u našich žáků rozvíjet vztah ke sportu a účast na velkých sportovních soutěžích je pro ně velice motivující. Před chvílí jste se zmínila o budoucím působení žáků na odborných učilištích. Absolventi Vaší školy tedy mají možnost dále se vzdělávat. Samozřejmě. Dokonce se naše škola může pochlubit stoprocentní úspěšností, co se týče přijímání našich absolventů na odborná učiliště. Cílem školy je vybavit naše absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní bezproblémové přijetí do zvolených učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce. Je pro nás velmi důležité, aby se úspěšně zapojili do života a mohli dobře vykonávat kvalifikované povolání. Pomáháte svým absolventům s výběrem vhodného odborného učiliště? Žáci končící devítiletou školní docházku jsou vedeni výchovným poradcem ve spolupráci s třídním učitelem k optimálnímu výběru učebního oboru na středním odborném učilišti. Výchovný poradce zajišťuje rodičům a žákům veškeré informace o Exkurze do čistírny odpadních vod v ČB nabídce učebních oborů, nabízí rodičům konzultační hodiny i individuální pohovory. Pořádají se cílené exkurze do vhodných odborných učilišť. Besedám o profesní orientaci jsou věnovány také třídní schůzky, které se konají každé čtvrtletí. Každý rok k nám do školy zavítá mnoho bývalých žáků, pochlubit se s čerstvým výučním listem. Poslední otázka. Musím se přiznat, že jsem nečekala, že Vaše škola je tak příjemným místem. Hned na začátku jsem se chtěla zeptat, co se tady kolem nás právě děje? Kolem nás právě probíhá výuka pracovních činností. Na naší škole, jak ostatně už napovídá její název, je pracovní vyučování velice důležité. K jeho realizaci máme k dispozici několik dílen, zahradu a tzv. domeček, s moderně zařízenou kuchyňkou. V těchto prostorách se žáci pod odborným vedením učí pracovat se dřevem, s kovem, k výuce pěstitelských prací využíváme zahradu. Vše, co kolem nás vidíte, vzniklo pod rukama dětí a jejich učitelů. Letos se můžeme pochlubit nově vzniklým jezírkem a pergolou, která je právě dokončována. Velmi mě překvapila příjemná atmosféra, která tady panuje. Snažíme se, aby vyučování probíhalo v souladu s názvem našeho vzdělávacího programu Škola jako rodina a také se snažíme být školou otevřenou. Proto s radostí přivítáme všechny zájemce o prohlídku naší školy. Stačí se jen telefonicky nebo osobně domluvit, velmi rádi Vám návštěvu zprostředkujeme. Kontakt a další informace získáte na našich webových stránkách Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů do dalších let. Anna Pulcová 9

10 Otěvěcká kaple Korunování Panny Marie Původní barokní kaple byla postavena v Otěvěku začátkem 19. století. V zimě na přelomu let , kdy byl mráz až - 42 C, bylo zdivo kapličky značně potrháno. Diskutovalo se o tom, zda stojí za to investovat do její opravy, nebo by bylo lépe postavit novou. Když jednou v noci rozkurážení otěvěčtí mladíci zcela zničili věž kaple, usnesli se (dle knihy protokolů 31. srpna 1929) zástupci obce, že bude postavena na obecní náklady kaplička nová. Zvon byl zatímně umístěn v koruně Krebsova dubu (poražen ještě před II. světovou válkou) vedle chalupy číslo popisné 57, kde se provizorně zvonilo. Nová kaple byla postavena na stejném místě stavitelem Prokopem Kyslíkem z Trhových Svinů. Celá spodní část byla věrnou kopií původní stavby, pouze barokní věž byla nahrazena dřevěnou, rákosem pobitou a omítnutou nízkou věžičkou, zakončenou stanovou střechou. Místním osadníkům se patrně nová stavba nelíbila. V kronice ochotnického spolku Klicpera se píše, že celé nové provedení kapličky je ubohé, stejně tak i její výmalba, která připomíná malbu v pivních lokálech. V kapli je umístěna pamětní deska Jana Fleišmana Tam za vodou v rákosí Tato hezká písnička patří k létu, které je opět před námi. Je to čas teplých dnů, kdy můžeme posedět s přáteli u ohně, projít se voňavým lesem a v případě příznivých podmínek nasbírat houby na smaženici nebo borůvky na koláč. Někdo se vydá do našich hor nebo navštíví hrady a zámky. Jiní se osvěží třeba ve vlnách Jadranu, další se vykoupou v přehradě Lipno, jiní zajedou např. k rybníku Svět v Třeboni. O Třeboňsku je známo, že se tam nachází značné množství malých i velkých rybníků. Méně se asi ví, kolik rybníků, pomineme-li ty známé v okolí Trhových Svinů, je kolem obcí Olešnice, Petříkov a Lhotka. Jejich názvy jsou opravdu zajímavé. Kromě rybníků Lhotka, Olešnický nový a Olešnický velký jsou to např. Velká a Malá Jitra, Pařezník, Hadlíř, Březina, Jandovec, Borek, Vybírač, Smutný, Blatec, Vejškovec, Rouda a další. Ještě musím připomenout největší rybník v našem okolí - Žár. Z HISTORIE a Petra Buřiče - padlých v letech 1914 a 1918 na srbském a italském bojišti. Mramorovou desku daly vyhotovit pozůstalé rodiny u českobudějovického kameníka J. Křivánka. Původní 30 kg vážící zvon byl v polovině II. světové války zrekvírován. Naštěstí byl nalezen nepoškozený ve skladišti v Praze a v červenci 1945 byl opět zavěšen do věže. Kapli Korunování Panny Marie vysvětil v roce 1930 trhovosvinenský děkan Vojtěch Tupý. Jiří Čajan skica původní kaple - Kronika ochotnického spolku Klicpera Otěvěk foto autor K ZAMYŠLENÍ Je jistě i nejstarší. V písemnostech je zmíněn již v r a roku 1358 byl významně rozšířen. Dnešní rozloha přesahuje 100 hektarů. Malebnou kulisu mu dávají Novohradské hory se zdaleka viditelným kostelem na Dobré Vodě. Hráz je dlouhá téměř 2 km, v jeho jihovýchodní části je uměle nasypaný ostrov, na němž v letech zřídili majitelé novohradského panství přírodně krajinářský park. Zde byl postaven letohrádek s hvězdicovitě se rozbíhajícími cestami, lemovanými alejemi. Vysázeny zde byly vzácné cizokrajné stromy a keře. Po 2. světové válce již o park nebyl zájem, letohrádek se rozpadl a porosty zpustly. Ostrov byl dobrý pouze k chovu kachen. Pokud tedy letos nenavštívíte nějaké to opravdové moře, můžete se pokochat našimi moři, případně se v nich osvěžit. Přeji vám hezké letní dny a také to, abyste nemuseli vyslovit ono klasické: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Václav Heidinger, foto P. Hnilička 10

11 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DD!!! UPOZORNĚNÍ!!! V době od 1. do 3. července 2011 kino nepromítá - DOVOLENÁ pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama 133 min. ÚTĚK ZE SIBIŘE Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 75,- Kč úterý v hod. - Premiéra středa v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 80 min. MÉĎA BÉĎA - Prosím, nekrmte medvědy středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americký 3D barevný akční sci-fi thriller v českém znění 125 min. TRANSFORMERS 3 Naše poslední útočiště Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Slovenské barevné dokumentární drama Vstupné: 130,- Kč 69 min. DĚVÍNSKÝ MASAKR Případ masového vraha od Vašich sousedů Hrají: Pavel Vrabec, Yoshua Kanálosh, Daniel Lipšic, Cecília Maderová a další Mládeži do 15 let nepřístupno neděle v hod.!!! a ve hod. - Repríza Americký barevný rodinný dobrodr. film českém znění 146 min HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1. Nikde není bezpečno... Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod.!!! a ve hod. - Repríza úterý v hod.!!! a ve hod. Americká 3D barevná dobrodr. komedie v českém znění 128 min. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série to vše navíc tentokráte v systému Disney Digital 3D Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz a další středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie ŽENY SOBĚ I komedie pro holky může mít koule Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne a další Vstupné: 130,- Kč 125 min. Mládeži do 15 let nepřístupno pátek ve hod. - Premiéra Dánské bar. širokoúhlé drama režiséra Larse von Triera 130 min. MELANCHOLIA Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa. Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč sobota v hod.!!! a ve hod. - Premiéra neděle v hod.!!! a ve hod pondělí v hod.!!! a ve hod. Americký 3D barevný rodinný dobrodr. film českém znění 150 min. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2. Tady všechno končí. 11 Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další Vstupné: 130,- Kč úterý ve hod. - Premiéra Slovenské barevné drama režiséra Martina Šulíka 107 min. CIGÁN - K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko. Hrají: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo, Miro Gulyas a další středa ve hod. - Repríza Americký barevný širokoúhlý akční thriller 95 min. RYCHLE A ZBĚSILE 5 - Akce v Riu Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster a další čtvrtek ve hod. - Repríza pátek ve hod. Český barevný válečný velkofilm 126 min. LIDICE - Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika Kubařová a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota ve hod. - Repríza Britské barevné drama 118 min. KRÁLOVA ŘEČ - Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI. Film oceněný čtyřmi OSCARY 2011 Hrají: Colin Firth, Helena Bohnam Carter, Geoffrey Rush a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Repríza neděle v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 92 min. NA VLÁSKU - Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při kterém vám budou vstávat vlasy na hlavě. Vstupné: 130,- Kč neděle ve hod. - Premiera pondělí ve hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 111 min. HANNA - Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick-Ass! Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana a další Nevhodné pro děti do 12 let V ÚTERÝ KINO NEPROMÍTÁ PŘEDNÁŠKA PETRA CHOBOTA středa ve hod. - Premiéra Britská barevná širokoúhlá komedie 97 min. JMENUJI SE OLIVER TATE Film vznikl podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání. Hrají: Craig Roberts, Yasmin Paige, Paddy Considine a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč čtvrtek ve hod. - Repríza Americký 3D barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění 114 min. THOR - Bůh. Rebel. Legenda Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč pátek ve hod. - Repríza Americký barevný širokoúhlý thriller 101 min. ČERNÁ LABUŤ - Co všechno byste obětovali pro sen? OSCAR 2011 pro Natalii Portman. Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. a ve hod. - Repríza neděle v hod. a ve hod. Česká 3D barevná hudební komedie 103 min. V PEŘINĚ - Hudební komedie F. A. Brabce V peřině je první český film připravovaný kompletně ve 3D. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová Vstupné: 120,- Kč

12 DIVADLO pátek od hod. Buškův hamr T. Sviny sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny vádí pohádku podle bratří Grimmů SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Pohádka je určena všem dětem do 99-ti let. Vstupné: 50,- Kč KONCERTY pátek od hod. Buškův hamr T. Sviny DUB.O.NET - dub.o.net je hudební projekt, který slučuje taneční hudbu s reggae, dubem a s prvky world music. - dub.o.net to je spojení muzikantů skupin Švihadlo a Nyabinghi Warriors. - dub.o.net vystupoval jako předkapela skupiny Zion Train a Mad Proffessora na jejich pražských koncertech. Obsazení: Vincent Bobo Richards - vocal, lyrics; Petr Šturma - programming, keyboard, quitar; Honza Jaco Dusil - bass, EUB; Borek Ondráček - drums; Tomáš Kohout aka DJ Papapot - percussion; DJ Babylon Rocka - turntables Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, před koncertem 200,- Kč ČERVEN KULTURA NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY MacKailová: Našeptávač snů Mysteriózní novodobá šamanka odhaluje tajemnou moc snů. Marek, Jiří: Mizející tvář Novohradských hor Kniha se snaží zachytit mizející tvář krajiny na fotografiích a drobných perokresbách. Hagena, Katharina: Chuť jablečných jadýrek Je to smutný, ale útěšný příběh o vzpomínkách. Hohlbein, Wolfgang: Prsten Nibelungů Jedinečný román vztahující se k největšímu německému hrdinskému eposu. Viewegh, Michal: Další báječný rok Po pětiletém odstupu se nejpopulárnější český spisovatel opět vrátil k žánru deníku. Matkin, Maxim E.: Miluj mě ironicky Výběr z krátkých textů, publikovaných v magazínech pro ženy. Toro, Guillermo del: Zhoubný kmen: Pád Druhý svazek upíří trilogie z blízké budoucnosti. Kněžka prodejné lásky Skutečné kriminální případy. Lamschová, Petra: Jídlo jako životní styl 100 otázek, odpovědí a receptů. Vaněček, Jan: Veselosti z krumlovského Česka Humorné příběhy a příhody Krumlováků. UPOZORNĚNÍ! Do bude z důvodu dovolené knihovna uzavřena. Marcela Dudová V Trhových Svinech otevřeno Muzeum užitkových vozidel Počátkem června bylo ve velké hale za bývalou pilou u výjezdu na Nové Hrady otevřeno Muzeum užitkových vozidel. K vidění tu jsou zejména velké i malé nákladní automobily a také různá užitková vozidla všech kategorií. Naleznete tu veterány, ale i vozidla, která si ti zkušenější z nás ještě pamatují. Muzeum je otevřeno od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Text i foto: Mgr. F.Slípka Borůvkový ráj v Borovanech Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 10. a 11. července, kdy se v areálu zámku koná již sedmý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové pečení, a to včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních Čech a Dolního Rakouska, nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vítek, kapely Swing band Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čeká letos překvapení Muzeum strašidel rytíře Borůvky a křest Borůvkové pohádky. Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny s dětmi Na kole okolo Bor(ůvk)ovan. Začíná u zámku, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli modrá odměna. Během celého léta budou v areálu zámku probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí Lenka Filipová (1. 7. ), bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (15.7.), AG - Flek (5.8.), Gentlemen Singers (20. 8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way ( ) a další umělci. Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlídkám bývalého kláštera augustiniánů Borovanské múzy, při nichž se setkáte se všemi významnými osobnostmi z historie kláštera. Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru na zámku, tel , nebo je najdete na Alena Seberová (Kultura, MÚ Borovany) 12

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

14 14

15 INZERCE Buďte fit s ORIFLAME a zapojte se do Wellness programu ORIFLAME Wellnes klub krásných žen a mužů Jaké výhody Vám přinese? Úplný příjem živin pro tělo Více energie a lepší schopnost soustředění Dosažení ideální váhy a její udržení Podpora krásy zevnitř Přihlaste sebe a své známé a zúčastněte se Wellness víkendu s wellness programem. Více informací ve Studiu Oriflame - Nové město 180,Trhové Sviny tf.: Koupím les včetně pozemku, jakoukoliv výměru. Platba v hotovosti, vstřícné a solidní jednání. Tel Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na Jste srdečně zváni do nově otevřeného Studia ORIFLAME v Trhových Svinech, Nové město 180 Využijte výhodného členství k nákupu kosmetiky Oriflame za skvělé ceny. Stávající členky máte možnost využít zasílání balíčků do Studia a ušetřit poštovné. Zastihnete nás Út a Čt Více informací tf.: nebo Mladí rybáři poměřili své síly V neděli dne se uskutečnily již tradiční dětské rybářské závody pod patronací Místní organizace Českého rybářského svazu Trhové Sviny. Mladí rybáři poměřili své síly na místním, kvalitně zarybněném rybářském revíru - rybníku Brigádník. Počasí přálo a o úlovky také nebyla nouze. Mezi úlovky byl k vidění jak tradiční kapr, tak i amur, cejn a množství plotic. Cca 25 zúčastněných dětských rybářů bojovalo o hodnotné ceny. Někteří nachytali více ryb, někteří bohužel nechytili nic. Ale tak to v tomto krásném koníčku už chodí a každý si na svojí trofejní rybu či rekordní úlovek musí počkat. Velký dík patří také pořadatelům (Č. Štojdlovi, F. Valterovi ml. a dalším) za organizaci a průběh závodu a poděkování rovněž patří všem zúčastněným malým i větším rybářům a rybářkám za jejich účast a profesionální rybářský přístup. A jak to vlastně dopadlo na stupních vítězů? 1. místo obsadil Petr Matějka, 2. místo Nikola Rojdlová a 3. místo Luděk Rolínek. SPORT Ing. Marek Rojdl, za MO ČRS T. Sviny první zleva: L. Rolínek, P. Matějka, N. Rojdlová 15

16 Trhovosvinenské kuželky daly zase o sobě vědět Protože trhovosvinenští kuželkáři mají za sebou již další soutěžní sezónu, bývá zvykem provést krátkou rekapitulaci dosažených výsledků. V celkovém hodnocení soutěže obsadilo družstvo A, které bylo po podzimní části v průběžném hodnocení soutěže krajského přeboru KP1 na historicky zatím nejlepším druhém místě, nakonec až 11. místo. Bylo to způsobeno hlavně smolnou šňůrou prohraných domácích zápasů, kdy naše družstvo několikrát prohrálo vždy jen o pár kuželek, v kuželkářské hantýrce řečeno o pár dřev. Naopak družstvo B soutěžící v meziokresním přeboru skončilo na velmi pěkném 3. místě, kdy v posledním zápasu sezóny dokázalo ještě porazit i družstvo Soběnova B, které celou sezónu neprohrálo a tak ukradnutí dvou bodů nejlepšímu družstvu soutěže, bylo důstojným zakončením sezóny. Družstvo C skončilo na 10. místě v meziokresním přeboru. Pozitivem bylo, že do družstva C se zapojili i noví členové, kteří v tomto družstvu nabírali nové soutěžní zkušenosti a aktivně se podíleli na hře. Co se týče jednotlivců, tak nejlepším hráčem celé krajské soutěže KP1 byl Jarda Vychodil, který obsadil první místo tabulky s náhozovým průměrem 451,9. O největší úspěch se ovšem postarala naše mladá hráčka Denisa Pavlíková, která reprezentovala trhovosvinenské kuželky v kategorii dorostenek nejprve na mistrovství okresu, pak na mistrovství kraje a nakonec až na mistrovství ČR, které se konalo v Horním Benešově ve dnech , kde dosáhla historického úspěchu a to, když v sobotu obsadila krásné 9. místo z 28 zúčastněných. To jí dále zajistilo postup do nedělního sprintu mezi 16 nejlepších dorostenek, kde nakonec obsadila 3. místo!!! I když jedna sezóna skončila a nová sezóna začíná až v září, naši hráči stále aktivně trénují a zúčastňují se různých přátelských turnajů a soutěží, mimo jiné i za hranicemi našeho kraje např. na Turné Vysočina. Závěrem nezbývá už nic jiného než popřát, aby kuželkářům tyto pěkné sportovní úspěchy a výkony v nastávající soutěžní sezóně vydržely, případně aby byly ještě lepší a poděkovat jim za jejich účast a reprezentování našeho města v tomto sportu. Ing. Marek Rojdl, za oddíl kuželek T. Sviny první zprava: D. Pavlíková Softbalová Extraliga žáků očima hráče Tento týmový pálkařský sport mne zaujal již svým názvem. Když jsem přišla na první trénink, zjistila jsem, že je to sport přesně pro mě a to, co by mohlo bavit i mé vrstevníky. Z mého pohledu se jarní část Extraligy žáků velmi vydařila, i když jsme moc nevyhrávali. Nicméně bylo na všech členech týmu vidět veliké úsilí, jaké nevyvinuli za celé ty týdny, ba i měsíce na tréninku. Jsme začátečnický tým, a proto se od nás nemůže očekávat jedna výhra za druhou. Cíl na každém z turnajů je jasný - vyhrát nějaký zápas s vyrovnaným soupeřem, a to se vydařilo pokaždé. Jedenkrát jsme se dokonce umístili na 6. místě z 10 nejlepších družstev v ČR, a to je podle mého názoru velký úspěch. Celkově jsme aktuálně na 7. místě v ČR a až podzim rozhodne, která družstva se kvalifikují do závěrečného finálového turnaje. Předtím nás ještě čekají dva podzimní turnaje, v Mostě a Havlíčkově Brodě. Současně letos probíhá i Jihočeský přebor kadetů, ve kterém jsme se po prvním turnaji podle slov našeho trenéra snažili, ale výsledek se moc nedostavil. Přesto splnil to, co měl za cíl, totiž zapojit nové hráče a hráčky do našeho žákovského-kadetského týmu a pomalinku je učit a pochopit jak hrát softbal. Za všechny ty výhry a úspěchy vděčíme hlavně trenérům: Zdeňku Petrákovi a Dušanu Hanzalovi, bez kterých by v našem městě softbal nikdy neožil. Vkládají do nás svůj volný čas a důvěru. Přesto i někteří další přiloží ruku a pomůžou, jako J. Řeháček či M. Píchová. Největším,,průšvihem našeho týmu je 100% účast hráčů či hráček jak na tréninku, tak v první řadě na turnajích Extraligy žáků. Hrajeme Extraligu žáků, která je určena pro děti do 13ti let a partnersky tuto věc řešíme formou hostování mladších hráčů ze Sezimova Ústí jako vzájemnou spolupráci, při které naši starší hráči doplňují opačně družstvo kadetů (do 16ti let) v jejich týmu, hrajícím 2. ligu kadetů. Tento softbalový klub nám pomáhá doplnit hráče při aktuálním výpadku, jako je úraz hráče či rodinné zaneprázdnění, ale hráče beztak potřebujeme vlastní. Jihočeský přebor kadetů pak hrajeme společně i s našimi kadety jako možnost vyzkoušet si hru na jiných pozicích, a tak vstřebat více zkušeností na různých postech. Tak to by bylo asi vše, co vám můžu svými slovy říci. Vlastně je tu ještě jedna věc. Co kdybyste si s námi přišli zahrát softbal? Tréninky: středa hod. a sobota hod. na hřišti nad sportovní halou TJ Spartak a něco málo si o nás přečtěte i na stránkách softbalovéhu klubu Pigs Trhové Sviny: hráčka SC Pigs TS, Kateřina Bartyzalová Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

celkem 330,000 mil. Kč 100 %

celkem 330,000 mil. Kč 100 % I.díl - Teplo a Nejdek Malinko historie : Návrh na dodávku páry z vřesovské teplárny do Nejdku přednesl Ing. Miroslav Holeček počátkem roku 1990. Pára z vřesovské teplárny byla do Nejdku puštěna poprvé

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26.3.2012 v Kalištích u Lipí

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26.3.2012 v Kalištích u Lipí Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26.3.2012 v Kalištích u Lipí Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel Omluveni: Hosté: Balek Zdeněk

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více