TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červen 2011 Číslo 6 Ročník XXI Po několikaletém úsilí se podařilo zahájit nutnou rekonstrukci Nového města. V této ulici obtěžoval občany hluk z dopravy, časté poruchy vodovodu a kanalizace, časté překopy a provizorní úpravy povrchu vozovky. Rekonstrukcí živičnou úpravou povrchu se sníží hlučnost, poteče voda s dostatečným tlakem, rodinné domky bude možno napojit na plyn, čímž se zlepší ovzduší ve městě. Zahájení stavby bránil nedostatek finančních prostředků. V tomto období nám pomohlo předplacení nájemného od ČEVAKU za vodohospodářský majetek, který provozují, úhrada za rozvod plynu v obci Rejta a financování plynovodu včetně přípojek po hranice nemovitostí firmou E. ON. Celkové náklady na tuto stavbu činí 40,62 mil. Kč, z toho hradí město 28,50 mil. Kč, Jihočeský kraj hradí náklady na komunikaci 12,13 mil. Kč včetně DPH. Ve výběrovém řízení, kde předložilo nabídku 15 firem (v užším výběru 5) předložila nejvýhodnější nabídku firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Stavba je rozdělena na dvě etapy - I. od Žižkova náměstí po odbočku do ulice Budovatelská, II. etapa pokračuje ke křižovatce s Budovatelskou ulicí u pily. Dle rámcového orientačního harmonogramu výstavby byly stanoveny tyto orientační termíny: I. etapa - kanalizace včetně přípojek do konce července, vodovod - hlavní řad do poloviny srpna, vodovodní přípojky od konce srpna do konce září, plynovod včetně přípojek od konce července do konce srpna. Od poloviny měsíce září budou následovat telefonní rozvody, veřejné osvětlení, chodníky a zeleň a komunikace bez konečné obrusné vrstvy s ukončením v začátku REKONSTRUKCE ULICE NOVÉ MĚSTO ZAHÁJENA listopadu. Práce na druhé etapě budou zahájeny v posledním červencovém týdnu výstavbou kanalizace, od poloviny září bude probíhat stavba vodovodu a plynovodu včetně přípojek s dokončením počátkem listopadu, do poloviny prosince budou probíhat práce na vodovodních přípojkách. Nikdo neví, jaká bude zima, proto se počítá s přerušením prací do začátku března V jarních měsících budou prováděny práce na přeložce telekomunikačních sítí, veřejném osvětlení, místním rozhlasu, chodnících a osázení zeleně. Celá stavba, včetně pokládky obrusné vrstvy komunikace musí být dokončena tak, aby byl dodržen konečný termín červen foto: F. Slípka Důležité je, aby do termínu pokládky plynového rozvodu, kdy souběžně s hlavním řadem budou vysazovány přípojky k nemovitostem, měli všichni zájemci o plyn osazeny skříně hlavního uzávěru plynu včetně vysekané drážky pro připojení a nebyl tak narušen průběh výstavby. Připojení plynu požadují téměř dvě třetiny majitelů nemovitostí v Novém městě. foto: F. Slípka Z důvodu větší bezpečnosti byla do Budovatelské ulice umístěna značka omezující rychost na 30 km/hod. Její dodržování bude častěji než jinde kontrolovt městská policie. Foto: J. Čajan 1

2 městka jsme vyrozuměli, že půjde o jižní variantu obchvatu. Toto stanovisko je jen logickým vyústěním nedávného vývoje. Zhruba před pěti lety začali jistý zastupitel a jím založené sdružení velice intenzivně mystifikovat svinenské občany, když severní obchvat označovali za reálnou, vbrzku realizovatelnou variantu a zastánce odlišného názoru chtěli nechat defenestrovat z oken radnice (jistě máte mnozí doma schované tyto akční letáky). Pohnutky vedoucí k zastavení stavby vycházely z politických ambicí určitých jedinců. Ke zviditelnění posloužilo toto téma zajisté dobře, od politických slibů jsme však dnes dospěli k realitě. Finanční náročnost obchvatu (pohybujeme se podle odhadů v řádu od půl do jedné a čtvrt milifoto: F. Slípka foto: J. Čajan foto: J. Čajan Je nutno upozornit vlastníky domů, kteří se doposud nerozhodli pro napojení na plyn, že pro tuto ulici bude deset let stavební uzávěra pro práce související s komunikací. Náklady na zřízení přípojky po této lhůtě si bude hradit každý žadatel sám, včetně úpravy komunikací a dalších prací, které s tím souvisí. Náklady na přípojku v rámci stavby činí cca ,- Kč a to ještě tehdy, pokud osazení skříně hlavního uzávěru plynu provádí na žádost vlastníka připojované nemovitosti dodavatel. Zaostřeno opět na dopravu V souvislosti s dopisem MUDr. Martina Kuby, který jsme v Trhovosvinenských listech otiskli v březnu letošního roku a který popisoval současný postoj Jihočeského kraje k dopravnímu řešení v Trhových Svinech, jsme elektronickou cestou oslovili všechny zastupitele ( ový kontakt na p. Ptáčníka z ČSSD jsme bohužel nezískali), aby se k přelomovému rozhodnutí Jihočeského kraje na stránkách našeho listu vyjádřili. Do požadovaného termínu uzávěrky jsme obdrželi tyto odpovědi: Ostatní náklady financuje firma E. ON. Ještě ke kritickým připomínkám - proč se nestaví teplovod: Náklady pro město by činily cca 10 mil. Kč, náklady na přípojku, které by se pohybovaly okolo 20 tis. Kč, by si musel hradit každý sám (bez předávací stanice v domku). Tato stavba jistě přináší řadu problémů obyvatelům této ulice, včetně ulice Budovatelská, kde je vedena objížďková trasa. Stavební firma se však chová tak, aby tyto problémy byly co nejmenší a AKTUÁLNĚ Vyjádření zastupitelů za Sdružení nezávislých kandidátů 2010: 2 foto: J. Čajan veškeré připomínky operativně řeší. Připomeňme si, že stavba by byla mnohem snažší, kdyby byla dokončena komunikace kolem Svinenského potoka, na kterou byly finanční prostředky v objemu 150 mil. Kč; ta však byla aktivitou občanského sdružení Svinenský zvon zastavena. Vedení města a firma Swietelsky tímto děkuje všem občanům za pochopení ohledně ztížených podmínek souvisejících se stavbou. Ing. Karel Kocina Pan náměstek M. Kuba nám oznamuje tři důležité skutečnosti, vyplývající z nové krajské studie: 1. tranzitní doprava přes T. Sviny má vysokou prioritu s realizací do 7 let, 2. přeložka silnice II/156 podél Svinenského potoka je nevhodná a 3. tzv. velký ( severní ) obchvat je absolutně ekonomicky neúnosný. Kraj nám tedy sděluje, že dopravní situaci by bylo třeba řešit, ale že vlastně po patnáctiletém úsilí nemáme připraven žádný vhodný projekt. Proto bude zadána nová studie, která bude hledat další ekonomicky realizovatelnou variantu. Z následného jednání u pana ná-

3 ardy), který nenavazuje na žádnou mezinárodní tranzitní trasu, je pro Jihočeský kraj neúnosná. Tečka. V zásadě tedy vítáme novou vyhledávací studii, kterou chce kraj zaplatit. Je více než pravděpodobné, že finanční náročnost jižního obchvatu (s dvojím přemostěním Svinenského potoka a náročnějším terénem) bude rovněž ekonomicky neúnosná podobně jako varianta severní. Co ale pak zbude? Pomineme-li metro, vrátíme se možná nenápadně a oklikou zpět k přeložce. Budou však na ni nebo na nějaké jiné přijatelné řešení ještě peníze? O ty poslední už dojednané přišlo město zásluhou opozice a ani kraj není tomuto řešení při nynější politické konstelaci nakloněn. Jihočeský kraj v současnosti evidentně nemá na rozdávání. Má jiné dopravní priority, což je také důvod, proč byly odepsány přeložka i severní obchvat. Členové Sdružení nezávislých kandidátů jsou nezávislí i ve svých názorech. Proto mají rozdílný pohled také na tuto problematiku. Přeložku nepovažujeme za dobré řešení. Je to však řešení vycházející z reality. To ideální totiž neexistuje. Průjezdnost městem je zejména ve špičkách zoufalá. Tato skutečnost může být pro každého z nás nebezpečná jak v pozici chodců či řidičů, tak např. při nutnosti rychlého zásahu policie, záchranky a hasičů. Jeden z českých velikánů by nejspíš napsal: Byli jsme před přeložkou, budeme i bez ní. Už jsme si přece zvykli. A obyvatelé Budovatelské ulice také zatnou zuby a nějaké to auto navíc jim jistě nebude po dobu rekonstrukce Nového města vadit. Mgr. Hana Halešová MUDr. František Busta Mgr. František Slípka Vyjádření zastupitelů za KSČM: Souhlasíme se stanoviskem, že severní obchvat je z hlediska finančních nákladů a dopravní frekvence nereálný. Nesouhlasíme ale s tím, že přeložka kolem Svinenského potoka by nebyla řešením pro město. To je v rozporu s vyjádřením, kde je označen jako kritický právě úsek od vjezdu ze směru České Budějovice po náměstí. Příslib zadání další studie, která bude řešit dopravní situaci v našem městě spolu s obchvatem, je jenom dalším vynaložením finančních prostředků, kterých se stále nedostává. Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje chápeme jako oddalování řešení situace v Trhových Svinech za pomoci občanského sdružení Svinenský zvon. Jako vhodné řešení stále vidíme navrženou přeložku kolem potoka, jehož reálnost s ohledem na současné možnosti potvrdila řada odborníků v oboru dopravy. Stanislav Popel Ing. Karel Kocina Vyjádření zastupitelů za ODS: Jak se v dopise náměstka hejtmana Jihočeského kraje uvádí, jsou všechny dosud zvažované trasy severního obchvatu ekonomicky nereálné. Jihočeský kraj znovu zadá další vyhledávací studii, která bude hledat další variantní řešení dopravy. Pokud další studie nenalezne jiné ekonomicky přijatelné řešení, jedinou reálnou variantou zůstane přeložka, tak jak je zachycena v současném i bývalém územním plánu města Trhové Sviny. Přeložka silnice II/156 jako jediná představená varianta řeší hlavní problém vnitřní dopravu ve městě, která má v centru města dvakrát vyšší intenzitu než je dopravní zatížení na vjezdu do města od Českých Budějovic, a téměř čtyřikrát vyšší intenzitu z opačného směru od Nových Hradů (viz sčítání dopravy spol. Mott MacDonald). Hlavní překážkou výstavby je odstranění dvou garáží v její trase (pro srovnání při výstavbě zanádražní komunikace v Č. Budějovicích má být podle informací tisku odstraněno zhruba 140 garáží). Spojení s Rakouskem nebude realizováno přes Trhové Sviny (viz usnesení Rady kraje k hr. přechodu Vyšné Höhenberg), upřednostněn bude směr Halámky Třeboň Č. Budějovice. Vhodné řešení dopravy v Trhových Svinech uvádí např. odborná studie společnosti ZESA: Je zřejmé, že záměr (výstavby přeložky podél Svinenského potoka) je pro město přínosnější, než velkorysá přeložka kolem hřbitova. Je potřeba hledat reálná řešení, nehlásat nepravdy a nemalovat vzdušné zámky a očekávat, že kvůli dopravnímu zatížení na hraičním přechodu Pyhrabruck (150 osobních vozů a 20 nákladních vozů za 1 den viz Dopravní prognóza Waldwiertel Jihočeský kraj Vysočina 2025) bude Jihočeský kraj investovat 0,5 1 miliardu Kč do obchvatu Trhových Svinů. V současné době se město a jeho občané potýkají s dopravními omezeními v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nové město. Někteří občané Budovatelské ulice si již stěžují na intenzitu provozu a s ní spojené jevy. Občané této ulice mají nyní možnost poznat na několik měsíců zčásti to (nákladní doprava je vedena přes Borovany, Olešnici), co občané Trocnovské ulice a Nového města zažívají prakticky neustále. Nic z toho ovšem nemuselo být. Pokud by nebyla blokována její výstavba, mohla zde již sloužit občanům přeložka a město by se obešlo bez objízdných tras. Bohužel, a navzdory tomu, že do rekonstrukce ulice Nové město budou z veřejných rozpočtů investovány desítky milionů korun, bude i po rekonstrukci této ulice i nadále zatěžována a poškozována intenzivní dopravou. Pokud by nebylo blokováno řešení dopravy, mohlo již být realizováno to, co měla ODS Trhové Sviny ve svém programu klidová zóna s minimální dopravou od bývalé pily, přes Nové město, náměstí, Trocnovskou ulici až po tzv. úzké. Ing. R. Bušek M. Neužil Ing. J. Opekar P. Randa R. Tomášek Vyjádření zastupitelů za Volbu pro město: V programu strany Volba pro město byl i bod shromáždit aktuální informace ke stavu stavby přeložky II/156, seznámit s nimi občany, pokračovat v diskusi a podpořit nejreálnější řešení. Tím, že byl osloven pan Mudr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, který má na starost řešení dopravní situace v celém Jihočeském kraji, a jeho písemná odpověď byla zveřejněna na stránkách města a v TSL, se snažíme tento bod naplňovat. V současné době je dle vyjádření kraje zadána nová vyhledávací studie, která znovu navrhne řešení dopravní situace v TS. Je domluveno, že až tato studie bude hotová, budou zástupci kraje i zástupci firmy, která tuto studii provede, pozváni na jednání zastupitelstva města, o výsledcích budou pochopitelně občané informováni a očekáváme novou diskusi na toto téma. Nechceme už připustit, aby se městem šířily ničím nepodložené informace a aby se manipulovalo s fakty. V ideálním případě by nová vyhledávací studie přinesla nové řešení, které by bylo reálné (především z pohledu finančních nákladů) a zároveň přijatelné pro všechny. Pokud by studie jen potvrdila původní výsledek vyhledávací studie, je potřeba se zamyslet nad celou historií sporu ohledně dopravy v TS, nad jednotlivými výroky, jejichž pravdivost je dnes již zřejmá, nad nemalými finančními prostředky, které byly zbytečně vynaloženy z naší společné - městské i krajské - kapsy, i nad problémy, které odložení řešení dopravní situace přineslo - např. komplikace při zajištění objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nové město. Mgr. Věra Korčaková Vyjádření zastupitelů za TOP 09 : V současné době se o dopravní situaci ve městě čím dál více hovoří a diskutuje než dělá. A není to vinou města. Nechybělo málo a město se mohlo pochlubit novou silnicí městem tzv. přeložkou, na které město mnoho let intenzivně pracovalo. Na tento projekt bylo vynaloženo mnoho prostředků jak krajem, tak městem. Když po letech čekání byly finance krajem připraveny, byl tento projekt zablokován určitou skupinou lidí. Dnes se mohlo jezdit při náročné rekonstrukci Nového města z části novou silnicí a lidé v Budovatelské ulici nemuseli být podrobeni kvůli objížďce tak náročnému provozu. Všichni doufáme, že se vrátíme k věcem připraveným, na které byly vynaloženy nemalé prostředky a začne se konat a ne diskutovat a hledat. Pavel Stodolovský Připravila Petra Vicková Jak hospodaří Tepelné hospodářství T. Sviny s.r.o. Výsledky hospodaření za rok 2010 jsou oproti předchozímu roku podstatně příznivější. Přes ztrátu ,- Kč za rok 2009 uhradilo Tepelné hospodářství (dále jen TH) městu v daném roce na splátkách ,- Kč a investovalo ,- Kč do přípravy připojení prodejny Lidl. V roce 2010 už bylo dosaženo zisku ve výši ,- Kč, nicméně cena tepla vzrostla o 18% (z 533,- Kč/GJ v roce 2009 na 630,- Kč/GJ v roce 2010). Hlavní příčinou zdražení tepla byl nárůst ceny dřevní směsi a dřevní štěpky. Za jeden prostorový metr (prm) se v roce 2010 platilo od 250,- do 350,- Kč. Pro producenty dřevní hmoty (biomasy) je totiž výhodnější prodávat tuto surovinu do podobných kotelen v Rakousku za cca 20,- EUR/prm, čemuž náš stát přes proklamovanou podporu alternativních zdrojů energie nijak nebrání. Za rok 2010 bylo pro představu v kotelně spotřebováno prm, což je tun dřevní hmoty (využita byla i dřevní hmota z městských lesů v objemu cca

4 prm, která stála oproti ostatním dodavatelům cca o 15 Kč/prm méně). Dalším negativním vlivem byl neustále se snižující odběr tepla, způsobený zateplováním objektů (hlavně panelových domů, u nichž úspora dosahuje až 30% předcházející spotřeby). Na druhé straně je ale část těchto finančních ztrát kompenzována prodejem elektrické energie vyrobené z biomasy. V roce 2010 byla turbina využívána z 91%. Výkon zařízení byl ovlivněn prostoji z důvodu preventivní údržby a oprav a také výpadky elektrické energie ze strany firmy E.ON. Problémy jsou také s dosažením projektovaného výkonu. Při výrobě pouze tepla by podíl nákladů k tržbám na palivo činil cca 60%, při výrobě tepla i elektrické energie je podíl nákladů na palivo zhruba o 10% nižší. Celkově vynesly tržby TH v minulém roce ,- Kč. Z toho bylo za teplo a ohřev teplé užitkové vody 19,9 milionu Kč a za prodej elektrické energie 12,3 mil. Kč. Zbytek pak za pronájem komínu a služby poskytované společností. Prodáno bylo GJ tepla a kw elektrické energie. Celková výroba tepla však byla cca o 20% vyšší, což bylo ovlivněno ztrátami ve starých rozvodech. Náklady společnosti činili oproti tomu celkem ,- Kč. Hlavní položkou byly Kotelna je v současnosti předzásobena na tři měsíce plného provozu. Kogenerační jednotka na výrobu elektrické energie. výdaje na dřevní hmotu ve výši 16 milionů Kč. 3,9 mil. se vydalo na energie. Městu jakožto majiteli bylo uhrazeno nájemné ,- Kč. Přímé mzdy činily 4,45 mil. Kč. V otázce mzdových nákladů je ale třeba vzít v úvahu, že se jedná o nepřetržitý a náročný provoz a je zde řada příplatků za pracovní prostředí. Odborné schopnosti a znalosti zaměstnanců značně přispívají ke snižování nákladů za prováděné opravy a údržbu zařízení. Největším odběratelem tepla (35,5%) byla severní část města (školy, kulturní dům, bytovky). Zařízení města odebrala 30,5% a ostatní budovy 26,8%. Sušárna dřeva společnosti Dangen pak 7,14%. Pro zlepšení hospodářských výsledků společnosti by bylo potřeba zvýšit prodej tepla i výrobu elektrické energie Cena tepla je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a je kontrolována Státní energetickou inspekcí (SEI). Velké teplárny spalující uhlí prodávají teplo v průměru za 550,- Kč/GJ. U plynových kotelen se tato cena pohybuje od 550,- až do 790,- Kč/GJ. Pokud bychom vyráběli v roce 2010 teplo pouze z plynu, tak při spotřebě m3 (to je množství plynu potřebného k výrobě GJ vyrobených v roce 2010 z biomasy) a při uvažované ceně 15,50 Kč/m3 by naše náklady na palivo činily cca 21,7 milionu Kč, z čehož je patrné, že cena tepla by byla vyšší, než je ta současná. Je třeba ale také říci, že do současných nákladů nejsou započítávány investice na pořízení obou kotlů na dřevní hmotu ani zařízení na výrobu elektrické energie. Touto investicí získalo město majetek v hodnotě cca 115,8 milionu Kč, z čehož 44,6 mil. činila nevratná státní dotace a 26,6 mil. bezúročná půjčka. V konečné bilanci tak město uhradí na nový majetek cca 63% celkových nákladů. Od roku 2006 TH tyto investiční náklady postupně splácí městu, které hradí investiční úvěr. Roční splátka i s úroky činí kolem 6 milionů Kč. Tento úvěr bude uhrazen v červnu Finance od TH poté bude možno využít k rozvoji města. Když se rozhodovalo o této investici, braly se v úvahu zejména následující faktory: 1/ zda bude dostatečné množství dřevní suroviny za přijatelnou cenu (tehdy se cena pohybovala od 50,- do 100,- Kč/prm), 2/ zda bude vyrobená elektřina vykoupena tehdejší JČE (dnes E. ON) a zejména 3/ zda město získá dotaci. Všechny byly splněny, ale nikdo nepředpokládal tak obrovský nárůst ceny za palivo, způsobený prodejem dřevní hmoty do Rakouska. Je třeba si uvědomit ještě jednu skutečnost, na kterou se zapomíná. TH má kromě kotlů na biomasu stále i kotle plynové. Město má tedy pro případ poruchy kotlů na biomasu zajištěn náhradní zdroj tepla. Přestože start druhého kotle a nové technologie na výrobu elektrické energie byl provázen požárem kotelny a ztrátou cca 4-5 mil Kč zisku (než bylo zařízení opět plně zprovozněno), provedlo TH za dobu provozu nové technologie od roku 2000 (první kotel na biomasu byl instalován už na konci 90. let) investice a opravy na rozvodech a předávacích stanicích v hodnotě cca 8,7 mil. Kč. Na úvěr pak uhradilo cca 16,6 mil. Kč a v nájmu zaplatilo městu cca 11,6 milionu Kč. V období také TH zaplatilo pojištění nové technologie ve výši cca 5,1 milionu Kč. Příznivou zprávou letošního roku je, že se nové technologie zúročily i jinak. S dohledem ministerstva životního prostředí byla letos mezi holandským zájemcem a městem podepsána smlouva o odkupu emisí z kotelny. V roce 2003 totiž jednatelé TH prozíravě zaregistrovali plánovaný projekt jako ekologickou technologii na odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí. Letos by tak město mělo získat cca 8,5 milionu Kč a v letech 2012 a 2013 po 1,1 milionu Kč. Peníze musí být podle smlouvy použity v souvislosti s novou technologií kotelny. Město je tedy použije ke splátce úvěru na tyto nové technologie, čímž si uvolní prostředky například pro financování rekonstrukce Nového města. 4

5 V následujícím období by mělo dojít ke zvýšení prodeje tepla, protože budou připojeni noví odběratelé. Například bytové jednotky, které staví pan Kalena, obchodní centrum Lidl či výrobní hala firmy A.Schmied. Pro letošní rok je také dobré předzásobení dřevní hmotou, která byla v prvním čtvrtletí nakoupena za dostupnou cenu. S rekonstrukcí Nového města se zvažovalo i vybudování teplovodu. Náklady na rekonstrukci Nového města by tím však byly cca o 10 milionů vyšší, zatímco rozvod plynu hradí E. ON, a to až na patu rodinných domů. Hospodaření společnosti lze vzhledem k situaci (dostupnost dřevní hmoty, zvyšující se vstupy energií a spotřebních materiálů nezbytných k provozu kotelny) hodnotit jako dobré. Vedení společnosti musí nadále hledat cesty, aby Tepelné hospodářství bylo pro občany i organizace přínosem. Ekonomické výsledky společnosti projednala a schválila 27. dubna rada města. Použitelný zisk nebude rozdělen, ale celá částka bude zaúčtována do nerozděleného zisku minulých let. Ing. Karel Kocina a Mgr. František Slípka členové valné hromady TH Foto: Mgr. F.Slípka Kontejner na popel se v zimním provozu zaplní 2-3x týdně, v letním pouze jednou. Komín si pro uložení svého zařízení pronajímá společnost T-Mobile. Proč vycházel černý kouř z komína městské kotelny? Mnozí občané si před časem všimli černého kouře, který vycházel z komína městské kotelny. Okamžitě kdosi podle osvědčeného receptu jedna paní povídala rozšířil fámu, že kotelna spaluje pneumatiky. Tuto kouřivost však způsobil souhrn technických závad a nikoli staré pneumatiky, jak se někteří občané domnívali. Kouřivost byla zaviněna vadnou kyslíkovou sondou, vadným čidlem podtlaku a také závadami na systému vzduchového čištění výměníku a odpopelnění. Na základě servisního zásahu techniků firmy Schiestl na místě a následného přednastavení řídícího systému kotle pracovníkem firmy Kohlbach přes dálkové spojení ze servisního střediska v Rakousku se však nepodařilo závadu zcela odstranit. Kotel bylo nutné odstavit a po vychladnutí zrevidovat spalovací komoru (čidla, sondy, výměník a systém vzduchového čištění) včetně odpopelnění. Závady se podařilo odstranit a spalování probíhá bez kouřivosti. Při této odstávce kotle byla provedena rovněž oprava kolečkového dopravníku, který vynáší popel do kontejneru. Jiří Štojdl Jeden ze tří záložních plynových kotlů. Ilustrační foto: P. Hnilička 5

6 INFORMACE Z RADNICE Už se těšíte na Valdaufa? Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2011 SOBOTA ,00 18,00 / Šumavská 8 18,15 19,15 / Jižani 19,30 20,30 / Golčovanka 21,00 02,00 / Cimbálová muzika Jožky Šmukaře + Podhoranka NEDĚLE ,55 / Znělka festivalu 10,00 / Slavnostní zahájení 10,15 11,45 / Plechová kapela se sólisty 12,00 13,20 / orchestr Junior 13,45 15,15 / Kubešova Veselka 15,30 17,00 / Kumpánovi muzikanti 17,15 18,30 / Jižani 18,45 20,00 / Podhoranka INFO Z ODDĚLENÍ MATRIK Oznámení o ukončení zapisování dětí do cestovních dokladů Městský úřad, oddělení matrik a správních činností Trhové Sviny, oznamuje občanům, že od 1.července 2011 končí možnost zapsat své dítě do cestovního dokladu. Požádat o zapsání dítěte (do 10 let jeho věku) je tedy možné nejpozději do 29. června Po této době bude možno požádat o nový e-pas (bez možnosti zapsání dítěte) beze změn. (dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech ve znění zákona č. 197/2010 Sb.) Eva Pokorná, vedoucí oddělení Fotografie zachycuje záběr ze slavnostního aktu složení státoobčanského slibu paní Lilije Šnapperové a její dcery Halyny z Borovan, který jsme jako pověřený matriční úřad včetně předání Listiny o udělení státního občanství České republiky dne 25. května 2011 zajistili. Bezplatná právní poradna Počínaje 3. srpnem t.r. bude každou středu v prostorách Městského úřadu Trhové Sviny (budova nové radnice, 1. patro, č. dveří 18) otevřena pro občany Bezplatná právní poradna. Poradna nabízí prostřednictvím odborných poradenských a konzultačních aktivit orientaci v náročných životních situacích, v nichž se občané nedokážou sami orientovat. Bezplatnou právní poradnu provozuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov. Otevírací hodiny pro klienty: středa hod. - pro neobjednané klienty středa hod. - pro předem objednané klienty Objednávat se je možné prostřednictvím níže uvedených kontaktů: telefonicky: , (pondělí až čtvrtek od 9.00 do hod.) em: případně osobně v otevíracích hodinách poradny Služby poradny jsou určeny občanům v tzv. nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, kdy si z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové sociální situace, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných závažných důvodů, nemohou lidé uspokojit životní potřeby a nemohou sami řešit vzniklou situaci (tj. lidé například pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi...). Cílem služby je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohly svou situaci řešit samy za pomoci odborného poradce, a to prostřednictvím rad, informací a případné další návazné pomoci. Bezplatná právní poradna je registrovanou sociální službou poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a služby poradny jsou tak ze zákona poskytovány zdarma. Poradna má za úkol bezplatně, nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, poskytovat rady a informace. Poradna se snaží o zvyšování samostatnosti a informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením a o jejich začleňování do společnosti, prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství. Usiluje o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní vědomí a tím i možnost svou situaci řešit samostatně. Bezplatné právní poradenství zahrnuje odborné sociální poradenství (poskytování potřebných informací přispívající k řešení situace lidí v nepříznivé sociální situaci, zprostředkování pomoci na jiné odborníky, organizace a instituce ) a základní právní poradenství (konzultace a definování problémů a navržení možných řešení, zpracování právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání dokumentů potřebných k řešení případu ), a to v těchto oblastech: - Občanské právo - např. exekuce, insolvenční právo, nájem a pronájem, ochrana spotřebitele, společné jmění manželů - Pracovní právo - vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, mzdy, dovolená... - Rodinné právo - manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory - Správní právo - nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů, stížnosti - Sociální systém - druhy a nároky sociálních dávek atd. - Lidská práva - porušování základních práv osob Kontakt s klienty zajišťuje odborný sociální pracovník Bezplatné právní poradny; pro případy, kdy je nezbytné využít služeb právníka, poradna spolupracuje s externími právníky, kteří řeší složitější případy a konzultace. Podrobnější informace můžete získat na sekce Právní poradna zdarma. Poradnu zajišťuje ICOS Český Krumlov na základě domluv a spolupráce s Městem Trhové Sviny a Sdružením Růže a je určena pro obyvatele ORP Trhové Sviny a pro obyvatele měst a obcí ze Sdružení Růže. Tomáš Zunt, předseda ICOS, Věra Korčaková 6

7 Víte, co vlastně znamená GPN? 2.část V pololetí letošního školního roku dostali žáci II. stupně ZŠ v rámci výuky občanské výchovy za úkol zpracovat otázky, které by z pozice redaktorů rádi položili v největších firmách působících v našem městě. Jako první byla k zodpovězení otázek vyzvána firma GPN a v tomto čísle TSL si můžete přečíst zajímavé otázky z pera žáků a fundované odpovědi, o které bylo požádáno vedení firmy. Otázky z prací dětí vybrala a níže uvedeným děkuje za odpovědi Mgr. Hana Halešová Když budu u vás pracovat, budu obsluhovat jeden stroj nebo mě bude šéf posílat na různá pracovní místa? Dle možnosti a kde má stroj delší pracovní cyklus, může pracovník obsluhovat 2 i více strojů součastně např. při elektroerozívním obrábění, řezání na pilách, broušení Jaký je ve firmě průměrný plat dělníka; zvyšuje se plat úměrně odpracované době ve firmě? Průměrný plat dělnických profesí je nad celostátním průměrem ve strojírenském odvětví a doba strávená ve firmě (věrnost k firmě) je jedním z několika kritérií při zvyšování mzdy. Jaké pracovní podmínky (např. stravování, oblečení) a výhody mají vaši zaměstnanci? Co přesně firma gpn vyrábí, s kým obchoduje? GPN AT a GPN CZ vyrábí vytlačovací nástroje na výrobu profilů z plastových hmot, ze kterých je pak možno vyrábět rámy plastových oken a dveří. Firma GPN je největší výrobce těchto nástrojů na světě. Našimi zákazníky jsou naše sesterské podniky jako Greiner Extrusion, Gruber Extrusion, Greiner US, ale také externí zákazníci. Těžiště prodejní činnosti je v rámci Evropy a USA. Asijský trh je řízen z naší pobočky v Shanghai. Na jakých strojích se u vás vlastně pracuje? Naše výrobky jsou vyráběny z velice kvalitní, tvrdé, nerezové oceli a proto i naše stroje a nástroje musejí být na vysoké úrovni kvality. Jsme vybaveni mechanickými stroji jako jsou vrtačky, pásové pily, brusky na plocho. Velký podíl výroby obstarávají CNC obráběcí centra např. Mazak, Hermle a Okuma. Velice silně je u nás vybavené oddělení takzvaného elektroerozivního obrábění. Je to technologie obrábění za pomoci měděných elektrod a nebo řezání mosazným drátem o průměru 0,2 mm. Dostatečně se u nás uplatní také ruční práce, například při leštění forem a při různých montážích. Veškeré pracovní podmínky a výhody se řídí Soupisem sociálních dávek a ostatních dohod. Kromě oblečení a příspěvku na stravování poskytuje firma svým zaměstnancům také příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou nad rámec zákoníku práce, věrnostní příplatek a mnoho dalších. Mohu u vás pracovat i se zdravotním znevýhodněním (např. alergie)? Osoby zdravotně znevýhodněné ve firmě pracovat mohou, je to ale individuální a rozhodující je zdravotní posudek vydaný závodním lékařem. Je vedení firmy s pobočkou v T. Svinech spokojeno? Opět otázka spíše na pana Bergera. Vedení společnosti Greiner Tool.Tec (mateřská firma GPN) je velmi spokojeno a je to dáno zejména vysokou produktivitou, kvalitou, rychlými reakcemi a plněním dodacích termínů. Důležitými body jsou také relativně nižší náklady, dobře vyškolení a pohotoví zaměstnanci, kteří také mnoho přispěli k tomu, že jsme celosvětově největší a vůdčí výrobní síť na vytlačovací nástroje na výrobu profilů. Na otázky odpověděli: Ernst Berger jednatel, Jiří Machutka vedoucívýroby, Ing. Jiří Šimek ředitel a Ing. Arnošt Vydra personalista, kterýodpovědi také zpracoval. V jakém oboru se musím vyučit, abych u vás mohl pracovat? Pro manuální práce leštění forem či montáž je dostačující výuční list (nástrojař), výjimečně jsou přijímáni i uchazeči bez jakékoliv kvalifikace, které si sami zaškolujeme. Pro odborné práce jako je mechanik seřizovač kovoobráběcích strojů je vhodná SOŠ s odpovídajícím zaměřením např. obor Mechanik seřizovač, Programátor CNC obráběcích strojů. Dlouhodobě spolupracujeme se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně a její vybrané žáky za určitých podmínek po celou dobu studia sponzorujeme. O letních prázdninách jim umožňujeme přivýdělek formou brigády a v posledním ročníku u nás vykonávají povinnou školní praxi. Po úspěšném ukončení studia nastupují do firny GPN již jako zaměstnanci, které jsme měli možnost během studia dobře poznat. Je možné k vám přijít na exkurzi? Po domluvě je samozřejmě možné zorganizovat v naší firmě exkurzi. Vítáni jsou především žáci 7. a 8. tříd základních škol, kteří se teprve rozhodují o volbě svého budoucího povolání. Druhá část formy, tzv. suchá kalibrace Mohu se jít učit přímo pro vaši firmu (sponzorujete učně); mohu si u vás zamluvit praxi, letní brigádu? Jak bylo zodpovězeno výše, je to možné. Praxe a letní brigády však přednostně organizujeme pro naše stipendisty. Musí vaši zaměstnanci ovládat cizí jazyk? Od určitého stupně řízení je cizí jazyk, konkrétně německý jazyk, podmínkou. U dělnických profesí se zpravidla nevyžaduje, od pozice mistra výše ano. Pracují u vás i ženy? Ženy u nás pracují, ale celkový počet žen v naší firmě je cca jen 9 %, a to převážně v administrativě. Jaká je ve firmě pracovní doba (musí se chodit do práce např.i o víkendu)? Pracovní doba je 37,5 hodin týdně a pracuje se v třísměnném provozu, přičemž noční práce vykonává asi jen šestina zaměstnanců. O víkendech se do práce chodí dle potřeby, ale spíše výjimečně. Forma na vytlačování plastu, tzv. hlava 7

8 Počítačový koutek Počítače ve školách IV. Základní škola Trhové Sviny V dnešním článku jsem se zaměřil na počítače na základní škole. Stručně se dozvíte něco z historie i současnosti počítačové vybavenosti na této škole. Požádal jsem o informace ředitele Mgr. Jana Mikeše, aby se pokusil si vzpomenout, jak se vyvíjela situace na místní základce. První počítač pro základní školu se kupoval někdy v období , byl od firmy Schneider a jeho cena se pohybovala včetně tiskárny kolem 100 tisíc korun. Operační systém počítače byl MS DOS. V té době ještě nebyl určen pro výuku žáků, ale pouze pro potřeby školy. Servis, stejně jako na gymnáziu, prováděla firma Digisys. V roce 2000 byla zřízena počítačová síť spolu s nákupem počítačů do učebny, včetně připojení k internetu pro potřeby výuky. V dalších letech se průběžně dokupovalo další vybavení, interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky, tiskárny, server, nábytek do počítačových učeben, kamerový systém u vchodů atd S nákupem nové techniky jsou vždy starší počítače a ostatní periferie dále využívány, ŠKOLNÍ INFO například v kabinetech, ve sborovnách nebo v družině, kde slouží až do úplného vyřazení. V každé třídě a v kabinetech je zavedena internetová přípojka. Učitelé mohou jak vytvářet, tak i vzájemně volně stahovat z ostatních škol různé výukové programy pro práci na interaktivních tabulích. Všichni učitelé na škole prodělali kurz na používání počítačů, otázkou však zůstává, jestli všichni potřebují počítač při výuce používat či nikoliv, a také vždy bude záležet na ochotě každého se s novou počítačovou technikou seznámit a začít ji aktivně používat. V současné době probíhají výběrová řízení za účelem nákupu dalších interaktivních tabulí, vybavení počítačové třídy včetně nových počítačů. Na tuto techniku jsou určeny 2 miliony korun. Finance budou čerpány z peněz Evropské unie a jedná se o přísně účelovou dotaci. Tyto peníze není vůbec jednoduché čerpat, protože administrativa s tím spojená je nesmírně komplikovaná, jak to známe ze sdělovacích prostředků. Co je to interaktivní tabule? Česká verze známé internetové encyklopedie Wikipedie uvádí u hesla interaktivní tabule, že se jedná o velkou interaktivní plochu, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač. Za razantním nárůstem obliby interaktivních tabulí v českých školách stojí především dvě příčiny, které se šťastně potkaly. Ačkoli se interaktivní tabule vyrábějí od začátku devadesátých let například společnost SMART Technologies představila svoji první interaktivní tabuli SMART Board již v roce 1991 díky vysoké ceně začaly být pro školy zajímavé teprve před několika lety. A právě ve stejné době mohly české školy získat finanční prostředky z projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Jaroslav Salcer Za krokodýly V úterý 10. května jelo 42 žáků ZŠ, nejlepších sběračů bylin a kůry, na výlet do Protivína. Proč zrovna tam? K vidění je v tomto městečku hned několik zajímavostí. My jsme nejdříve zavítali do Krokodýlí ZOO, kde se dětem od odborníků dostalo vysvětlení, jak ještěři žijí, co jí, jak se rozmnožují, co mají a nemají rádi. Chovají zde i několik jedovatých hadů a mají i hezkou sbírku koster plazů. Další naše putování vedlo na náměstí, kde stojí hned 2 zajímavá muzea jedno (se sbírkou vzácných koster velkých savců, např. nosorožců a žiraf) se nachází přímo v informačním centru a najdete v něm i výstavu českých hradů a zámků vyrobených ze špejlí. Druhé muzeum je zaměřené hlavně na exotickou přírodu a pro děti je lákavé svou interaktivní expozicí. Celý tento špás nás stál 8455 Kč, které škola získala právě prodejem bylin a kůry. Tak vidíte, pak že škola pro děti nic nedělá Mgr. Ludmila Bustová Novohradská flétna 2011 Výsledky žáků ZUŠ Trhové Sviny Projekt Zachraň strom III. Dne 7. června 2011 proběhlo na Základní škole v Trhových Svinech hlasování o penězích z projektu Zachraň strom III. Žáci vybírali ze tří možností: 1.možnost venkovní pingpongový stůl, 2. možnost pomůcky na novou kolektivní hru kin-ball v hodnotě přibližně Kč a za zbývající částku pomůcky na vyučování, 3. možnost celou částku uložíme na účet a v říjnu 2011 k ní přidáme peníze z dalšího sběru. Získáme tak větší sumu peněz, za kterou si koupíme hodnotnější věc. Celková částka, o které se jednalo, byla Kč. Žáci naší školy se rozhodli pro třetí možnost. Peníze tedy uložíme na účet a v říjnu 2011 k nim přidáme výtěžek z dalšího sběru. Projekt Zachraň strom se stal na naší škole již tradicí. Poprvé jsme sbírali starý papír 5. května Tehdy jsme nashromáždili ,9 kg starého papíru. Dne 6. října 2010 proběhl na naší škole projekt Zachraň strom podruhé. Sebrali jsme ,5 kg starého papíru. Výsledek třetího sběru byl ještě lepší. Nashromáždili jsme ,8 kg starého papíru. Další sběr papíru plánuje naše škola na říjen Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se projektu účastnili. Mgr. Jana Matoušková Kategorie 1A Josef Kaftan 2. místo MgA Monika Tuháčková Marek Rolínek 2. místo Jaroslav Brácha Gabriela TlapováČestné uznání Blanka Dašková Kategorie 2A Josef Buřič Čestné uznání MgA Monika Tuháčková Jana Zikmundová Čestné uznání Blanka Dašková Kategorie 3A Denisa Glozneková Za účast Jaroslav Brácha Kategorie 4A Michaela Mrázová 3. místo Jaroslav Brácha Petra Švepešová 3. místo MgA. Monika Tuháčková Kategorie 6A Monika Pellová 3. místo Jaroslav Brácha Markéta Vargová 3. místo Jaroslav Brácha Zvláštní ocenění získala MgA. Kateřina Malíková (za citlivý klavírní doprovod) 8

9 Základní škola praktická v Trhových Svinech Škola jako rodina (rozhovor s ředitelkou MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny, Mgr. Ivankou Šťastnou) MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY, NOVÉ MĚSTO 228, oznamuje informační deska na růžové budově. Jsem na místě. Po zkušenostech z předchozích rozhovorů s řediteli škol otevírám dveře s největší obezřetností. Jsem připravena na vše. Hluk, nadávky, klátící se pubescenty i jejich nelichotivé poznámky. Mým největším přáním je, aby přestávka nezačala dříve, než budu sedět v relativním bezpečí ředitelny. Vstupuji. Točité kamenné schodiště mě vede do prvního patra budovy, kde přede dveřmi kanceláře potkávám a zdravím ředitelku školy, magistru Ivanku Šťastnou. Dobrý den, pojďte, venku je krásně, popovídáme si na zahradě, zní pozvání. S radostí přijímám. Cestou do dřevěného altánku míjíme krásně upravené záhony s uměle vytvořeným jezírkem, nízký domek, ze kterého se line vůně koláčů, skleník, hřiště, pergolu, několik jabloní. Na chvíli zapomínám, že jsem ve škole, přestože děti jsou všude kolem mě. Některé pracují ve skleníku, jiné na dokončení dřevěné pergoly, z domku právě vybíhají děvčata v barevných kuchyňských zástěrách. Okamžitě mě napadá mnoho otázek k tomu, co se děje kolem. Přesto odolávám zvědavosti a pokládám první z připravených dotazů. Při přípravě na tento rozhovor jsem se dozvěděla, že Vaše škola má dvě pracoviště. Ano, je to tak, skutečně poskytujeme vzdělávání na dvou místech. V Českých Budějovicích je naše péče zaměřena na děti a dospělé s těžšími a kombinovanými formami postižení ve věkovém rozsahu od tří do šestadvaceti let. Děti a dospělí zde mohou navštěvovat mateřskou školu speciální, rehabilitační třídu, přípravný stupeň, základní školu speciální a praktickou školu jednoletou. V Trhových Svinech, na základní škole praktické, v současné době poskytujeme vzdělávání dětem s lehčími formami postižení. V květnovém čísle Trhovosvinenských listů jsem se ve Vašem příspěvku dočetla, že chystáte poskytovaní služeb pro děti a dospělé s těžšími a kombinovanými formami postižení i na pracovišti v Trhových Svinech. Ano, rádi bychom naše služby rozšířili tak, jak je tomu na pracovišti v Českých Budějovicích. Představme si tedy hypotetického žáka, který stojí jako čerstvý nováček na prahu vaší školy v Trhových Svinech. Odkud obvykle přichází? Žáci, kteří jsou k nám zařazováni, přicházejí přímo z rodin, ze speciální školy mateřské nebo ze základní školy. Převažují ve Vaší škole žáci z Trhových Svinů nebo k vám dojíždějí i přespolní? Místní i přespolní. Naši žáci dojíždějí z okolí Trhových Svinů, Nových Hradů. Mnoho žáků k nám dojíždí i z Českých Budějovic. Díky vyhovujícímu autobusovému spojení s tím nemají problém ani naši nejmladší žáci. O jejich bezpečí se při cestě na autobusové nádraží v Trhových Svinech starají paní vychovatelky, které je doprovázejí. Máte pocit, že děti v prostředí Vaší školy dobře prospívají? Rozhodně ano. Děti, které k nám přicházejí, se ve většině případů velice rychle aklimatizují. Komorní prostředí školy, individuální přístup vyučujících, ohleduplné tempo při výuce a příjemná atmosféra, to jsou čtyři faktory, které velmi pozitivně ovlivňují celý výchovně vzdělávací proces. Další zásadní věcí je otázka prožívání vlastního úspěchu, kterou považujeme za klíčovou v budování osobnosti a sebevědomí našich žáků. Rodinné prostředí naší školy a třídy s malým počtem žáků nám v práci velmi pomáhají. Pro celý náš kolektiv je velice důležité přistupovat ke každému dítěti individuálně a zajistit mu nejlepší péči. Jaký je rozsah učiva na základních školách praktických? Rozsah učiva na základních školách praktických je upravený. Žáci samozřejmě procházejí stejnými předměty, které jsou vyučovány na základních školách, jejich učivo je však redukované. Naopak rozšířená je výuka pracovních činností, na kterou je kladen důraz, především v souvislosti s přípravou na budoucí působení žáků na odborných učilištích. Jaké má Vaše škola zázemí, co se týče stravování a školní družiny? Stravování je zajištěno ve školní jídelně základní školy, kam žáci docházejí pod vedením vychovatelek školní družiny. V době mimo vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu, kde také fungují zájmové útvary. Pořádá Vaše škola nějaké mimoškolní akce? Jistě. Tento rok máme za sebou několik exkurzí, navštívili jsme například vědeckou knihovnu a planetárium v Českých Budějovicích, zúčastnili jsme se několika programů v rámci environmentální výchovy, dvakrát jsme vycestovali do hlavního města, minulý týden žáci absolvovali dvoudenní výlet na Moravu. Součástí výuky jsou samozřejmě i různorodé besedy, které zpestřují a obohacují vyučování. Účastní se žáci Vaší školy sportovních nebo jiných soutěží? Ano. Naši žáci jsou každoročně úspěšní v hudebních soutěžích, aktivně se také účastníme ekologického projektu Recyklohraní, ale naší doménou je jistě oblast sportu a tělesné výchovy. Minulý týden se tři naši žáci úspěšně účastnili krajského kola ve čtyřboji v lehké atletice. V loňském roce se v této soutěži žák naší školy probojoval až na mistrovství České republiky, kde obsadil krásné čtvrté místo. Ale máme i mnoho dalších úspěchů. Například v roce 2009 jsme si přivezli bronzovou medaili z Mistrovství České republiky v malé kopané. Snažíme se u našich žáků rozvíjet vztah ke sportu a účast na velkých sportovních soutěžích je pro ně velice motivující. Před chvílí jste se zmínila o budoucím působení žáků na odborných učilištích. Absolventi Vaší školy tedy mají možnost dále se vzdělávat. Samozřejmě. Dokonce se naše škola může pochlubit stoprocentní úspěšností, co se týče přijímání našich absolventů na odborná učiliště. Cílem školy je vybavit naše absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní bezproblémové přijetí do zvolených učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce. Je pro nás velmi důležité, aby se úspěšně zapojili do života a mohli dobře vykonávat kvalifikované povolání. Pomáháte svým absolventům s výběrem vhodného odborného učiliště? Žáci končící devítiletou školní docházku jsou vedeni výchovným poradcem ve spolupráci s třídním učitelem k optimálnímu výběru učebního oboru na středním odborném učilišti. Výchovný poradce zajišťuje rodičům a žákům veškeré informace o Exkurze do čistírny odpadních vod v ČB nabídce učebních oborů, nabízí rodičům konzultační hodiny i individuální pohovory. Pořádají se cílené exkurze do vhodných odborných učilišť. Besedám o profesní orientaci jsou věnovány také třídní schůzky, které se konají každé čtvrtletí. Každý rok k nám do školy zavítá mnoho bývalých žáků, pochlubit se s čerstvým výučním listem. Poslední otázka. Musím se přiznat, že jsem nečekala, že Vaše škola je tak příjemným místem. Hned na začátku jsem se chtěla zeptat, co se tady kolem nás právě děje? Kolem nás právě probíhá výuka pracovních činností. Na naší škole, jak ostatně už napovídá její název, je pracovní vyučování velice důležité. K jeho realizaci máme k dispozici několik dílen, zahradu a tzv. domeček, s moderně zařízenou kuchyňkou. V těchto prostorách se žáci pod odborným vedením učí pracovat se dřevem, s kovem, k výuce pěstitelských prací využíváme zahradu. Vše, co kolem nás vidíte, vzniklo pod rukama dětí a jejich učitelů. Letos se můžeme pochlubit nově vzniklým jezírkem a pergolou, která je právě dokončována. Velmi mě překvapila příjemná atmosféra, která tady panuje. Snažíme se, aby vyučování probíhalo v souladu s názvem našeho vzdělávacího programu Škola jako rodina a také se snažíme být školou otevřenou. Proto s radostí přivítáme všechny zájemce o prohlídku naší školy. Stačí se jen telefonicky nebo osobně domluvit, velmi rádi Vám návštěvu zprostředkujeme. Kontakt a další informace získáte na našich webových stránkách Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů do dalších let. Anna Pulcová 9

10 Otěvěcká kaple Korunování Panny Marie Původní barokní kaple byla postavena v Otěvěku začátkem 19. století. V zimě na přelomu let , kdy byl mráz až - 42 C, bylo zdivo kapličky značně potrháno. Diskutovalo se o tom, zda stojí za to investovat do její opravy, nebo by bylo lépe postavit novou. Když jednou v noci rozkurážení otěvěčtí mladíci zcela zničili věž kaple, usnesli se (dle knihy protokolů 31. srpna 1929) zástupci obce, že bude postavena na obecní náklady kaplička nová. Zvon byl zatímně umístěn v koruně Krebsova dubu (poražen ještě před II. světovou válkou) vedle chalupy číslo popisné 57, kde se provizorně zvonilo. Nová kaple byla postavena na stejném místě stavitelem Prokopem Kyslíkem z Trhových Svinů. Celá spodní část byla věrnou kopií původní stavby, pouze barokní věž byla nahrazena dřevěnou, rákosem pobitou a omítnutou nízkou věžičkou, zakončenou stanovou střechou. Místním osadníkům se patrně nová stavba nelíbila. V kronice ochotnického spolku Klicpera se píše, že celé nové provedení kapličky je ubohé, stejně tak i její výmalba, která připomíná malbu v pivních lokálech. V kapli je umístěna pamětní deska Jana Fleišmana Tam za vodou v rákosí Tato hezká písnička patří k létu, které je opět před námi. Je to čas teplých dnů, kdy můžeme posedět s přáteli u ohně, projít se voňavým lesem a v případě příznivých podmínek nasbírat houby na smaženici nebo borůvky na koláč. Někdo se vydá do našich hor nebo navštíví hrady a zámky. Jiní se osvěží třeba ve vlnách Jadranu, další se vykoupou v přehradě Lipno, jiní zajedou např. k rybníku Svět v Třeboni. O Třeboňsku je známo, že se tam nachází značné množství malých i velkých rybníků. Méně se asi ví, kolik rybníků, pomineme-li ty známé v okolí Trhových Svinů, je kolem obcí Olešnice, Petříkov a Lhotka. Jejich názvy jsou opravdu zajímavé. Kromě rybníků Lhotka, Olešnický nový a Olešnický velký jsou to např. Velká a Malá Jitra, Pařezník, Hadlíř, Březina, Jandovec, Borek, Vybírač, Smutný, Blatec, Vejškovec, Rouda a další. Ještě musím připomenout největší rybník v našem okolí - Žár. Z HISTORIE a Petra Buřiče - padlých v letech 1914 a 1918 na srbském a italském bojišti. Mramorovou desku daly vyhotovit pozůstalé rodiny u českobudějovického kameníka J. Křivánka. Původní 30 kg vážící zvon byl v polovině II. světové války zrekvírován. Naštěstí byl nalezen nepoškozený ve skladišti v Praze a v červenci 1945 byl opět zavěšen do věže. Kapli Korunování Panny Marie vysvětil v roce 1930 trhovosvinenský děkan Vojtěch Tupý. Jiří Čajan skica původní kaple - Kronika ochotnického spolku Klicpera Otěvěk foto autor K ZAMYŠLENÍ Je jistě i nejstarší. V písemnostech je zmíněn již v r a roku 1358 byl významně rozšířen. Dnešní rozloha přesahuje 100 hektarů. Malebnou kulisu mu dávají Novohradské hory se zdaleka viditelným kostelem na Dobré Vodě. Hráz je dlouhá téměř 2 km, v jeho jihovýchodní části je uměle nasypaný ostrov, na němž v letech zřídili majitelé novohradského panství přírodně krajinářský park. Zde byl postaven letohrádek s hvězdicovitě se rozbíhajícími cestami, lemovanými alejemi. Vysázeny zde byly vzácné cizokrajné stromy a keře. Po 2. světové válce již o park nebyl zájem, letohrádek se rozpadl a porosty zpustly. Ostrov byl dobrý pouze k chovu kachen. Pokud tedy letos nenavštívíte nějaké to opravdové moře, můžete se pokochat našimi moři, případně se v nich osvěžit. Přeji vám hezké letní dny a také to, abyste nemuseli vyslovit ono klasické: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Václav Heidinger, foto P. Hnilička 10

11 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DD!!! UPOZORNĚNÍ!!! V době od 1. do 3. července 2011 kino nepromítá - DOVOLENÁ pondělí ve hod. - Premiéra úterý ve hod. Americké barevné širokoúhlé drama 133 min. ÚTĚK ZE SIBIŘE Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 75,- Kč úterý v hod. - Premiéra středa v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 80 min. MÉĎA BÉĎA - Prosím, nekrmte medvědy středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americký 3D barevný akční sci-fi thriller v českém znění 125 min. TRANSFORMERS 3 Naše poslední útočiště Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Slovenské barevné dokumentární drama Vstupné: 130,- Kč 69 min. DĚVÍNSKÝ MASAKR Případ masového vraha od Vašich sousedů Hrají: Pavel Vrabec, Yoshua Kanálosh, Daniel Lipšic, Cecília Maderová a další Mládeži do 15 let nepřístupno neděle v hod.!!! a ve hod. - Repríza Americký barevný rodinný dobrodr. film českém znění 146 min HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 1. Nikde není bezpečno... Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod.!!! a ve hod. - Repríza úterý v hod.!!! a ve hod. Americká 3D barevná dobrodr. komedie v českém znění 128 min. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série to vše navíc tentokráte v systému Disney Digital 3D Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz a další středa ve hod. - Premiéra čtvrtek ve hod. Americká barevná širokoúhlá komedie ŽENY SOBĚ I komedie pro holky může mít koule Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne a další Vstupné: 130,- Kč 125 min. Mládeži do 15 let nepřístupno pátek ve hod. - Premiéra Dánské bar. širokoúhlé drama režiséra Larse von Triera 130 min. MELANCHOLIA Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa. Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč sobota v hod.!!! a ve hod. - Premiéra neděle v hod.!!! a ve hod pondělí v hod.!!! a ve hod. Americký 3D barevný rodinný dobrodr. film českém znění 150 min. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2. Tady všechno končí. 11 Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další Vstupné: 130,- Kč úterý ve hod. - Premiéra Slovenské barevné drama režiséra Martina Šulíka 107 min. CIGÁN - K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko. Hrají: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo, Miro Gulyas a další středa ve hod. - Repríza Americký barevný širokoúhlý akční thriller 95 min. RYCHLE A ZBĚSILE 5 - Akce v Riu Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster a další čtvrtek ve hod. - Repríza pátek ve hod. Český barevný válečný velkofilm 126 min. LIDICE - Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika Kubařová a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota ve hod. - Repríza Britské barevné drama 118 min. KRÁLOVA ŘEČ - Na námět skutečného příběhu krále Jiřího VI. Film oceněný čtyřmi OSCARY 2011 Hrají: Colin Firth, Helena Bohnam Carter, Geoffrey Rush a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Repríza neděle v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 92 min. NA VLÁSKU - Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při kterém vám budou vstávat vlasy na hlavě. Vstupné: 130,- Kč neděle ve hod. - Premiera pondělí ve hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 111 min. HANNA - Svět potřebuje nové hrdiny a proto přichází Kick-Ass! Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana a další Nevhodné pro děti do 12 let V ÚTERÝ KINO NEPROMÍTÁ PŘEDNÁŠKA PETRA CHOBOTA středa ve hod. - Premiéra Britská barevná širokoúhlá komedie 97 min. JMENUJI SE OLIVER TATE Film vznikl podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh o dospívání. Hrají: Craig Roberts, Yasmin Paige, Paddy Considine a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč čtvrtek ve hod. - Repríza Americký 3D barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění 114 min. THOR - Bůh. Rebel. Legenda Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč pátek ve hod. - Repríza Americký barevný širokoúhlý thriller 101 min. ČERNÁ LABUŤ - Co všechno byste obětovali pro sen? OSCAR 2011 pro Natalii Portman. Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. a ve hod. - Repríza neděle v hod. a ve hod. Česká 3D barevná hudební komedie 103 min. V PEŘINĚ - Hudební komedie F. A. Brabce V peřině je první český film připravovaný kompletně ve 3D. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová Vstupné: 120,- Kč

12 DIVADLO pátek od hod. Buškův hamr T. Sviny sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny vádí pohádku podle bratří Grimmů SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Pohádka je určena všem dětem do 99-ti let. Vstupné: 50,- Kč KONCERTY pátek od hod. Buškův hamr T. Sviny DUB.O.NET - dub.o.net je hudební projekt, který slučuje taneční hudbu s reggae, dubem a s prvky world music. - dub.o.net to je spojení muzikantů skupin Švihadlo a Nyabinghi Warriors. - dub.o.net vystupoval jako předkapela skupiny Zion Train a Mad Proffessora na jejich pražských koncertech. Obsazení: Vincent Bobo Richards - vocal, lyrics; Petr Šturma - programming, keyboard, quitar; Honza Jaco Dusil - bass, EUB; Borek Ondráček - drums; Tomáš Kohout aka DJ Papapot - percussion; DJ Babylon Rocka - turntables Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, před koncertem 200,- Kč ČERVEN KULTURA NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY MacKailová: Našeptávač snů Mysteriózní novodobá šamanka odhaluje tajemnou moc snů. Marek, Jiří: Mizející tvář Novohradských hor Kniha se snaží zachytit mizející tvář krajiny na fotografiích a drobných perokresbách. Hagena, Katharina: Chuť jablečných jadýrek Je to smutný, ale útěšný příběh o vzpomínkách. Hohlbein, Wolfgang: Prsten Nibelungů Jedinečný román vztahující se k největšímu německému hrdinskému eposu. Viewegh, Michal: Další báječný rok Po pětiletém odstupu se nejpopulárnější český spisovatel opět vrátil k žánru deníku. Matkin, Maxim E.: Miluj mě ironicky Výběr z krátkých textů, publikovaných v magazínech pro ženy. Toro, Guillermo del: Zhoubný kmen: Pád Druhý svazek upíří trilogie z blízké budoucnosti. Kněžka prodejné lásky Skutečné kriminální případy. Lamschová, Petra: Jídlo jako životní styl 100 otázek, odpovědí a receptů. Vaněček, Jan: Veselosti z krumlovského Česka Humorné příběhy a příhody Krumlováků. UPOZORNĚNÍ! Do bude z důvodu dovolené knihovna uzavřena. Marcela Dudová V Trhových Svinech otevřeno Muzeum užitkových vozidel Počátkem června bylo ve velké hale za bývalou pilou u výjezdu na Nové Hrady otevřeno Muzeum užitkových vozidel. K vidění tu jsou zejména velké i malé nákladní automobily a také různá užitková vozidla všech kategorií. Naleznete tu veterány, ale i vozidla, která si ti zkušenější z nás ještě pamatují. Muzeum je otevřeno od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Text i foto: Mgr. F.Slípka Borůvkový ráj v Borovanech Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 10. a 11. července, kdy se v areálu zámku koná již sedmý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové pečení, a to včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních Čech a Dolního Rakouska, nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vítek, kapely Swing band Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čeká letos překvapení Muzeum strašidel rytíře Borůvky a křest Borůvkové pohádky. Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny s dětmi Na kole okolo Bor(ůvk)ovan. Začíná u zámku, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli modrá odměna. Během celého léta budou v areálu zámku probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí Lenka Filipová (1. 7. ), bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (15.7.), AG - Flek (5.8.), Gentlemen Singers (20. 8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way ( ) a další umělci. Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlídkám bývalého kláštera augustiniánů Borovanské múzy, při nichž se setkáte se všemi významnými osobnostmi z historie kláštera. Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru na zámku, tel , nebo je najdete na Alena Seberová (Kultura, MÚ Borovany) 12

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

14 14

15 INZERCE Buďte fit s ORIFLAME a zapojte se do Wellness programu ORIFLAME Wellnes klub krásných žen a mužů Jaké výhody Vám přinese? Úplný příjem živin pro tělo Více energie a lepší schopnost soustředění Dosažení ideální váhy a její udržení Podpora krásy zevnitř Přihlaste sebe a své známé a zúčastněte se Wellness víkendu s wellness programem. Více informací ve Studiu Oriflame - Nové město 180,Trhové Sviny tf.: Koupím les včetně pozemku, jakoukoliv výměru. Platba v hotovosti, vstřícné a solidní jednání. Tel Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na Jste srdečně zváni do nově otevřeného Studia ORIFLAME v Trhových Svinech, Nové město 180 Využijte výhodného členství k nákupu kosmetiky Oriflame za skvělé ceny. Stávající členky máte možnost využít zasílání balíčků do Studia a ušetřit poštovné. Zastihnete nás Út a Čt Více informací tf.: nebo Mladí rybáři poměřili své síly V neděli dne se uskutečnily již tradiční dětské rybářské závody pod patronací Místní organizace Českého rybářského svazu Trhové Sviny. Mladí rybáři poměřili své síly na místním, kvalitně zarybněném rybářském revíru - rybníku Brigádník. Počasí přálo a o úlovky také nebyla nouze. Mezi úlovky byl k vidění jak tradiční kapr, tak i amur, cejn a množství plotic. Cca 25 zúčastněných dětských rybářů bojovalo o hodnotné ceny. Někteří nachytali více ryb, někteří bohužel nechytili nic. Ale tak to v tomto krásném koníčku už chodí a každý si na svojí trofejní rybu či rekordní úlovek musí počkat. Velký dík patří také pořadatelům (Č. Štojdlovi, F. Valterovi ml. a dalším) za organizaci a průběh závodu a poděkování rovněž patří všem zúčastněným malým i větším rybářům a rybářkám za jejich účast a profesionální rybářský přístup. A jak to vlastně dopadlo na stupních vítězů? 1. místo obsadil Petr Matějka, 2. místo Nikola Rojdlová a 3. místo Luděk Rolínek. SPORT Ing. Marek Rojdl, za MO ČRS T. Sviny první zleva: L. Rolínek, P. Matějka, N. Rojdlová 15

16 Trhovosvinenské kuželky daly zase o sobě vědět Protože trhovosvinenští kuželkáři mají za sebou již další soutěžní sezónu, bývá zvykem provést krátkou rekapitulaci dosažených výsledků. V celkovém hodnocení soutěže obsadilo družstvo A, které bylo po podzimní části v průběžném hodnocení soutěže krajského přeboru KP1 na historicky zatím nejlepším druhém místě, nakonec až 11. místo. Bylo to způsobeno hlavně smolnou šňůrou prohraných domácích zápasů, kdy naše družstvo několikrát prohrálo vždy jen o pár kuželek, v kuželkářské hantýrce řečeno o pár dřev. Naopak družstvo B soutěžící v meziokresním přeboru skončilo na velmi pěkném 3. místě, kdy v posledním zápasu sezóny dokázalo ještě porazit i družstvo Soběnova B, které celou sezónu neprohrálo a tak ukradnutí dvou bodů nejlepšímu družstvu soutěže, bylo důstojným zakončením sezóny. Družstvo C skončilo na 10. místě v meziokresním přeboru. Pozitivem bylo, že do družstva C se zapojili i noví členové, kteří v tomto družstvu nabírali nové soutěžní zkušenosti a aktivně se podíleli na hře. Co se týče jednotlivců, tak nejlepším hráčem celé krajské soutěže KP1 byl Jarda Vychodil, který obsadil první místo tabulky s náhozovým průměrem 451,9. O největší úspěch se ovšem postarala naše mladá hráčka Denisa Pavlíková, která reprezentovala trhovosvinenské kuželky v kategorii dorostenek nejprve na mistrovství okresu, pak na mistrovství kraje a nakonec až na mistrovství ČR, které se konalo v Horním Benešově ve dnech , kde dosáhla historického úspěchu a to, když v sobotu obsadila krásné 9. místo z 28 zúčastněných. To jí dále zajistilo postup do nedělního sprintu mezi 16 nejlepších dorostenek, kde nakonec obsadila 3. místo!!! I když jedna sezóna skončila a nová sezóna začíná až v září, naši hráči stále aktivně trénují a zúčastňují se různých přátelských turnajů a soutěží, mimo jiné i za hranicemi našeho kraje např. na Turné Vysočina. Závěrem nezbývá už nic jiného než popřát, aby kuželkářům tyto pěkné sportovní úspěchy a výkony v nastávající soutěžní sezóně vydržely, případně aby byly ještě lepší a poděkovat jim za jejich účast a reprezentování našeho města v tomto sportu. Ing. Marek Rojdl, za oddíl kuželek T. Sviny první zprava: D. Pavlíková Softbalová Extraliga žáků očima hráče Tento týmový pálkařský sport mne zaujal již svým názvem. Když jsem přišla na první trénink, zjistila jsem, že je to sport přesně pro mě a to, co by mohlo bavit i mé vrstevníky. Z mého pohledu se jarní část Extraligy žáků velmi vydařila, i když jsme moc nevyhrávali. Nicméně bylo na všech členech týmu vidět veliké úsilí, jaké nevyvinuli za celé ty týdny, ba i měsíce na tréninku. Jsme začátečnický tým, a proto se od nás nemůže očekávat jedna výhra za druhou. Cíl na každém z turnajů je jasný - vyhrát nějaký zápas s vyrovnaným soupeřem, a to se vydařilo pokaždé. Jedenkrát jsme se dokonce umístili na 6. místě z 10 nejlepších družstev v ČR, a to je podle mého názoru velký úspěch. Celkově jsme aktuálně na 7. místě v ČR a až podzim rozhodne, která družstva se kvalifikují do závěrečného finálového turnaje. Předtím nás ještě čekají dva podzimní turnaje, v Mostě a Havlíčkově Brodě. Současně letos probíhá i Jihočeský přebor kadetů, ve kterém jsme se po prvním turnaji podle slov našeho trenéra snažili, ale výsledek se moc nedostavil. Přesto splnil to, co měl za cíl, totiž zapojit nové hráče a hráčky do našeho žákovského-kadetského týmu a pomalinku je učit a pochopit jak hrát softbal. Za všechny ty výhry a úspěchy vděčíme hlavně trenérům: Zdeňku Petrákovi a Dušanu Hanzalovi, bez kterých by v našem městě softbal nikdy neožil. Vkládají do nás svůj volný čas a důvěru. Přesto i někteří další přiloží ruku a pomůžou, jako J. Řeháček či M. Píchová. Největším,,průšvihem našeho týmu je 100% účast hráčů či hráček jak na tréninku, tak v první řadě na turnajích Extraligy žáků. Hrajeme Extraligu žáků, která je určena pro děti do 13ti let a partnersky tuto věc řešíme formou hostování mladších hráčů ze Sezimova Ústí jako vzájemnou spolupráci, při které naši starší hráči doplňují opačně družstvo kadetů (do 16ti let) v jejich týmu, hrajícím 2. ligu kadetů. Tento softbalový klub nám pomáhá doplnit hráče při aktuálním výpadku, jako je úraz hráče či rodinné zaneprázdnění, ale hráče beztak potřebujeme vlastní. Jihočeský přebor kadetů pak hrajeme společně i s našimi kadety jako možnost vyzkoušet si hru na jiných pozicích, a tak vstřebat více zkušeností na různých postech. Tak to by bylo asi vše, co vám můžu svými slovy říci. Vlastně je tu ještě jedna věc. Co kdybyste si s námi přišli zahrát softbal? Tréninky: středa hod. a sobota hod. na hřišti nad sportovní halou TJ Spartak a něco málo si o nás přečtěte i na stránkách softbalovéhu klubu Pigs Trhové Sviny: hráčka SC Pigs TS, Kateřina Bartyzalová Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

celkem 330,000 mil. Kč 100 %

celkem 330,000 mil. Kč 100 % I.díl - Teplo a Nejdek Malinko historie : Návrh na dodávku páry z vřesovské teplárny do Nejdku přednesl Ing. Miroslav Holeček počátkem roku 1990. Pára z vřesovské teplárny byla do Nejdku puštěna poprvé

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Bod č. 12: Dopad novelizace zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., na provádění zimní údržby 2009 2010.

Bod č. 12: Dopad novelizace zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., na provádění zimní údržby 2009 2010. Tisková zpráva XII. zasedání Rady města Liberec Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním dvanáctém jednání konaném v úterý 16. června 2009 zabývali téměř 90 body. Jako obvykle byly na programu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více