ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD 2

3 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha IČ: DIČ: CZ Tel./Fax: / E mail: Web: Profil Ústav pro péči o matku a dítě (dále ÚPMD) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předmět činnosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léčebné péče v oblasti péče o ženu na ambulantní a lůžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítěte v souladu s koncepcemi příslušných lékařských oborů. K dalším činnostem organizace patří: poskytování konsiliárních služeb v některých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací, jejímž je spolupracujícím centrem pro lidskou reprodukci. 3

4 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví. 4

5 Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Je jedním ze 12 Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Podle indikátorů kvality péče o novorozence patří ÚPMD dlouhodobě k nejlepším pracovištím v České republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracovišť ve vyspělých zemích. Od založení ÚPMD byla současně s problematikou porodnickou a neonatologickou řešena i problematika gynekologická. S tímto zaměřením v ústavu pracují skupiny, které dílčí speciální problémy řeší nejen výzkumně, ale i získané výsledky převádějí do každodenní klinické činnosti ústavu. Stávající spádové území pro Ústav pro péči o matku a dítě je definováno metodickým opatřením ke spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení v hl.m. Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatření č. 5 z roku Dále pak poskytujeme péči pacientům z bývalých okresů Středočeského kraje. 5

6 Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal Aliance Česká národní zdravotní pojišťovna do Hutnická zdravotní pojišťovna do Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od Revírní bratrská pokladna 6

7 Hospodaření nemocnice v roce 2009 V roce 2009 byla hlavní pozornost vedení Ústavu pro péči o matku a dítě zaměřena na zabezpečení kompletní a kvalitní úrovně poskytované zdravotní péče o pacienty. V souvislosti s plánovanou modernizací přístrojového vybavení ÚPMD byla v roce 2009 uskutečněna dodávka zdravotnických přístrojů v rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Po celé období bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost nárůstu nákladů, především ve spotřebě léků a SZM, která má přímou vazbu na růst výkonů. Průměrná měsíční mzda vzrostla na Kč. V roce 2009 byly realizovány 2 investiční akce financované ze státního rozpočtu Akce ev.č přístavba nového přednáškového sálu Akce ev.č R 0601 Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti Souhrnný přehled hospodaření v roce 2009 v tis. Kč Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV hlavní činnosti před zdaněním Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV hospodářské činnosti Celkový HV před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v letech

8 hlavní činnost hospodářská činnost HV celkem ÚPMD dosáhl v roce 2009 před zdaněním zisk v celkové výši tis. Kč. Celkové náklady za rok 2009 činily Celkové výnosy za rok 2009 činily HV před zdaněním HV po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Od je uvedena do zkušebního provozu ústavní lékárna. Tržby za rok 2009 činily celkem tis. Kč. V hodnoceném období bylo hlavním cílem splnit ukazatele ze strany zřizovatele - ekonomickou stabilitu v hospodaření ÚPMD v roce měsíční kladný hospodářský výsledek - do dodržen. V prosinci byly zaúčtovány navíc položky týkající se hospodaření roku Jednalo se o následující účetní operace : doúčtování nákladů za spoluřešiteli grantových projektů tis. Kč vytvoření dohadné položky na roční odměny zaměstnancům ÚPMD včetně odvodů ve výši tis. Kč Vytvoření dohadné položky na vyúčtování poskytnutých a uznaných výkonů za rok 2008 od VZP, které je dosud v otevřeném jednání ve výši tis. Kč předběžný odhad daně z příjmu tis. Kč 8

9 - neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti dodržet časový limit do 90 dnů ( viz tabulka) ZÁVAZKY z obchodního styku z toho PO LHUTĚ SPLATNOSTI K DATU CELKEM více než360 - uhradit veškeré závazky k po lhůtě splatnosti splněno. Závazky po lhůtě splatnosti dle uvedeného přehledu jsou nulové V rámci meziročního srovnání vykázaných uskutečněných výkonů za rok 2009 došlo ke zvýšení vykázaných počtu bodů oproti roku 2008 u pojišťoven s paušální platbou na 115,84 % a u ZP s výkonovou platbou na 126,4 %. Celkem bylo k provedeno od počátku roku porodů, narodilo se celkem dětí. V porovnání s rokem 2008, kdy se celkem uskutečnilo porodů, se v roce 2009 zvýšil počet porodů o 4 %, tj. o 190 porodů více. Pokud se jedná o počet dětí, v roce 2008 se narodilo celkem dětí, v roce 2009 se narodilo o 181 dětí více. Počet porodů v roce 2008 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů

10 Počet porodů v roce 2009 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů Počet porodů v UPMD

11 Vyhodnocení hospodaření za rok výsledek hospodaření, sledované druhy nákladů a výnosy Rok 2009 v tis. Kč Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna Příspěvek na granty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Náklady náklady na léky náklady na krev náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu náklady na služby mzdové náklady odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj ostatní náklady C e l k e m HOSP. VÝSLEDEK

12 Podíl jednotlivých druhů výnosů Výnosy Tržby od VZP 0% 24% Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna 50% 19% Příspěvek na granty 2%0% 0%2% 3% Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Podíl jednotlivých druhů nákladů náklady na léky náklady na krev 15% 7% 5% 7% 1% 8% 2% 2% 3% náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie 2% náklady na opravu a údržbu 6% náklady na služby mzdové náklady 521 odvody % odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady 12

13 Podíl fakturace jednotlivých ZP v roce % 1% 1% 11% 5% 0%2%1%0%0% 57% VZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová ZP ZP Škoda ZP MV ČR Revirní ZP ZP Metal Aliance ZP Česká Národní ZP AGEL ZP Média Vyúčtování neinvestičních dotací, grantů i investičních dotací v roce 2009: NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY Výše dotace Čerpání Při zúčtování CELKEM: ČNB v tis. Kč v Kč odvede v Kč z toho: a) účelové příspěvky pokytnuté MZ ČR na vybrané činnosti (jednotl.druhy rozepište) Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Spol.projekty zčásti fin.z prostředků fin.mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z fin.mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace Zdravotnické programy program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS pomoc zdravotně postiženým

14 Národní program zdraví ostatní zdravotnická péče b) příspěvky na provoz organizace c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem v tom: Institucionální prostředky celkem Účelové prostředky celkem z toho: Národní program výzkumu Programy v působnosti poskytovatelů d) neinvest. prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ) e) neinv.prostředky v rámci ISPROFIN f) jiné neinvest. příspěvky -nutno podrobně specifikovat INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: z toho: Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč a) systémové investiční dotace (916) b) investiční dotace na V+V (924) c) individuální inv.dotace z účtu d) jiná investiční dotace (nutno specifikovat) Vývoj jednotlivých nákladů a výnosů v letech vyjadřuje následující tabulka a graf Položka Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Náklady celkem

15 Tržby za zdrav.péči z toho : tržby od ZP tržby za zdravotní péči tržby na nezdrav.péči Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Regulační poplatky Granty Výnosy celkem HV před zdaněním vývoj nákladů v letech Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM

16 Vývoj nákladů, výnosů a Hv v letech náklady celkem výnosy celkem HV před zdaněním náklady celkem výnosy celkem HV před zdaněním Náklady Celkové náklady byly vynaloženy ve výši tis. Kč, což odpovídá 99 % finančního plánu na rok 2009 a meziročnímu nárůstu oproti roku 2008 o 7 %. Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady 57 %, služby 6 %, spotřeba SZM 8 %, léků 7 %, odpisy 7 % Spotřeba speciálního zdravotního materiálu byla oproti plánu vyšší o 739 tis. Kč, tj. o 2 %, oproti roku 2008 vyšší o 8 %. Spotřeba léků byla oproti plánu nižší o 470 tis. Kč, tj. o 1 %, oproti roku 2008 vyšší o 3 %. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2009 výše tis. Kč,. Oproti roku 2008 se zvýšily o 4 %. Výše nákladů odpovídá zvýšeným tržbám za prodané zboží v lékárně o 8 %. Spotřeba energií v této položce nákladů došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu navýšení s ohledem na finanční plán o 19 %. Hlavní vliv má na tuto skutečnost navýšení cen. 16

17 Spotřeba služeb zvýšené náklady byly především ovlivněny nutným zajištěním služeb z vlastních zdrojů v rámci investičních akcí, zvýšené náklady na zajištění revizí, zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Osobní náklady tvoří nejvýznamnější položku ve sledovaných nákladech a podílí se 57 % na celkových nákladech. K nárůstu oproti finančnímu plánu i meziročnímu nárůstu došlo ve výši 11 %. K navýšení došlo z důvodu úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle Nařízení vlády č. 74 ze dne , Nařízení vlády č. 130 ze dne Nařízení vlády č. 133 ze dne a Nařízení vlády č. 137 ze dne Odpisy k nárůstu oproti plánu došlo o 8 %, meziročně o 15 % z důvodu zařazení přístrojů pořízených v rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti který byl schválen MZ ČR a dne byly uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč Výnosy Celkové výnosy dosáhly úrovně 110 % finančního plánu. Nejvýznamnější položku plánu představují výnosy od zdravotních pojišťoven, především od VZP 50 % z celkových výnosů. Tržby za zdravotní péči mimo hrazených výkonů od ZP se meziročně snížily o 23 %. Výnosy za poskytnutou nezdravotní péči ( kurzy pro pacientky, úhrada pobytu na nadstandardních pokojích, přítomnosti otců u porodu, ultrazvuková vyšetření) meziročně vzrostly o tis. Kč, tj. o 9 %. Výnosy z prodeje zboží lékárna vzrostly oproti roku 2008 o tis. Kč, tj. o 8 %. Grantové dotace celkově činily dotace ve výši Kč tis. Kč.Na pokračující projekt bylo uvolněno tis. Kč. V roce 2009 nebyly schváleny žádné nové projekty. V rámci zdravotnických projektů byla uvolněna dotace ve výši Kč 300 tis. Kč na program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V rámci akce podpory činností při připravenosti na řešení pandemie chřipky 150 tis. Kč. Výnosy celkem VZP Ostatní ZP Za zdravotní péči mimo ZP-pacientky ČR

18 Za zdravotní péči mimo ZP-zahr.pacientky Tržby za nezdravotní péči(oup,nsp,kurzy,uzv Regulační poplatky Lékárna tržby Příspěvek na granty a projekty Ostatní výnosy včetně jiné činnosti Rozvaha Ústavu pro péči o matku a dítě k v tis. Kč AKTIVA Stav k A. STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B. OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky za odběrateli Pohledávky za zaměstnanci Pokladna 209 Bankovní účty Přechodné účty aktivní 791 Aktiva celkem PASIVA Stav k C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku HV běžného období po zdanění

19 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0 D. CIZÍ ZDROJE Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů 0 Ostatní přímé daně DPH 48 Vypořádání přeplatku dotací ze SR 19 Jiné závazky 496 Přechodné účty pasivní Pasiva celkem AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivni AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přechodné účty pasívní PASIVA CELKEM

20 Výsledovka Ústavu pro péči o matku a dítě k v tis. Kč Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnosti 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň z nemovitosti Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky a 544 Kurzové ztráty a úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a 551 hmot.maj Zůstatková cena prodaného majetku Prodaný materiál 0 0 Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží a 641 Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

21 654 Tržby z prodeje materiálu Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem HV Daň z příjmu r Daň z příjmu dodatečný odvod HV po zdanění Personální a mzdové údaje Mzdy V roce 2009 bylo v Ústavu pro péči o matku a dítě vynaloženo na mzdové prostředky bez OON tis. Kč, z toho 767 tis. Kč řešitelům a spoluřešitelům grantových projektů a tis. Kč OON. Průměrná měsíční mzda se za rok 2009 zvýšila na Kč, což je nárůst oproti roku 2008 o 915 Kč, tj. o 4 %. Růst průměrného platu v Kč Kategorie Lékaři JOV SZP NZP PZP THP Dělníci Farmaceut ÚPMD

22 Konkrétní údaje o počtech zaměstnanců dle jednotlivých kategorií je uveden v následujících tabulkách : Kategorie abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs přep Lékaři 77 54, , , , , , ,45 Jiní odborní pracovníci 9 6,5 8 6,6 12 9, , , ,2 Střední zdrav.personál , ,6 Pomocní zdrav.prac , , , , , ,55 Technickohosp.prac , , , , Dělníci 61 59, , , , , , ,97 Farmaceti ÚPMD celkem ,9 Struktura lékařů podle stupně odborné způsobilosti v roce 2009 Počet lékařů odborná způsobilost specializovaná způsobilost rok rok

23 Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,3 61 let a více ,7 celkem % 13,8 86, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,5 vyučen ,3 střední odborné ,5 úplné střední ,9 úplné střední odborné ,0 vyšší odborné ,8 bakalářské ,4 vysokoškolské ,6 celkem

24 Vzdělání muži ženy základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné bakalářsk é vysokošk olské muži ženy Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční celkem plat

25 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 počet nástupy 176 výstupy Trvání pracovního a služebních poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let ,0 do 10 let ,5 do 15 let 63 7,9 do 20 let 42 5,2 nad 20 let 59 7,4 celkem Úroveň znalostí jednotlivých zaměstnanců v cizích jazycích se v ÚPMD nesleduje. Jsou zajišťovány jazykové kurzy anglického a německého jazyka. 25

26 ÚPMD - výuka a vzdělávání v roce 2009 Analýza současného stavu ÚPMD je klinickým pracovištěm IPVZ, které ve smyslu platné legislativy zajišťuje postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Díky své komplexnosti v oblasti péče o ženu, velkému objemu klinické činnosti a dlouholeté zkušenosti pedagogických pracovníků zajišťuje optimální podmínky v oblasti výuky a vzdělávání zdravotnických profesí na všech stupních. Pregraduální vzdělávání ÚPMD poskytuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti pregraduálního vzdělávání zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Je externím pracovištěm 3.LF UK, které zajišťuje výuku v oboru gynekologie a porodnictví díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů. Vyučující oboru gynekologie a porodnictví jsou součástí katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK. Odbornou přípravu zajišťuje formou blokových stáží i studujícím ostatních pražských lékařských fakult. Tým katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK čítal v roce členů z řad pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Melichar Jan, MUDr. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Postgraduální vzdělávání 26

27 ÚPMD zajišťuje postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Díky velkému objemu vysoce specializované péče i péče standardní, je způsobilý pro efektivní realizaci vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví i oboru reprodukční medicína ve smyslu zákona 95/2004. Ústav získal akreditaci MZ ČR pro výuku v oblasti certifikovaných kurzů: onkogynekologie lůžkové pracoviště s akreditací typ I, fetomaternální medicína a urogynekologie ve smyslu vyhlášky č.185/2009 Sb. Je tradičním klinickým pracovištěm katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. Mezinárodní akreditace evropské gynekologicko-porodnické společnosti EBCOG pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví umožňuje postgraduální výcvik nejen lékařů z České republiky, ale i ostatních členských zemí EU. Reakreditace evropskou odbornou autoritou EBCOG byla udělena pro obor gynekologie a porodnictví v roce Kolektiv katedry se podílí též na zpracování podkladů pro legislativní změny. Pracoval na úpravě vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví v souladu s podmínkami členských zemích EU. Kolektiv katedry se podílel na přípravě nových specializačních oborů fetomaternální medicína, onkogynekologie a urogynekologie a jejich vzdělávacích programů, které jsou definovány v členských zemích EU a od roku 2009 jsou formalizovány i v ČR. Cílem tohoto procesu je úplná kompatibilita vzdělávacího procesu, která umožní lékařům, kteří absolvovali postgraduální přípravu v České republice, pracovat jako lékaři specialisté v kterékoliv členské zemi EU. Personální stav pedagogických pracovníků Tým katedry gynekologie a porodnictví IPVZ čítal v roce členů pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučerová Ivana,MUDr. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. z řad 27

28 Řezáčová Jitka,MUDr. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Vzdělávací akce katedry gynekologie a porodnictví Kolektiv katedry gynekologie a porodnictví realizuje vzdělávací akce v rámci IPVZ i samostatných. Kromě tradičních specializačních kurzů a stáží jsou to zejména prakticky orientované workshopy zaměřené na osvojení konkrétních odborných výkonů a operačních technik a podobně zaměřené odborné stáže. Přehled vzdělávacích akci v roce 2009 Kurzy Specializační modulární kurz - Fetomaternální medicína Specializační modulární kurz Gynekologie Kurz - Pokročilá laparoskopická operativa v gynekologii Kurz - Diagnostika fetální hypoxie a kritické stavy v porodnictví Kurz - Moderní trendy v technice císařského řezu Kurz gynekologická sexuologie Kurz poruchy plodnosti, prevence a léčba Workshop - Kolposkopie a patologie děložního hrdla Workshop - Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie Stáže Specializační odborná stáž - Vaginální hysterektomie Specializační odborná stáž - Rekonstrukční pánevní chirurgie Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku Odborná stáž v porodnictví Odborná stáž v gynekologii - Cervikální patologie Odborná stáž - Operační gynekologie, urogynekologie Odborná stáž - Endoskopické techniky v gynekologii 28

29 Odborná stáž - Operační techniky císařského řezu Odborná stáž - Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky Odborná stáž - Systém diferencované péče o novorozence Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG absolvovalo celkem 21 lékařů. Přednášková činnost Celkem bylo předneseno v rámci katedry gynekologie a porodnictví IPVZ 148 hodin, v rámci ostatních kateder IPVZ 32 hodin, v rámci dalších institucí (ČLK, ČGPS ČLS JEP) 57 hodin, a odborně zajištěno 1500 hod odborných a specializačních stáží. Atestační zkoušky ÚPMD jako klinické pracoviště IPVZ organizuje atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví dle pověření MZ ČR ve smyslu platného zákona. V roce 2009 absolvovalo specializační atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví 59 lékařů. Plán v oblasti postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví na rok 2010 V roce 2010 bude pokrčovat intenzivní výuka pregraduálních i postgraduálních studentů v oboru gynekologie a porodnictví. Praktická výuka bude rozšířena o nácvik dovedností na porodnických trenažérech s využitím grantových prostředků z evropských strukturálních fondů. Dále se zaměříme na vzdělávání nelékařských profesí (specializační i kontinuální, odborné, manažerské) zejména zdravotních sester, porodních asistentek). V oblasti postgraduálního vzdělávání bude výuka směřovat do oblasti výcviku praktických, vysoce specializovaných činností (operační techniky, diagnostické postupy) v oborech gynekologie a porodnictví. Dále budou rozvíjeny nové formy vzdělávání, zejména distanční a e-learning. 29

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 Ekonomika ÚPMD za rok 2011 Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví pro předkládání účetních výkazů a rozborů hospodaření PO k 31.12.2011 Vám předáváme

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více