ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel ÚPMD 2

3 O NEMOCNICI Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha IČ: DIČ: CZ Tel./Fax: / E mail: Web: Profil Ústav pro péči o matku a dítě (dále ÚPMD) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předmět činnosti Úkolem ÚPMD je poskytovat nejvyšší a specializované preventivní a léčebné péče v oblasti péče o ženu na ambulantní a lůžkové úrovni, lidské reprodukce a ranného vývoje dítěte v souladu s koncepcemi příslušných lékařských oborů. K dalším činnostem organizace patří: poskytování konsiliárních služeb v některých speciálních otázkách v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie, podílení se na grantovém výzkumu v uvedených oborech úzká spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož je organizace klinickou základnou pro obor gynekologie a porodnictví spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací, jejímž je spolupracujícím centrem pro lidskou reprodukci. 3

4 Historie nemocnice Monumentální areál pod vyšehradskými hradbami na břehu Vltavy v Praze, vznikl před l. světovou válkou jako realizace myšlenky prof. MUDr. R. Jedličky. Architektonického řešení se ujal arch. prof. R. Kříženecký a po 4 létech výstavby byl v r. 1914, krátce před vypuknutím l. světové války, komplex otevřen. Tato nákladná stavba byla realizována především podporou lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení "Pražské sanatorium" akciová spol. s r.o. Za l. světové války část sanatoria byla dána k disposici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po válce v budově sanatoria byly kromě II. chirurgické a II. gynekologické kliniky ještě oddělení pro rentgenovou diagnostiku a fyzikální terapii, oddělení ortopedické a v r přibylo oddělení porodnické. Zakládajícími společníky a aktivními spolupracovníky byli z významných českých gynekologů a porodníků profesoři: Josef Jerie, Gustav Müller, Antonín Ostrčil, Václav Piťha, Václav Rubeška, Josef Saidl a z pediatrů Matěj Pešina. V té době patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret. V průběhu Pražského květnového povstání v r.1945 byla budova poškozena dělostřeleckými zásahy. Po té sloužila jako repatriační nemocnice pro tuberkulozní vězně osvobozené z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z bylo Pražské sanatorium s. r. o. vyvlastněno a převedeno do správy Ministerstva školství a osvěty. Po provedené rekonstrukci budovy byla tato výnosem téhož ministerstva z přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát. V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú. 1. ze dne v dohodě s Ústředím výzkumu technického rozvoje, Ministerstvem financí a Vládou ČSR založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. K oficiální realizaci této vyhlášky došlo , kdy ústav přestal být součástí Státní fakultní nemocnice a stal se rezortním ústavem Ministerstva zdravotnictví. 4

5 Zdravotnické obory a spádová oblast Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z nejvýznamnějších českých pracovišť pro obory gynekologie, porodnictví a neonatologie. Je jedním ze 12 Perinatologických center ČR. Síť perinatologických center byla v republice oficiálně ustanovena Ministerstvem zdravotnictví v roce 1995, za účelem poskytování specializované porodnické a neonatologické péče na nejvyšší úrovni při koncentraci kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Od té doby ÚPMD trvale patří ke třem nejlepším centrům v republice, hodnoceno standardizovanými kriterii WHO. Neonatologické pracoviště logicky navazuje na péči o těhotnou ženu a požadavky, které souvisejí s koncentrací patologických těhotenství ze všech regionů České republiky. Na jednotce intenzivní péče se dále koncentrují novorozenci se selhávajícími vitálními funkcemi, kteří vyžadují speciální diagnostické a léčebné postupy. Podle indikátorů kvality péče o novorozence patří ÚPMD dlouhodobě k nejlepším pracovištím v České republice a dosahované výsledky jsou srovnatelné s výsledky renomovaných pracovišť ve vyspělých zemích. Od založení ÚPMD byla současně s problematikou porodnickou a neonatologickou řešena i problematika gynekologická. S tímto zaměřením v ústavu pracují skupiny, které dílčí speciální problémy řeší nejen výzkumně, ale i získané výsledky převádějí do každodenní klinické činnosti ústavu. Stávající spádové území pro Ústav pro péči o matku a dítě je definováno metodickým opatřením ke spádovosti lůžkových zdravotnických zařízení v hl.m. Praze, které vzniklo aktualizací Metodického opatření č. 5 z roku Dále pak poskytujeme péči pacientům z bývalých okresů Středočeského kraje. 5

6 Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna MV ČR Zdravotní pojišťovna Metal Aliance Česká národní zdravotní pojišťovna do Hutnická zdravotní pojišťovna do Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od Revírní bratrská pokladna 6

7 Hospodaření nemocnice v roce 2009 V roce 2009 byla hlavní pozornost vedení Ústavu pro péči o matku a dítě zaměřena na zabezpečení kompletní a kvalitní úrovně poskytované zdravotní péče o pacienty. V souvislosti s plánovanou modernizací přístrojového vybavení ÚPMD byla v roce 2009 uskutečněna dodávka zdravotnických přístrojů v rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti. Po celé období bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost nárůstu nákladů, především ve spotřebě léků a SZM, která má přímou vazbu na růst výkonů. Průměrná měsíční mzda vzrostla na Kč. V roce 2009 byly realizovány 2 investiční akce financované ze státního rozpočtu Akce ev.č přístavba nového přednáškového sálu Akce ev.č R 0601 Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti Souhrnný přehled hospodaření v roce 2009 v tis. Kč Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti HV hlavní činnosti před zdaněním Náklady hospodářské činnosti Výnosy hospodářské činnosti HV hospodářské činnosti Celkový HV před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním v letech

8 hlavní činnost hospodářská činnost HV celkem ÚPMD dosáhl v roce 2009 před zdaněním zisk v celkové výši tis. Kč. Celkové náklady za rok 2009 činily Celkové výnosy za rok 2009 činily HV před zdaněním HV po zdanění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Od je uvedena do zkušebního provozu ústavní lékárna. Tržby za rok 2009 činily celkem tis. Kč. V hodnoceném období bylo hlavním cílem splnit ukazatele ze strany zřizovatele - ekonomickou stabilitu v hospodaření ÚPMD v roce měsíční kladný hospodářský výsledek - do dodržen. V prosinci byly zaúčtovány navíc položky týkající se hospodaření roku Jednalo se o následující účetní operace : doúčtování nákladů za spoluřešiteli grantových projektů tis. Kč vytvoření dohadné položky na roční odměny zaměstnancům ÚPMD včetně odvodů ve výši tis. Kč Vytvoření dohadné položky na vyúčtování poskytnutých a uznaných výkonů za rok 2008 od VZP, které je dosud v otevřeném jednání ve výši tis. Kč předběžný odhad daně z příjmu tis. Kč 8

9 - neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti dodržet časový limit do 90 dnů ( viz tabulka) ZÁVAZKY z obchodního styku z toho PO LHUTĚ SPLATNOSTI K DATU CELKEM více než360 - uhradit veškeré závazky k po lhůtě splatnosti splněno. Závazky po lhůtě splatnosti dle uvedeného přehledu jsou nulové V rámci meziročního srovnání vykázaných uskutečněných výkonů za rok 2009 došlo ke zvýšení vykázaných počtu bodů oproti roku 2008 u pojišťoven s paušální platbou na 115,84 % a u ZP s výkonovou platbou na 126,4 %. Celkem bylo k provedeno od počátku roku porodů, narodilo se celkem dětí. V porovnání s rokem 2008, kdy se celkem uskutečnilo porodů, se v roce 2009 zvýšil počet porodů o 4 %, tj. o 190 porodů více. Pokud se jedná o počet dětí, v roce 2008 se narodilo celkem dětí, v roce 2009 se narodilo o 181 dětí více. Počet porodů v roce 2008 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů

10 Počet porodů v roce 2009 I. II. III. IV. V. VI. VII VIII IX. X. XI. XII. počet porodů Počet porodů v UPMD

11 Vyhodnocení hospodaření za rok výsledek hospodaření, sledované druhy nákladů a výnosy Rok 2009 v tis. Kč Výnosy Tržby od VZP Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna Příspěvek na granty Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Náklady náklady na léky náklady na krev náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie náklady na opravu a údržbu náklady na služby mzdové náklady odvody odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj ostatní náklady C e l k e m HOSP. VÝSLEDEK

12 Podíl jednotlivých druhů výnosů Výnosy Tržby od VZP 0% 24% Tržby od ostatních pojišťoven Tržby za zdravotní a nezdravotní péči Tržby - lékárna 50% 19% Příspěvek na granty 2%0% 0%2% 3% Regulační poplatky Ostatní výnosy vč.hospodářské činnosti C e l k e m Podíl jednotlivých druhů nákladů náklady na léky náklady na krev 15% 7% 5% 7% 1% 8% 2% 2% 3% náklady na SZM náklady na ostatní materiál včetně DDHM náklady na potraviny náklady na spotřebu energie 2% náklady na opravu a údržbu 6% náklady na služby mzdové náklady 521 odvody % odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. ostatní náklady 12

13 Podíl fakturace jednotlivých ZP v roce % 1% 1% 11% 5% 0%2%1%0%0% 57% VZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová ZP ZP Škoda ZP MV ČR Revirní ZP ZP Metal Aliance ZP Česká Národní ZP AGEL ZP Média Vyúčtování neinvestičních dotací, grantů i investičních dotací v roce 2009: NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY Výše dotace Čerpání Při zúčtování CELKEM: ČNB v tis. Kč v Kč odvede v Kč z toho: a) účelové příspěvky pokytnuté MZ ČR na vybrané činnosti (jednotl.druhy rozepište) Programy spolufinancované z prostředků EU v tom: ze SR kryté příjmem z EU Spol.projekty zčásti fin.z prostředků fin.mechanismů v tom: ze SR kryté příjmem z fin.mechanismů Zajištění přípravy na krizové situace Zdravotnické programy program protidrogové politiky prevence HIV/AIDS pomoc zdravotně postiženým

14 Národní program zdraví ostatní zdravotnická péče b) příspěvky na provoz organizace c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ na výzkum a vývoj celkem v tom: Institucionální prostředky celkem Účelové prostředky celkem z toho: Národní program výzkumu Programy v působnosti poskytovatelů d) neinvest. prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ) e) neinv.prostředky v rámci ISPROFIN f) jiné neinvest. příspěvky -nutno podrobně specifikovat INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: z toho: Výše dotace Čerpání ČNB v tis. Kč v Kč a) systémové investiční dotace (916) b) investiční dotace na V+V (924) c) individuální inv.dotace z účtu d) jiná investiční dotace (nutno specifikovat) Vývoj jednotlivých nákladů a výnosů v letech vyjadřuje následující tabulka a graf Položka Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM Náklady celkem

15 Tržby za zdrav.péči z toho : tržby od ZP tržby za zdravotní péči tržby na nezdrav.péči Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Regulační poplatky Granty Výnosy celkem HV před zdaněním vývoj nákladů v letech Léky Krev SZM Prodané zboží Spotřeba energie Opravy a údržba Služby Mzdové náklady Odpisy DHM

16 Vývoj nákladů, výnosů a Hv v letech náklady celkem výnosy celkem HV před zdaněním náklady celkem výnosy celkem HV před zdaněním Náklady Celkové náklady byly vynaloženy ve výši tis. Kč, což odpovídá 99 % finančního plánu na rok 2009 a meziročnímu nárůstu oproti roku 2008 o 7 %. Z celkových nákladů představují nejvýznamnější položky osobní náklady 57 %, služby 6 %, spotřeba SZM 8 %, léků 7 %, odpisy 7 % Spotřeba speciálního zdravotního materiálu byla oproti plánu vyšší o 739 tis. Kč, tj. o 2 %, oproti roku 2008 vyšší o 8 %. Spotřeba léků byla oproti plánu nižší o 470 tis. Kč, tj. o 1 %, oproti roku 2008 vyšší o 3 %. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2009 výše tis. Kč,. Oproti roku 2008 se zvýšily o 4 %. Výše nákladů odpovídá zvýšeným tržbám za prodané zboží v lékárně o 8 %. Spotřeba energií v této položce nákladů došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu navýšení s ohledem na finanční plán o 19 %. Hlavní vliv má na tuto skutečnost navýšení cen. 16

17 Spotřeba služeb zvýšené náklady byly především ovlivněny nutným zajištěním služeb z vlastních zdrojů v rámci investičních akcí, zvýšené náklady na zajištění revizí, zvýšené náklady na svoz a likvidaci odpadu. Osobní náklady tvoří nejvýznamnější položku ve sledovaných nákladech a podílí se 57 % na celkových nákladech. K nárůstu oproti finančnímu plánu i meziročnímu nárůstu došlo ve výši 11 %. K navýšení došlo z důvodu úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle Nařízení vlády č. 74 ze dne , Nařízení vlády č. 130 ze dne Nařízení vlády č. 133 ze dne a Nařízení vlády č. 137 ze dne Odpisy k nárůstu oproti plánu došlo o 8 %, meziročně o 15 % z důvodu zařazení přístrojů pořízených v rámci projektu Optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti který byl schválen MZ ČR a dne byly uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč Výnosy Celkové výnosy dosáhly úrovně 110 % finančního plánu. Nejvýznamnější položku plánu představují výnosy od zdravotních pojišťoven, především od VZP 50 % z celkových výnosů. Tržby za zdravotní péči mimo hrazených výkonů od ZP se meziročně snížily o 23 %. Výnosy za poskytnutou nezdravotní péči ( kurzy pro pacientky, úhrada pobytu na nadstandardních pokojích, přítomnosti otců u porodu, ultrazvuková vyšetření) meziročně vzrostly o tis. Kč, tj. o 9 %. Výnosy z prodeje zboží lékárna vzrostly oproti roku 2008 o tis. Kč, tj. o 8 %. Grantové dotace celkově činily dotace ve výši Kč tis. Kč.Na pokračující projekt bylo uvolněno tis. Kč. V roce 2009 nebyly schváleny žádné nové projekty. V rámci zdravotnických projektů byla uvolněna dotace ve výši Kč 300 tis. Kč na program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V rámci akce podpory činností při připravenosti na řešení pandemie chřipky 150 tis. Kč. Výnosy celkem VZP Ostatní ZP Za zdravotní péči mimo ZP-pacientky ČR

18 Za zdravotní péči mimo ZP-zahr.pacientky Tržby za nezdravotní péči(oup,nsp,kurzy,uzv Regulační poplatky Lékárna tržby Příspěvek na granty a projekty Ostatní výnosy včetně jiné činnosti Rozvaha Ústavu pro péči o matku a dítě k v tis. Kč AKTIVA Stav k A. STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B. OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky za odběrateli Pohledávky za zaměstnanci Pokladna 209 Bankovní účty Přechodné účty aktivní 791 Aktiva celkem PASIVA Stav k C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku HV běžného období po zdanění

19 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0 D. CIZÍ ZDROJE Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů 0 Ostatní přímé daně DPH 48 Vypořádání přeplatku dotací ze SR 19 Jiné závazky 496 Přechodné účty pasivní Pasiva celkem AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivni AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky Přechodné účty pasívní PASIVA CELKEM

20 Výsledovka Ústavu pro péči o matku a dítě k v tis. Kč Číslo účtu Název ukazatele Hlavní činnost Hospodářská činnosti 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň z nemovitosti Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky a 544 Kurzové ztráty a úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a 551 hmot.maj Zůstatková cena prodaného majetku Prodaný materiál 0 0 Náklady celkem Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží a 641 Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

21 654 Tržby z prodeje materiálu Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem HV Daň z příjmu r Daň z příjmu dodatečný odvod HV po zdanění Personální a mzdové údaje Mzdy V roce 2009 bylo v Ústavu pro péči o matku a dítě vynaloženo na mzdové prostředky bez OON tis. Kč, z toho 767 tis. Kč řešitelům a spoluřešitelům grantových projektů a tis. Kč OON. Průměrná měsíční mzda se za rok 2009 zvýšila na Kč, což je nárůst oproti roku 2008 o 915 Kč, tj. o 4 %. Růst průměrného platu v Kč Kategorie Lékaři JOV SZP NZP PZP THP Dělníci Farmaceut ÚPMD

22 Konkrétní údaje o počtech zaměstnanců dle jednotlivých kategorií je uveden v následujících tabulkách : Kategorie abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs. přep. abs přep Lékaři 77 54, , , , , , ,45 Jiní odborní pracovníci 9 6,5 8 6,6 12 9, , , ,2 Střední zdrav.personál , ,6 Pomocní zdrav.prac , , , , , ,55 Technickohosp.prac , , , , Dělníci 61 59, , , , , , ,97 Farmaceti ÚPMD celkem ,9 Struktura lékařů podle stupně odborné způsobilosti v roce 2009 Počet lékařů odborná způsobilost specializovaná způsobilost rok rok

23 Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,3 61 let a více ,7 celkem % 13,8 86, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,5 vyučen ,3 střední odborné ,5 úplné střední ,9 úplné střední odborné ,0 vyšší odborné ,8 bakalářské ,4 vysokoškolské ,6 celkem

24 Vzdělání muži ženy základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné bakalářsk é vysokošk olské muži ženy Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční celkem plat

25 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 počet nástupy 176 výstupy Trvání pracovního a služebních poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let ,0 do 10 let ,5 do 15 let 63 7,9 do 20 let 42 5,2 nad 20 let 59 7,4 celkem Úroveň znalostí jednotlivých zaměstnanců v cizích jazycích se v ÚPMD nesleduje. Jsou zajišťovány jazykové kurzy anglického a německého jazyka. 25

26 ÚPMD - výuka a vzdělávání v roce 2009 Analýza současného stavu ÚPMD je klinickým pracovištěm IPVZ, které ve smyslu platné legislativy zajišťuje postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Díky své komplexnosti v oblasti péče o ženu, velkému objemu klinické činnosti a dlouholeté zkušenosti pedagogických pracovníků zajišťuje optimální podmínky v oblasti výuky a vzdělávání zdravotnických profesí na všech stupních. Pregraduální vzdělávání ÚPMD poskytuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti pregraduálního vzdělávání zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Je externím pracovištěm 3.LF UK, které zajišťuje výuku v oboru gynekologie a porodnictví díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů. Vyučující oboru gynekologie a porodnictví jsou součástí katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK. Odbornou přípravu zajišťuje formou blokových stáží i studujícím ostatních pražských lékařských fakult. Tým katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK čítal v roce členů z řad pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Melichar Jan, MUDr. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Postgraduální vzdělávání 26

27 ÚPMD zajišťuje postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Díky velkému objemu vysoce specializované péče i péče standardní, je způsobilý pro efektivní realizaci vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví i oboru reprodukční medicína ve smyslu zákona 95/2004. Ústav získal akreditaci MZ ČR pro výuku v oblasti certifikovaných kurzů: onkogynekologie lůžkové pracoviště s akreditací typ I, fetomaternální medicína a urogynekologie ve smyslu vyhlášky č.185/2009 Sb. Je tradičním klinickým pracovištěm katedry gynekologie a porodnictví IPVZ. Mezinárodní akreditace evropské gynekologicko-porodnické společnosti EBCOG pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví umožňuje postgraduální výcvik nejen lékařů z České republiky, ale i ostatních členských zemí EU. Reakreditace evropskou odbornou autoritou EBCOG byla udělena pro obor gynekologie a porodnictví v roce Kolektiv katedry se podílí též na zpracování podkladů pro legislativní změny. Pracoval na úpravě vzdělávacího programu oboru gynekologie a porodnictví v souladu s podmínkami členských zemích EU. Kolektiv katedry se podílel na přípravě nových specializačních oborů fetomaternální medicína, onkogynekologie a urogynekologie a jejich vzdělávacích programů, které jsou definovány v členských zemích EU a od roku 2009 jsou formalizovány i v ČR. Cílem tohoto procesu je úplná kompatibilita vzdělávacího procesu, která umožní lékařům, kteří absolvovali postgraduální přípravu v České republice, pracovat jako lékaři specialisté v kterékoliv členské zemi EU. Personální stav pedagogických pracovníků Tým katedry gynekologie a porodnictví IPVZ čítal v roce členů pracovníků ÚPMD. Andělová Kateřina, MUDr. Drahoňovský Jan, MUDr. Feyeresil Jaroslav,doc.,MUDr.,CSc. Krofta Ladislav,MUDr.,CSc. Křepelka Petr,MUDr., Ph.D. Kučerová Ivana,MUDr. Kučera Eduard,MUDr., CSc. Měchurová Alena,doc.,MUDr.,CSc. Otčenášek Michal,MUDr.,CSc. z řad 27

28 Řezáčová Jitka,MUDr. Straňák Zbyněk,doc.,MUDr.,CSc. Šafář Petr,MUDr.,CSc. Turyna Radovan,MUDr. Velebil Petr,MUDr.,CSc. Vzdělávací akce katedry gynekologie a porodnictví Kolektiv katedry gynekologie a porodnictví realizuje vzdělávací akce v rámci IPVZ i samostatných. Kromě tradičních specializačních kurzů a stáží jsou to zejména prakticky orientované workshopy zaměřené na osvojení konkrétních odborných výkonů a operačních technik a podobně zaměřené odborné stáže. Přehled vzdělávacích akci v roce 2009 Kurzy Specializační modulární kurz - Fetomaternální medicína Specializační modulární kurz Gynekologie Kurz - Pokročilá laparoskopická operativa v gynekologii Kurz - Diagnostika fetální hypoxie a kritické stavy v porodnictví Kurz - Moderní trendy v technice císařského řezu Kurz gynekologická sexuologie Kurz poruchy plodnosti, prevence a léčba Workshop - Kolposkopie a patologie děložního hrdla Workshop - Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie Stáže Specializační odborná stáž - Vaginální hysterektomie Specializační odborná stáž - Rekonstrukční pánevní chirurgie Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku Odborná stáž v porodnictví Odborná stáž v gynekologii - Cervikální patologie Odborná stáž - Operační gynekologie, urogynekologie Odborná stáž - Endoskopické techniky v gynekologii 28

29 Odborná stáž - Operační techniky císařského řezu Odborná stáž - Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky Odborná stáž - Systém diferencované péče o novorozence Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG Specializační stáže s mezinárodní akreditací EBCOG absolvovalo celkem 21 lékařů. Přednášková činnost Celkem bylo předneseno v rámci katedry gynekologie a porodnictví IPVZ 148 hodin, v rámci ostatních kateder IPVZ 32 hodin, v rámci dalších institucí (ČLK, ČGPS ČLS JEP) 57 hodin, a odborně zajištěno 1500 hod odborných a specializačních stáží. Atestační zkoušky ÚPMD jako klinické pracoviště IPVZ organizuje atestační zkoušky v oboru gynekologie a porodnictví dle pověření MZ ČR ve smyslu platného zákona. V roce 2009 absolvovalo specializační atestační zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví 59 lékařů. Plán v oblasti postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví na rok 2010 V roce 2010 bude pokrčovat intenzivní výuka pregraduálních i postgraduálních studentů v oboru gynekologie a porodnictví. Praktická výuka bude rozšířena o nácvik dovedností na porodnických trenažérech s využitím grantových prostředků z evropských strukturálních fondů. Dále se zaměříme na vzdělávání nelékařských profesí (specializační i kontinuální, odborné, manažerské) zejména zdravotních sester, porodních asistentek). V oblasti postgraduálního vzdělávání bude výuka směřovat do oblasti výcviku praktických, vysoce specializovaných činností (operační techniky, diagnostické postupy) v oborech gynekologie a porodnictví. Dále budou rozvíjeny nové formy vzdělávání, zejména distanční a e-learning. 29

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 OLOMOUC květen 2011 O B S A H Úvod... 4 1 Roční účetní závěrka... 5 1.1.1 Rozvaha sumář... 5 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář... 10

Více

OBSAH: 1 Úvodní slovo. 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 3 Centra specializované a vysoce specializované péče ve FNUSA 4 FNUSA-ICRC

OBSAH: 1 Úvodní slovo. 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 3 Centra specializované a vysoce specializované péče ve FNUSA 4 FNUSA-ICRC OBSAH: 4 5 7 8 9 13 14 16 17 21 22 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 1 Úvodní slovo 2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3 Centra specializované a vysoce specializované péče ve FNUSA 4

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka 1 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více