Sociální služby a jejich financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby a jejich financování"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Sociální služby a jejich financování Sociální práce Vypracoval: Pavel Končel Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom/a, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Tišicích 23. srpna 2011 Podpis: 2

3 Poděkování Rád bych poděkoval své vedoucí práce paní Mgr. Aleně Bicanové za čas, ochotu, odborné vedení a cenné připomínky v průběhu zpracování mé absolventské práce. 3

4 Obsah: Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl... 8 TEORETICKÁ ČÁST Historie sociálních služeb Sociální služby dnes Definice základních pojmů Formy a druhy sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální prevence Služby sociální péče Dělení sociálních služeb dle místa poskytování Financování sociálních služeb Vývoj financování sociálních služeb Zdroje financování sociálních služeb Nákladovost sociálních služeb Skladba výdajů veřejných rozpočtů Finance na sociální služby z Evropské Unie Změny ve financování sociálních služeb v roce Efektivnost výdajů na sociální služby Sociální služby v Evropě a jejich financování Evropské pojetí sociální politiky Neziskový sektor PRAKTICKÁ ČÁST Změna v systému poskytování sociálních služeb v obci Tišice Analýza možných východisek Dotace Soukromý sektor Kombinace státních a soukromých prostředků

5 7.1.4 Společné bydlení (Cohousing) Dotazníkové šetření Diskuse Závěr Resumé Bibliografie Seznam příloh: Seznam tabulek: Přílohy

6 Úvod Otázka financování sociálních služeb je poměrně složitá a v průběhu historie prošla několika zásadními proměnami. Aktuálně je v České republice tematika sociálních služeb řešena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Ten určuje základní zásady tak, že každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Dále pak, že taková pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zabezpečení. Sociální služby mají být pak poskytovány tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Tolik k řeči zákona. Jelikož dopady celosvětové ekonomické krize mají vliv i na Českou republiku, je potřeba úspor a zefektivnění ve všech oblastech státních výdajů mnohem naléhavější. Samozřejmě se tento stav odráží i v sociálních službách. Protože kvalita a dostupnost sociálních služeb je jedním ze znaků úrovně společnosti je třeba najít systémová řešení, která budou perspektivní i ve složitějších ekonomických podmínkách. Situaci ale komplikují i další nepříznivé faktory. Jejich řešení musí být začleněno do komplexu změn v sociálních službách. Jen tak může být dosaženo adekvátního výsledku. Nastolení nových řešení je samozřejmě závažný odborný problém, ale zároveň ožehavé politické téma. Nelze proto předpokládat hladké přijetí nových postupů. Jistě můžeme mnoho zkušeností a námětů získat v zahraničí, kde jsou využívány různé sociální systémy, ovšem v důsledku celosvětových finančních problémů a nejen jich se nad úpravami zamýšlí i státy, které mají sociální systém mnohem kvalitnější nežli my. Tato práce mapuje vývoj sociálních služeb, ale zároveň nastiňuje určité možnosti nových pohledů na sociální služby a jejich financování. Téma jsem si zvolil na základě mého zájmu o systém a efektivitu sociálních služeb, který se v průběhu mého studia na VOŠ MILLS ještě prohloubil. Je zřejmé, že současný stav je neudržitelný. Jsme svědky málo pružného přístupu k této problematice způsobeného zřejmě faktem, že 6

7 systém sociálních služeb není oblast, jež by přinášela zisk do státní pokladny. Na tuto skutečnost samozřejmě doplácí i pracovníci v sociálních službách, kteří nejsou často doceněni jak morálně, tak finančně. V této práci nejsou možná východiska prezentována jako všelék pro sociální služby, ale spíše jako podněty k hlubší diskusi na toto téma. 7

8 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Hlavní cíl mé práce je komplexně představit sociální služby včeské republice, vývoj od počátků až po současnost, jejich financování a srovnání se zahraničím. 1.2 Dílčí cíl Navržení možných systémových zlepšení v poskytování a financování sociálních služeb v obci Tišice. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 2 Historie sociálních služeb V historii sociálních služeb je jasně patrný vývoj od nahodilých řešení ke koncepčnímu pojetí. Již od starověku byly tendence pomáhat hlavně chudým součástí lidské společnosti. Pravdou ovšem zůstává, že ve starověku a později i v podstatné části středověku byla chudina diskriminována a utlačována. Při hlubším pohledu zjistíme, že služby potřebným byly jistě založeny na principu solidarity a motivu pomoci, ale jsou patrné i zištné pohnutky zvláště vládnoucích vrstev. Ty se snažily nezřídka řešit sociální problém, až když se stal hrozbou stability společnosti. Příkladem tohoto přístupu jsou Římané, kteří sociální napětí eliminovali rozdáváním chleba nejchudším a zpřístupněním zábavy, která byla do té doby určena výhradně bohatým. Tento přístup však nelze považovat za zrod sociálních služeb. V počátcích středověku se první sociální služby objevily po ustanovení křesťanství za státní náboženství. Církevní sociální služby začaly jako první poskytovat kláštery a farnosti. V menší míře podporovali sociální služby šlechtici. Pomoc byla směřována hlavně na zabezpečení přístřeší, jídla a nejzákladnější zdravotnické péče. Za vlády Karla Velikého, byla lením pánům uložena povinnost starat se o své poddané. Katolická církev podporovala v raném středověku vznik prvních řádů, které se věnovaly pomoci chudým a nemocným. Ve středověku se začala realizovat také tzv. církevní bratrstva, vytvořená většinou v rámci konkrétní farnosti. Základním cílem těchto bratrstev nebyla pomoc bližním, ale vytvoření zásluh, které měli sloužit jako úlitba Bohu, a tím si zajistit dobrý posmrtný život. Potřeby lidí nebyly určujícím hlediskem v případě této pomoci. Ani různé pohnutky v konání nemění nic na faktu, že byla církev prvním dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb. Vážným problémem středověku bylo bezdomovectví, tuláctví, chudoba a s tím spojené problémy jako kriminalita a nakažlivé nemoci. Zatímco ve středověku byl přístup státu k chudině odmítavý či spíše represivní, novověk přinesl postupné změny v pohledu státu na sociálně potřebné. První právní předpisy s celostátní působností na poli chudinské péče, vydala anglická královna Alžběta I. na přelomu 16. a 17. století. V těchto právních předpisech byla obcím uložena povinnost chudým, kteří nejsou 9

10 schopni práce. Posléze začalo docházet v nejrozvinutějších zemích té doby Anglii, Německu a Francii k přechodu chudinské péče na města a obce. V českých zemích se situace začala měnit zvláště po vydání dekretů Josefa II. z let , v kterých bylo obsaženo doporučení zřizovat farní a chudinské ústavy. Ovšem stále byly sociální služby poskytovány na bázi dobrovolnosti s rozdílnou kvalitou péče. Stát začal provozovat sociální služby v ústavech, kde se zaměřil na pomoc znevýhodněným lidem, šlo však o skupiny lidí s různými problémy, kde se v počátcích nerozlišoval věk, zdravotní stav atd. Až koncem 18. století začala vznikat specializovaná zařízení pro sirotky, duševně nemocné, přestárlé nebo chudinu. Ústavní péče se stala určující při řešení sociálních problémů jedinců. U nás byla legislativní úpravou ošetřena veřejná chudinská péče v polovině 19. století. Zákonem č. 59/1883 ř.z., byl ustanoven institut domovského práva na našem území, v rámci tohoto zákona bylo mimo jiného přiznáno právo na poskytnutí chudinské péče ve vztahu k trvalému pobytu. Během 20. století chudinská péče vyústila v sociální péči a sociální pomoc. Dochází k částečné změně pojetí pomoci pro chudé od pasivního k aktivizujícímu, tak aby se jedinci podíleli na řešení sociálního problému. V šedesátých letech dvacátého století došlo k zásadnímu rozvoji sociálních služeb, hlavně v oblasti pečovatelské služby, nových stacionárních zařízení pro seniory, manželských poraden. Problémy přetrvávaly ve velkých ústavních zařízeních, kde byla upřednostňována kvantita nad kvalitou. Zásadní společenské změny ve společnosti po roce 1989 se samozřejmě významně dotkly i sféry sociálních služeb, jen zásadní právní ukotvení nového přístupu v této oblasti trvalo velmi dlouho. Došlo k rozvoji nestátního sektoru, kde v počátcích nebyly vyžadovány standardy kvality ani speciální vzdělání zaměstnanců. Církve, které měly často pomoc ze zahraničí v podobě financí či know-how, měli výhodnější pozici. Závěr 20. století byl ve znamení boje proti sociálnímu vyloučení, dnes chápaného jako moderní chudoba. V průběhu historie byly nejchudší vrstvy vždy na okraji společnosti a ve velké míře to platí dodnes [MATOUŠEK, 2007]. Dnes je systém sociálních služeb v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon o sociálních službách [www.mpsv.cz, 6] charakterizuje sociální službu jako 10

11 činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Dva souběžně působící motivy poskytování sociálních služeb se v historii Evropy v podstatě nemění. Služby byly a stále jsou motivovány snahou pomoci druhým. 11

12 3 Sociální služby dnes Sociální služby se částečně překrývají s širší kategorií veřejných služeb. Veřejné služby jsou poskytovány v zájmu veřejnosti. Na rozdíl od služeb komerčních jsou financovány z veřejných rozpočtů. Sociální služby jsou poskytovány lidem znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života nebo společnost chránit před riziky, jichž jsou tito lidé nositeli. Je však třeba zdůraznit, že tato definice přesahuje vymezení sociálních služeb jako služeb spadajících do oblasti řízení v České republice Ministerstvem práce a sociálních věcí. Např. kojenecké ústavy jsou zřízeny Ministerstvem zdravotnictví, výchovné ústavy pro děti a mládež spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, prevencí kriminality mládeže se zabývá Ministerstvo vnitra. Sociální služby v uvedeném širším vymezení spadají do mnoha resortů státní správy a týká se jich široká oblast právních norem [Matoušek, 2007, s. 9 10]. Od počátku 90. let byly postupně uváděny do života nové principy sociální politiky, které se promítly i do sociálních služeb. Jako jedno z prvních opatření byl již v 1. pololetí r umožněn přístup k realizaci sociálních služeb i obcím, městům a nestátním neziskovým organizacím. Na základě kritiky poskytovatelů sociálních služeb, dostalo MPSV za úkol v r vypracovat nový systém financování sociálních služeb. Významný posun v přípravě nové právní úpravy přineslo přijetí tzv. Bílé knihy v sociálních službách, která na základě hlavních vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v evropských zemích charakterizovala základní východiska poskytování sociálních služeb (nezávislost a autonomie pro uživatele služeb, začleňování a integrace, respektování potřeb, partnerství, kvalita ). Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách vláda projednala až v r. 2004, samotný zákon byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na počátku roku 2006 s tím, že nová právní úprava vstoupila v platnost [Průša, 2008b, s. 11]. Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále pak také vyhláškou č. 505/2006 Sb. [www.socialnirevue.cz, 5], kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální služby a 12

13 sociální zabezpečení je však řešeno i v dalších legislativních nástrojích. Jsou to ještě například: Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a další. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a další. Jedním z nástrojů napomáhajících zajištění dostupnosti sociálních služeb je plánování sociálních služeb. Podle zákona je povinností krajů plánovat sociální služby, resp. zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Při této činnosti spolupracují kraje s obcemi, zástupci poskytovatelů i zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány [www.mpsv.cz, 17]. Hlavním cílem zpracovaného plánu rozvoje sociálních služeb by mělo být přispět ke zvýšení místní a typové dostupnosti jednotlivých forem sociálních služeb, a tím přispět ke snížení rizika sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva [Průša, 2008b]. VČeské republice taktéž plánování sociálních služeb probíhá metodou komunitního plánování. Díky změnám provedeným novelizací zákona o sociálních službách (zákonem č. 206/2009 Sb. [www.mpsv.cz, 7].) došlo k rozšíření povinností v oblasti plánování sociálních služeb, jak na straně obce, tak i kraje. Tato změna spočívala zejména v tom, že došlo ke zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce při přípravě, realizace, popř. vyhodnocování plnění plánů rozvoje sociálních služeb [www.mpsv.cz, 13]. Základní požadavky pro poskytování sociálních služeb dokládá poskytovatel splněním registračních podmínek. Jednou z povinností je dodržování standardů kvality sociálních služeb, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Standardy kvality 13

14 se týkají všech druhů sociálních služeb, a proto jsou formulovány obecně. Podle zákona o sociálních službách je prováděna kontrola registračních podmínek a inspekce poskytování sociálních služeb. Jedním z nejvýznamnějších prvků zákona o sociálních službách je povinnost sociálního pracovníka obnovovat si, upevňovat a doplňovat svoji kvalifikaci. Tato skutečnost významným způsobem přispěje ke zvýšení prestiže sociální práce i postavení sociálního pracovníka ve společnosti [www.mpsv.cz, 17]. Cíle sociálních služeb jsou MPSV nastaveny takto: Usnadňovat rozvoj nebo přinejmenším zachování současné soběstačnosti uživatele, jeho navrácení do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování dřívějšího životního stylu. Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a poskytnout jim možnost vést nezávislý život. Zmenšit sociální a zdravotní rizika související s životním stylem uživatelů [www.mpsv.cz, 17]. Primárními aktivitami při poskytování sociálních služeb jsou pak pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe samého, podpora s osobní hygienou či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí jídla nebo pomoc při jeho zajištění. Dále např. vyhledání ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zabezpečení chodu domácnosti, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 3.1 Definice základních pojmů Pro účel této práce je vhodné vysvětlit některé základní pojmy používané v rámci tohoto tématu. Pojem sociální služby je v odborné literatuře chápán ve dvou úrovních. Jako forma sociální pomoci poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby, či jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi [Tomeš, 1996, s. 27]. Již jsem osvětlil definici dle zákona č. 108/2006 Sb. (Sociální služba je činnost zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo v rámci prevence před sociálním vyloučením.). Definice dle Slovníku 14

15 sociální práce [Matoušek, 2003] zní zase takto Sociální služby jsou všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti. Některé další pojmy osvětlím šířeji v následujících kapitolách, některé zmíním zde [Mahrová, 2008, s ]: Sociální začlenění: Základním principem je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl využívat běžné společenské zdroje, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání aj. O sociálním vyloučení hovoříme v situacích, kdy se v životě člověka vyskytly překážky, jež komplikují nebo zcela zamezují, aby žil způsobem, jež je ve společnosti považován za běžný. Přirozené sociální prostředí umožňuje sociální začlenění. Tvoří jej rodina, domácnost, sociální vazby k blízkým osobám atp. 15

16 4 Formy a druhy sociálních služeb Sociální služby zahrnují dle zákona o sociálních službách [www.mpsv.cz, 6] sociální poradenství, služby sociální prevence, služby sociální péče. Sociální služby můžeme dle místa poskytování rozlišit na terénní služby, ambulantní služby a pobytové služby. 4.1 Sociální poradenství Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb jsou povinni tuto činnost vždy zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služby jsou poskytovány bezplatně [www.mpsv.cz, 16]. Základní sociální poradenství zajišťuje v rozsahu těchto úkonů [www.socialnirevue.cz, 5]: poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu služby podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 16

17 Odborné sociální poradenství se zajišťuje v rozsahu těchto úkonů [www.socialnirevue.cz, 5]: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí. 4.2 Služby sociální prevence Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem raná péče, telefonická krizová intervence, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace [www.mpsv.cz, 16]. 4.3 Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám vytvořit podmínky k jejich fyzické a psychické soběstačnosti scílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zázemí [www.mpsv.cz, 16]. Služby sociální péče jsou [Mahrová, 2008, s ]: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům. 17

18 Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnostech zejména lidem s duševní nemocí, zdravotním postižením, seniorům aj. Tísňová péče má formu stálé telefonní či elektronické komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni riziku ohrožení zdraví a života. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny hlavně lidem se smyslovým postižením a umožňují pomoc při vyřizování dokladů a jiných náležitostí. Podpora samostatného bydlení posiluje schopnosti a dovednosti člověka samostatně bydlet. Odlehčovací služby různě kombinují péči s důrazem na individuální přístup k lidem se sníženou soběstačností. Centra denních služeb jsou určeny lidem s tak sníženou soběstačností, že potřebují ambulantní péči s možností pravidelného denního docházení. Denní stacionáře poskytují ambulantní strukturované celodenní programy pro osoby se zhoršenou soběstačností a cíleně kombinují výchovné a sociálně terapeutické činnosti. Týdenní stacionáře, v nichž je nabízena výchovná a sociálně terapeutická činnost po dobu pracovních dní. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou celoroční pobytovou službou s prvky komplexní péče, která současně obsahuje výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Domovy pro seniory poskytují celoročně komplexní péči s možností sociálně terapeutické činnosti. Domovy se zvláštním režimem jsou určeny přímo pro seniory, jež mají duševní onemocnění nebo jsou závislí na návykových látkách. Chráněné bydlení je moderní typ pobytové služby zaměřený na bydlení v chráněném bydlení pro osoby se sníženou soběstačností a zároveň je možné zařazení osob společensky vyloučených. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče jsou určeny osobám, které se neobejdou bez odborné pomoci. 18

19 Tabulka 1 Počet služeb sociální péče aktuálně vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb (registr online). Azylové domy 218 Centra denních služeb 92 Denní stacionáře 267 Domovy pro os. se zdrav. postižením 217 Domovy pro seniory 480 Domovy se zvláštním režimem 191 Domy na půl cesty 43 Chráněné bydlení 142 Intervenční centra 18 Kontaktní centra 60 Krizová pomoc 44 Nízkoprahová denní centra 49 Nízkoprah. zař. pro děti a mládež 234 Noclehárny 65 Odlehčovací služby 258 Osobní asistence 215 Pečovatelská služba 749 Podpora samostatného bydlení 38 Průvodcovské a předčitatelské 25 Raná péče 42 služby Služby následné péče 44 Soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi 205 Soc. aktiv. služby pro seniory 239 Sociálně terapeutické dílny 120 Odborné sociální poradenství 647 Sociální rehabilitace 289 Telefonická krizová pomoc 42 Terapeutické komunity 17 Terénní programy 203 Tísňová péče 17 Tlumočnická služba 36 Týdenní stacionáře Dělení sociálních služeb dle místa poskytování Sociální služby je možné rozdělit dle místa, na nichž jsou poskytována na [www.mpsv.cz, 17]: Terénní služby se realizují v prostředí, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Například pečovatelská služba, osobní asistence či terénní programy pro ohroženou mládež. Ambulantní služby jsou soustředěny ve specializovaných zařízeních, jako jsou například poradny, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením nebo kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života fakticky celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením, ale patří sem také tzv. chráněné bydlení 19

20 pro osoby se zdravotním postižením či azylové domy pro matky s dětmi nebo osoby bez přístřeší. Důležitým aspektem sociálních služeb je možnost kombinace různých druhů služeb. Sociální služby v ČR čerpá v současné době cca klientů, tedy cca 7 % populace ČR. Síť sociálních služeb není na území ČR zcela rovnoměrná. Služby jsou lépe dostupné v městských aglomeracích. Financování sociálních služeb je v ČR vícezdrojové (klienti, územní samosprávy, stát, veřejné zdravotní pojištění) [www.mpsv.cz, 16]. 20

21 5 Financování sociálních služeb Financovat sociální služby je možné z různých zdrojů, jako např. zdravotní pojišťovny, státní rozpočet, rozpočty zřizovatelů, platby klientů, příjmy a dary. Evropské sociální fondy se podílejí na strategickém plánování, vzdělávání a některých službách. 5.1 Vývoj financování sociálních služeb Náklady na sociální služby se podle oficiálních statistických podkladů od počátku 90. let dlouhodobě zvyšují (viz. Příloha č. 3). Ve struktuře výdajů na sociální služby je možno vypozorovat několik trendů. Podíl státu na financování sociálních služeb se ve druhé polovině 90. let soustavně mírně snižoval, přičemž nejnižších hodnot dosáhl v r. 2002, poté se tento podíl výrazně zvýšil, nicméně úrovně z 90. let nedosáhl. Podíl klientů na krytí nákladů sociálních služeb se nejvýrazněji zvýšil v r (o cca 12 %), v následujícím období se tento podíl pohybuje na přibližně stejné úrovni atd. Tyto trendy byly ovlivněny prakticky stabilní úrovní státní dotace na lůžko v ústavních zařízeních po celou 2. polovinu 90. let a na počátku tohoto tisíciletí. Dále také výrazným zvyšováním výše úhrad za pobyt a stravování v ústavech sociální péče ve 2. pol. 90. let, kdy jejich zvýšení bylo vyšší než zvýšení příjmů důchodců v rámci valorizace důchodů a také zvyšováním úhrad za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby [Průša, 2008b, s. 14]. Financování nestátních poskytovatelů sociálních služeb bylo po roce 1989 ve velké míře závislé na centrálně rozdělovaných dotacích ze státních rozpočtů. Tyto dotace však nebyly řízeny žádnou jasně formulovanou vizí rozvoje sociálních služeb. Další systémovou vadou byla skutečnost, že byly poskytovány pouze na jeden rok [Matoušek, 2007, s. 32]. Převodem zřizovatelských kompetencí z okresních úřadů na kraje k 1. lednu 2003 došlo ve struktuře výdajů na sociální služby kdalším výrazným změnám, kdy na financování sociálních služeb se začaly podílet i jednotlivé krajské úřady. V letech 2003 a 2004 klesl celkový objem výdajů na sociální služby, což svědčí o tom, že pro 21

22 jednotlivá krajská zastupitelstva nejsou sociální služby prioritou v rámci jimi zabezpečovaných aktivit a činností [Průša, 2008b, s ]. 5.2 Zdroje financování sociálních služeb Příspěvek na péči Jednou z nejvýznamnějších změn, jež přinesl zákon o sociálních službách, je nové koncipování sociální dávky příspěvku na péči. Nahradil se tak dosavadní systém příspěvků na bezmocnost, které byly vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení a dávku příspěvek při péči o osobu blízkou. Tato dávka prezentuje úplně nový nástroj financování sociálních služeb a měl by výrazně přispět k potřebným, očekávaným a žádoucím změnám v této oblasti. Příspěvek na péči má být poskytován těm osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu budou vyžadovat pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Při posuzování péče o vlastní osobu je hodnocena schopnost zvládat úkony jako např. příprava stravy, přijímaní stravy, dodržování pitného režimu, vstávání z lůžka, stání atd. Příspěvek je poskytován ve 4 úrovních dle stupně závislosti [Matoušek, 2007, s ]: 1) Ve stupni I., který je definován jako lehká závislost; tento stupeň bude přiznán těm osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí: 800 Kč. U osob do 18 let věku při více než 4 úkonech. Dávka činí Kč. 2) Ve stupni II., který je definován jako středně těžká závislost, ten bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. U osob do 18 let věku při více než 10 úkonech. Dávka činí Kč 3) Ve stupni III., jež je definován jako těžká závislost; bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. 22

23 U osob do 18 let věku při více než 15 úkonech. Dávka činí Kč. 4) Ve stupni IV., jež je definován jako úplná závislost; bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. U osob do 18 let věku při více než 20 úkonech. Dávka činí Kč. Příspěvek na péči vyplácí místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příjemce i žadatel příspěvku na péči musí splňovat určité povinnosti. Pro žadatele platí, že musí podat nejprve písemnou žádost, následně se musí podrobit sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu. Povinnosti příjemce pak spočívají v tom, že [Matoušek, 2007, s ]: Do 8. dnů písemně ohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny ve skutečnostech, které mají vliv na nárok na příspěvek na péči, jeho výši, výplatu. Na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností tyto skutečnosti osvědčit. Využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci Ostatní zdroje Poskytování sociálních služeb je důsledkem stavu sociální nouze, tedy neschopnosti člověka zabezpečit si své potřeby vlastními silami. Prvním zdrojem financování je úhrada od občana, jemuž je služba poskytnuta. Otázkou je, zda-li mohou alespoň zčásti uhradit rodinní příslušníci a zda je k tomu právní normy zavazují. Poskytnutí sociální pomoci, v tomto případě sociální služby, je právem občana a nemůže mu být odmítnuto proto, že nemá prostředky na její úhradu. V takovém případě nese náklady na poskytnutí služby obec nebo stát. Je zřejmé, že tam, kde povinnost krýt náklady na sociální služby nese stát či obec, jsou stanoveny základní standardy poskytovaných služeb, normy nákladů apod., aby mohly být kontrolovány výdaje na tyto aktivity [Tomeš, 1996, s ]. Stát přispívá jen za předpokladu, že péče je potřebná a jen do výše odpovídající této potřebě. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 23

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Novela zákona o sociálních službách. Jan Vrbický

Novela zákona o sociálních službách. Jan Vrbický Novela zákona o sociálních službách Jan Vrbický 27.9.2016 Hlavní problémy v soc. službách a důvody změny Dlouho neřešené oblasti nejasné kompetence mezi obcemi, kraji a státem, mezi samosprávou a státní

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více