Sociální služby a jejich financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby a jejich financování"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Sociální služby a jejich financování Sociální práce Vypracoval: Pavel Končel Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom/a, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Tišicích 23. srpna 2011 Podpis: 2

3 Poděkování Rád bych poděkoval své vedoucí práce paní Mgr. Aleně Bicanové za čas, ochotu, odborné vedení a cenné připomínky v průběhu zpracování mé absolventské práce. 3

4 Obsah: Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl... 8 TEORETICKÁ ČÁST Historie sociálních služeb Sociální služby dnes Definice základních pojmů Formy a druhy sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální prevence Služby sociální péče Dělení sociálních služeb dle místa poskytování Financování sociálních služeb Vývoj financování sociálních služeb Zdroje financování sociálních služeb Nákladovost sociálních služeb Skladba výdajů veřejných rozpočtů Finance na sociální služby z Evropské Unie Změny ve financování sociálních služeb v roce Efektivnost výdajů na sociální služby Sociální služby v Evropě a jejich financování Evropské pojetí sociální politiky Neziskový sektor PRAKTICKÁ ČÁST Změna v systému poskytování sociálních služeb v obci Tišice Analýza možných východisek Dotace Soukromý sektor Kombinace státních a soukromých prostředků

5 7.1.4 Společné bydlení (Cohousing) Dotazníkové šetření Diskuse Závěr Resumé Bibliografie Seznam příloh: Seznam tabulek: Přílohy

6 Úvod Otázka financování sociálních služeb je poměrně složitá a v průběhu historie prošla několika zásadními proměnami. Aktuálně je v České republice tematika sociálních služeb řešena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Ten určuje základní zásady tak, že každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Dále pak, že taková pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zabezpečení. Sociální služby mají být pak poskytovány tak, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Tolik k řeči zákona. Jelikož dopady celosvětové ekonomické krize mají vliv i na Českou republiku, je potřeba úspor a zefektivnění ve všech oblastech státních výdajů mnohem naléhavější. Samozřejmě se tento stav odráží i v sociálních službách. Protože kvalita a dostupnost sociálních služeb je jedním ze znaků úrovně společnosti je třeba najít systémová řešení, která budou perspektivní i ve složitějších ekonomických podmínkách. Situaci ale komplikují i další nepříznivé faktory. Jejich řešení musí být začleněno do komplexu změn v sociálních službách. Jen tak může být dosaženo adekvátního výsledku. Nastolení nových řešení je samozřejmě závažný odborný problém, ale zároveň ožehavé politické téma. Nelze proto předpokládat hladké přijetí nových postupů. Jistě můžeme mnoho zkušeností a námětů získat v zahraničí, kde jsou využívány různé sociální systémy, ovšem v důsledku celosvětových finančních problémů a nejen jich se nad úpravami zamýšlí i státy, které mají sociální systém mnohem kvalitnější nežli my. Tato práce mapuje vývoj sociálních služeb, ale zároveň nastiňuje určité možnosti nových pohledů na sociální služby a jejich financování. Téma jsem si zvolil na základě mého zájmu o systém a efektivitu sociálních služeb, který se v průběhu mého studia na VOŠ MILLS ještě prohloubil. Je zřejmé, že současný stav je neudržitelný. Jsme svědky málo pružného přístupu k této problematice způsobeného zřejmě faktem, že 6

7 systém sociálních služeb není oblast, jež by přinášela zisk do státní pokladny. Na tuto skutečnost samozřejmě doplácí i pracovníci v sociálních službách, kteří nejsou často doceněni jak morálně, tak finančně. V této práci nejsou možná východiska prezentována jako všelék pro sociální služby, ale spíše jako podněty k hlubší diskusi na toto téma. 7

8 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Hlavní cíl mé práce je komplexně představit sociální služby včeské republice, vývoj od počátků až po současnost, jejich financování a srovnání se zahraničím. 1.2 Dílčí cíl Navržení možných systémových zlepšení v poskytování a financování sociálních služeb v obci Tišice. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 2 Historie sociálních služeb V historii sociálních služeb je jasně patrný vývoj od nahodilých řešení ke koncepčnímu pojetí. Již od starověku byly tendence pomáhat hlavně chudým součástí lidské společnosti. Pravdou ovšem zůstává, že ve starověku a později i v podstatné části středověku byla chudina diskriminována a utlačována. Při hlubším pohledu zjistíme, že služby potřebným byly jistě založeny na principu solidarity a motivu pomoci, ale jsou patrné i zištné pohnutky zvláště vládnoucích vrstev. Ty se snažily nezřídka řešit sociální problém, až když se stal hrozbou stability společnosti. Příkladem tohoto přístupu jsou Římané, kteří sociální napětí eliminovali rozdáváním chleba nejchudším a zpřístupněním zábavy, která byla do té doby určena výhradně bohatým. Tento přístup však nelze považovat za zrod sociálních služeb. V počátcích středověku se první sociální služby objevily po ustanovení křesťanství za státní náboženství. Církevní sociální služby začaly jako první poskytovat kláštery a farnosti. V menší míře podporovali sociální služby šlechtici. Pomoc byla směřována hlavně na zabezpečení přístřeší, jídla a nejzákladnější zdravotnické péče. Za vlády Karla Velikého, byla lením pánům uložena povinnost starat se o své poddané. Katolická církev podporovala v raném středověku vznik prvních řádů, které se věnovaly pomoci chudým a nemocným. Ve středověku se začala realizovat také tzv. církevní bratrstva, vytvořená většinou v rámci konkrétní farnosti. Základním cílem těchto bratrstev nebyla pomoc bližním, ale vytvoření zásluh, které měli sloužit jako úlitba Bohu, a tím si zajistit dobrý posmrtný život. Potřeby lidí nebyly určujícím hlediskem v případě této pomoci. Ani různé pohnutky v konání nemění nic na faktu, že byla církev prvním dlouhodobým poskytovatelem sociálních služeb. Vážným problémem středověku bylo bezdomovectví, tuláctví, chudoba a s tím spojené problémy jako kriminalita a nakažlivé nemoci. Zatímco ve středověku byl přístup státu k chudině odmítavý či spíše represivní, novověk přinesl postupné změny v pohledu státu na sociálně potřebné. První právní předpisy s celostátní působností na poli chudinské péče, vydala anglická královna Alžběta I. na přelomu 16. a 17. století. V těchto právních předpisech byla obcím uložena povinnost chudým, kteří nejsou 9

10 schopni práce. Posléze začalo docházet v nejrozvinutějších zemích té doby Anglii, Německu a Francii k přechodu chudinské péče na města a obce. V českých zemích se situace začala měnit zvláště po vydání dekretů Josefa II. z let , v kterých bylo obsaženo doporučení zřizovat farní a chudinské ústavy. Ovšem stále byly sociální služby poskytovány na bázi dobrovolnosti s rozdílnou kvalitou péče. Stát začal provozovat sociální služby v ústavech, kde se zaměřil na pomoc znevýhodněným lidem, šlo však o skupiny lidí s různými problémy, kde se v počátcích nerozlišoval věk, zdravotní stav atd. Až koncem 18. století začala vznikat specializovaná zařízení pro sirotky, duševně nemocné, přestárlé nebo chudinu. Ústavní péče se stala určující při řešení sociálních problémů jedinců. U nás byla legislativní úpravou ošetřena veřejná chudinská péče v polovině 19. století. Zákonem č. 59/1883 ř.z., byl ustanoven institut domovského práva na našem území, v rámci tohoto zákona bylo mimo jiného přiznáno právo na poskytnutí chudinské péče ve vztahu k trvalému pobytu. Během 20. století chudinská péče vyústila v sociální péči a sociální pomoc. Dochází k částečné změně pojetí pomoci pro chudé od pasivního k aktivizujícímu, tak aby se jedinci podíleli na řešení sociálního problému. V šedesátých letech dvacátého století došlo k zásadnímu rozvoji sociálních služeb, hlavně v oblasti pečovatelské služby, nových stacionárních zařízení pro seniory, manželských poraden. Problémy přetrvávaly ve velkých ústavních zařízeních, kde byla upřednostňována kvantita nad kvalitou. Zásadní společenské změny ve společnosti po roce 1989 se samozřejmě významně dotkly i sféry sociálních služeb, jen zásadní právní ukotvení nového přístupu v této oblasti trvalo velmi dlouho. Došlo k rozvoji nestátního sektoru, kde v počátcích nebyly vyžadovány standardy kvality ani speciální vzdělání zaměstnanců. Církve, které měly často pomoc ze zahraničí v podobě financí či know-how, měli výhodnější pozici. Závěr 20. století byl ve znamení boje proti sociálnímu vyloučení, dnes chápaného jako moderní chudoba. V průběhu historie byly nejchudší vrstvy vždy na okraji společnosti a ve velké míře to platí dodnes [MATOUŠEK, 2007]. Dnes je systém sociálních služeb v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon o sociálních službách [www.mpsv.cz, 6] charakterizuje sociální službu jako 10

11 činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Dva souběžně působící motivy poskytování sociálních služeb se v historii Evropy v podstatě nemění. Služby byly a stále jsou motivovány snahou pomoci druhým. 11

12 3 Sociální služby dnes Sociální služby se částečně překrývají s širší kategorií veřejných služeb. Veřejné služby jsou poskytovány v zájmu veřejnosti. Na rozdíl od služeb komerčních jsou financovány z veřejných rozpočtů. Sociální služby jsou poskytovány lidem znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života nebo společnost chránit před riziky, jichž jsou tito lidé nositeli. Je však třeba zdůraznit, že tato definice přesahuje vymezení sociálních služeb jako služeb spadajících do oblasti řízení v České republice Ministerstvem práce a sociálních věcí. Např. kojenecké ústavy jsou zřízeny Ministerstvem zdravotnictví, výchovné ústavy pro děti a mládež spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, prevencí kriminality mládeže se zabývá Ministerstvo vnitra. Sociální služby v uvedeném širším vymezení spadají do mnoha resortů státní správy a týká se jich široká oblast právních norem [Matoušek, 2007, s. 9 10]. Od počátku 90. let byly postupně uváděny do života nové principy sociální politiky, které se promítly i do sociálních služeb. Jako jedno z prvních opatření byl již v 1. pololetí r umožněn přístup k realizaci sociálních služeb i obcím, městům a nestátním neziskovým organizacím. Na základě kritiky poskytovatelů sociálních služeb, dostalo MPSV za úkol v r vypracovat nový systém financování sociálních služeb. Významný posun v přípravě nové právní úpravy přineslo přijetí tzv. Bílé knihy v sociálních službách, která na základě hlavních vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v evropských zemích charakterizovala základní východiska poskytování sociálních služeb (nezávislost a autonomie pro uživatele služeb, začleňování a integrace, respektování potřeb, partnerství, kvalita ). Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách vláda projednala až v r. 2004, samotný zákon byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na počátku roku 2006 s tím, že nová právní úprava vstoupila v platnost [Průša, 2008b, s. 11]. Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále pak také vyhláškou č. 505/2006 Sb. [www.socialnirevue.cz, 5], kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální služby a 12

13 sociální zabezpečení je však řešeno i v dalších legislativních nástrojích. Jsou to ještě například: Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a další. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a další. Jedním z nástrojů napomáhajících zajištění dostupnosti sociálních služeb je plánování sociálních služeb. Podle zákona je povinností krajů plánovat sociální služby, resp. zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Při této činnosti spolupracují kraje s obcemi, zástupci poskytovatelů i zástupci osob, kterým jsou služby poskytovány [www.mpsv.cz, 17]. Hlavním cílem zpracovaného plánu rozvoje sociálních služeb by mělo být přispět ke zvýšení místní a typové dostupnosti jednotlivých forem sociálních služeb, a tím přispět ke snížení rizika sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva [Průša, 2008b]. VČeské republice taktéž plánování sociálních služeb probíhá metodou komunitního plánování. Díky změnám provedeným novelizací zákona o sociálních službách (zákonem č. 206/2009 Sb. [www.mpsv.cz, 7].) došlo k rozšíření povinností v oblasti plánování sociálních služeb, jak na straně obce, tak i kraje. Tato změna spočívala zejména v tom, že došlo ke zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce při přípravě, realizace, popř. vyhodnocování plnění plánů rozvoje sociálních služeb [www.mpsv.cz, 13]. Základní požadavky pro poskytování sociálních služeb dokládá poskytovatel splněním registračních podmínek. Jednou z povinností je dodržování standardů kvality sociálních služeb, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Standardy kvality 13

14 se týkají všech druhů sociálních služeb, a proto jsou formulovány obecně. Podle zákona o sociálních službách je prováděna kontrola registračních podmínek a inspekce poskytování sociálních služeb. Jedním z nejvýznamnějších prvků zákona o sociálních službách je povinnost sociálního pracovníka obnovovat si, upevňovat a doplňovat svoji kvalifikaci. Tato skutečnost významným způsobem přispěje ke zvýšení prestiže sociální práce i postavení sociálního pracovníka ve společnosti [www.mpsv.cz, 17]. Cíle sociálních služeb jsou MPSV nastaveny takto: Usnadňovat rozvoj nebo přinejmenším zachování současné soběstačnosti uživatele, jeho navrácení do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování dřívějšího životního stylu. Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a poskytnout jim možnost vést nezávislý život. Zmenšit sociální a zdravotní rizika související s životním stylem uživatelů [www.mpsv.cz, 17]. Primárními aktivitami při poskytování sociálních služeb jsou pak pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe samého, podpora s osobní hygienou či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí jídla nebo pomoc při jeho zajištění. Dále např. vyhledání ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zabezpečení chodu domácnosti, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 3.1 Definice základních pojmů Pro účel této práce je vhodné vysvětlit některé základní pojmy používané v rámci tohoto tématu. Pojem sociální služby je v odborné literatuře chápán ve dvou úrovních. Jako forma sociální pomoci poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby, či jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi [Tomeš, 1996, s. 27]. Již jsem osvětlil definici dle zákona č. 108/2006 Sb. (Sociální služba je činnost zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo v rámci prevence před sociálním vyloučením.). Definice dle Slovníku 14

15 sociální práce [Matoušek, 2003] zní zase takto Sociální služby jsou všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti. Některé další pojmy osvětlím šířeji v následujících kapitolách, některé zmíním zde [Mahrová, 2008, s ]: Sociální začlenění: Základním principem je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl využívat běžné společenské zdroje, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání aj. O sociálním vyloučení hovoříme v situacích, kdy se v životě člověka vyskytly překážky, jež komplikují nebo zcela zamezují, aby žil způsobem, jež je ve společnosti považován za běžný. Přirozené sociální prostředí umožňuje sociální začlenění. Tvoří jej rodina, domácnost, sociální vazby k blízkým osobám atp. 15

16 4 Formy a druhy sociálních služeb Sociální služby zahrnují dle zákona o sociálních službách [www.mpsv.cz, 6] sociální poradenství, služby sociální prevence, služby sociální péče. Sociální služby můžeme dle místa poskytování rozlišit na terénní služby, ambulantní služby a pobytové služby. 4.1 Sociální poradenství Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb jsou povinni tuto činnost vždy zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služby jsou poskytovány bezplatně [www.mpsv.cz, 16]. Základní sociální poradenství zajišťuje v rozsahu těchto úkonů [www.socialnirevue.cz, 5]: poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o možnostech výběru druhu služby podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 16

17 Odborné sociální poradenství se zajišťuje v rozsahu těchto úkonů [www.socialnirevue.cz, 5]: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí. 4.2 Služby sociální prevence Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem raná péče, telefonická krizová intervence, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace [www.mpsv.cz, 16]. 4.3 Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám vytvořit podmínky k jejich fyzické a psychické soběstačnosti scílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zázemí [www.mpsv.cz, 16]. Služby sociální péče jsou [Mahrová, 2008, s ]: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům. 17

18 Pečovatelská služba je terénní službou poskytovanou v domácnostech zejména lidem s duševní nemocí, zdravotním postižením, seniorům aj. Tísňová péče má formu stálé telefonní či elektronické komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni riziku ohrožení zdraví a života. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou určeny hlavně lidem se smyslovým postižením a umožňují pomoc při vyřizování dokladů a jiných náležitostí. Podpora samostatného bydlení posiluje schopnosti a dovednosti člověka samostatně bydlet. Odlehčovací služby různě kombinují péči s důrazem na individuální přístup k lidem se sníženou soběstačností. Centra denních služeb jsou určeny lidem s tak sníženou soběstačností, že potřebují ambulantní péči s možností pravidelného denního docházení. Denní stacionáře poskytují ambulantní strukturované celodenní programy pro osoby se zhoršenou soběstačností a cíleně kombinují výchovné a sociálně terapeutické činnosti. Týdenní stacionáře, v nichž je nabízena výchovná a sociálně terapeutická činnost po dobu pracovních dní. Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou celoroční pobytovou službou s prvky komplexní péče, která současně obsahuje výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Domovy pro seniory poskytují celoročně komplexní péči s možností sociálně terapeutické činnosti. Domovy se zvláštním režimem jsou určeny přímo pro seniory, jež mají duševní onemocnění nebo jsou závislí na návykových látkách. Chráněné bydlení je moderní typ pobytové služby zaměřený na bydlení v chráněném bydlení pro osoby se sníženou soběstačností a zároveň je možné zařazení osob společensky vyloučených. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče jsou určeny osobám, které se neobejdou bez odborné pomoci. 18

19 Tabulka 1 Počet služeb sociální péče aktuálně vedených v registru poskytovatelů sociálních služeb (registr online). Azylové domy 218 Centra denních služeb 92 Denní stacionáře 267 Domovy pro os. se zdrav. postižením 217 Domovy pro seniory 480 Domovy se zvláštním režimem 191 Domy na půl cesty 43 Chráněné bydlení 142 Intervenční centra 18 Kontaktní centra 60 Krizová pomoc 44 Nízkoprahová denní centra 49 Nízkoprah. zař. pro děti a mládež 234 Noclehárny 65 Odlehčovací služby 258 Osobní asistence 215 Pečovatelská služba 749 Podpora samostatného bydlení 38 Průvodcovské a předčitatelské 25 Raná péče 42 služby Služby následné péče 44 Soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi 205 Soc. aktiv. služby pro seniory 239 Sociálně terapeutické dílny 120 Odborné sociální poradenství 647 Sociální rehabilitace 289 Telefonická krizová pomoc 42 Terapeutické komunity 17 Terénní programy 203 Tísňová péče 17 Tlumočnická služba 36 Týdenní stacionáře Dělení sociálních služeb dle místa poskytování Sociální služby je možné rozdělit dle místa, na nichž jsou poskytována na [www.mpsv.cz, 17]: Terénní služby se realizují v prostředí, kde člověk žije, tj. v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Například pečovatelská služba, osobní asistence či terénní programy pro ohroženou mládež. Ambulantní služby jsou soustředěny ve specializovaných zařízeních, jako jsou například poradny, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením nebo kontaktní centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života fakticky celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením, ale patří sem také tzv. chráněné bydlení 19

20 pro osoby se zdravotním postižením či azylové domy pro matky s dětmi nebo osoby bez přístřeší. Důležitým aspektem sociálních služeb je možnost kombinace různých druhů služeb. Sociální služby v ČR čerpá v současné době cca klientů, tedy cca 7 % populace ČR. Síť sociálních služeb není na území ČR zcela rovnoměrná. Služby jsou lépe dostupné v městských aglomeracích. Financování sociálních služeb je v ČR vícezdrojové (klienti, územní samosprávy, stát, veřejné zdravotní pojištění) [www.mpsv.cz, 16]. 20

21 5 Financování sociálních služeb Financovat sociální služby je možné z různých zdrojů, jako např. zdravotní pojišťovny, státní rozpočet, rozpočty zřizovatelů, platby klientů, příjmy a dary. Evropské sociální fondy se podílejí na strategickém plánování, vzdělávání a některých službách. 5.1 Vývoj financování sociálních služeb Náklady na sociální služby se podle oficiálních statistických podkladů od počátku 90. let dlouhodobě zvyšují (viz. Příloha č. 3). Ve struktuře výdajů na sociální služby je možno vypozorovat několik trendů. Podíl státu na financování sociálních služeb se ve druhé polovině 90. let soustavně mírně snižoval, přičemž nejnižších hodnot dosáhl v r. 2002, poté se tento podíl výrazně zvýšil, nicméně úrovně z 90. let nedosáhl. Podíl klientů na krytí nákladů sociálních služeb se nejvýrazněji zvýšil v r (o cca 12 %), v následujícím období se tento podíl pohybuje na přibližně stejné úrovni atd. Tyto trendy byly ovlivněny prakticky stabilní úrovní státní dotace na lůžko v ústavních zařízeních po celou 2. polovinu 90. let a na počátku tohoto tisíciletí. Dále také výrazným zvyšováním výše úhrad za pobyt a stravování v ústavech sociální péče ve 2. pol. 90. let, kdy jejich zvýšení bylo vyšší než zvýšení příjmů důchodců v rámci valorizace důchodů a také zvyšováním úhrad za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby [Průša, 2008b, s. 14]. Financování nestátních poskytovatelů sociálních služeb bylo po roce 1989 ve velké míře závislé na centrálně rozdělovaných dotacích ze státních rozpočtů. Tyto dotace však nebyly řízeny žádnou jasně formulovanou vizí rozvoje sociálních služeb. Další systémovou vadou byla skutečnost, že byly poskytovány pouze na jeden rok [Matoušek, 2007, s. 32]. Převodem zřizovatelských kompetencí z okresních úřadů na kraje k 1. lednu 2003 došlo ve struktuře výdajů na sociální služby kdalším výrazným změnám, kdy na financování sociálních služeb se začaly podílet i jednotlivé krajské úřady. V letech 2003 a 2004 klesl celkový objem výdajů na sociální služby, což svědčí o tom, že pro 21

22 jednotlivá krajská zastupitelstva nejsou sociální služby prioritou v rámci jimi zabezpečovaných aktivit a činností [Průša, 2008b, s ]. 5.2 Zdroje financování sociálních služeb Příspěvek na péči Jednou z nejvýznamnějších změn, jež přinesl zákon o sociálních službách, je nové koncipování sociální dávky příspěvku na péči. Nahradil se tak dosavadní systém příspěvků na bezmocnost, které byly vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení a dávku příspěvek při péči o osobu blízkou. Tato dávka prezentuje úplně nový nástroj financování sociálních služeb a měl by výrazně přispět k potřebným, očekávaným a žádoucím změnám v této oblasti. Příspěvek na péči má být poskytován těm osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu budou vyžadovat pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Při posuzování péče o vlastní osobu je hodnocena schopnost zvládat úkony jako např. příprava stravy, přijímaní stravy, dodržování pitného režimu, vstávání z lůžka, stání atd. Příspěvek je poskytován ve 4 úrovních dle stupně závislosti [Matoušek, 2007, s ]: 1) Ve stupni I., který je definován jako lehká závislost; tento stupeň bude přiznán těm osobám, jež z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí: 800 Kč. U osob do 18 let věku při více než 4 úkonech. Dávka činí Kč. 2) Ve stupni II., který je definován jako středně těžká závislost, ten bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. U osob do 18 let věku při více než 10 úkonech. Dávka činí Kč 3) Ve stupni III., jež je definován jako těžká závislost; bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. 22

23 U osob do 18 let věku při více než 15 úkonech. Dávka činí Kč. 4) Ve stupni IV., jež je definován jako úplná závislost; bude přiznán osobám, jež z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu budou potřebovat každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dávka činí Kč. U osob do 18 let věku při více než 20 úkonech. Dávka činí Kč. Příspěvek na péči vyplácí místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příjemce i žadatel příspěvku na péči musí splňovat určité povinnosti. Pro žadatele platí, že musí podat nejprve písemnou žádost, následně se musí podrobit sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu. Povinnosti příjemce pak spočívají v tom, že [Matoušek, 2007, s ]: Do 8. dnů písemně ohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny ve skutečnostech, které mají vliv na nárok na příspěvek na péči, jeho výši, výplatu. Na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností tyto skutečnosti osvědčit. Využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci Ostatní zdroje Poskytování sociálních služeb je důsledkem stavu sociální nouze, tedy neschopnosti člověka zabezpečit si své potřeby vlastními silami. Prvním zdrojem financování je úhrada od občana, jemuž je služba poskytnuta. Otázkou je, zda-li mohou alespoň zčásti uhradit rodinní příslušníci a zda je k tomu právní normy zavazují. Poskytnutí sociální pomoci, v tomto případě sociální služby, je právem občana a nemůže mu být odmítnuto proto, že nemá prostředky na její úhradu. V takovém případě nese náklady na poskytnutí služby obec nebo stát. Je zřejmé, že tam, kde povinnost krýt náklady na sociální služby nese stát či obec, jsou stanoveny základní standardy poskytovaných služeb, normy nákladů apod., aby mohly být kontrolovány výdaje na tyto aktivity [Tomeš, 1996, s ]. Stát přispívá jen za předpokladu, že péče je potřebná a jen do výše odpovídající této potřebě. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 23

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Právní analýzu II Analýza

Právní analýzu II Analýza PRÁVNÍ ANALÝZA II Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu V Praze 14. července

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více