PuppJournal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com"

Transkript

1 J A R O I F R Ü H L I N G I S P R I N G 1 I PuppJournal G R A N D H O T E L P U P P

2 No Better Place To Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots all games in EUR & Cz all major credit cards & foreign currencies OPEN 8pm to 4am (except renovation days ) Passport required Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2 Tel.:

3 Content Události I Ereignisse I Events 5-9 Rozhovor I Gespräch I Interview Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family Nabídky I Angebote I Offers Gastronomie I Gastronomy Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky Ozvěny šlechtických návštěv I Die Adeligen Besuche im Rückblick I Echoes of Noble Visitors Spa & Wellness Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe 42 Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 43 Pupp Journal - Jaro I Frühling I Spring I 2013 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová Editor: Jitka Kulhánková Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Vychází v nákladu 5000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change supported by Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I Karlovy Vary I Czech Republic Tel I Fax: I

4 Editorial Vážení hosté, milí přátelé, letošní jaro bude pro Grandhotel Pupp obzvlášť významné. Začínáme psát novou historii spojenou s lázeňstvím, jak se na hotel v Karlových Varech, největších českých lázních, sluší. Petr Veliký, Beethoven, Goethe, Casanova, Freud, Masaryk a Havel - to je jen několik jmen z dlouhého zástupu šejků, mahárádžů, evropských panovníků a dalších významných návštěvníků, kteří si zde užívali léčivé vody a bahenních zábalů. I Vy budete moci přímo v lázeňské části hotelu, v Pupp Royal Spa, využívat širokou škálu wellness procedur. Jak možná víte, slovo spa je akronymem slov salus per aqua, což v latině znamená dobré zdraví díky vodě. Jednou z velmi oblíbených procedur jsou peloidní obklady. Nelekejte se neznámého slova peloid. To je obecný název pro látky vzniklé v přírodě - rašelina, bahno, slatina. Termální voda proniká do půdy a předává bahnu své léčivé vlastnosti. Na určená místa těla se pak přikládají peloidní obklady. Tato procedura se používá k léčbě chronických degenerativních onemocnění pohybového aparátu a zažívacího traktu. Má protibolestivý účinek a zlepšuje pohyblivost. Peloid se rozmíchá s minerální vodou, plní se do speciálních sáčků, ohřeje se na C a jako obklad se aplikuje na minut na postižená místa. Organizmus se nejen prohřívá, ale přejímá z přírodních látek také minerální soli. Ještě 1-2 hodiny po proceduře se nedoporučuje mýt mýdlem, aby se nesnížil účinek minerálních látek. Věřím, že všechny procedury v Pupp Royal Spa Vám budou tak příjemné jako tato. Přeji Vám nádherné jaro! Geehrte Gäste, liebe Freunde, der diesjährige Frühling wird für das Grandhotel Pupp besonders wichtig. Man beginnt eine neue Geschichte, die mit dem Kurwesen verbunden ist, wie es sich auf ein Hotel in Karlsbad, im größten Kurort Tschechiens, gehört. Peter der Große, Beethoven, Goethe, Casanova, Freud, Masaryk und Havel - das sind nur einige Namen aus der langen Liste der Scheiche, Maharadschas, der europäischen Herrscher und der bedeutenden Besucher, die hier das Heilwasser und den Schlamm genossen. Auch Sie werden direkt im Wellnessbereich, im Pupp Royal Spa, ein breites Angebot an Wellness-Anwendungen probieren können. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Wort Spa ein Akronym der Wörter salus per aqua, was lateinisch gute Gesundheit dank Wasser bedeutet. Eine der sehr beliebten Anwendungen sind die Peloidpackungen. Haben Sie keine Angst vor dem unbekannten Wort Peloid. Es ist eine allgemeine Bezeichnung für die Stoffe, die in der Natur entstehen - der Torf, der Schlamm, das Moor. Das Thermalwasser dringt in den Boden ein und schenkt dem Schlamm seine heilende Wirkung. An bestimmte Bereiche des Körpers werden die Peloidpackungen angelegt. Diese Anwendung wird zur Behandlung der chronisch degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Verdauungstraktes verwendet. Sie hat eine schmerzstillende Wirkung und verbessert die Beweglichkeit. Das Peloid wird mit dem Mineralwasser vermischt, wird in spezielle Tüten gefüllt, es wird auf C erwärmt und als eine Packung wird es 20 bis 30 Minuten auf die betroffenen Stellen angelegt. Der Organismus wird nicht nur durchgewärmt, sondern er nimmt sich aus den Naturstoffen auch die Mineralsalze. Noch 1-2 Stunden nach der Anwendung wird nicht empfohlen, sich mit Seife zu waschen, damit die Wirkung der Mineralstoffe nicht verringert wird. Ich hoffe, dass alle Anwendungen im Pupp Royal Spa für Sie so angenehm werden, wie diese. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling! Dear guests and friends, This spring will be especially important for the Grandhotel Pupp. We are starting to write a new chapter in the history which is connected with balneology, as it is right and proper for a hotel in Karlovy Vary, the biggest of Czech spas. Peter the Great, Beethoven, Goethe, Casanova, Freud, Masaryk and Havel are just some names of the long crowd of sheiks, maharajas, European rulers and prominent visitors that enjoyed curative water and mud here in the past. You, too, will have an opportunity to make use of the wide range of spa treatments directly in the spa part of the hotel, in the Pupp Royal Spa. As you might know, the word "spa" is an acronym for the words salus per aqua, which means "good health through water" in Latin. Peloid packs are a very popular sort of treatment. Do not be afraid of the unknown word peloid. It is a general term used for substances formed over many years in nature, such as peat, clay and mud. Thermal water gets into the ground and lends its curative properties to mud. Peloid packs are then applied to certain parts of the body. This therapy is used to treat chronic degenerative diseases of the locomotor system and the digestive tract. It relieves pain and improves mobility. Peloid is mixed with mineral water, filled in special bags, heated up to C and then it is applied to afflicted parts of the body for 20 or 30 minutes. The organism not only warms up, but it also takes over mineral salts from natural substances. Washing with soap is not recommended one or two hours after the therapy so that the effect of mineral substances may not be reduced. I do believe that all therapies in the Pupp Royal Spa will be as pleasant for you as this one. I wish you a wonderful spring. Za celý tým Grandhotelu Pupp Für das gesamte Grandhotel Pupp Team On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová 4 4 General Manager of the Grandhotel Pupp

5 Events Významné ocenění Držíte v ruce časopis, který byl v uplynulém roce vyhodnocen jako jeden z nejlepších zákaznických časopisů v České republice. Porota složená z předních českých odborníků na marketing, reklamu, komunikaci a grafiku vyhodnotila Pupp Journal jako velmi kvalitně zpracovávaný časopis a udělila mu v žebříčku TOP místo. Až na dalších místech zůstaly časopisy ekonomických gigantů, jako je např. Siemens Group, České dráhy či Telefónica CR. Eine bedeutende Auszeichnung Sie halten in der Hand eine Zeitschrift, die im vergangenen Jahr als eine der besten Kundenzeitschriften in der Tschechischen Republik bewertet wurde. Die Jury, in der die vordersten tschechischen Fachleute im Bereich Marketing, Werbung, Kommunikation und Grafik vertreten waren, bewertete den Pupp Journal als eine hochwertig verarbeitete Zeitschrift und platzierte sie in der TOP 100 Rangliste auf den 3. Platz. Dahinter blieben die Zeitschriften der Wirtschaftsgiganten wie z. B. Siemens Group, České dráhy (Tschechische Bahn) oder Telefónica CR. An Important Award The magazine which you are holding in your hands was selected as one of the best customer magazines of the last year in the Czech Republic. A jury composed of leading Czech specialists in marketing, advertising, communication and graphic art selected the Pupp Journal as a perfectly processed quality magazine and placed it the third in the TOP 100 list. Magazines of such economic giants as e.g. the Siemens Group, Czech Railways or Telefónica CR were placed behind it. Stotisící pasažér Branami Mezinárodního letiště Karlovy Vary prošel v prosinci 2012 stotisící cestující roku. Stala se jím paní Tatiana Olechkina, která přiletěla pravidelnou linkou z Moskvy. Uvítání se zúčastnili zástupci karlovarského kraje, krajské sekce Asociace hotelů a restaurací a letiště. Uvítali ji i zástupci Grandhotelu Pupp, kteří šťastné cestovatelce věnovali voucher na gastronomické služby. Letiště Karlovy Vary použilo pro svou cestu v roce 2012 celkem cestujících. Der hunderttausendste Fluggast Durch die Tore des Internationalen Flughafens Karlsbad ging im Dezember 2012 der hunderttausendste Fluggast des Jahres. Es war Frau Tatiana Olechkina, die mit dem regelmäßigen Linienflug aus Moskau ankam. An der Begrüßung nahmen die Vertreter des Karlsbader Region, der Regionsabteilung der Hotel- und Restaurantassoziation und des Flughafens teil. Es begrüßten sie auch die Vertreter des Grandhotels Pupp, die der glücklichen Reisenden einen Verpflegungsgutschein schenkten. Den Flughafen Karlsbad nutzten im Jahre 2012 insgesamt Reisende. The 100,000th Passenger The 100,000th passenger who went through the gates of the International Airport Karlovy Vary in December 2012 was Mrs. Tatiana Olechkina, who had taken a scheduled flight from Moscow. Representatives of the Karlovy Vary region, of the regional section of the Association of Hotels and Restaurants and of the airport took part in the welcoming ceremony. She was also welcomed by the representatives of the Grandhotel Pupp who presented the happy tourist with a voucher for catering services. Altogether 103,682 passengers landed at the Karlovy Vary airport in the year Zlatá neděle O poslední adventní neděli se pod vánočním stromem, pokřtěném po zakladateli hotelu Johann, zrodila tradice vánočního bazaru. Výtěžek z celého vánočního prodeje ve výši ,-Kč byl věnován na vybavení dětského oddělení karlovarské nemocnice. Proběhlo také vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčí výtvarné pojetí vánočního Grandhotelu Pupp. Hlavní cenu v podobě pozvání na společný oběd v Grandhotelu Pupp si odnesla třída 2.A ze základní školy v Tuhnicích, která vytvořila pod vedením paní učitelky Pivkové originální zimní koláž. 5

6 Events Goldener Sonntag Am letzten Adventsonntag, den entstand unter dem Weihnachtsbaum, der nach dem Hotelgründer Johann benannt wurde, die Tradition eines Weihnachtsbasars. Der Erlös in der Höhe von ,- Kč wurde auf die Ausstattung der Kinderabteilung in der Karlsbader Klinik gespendet. Es wurden auch die Gewinner des Wettbewerbs um das schönste Bild vom weihnachtlichen Grandhotel Pupp bekannt gegeben. Den Hauptpreis, eine Einladung zu einem gemeinsamen Mittagessen im Grandhotel Pupp gewann die Klasse 2.A der Grundschule in Tuhnice, die eine originelle Wintercollage gestaltete. The Gold Sunday The tradition of a Christmas jumble sale was born under the Christmas tree named Johann after the founder of the hotel on the last Advent Sunday, the 23rd December. The money - 18,218 crowns went to the children s department of the Karlovy Vary hospital. There were also announced the names of the winners of the competition for the nicest artistic design of the Christmas Grandhotel Pupp. The main prize, which had a form of an invitation to a common lunch in the Grandhotel Pupp, went to 2.A class from the primary school in Tuhnice which had created an original winter collage. Lyžaři v centru města Grandhotel Pupp byl i letos významným partnerem vánočních lyžařských závodů v běhu na lyžích Carlsbad Ski Sprint. V hlavním závodě zvítězila dvojice německých běžců Oliver Wünsch a Daniel Heun. Den před tím mohla na trase závodu, na třídě T.G. Masaryka, lyžovat i karlovarská veřejnost. Die Skiläufer im Stadtzentrum Das Grandhotel Pupp war auch in diesem Jahr ein bedeutender Partner des Carlsbad Ski Sprints, eines Langlaufwettbewerbs, der in der Stadt traditionell zu Weihnachten stattfindet. Im Haupt wettkampf gewann das Team der deutschen Langläufer Oliver Wünsch und Daniel Heun. Einen Tag zuvor konnte auf der Renns trecke, auf der T. G. Masaryk Straße, auch die Karlsbader Öffent lichkeit Ski laufen. Skiers in the Town Centre This year too, the Grandhotel Pupp was an important partner of the Christmas cross-country-skiing competition Carlsbad Ski Sprint. The winners of the main race were German cross-country-skiers Oliver Wünsch and Daniel Heun. The Karlovy Vary public had had an opportunity to ski on the route of the competition, T.G. Masaryka Street, a day before. Robin Hood v Grandhotelu Pupp Bál Festival již v zimě připomněl, že bude město Karlovy Vary dějištěm Mezinárodního filmového festivalu. Ples ve všech prostorách Grandhotelu Pupp byl letos věnován filmům o středověkém zbojníkovi, který se pokusil naplnit pojmy čest, právo a spravedlnost. Na filmovém plátně nebo v televizi se Robin Hood objevil už přibližně třicetkrát. Ten opravdový navštívil letos i Karlovy Vary. Slavnostní sál Grandhotelu Pupp se proměnil v tajemný Sherwoodský les a hosté spolu s Robinem z Locksley a krásnou lady Mariannou prožili dobrodružný večer plný vášně, lásky a soubojů. Nechyběly puppovské gastronomické speciality a bohatá tombola. Robin Hood im Grandhotel Pupp Der Ball Festival erinnerte bereits im Winter, dass die Stadt Karlsbad vom bis zum der Schauplatz des Inter nationalen Filmfestivals wird. Der Ball fand in allen Räumlichkeiten des Grandhotels Pupp statt. Das Thema waren die Filme über den mittelalterlichen Räuber, der es versuchte, die Begriffe Ehre, Recht und Gerechtigkeit zu erfüllen. Auf der Filmleinwand oder im Fernsehen erschien Robin Hood bereits ungefähr dreißig Mal. Der wahre besuchte dieses Jahr auch Karlsbad. Der Festsaal vom Grandhotel Pupp verwandelte sich in den geheimnisvollen Sherwood und die Gäste erlebten gemeinsam mit Robin von Locksley und der schönen Lady Mariann einen abenteuerlichen Abend voller Leidenschaft, Liebe und Duelle. Es durften die gastronomischen Pupp-Spe zialitäten und eine reiche Tombola nicht fehlen. Robin Hood in the Grandhotel Pupp The Festival Ball reminded us already in winter, that the town of Karlovy Vary would be the scene of the International Film Festival 6

7 Events from 28th June to 6th July This year s ball, which took place in all the rooms of the Grandhotel Pupp, was dedicated to films about the medieval outlaw who had fight for honour, law and justice. Robin Hood has already appeared on the film or TV screen approximately thirty times. The real one visited also Karlovy Vary this year. The Festive Hall in the Grandhotel Pupp changed into mysterious Sherwood Forest and visitors together with Robin of Locksley and beautiful Lady Mariann spent an adventurous evening full of passion, love and duels. A wide offer of Puppian gastronomic specialties and tombola were included in the programme. Rotary klub Zástupci karlovarského Rotary klubu a primátor Petr Kulhánek podepsali darovací smlouvu na reliéfy umístěné na Beethovenově pomníku. Rotary klub se zasloužil o to, že na monument byly umístěny chybějící umělecké výtvory. Jejich autorem je Heřman Kouba. Grandhotel Pupp poskytuje své prostory ke schůzkám tomuto prestižnímu karlovarskému Rotary klubu. Pravidelné meetingy přátel se konají v pondělí v 19 hod. v Beethovenově salonku. Členové jiných Rotary klubů jsou vítáni. Der Rotary Klub Die Vertreter des Karlsbader Rotary Klubs und der Ober bürger meister Petr Kulhánek unterschrieben einen Schenkungsvertrag auf die Reliefs, die es am Beethovendenkmal gibt. Der Rotary Klub erwarb sich Verdienste darum, dass am Monument die fehlenden Kunstwerke befestigt wurden. Das Grandhotel Pupp bietet seine Räumlichkeiten den Treffen des namenhaften Karlsbader Rotary Klubs. Regelmäßige Meetings von Freunden finden am Montag um 19 Uhr im Beethoven Salon statt. Mitglieder der ausländischen Rotary Klubs sind willkommen. Rotary Club The representatives of the Karlovy Vary Rotary Club and Mayor Petr Kulhánek signed a contract of gift concerning the reliefs on the Monument to Beethoven. The Rotary Club was instrumental in putting the missing works of art on the monument. The Grandhotel Pupp provides its rooms to the prestigious Rotary Club whose members meet there. Regular meetings of friends take place in Lounge Beethoven every Monday at 7 p.m. Members of foreign Rotary clubs are welcome. Grand Restaurant Festival 2013 Téměř čtyři sta návštěvníků hostil Grandrestaurant Pupp během letošní akce Grand Restaurant Festival. Tříchodové menu v sestavě mistrovského předkrmu šéfkuchaře, tradiční speciality a nejlepšího dezertu jako od maminky doprovodila pečlivě vybraná vína z hotelové vinotéky. Na další gastronomický festival nemusíte čekat dlouho. Již v sobotu 4. května se před hotelem Thermal představí nejlepší regionální gastronomické provozy v rámci Food Festivalu Karlovy Vary. Grand Restaurant Festival 2013 Während der diesjährigen Veranstaltung Grand Restaurant Festival verpflegte das Grandrestaurant Pupp fast vierhundert Besucher. Zu dem Drei-Gänge-Menü, zusammengestellt aus einer meisterhaften Vorspeise des Chefkochs, einer traditionellen Spezialität und dem besten Dessert wie von Mama, servierte man sorgfältig ausgesuchte Weinsorten aus der Hotelweintheke. Auf ein weiteres gastronomisches Festival müssen Sie nicht lange warten. Bereits am Samstag, den 4. Mai, stellen sich die besten regionalen gastronomischen Betriebe am Food Festival Karlsbad vor dem Hotel Thermal vor. Grand Restaurant Festival 2013 The Grandrestaurant Pupp played host to almost four hundred visitors during this year s event Grand Restaurant Festival. A threecourse menu consisting of a master starter by the chef, traditional specialities and the best dessert by the mother were complemented by carefully chosen wines from the hotel wine restaurant. You do not have to wait long for another gastronomic festival. The best regional gastronomic facilities will present themselves outside the Thermal Hotel on the 4th May. 7

8 Events Hugo Boss - tradice a kvalita Značka HUGO BOSS je v oblasti módy fenoménem. Není divu, začátky jejího působení sahají až do roku Dnes své výrobky prodává ve 124 zemích světa, ve více než prodejních místech. HUGO BOSS je synonymem německé preciznosti a vysoké kvality zpracování a používaných materiálů. Vedle široké nabídky oblečení přináší HUGO BOSS samozřejmě i pestrou paletu doplňků, zejména obuvi, kabelek, cestovních zavazadel, ale např. i hodinek, parfémů a dalších. V nabídce oblečení hraje hlavní roli řada BOSS, zaměřená na elegantní dámské a pánské business oblečení. Vybírat je však možné i z mladistvé řady BOSS Orange, která je svěží a plná nápadů. Nabídku pak završuje řada BOSS Green, která se zaměřuje na milovníky golfu. Slušivá a praktická móda je určena nejen pro aktivní golfovou hru, ale i pro dny odpočinku. S uvedenými řadami značky HUGO BOSS se můžete důkladně seznámit v Praze, v prodejně BOSS Store Na Příkopě 6 anebo v prodejnách BOSS Store na Letišti Václava Havla (terminál 1 a terminál 2). Prodejny BOSS Store společnosti MY FASHION s.r.o. se stanou exkluzivním partnerem podzimního golfového turnaje Pupp Golf Cup. Hugo Boss - Tradition und qualität Die Marke HUGO BOSS ist heute im Modebereich ein Phänomen. Kein Wunder, ihre Anfänge gehen bis ins Jahr 1924 zurück. Ihre Erzeugnisse verkauft sie in 124 Ländern der Welt in mehr als Verkaufsstellen. HUGO BOSS ist ein Synonym für deutsche Gründlichkeit und hohe Qualität der Verarbeitung und der verwendeten Materialien. Neben einer breiten Palette an Kleidung bietet HUGO BOSS natürlich auch eine große Auswahl an Zubehör, vor allem Schuhe, Handtaschen, Reisegepäck, aber z. B. auch Uhren, Parfums und andere. In dem Angebot an Kleidung spielt eine wichtige Rolle die Kollektion BOSS, die auf die elegante Geschäftskleidung für Damen und Herren orientiert ist. Allerdings kann man auch aus der BOSS Orange Kollektion für die Jugendlichen wählen, die frisch und voller Ideen ist. Das Angebot vollendet die Kollektion BOSS Green, die sich auf die Golfliebhaber konzentriert. Diese schicke und praktische Mode ist nicht nur für das aktive Golfspiel bestimmt, sondern auch für die Freizeit. Das luxuriöse Geschäft BOSS Store mit dem größten Angebot der Marke HUGO BOSS findet man in Prag, Na Příkopě 6. Weitere zwei Markenverkaufsstellen BOSS Store stehen Ihnen am Václav Havel Flughafen zur Verfügung. Die Geschäfte BOSS Store der MY FASHION Gesellschaft werden im Herbst der exklusive Partner des Golfturniers Pupp Golf Cup. Hugo Boss - Tradition and quality The trademark HUGO BOSS is a phenomenon in the world of fashion. No wonder, the beginnings of its activities go back to the year It sells its products in 124 countries of the world, in more than 6,100 shops. HUGO BOSS is a synonym of German precision and high quality of manufacturing and of used materials. Apart from a rich assortment of clothes, HUGO BOSS offers a wide range of accessories, especially shoes, handbags, travelling bags but also of watches, perfumes and others. The BOSS Line, which specializes in smart ladies and men s fashion, plays the main role in the offer of clothes. You can also choose from the youthful BOSS Orange line which has a lively style and is full of ideas. The offer is rounded off with the BOSS Green line which is aimed at lovers of golf. It includes elegant and practical clothes not only for active golf playing but also for the days of relaxation. A luxury shop with the widest offer of the trademark HUGO BOSS can be found in Prague, at 6 Na Příkopě Street. Two other shops BOSS Store are open for you at the Václav Havel Airport. The shops BOSS Store of MY FASHION comp. will be an exclusive partners of the autumn golf tournament Pupp Golf Cup. Foto L. Podhorský Město chrání ionizovanou atmosféru kolem pramenů Ovzduší kolem karlovarských pramenů je pro blahodárné i pro dýchací cesty. Aby se léčivý účinek ionizovaného vzduchu v lázeňském údolí nesnižoval výfukovými plyny z projíždějících aut, je v době pitné kúry od 7 hodin do 8,30 vyhlášena na pěších zónách kolem pramenů klidová zóna se zákazem vjezdu. 8

9 Events Die Stadt schützt die ionisierte Atmosphäre in der Umgebung der Quellen Die Luft um die Karlsbader Quellen ist auch für die Atemwege bekömmlich. Damit die heilende Wirkung der ionisierten Luft im Kurorttal durch Abgase von den durchfahrenden Autos nicht verringert wird, gilt während der Trinkkur von 7 bis 8,30 Uhr auf den Fußgängerzonen um die Quellen ein Einfahrtsverbot. The Town Protects the Ionized Atmosphere around the Springs The air around the springs of Karlovy Vary is beneficial to the air passages too. So that exhausts from passing cars may not reduce the healing effect of the ionized air in the spa valley, pedestrian districts around the springs were made zones which cars are not allowed to enter at the time of drinking cure, i.e. from 7 a.m. to 8.30 a.m. Balneologický institut V Karlových Varech byl založen balneologický institut. Jeho úkolem je sbírat a zpracovávat referenční data s cílem prokázat blahodárné účinky lázeňské léčby na zdraví, vytvořit vzdělávací programy a postupně pracovat na vlastních projektech. Na činnosti balneologického institutu se budou podílet i karlovarská lázeňská sanatoria, aby měla veřejnost i odborníci k dispozici co nejvíce objektivních informací o lázeňské léčbě. Das Balneologische Institut In Karlsbad wurde der Balneologische Institut gegründet. Seine Aufgabe ist die Referenzdaten zu sammeln und zu verarbeiten, mit dem Ziel die wohltuende Wirkung der Badekur auf die Gesundheit zu beweisen, Bildungsprogramme zu gestalten und in der Zukunft an eigenen Projekten zu arbeiten. An der Tätigkeit des Balneologischen Instituts werden auch die Karlsbader Kursanatorien teilnehmen, damit die Öffentlichkeit sowie die Fachleute möglichst viele objektive Informationen über die Badekur zur Verfügung haben. The Balneological Institute A balneological institute has been established in Karlovy Vary. Its task is to gather and process reference data with the aim to prove beneficial effects of spa treatment, to create educational programmes and, too, to start gradually working on its own projects. Karlovy Vary spa sanatoriums will take part in its activities too, so that the public and specialists may have as much objective information about spa treatment as possible. Guest Shop Vlastní prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými předměty otevře v květnu Grandhotel Pupp pro své hosty i návštěvníky Karlových Varů. Exkluzivní obchůdek najdete ve vstupní hale recepce Park Side. Chybět nebudou tradiční karlovarské a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám s výběrem ráda pomůže. Das Grandhotel Pupp eröffnet im Mai für seine Gäste und die Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken, der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Das exklusive Geschäft findet man in der Park Side Empfangshalle. Man bekommt hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem Firmenzeichen vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren, besuchen sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen Geschenk sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein. The Grandhotel Pupp will open its own shop selling souvenirs, spa cosmetics and gifts for its guests as well as visitors to the town in May. You will find the exclusive small shop in the foyer of the Park Side reception. It will offer traditional Karlovy Vary and regional products, interesting publications and unique gifts with the logo of the Grandhotel Pupp. Draw inspiration from our shop and please yourself or your friends and relatives with a great present. Pleasant shop assistants will help you to choose it. 9

10 Interview ROZHOVOR S OBDIVUHODNOU NOVINÁŘKOU Anna Fidlerová je doyen karlovarských novinářů. Ve svých více jak devadesáti letech vyniká jasným názorem, kultivovanými články a hlubokou znalostí problematiky, o které píše. K jejím oblíbeným tématům patří divadlo, film, výtvarné umění, historie i současný život a osudy osobností spjatých s Karlovarskem. V Karlových Varech žije od roku Až do roku 1969 pracovala jako novinářka. V letech normalizace nesměla svou profesi vykonávat a živila se jako uklízečka a technická písařka. Po roce 1989 se ke své novinářské práci vrátila. Je autorkou regionálních publikací "Tajemství třináctého pramene" o historii výroby Becherovky a "Údolí živé vody", kde přibližuje historii města a lázní Jáchymov. V roce 1998 obdržela za novinářskou činnost a občanské postoje Cenu města Karlovy Vary. V současné době publikuje v časopise Promenáda a v deníku Mladá fronta DNES. Je příkladem odpovědného a poctivého novináře, dokáže pravdivě dokumentovat atmosféru událostí a odhalovat to nepostižitelné a magické v životě... Jak se vám žije v Karlových Varech? V Karlových Varech se mi žije dobře. Do tohoto města jsem se dobrovolně přistěhovala v roce 1955 a nikdy jsem toho nelitovala. A to přesto, že jsem tu zažila chvíle velké radosti, ale i smutku. Karlovy Vary mají velkou magickou moc navracet lidem zdraví. A těm, kteří zde žijí, pomáhají pochopit mnohé z tajemství bohaté historie i přírodních krás, které je obklopují. Máte ve městě své oblíbené místo? Jsou hned tři. Za prvé zajímavá architektura parku u hotelu Imperial, kde se dá po většině roku vychutnat zvláštní ticho a tušená vznešenost celého areálu. Za druhé je to Beethovenův salónek v Grandhotelu Pupp, kde se každoročně těším na vzrušenou atmosféru tiskových konferencí Mezinárodního filmového festivalu a během celého roku na pondělní setkávání s přáteli karlovarského Rotary klubu. A konečně je to skála Parnas ve stráni nad Galerií umění s nádhernou básní francouzského emigranta barona A.du Faye z roku 1798, opěvující Vřídlo a přírodu Karlových Varů, ale také vyjadřující smutek a touhu po vlasti. Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp? Ačkoliv je to hotel určený k pobytu hostů, je to i místo, jehož četné prostory slouží také obyvatelům města. Je tu jedinečný Slavnostní sál a útulné salónky, v nichž se konají nejrůznější kulturní programy, konference a setkání. Pro mne je to od začátku padesátých let hotel plný filmů. Zažila jsem tu všechny filmové festivaly až do roku 1978, kdy byl pro tyto účely postaven hotel Thermal. Ještě dnes tu má festival své zázemí. Bydlí zde významní hosté a promítají se tu filmy. Film prostě z hotelu neodešel a nikdy neodejde. Co byste vzkázala našim čtenářům? Tyto řádky jsou určeny především hotelovým hostům, ale předpokládám, že je čtou i zaměstnanci hotelu. Ti všichni, kteří se tu potkávají, by neměli ani na okamžik zapomenout, jaká je to čest zde bydlet a pracovat. Měli by si denně s úctou připomínat, kdo všechno hotel založil a během staletí přispíval k jeho rozkvětu. A že chodit po stopách všech těch významných lidí, kteří tu bydleli, koncertovali, radovali se i trápili, je vlastně výsada. EIN GESPRÄCH MIT DER BEWUNDERTEN JOURNALISTIN Anna Fidlerová ist die Doyenne der Karlsbader Journalisten. In ihren mehr als neunzig Jahren hat sie klare Meinungen, sie schreibt kultivierte Artikel und kennt gründlich das Thema, über das sie schreibt. In Karlsbad lebt sie seit dem Jahre Bis 1969 arbeitete sie als Journalistin. In den Jahren der Normalisierung durfte sie Ihren Beruf nicht ausüben und arbeitete als Putzfrau und technische Schreibkraft. Nach dem Jahre 1989 kehrte sie zu ihrem Journalistenberuf. Sie ist Autorin der regionalen Herausgaben Tajemství třináctého pramene über die Geschichte der Herstellung von Becherovka und Údolí živé vody, wo sie die Geschichte der Stadt und des Bades St. Joachimsthal (Jáchymov) schildert. Im Jahre 1998 erhielt sie für ihre journalistische Tätigkeit und bürgerliches Verhalten den Preis der Stadt Karlsbad. Zurzeit schreibt sie in die Zeitschrift Promenáda und in die Tageszeitung Mladá fronta DNES. Sie ist das Beispiel einer verantwortungsvollen und ehrlichen Journalistin, ihr gelingt es, wahrhaftig die Atmosphäre der Ereignisse zu dokumentieren und das Unwahrnehmbare und das Magische im Leben aufzudecken... Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad? In Karlsbad lebt es sich mir gut. In diese Stadt zog ich im Jahre

11 Interview freiwillig um und ich habe es nie bereut, obwohl ich hier glückliche sowie traurige Momente erlebte. Karlsbad hat eine bedeutende magische Kraft den Leuten die Gesundheit zurückzugeben. Und denen, die hier leben, hilft es viele Geheimnisse der reichen Geschichte und der Naturschönheiten, die es umgeben, zu begreifen. Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort? Es sind gleich drei. Erstens die merkwürdige Parkarchitektur am Hotel Imperial, wo man das meiste Jahr über eine seltsame Ruhe und die geahnte Noblesse des gesamten Geländes auskosten kann. Zweitens ist es der Beethovensalon im Grandhotel Pupp, wo ich mich alljährlich auf die aufgeregte Atmosphäre der Presse konferenzen des Internationalen Filmfestivals und das ganze Jahr über auf die Montagstreffen mit den Freunden des Karlsbader Rotary Klubs freue. Und schließlich ist es der Parnass Felsen im Hang über der Kunstgalerie mit dem wunderschönen Gedicht des französischen Emigranten, des Barons A. du Faye aus dem Jahre 1798, das den Sprudel und die Natur von Karlsbad preist, das jedoch auch Trauer und Sehnsucht nach der Heimat ausdrückt. Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp? Obwohl das Hotel zum Aufenthalt von Gästen bestimmt ist, ist es auch ein Ort, dessen zahlreiche Räume auch den Einwohnern der Stadt dienen. Es gibt hier den einmaligen Festsaal und die gemütlichen Salons, in denen verschiedene Kulturprogramme, Konferenzen und Treffen stattfinden. Für mich ist es von Anfang der fünfziger Jahre ein Hotel voller Filme. Ich erlebte hier alle Filmfestivals bis 1978, als man zu diesem Zweck das Hotel Thermal baute. Noch heute hat hier das Festival seinen Rückhalt. Es wohnen hier die bedeutendsten Gäste und man zeigt hier die Filme. Der Film ging einfach aus dem Hotel nicht weg und wird niemals gehen. Was würden Sie unseren Lesern ausrichten? Diese Zeilen sind vor allem für die Hotelgäste bestimmt, aber ich vermute, dass sie auch die Hotelangestellten lesen. Die alle, die sich hier begegnen, sollten keinen Augenblick vergessen, welche Ehre es ist, hier zu wohnen und zu arbeiten. Sie sollten sich jeden Tag mit Respekt daran erinnern, wer das Hotel gründete und wer während der Jahrhunderte zu seinem Aufschwung beitrug. Und dass es eigentlich ein Privileg ist, in den Stapfen der vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die hier wohnten, konzertierten, sich freuten und sich kränkten, zu gehen. AN INTERVIEW WITH AN ADMIRABLE JOURNALIST Anna Fidlerová is a doyen of Karlovy Vary journalists. Though she is more than ninety years old, her articles are sophisticated with objective opinions and deep knowledge o the problems she writes about. She has been living in Karlovy Vary since the year She worked as a journalist until She was not allowed to practise her profession in normalization years and made her living as a cleaning woman and typist. She returned to her occupation as an external co-operator with the local media after the year She is the author of regional publications The Mystery of the Thirteenth Spring about the history of the Becherovka liqueur production and The Valley of the Elixir of Life where she makes readers acquainted with the history o the town and spa of Jáchymov. She was awarded the Prize of the Town of Karlovy Vary for her journalism activities and civil stances in At present she writes for the magazine Promenáda and the daily Mladá fronta DNES. She is an example of a responsible and honest journalist who describes the atmosphere of events in accordance with the truth and reveals the imperceptible and magical moments in life... How do you like living in Karlovy Vary? I do like living in Karlovy Vary. I moved into this town voluntarily in 1955 and I have never regretted it although I have experienced both very happy and very sad times here. Karlovy Vary has the power to restore people s health. And it helps those living here to get to understand many a mystery from the eventful history and the beauties of nature surrounding them. Do you have your favourite place in the town? They are even three of them. It is first of all the special architecture of the Imperial Hotel, where you can enjoy special silence and the grandeur of the all grounds for almost the whole year. Then it is Beethoven Lounge in the Grandhotel Pupp where I look forward to the excited atmosphere of press conferences of the International Film Festival every year and Monday meetings of the friends from the Karlovy Vary Rotary Club during the whole year. And, finally, it is the rock Parnas on the hillside above the Art Gallery with a beautiful poem by the French immigrant Baron A. du Fay dating from It glorifies the Sprudel and the nature of Karlovy Vary, but it also expresses sadness and desire for a native land. What relationship do you have to the Grandhotel Pupp? Though the hotel is aimed at stays of guests, it is also a place whose numerous rooms are here for the inhabitants of the town. There are the unique Festive Hall and cosy lounges where various cultural programmes, conferences and meetings are held. It has been a hotel full of films for me since the early 1950s. I experienced all film festivals up to 1978 here, when the Hotel Thermal was built for this purpose. The Pupp provides support to the film festival even today. Prominent visitors stay here and films are shown here. Film has never left the hotel and it never will. What message would you like to send to our readers? These lines are aimed first of all at hotel guests but I suppose that the hotel staff read them too. All those people who meet here should not forget even for a single moment that staying and working here is an honour. They should remember with respect all those who founded the hotel and have contributed to its boom for centuries. And that walking in the footsteps of all those prominent personalities that lived, gave concerts, and were happy or worried here is actually a privilege. 11

12 Saga of the Pupp Family Otec zakladatel Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným sňatkem se zámožnou nevěstou stal boháčem. Příběh Puppu je však pravdivý. Podívejme se do mlžného zrcadla času... V roce 1767 přišel z Veltrus u Kralup nad Vltavou do Karlových Varů za prací mladý muž (*1743), jenž se jmenoval Johann Georg Pupp. Jeden čas byl Pupp cukrářem u hraběte Chotka na jeho zámku ve Veltrusech, kde se patrně vyučil. Někde se píše, že Pupp přijel do Karlových Varů s hrabětem Chotkem poprvé již v roce Upřesněme, že Puppovo původní jméno bylo Popp či Pop, až v Karlových Varech se cukrář začal někdy po roce 1775 psát Pupp. Motivy této drobné úpravy jména neznáme. Zaměstnání si mladý Pupp našel u váženého karlovarského cukráře a kavárníka (coffetiéra) Mitterbachera v jeho domě Zelený meloun na Staré louce čp U Mitterbacherů Pupp našel nejen práci, ale i svou milovanou ženu. V roce 1775 si Johann Georg Pupp vzal za manželku Mitterbacherovu jedinou dceru Franzisku. Z bohatého svatebního věna počal od Becherů skupovat Český sál. Tím udělal velmi výhodný, možno říci životní obchod, protože Český sál byl společně se Saským sálem nejvíce prosperujícím pohostinským střediskem lázeňského města. Na budově Českého sálu však vázly ještě nějaké dluhy, jejichž splácení se manželům Puppovým protáhlo až do roku 1782, kdy se Český sál konečně stal jejich majetkem nezatíženým břemeny. V témže roce Pupp koupil i přilehlou lipovou Alej, v níž na žádost hostů zvětšil počet laviček. Cesty Aleje upravil pro jízdu na koni a vjezd kočárů. Johann Georg Pupp byl obchodně velmi zdatný a brzy Český sál a Alej nesly jeho jméno, tj. Puppovský či Poppovský sál a Puppovská alej. Český sál měl v přízemí a v patře celkem tři velké sály, v nichž se konaly všechny slavnosti, bály a hostiny šlechty. Koncerty se konaly v patře, protože zdejší sál byl větší a měl velmi dobrou akustiku. Johann Georg Pupp si byl dobře vědom společenského a ekonomického potencionálu svého majetku a investoval do něj proto velké finanční prostředky. K Českému sálu patřil rovněž pozemek se zmíněnou alejí lip, v níž se za časů Johanna Georga Puppa každý rok v létě odehrávaly velkolepé slavnosti. Z těchto oslav vydatně profitoval především hostinský Pupp. Johannu Georgovi to však nestačilo Der Gründungsvater Die Geschichte von Grandhotel Pupp beginnt wie ein Märchen über einen armen Jungen, der durch vorteilhafte Heirat mit einer wohlhabenden Braut, zu einem reichen Mann wurde. Die Geschichte von Pupp ist aber kein Märchen und so blicken wir in den nebeligen Spiegel der Zeit Im Jahre 1767 kam aus Weltrus (Veltrusy) bei Kralup an der Moldau (Kralupy nad Vltavou) wegen Arbeit ein junger Mann (*1743) nach Karlsbad, der Johann Georg Pupp hieß. Eine Zeit lang war er Konditor bei Grafen Chotek auf seinem Schloss in Weltrus (Veltrusy), wo er wahrscheinlich die Lehre abschloss. Irgendwo schreibt man, dass Pupp nach Karlsbad mit dem Grafen Chotek das erste mal bereits im Jahre 1759 kam. Pupps ursprünglicher Name war Popp oder Pop, erst in Karlsbad schrieb sich der Konditor irgendwann nach dem Jahre 1775 Pupp. Die Gründe für diese winzige Namenskorrektur kennt man nicht. Einstellung fand der junge Pupp bei dem geehrten Karlsbader Konditor und Cafébesitzer (Coffetiér) Mitterbacher in seinem Haus Grüne Melone auf der Alten Wiese Nr Bei den Mitterbachers fand Pupp nicht nur Arbeit, sondern auch seine geliebte Ehefrau. Im Jahre 1775 heiratete Johann Georg Pupp Mitterbachers einzige Tochter Franziska. Von reicher Mitgift begant er von den Bechers den Böhmischen Saal auf zu kaufen, Teil 12

13 Saga of the Pupp Family für Teil. Somit machte er sehr günstiges, man kann sagen, das Geschäft seines Lebens. Denn der Böhmische Saal war gemeinsam mit dem Sächsischen Saal die meist prosperierende Gastwirtschaft in der Kurstadt. Am Saalgebäude lasteten aber noch einige Schulden, die das Ehepaar Pupp bis 1782 abbezahlte, als der Böhmische Saal endlich zu ihrem schuldenfreien Besitz wurde. Im gleichen Jahr kaufte Pupp auch die anliegende Lindenallee, in der er auf Wunsch der Gäste mehrere Bänke platzierte. Die Wege der Allee passte er für das Pferdereiten und die Kutschenfahrt an. Johann Georg Pupp war ein guter Geschäftsmann und bald trugen der Böhmische Saal und die Allee seinen Namen, d. h. Pupp- oder Poppischen Saal und Puppische Allee. Der Böhmische Saal hatte im Erdgeschoss und im Stock insgesamt drei große Säle, in denen alle Feste, Bälle und Festmahle des Adels stattfanden. Konzerte fanden im Stock statt, weil der hiesige Saal größer war und sehr gute Akustik hatte. Johann Georg Pupp war sich gut des gesellschaftlichen und ökonomischen Potentials seines Eigentums bewusst und investierte in ihn deshalb große finanzielle Mittel. Zum Böhmischen Saal gehörte auch das Grundstück mit der erwähnten Linderallee, in der sich in der Zeit von Johann Georg Pupp jedes Jahr im Sommer großartige Feiern abspielten. Aus diesen Festen profitierte erträglich vor allem der Gastwirt Pupp. Ihm reichte es aber nicht Founding Father The history of Grandhotel Pupp is like a fairytale about a poor boy who became rich by marrying a wealthy girl. But, the story of the Pupp is true. So, let us look into the misty mirror of time... In 1767, a young man (*1743) named Johann Georg Pupp came to work in Carlsbad from Veltrusy near the town of Kralupy nad Vltavou. He some time worked as a confectioner to Count Chotek at his castle in Veltrusy, where he had probably spent his apprentice years. Some sources indicate that Pupp came to Carlsbad with Count Chotek as early as in This claim can neither be ruled out, nor confirmed. For the sake of accuracy, however, we should mention that Pupp's original name had been Popp or Pop. The confectioner began writing his name as Pupp in Carlsbad at some time after the year The motive for this minor modification of his name is unknown. Young Pupp found a job with respected Carlsbad confectioner and coffeehouse proprietor (coffetiér) Mitterbacher in his house (No. 332) on the Old Meadow promenade, which bore the name The Green Mellon. Pupp not only found a job with the Mitterbacher family but also his beloved wife. In 1775, Johann Georg Pupp married Mitterbacher's only daughter, Franziska. Johann used his wifeś dowry to buy Bohemian Hall from the Bechers step by step. It was quite a bargain - perhaps the deal of his life. Czech Hall and Saxony Hall were the most prosperous hospitality facilities in the spa. However, Czech Hall was encumbered with debts and their settlement was protracted until 1782 when Franziska and Johann Georg Pupp finally succeeded in freeing the hall of all burdens. That year, Pupp also acquired the adjacent lime tree alley where he increased the number of benches upon the request of the guests. Moreover, he repaired the alley paths, making them accessible for guests on horseback and in carriages. Johann Georg Pupp was an able businessman, and both Czech Hall and the Alley soon acquired his name - i.e. the Pupp or Popp Hall and the Pupp Alley. Czech Hall housed three spacious saloons on the ground floor and the first floor, which served as a venue for all the festivities, balls, and banquets of the nobility. Concerts took place on the first floor, which provided more space and very good acoustics. Johann Georg Pupp was well aware of the social and business potential of his property and, thus, he invested immense funds into it. The section of land with the lime tree alley adjacent to Czech Hall was where grand festivities took place every summer. It was Pupp who profited from these banquets. But John Georg was not satisfied 13

14 Offers Golf& Spa Golfový ráj a luxusní Pupp Royal Spa Vás nechají oddechnout od všedních starostí. Gastronomie Grandhotelu Pupp se postará o delikátní gurmánský zážitek. Nenechte si pobyt v Grandhotelu Pupp ujít. ubytování se snídaní na tři noci tee time na dvou golfových hřištích v regionu golfový dárek na pokoji večeře v jedné z hotelových restaurací golfová masáž v délce 45 minut v Pupp Royal Spa pozdní odjezd dle aktuální možnosti vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami po jeho otevření koncem dubna 2013 denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu Nabídka platná v období Das Golfparadies und das luxuriöse Pupp Royal Spa lassen Sie Alltagssorgen vergessen. Die Gastronomie des Grandhotels Pupp kümmert sich um delikate Gourmeterlebnisse. Lassen Sie sich einen Aufenthalt im Grandhotel Pupp nicht entgehen. Übernachtung mit Frühstück für drei Nächte Tee Time auf zwei Golfplätzen in der Region Golf-Präsent auf dem Zimmer Abendessen in einem der Hotelrestaurants Golfmassage (45 Minuten) im Pupp Royal Spa späte Abreise je nach aktueller Möglichkeit Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen nach seiner Eröffnung Ende April 2013 täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel Angebot gültig im Zeitraum The Golf Paradise and the luxurious Pupp Royal Spa will help you forget your day-to-day worries. The gastronomic services of the Grandhotel Pupp guarantee a delicious gourmet experience. Do not miss the opportunity to stay at the Grandhotel Pupp. accommodations with breakfast for three nights tee times on two local golf courses a golf present in your room dinner in one of the hotel restaurants a 45 min. golf massage in the Pupp Royal Spa extended checkout time might be possible depending on the current situation entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas after its opening by end of April 2013 more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos The offer is valid between 1st April and 31st October Grandhotel Pupp -10 % Junior suite 645 EUR 582 EUR Double room superior 555 EUR 501 EUR Double room comfort 495 EUR 447 EUR single room 705 EUR 636 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking 14

15 Offers TOULKY HISTORIÍ Seznamte se s dlouhou a slavnou historií Grandhotelu Pupp. Objevte historické krásy Karlových Varů. Budete odjíždět plni dojmů a zcela jistě se budete chtít vrátit brzy zpět. komfortní ubytování se snídaní na dvě noci kniha Příběh Grandhotelu Pupp z limitované edice po příjezdu na pokoji Guest Service Vás provede prostorami Grandhotelu Pupp slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací prohlídka lázeňského města s výkladem návštěva muzea Jan Becher a městského muzea Karlovy Vary vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami po jeho otevření koncem dubna 2013 denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu EIN SPAZIERGANG DURCH DIE GESCHICHTE Machen Sie sich mit der langen und berühmten Geschichte des Grandhotels Pupp bekannt. Entdecken Sie die historischen Schönheiten Karlsbads. Sie werden es voller Eindrücke verlassen und ganz sicher bald wiederkommen wollen. komfortable Übernachtung mit Frühstück für 2 Nächte Buch Geschichte des Grandhotels Pupp aus der limitierten Edition nach Ankunft im Zimmer der Guest Service führt Sie durch die Räume des Grandhotels Pupp festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants Besichtigung der Kurstadt mit Führung Besuch des Museums Jan Becher und des Stadtmuseums Karlsbad Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen nach seiner Eröffnung Ende April 2013 täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel TAKE A STROLL THROUGH THE PAST Learn more about the long and glorious history of the Grandhotel Pupp. Discover the historical beauty of Karlovy Vary. You will leave with fantastic memories and will surely want to come back soon. comfortable accommodation for two nights, breakfast included The Story of the Grandhotel Pupp, a limited edition book available in your room our Guest Service will guide you through the Grandhotel Pupp a grand dinner in one of our hotel restaurants guided tour of the spa town visit of the Jan Becher museum and the Karlovy Vary town museum entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas after its opening by end of April 2013 more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos Grandhotel Pupp -10 % Junior suite 400 EUR 360 EUR Double room superior 340 EUR 306 EUR Double room comfort 300 EUR 270 EUR single room 460 EUR 414 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking 15

16 Gastronomy GrandrestaurantPupp Vůně Francie Březen 2013 Naše první jarní menu vychází z francouzských kuchařských tradic. Dodá Vám sílu a svěžest a povzbudí Vaše euforické pocity z probouzejícího se jara. Studený předkrm Carpaccio z mušlí sv. Jakuba s marinovanými koktejlovými rajčátky a vinaigrettem z medové hořčice Polévka Krémová polévka Camembert de Normandie se strouhaným lanýžem a opečenou francouzskou bagetou s bylinkovým máslem Hlavní chod Do růžova pečená telecí svíčková na čerstvém tymiánu, doplněná o confit z kachních žaludků, grilovaná baby zelenina, pošírované soudky brambor se šafránem, telecí jus se stročkem nebo Pečené filátko kambaly, zeleninové lečo ratatouille, pečená brambora s koprovým dipem a s omáčkou z belgické čokolády Dezert Grilovaná hruška se skořicovou pěnou Sabayone, se zmrzlinou z vlašských ořechů a omáčkou z čerstvých brusinek DÜFTE FRANKREICHS März 2013 Unser erstes Frühlingsmenü basiert auf der Tradition der französischen Küche. Es schenkt Ihnen die Kraft und die Frische und es stimuliert Ihre euphorischen Gefühle vom erwachenden Frühling. Kalte Vorspeise Carpaccio aus den Jakobsmuscheln mit marinierten Cocktailtomaten und einem Honig-Senf-Vinaigrette Dressing Suppe Cremesuppe Camembert de Normandie mit geriebener Trüffel und geröstetem französischem Baguette mit Kräuterbutter Hauptgericht Rosa gebratene Kalbslende mit frischem Thymian vollendet um Entenmagen Confit, gegrilltes Baby Gemüse, pochierte Kartoffeln mit Safran gefüllt, Kalbsjus mit Totentrompeten oder Gebratenes Steinbuttfilet, Gemüseletscho Ratatouille, gebratene Kartoffel mit Dilldip und mit einer Soße aus belgischer Schokolade Dessert Gegrillte Birne mit Zimtschaum Sabayon, mit Walnusseis und Soße aus frischen Preiselbeeren 16

17 Gastronomy THE SMELL OF FRANCE March 2013 Our first spring menu is based on French cooking traditions. It will give you strength and vigour and will stimulate your euphoric feelings aroused by the oncoming spring. Cold starter Carpaccio from shells of St. James with marinated cocktail tomatoes and vinaigrette dressing from honey mustard Soup Cream soup Camembert de Normadie with grated truffle and roast French baguette with herbal butter Main course Roast fillet of veal with fresh thyme complemented with confit duck stomachs, grilled baby vegetables, poached potatoes with saffron and veal jus with black chanterelle or A roast fillet of kambala fish, vegetable ratatouille, roast potatoes with dill dip and sauce from Belgian chocolate Dessert Grilled pear with cinnamon mousse Sabayon, walnut ice-cream and sauce from fresh cranberries VÍTÁNÍ JARA Duben 2013 Drůbež, telecí, ryby a mladá zeleninka - jak jinak vítat v kuchyni jaro? Vybrali jsme pro Vás neodolatelné receptury. Dobrou chuť! Studený předkrm Galantina ze žlutomasého kuřete s bylinkovou pěnou doplněná o roketový salátek a rajčatové chutney se zázvorem a rybízovým octem Polévka Consommé z králíka se žemlovými knedlíčky, julienne z hráškových lusků a ztraceným vejcem Hlavní chod Pomalu vařené ramínko z mladého telete Tafelspitz s kořenovou zeleninou a pórkem v silném telecím consommé, doplněné o lisované brambory s listy špenátu, dip z čerstvého křenu a hořčice nebo Pečené filátko alpského sivena s libečkovým máslem, restovaná růžičková kapusta, karotkové pyré a šalotková omáčka Dezert Pečený koláč s čerstvým krémem a drcenými pistáciemi, rybízový sorbet a malinová omáčka 17

18 Gastronomy FRÜHLINGS BEGRÜSSUNG April 2013 Geflügel, Kalbfleisch, Fisch und junges Gemüse - wie anders sollte man in der Küche den Frühling begrüßen? Man hat für Sie unwiderstehliche Rezepturen vorbereitet. Guten Appetit! Kalte Vorspeise Galantine aus Gelbfleisch-Hähnchen mit Kräuterschaum, mit Raukesalat und Ingwer-Tomaten-Chutney und Johannisbeeren-Essig Suppe Kaninchen-Consommé mit Semmelknödeln, Erbsenschoten-Julienne, verlorenes Ei Hauptgericht Langsam gekochte junge Kalbsschulter (Tafelspitz) mit Wurzelgemüse und Porree im starken Kalbsconsommé, mit Presskartoffeln und Blattspinat, frischer Meerrettichdip und Senf oder Gebratenes Saiblingsfilet mit Liebstöckelbutter, gerösteter Rosenkohl, Karottenpüree und Schalottensoße Dessert Gebackener Kuchen mit frischer Creme und gemalmten Pistazien, Johannisbeerensorbet und Himbeersoße WELCOMING THE SPRING April 2013 Poultry, veal, fish and young vegetables - how else to welcome spring in the kitchen? We have chosen irresistible recipes for you. Bon appétit! Cold starter Galantine from yellow meat chicken with herbal mousse complemented with rucola and tomato chutney with ginger and currant vinegar Soup Rabbit consommé with small bread dumplings, julienned pea pods and a poached egg Main course Slowly cooked veal shoulder from the Tafelspitz calf with root vegetables and leek in strong veal consommé complemented with mashed potatoes with spinach leaves, dip from fresh horseradish and mustard or Roast fillet of Alpine brook trout with lovage butter, fried Brussels sprouts, carrot purée and shallot sauce Dessert Baked cake with fresh cream and crushed pistachio nuts, currant sorbet and raspberry sauce 18

19 Gastronomy SVÁTEK CHŘESTU Květen 2013 Královská zelenina bude ozdobou Vaší květnové tabule. Sestavené menu je nejen delikátní, ale je i šetrné k Vaší linii a prospěšné Vaší kondici. Studený předkrm Chřestový salátek s hoblinkami sýru Pecorino, marinovanými plátky skotského lososa a koprovým dipem Polévka Cappuccino ze zeleného chřestu s krevetami a espumou z bílého chřestu Hlavní chod Pečené kuřecí prso Supreme marinované ve vinné hořčici, blanšírovaný zelený chřest v muškátovém vývaru, italské krémové risotto s parmezánem, máslová omáčka nebo Steak z mečouna s čerstvým tymiánem, lehce pečeným zeleným a bílým chřestem, bramborové pyré a žloutková omáčka s bílým vínem Dezert Grilované jahody s karamelem a zeleným pepřem, doplněné o mousse z bílého chřestu s vanilkovou zmrzlinou DAS SPARGELFEST Mai 2013 Das Königsgemüse wird Ihren Tisch im Mai schmücken. Das zusammengestellte Menü ist nicht nur köstlich, sondern auch schonend für Ihre Linie und zuträglich Ihrer Kondition. Kalte Vorspeise Der Spargelsalat mit Spänen des Pecorinokäses, marinierte Scheiben vom schottischen Lachs und Dilldip Suppe Cappuccino aus Grünspargel und mit Garnelen und Weißspargelschaum (Espuma) Hauptgericht Gebratene Hähnchenbrust Supreme mariniert in Weinsenf, blanchierter Grünspargel in Muskatbrühe, italienisches Creme Risotto mit Parmesan, Buttersoße oder Schwertfischsteak mit frischem Thymian, leicht gebratenem Grün- und Weißspargel, Kartoffelpüree und Eigelbsoße mit Weißwein Dessert Gegrillte Erdbeeren mit Karamell und grünem Pfeffer, Weißspargelmousse und Vanilleeis 19

20 Gastronomy A HOLIDAY OF ASPARAGUS May 2013 This royal vegetable will decorate your table in May. The menu is not only delicate but it is also beneficial to your health and it helps you to be fresh and full of strength. Cold starter Salad from asparagus with Pecorino cheese shavings, marinated fillets of Scottish salmon and dill dip Soup Cappuccino from green asparagus with shrimps and mousse from white asparagus (espuma) Main course Roast chicken breast Supreme marinated in wine mustard, blanched green asparagus in nutmeg stock, Italian cream risotto with Parmesan cheese and butter sauce or Steak from swordfish with fresh thyme, slightly baked green and white asparagus, potato purée and yolk sauce with white wine Dessert Grilled strawberries with caramel and green pepper complemented with mousse from white asparagus and vanilla ice-cream 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více