Evaluační zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská (PO)

2 Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita..... Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu..... Volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání žáků SŠTO Dačice..... Tvorba elektronických výukových textů a pomůcek..... Práce s technickými informacemi.... Klíčová aktivita Vzájemná spolupráce SŠTO Dačice a základních škol Spolupráce se zaměstnavatelem na podpoře technického vzdělávání Stáže pedagogických pracovníků základních škol v SŠTO Dačice.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita... Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů... Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech... 9 Závěrečné shrnutí...

3 Popis projektu Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Registrační číslo: CZ../../. Příjemce: Jihočeský kraj Realizace projektu: Hlavní cíl projektu: systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje. Specifické cíle projektu: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen, nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání modernizovaných výukových prostor při práci s žáky, využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky, zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory, a žáci 9 základních škol přímo zapojených do vybraných klíčových aktivit. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa. Počáteční vzdělávání, oblast podpory.. Zvyšování kvality ve vzdělávání (Výzva č. - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory.; IPo = individuální projekty ostatní). Zpráva byla vypracována Ing. Pavlem Kopačkou za období od září do dubna.

4 Klíčové aktivity hodnocení realizace Následující kapitola obsahuje popis klíčových aktivit, jejich vyhodnocení dle dotazníkových šetření a grafické znázornění.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity: Cílené investice středních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy Stručný popis KA Cílem této aktivity byl nákup potřebného technického vybavení, jež je nutné pro realizaci vzdělávacích aktivit výše uvedeného projektu. Projekt plánoval nákup strojů, zařízení, software a provedení příslušných školení: CAD software + školení CAD, D modelování, CNC stroj + školení k obsluze CNC stroje, strojírenské měřicí přístroje (D měřicí přístroj, tvrdoměr, drsnoměr, dílenský mikroskop) + školení k obsluze měřících přístrojů, výukový systém pro měření veličin + školení využití výukového systému pro měření veličin. První tři části projektu měly sloužit a v současnosti již slouží výuce žáků technických oborů SŠTO Dačice. Poslední část projektu je určena k podpoře spolupráce se zúčastněnými základními školami. Na těchto měřicích přístrojích je založena převážná část práce spolupracujících škol. Systém je určen k podpoře technického vzdělávání a obsahuje přístroje a pomůcky pro fyzikální, elektrotechnická a environmentální měření. Vzhledem k velkému rozsahu vybraných komponent muselo být vypsáno výběrové řízení na dodávku výše uvedených zařízení. VŘ nebylo možno dělit, bylo nutno vysoutěžit celý objem zakázky najednou. Bohužel se nepodařilo vysoutěžit vše v jednom VŘ v důsledku nedostatků na straně zájemců o dodávky předmětu výběrového řízení. Buď bylo zájemců málo, jako v případě CAD software, nebo měli zájemci nedostatky v dokumentaci. Nakonec byla zařízení a software vysoutěžena jednotlivě v opakovaných výběrových řízeních. VŘ (rok / půl roku po zahájení projektu) podařilo se zajistit výukový systém pro měření veličin + školení využití výukového systému pro měření veličin. To bylo rozhodující pro rozjezd celého projektu z hlediska odborných kroužků pro základní školy. VŘ (rok ) byl zakoupen CNC stroj + školení k obsluze CNC stroje.

5 VŘ (rok ) se pořídily strojírenské měřicí přístroje (D měřicí přístroj, tvrdoměr, drsnoměr, dílenský mikroskop) + školení k obsluze měřících přístrojů. VŘ (rok ) proběhlo školení CAD, D modelování, samotný software nebyl již potřeba, protože mezitím byl firmou Autodesk uvolněn ke školnímu použití zdarma. Všechny nakoupené komponenty byly okamžitě uvedeny do užívání dle potřeb projektu, aby byly splněny všechny cíle projektu. Využití v povinné výuce CNC středisko: MS OV - hodin/týden MS OV odučeno hodin MS OV odučeno hodin OK OV odučeno hodin MS OV - hodin/týden OK OV - demonstrace za pololetí = hodiny/týden Měřící technika: MS Kontrola a měření hodiny/týden OK OV demonstrace za pololetí = hodina/týden MS Kontrola a měření odučeno 9 hodin OK OV odučeno hodin Výukový systém pro měření veličin: EL ELE EL ELE odučeno hodin V rámci první části této aktivity došlo k pořízení jednoho školního CNC soustruhu (EMCO Cocept Turn ). Před pořízením stroje byla dílna CNC vybavena dvěma CNC obráběcími stroji (Soustruh EMCO Turn a Frézka EMCO Mill ). Oba stroje umožňují výuku seřízení stroje, nástrojů, tvorbu programů a jejich ověřování, základy dílenského programování. Pořízením dalšího stroje, soustruhu EMCO Concept Turn, se posílila výuka soustružení (seřízení stroje, nástrojů, tvorba programů a jejich ověřování, základy dílenského programování jako u soustruhu EMCO Turn ).

6 Hlavním přínosem pořízeného stroje je možnost programování poháněných nástrojů, stroj umožňuje i víceprocesní obrábění. Stroj je využíván při výuce odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač od třetího ročníku, jeho použití umožňuje škole lépe plnit cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu. Druhá část aktivity byla zaměřena na dovybavení měřících zařízení pro technická měření. Byl pořízen dílenský mikroskop, přístroj na měření drsnosti povrchu, tvrdoměr a D měřicí přístroj. Tím byl položen solidní základ pro vybavení nově zbudovaného měrového střediska, které při výuce odborných předmětů strojírenského zaměření citelně chybělo. Využití pořízené techniky je rozsáhlé, umožňuje nám mnohem lépe plnit požadavky v oblasti měření stanovené rámcovými vzdělávacími plány a rozpracované školními vzdělávacími plány čtyřletého maturitního oboru Mechanik seřizovač a tříletého učebního oboru Obráběč kovů. Zařízení jsou využívána při výuce předmětu Kontrola a měření ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Mechanik seřizovač, od druhého do čtvrtého ročníku výuky odborného výcviku a výuky předmětu Technologie a výrobní stroje téhož oboru. Při výuce v oboru Obráběč kovů pak po celou dobu studia především v předmětu Technologie a částečně také v odborném výcviku. Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivity používali? 9 9 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy 9 pouze vyučující převážně vyučující převážně žáci pouze žáci Hodnocení KA V rámci hodnocení bylo dospěno k následujícím závěrům: výukový systém pro měření veličin slouží k přiblížení technických a fyzikálních veličin žákům základních škol, výukový systém povzbuzuje a rozvíjí zájem o technické vzdělávání, ostatní stroje a přístroje (CNC stroj, strojírenské měřicí přístroje, CAD software) pomáhají studentům a žákům SŠTO Dačice proniknout hlouběji do předmětu jejich studia, protože se jedná o modernější a sofistikovanější zařízení než ta, která měli doposud k dispozici,práce s ostatními stroji a přístroji podporuje teoretickou výuku praktickými ukázkami měření na solidní úrovni,rozšiřuje počet praktických měření prováděných žáky s vyhodnocením výsledků s využitím IT techniky a tím lépe plníme cíle stanovené RVP a ŠVP oborů,systém a postup měření rozměrů, drsnosti povrchu,

7 tvrdosti a zkoumání struktury materiálu se přiblížil systémům používaným v měrových střediscích špičkových strojírenských firem, absolvent školy se snadněji přizpůsobí v budoucím zaměstnání požadavkům na kvalitu,úzká návaznost mezi výrobou naprogramované součásti na CNC soustruhu nebo frézce a jejím podrobném proměření kvalitní měřicí technikou v měrovém středisku.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity souhrnné: Neinvestiční podpora středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT.. Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu Stručný popis KA a kolikrát se uskutečnila Cílem této aktivity bylo naučit pedagogické pracovníky pracovat s novými nakoupenými přístroji. Jejich ovládaní je velice složité a vyžaduje vysoce kvalifikovanou obsluhu. Školení k obsluze CNC stroje. Školení programování pro systém SINUMERIK osoby Školení EMCO CAMPUS osoby Školení obsluha a údržba stroje osoby Školení k obsluze měřících přístrojů (D měřicí stroj, tvrdoměr, dílenský mikroskop, drsnoměr). Školení obsluha a programování měřicího přístroje DeMeet Dotek, obsluha ostatních měřících přístrojů osoby Školení údržba dodaných zařízení osoba Obecná metrologická měření osoby Školení k využití výukového systému pro měření veličin. PASCO všeobecná školení osob PASCO měření environmentálních veličin osob PASCO měření elektrotechnických veličin osob PASCO měření fyzikálních veličin osob Školení CAD, D modelování.

8 AutoCAD základní kurz osoby AutoCAD pro pokročilé a D modelování osoba Obecná metrologická měření- osoby Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy pouze vyučující převážně vyučující převážně žáci pouze žáci Hodnocení KA V rámci hodnocení bylo dospěno k následujícím závěrům: všechna školení proběhla na profesionální úrovni a přesně dle požadavků VŘ a jednotlivých zadání a potřeb, bez těchto školení by se nemohly aktivity projektu uskutečňovat, všechna školení měla jednoznačný osobní přínos pro cílovou skupinu, školení měla zásadní vliv na další používání pomůcek v rámci udržitelnosti projektu, v procesu vzdělávání a rozvoje technického vzdělávání na ZŠ, největším problémem byla časová náročnost, kterou se podařilo velice dobře skloubit s běžným provozem škol. KA byla také ovlivněna zdlouhavým a náročným procesem VŘ a jejich realizací, školení systému Pasco mělo velký význam pro lektory ZŠ, protože některé ZŠ v průběhu projektu využívají nebo plánují pořízení tohoto systému, školení se stalo dějištěm budoucích dobrých odborných vztahů mezi jednotlivými lektory a daly základ budoucí výměně zkušeností mezi jednotlivými ZŠ a SŠ... Volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání žáků SŠTO Dačice Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem aktivity byly exkurze navazující na volnočasové aktivity žáků SŠTO Dačice, konkrétně oboru Mechanik seřizovač. Exkurze do významných strojírenských podniků a institucí přibližují žákům možnosti budoucího uplatnění. PBS Velká Bíteš, Technického muzeum Brno absolvovalo žáků

9 Centropen Dačice absolvovalo žáků. ročník MSV v Brně absolvovalo žáků Jihlavan Jihlava absolvovalo žáků Exkurze SŠTO Dačice Byly uskutečněny čtyři odborné exkurze: PBS Velká Bíteš, Technického muzeum Brno, Centropen Dačice,. ročník MSV v Brně, Jihlavan Jihlava. Exkurze se dělily do dvou skupin: návštěva, prohlídka a seznámení se s vybavením moderních výrobních podniků, výstavy a veletrhy. Do první skupiny patřily: PBS Velká Bíteš - strojírenský podnik konstruující a vyrábějící komponenty pro letecký průmysl. Studenti si mohli prohlédnout výrobu lopatek na obráběcích centrech, zkušebnu leteckých motorů a slévárnu. Ve slévárně se prakticky seznámili s moderní metodou výroby odlitků pomocí takzvaných vytavitelných modelů, Centropen Dačice - průmyslový podnik konstruující a vyrábějící psací potřeby. Studenti si mohli prohlédnout tyto provozy: Lisování, Výroba inkoustů, Potisk, Hroty, Tampony, Montáž, Balení, Jihlavan Jihlava - strojírenský podnik, který je tradičním dodavatelem hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letectví, mobilní techniku, zdravotní aplikace a všeobecné použití. Studenti byli seznámeni s vazbami mezi konstrukcí a technologií a následnou kontrolou kvality výrobků. Ve druhé skupině to byly: Technické muzeum Brno - veřejně přístupné expozice historické techniky a v době exkurze pořádaná interaktivní výstava Vynálezy a vynálezci,. ročník MSV v Brně - strojírenský veletrh hostil aktuálně i Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a tvářecích strojů IMT, Veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. 9

10 Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 9 trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

11 Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: přínosné byly samozřejmě oba typy exkurzí, využití moderních technologií v praxi má motivační charakter zejména proto, že jsou to technologie, které vyučujeme na naší škole právě pro obor Mechanik seřizovač, ve vybraných podnicích se studenti mohli přesvědčit, že není jen velkosériová výroba, ale také výroba velice specializovaná s proměnlivým výrobním programem, která vyžaduje zároveň specializované odborníky, žáci byli motivováni k úspěšnému ukončení studia s perspektivou zajímavé práce, protože podle vyjádření mnohých představitelů uvedených podniků je zájem o odborníky, druhá skupina exkurzí seznámila studenty s bohatou historií vývoje techniky při návštěvě Technického muzea, na Mezinárodním strojírenském veletrhu se seznámili s nejmodernějšími trendy, na MSVZ mohli studenti vidět, že v případě úspěšného zakončení studia mohou být účastni převodu nejmodernějších technologií do praktického užívání. Volnočasové aktivity SŠTO kroužky Cílem kroužků je naučit žáky pracovat se specializovaným software a odborně je připravit na studium na vysoké škole technického směru. Součástí kroužků budou i odborné exkurze mimo SŠTO Dačice. A. Kurz CAD a D modelování Kurz CAD a D modelování (školní rok /) podpořeno žáků Kurz CAD a D modelování (školní rok /) podpořeno 9 žáků Náplň a popis Cílem kurzu bylo seznámit se s dostupnými nástroji pro konstruování a design a jejich efektní využití. Důraz byl kladen na praktické výsledky práce v oblasti D modelování a vytváření technické dokumentace. Žáci by měli získat přehled o možnostech, které konstruktérovi poskytuje výpočetní technika, software a související infrastruktura - internet.

12 Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne ano ne nevím

13 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,, trochu vůbec ne ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi 9 chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,,, nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne

14 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,, trochu ne vůbec ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi 9 chlapec dívka Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: využitím tabletů a chytrých telefonů kdekoli, lekce v e-learningu umožnily studium s CAD zvýšil kompetence v oblasti techniky a počítačů, D modelování zlepšilo prostorovou představivost žáků a kreativní přístup k vlastní práci, CAD zvýšil konkurenceschopnost žáků na pracovním trhu B. Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru (školní rok /) podpořeno žáků

15 Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru (školní rok /) - podpořeno žáků Matematika Náplň a popis Cílem bylo prohloubení znalostí matematiky v oblastech, které nejsou součástí osnov technických oborů, a procvičení znalostí důležitých oblastí matematiky v návaznosti na aplikace ve strojírenství. Kurz významně zvýšil šance žáků uspět ve studiu na VŠ. Bylo probráno celkem tematických celků, které budou žáci potřebovat a prohlubovat při studiu na VOŠ nebo VŠ. Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily

16 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,, trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

17 Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,,, trochu vůbec ne ne,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

18 Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: téměř všichni žáci dobře chápali a porozuměli prvním třem tématům grafy, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami byly pro žáky zajímavé i podnětné, rovnice vyšších řádů byly také zajímavé a vcelku srozumitelné, binomická věta byla zpočátku trochu obtížnější. Komplexní čísla znamenala něco nového, překvapivého, i když některé části, např. binomická rovnice, byly obtížnější, témata o limitě funkce, derivaci či integrálu byly pro některé žáky těžké a hůře pochopitelné, všechna témata žáky obohatila o nové postupy, nové metody řešení, či jiné možnosti, témata prohloubila logické myšlení, schopnost vybrat správný postup řešení, ovlivnila představivost žáků a zlepšila jejich matematické schopnosti a dovednosti, aktivita zvýšila pravděpodobnost vstupu na vyšší typy technických škol a udržení se na nich. Fyzika a mechanika Náplň a popis Cílem bylo prohloubení znalostí fyziky a mechaniky v oblastech, které nejsou součástí osnov technických oborů, a procvičení znalostí důležitých v oblasti aplikované matematiky v návaznosti na aplikace ve strojírenství. Kurz významně zvýšil šance žáků uspět ve studiu na VŠ. Hned zpočátku byla aktivita postavena na dobrovolnosti a ochotě žáků aktivně a samostatně rozvíjet svoje fyzikální a technické myšlení. Do tematických celků učebního plánu projektu byla soustředěna teoretická tematika odvozená z požadavků jednotlivých vysokých škol technického typu na znalosti fyziky. Volba výuky systémem experimentu se postupem času stala nedílnou, převládající a oblíbenou částí celkových aktivit. Účinnou podporou pro reálný pokus ve fyzice byl americký experimentální výukový systém Pasco, založený na moderní a sofistikované bázi. Systém Pasco se stal pro řadu žáků přitažlivým, fascinujícím a silným dobrodružstvím. Stal se motivujícím nástrojem pro experimentální a systematickou výzkumnou práci v oblasti fyzikálních jevů a poznávání fyzikálních zákonitostí.

19 FYZIKA Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím 9

20 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,, trochu ne vůbec ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi,,,,, chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,,, nevím zcela ne ne, určitě ano ano ne určitě ne

21 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu ne vůbec ne,,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

22 MECHANIKA Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím

23 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu vůbec ne ne,,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,, nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne

24 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: v průběhu práce v lektorovaném kontaktním kurzu s podporou e-learningu, moderního a progresivního výukového a experimentálního systému Pasco, byla shromážděna a prodiskutována řada témat z oblasti fyzikální teorie, kinematiky a dynamiky pevných těles, jakož i vlastností plynů a kapalin, elektrických a magnetických jevů, účast žáků, chuť pracovat a experimentovat byla na vysoké úrovni, žáci ocenili vstřícný postup ze strany lektora a školy a celkově ze strany EU, hlavně poskytnutí pomoci, která jim byla tímto způsobem nabídnuta v oblasti jejich přípravy na budoucí studium, aktivita naplnila z převážné části své cíle ve směru motivovat, podpořit snahu žáků více se fyzikálně technicky vzdělávat, objevovat nové možnosti v experimentální práci, ukázala moderní nové a progresivní směry fyzikálního experimentování,

25 aktivita ukázala, že se tyto experimentální přístupy stanou základem v regulérní pravidelné výuce předmětů přírodovědného charakteru či v předmětech technického zaměření napříč vyučovanými obory ve škole... Tvorba elektronických výukových textů a pomůcek Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem bylo již existující systém e-lerningu ve škole dále přiblížit všem účastníkům projektu, ukázat jim a naučit je pracovat s tímto na středních školách ne zcela běžných systémem. E-learning je definován jako využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Lze jej chápat jako výuku s využitím výpočetní techniky a internetu k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu, řízení výuky a k interní komunikaci ve škole. Bylo zpracováno výukových e-learningových kurzů, proběhla výuka v rámci vytvořených kurzů a bylo provedeno školení práce v e-learningovém prostředí. Vytvořené kurzy CNC a CAD Kontrola a měření Pracovní kurz výukového systému pro měření veličin Příprava žáků SŠTO Dačice na studium na vysoké škole technického směru Práce s technickou literaturou a metodické informace k podpoře technického vzdělávání Vytvoření výukového a učebního materiálu pro nové technologie CNC oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů Výukový a motivační materiál pro žáky základních škol vytvořena elektronická učebnice Činnost a obsluha e-learningového portálu Školení obsluha e-learningového portálu 9 osob Pro efektivní elektronické vzdělávání používáme tzv. Learning Management System (software pro řízení výuky). Tento systém zajišťuje tvorbu kurzů, řízení průběhu kurzů a související administrativu. V prostředí LMS je vytvořen e-learningový portál, kde se může nacházet libovolné množství kurzů. Celosvětově známý systém je LMS Moodle. Výhodou je jeho finanční dostupnost (jedná se o open source licence zdarma) a funkčnost v libovolném zařízení s internetovým prohlížečem (počítač, tablet, chytrý telefon). Používáme tyto funkce LMS Moodle: evidence a správa uživatelů, katalog a správa výukových kurzů,

26 testování a hodnocení studentů, nastavení přístupových práv, komunikační nástroje diskusní fóra, chaty, podporu e-learningových standardů SCORM, AICC, IMS apod., úložiště výukového obsahu (prezentace, videa, dokumenty, PDF, ). Přednosti e-learningové výuky: dostupnost studijních materiálů žáci preferují tablet nebo chytrý telefon, individuální tempo studia, ověřování znalostí pomocí testů s automatickým vyhodnocením a okamžitou zpětnou vazbou pro žáky, podpora prezenční výuky, tzv. blended e-learning". Propojení dvou forem výuky je efektivní a zajímavé. Učitel uloží předem nastudovat teorii online a v prezenční výuce se věnuje pouze praxi. Po výuce snadno získá zpětnou vazbu, může zadávat úkoly, testy, dotazníky vše online, učitel má kompletní přehled o aktivitě žáků; škola může sledovat průběh vzdělávání. Hodnocení KA V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: kurzy zkvalitnily přípravu žáků ke studiu na vysokých školách, každý tematický celek obsahuje stručné shrnutí teorie k dané problematice a je doplněn sadou řešených a neřešených příkladů, v kurzech jednoduše sdílíme informace o měření, pokusech a úkolech, pomocí nové funkce databáze Import ze ZIP souboru můžeme snadno ukládat fotografie a videa z experimentů, učitelé kurzy se zájmem tvoří a žáci je s mobilní technikou rádi využívají.

27 .. Práce s technickými informacemi Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem aktivity je proškolení pedagogických pracovníků (ředitelů, výchovných poradců a učitelů základních škol) k využívání výstupů grantového projektu partnera - Studijní a informační centrum Dačice a E-learning. Konkrétně seznámení s technickou literaturou a jejím využití ve školní výuce a reálné praxi Školení v NTK Praha osob Školení v SIC SŠTO Dačice (realizováno x) osob Dne.. navštívili pedagogičtí pracovníci ZŠ zapojených do projektu nejmodernější knihovnické pracoviště v ČR Národní technickou knihovnu v Praze. Součástí návštěvy byla jednak exkurze, jednak seminář vedený odbornými lektory NTK, zaměřený především na problematiku školních knihoven a studijních informačních center (základní informace o systému knihoven poskytujících veřejné a knihovnické služby v ČR, o podpoře školních knihoven a center Centrem pro školní knihovny a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, problematika digitalizace knihovního fondu a využití centrálních portálů knihoven). Další blok semináře v NTK byl věnován mj. rešeršním strategiím a základním technikám vyhledávání informací v digitálním prostoru, problematice citování informačních zdrojů, možnostem využití rešeršních a referenčních služeb NTK, orientaci na webu NTK a vyhledávání informací v oborové bráně TECH. Materiály vytvořené lektory NTK byly s jejich souhlasem vystaveny na webových stránkách projektu a jsou volně k dispozici všem pedagogům zapojených škol. Na projektový web školy byly vyvěšeny také materiály, se kterými se výchovní poradci a lektoři volnočasových aktivit zapojených ZŠ seznámili během dvou seminářů, konaných ve Studijním a informačním centru SŠTO v Dačicích dne.. a... Materiály vytvořil garant SIC Mgr. Jana Burdová. Obsahují několik prezentací a ukázky pracovních listů, které mohou jako podněty pro vlastní pedagogickou činnost využívat učitelé ve výuce s cílem rozvíjet informační a čtenářskou gramotnost žáků na technicky zaměřených textech. Všechny materiály byly vytvořeny tak, aby inspirovaly k inovativním přístupům při školní práci s textem a zohledňovaly cíl projektu, kterým je motivovat žáky k zájmu o techniku. Vystavením materiálů na projektovém webu byl vytvořen také prostor pro další diskusi a volné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Program prvního semináře dne.. byl rozdělen do tematických bloků. První blok byl věnován problematice prohlubování informační gramotnosti na SŠTO a tvořily jej části: krátká prezentace (asi slidů) zaměřena na sdílení zkušeností s praktickým uplatňováním informační výchovy ve vyučování (cílové výstupy, přehled používaných informačních databází, informační výchova v ŠVP SŠTO, požadavky na tvorbu školního odborného textu apod.), praktická ukázka práce s pracovním listem Řetězový most ve Stádlci unikátní technická památka ( úloh, ukázky konstrukce úloh a jejich řešení). Druhý blok byl zaměřen na problematiku rozvíjení čtenářské gramotnosti na SŠTO, tvořily jej opět části:

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice Obsah Obsah 1 1. Identifikace

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V KLATOVECH, NÁBŘ.KPT.NÁLEPKY 362, KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Elektrotechnika-Automatizační

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více