Evaluační zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva projektu"

Transkript

1 Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská (PO)

2 Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita..... Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu..... Volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání žáků SŠTO Dačice..... Tvorba elektronických výukových textů a pomůcek..... Práce s technickými informacemi.... Klíčová aktivita Vzájemná spolupráce SŠTO Dačice a základních škol Spolupráce se zaměstnavatelem na podpoře technického vzdělávání Stáže pedagogických pracovníků základních škol v SŠTO Dačice.... Klíčová aktivita.... Klíčová aktivita... Hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů... Statistika počtu uchazečů o přijetí ke studiu v letech... 9 Závěrečné shrnutí...

3 Popis projektu Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji Registrační číslo: CZ../../. Příjemce: Jihočeský kraj Realizace projektu: Hlavní cíl projektu: systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje. Specifické cíle projektu: zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen, nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi, efektivní využívání modernizovaných výukových prostor při práci s žáky, využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky, zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory, a žáci 9 základních škol přímo zapojených do vybraných klíčových aktivit. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa. Počáteční vzdělávání, oblast podpory.. Zvyšování kvality ve vzdělávání (Výzva č. - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory.; IPo = individuální projekty ostatní). Zpráva byla vypracována Ing. Pavlem Kopačkou za období od září do dubna.

4 Klíčové aktivity hodnocení realizace Následující kapitola obsahuje popis klíčových aktivit, jejich vyhodnocení dle dotazníkových šetření a grafické znázornění.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity: Cílené investice středních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy Stručný popis KA Cílem této aktivity byl nákup potřebného technického vybavení, jež je nutné pro realizaci vzdělávacích aktivit výše uvedeného projektu. Projekt plánoval nákup strojů, zařízení, software a provedení příslušných školení: CAD software + školení CAD, D modelování, CNC stroj + školení k obsluze CNC stroje, strojírenské měřicí přístroje (D měřicí přístroj, tvrdoměr, drsnoměr, dílenský mikroskop) + školení k obsluze měřících přístrojů, výukový systém pro měření veličin + školení využití výukového systému pro měření veličin. První tři části projektu měly sloužit a v současnosti již slouží výuce žáků technických oborů SŠTO Dačice. Poslední část projektu je určena k podpoře spolupráce se zúčastněnými základními školami. Na těchto měřicích přístrojích je založena převážná část práce spolupracujících škol. Systém je určen k podpoře technického vzdělávání a obsahuje přístroje a pomůcky pro fyzikální, elektrotechnická a environmentální měření. Vzhledem k velkému rozsahu vybraných komponent muselo být vypsáno výběrové řízení na dodávku výše uvedených zařízení. VŘ nebylo možno dělit, bylo nutno vysoutěžit celý objem zakázky najednou. Bohužel se nepodařilo vysoutěžit vše v jednom VŘ v důsledku nedostatků na straně zájemců o dodávky předmětu výběrového řízení. Buď bylo zájemců málo, jako v případě CAD software, nebo měli zájemci nedostatky v dokumentaci. Nakonec byla zařízení a software vysoutěžena jednotlivě v opakovaných výběrových řízeních. VŘ (rok / půl roku po zahájení projektu) podařilo se zajistit výukový systém pro měření veličin + školení využití výukového systému pro měření veličin. To bylo rozhodující pro rozjezd celého projektu z hlediska odborných kroužků pro základní školy. VŘ (rok ) byl zakoupen CNC stroj + školení k obsluze CNC stroje.

5 VŘ (rok ) se pořídily strojírenské měřicí přístroje (D měřicí přístroj, tvrdoměr, drsnoměr, dílenský mikroskop) + školení k obsluze měřících přístrojů. VŘ (rok ) proběhlo školení CAD, D modelování, samotný software nebyl již potřeba, protože mezitím byl firmou Autodesk uvolněn ke školnímu použití zdarma. Všechny nakoupené komponenty byly okamžitě uvedeny do užívání dle potřeb projektu, aby byly splněny všechny cíle projektu. Využití v povinné výuce CNC středisko: MS OV - hodin/týden MS OV odučeno hodin MS OV odučeno hodin OK OV odučeno hodin MS OV - hodin/týden OK OV - demonstrace za pololetí = hodiny/týden Měřící technika: MS Kontrola a měření hodiny/týden OK OV demonstrace za pololetí = hodina/týden MS Kontrola a měření odučeno 9 hodin OK OV odučeno hodin Výukový systém pro měření veličin: EL ELE EL ELE odučeno hodin V rámci první části této aktivity došlo k pořízení jednoho školního CNC soustruhu (EMCO Cocept Turn ). Před pořízením stroje byla dílna CNC vybavena dvěma CNC obráběcími stroji (Soustruh EMCO Turn a Frézka EMCO Mill ). Oba stroje umožňují výuku seřízení stroje, nástrojů, tvorbu programů a jejich ověřování, základy dílenského programování. Pořízením dalšího stroje, soustruhu EMCO Concept Turn, se posílila výuka soustružení (seřízení stroje, nástrojů, tvorba programů a jejich ověřování, základy dílenského programování jako u soustruhu EMCO Turn ).

6 Hlavním přínosem pořízeného stroje je možnost programování poháněných nástrojů, stroj umožňuje i víceprocesní obrábění. Stroj je využíván při výuce odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač od třetího ročníku, jeho použití umožňuje škole lépe plnit cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu. Druhá část aktivity byla zaměřena na dovybavení měřících zařízení pro technická měření. Byl pořízen dílenský mikroskop, přístroj na měření drsnosti povrchu, tvrdoměr a D měřicí přístroj. Tím byl položen solidní základ pro vybavení nově zbudovaného měrového střediska, které při výuce odborných předmětů strojírenského zaměření citelně chybělo. Využití pořízené techniky je rozsáhlé, umožňuje nám mnohem lépe plnit požadavky v oblasti měření stanovené rámcovými vzdělávacími plány a rozpracované školními vzdělávacími plány čtyřletého maturitního oboru Mechanik seřizovač a tříletého učebního oboru Obráběč kovů. Zařízení jsou využívána při výuce předmětu Kontrola a měření ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Mechanik seřizovač, od druhého do čtvrtého ročníku výuky odborného výcviku a výuky předmětu Technologie a výrobní stroje téhož oboru. Při výuce v oboru Obráběč kovů pak po celou dobu studia především v předmětu Technologie a částečně také v odborném výcviku. Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivity používali? 9 9 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy 9 pouze vyučující převážně vyučující převážně žáci pouze žáci Hodnocení KA V rámci hodnocení bylo dospěno k následujícím závěrům: výukový systém pro měření veličin slouží k přiblížení technických a fyzikálních veličin žákům základních škol, výukový systém povzbuzuje a rozvíjí zájem o technické vzdělávání, ostatní stroje a přístroje (CNC stroj, strojírenské měřicí přístroje, CAD software) pomáhají studentům a žákům SŠTO Dačice proniknout hlouběji do předmětu jejich studia, protože se jedná o modernější a sofistikovanější zařízení než ta, která měli doposud k dispozici,práce s ostatními stroji a přístroji podporuje teoretickou výuku praktickými ukázkami měření na solidní úrovni,rozšiřuje počet praktických měření prováděných žáky s vyhodnocením výsledků s využitím IT techniky a tím lépe plníme cíle stanovené RVP a ŠVP oborů,systém a postup měření rozměrů, drsnosti povrchu,

7 tvrdosti a zkoumání struktury materiálu se přiblížil systémům používaným v měrových střediscích špičkových strojírenských firem, absolvent školy se snadněji přizpůsobí v budoucím zaměstnání požadavkům na kvalitu,úzká návaznost mezi výrobou naprogramované součásti na CNC soustruhu nebo frézce a jejím podrobném proměření kvalitní měřicí technikou v měrovém středisku.. Klíčová aktivita Název klíčové aktivity souhrnné: Neinvestiční podpora středních a základních škol v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KLÍČOVÝCH AKTIVIT.. Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu Stručný popis KA a kolikrát se uskutečnila Cílem této aktivity bylo naučit pedagogické pracovníky pracovat s novými nakoupenými přístroji. Jejich ovládaní je velice složité a vyžaduje vysoce kvalifikovanou obsluhu. Školení k obsluze CNC stroje. Školení programování pro systém SINUMERIK osoby Školení EMCO CAMPUS osoby Školení obsluha a údržba stroje osoby Školení k obsluze měřících přístrojů (D měřicí stroj, tvrdoměr, dílenský mikroskop, drsnoměr). Školení obsluha a programování měřicího přístroje DeMeet Dotek, obsluha ostatních měřících přístrojů osoby Školení údržba dodaných zařízení osoba Obecná metrologická měření osoby Školení k využití výukového systému pro měření veličin. PASCO všeobecná školení osob PASCO měření environmentálních veličin osob PASCO měření elektrotechnických veličin osob PASCO měření fyzikálních veličin osob Školení CAD, D modelování.

8 AutoCAD základní kurz osoby AutoCAD pro pokročilé a D modelování osoba Obecná metrologická měření- osoby Jak často jste využíval toto vybavení? Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy pouze vyučující převážně vyučující převážně žáci pouze žáci Hodnocení KA V rámci hodnocení bylo dospěno k následujícím závěrům: všechna školení proběhla na profesionální úrovni a přesně dle požadavků VŘ a jednotlivých zadání a potřeb, bez těchto školení by se nemohly aktivity projektu uskutečňovat, všechna školení měla jednoznačný osobní přínos pro cílovou skupinu, školení měla zásadní vliv na další používání pomůcek v rámci udržitelnosti projektu, v procesu vzdělávání a rozvoje technického vzdělávání na ZŠ, největším problémem byla časová náročnost, kterou se podařilo velice dobře skloubit s běžným provozem škol. KA byla také ovlivněna zdlouhavým a náročným procesem VŘ a jejich realizací, školení systému Pasco mělo velký význam pro lektory ZŠ, protože některé ZŠ v průběhu projektu využívají nebo plánují pořízení tohoto systému, školení se stalo dějištěm budoucích dobrých odborných vztahů mezi jednotlivými lektory a daly základ budoucí výměně zkušeností mezi jednotlivými ZŠ a SŠ... Volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání žáků SŠTO Dačice Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem aktivity byly exkurze navazující na volnočasové aktivity žáků SŠTO Dačice, konkrétně oboru Mechanik seřizovač. Exkurze do významných strojírenských podniků a institucí přibližují žákům možnosti budoucího uplatnění. PBS Velká Bíteš, Technického muzeum Brno absolvovalo žáků

9 Centropen Dačice absolvovalo žáků. ročník MSV v Brně absolvovalo žáků Jihlavan Jihlava absolvovalo žáků Exkurze SŠTO Dačice Byly uskutečněny čtyři odborné exkurze: PBS Velká Bíteš, Technického muzeum Brno, Centropen Dačice,. ročník MSV v Brně, Jihlavan Jihlava. Exkurze se dělily do dvou skupin: návštěva, prohlídka a seznámení se s vybavením moderních výrobních podniků, výstavy a veletrhy. Do první skupiny patřily: PBS Velká Bíteš - strojírenský podnik konstruující a vyrábějící komponenty pro letecký průmysl. Studenti si mohli prohlédnout výrobu lopatek na obráběcích centrech, zkušebnu leteckých motorů a slévárnu. Ve slévárně se prakticky seznámili s moderní metodou výroby odlitků pomocí takzvaných vytavitelných modelů, Centropen Dačice - průmyslový podnik konstruující a vyrábějící psací potřeby. Studenti si mohli prohlédnout tyto provozy: Lisování, Výroba inkoustů, Potisk, Hroty, Tampony, Montáž, Balení, Jihlavan Jihlava - strojírenský podnik, který je tradičním dodavatelem hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letectví, mobilní techniku, zdravotní aplikace a všeobecné použití. Studenti byli seznámeni s vazbami mezi konstrukcí a technologií a následnou kontrolou kvality výrobků. Ve druhé skupině to byly: Technické muzeum Brno - veřejně přístupné expozice historické techniky a v době exkurze pořádaná interaktivní výstava Vynálezy a vynálezci,. ročník MSV v Brně - strojírenský veletrh hostil aktuálně i Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a tvářecích strojů IMT, Veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. 9

10 Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 9 trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

11 Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: přínosné byly samozřejmě oba typy exkurzí, využití moderních technologií v praxi má motivační charakter zejména proto, že jsou to technologie, které vyučujeme na naší škole právě pro obor Mechanik seřizovač, ve vybraných podnicích se studenti mohli přesvědčit, že není jen velkosériová výroba, ale také výroba velice specializovaná s proměnlivým výrobním programem, která vyžaduje zároveň specializované odborníky, žáci byli motivováni k úspěšnému ukončení studia s perspektivou zajímavé práce, protože podle vyjádření mnohých představitelů uvedených podniků je zájem o odborníky, druhá skupina exkurzí seznámila studenty s bohatou historií vývoje techniky při návštěvě Technického muzea, na Mezinárodním strojírenském veletrhu se seznámili s nejmodernějšími trendy, na MSVZ mohli studenti vidět, že v případě úspěšného zakončení studia mohou být účastni převodu nejmodernějších technologií do praktického užívání. Volnočasové aktivity SŠTO kroužky Cílem kroužků je naučit žáky pracovat se specializovaným software a odborně je připravit na studium na vysoké škole technického směru. Součástí kroužků budou i odborné exkurze mimo SŠTO Dačice. A. Kurz CAD a D modelování Kurz CAD a D modelování (školní rok /) podpořeno žáků Kurz CAD a D modelování (školní rok /) podpořeno 9 žáků Náplň a popis Cílem kurzu bylo seznámit se s dostupnými nástroji pro konstruování a design a jejich efektní využití. Důraz byl kladen na praktické výsledky práce v oblasti D modelování a vytváření technické dokumentace. Žáci by měli získat přehled o možnostech, které konstruktérovi poskytuje výpočetní technika, software a související infrastruktura - internet.

12 Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne ano ne nevím

13 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,, trochu vůbec ne ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi 9 chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,,, nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne

14 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,, trochu ne vůbec ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi 9 chlapec dívka Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: využitím tabletů a chytrých telefonů kdekoli, lekce v e-learningu umožnily studium s CAD zvýšil kompetence v oblasti techniky a počítačů, D modelování zlepšilo prostorovou představivost žáků a kreativní přístup k vlastní práci, CAD zvýšil konkurenceschopnost žáků na pracovním trhu B. Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru (školní rok /) podpořeno žáků

15 Odborná příprava žáků na studium na vysoké škole technického směru (školní rok /) - podpořeno žáků Matematika Náplň a popis Cílem bylo prohloubení znalostí matematiky v oblastech, které nejsou součástí osnov technických oborů, a procvičení znalostí důležitých oblastí matematiky v návaznosti na aplikace ve strojírenství. Kurz významně zvýšil šance žáků uspět ve studiu na VŠ. Bylo probráno celkem tematických celků, které budou žáci potřebovat a prohlubovat při studiu na VOŠ nebo VŠ. Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily

16 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,, trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

17 Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,,,, trochu vůbec ne ne,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

18 Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: téměř všichni žáci dobře chápali a porozuměli prvním třem tématům grafy, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami byly pro žáky zajímavé i podnětné, rovnice vyšších řádů byly také zajímavé a vcelku srozumitelné, binomická věta byla zpočátku trochu obtížnější. Komplexní čísla znamenala něco nového, překvapivého, i když některé části, např. binomická rovnice, byly obtížnější, témata o limitě funkce, derivaci či integrálu byly pro některé žáky těžké a hůře pochopitelné, všechna témata žáky obohatila o nové postupy, nové metody řešení, či jiné možnosti, témata prohloubila logické myšlení, schopnost vybrat správný postup řešení, ovlivnila představivost žáků a zlepšila jejich matematické schopnosti a dovednosti, aktivita zvýšila pravděpodobnost vstupu na vyšší typy technických škol a udržení se na nich. Fyzika a mechanika Náplň a popis Cílem bylo prohloubení znalostí fyziky a mechaniky v oblastech, které nejsou součástí osnov technických oborů, a procvičení znalostí důležitých v oblasti aplikované matematiky v návaznosti na aplikace ve strojírenství. Kurz významně zvýšil šance žáků uspět ve studiu na VŠ. Hned zpočátku byla aktivita postavena na dobrovolnosti a ochotě žáků aktivně a samostatně rozvíjet svoje fyzikální a technické myšlení. Do tematických celků učebního plánu projektu byla soustředěna teoretická tematika odvozená z požadavků jednotlivých vysokých škol technického typu na znalosti fyziky. Volba výuky systémem experimentu se postupem času stala nedílnou, převládající a oblíbenou částí celkových aktivit. Účinnou podporou pro reálný pokus ve fyzice byl americký experimentální výukový systém Pasco, založený na moderní a sofistikované bázi. Systém Pasco se stal pro řadu žáků přitažlivým, fascinujícím a silným dobrodružstvím. Stal se motivujícím nástrojem pro experimentální a systematickou výzkumnou práci v oblasti fyzikálních jevů a poznávání fyzikálních zákonitostí.

19 FYZIKA Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím 9

20 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,, trochu ne vůbec ne,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi,,,,, chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,,, nevím zcela ne ne, určitě ano ano ne určitě ne

21 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu ne vůbec ne,,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka

22 MECHANIKA Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,,,,,,,, velký zájem mírný zájem mírný nezájem úplný nezájem,, určitě ano ano ne určitě ne Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily?,,,,, bavily bavily nebavily vůbec nebavily Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity?,,,,, nevím zcela ne ne,,, ano ne nevím

23 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu vůbec ne ne,,,,, určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost?,,,, nevím zcela ne ne určitě ano ano ne určitě ne

24 O přírodovědná a/nebo technická témata se Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole?,,,, trochu vůbec ne ne určitě ano ano nevím ne vůbec ne Jsi chlapec dívka Přínos a hodnocení V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: v průběhu práce v lektorovaném kontaktním kurzu s podporou e-learningu, moderního a progresivního výukového a experimentálního systému Pasco, byla shromážděna a prodiskutována řada témat z oblasti fyzikální teorie, kinematiky a dynamiky pevných těles, jakož i vlastností plynů a kapalin, elektrických a magnetických jevů, účast žáků, chuť pracovat a experimentovat byla na vysoké úrovni, žáci ocenili vstřícný postup ze strany lektora a školy a celkově ze strany EU, hlavně poskytnutí pomoci, která jim byla tímto způsobem nabídnuta v oblasti jejich přípravy na budoucí studium, aktivita naplnila z převážné části své cíle ve směru motivovat, podpořit snahu žáků více se fyzikálně technicky vzdělávat, objevovat nové možnosti v experimentální práci, ukázala moderní nové a progresivní směry fyzikálního experimentování,

25 aktivita ukázala, že se tyto experimentální přístupy stanou základem v regulérní pravidelné výuce předmětů přírodovědného charakteru či v předmětech technického zaměření napříč vyučovanými obory ve škole... Tvorba elektronických výukových textů a pomůcek Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem bylo již existující systém e-lerningu ve škole dále přiblížit všem účastníkům projektu, ukázat jim a naučit je pracovat s tímto na středních školách ne zcela běžných systémem. E-learning je definován jako využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Lze jej chápat jako výuku s využitím výpočetní techniky a internetu k tvorbě kurzů, distribuci studijního obsahu, řízení výuky a k interní komunikaci ve škole. Bylo zpracováno výukových e-learningových kurzů, proběhla výuka v rámci vytvořených kurzů a bylo provedeno školení práce v e-learningovém prostředí. Vytvořené kurzy CNC a CAD Kontrola a měření Pracovní kurz výukového systému pro měření veličin Příprava žáků SŠTO Dačice na studium na vysoké škole technického směru Práce s technickou literaturou a metodické informace k podpoře technického vzdělávání Vytvoření výukového a učebního materiálu pro nové technologie CNC oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů Výukový a motivační materiál pro žáky základních škol vytvořena elektronická učebnice Činnost a obsluha e-learningového portálu Školení obsluha e-learningového portálu 9 osob Pro efektivní elektronické vzdělávání používáme tzv. Learning Management System (software pro řízení výuky). Tento systém zajišťuje tvorbu kurzů, řízení průběhu kurzů a související administrativu. V prostředí LMS je vytvořen e-learningový portál, kde se může nacházet libovolné množství kurzů. Celosvětově známý systém je LMS Moodle. Výhodou je jeho finanční dostupnost (jedná se o open source licence zdarma) a funkčnost v libovolném zařízení s internetovým prohlížečem (počítač, tablet, chytrý telefon). Používáme tyto funkce LMS Moodle: evidence a správa uživatelů, katalog a správa výukových kurzů,

26 testování a hodnocení studentů, nastavení přístupových práv, komunikační nástroje diskusní fóra, chaty, podporu e-learningových standardů SCORM, AICC, IMS apod., úložiště výukového obsahu (prezentace, videa, dokumenty, PDF, ). Přednosti e-learningové výuky: dostupnost studijních materiálů žáci preferují tablet nebo chytrý telefon, individuální tempo studia, ověřování znalostí pomocí testů s automatickým vyhodnocením a okamžitou zpětnou vazbou pro žáky, podpora prezenční výuky, tzv. blended e-learning". Propojení dvou forem výuky je efektivní a zajímavé. Učitel uloží předem nastudovat teorii online a v prezenční výuce se věnuje pouze praxi. Po výuce snadno získá zpětnou vazbu, může zadávat úkoly, testy, dotazníky vše online, učitel má kompletní přehled o aktivitě žáků; škola může sledovat průběh vzdělávání. Hodnocení KA V rámci hodnocení jsme dospěli k následujícím závěrům: kurzy zkvalitnily přípravu žáků ke studiu na vysokých školách, každý tematický celek obsahuje stručné shrnutí teorie k dané problematice a je doplněn sadou řešených a neřešených příkladů, v kurzech jednoduše sdílíme informace o měření, pokusech a úkolech, pomocí nové funkce databáze Import ze ZIP souboru můžeme snadno ukládat fotografie a videa z experimentů, učitelé kurzy se zájmem tvoří a žáci je s mobilní technikou rádi využívají.

27 .. Práce s technickými informacemi Stručný popis jednotlivých KA a kolikrát se uskutečnila Cílem aktivity je proškolení pedagogických pracovníků (ředitelů, výchovných poradců a učitelů základních škol) k využívání výstupů grantového projektu partnera - Studijní a informační centrum Dačice a E-learning. Konkrétně seznámení s technickou literaturou a jejím využití ve školní výuce a reálné praxi Školení v NTK Praha osob Školení v SIC SŠTO Dačice (realizováno x) osob Dne.. navštívili pedagogičtí pracovníci ZŠ zapojených do projektu nejmodernější knihovnické pracoviště v ČR Národní technickou knihovnu v Praze. Součástí návštěvy byla jednak exkurze, jednak seminář vedený odbornými lektory NTK, zaměřený především na problematiku školních knihoven a studijních informačních center (základní informace o systému knihoven poskytujících veřejné a knihovnické služby v ČR, o podpoře školních knihoven a center Centrem pro školní knihovny a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, problematika digitalizace knihovního fondu a využití centrálních portálů knihoven). Další blok semináře v NTK byl věnován mj. rešeršním strategiím a základním technikám vyhledávání informací v digitálním prostoru, problematice citování informačních zdrojů, možnostem využití rešeršních a referenčních služeb NTK, orientaci na webu NTK a vyhledávání informací v oborové bráně TECH. Materiály vytvořené lektory NTK byly s jejich souhlasem vystaveny na webových stránkách projektu a jsou volně k dispozici všem pedagogům zapojených škol. Na projektový web školy byly vyvěšeny také materiály, se kterými se výchovní poradci a lektoři volnočasových aktivit zapojených ZŠ seznámili během dvou seminářů, konaných ve Studijním a informačním centru SŠTO v Dačicích dne.. a... Materiály vytvořil garant SIC Mgr. Jana Burdová. Obsahují několik prezentací a ukázky pracovních listů, které mohou jako podněty pro vlastní pedagogickou činnost využívat učitelé ve výuce s cílem rozvíjet informační a čtenářskou gramotnost žáků na technicky zaměřených textech. Všechny materiály byly vytvořeny tak, aby inspirovaly k inovativním přístupům při školní práci s textem a zohledňovaly cíl projektu, kterým je motivovat žáky k zájmu o techniku. Vystavením materiálů na projektovém webu byl vytvořen také prostor pro další diskusi a volné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Program prvního semináře dne.. byl rozdělen do tematických bloků. První blok byl věnován problematice prohlubování informační gramotnosti na SŠTO a tvořily jej části: krátká prezentace (asi slidů) zaměřena na sdílení zkušeností s praktickým uplatňováním informační výchovy ve vyučování (cílové výstupy, přehled používaných informačních databází, informační výchova v ŠVP SŠTO, požadavky na tvorbu školního odborného textu apod.), praktická ukázka práce s pracovním listem Řetězový most ve Stádlci unikátní technická památka ( úloh, ukázky konstrukce úloh a jejich řešení). Druhý blok byl zaměřen na problematiku rozvíjení čtenářské gramotnosti na SŠTO, tvořily jej opět části:

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? BUDEME HLEDAT BUDOUCÍ VĚDCE UŢ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE? Miloš Hernych Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec milos.hernych@tul.cz www.starttech.cz INFORMACE O PROJEKTU Prioritní osa: Oblast

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov

Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Projekt URAN podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov Závěrečná konference projektu, 23. června 2014 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Mgr. Pavel Janus Celková

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Název projektu UČITELÉ ONLINE Příjemce Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Datum zahájení realizace 14. 10. 2014 Datum ukončení

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 7 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MOŽNOSTI KNIHOVEN V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Radka Koscelníková, Státní technická knihovna v Praze Schopnost vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informační zdroje je klíčovou dovedností soudobého

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více