UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Hudebně-pedagogické texty na stránkách Dalibora Bc. Ondřej Petřík Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. OLOMOUC

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Hudebně-pedagogické texty na stránkách Dalibora vypracoval sám. Všechny prameny a zdroje, které jsem pouţil k sepsání této práce, byly důsledně citovány a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. V Olomouci 7. prosince Ondřej Petřík 2

3 Velmi rád bych poděkoval paní Mgr. Gabriele Coufalové, Ph.D., za velmi vstřícný a obětavý přístup, za její ochotnou spolupráci při vedení této diplomové práce a za mnoho výborných odborných rad. 3

4 Obsah Úvod Stručný přehled dějin českých zemí (s přihlédnutím ke kulturnímu vývoji) Časopisy Hudební časopisy Obecné informace Dějiny hudebních časopisů Časopis Dalibor O časopisu Redaktoři časopisu Dalibor Hudebně-pedagogické texty v časopisu Dalibor Rozdělení hudebně-pedagogických zpráv do skupin a jejich analýza Hudebně-didaktické zprávy Hodnocení učebnic Koncerty hudebně-pedagogických institucí...48 Závěr...63 Seznam pouţitých pramenů a literatury...66 Přílohy

5 Úvod Tématem mé diplomové práce jsou Hudebně-pedagogické texty na stránkách časopisu Dalibor. Jejím hlavním cílem je analýza těchto textů, jejich komparace, zhodnocení z hlediska tematického a obsahového, vyhodnocení počtu zpráv všech zvolených kategorií (tj. hudebnědidaktické texty, recenze učebnic a koncerty hudebně-pedagogických institucí). Dále se hodlám zabývat dobou vzniku hodnocených textů, důvody jejich vzniku, posléze přistoupím ke srovnání se současnou hudební pedagogikou. Dalším aspektem, který bude vyhodnocen, bude zastoupení jednotlivých autorů textů. Zvolenými metodami práce bude v první fázi studium kompletních ročníků časopisu Dalibor, vytipování hudebně-pedagogických textů, rozčlenění těchto textů do kategorií hudebně-didaktické zprávy, učebnice a koncerty hudebně-pedagogických institucí. Dále bude zpracováno hodnocení těchto textů, bude vypracován seznam redaktorů, zpracovány jejich medailony a vyhodnoceno jejich působení a vliv na úroveň časopisu. Přestoţe časopis Dalibor patří ke stěţejním hudebním periodikům minulosti, jeho obsah z hlediska hudebně-pedagogického nebyl dosud systematicky prozkoumán a zhodnocen. K podobnému tématu v současné době pravděpodobně směřuje jedna kvalifikační práce o časopisu Dalibor vedená prof. Ottlovou. Práci jsem nalezl v informačním systému Univerzity Karlovy v Praze, jedná se ovšem o práci doposud nedokončenou. Účelem výběru tématu této mé práce bylo zpracovat rozbor hudebně-pedagogických textů publikovaných v minulosti v renomovaném hudebním periodiku a porovnat je se současnými hudebně-pedagogickými názory. V práci nejdříve stručně zpracovávám historii českých zemí s přihlédnutím ke kulturnímu vývoji, následně historii vydávání časopisů všeobecně a vydávání odborných hudebních časopisů v českých zemích do 20. století. Poté se jiţ zaměřuji na časopis Dalibor. Tento časopis, který uváděl ve svém podtitulu zaměření časopis pro všechny obory umění hudebního vycházel v období let Pro účely této práce byly zpracovány pouze ročníky časopisu, který vycházel ve zmiňovaném období. Je však třeba podotknout, ţe pokus o vydávání časopisu stejného jména byl opakovaně učiněn jiţ dříve, a to jednak v letech a 1869 a dále pak v letech Tehdejším redaktorům se však nepodařilo vydávání časopisu dlouhodobě garantovat. Teprve redakční rada, jeţ časopis obnovila v roce 1879 a k níţ se velmi brzy přidruţil nakladatel František Augustin Urbánek, byla v tomto 5

6 snaţení úspěšná. V časopisu publikovali významní hudební odborníci své doby, ale také dobrovolní dopisovatelé ze všech regionů země. Tematický záběr byl velmi široký, časopis obsahoval články historické, uměnovědné, teoretické, hudebně-pedagogické, přinášel zprávy z hudebních scén (zpočátku především z Národního divadla), zprávy o koncertech, zprávy o hudebním ţivotě v regionech. Informoval o hudební literatuře, o výsledcích bádání českých hudebních teoretiků atd. V další části práce jsem excerpoval hudebně-pedagogické texty zabývající se učebnicemi, didaktikou hudební výchovy a koncerty hudebně-pedagogických institucí, které byly zveřejněny v časopise Dalibor, a analyzuji je. Časopisy Dalibor jsou dostupné v odborných knihovnách. Přístup k většině ročníků jsem získal v Ústřední knihovně Univerzity Palackého v Olomouci, pro některé však bylo nutné navštívit Moravskou zemskou knihovnu v Brně, kde jsou uchovávány kompletní ročníky. Další oporou při práci na této diplomové práci byl Slovník české hudební kultury, Československý hudební slovník osob a institucí, Hudební periodika v Čechách a na Moravě , Hudební věstník, Hudební věda, Česká společnost , Dějiny českých zemí, Dějiny českých zemí, díl druhý, od poloviny 18. století do vzniku České republiky a Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 Hudba. S opatřováním literatury potřebné ke zpracování kvalifikační práce nebyly výrazné problémy. Nepodařilo se mi dopátrat Slezský sborník a Katalog periodických novin, tím ale diplomová práce není nijak ovlivněná. Téměř všechno je k dispozici v Knihovně Univerzity Palackého, pouze Československý hudební slovník osob a institucí bylo nutno získat ve Vědecké knihovně Olomouc, neboť exemplář v informačním centru Univerzity Palackého nebyl kompletní. Údaje obsaţené v chybějícím textu byly pouţity například pro vypracování medailonu jednoho z redaktorů. Samotné časopisy byly z větší části k dispozici v knihovně informačního centra Univerzity Palackého v Olomouci, některé ročníky pak bylo potřeba excerpovat na pracovišti Moravské Zemské knihovny v Brně. Ţádný jiný problém jsem při vypracovávání diplomové práce nezaznamenal. 6

7 1. Stručný přehled dějin českých zemí (s přihlédnutím ke kulturnímu vývoji) V této pasáţi uvádím stručné dějiny pro dokreslení společenských a politických poměrů v našich zemích v době vydávání časopisu Dalibor a nějakou dobu po ukončení jeho vydávání. Do divadelních, tělovýchovných, muzejních a ostatních spolků včetně kulturních přibývalo mnoho nových lidí. Nově vznikly některé politické strany. Česká sociální demokracie, která vznikla v roce 1896 na základě moţnosti volební účasti pro velkou část obyvatelstva, začala nabývat politického vlivu a byla posilou pro profesní odborové organizace. Počátkem nového století probíhaly usilovné boje za všeobecné volební právo, jehoţ bylo pro muţe dosaţeno v roce Nic nenasvědčovalo tomu, ţe se blíţí světový válečný konflikt, který tragicky poznamená ţivoty všech lidí v Evropě, Americe i Asii. V období první světové války bojovalo Rakousko-Uhersko postupně s deseti státy. 1 Následky první světové války se negativně projevily v politickém, hospodářském, kulturním, a tedy i hudebním ţivota. Česká hudba v době války neměla moţnost pokračovat v bohatých a dávno navázaných kontaktech se zahraničím a ţivot (nejen hudební) se musel měnit vlivem tlaku Němců. Například hudební instituce jako Národní divadlo, Česká filharmonie, Česká akademie věd a umění, praţská konzervatoř a Umělecká beseda byly nuceny se vzdát svých buditelských činností. V letech se vyskytlo naštěstí několik výjimek: například se podařilo O. Ostrčilovi nastudovat Prodanou nevěstu a Fidlovačku ve Vinohradském divadle, Zdeněk Nejedlý uspořádal národem vítanou a oslavovanou smetanovskou výstavu. 2 Poválečné období zpočátku přineslo značné problémy v konstituování nových zákonů. Mezi zastánci různých názorových proudů docházelo ke střetnutím a mnohdy osobní polemiky bránily rychlému racionálnímu zvládnutí poválečných problémů. Projevovalo se to ve všech oblastech politického i společenského ţivota, výjimkou tedy nemohlo být ani prostředí hudební. Z některých hudebních institucí byli odvoláni jejich předváleční šéfové, někteří tvůrci byli obviňováni z kolaborace, jejich další působení v hudebním ţivotě tím bylo někdy krátkodobě, někdy však dlouhodobě ovlivněno. Nové ministerstvo školství a národní 1 Urban, O.: Česká společnost Praha: Svoboda, 1982, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str

8 osvěty a jeho nově konstituované orgány mnohdy vyvíjely kontraproduktivní aktivitu a trvalo delší dobu, neţ se situace v kultuře stabilizovala. 3 Mladá Československá republika uvedla v ţivot řadu důleţitých změn v kulturním ţivotě. Došlo k zestátnění řady velkých kulturních institucí, například Národní divadlo a praţská konzervatoř, dále byla významně omezena moţnost soukromého podnikání v rámci České filharmonie a operních divadel ve většině měst republiky. Ministerstvo školství a národní osvěty řídilo kulturu centrálně a vyuţívalo sluţeb poradních orgánů v případě, ţe hodlalo učinit závaţné rozhodnutí či zpracovat zásadní plány. Také v sociální oblasti se pro umělce hodně změnilo k lepšímu. Pro hudební organizace charakteru druţstev či společností nastala moţnost získat zemské, státní a městské dotace, umělci v zaměstnaneckém poměru získali hlubší sociální jistoty, rozšířily se moţnosti stipendií, podpor, odměn a dotací. 4 Vzniklo Ochranné sdruţení autorské. 5 Pokud jde o hudební spolky a organizace, začaly se zakládat jednak tradiční hudební instituce. Novým jevem bylo zaloţení spolků soustředících se na soudobou hudbu. Spolek pro moderní hudbu začal fungovat v roce 1920, o dva roky později potom Klub moravských skladatelů v Brně a o další dva roky později Přítomnost, sdruţení pro soudobou hudbu. Hned poté, co skončila první světová válka, byla v Praze zaloţena pobočka vídeňského Verein für Privat-Aufführungen. Tento spolek byl svou podstatou nadnárodní. Tyto všechny hudební společnosti měly podíl na vzniku českého odboru Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, jejíţ zaloţení se datuje k roku Poslední organizace určená soudobé hudbě zaloţená ve třicátých letech byl Mánes, náleţící k praţskému Spolku výtvarných umělců. Mezi další orgány, které vznikly po skončení války a byly na poli soudobé hudby významné, patřil Hudební archív Zemského muzea moravského v Brně, Muzeum Bedřicha Smetany, Mozartova obec v ČSR, Státní ústav pro lidovou píseň v ČSR a Česká hudební společnost. 6 Velmi specifický přínos pro kulturní ţivot mělo zaloţení československého rozhlasu, jehoţ redakce postupně vznikaly ve větších českých a slovenských městech. 7 Po první světové válce se ve svobodném Československu velmi rozvinula nakladatelská a vydavatelská činnost. Významnými vydavatelstvími byly zejména Hudební 3 Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str

9 matice Umělecké besedy, praţské Urbánkovo nakladatelství a nakladatelství Oldřicha Pazdírka v Brně. Hudební matice se stala velkým podnikem, který cíleně rozšiřoval českou moderní hudbu. 8 Obecně lze konstatovat, ţe v meziválečném období se v Československé republice kultura rozvíjela v závislosti na politických a společenských poměrech. Zpočátku byl její rozvoj ovlivněn rozjitřenou poválečnou situací, poté se poměry stabilizovaly. Dalším ovlivňujícím faktorem se ovšem bohuţel stala velká ekonomická krize počátku třicátých let. A samozřejmě na konci třicátých let byl ţivot v republice, a tedy i kultura jako celek ovlivněn politickou situací v Evropě a ve světě. Výsledkem Mnichovské dohody bylo, ţe se Československo v září 1938 vzdalo sudetského území, v březnu 1939 pak došlo k odtrţení Slovenska a k okupaci českých zemí německými vojsky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V podmínkách protektorátního ţivota došlo k výrazným a podstatným změnám v kulturním ţivotě. Okupační úřady se zpočátku snaţily vyvolat dojem, ţe na okupovaném území jsou nadále zachovány veškeré původní kulturní a společenské vymoţenosti, tj. i hudební produkce a hudební kultura. Přesto však jiţ od počátku války docházelo k častým zásahům cenzury. Umělci se tedy zaměřili na tvorbu a produkci, kterou více či méně jinotajně přispívali k posilování národního uvědomění. Vzrostl především zájem o českou klasickou hudbu a o českou lidovou píseň. Tento trend byl okupačními úřady po jistou dobu podporován významně se zvýšila například vydavatelská produkce těchto ţánrů. Řada českých umělců musela řešit existenční otázky, neboť byli nuceni přesídlit z oblasti Sudet a z odtrţeného Slovenska. Důleţitější však bylo, ţe jistý počet umělců se nějakou formou zapojil do odboje, čímţ riskovali nejen svobodu, ale často také holý ţivot. Jiní byli pronásledováni z rasových důvodů, další pak proto, ţe svou tvorbou otevřeně dali najevo svůj protinacistický postoj. K největším represáliím docházelo od druhé poloviny válečných let, v době heydrichiády a v době, kdy nacistická vojska zakusila první poráţky. Tragickým důsledkem válečných let byla smrt mnoha představitelů české kultury a přerušení kontinuity kulturního vývoje. 9 Poté, co v roce 1945 skončila druhá světová válka, došlo k opětovnému obnovení československého státu. Uţ k němu ale nenáleţela Podkarpatská Rus, poněvadţ se přidruţila k Sovětské Ukrajině. Nová vláda, ustanovená 4. dubna v Košicích, se později přemístila do 8 Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str

10 Prahy. Druhá světová válka ovšem způsobila oslabení samostatnosti republiky. Ta začala být závislá na Sovětském svazu. Zmenšil se rozsah působnosti jiných politických stran, neţ byla Komunistická strana Československa. Události postupně vyvrcholily v roce 1948, kdy se vlády v zemi chopila právě tato strana a postupně realizovala řadu reforem, jejichţ účelem bylo zavést státní monopol ve všech oblastech průmyslu, zemědělství, školství, vědy a samozřejmě i kultury. Další významnou změnou bylo téměř stoprocentní odstranění soukromého vlastnictví v oblasti výroby. V plné míře začali komunisté ovlivňovat stát v roce 1950 a Československo se připojilo k zemím socialistického bloku. Ministerstvo vnitra vydalo v roce 1950 zprávu, ve které zveřejnilo, kolik se u nás vyskytovalo po válce náboţenských hnutí. Bylo to 12 církví, přibliţně 30 náboţenských společností a více neţ 1400 náboţenských spolků. Po roce 1945 působila na českém a slovenském území jednak církev římskokatolická, která i nadále byla nejvlivnější. V roce 1950 bylo zjištěno přibliţně obyvatel hlásících se k této církvi. Dále bylo protestantských křesťanů a členů československé církve. I po 2. světové válce byla římskokatolická církev po sociální a kulturní stránce významná. Po roce 1945 bylo vyhlášeno vládou, ţe kaţdý občan má právo na svobodu náboţenského vyznání. Ovšem lidovědemokratický systém začal provádět reformy, které zasahovaly jednak do církevních struktur, dále pak do majetku, systému církevních škol atd. 10 Československo bylo členským státem Varšavské smlouvy, čímţ byla jednoznačně určena jeho vojenská a politická závislost na socialistickém bloku. Bylo také členem Rady pro vzájemnou hospodářskou pomoc a to se samozřejmě projevilo v ekonomické a hospodářské oblasti. Občané, a tedy i umělci měli v podstatě tři moţnosti, jak na vzniklou situaci reagovat. Značný počet obyvatel v podstatě nastolené změny poţadoval a vítal. Nové společenské podmínky jim daly moţnost uplatnění. Pro účely uplatnění sovětského vlivu na politiku komunistického reţimu, který začal fungovat v Československu, vznikaly různé instituce. V roce 1949 byla zaloţená Rada vzájemné hospodářské pomoci. Ta řídila činnost československého hospodářství včetně jeho vývoje, a to na základě potřeb velmocenské politiky Sovětského svazu. Svůj vliv dále uplatňoval sovětský velvyslanec, generální štáb sovětské armády, sovětští poradci, důleţité také byly přímé politické kontakty mezi KSČ a vedením sovětské komunistické strany. 11 Vznikly nové umělecké vysoké školy, byly zestátněny kulturní instituce, umělci se zapojili do budování nového státu a tvořili v intencích 10 Pánek, J., Tůma, O. a kol.: Dějiny českých zemí. Praha, Karolinum, 2008, str Harna, J., Fišer, R.: Dějiny českých zemí, díl druhý, od poloviny 18. století do vzniku České republiky. Praha: Fortuna, 1998, str

11 státní kulturní politiky, jeţ podporovala soudobou tvorbu. Nadále byla velmi akcentována česká klasika a česká lidová píseň. Kulturní politika byla silně ovlivňována a navazovala na kulturní politiku Sovětského svazu. 12 Řada československých občanů ovšem v této situaci emigrovala do zahraničí, neboť tito lidé chtěli ţít a pracovat ve svobodných podmínkách. Jiní své nesouhlasné postoje dali nejrůznějšími formami najevo, čímţ si přivodili různé represe. Mnoho těchto lidí bylo v této době, zejména v prvních deseti letech po válce internováno, zavíráno do vězení a dokonce i odvlečeno do pracovních táborů. Tímto způsobem přišla česká a slovenská kultura o řadu významných osobností. 12 Bek, J. a kol: Československá vlastivěda, díl 9 Umění, svazek 3 hudba. Praha: Horizont, 1971, str

12 2. Časopisy Pojem časopis je pouţíván pro všeobecné označení speciálního periodického tisku. Kdyţ bychom se pokusili definovat slovo časopis v uţším slova smyslu, šlo by o tiskovinu nějakého konkretizovaného (byť i různě širokého) obsahového zaměření, která je vydávána v pravidelných lhůtách, tj. periodicky, nejméně však dvakrát do roka. 13 Periodické tiskoviny, které vycházejí v kratších časových intervalech a zabývají se aktuálním zpravodajstvím, jsou označovány jako noviny, nikoliv jako časopisy. Noviny existují nejčastěji jako deníky či týdeníky. Časopisy pak vycházejí v různém časovém rozmezí, tedy např. jedenkrát týdně či za 14 dní nebo pouze jednou za měsíc. Právě časopisy a noviny se řadí do kategorie periodického tisku, a proto je pro ně téţ moţno pouţívat název periodika. Pro takovou tiskovinu je tedy typické její zaměření dle obsahu a funkce, časové rozmezí vydávání, vazba na jistého vydavatele a redaktora, trvalý název a jiné náleţitosti. Úředně sluţební věstníky se za časopisy nepokládají, přestoţe také mohou vycházet periodicky. To ale neznamená, ţe některý časopis nemůţe mít název věstník. Dále k novinám a časopisům nepatří periodické tiskoviny vysloveně reklamního určení a jiná podobně účelová tisková média. 14 Odborné sborníky, ročenky, almanachy a jiné podobné publikace, které vycházejí po roce, se také neřadí k časopisům, a to i kdyţ vychází periodicky a mají své tematické zaměření. Některé sborníky, noviny a časopisy vycházejí z různých, více či méně závaţných podstatných důvodů nepravidelně. Tyto důvody mohou být organizační, ekonomické a jiné. Přesto ale zůstává zachována jejich typologická a funkční identita Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

13 3. Hudební časopisy 3.1 Obecné informace Veškeré časopisy, které se obsahem zaměřují na hudbu a hudební kulturu z různého úhlu pohledu, patří k hudebním časopisům. Mohou dávat čtenářům informace o staré i soudobé hudební tvorbě, provozování hudby, edici hudebních nosičů a notách, hudební kritice a popularizaci hudby atd. Hudební noviny, které jsou určené k zaznamenání aktuálního hudebního dění s krátkým časovým odstupem, se ani v minulosti, ani dnes nevyskytují často, zatímco periodicky vydávané hudební ročenky a hudební sborníky jsou k dispozici častěji. Hudební periodika mohou zdůrazňovat nebo hlavně obsahovat muzikologický výklad hudebních fenoménů. 16 Je-li tomu tak, jde o hudebněvědné časopisy, hudebněvědné sborníky aj. Hudební časopisy mohou také mít funkci reklamy a propagace. Pokud však se hudební tiskoviny, vycházející v pravidelných časových intervalech, orientují jen na reklamu nebo propagaci hudebních komodit, není moţno je zařadit k hudebnímu časopisectví. Toto pravidlo je vţdy přísně dodrţováno. V hudebních, ale i nehudebních časopisech, mohou být také obsaţeny notové přílohy. Na hudební tematiku mohou navazovat svou obsahovou částí i mimohudební časopisy zabývající se kulturou. Stejně tak tomu můţe být i u novin, zejména se v nich můţe vyskytnout hudební kritika. 17 Jak jiţ bylo řečeno, hlavní formy periodického tisku nesou název časopisy a noviny. Tyto názvy se svým významem vztahují k časové podmíněnosti a vázanosti daných periodik. Znamená to tedy následující: Všechny tisky daných kategorií se píší v určitém časovém rozmezí, ve kterém se také vydávají, poskytují lidem povědomí o nových událostech aj. 18 Název časopis byl převzat z německého Zeitschrift. Tento výraz byl pouţíván pro psaní letopisů a kronik v 17. století. Pro název periodického tisku se začal uplatňovat teprve koncem 18. století. Roku 1791 tak byl poprvé pojmenován titul hudebního periodika vycházejícího v Halle. V Německu slovo Zeitschrift mělo charakter analogie francouzského Journal. To slouţilo k označení časopisů, novin a deníků. V různých zemích se podle jazykových prostředí pouţívaly k názvům periodik například tyto pojmy: Acta, Archiv, Beiträge, annalecta, journal, revue, magazin, noviny, rozhledy, rassenga, gazzetta a další Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

14 Tyto pojmy se vyskytují ještě dnes. Téma časopisu je mnohdy v jeho titulu vystiţeno jasnějším popisem či jiným naznačením Dějiny hudebních časopisů Pro humanismus bylo typické psaní nových zpráv v tiscích a aktuálních písemnostech tehdejšího charakteru. Noviny a časopisy, které začaly vycházet periodicky, vznikly z letákových tiskovin. Časopisectví se bouřlivěji vyvíjelo od 60. a 70 let 17. století ve Francii, Anglii a v Německu. První časopisy z této doby se týkaly určených společností 21 nebo obecnějšího zaměření. V časopisech týkajících se obecnějšího zaměření se objevila někdy hudební tematika a mohly se tam i vyskytnout notové přílohy. Jako příklad uvádím Le Mercure Galant z roku 1672 a The Gentelman s Journal z roku Počátkem 18. století byly psány v Anglii morální časopisy. 23 Vycházely hlavně jako týdeníky a jeho iniciátory byly J. Addison, D. Defoe a R. Steele. Účel těchto časopisů byl vytvářet vkus a morálku formující se měšťanské společnosti v době osvícenství; hlavní důraz byl kladem na hudbu a hudební umění. První německý morální časopis vydal J. Mattheson pod názvem Der Vernünfftler. V průběhu 18. století bylo na našem území moţno zjistit hudební informace v denících, ale také v listech, které se zabývaly obecněji kulturou. Byly to tenkrát Praţské poštovní noviny, Prager Intelligenzblatt, a další. 24 První hudební zprávy té doby spadají do roku V našich zemích jiţ existovaly i výše zmíněné morální časopisy. První z nich byly listy Neue Litteratur a Die Unsichtbare. Počátkem 70. let 18. století se v nich začaly publikovat hudební stati. V 90. letech vycházel v Brně list Allgemeines europäisches Journal, který patřil také k těmto časopisům. V posledních desetiletích 18. století vycházely odborné sborníky a časopisy, jejichţ účelem bylo slouţit nástupu české vědy. 25 Zveřejňovaly tehdy mimo jiné hudební estetiku a hudební historii. Byly to Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte; Materialien zur alten und neuer 20 Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

15 Statistik von Böhmen a Neuere Abhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 26 V období od 20. do 50. let 19. století existovaly listy Česká včela, Krok, Čechoslav, Květy, Lumír a Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museum in Böhmen. V těch se hojně psalo o hudbě. Mezitím došlo k rozvoji speciálního hudebního časopisu. 27 Mezi nejstarší periodika hudebního zaměření je zařazena Critica musica od J. Matthesona. Je to vlastně úplně první časopis, který je svým obsahem zaměřený na jeden druh umění. Uplatňuje se v něm přímo vzor časopisů s morálním posláním v hudební oblasti a je zde soustavně kladen důraz na cyklické působení per intervalla 28 hudební kritika. Mattheson je také autorem listu Der musicalische Patriot, kterým na tento list navázal. Navázali na něj ale i jiní autoři, jako např. J. A. Scheibe listem Critischer Musicus, L. Ch. Mizler listem Musicalischer Staarstecher a F. W. Marpurg listy Der critische Musicus an der Spree a Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik. Ve 2. polovině 18. století vycházely v Anglii a Francii hudební časopisy v některých edičních řadách notového materiálu nechyběly textové přílohy. V českých zemích v závěru osvícenské doby byla v Praze J. F. Schönfeldem vydána ročenka Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag. Německé časopisy, které se jiţ výrazně specializovaly na hudbu a hudební tematiku, byly například: Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend, Musikalisch-kritische Bibliothek a lipský časopis Allgemeine musikalische Zeitung. V tomto lipském časopisu se také nacházely zprávy o české hudbě. 29 Některé listy měly za cíl podpořit nové tendence hudebního vývoje. Jako příklad je moţno zmínit Neue Zeitschrift für Musik, který byl zaloţen spolupracovníky R. Schumanna. Francouzský časopis orientovaný na moderní hudbu byl list La revue musicale, jeho vydavatelem byl F.-J. Fétis. Od 40. let 19. století nastává větší rozmach anglických tiskovin periodicky vycházejících. Od poloviny 19. století dochází na všech evropských kulturních územích k vydávání velké řady hudebních tisků. Ty jsou naprosto různé svou funkcí a svým obsahem. Řada z nich je vydávána hudebními společnostmi a institucemi, zájmovými 26 Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

16 skupinami atp. Periodika odborného muzikologického zaměření začala být vydávána především společnostmi hudebních vědců. 30 V 19. a 20. století se v Česku objevovaly zmínky o hudbě v novinách a také v časopisech vztahujících se ke kultuře a odborné vědě. Významné byly Národní listy, do kterých v letech přispíval známý český hudební skladatel B. Smetana, a Lidové noviny. Pro hudební kritiky a publicisty byly velkým přínosem německé praţské noviny Prager Zeitung, Bohemia, Prager Presse, Prager Tagblatt a Prager Abendblatt. Všem čtenářům byly k dispozici téţ divadelní časopisy pro informování o hudebně divadelním dění. Do této kategorie spadaly např. Divadelní listy. V jistých společenských časopisech a obrozeneckých kulturách se do časopisů přidávaly notové přílohy, aby česká veřejnost měla přehled o současném hudebním repertoáru. Vyskytovaly se ve čtvrtletníku Dobroslav, dále v Hyllosu, pedagogickém časopisu Přítel mládeţe, Čechoslavu a v zábavném a poučném listu Erinnerungen, jenţ byl vydáván jak v Praze, tak i ve Vídni. Notové přílohy měla i další periodika, jako např. Humoristické listy, Besídka mladých, Květy mládeţe, Betanie, Zlatá Praha, Národní osvobození a ţenský časopis Eva obsahovaly také notové přílohy. Do některých speciálních hudebních časopisů se také přikládaly notové přílohy. Kromě notových materiálů byl mezi veřejností zájem rovněţ o texty hudebních skladeb. 31 Tomuto zájmu se snaţil vyhovět J. K. Chmelenský, který v letech vydával zvláštní účelový almanach s názvem Kytka. 32 Jejím cílem bylo přinášet texty, které by bylo moţné zhudebnit. 33 F. Škroup a J. K. Chmelenský pokračovali ve snaze zpřístupnit čtenářům texty ke zhudebnění. Redigovali v letech v Praze Literární přílohu K věnci, která vycházela s písňovou sbírkou Věnec. Spolu s poezií určenou ke zhudebnění zde byly také studie a zprávy. Proto lze také říci, ţe se stala jedním z východisek českého hudebního časopisectví. 34 V českých zemích vycházely v 19. století různé typy hudebních časopisů. 35 Do první kategorie přísluší časopisy soustředící se na hudbu a celkovou hudební kulturu v její relativní celistvosti, třebaţe ovlivňované aktuálními dobovými podmínkami. První časopis s tímto 30 Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

17 charakterem byl list Caecilie s notovými přílohami. 36 Měl přinést poučení, ale i pobavení učitelům a varhaníkům. Slouţil také duchovním úřadům a zájemcům o hru na varhany. Vycházel v Praze v letech Od roku 1849 byl přejmenován na Cecilie. Tento časopis byl určen pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 38 Časopis Dalibor, vydávaný v letech a 1869, byl dle mínění Fukače a Vyslouţila vysoce odborný. Vyšel tehdy v 8 ročnících a v jeho notových přílohách bylo distribuováno přibliţně 60 skladeb. Redigoval ho E. A. Meliš. L. Procházka a V. J. Novotný zaloţili v letech časopis, který opět nesl jméno Dalibor, avšak nenavázali na směřování původního redaktora E. A. Meliše, nýbrţ pokusili se o ustavení posmetanovské publicistické platformy. 39 Zabýval se hudbou duchovního i světského rázu a zájmy pěveckých sdruţení v tehdejších českých a slovenských zemích. Současně plnil funkci orgánu Matice hudební 40 obsahoval mnoho hudebních příloh. 41 V nich byla zveřejňována operní díla soudobých hudebních skladatelů. 42 Od roku 1879 začal vycházet v Praze třetí časopis pojmenovaný Dalibor, o kterém se budu zmiňovat aţ později, neboť na něj je zaměřena tato diplomová práce. Dále vycházel v Praze časopis Slavoj, a to v období K jeho redaktorům patřili A. Pozděna, V. Kubelka a J. Ulm. Byl svým zaměřením orientován pouze na hudební problematiku. 43 List, v němţ se psalo o hudebním umění a o divadle, měl jméno Česká Thalia. Jeho vydávání se datuje do let , místem vydávání byla opět Praha. Redigoval jej J. M. Boleslavský. 44 Časopisem, který svými dvěma ročníky navázal na Českou Thalii, byl Besedník. 45 Věnoval se moţnostem společenské zábavy, zejména hudební a divadelní kultuře Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str

18 Praha zůstala místem redakce časopisů i v roce Tehdy došlo ke vzniku časopisu Hudební listy. Celkem vyšlo 6 ročníků, časopis vycházel pouze do roku Redaktoři do tohoto periodika zařazovali i notové přílohy, pomocí kterých prezentovali klavírní a písňovou hudební tvorbu. Jejich hlavním cílem bylo uspokojovat potřeby pěveckých seskupení a reflektovat vyvíjející se současnou hudbu v českých zemích. Odpovědnými redaktory byli F. Pivoda, J. R. Rozkošný a L. Procházka. Pro tento časopis byla zpočátku typická prowagnerovská orientace, ta však byla později změněna na výrazně protismetanovský postoj. V letech se o obnovení časopisu Hudební listy pokusil F. Pivoda, avšak tento pokus nebyl příliš úspěšný, časopis vycházel pouze jeden rok. 47 Z ostatních periodik soustředících se na hudbu a hudební kulturu jako celek, byly ještě významné např. Hudební květy, Jeviště, Literární a hudební zábavník, Smetana, Hudební revue, Listy Hudební Matice, Hudební rozhledy, které ve čtvrtém ročníku přestaly vycházet, 48 Tam tam, Pencův podřipský Odeon, Přehled rozhlasu, Hudební chvilka, Rytmus, Umělec, Koncertní ţivot, Opus musicum, Muzikus, Harmonie a další. 49 Druhá kategorie českých hudebních časopisů 19. století měla za úkol umoţnit odborné veřejnosti komunikaci o specifických odborných tématech. Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 50 byl Cecilie. Jeho vydávání bylo zásluhou praţské Obecné Jednoty Cyrilské 51, v roce 1879 došlo ke změně jména časopisu na Cyrill, později na Cyril. Nacházela se v něm hudební příloha, nejčastějším tématem byly dějiny hudby. Také časopis Praporec obsahoval cenné poznatky o duchovní hudbě. Jeho redigování měli na starosti M. Venhoda a A. O. Tichý. Existovala i periodika zabývající se konkrétními specializovanými výzkumnými hudebně historickými tématy. Příklady těchto tisků jsou Bertramka, Oběţník pro studium staré vokální hudby, Československá Beethoveniáda, Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, Chopiniana Bohemica, Zpravodaj Společnosti pro starou hudbu a Zprávy Společnosti Leoše Janáčka. 52 V Hradci Králové vycházel časopis Hudební nástroje. Fukač a Vyslouţil poznamenávají, ţe jeho odborná úroveň byla velmi vysoká. Postupem času začaly být vydávány listy sbírající hudebněvýchovné a hudebně-pedagogické poznatky. Bylo mezi nimi periodikum Hudba a škola, 47 Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fric, O.: O českou hudební vědu a hudební časopisectví, In: [Šmíd (ed.)]. Hudební věstník. Praha: Unie českých hudebníků z povolání 1939/5, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

19 Hudební výchova (v několika rozdílných variantách vydávaných v několika různých obdobích), Za hudební výchovu, Akcent, Estetická výchova (také několik stejnojmenných forem v různých obdobích). Jiné časopisy byly zaměřené na výchovu dětí a mládeţe, jako např. Hudební list pro mládeţ ku zábavě a poučení a Hudební besídka. Ze zbývajících časopisů určených odborné komunikaci jsou známy např. časopisy vycházející později ve 20. století Lidová tvořivost, Koncerty estrády, Akord, Gramofonový klub, Sovětská hudba, Jazz, Melodie, Taneční hudba a jazz a jiné. 53 Do třetí kategorie hudebních periodik lze řadit taková, která informovala o české i československé kultuře na mezinárodní úrovni. V první polovině 20. století byly vydávány například tituly Music News from Prague, Czechoslovak Music La musique tchécoslovaque Čechoslovackaja muzyka a Almanach musical pour la République Tchécoslovaque. 54 Do čtvrté kategorie lze zařadit periodika muzikologického charakteru. První z nich byl Hudební sborník 55, jehoţ redaktor byl Z. Nejedlý. Sborník vycházel v Praze v letech Sborník Musikologie, vydávaný V. Helfertem a jeho ţáky, vycházel během 2. světové války v nepravidelných časových intervalech. Od roku 1956 začala praţská Karlova univerzita vydávat muzikologický sborník Miscellanea musicologica. Jeho zaloţení přísluší M. Očadlíkovi a jeho nástupci se potom stali dalšími redaktory. (Sborník ovšem nevycházel periodicky.) Pro muzikologické účely vyšla dále tato periodika: Sborník Notitiae musicologicae, Sborník Janáčkovy akademie múzických umění, sborník Ţivá hudba, Hudební věda aj. 57 Pátá kategorie představovala tzv. stavovské časopisy a časopisy velkých hudebních organizací. 58 Tyto časopisy vycházely jiţ v 19. století a vůle k jejich vydávání v podstatě přetrvala po řadu let. Ve druhé polovině 20. století byly některé tyto časopisy vydávány jako závodní časopisy podniků, které byly nějakým způsobem spjaty například s výrobou hudebních nástrojů. Jednalo se například o následující tisky: Český citerista, Časopis českých citeristů, Tamburašský věstník, Hudební obzor, Věstník českých citeristů, Hudební věstník, 53 Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

20 Hudební zpravodaj, Signál, Harmonikář. 59 Časopis Český citerista vycházel v období Jeho odpovědní redaktoři byli A. Pelc, F, A. Urbánek, K. Cibula a J. Zafouk. Obsahoval notové přílohy. 60 Časopis českých citeristů byl redigován V. Formanem, J. F. Mádlem a K. Cibulou. Vycházel v časovém rozmezí Na redakci Tamburašského věstníku vydávaného se podíleli J. Šmídl, J. Novák a A. Hošek. Byl to List svazu tamburašských spolků československých. 62 Z jiných stavovských a hudebně-organizačních časopisů vznikly např. Časopis kapelníků zemí koruny české, Allgemeine Musiker-Zeitung, Hudební rozhledy, Kapelnické listy, Zájmy hudebníků, Věstník svazu dělnicko-pěveckých spolků v ČSR, příloha k časopisu Za hudební výchovu, Der Kino-Kapellmeister, Hudební ročenka, Zpravodaj Československé obce hudebnické, Kapelnické hlasy, Československý varhaník, Akordeon, Souzvuk aj. Jako příklad výše zmiňovaného typu tzv. závodního časopisu uvádím Hudební památník, Revue Ultraphonu, Amatovec, Oktáva. 63 Do šesté kategorie jsou řazeny hudební ročenky. Byly mezi nimi výroční zprávy, hlavně ty, jejichţ vydávání probíhalo soustavněji. K jejich editorům patřila praţská konzervatoř, spolek Harmonie v Trutnově, německá městská hudební škola ve Znojmě, Beseda brněnská, Hlahol v Praze, praţský studentský spolek Liedertafel, škola spolku Moravan v Kroměříţi, spolek Ţerotín v Olomouci, hudební škola Ţerotína v Olomouci, Sbor pro postavení Smetanova pomníku v Praze a mnohé jiné. 64 Do této kategorie spadají také tiskoviny hudebních organizací a orgánů, které usilovaly o vydávání vlastních periodik, slouţících k informaci a propagaci. Brněnský pěvecký spolek Markomannen vydával list Markomannen-Zeitung, praţský hudební spolek Christliche Akademie vydal list po sobě pojmenovaný, dále existoval Smetanův dům, Zprávy Foerstrovy společnosti, Věstník Společnosti Otakara Ostrčila apod. Hudební problematikou se také zabývala periodika divadel a programové časopisy a věstníky, jejichţ vydávání zajišťoval rozhlas. Příkladem divadelních tiskovin bylo Národní divadlo, časopis Přestávka (při opavském divadle) aj. U rozhlasových tisků měl podle názoru Fukače a Vyslouţila dobrou pozici Radiojournal, 59 Kotek, J.: České a slovenské časopisy věnované zábavné, taneční a jazzové hudbě a hospodářským, slovanským i sociálním otázkám jejich provozovatelů a zprostředkovatelů. In: [Jiránek (ed.)]. Hudební věda. Praha: Academia 1965/1, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Svobodová, M.: Hudební periodika v Čechách a na Moravě Olomouc: Státní Vědecká knihovna, 1971, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str Fukač, J., Vyslouţil, J.: Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997, str

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37

VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37 VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

ČŠBH Paříž. Zkušenosti z výuky českých reálií na 2. stupni ZŠ podle vzdělávacího programu ČŠBH

ČŠBH Paříž. Zkušenosti z výuky českých reálií na 2. stupni ZŠ podle vzdělávacího programu ČŠBH ČŠBH Paříž Zkušenosti z výuky českých reálií na 2. stupni ZŠ podle vzdělávacího programu ČŠBH 1 Organizace výuky reálií na 2.stupni DĚJEPIS navazuje na vlastivědu (učení ve spirále) a uplatňuje chronologický

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled. Historia Slavorum Occidentis 1(8),

Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled. Historia Slavorum Occidentis 1(8), Lenka Vlčková Kryčerová Sto ročníků časopisu Slovanský přehled Historia Slavorum Occidentis 1(8), 271-274 2015 SPRAWOZDANIA 271 Historia Slavorum Occidentis 2015, nr 1(8) ISSN 2084 1213 DOI: 10.15804/hso150117

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více