ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA"

Transkript

1

2 ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY... 5 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ... 6 MANAGEMENT ZMĚNY... 7 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA... 8 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ... 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÝ CONTROLLING MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETING (od 10/2013) MARKETINGOVÝ VÝZKUM PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKOVÁ EKONOMIKA PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÝ MANAGEMENT STRATEGICKÝ MARKETING TEORIE A PRAXE MANAGEMENTU... 24

3 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v aplikaci relevantní mikro a makroekonomické teorie. Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni vyvozovat závěry z chování subjektů z hlediska mikroekonomického i makroekonomického a vytvářet doporučení pro hospodářskou praxi. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy mikroekonomické analýzy, předpoklady a důsledky rozhodování ekonomických subjektů, možnostmi a omezeními při dosahování alokačně efektivního tržního výsledku. Předmět seznamuje se základními pojmy a principy makroekonomické analýzy s cílem zvládnutí pojmového aparátu a teoretickometodologických východisek pro identifikaci, analýzu, hodnocení a anticipaci klíčových charakteristik a determinant vývoje makroekonomického rámce rozhodování ekonomických subjektů, včetně základních alternativních přístupů k jejich interpretaci. Pavelka, T.: Mikroekonomie. Základní kurz. 2. aktualizované vydání. VŠEM, 2010 Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. VŠEM,

4 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka, Standardizované vzorce, termín zahájení do 04/2013, Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina (termín zahájení od 10/2013) Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 6 (termín zahájení do 04/2013)/ 8 (termín zahájení od 10/2013) Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 5 otázek, z toho 2 příklady (každá otázka i příklad po 20 bodech, termín zahájení do 04/2013) Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence při užití nástrojů finanční analýzy pro podporu řízení konkurenceschopnosti firmy. Získané kompetence: Po absolvování předmětu budou studenti schopni používat specifické nástroje a metody z oblasti finančního řízení podniku včetně řízení úvěrové a dividendové politiky podniku. Budou schopni optimalizovat kapitálovou strukturu firmy ve vazbě na ovlivňování výnosnosti kapitálu majitelů. Budou schopni sestavit finanční prognózy a plány a budou schopni posuzovat finanční zdraví podniku. Současně získají kompetence nezbytné k vyhodnocování ekonomické efektivnosti kapitálových investic a osvojí si principy jejich financování. Studenti budou rozumět zásadám řízení pracovního kapitálu. Budou umět spolupracovat s ostatními manažery a koordinovat, řídit a kontrolovat všechna podnikatelská rozhodnutí ve vazbě na růst hodnoty firmy. Studenti budou rozumět jak oceňování cenných papírů, tak i oceňování podniků. Součástí získaných kompetencí bude schopnost volit optimální financující mix pro daný typ a konkrétní situaci podniku. Cíle a obsah: Základním cílem řízení firem je u podnikatelských subjektů maximalizace hodnoty firmy. Předmět manažerské finance si klade za cíl naučit studenty používat specifické nástroje a metody v oblasti finančního řízení podniku. Jde především o finanční prognózování, plánování a analýzu, posuzování investic a rozhodování o jejich financování. Neoddělitelnou součástí je i řízení likvidity firmy a pracovního kapitálu. Pochopení úlohy finančního manažera (spolupráce s ostatními manažery, koordinace, řízení a kontrola finančních aspektů všech podnikatelských rozhodnutí ve vazbě na růst hodnoty firmy). JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. Praha: C. H. Beck,

5 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro realizaci firemních aktivit v rámci konkrétního prostředí a specifických vlivů hospodářské politiky. Získané kompetence: Absolvováním předmětu Hospodářská politika jsou studenti schopni aplikovat poznatky ekonomické teorie (makroekonomie a mikroekonomie) nejen v kontextu běžného hospodářského života ale i v historických souvislostech. Absolvent zná odpovědi na otázky typu: Proč se vláda rozhodují tak jak se rozhodují? Co jejich rozhodování ovlivňuje? Jak mohou subjekty hospodářství přizpůsobit vládním rozhodnutím?, a to vše na základě propojení poznatků různých proudů ekonomické teorie, politologie, sociologie a historie. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s nositeli, cíli a nástroji základních oblastí mikroekonomické a makroekonomické politiky a s problémy ekonomického a sociálního vývoje a způsoby jeho ovlivňování v průběhu transformace české ekonomiky. Toto znalostní vybavení umožňuje pochopení a správnou interpretaci hospodářsko a sociálně politických opatření a jejich důsledků pro ekonomické subjekty. Žák, Hospodářská politika, UT VŠEM

6 MANAGEMENT KVALITY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 25 otázek po 4 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro aplikaci kvalitativních změn na podnikové úrovni. Získané kompetence: Student se naučí chápat management kvality jako nedílnou součást řízení organizace (podobně jako finanční nebo personální management). Na základě znalostí získaných na kurzu bude student umět definovat firemní procesy a uplatnit v nich požadavky mezinárodních norem pro řízení kvality. Po absolvování kurzu bude student schopen aktivní účasti na zavádění systému řízení kvality, na jeho udržování a zlepšování. Bude mít dostatečné teoretické zázemí pro to, aby v organizaci zajistil aplikaci požadavků mezinárodních norem pro řízení jakosti. Ve firemních procesech bude umět uplatnit postupy zlepšování a tím podporovat organizaci v uspokojení přání a potřeb zákazníka. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy a postupy managementu kvality, postavením a úlohou managementu kvality v současných podmínkách jak podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy. Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějších legislativních předpisů, týkajících se jakosti a ochrany spotřebitele. SPEJCHALOVÁ, D. Management kvality. Praha: VŠEM,

7 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti manažerských funkcí při řízení změny ve vazbě na řízení lidských zdrojů. Výstupní znalosti: Studenti získávají přehled o pojetí a významu personální práce v organizaci, specifické znalosti z oblastí: Formování personálu organizace (Staffing), Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, Vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Získané kompetence: Student se naučí rozumět podstatě řízení lidských zdrojů a pochopí význam lidských zdrojů pro činnost ekonomických subjektů. Po absolvování předmětu porozumí významu personální politiky a personální strategie pro efektivní uplatňování principů řízení lidských zdrojů, naučí se základním principům a metodám personálního plánování a rozmísťování pracovníků v praxi. Student se bude umět orientovat v metodách získávání a výběru pracovníků. Naučí se jak vybrat optimální kombinaci metod získávání a výběru pracovníků pro efektivní vykonání těchto personálních činností, bude schopen využívat teoretických poznatků řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků v praxi. Student se naučí rozumět klíčovým poznatkům, které jsou důležité pro efektivní vzdělávání a rozvoj pracovníků. Cíle a obsah: Předmět seznamuje studenty se základy personální práce (personalistiky) v organizaci v pojetí její prozatím nejnovější koncepce označované jako řízení lidských zdrojů. Představuje personální práci jako ústřední manažerskou roli, zdůrazňuje strategický význam personální práce a seznamuje s účelem a obsahem klíčových personálních činností. TOMŠÍK, P. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: VŠEM,

8 MANAGEMENT ZMĚNY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek, termín zahájení do 04/2013), Projekt, prezentace projektu (termín zahájení od 10/2013) Počet kreditů: 5 (termín zahájení do 04/2013)/ 8 (termín zahájení od 10/2013) Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek po 5 bodech (termín zahájení do 04/2013) Vstupní požadavky: Znalosti předmětu Základy managementu. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro aplikaci kvalitativních změn na podnikové úrovni. Získané kompetence: Student zná základní typy změny a její teoretické předpoklady, typy a měření invencí a inovací. Student zná a umí rozlišit metaforický typy firemní struktury a dovede navrhnout na co se při změnách zaměřit. Student zná základní fáze řízení změny, ví, jak lidé změnu postupně prožívají. Zná také všechny hlavní kroky zavádění změny ve všech typech organizací, ví jak pracovat s rezistencí a vytvářet commitment. Student dovede rozlišit manažerský a lídrovský přístup při řešení změn. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s konceptem strategického managementu a jeho teoretických východisek. Vychází z hierarchické diferenciace základních úrovní strategie a vymezuje klíčové složky procesu strategického managementu. Zabývá se dále systematizací strategií a rozborem konkrétních typů strategického managementu. MACHAN, R. Management změny. Praha: VŠEM,

9 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Manažerský pohled na podnik jako celek. Porozumění základním podnikovým činnostem a jejich vzájemnému propojení. Schopnost porozumění základním analýzám, které jsou při řízení podniků používány. Získané kompetence: Student získá a rozvine schopnosti manažerského pohledu na podnik a naučí se hlavním typům ekonomických analýz, které podniková ekonomika ve své praxi využívá. Bude rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou efektivnost podniku a jeho procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, řízení nákupu (strategický a operativní), podnikový marketing a prodej a další. Student se bude umět orientovat v podnikové ekonomice ve vztahu k vnitřnímu i k vnějšímu okolí. Absolvování předmětu rozvine u studenta schopnost podnikohospodářského myšlení. Pochopení principů podnikové ekonomiky umožní studentům porozumět chování podniku v ekonomické rovině a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Poskytnout manažerský pohled na podnik jako celek a naučit základním typům ekonomických analýz, které jsou při řízení podniků používány. Předmět seznamuje s hlavními kategoriemi podnikové ekonomiky podnik, efektivnost podniku a procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, rozbory hospodaření, ekonomické aspekty řízení nákupu, prodeje a marketingu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

10 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 15 otázek, z toho 13 otázek po 5 bodech, 1 příklad po 10 bodech a 1 příklad po 25 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Studenti mají mít znalosti základů managementu, matematiky, statistiky, psychologie a sociologie. Výstupní znalosti: Studenti budou rozumět a správně používat odbornou terminologii z manažerského rozhodování, vyznají se v typologii rozhodovacích problémů a specifikách rozhodovacích podmínek, naučí se vhodně zvolit styl rozhodování, osvojí si široké portfolio v praxi účelných metod analýzy, řešení a vyhodnocování rozhodovacích problémů a s nimi spojených rizik, budou znát podstatu, výhody a nevýhody těchto metod, předpoklady a podmínky pro jejich implementaci, aplikační modifikace, budou umět interpretovat výsledky metod a dospět k lepším rozhodnutím. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student prokáže schopnost analyzovat rozhodovací situaci, umí určit efektivní styl rozhodování, umí aplikovat rozhodovací postupy a metody, dokáže navrhnout řešení rozhodovacích problémů a kriticky je vyhodnotit z multikriteriální pohledu, dovede používat nástroje dnes tak důležitého rizikového rozhodování, má kompetence k řešení manažerských rozhodovacích problémů. Cíle a obsah: Seznámit s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů, zvládnout základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, zvládnout postupy managementu rizika, získat poznatky o volbě vhodného stylu rozhodování, osvojit si získané teoretické poznatky při řešení rozhodovacích problémů z hospodářské praxe. HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: VŠEM,

11 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Počet kreditů: 6 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 otázek, z toho 3 příklady po 15 bodech, 4 příklady po 10 bodech a 3 testové otázky po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro využívání manažerského účetnictví jako nástroje řízení. Získané kompetence: Student při absolvování předmětu rozvine svoji orientaci ve složité klasifikaci nákladů, způsobu jejich vyjádření a oceňování. Student se naučí pracovat s kalkulacemi, alokací nákladů a systémem plánů a rozpočtů. Otevře se mu pohled do metod řízení režijních nákladů. Bude schopen využít účetnictví pro odpovědností řízení a rozhodovací úlohy k zásadním manažerským rozhodnutím. Znalosti získané v oblasti nových tendencí manažerského účetnictví uplatní ve své manažerské činnosti. Student celkovým absolvováním předmětu rozvine svoji schopnost samostatné manažerské práce, dokáže řešit vzniklé problémy a aplikovat stávající i nové poznatky do každodenní manažerské praxe. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s problematikou manažerského účetnictví, jeho pojetím a vazbou na řízení. Ve vztahu k rozhodování diskutuje oblast nákladů, výnosů a cen a zabývá se pojetím plánování a rozpočtování v podmínkách trhu. Podává přehled základních metod manažerského účetnictví a jejich praktických aplikací. KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press,

12 MANAŽERSKÝ CONTROLLING (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent rozšíří své kompetence pro výkon manažerských pozic, u nichž se předpokládá znalost ekonomických aspektů řízení a schopnost systémového přístupu při řízení podniku. Naučí se pracovat s kalkulacemi, alokací nákladů a systémem plánů a rozpočtů. Rozvine svoji orientaci ve složité klasifikaci nákladů a bude schopen aplikovat základní metody řízení režijních nákladů. Získané informace bude schopen využívat při řešení rozhodovacích úloh na podporu řízení a rozhodování. Cíle a obsah: Cílem předmětu je představit controlling jako nedílnou součást moderních systémů řízení, jehož klíčovou rolí je podpora managementu při plánovacích a rozhodovacích procesech. Studenti budou seznámeni s celkovou koncepcí, metodami a nástroji současného controllingu a rolí controllingu při integraci informací z podnikových informačních systémů. KOVAŘÍK, P. Manažerský controlling. Praha: VŠEM,

13 MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Znalost základních marketingových pojmů a principů na úrovni bakalářských kurzů marketingu. Výstupní znalosti: Kurz je zaměřen na vysvětlení principů účinného a efektivního fungování marketingu a marketingové komunikace v podmínkách vyspělých ekonomik pro dosažení konkurenceschopnosti a prosperity organizace. Získané kompetence: Student po absolvování předmětu získává schopnost a kompetenci důsledně, efektivně a účelně využívat marketingovou filosofii při produkci hodnot, jejich logistice, distribuci, prodeji a řízení. Je vybaven znalostmi a schopnostmi prakticky provádět projektování, plánování a procesní realizace základních marketingových aktivit s využitím marketingové filosofie, nástrojů a metodologie. Po zvládnutí předmětu včetně případových studií a příkladů je schopen řídit efektivní integrovanou marketingovou komunikaci organizace, plánovat ji, projektovat a realizovat to i v režimu nízkonákladovém s důrazem na reputaci, publicitu, reklamu, informační kampaně, obchodní a krizovou komunikaci. Má osvojenu také schopnost vyhledávání poznatků o moderních trendech v marketingu a marketingové komunikaci na internetu a v otevřených zdrojích informací. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s pojetím marketingu jako podnikatelské koncepce vycházející z interakce zákazníka a managementu firmy v kontextu vývoje a současného stavu. Objasňuje význam a postavení marketingu v podnikových strukturách, obsah a nástroje marketingu. Představuje pojmové a metodologické východisko navazujících aplikačně a úžeji zaměřených předmětů. Vysvětluje úlohu a začlenění marketingové komunikace v marketingovém mixu, objasňuje synergické působení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Blíže se zabývá charakteristikou fungování a rolí nástrojů komunikačního instrumentaria při tvorbě a podpoře značky. Podává přehled o úloze médií v marketingové komunikaci, hodnotí silné a slabé stránky různých typů médií. Uvádí základní pohled na legislativní a etická omezení v marketingové komunikaci. Koudelka, Vávra: Marketing Principy a nástroje, VŠEM, 2008 (pro část marketing) Marek, Čichovský, Friml, Stromko, Krejčí, Masová, mediální a marketingová komunikace, VŠEM 2011 (pro část marketingová komunikace) 12

14 MARKETING (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Základní znalosti z managementu a marketingu v návaznosti na znalosti základů ekonomie. Výstupní znalosti: Studenti znalostmi musí prokázat porozumění teoriím, konceptům a metodám marketingu, které odpovídají okruhu povolání v oboru práce product nebo brand manažera, pracovníka agentury pro marketingový výzkum nebo propagaci. Studenti se seznámí s internetovými zdroji a nástroji typu Google Analytics, Google Adwords, Open source software a jeho aplikace, které jsou příkladem plánu osobního, či partnerů a s vědeckou a předepsanou literaturou. Naprostým výstupním minimem je odvození a použití propagační zprávy. Pokročilí studenti dostanou příležitost k revizi chyb v použitých metodách, která povede ke změně osobních postojů a tím i zproduktivnění práce marketera. Získané kompetence: Student se naučí volit a aplikovat metody pozorování, plánování, marketingového mixu a vědecké metody jak v marketingovém managementu dodavatelské sféry, tak v trade marketingu malo- a velkoobchodu. Studenti se naučí odvozovat cílené segmenty s jim vyhovujícími vlastnostmi produktů. Studenti umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci práce nebo studia marketingu při řešení složitých a nepředvídatelných reakcí zákazníka profesionálním přístupem aplikují metody marketingového výzkumu, nástroje a podpůrné argumenty marketingu. Cíle a obsah: Cílem je získat schopnost samostatně studovat, objednávat a používat služby pro výkon funkce marketera. Předmět seznamuje studenty se základy marketing managementu a jeho uplatněním při řízení jak výkonu a výkonnosti organizace, tak i optimalizace vztahů k subjektům v řetězcích, sítích a prostředí. Student si vytvoří poznatkovou platformu pro pochopení předností marketingového managementu před ostatními formami řízení moderních organizací. Tato metodologie je koncepčně kombinuje vnímání potřeb, odvozování obratu v segmentech, upřesňování priorit mixu v marketingových programech s procesní aplikací vědeckých poznatků v rámci těchto marketingových strategií a taktik. Obsahem předmětu je: KOTTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 12. aktualizované vydání. Praha: Grada, TOMEK, J., VÁVROVÁ, V. Vize tržního úspěchu. 1. vydání. Praha: Professional Publishing,

15 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Absolvování předepsané výuky s pomocí prezentace uvedené na síti VŠEM, další aktuální odkazy na literaturu při výuce, znalost základních marketingových pojmů. Výstupní znalosti: Schopnost rozhodovat o zapojení a orientaci marketingového výzkumu pro řešení marketingových rozhodnutí; schopnost sestavit plán marketingového výzkumu včetně uplatnění náhodného výběru; schopnost zajistit vlastní sběr dat; zpracování dat; analýzy dat s pomocí dostupného software; interpretace získaných výzkumných výsledků a využití v marketingovém řízení. Získané kompetence: Student po absolvování předmět bude schopen používat metodologii marketingového výzkumu a průzkumu prozískávání, shromažďování, analyzování, zpracovávání a vyhodnocování dat a informací o vnějším makroprostředí, mikroprostředí a vnitřním prostředí organizace pro strategická rozhodování manažerů firem a marketingových manažerů. Získá tak jednu z rozhodujících znalostních, metodologických a uživatelských kompetencí, které jsou předpokladem pro správné, efektivní, ekonomicky podložené, účinné a účelné strategické manažerské a marketingové rozhodování v systému řízených změn (Changes management) a hodnotového managementu (Value management). Student na případových studiích a příkladech získá také praktické dovednosti a schopnosti řešit typologické úlohy marketingového výzkumu v projektovém, procesním a týmovém pojetí. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními fázemi marketingového výzkumu ve smyslu systematického získávání, záznamu a analýzy dat o problémech souvisejících s marketingem zboží a služeb. Specifikuje formy a předmět výzkumu trhu pro účely marketingového rozhodování a ústí do objasnění podstaty a významu marketingových informačních systémů. Čichovský, Marketingový výzkum, UT VŠEM

16 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Způsob ukončení (pomůcky): zkouška - písemný test (bez pomůcek) Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 25 testových otázek po 4 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: obecné znalosti o základních personálních činnostech, souvisejících s formováním a rozvojem pracovní síly Výstupní znalosti: studenti získávají specifické informace a praktické poznatky o způsobech řešení personálního a sociálního rozvoje pracovníků, zejména manažerů, o formách organizace práce a pracovních podmínkách, o vytváření zdravých pracovních vztahů v organizacích, znalosti základních Personálních informačních systémů Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu bude student/ka schopen orientovat ve vybraných personálních činnostech: Analýza a vytváření pracovních funkcí, Personální rozvoj pracovníků včetně řízení a plánování jejich kariéry, v otázkách organizace práce a formování pracovních podmínek, v řízení pracovních vztahů, rozvoje manažerů a vedení. Student bude umět uplatňovat různé metody analýzy pracovních míst, včetně konstrukce popisu pracovního místa (Job Description), osvojí si zásady efektivního řízení a plánování vlastní kariéry, personálního rozvoje a kariéry řízených pracovníků, na základě poznatků o metodách organizace práce bude umět efektivně využívat různé formy standardních i flexibilních pracovních režimů, osvojí si praktiky a specifika rozvoje manažerů, získá přehled o formách sebemotivace i způsobech motivování pracovníků ve vazbě na dosahování optimálního výkonu. Student bude umět využívat různých aspektů vyjednávání (individuální, kolektivní) k utváření zdravých zaměstnaneckých vztahů v podnicích, naučí se využívat poznatků Personálního informačního systému z potřebných oblastí personálních činností, bude umět uplatňovat zásady efektivního vedení lidí, použít v dané situaci optimální styl řízení vedení pracovníků. Cíle a obsah: Předmět rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů získané v předmětu Řízení lidských zdrojů o témata, jimiž se tento předmět nezabýval. Zaměřuje se na analýzu a vytváření pracovních funkcí (pracovních míst), personální a sociální rozvoj pracovníků, řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků, organizaci práce a pracovní podmínky, pracovní vztahy, rozvoj manažerů a vedení lidí a personální informační systém. Bucman, Němec, Šikýř, Personální management, VŠEM, Praha

17 PODNIKOVÁ EKONOMIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 6 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 6 otázek, z toho 4 příklady (3 po 21 bodech a 1 příklad po 20 bodech) a 2 otázky (za 8 a 9 bodů) Vstupní požadavky: Absolvování vstupního modulu. Výstupní znalosti: Manažerský pohled na podnik jako celek. Porozumění základním podnikovým činnostem a jejich vzájemnému propojení. Schopnost porozumění základním analýzám, které jsou při řízení podniků používány. Získané kompetence: Student získá a rozvine schopnosti manažerského pohledu na podnik a naučí se hlavním typům ekonomických analýz, které podniková ekonomika ve své praxi využívá. Bude rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou efektivnost podniku a jeho procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, řízení nákupu (strategický a operativní), podnikový marketing a prodej a další. Student se bude umět orientovat v podnikové ekonomice ve vztahu k vnitřnímu i k vnějšímu okolí. Absolvování předmětu rozvine u studenta schopnost podnikohospodářského myšlení. Pochopení principů podnikové ekonomiky umožní studentům porozumět chování podniku v ekonomické rovině a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Poskytnout manažerský pohled na podnik jako celek a naučit základním typům ekonomických analýz, které jsou při řízení podniků používány. Předmět seznamuje s hlavními kategoriemi podnikové ekonomiky podnik, efektivnost podniku a procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, rozbory hospodaření, ekonomické aspekty řízení nákupu, prodeje a marketingu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

18 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Obchodní zákoník). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Získání základních informací týkající se řízení dvou nejčastějších typů obchodních společností. Získané kompetence: Absolvování předmětu studentům umožní pochopit principy řízení a kontroly obou nejčastějších typů obchodních společností, a to společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Studenti tak budou schopni rozlišovat působnost jejich jednotlivých orgánů. Studenti dále získají přehled o jednotlivých způsobech vzniku a zániku funkce v orgánech společnosti a budou schopni aplikovat tyto znalosti v praxi. Klíčová pozornost je věnována oblasti povinností a odpovědnosti členů orgánů společnosti (funkcionářů). Znalosti z této oblasti studentům umožní, aby, pokud se ocitnou v postavení funkcionářů, byli schopni plnit své povinnosti a aby se vyhnuli hrozící odpovědnosti za porušení svých povinností. Cíle a obsah: Cílem předmětu je poskytnout základní informace týkající se řízení dvou nejčastějších typů obchodních společností, a to společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové, včetně stručné charakteristiky obou společností. Vzhledem k celkovému rozsahu problematiky bude pozornost věnována zejména působnosti statutárních orgánů obou společností, tj. jednatelů a představenstva, stejně jako právům, povinnostem a odpovědnosti jejich členů. Rada I., Dozorčí rada obchodních společností, Linde, Praha, 2008 ÚZ Obchodní zákoník Bartošíková M., Štenglová I., Společnost s ručením omezeným, C. H. Beck, Praha, 2006 Dědič J., Štenglová I., Čech P., Kříž R., Akciové společnosti, C. H. Beck, Praha,

19 PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 16 otázek, z toho 12 otázek po 5 bodech a 4 otázky po 10 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v specifických procesech na úrovni řízení výroby. Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen rozeznávat signály trhu a identifikovat faktory prosperity, rozlišovat strategické cíle vlastníků, managementu firmy a cíle zaměstnanců, provádět diagnostiku výkonnosti firmy pomocí metody Balanced Scorecard, pracovat v procesně řízené firmě, zvyšovat produktivitu práce prostřednictvím lidí, analyzovat výrobkové portfolio firmy a řídit vztahy se zákazníky na úrovni produkce. Cíle a obsah: Předmět seznamuje studenty s principy produkčního a operačního managementu v podniku se zaměřením na faktory prosperity, související strategické změny a úsilí o vyšší produktivitu. Upozorňuje na nedostatky současného managementu a možnosti následných změn v organizační architektuře podniku. Představuje postupy pro následné zvyšování produktivity, spolu s možnostmi a přímou aplikací těchto postupů v rámci podnikového managementu. SVOBODOVÁ, H. Produkční a operační management. Praha: VŠEM,

20 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, 196 distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Vstupní požadavky: Znalosti základů managementu. Výstupní znalosti: Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli znát metody a nástroje projektového managementu v oblastech řízení kvality, času, nákladů, lidských zdrojů, komunikace, kontroly a řízení změn a rizik. Studenti budou připraveni na osvojení si nástrojů projektového managementu v souladu s metodikou Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide a požadavky standardů IPMA (International Project Management Association). Získané výstupní znalosti jsou důsledně zaměřeny na systematický, metodický postup při zajišťování klíčových činností projektu. Pro pochopení budou jednotlivé techniky a metody prakticky použity při zpracování individuálního či týmového projektu studenty v rámci výuky předmětu. Získané kompetence: Po absolvování předmětu získají studenti odborné znalosti a základní zkušenosti v oblasti základních procesů projektového managementu, definování cílů, plánování projektových aktivit a zdrojů, znalosti a schopnosti realizace a ukončení projektu. Studenti budou ovládat základní nástroje, metody a techniky projektového managementu a osvojí si dovednost jejich praktické aplikace. Studenti získají rovněž adekvátní kompetence (soft skills) pro práci v projektovém týmu. Cíle a obsah: Cílem předmětu je studium a získání metodických znalostí a poznatků týkajících se procesů projektového managementu s důrazem na pochopení filozofie a praktické zvládnutí nástrojů a technik v rámci projektového týmu. V souladu s požadavky standardů PMI a IPMA budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů a vytvoření podmínek pro zlepšení zákaznické orientace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích pomocí projektového managementu, přičemž znalosti o projektovém managementu jsou základním předpokladem k aktivní účasti na projektech. Sekundárním cílem je podpořit motivaci k samostudiu a hlubšímu zájmu o aplikaci metod, které se implementují v současných projektech a jejichž používání je považováno za znak profesionality. PROSTĚJOVSKÁ, Z. A kol. Projektový management. Praha: VŠEM,

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Jaroslav Svoboda, Jiří Skalický Abstrakt: Příspěvek se týká nového studijního oboru Systémy projektového řízení na Fakultě ekonomické Západočeské

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Zakládání podniku. 3.ročník Vytvořeno Říjen 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída. Ing. Jana Josefíková Anotace

Zakládání podniku. 3.ročník Vytvořeno Říjen 2012 Autor materiálu. Ročník studia/třída. Ing. Jana Josefíková Anotace Zakládání podniku Zakládání podniku VY_32_INOVACE_06_02_01 Materiál slouží k podpoře výuky ekonomiky ve třetích ročnících oborů Elektronické počítačové systémy a Elektronické zpracování informací. Učební

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více