ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA"

Transkript

1

2 ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU MBA Obsah EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ... 2 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza).. 3 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA... 4 MANAGEMENT KVALITY... 5 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ... 6 MANAGEMENT ZMĚNY... 7 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA... 8 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ... 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÝ CONTROLLING MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETING (od 10/2013) MARKETINGOVÝ VÝZKUM PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKOVÁ EKONOMIKA PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÝ MANAGEMENT STRATEGICKÝ MARKETING TEORIE A PRAXE MANAGEMENTU... 24

3 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v aplikaci relevantní mikro a makroekonomické teorie. Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni vyvozovat závěry z chování subjektů z hlediska mikroekonomického i makroekonomického a vytvářet doporučení pro hospodářskou praxi. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy mikroekonomické analýzy, předpoklady a důsledky rozhodování ekonomických subjektů, možnostmi a omezeními při dosahování alokačně efektivního tržního výsledku. Předmět seznamuje se základními pojmy a principy makroekonomické analýzy s cílem zvládnutí pojmového aparátu a teoretickometodologických východisek pro identifikaci, analýzu, hodnocení a anticipaci klíčových charakteristik a determinant vývoje makroekonomického rámce rozhodování ekonomických subjektů, včetně základních alternativních přístupů k jejich interpretaci. Pavelka, T.: Mikroekonomie. Základní kurz. 2. aktualizované vydání. VŠEM, 2010 Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. VŠEM,

4 FINANČNÍ MANAGEMENT (původní název Finanční management a finanční analýza) Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka, Standardizované vzorce, termín zahájení do 04/2013, Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina (termín zahájení od 10/2013) Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 6 (termín zahájení do 04/2013)/ 8 (termín zahájení od 10/2013) Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 5 otázek, z toho 2 příklady (každá otázka i příklad po 20 bodech, termín zahájení do 04/2013) Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence při užití nástrojů finanční analýzy pro podporu řízení konkurenceschopnosti firmy. Získané kompetence: Po absolvování předmětu budou studenti schopni používat specifické nástroje a metody z oblasti finančního řízení podniku včetně řízení úvěrové a dividendové politiky podniku. Budou schopni optimalizovat kapitálovou strukturu firmy ve vazbě na ovlivňování výnosnosti kapitálu majitelů. Budou schopni sestavit finanční prognózy a plány a budou schopni posuzovat finanční zdraví podniku. Současně získají kompetence nezbytné k vyhodnocování ekonomické efektivnosti kapitálových investic a osvojí si principy jejich financování. Studenti budou rozumět zásadám řízení pracovního kapitálu. Budou umět spolupracovat s ostatními manažery a koordinovat, řídit a kontrolovat všechna podnikatelská rozhodnutí ve vazbě na růst hodnoty firmy. Studenti budou rozumět jak oceňování cenných papírů, tak i oceňování podniků. Součástí získaných kompetencí bude schopnost volit optimální financující mix pro daný typ a konkrétní situaci podniku. Cíle a obsah: Základním cílem řízení firem je u podnikatelských subjektů maximalizace hodnoty firmy. Předmět manažerské finance si klade za cíl naučit studenty používat specifické nástroje a metody v oblasti finančního řízení podniku. Jde především o finanční prognózování, plánování a analýzu, posuzování investic a rozhodování o jejich financování. Neoddělitelnou součástí je i řízení likvidity firmy a pracovního kapitálu. Pochopení úlohy finančního manažera (spolupráce s ostatními manažery, koordinace, řízení a kontrola finančních aspektů všech podnikatelských rozhodnutí ve vazbě na růst hodnoty firmy). JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční management. Praha: C. H. Beck,

5 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro realizaci firemních aktivit v rámci konkrétního prostředí a specifických vlivů hospodářské politiky. Získané kompetence: Absolvováním předmětu Hospodářská politika jsou studenti schopni aplikovat poznatky ekonomické teorie (makroekonomie a mikroekonomie) nejen v kontextu běžného hospodářského života ale i v historických souvislostech. Absolvent zná odpovědi na otázky typu: Proč se vláda rozhodují tak jak se rozhodují? Co jejich rozhodování ovlivňuje? Jak mohou subjekty hospodářství přizpůsobit vládním rozhodnutím?, a to vše na základě propojení poznatků různých proudů ekonomické teorie, politologie, sociologie a historie. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s nositeli, cíli a nástroji základních oblastí mikroekonomické a makroekonomické politiky a s problémy ekonomického a sociálního vývoje a způsoby jeho ovlivňování v průběhu transformace české ekonomiky. Toto znalostní vybavení umožňuje pochopení a správnou interpretaci hospodářsko a sociálně politických opatření a jejich důsledků pro ekonomické subjekty. Žák, Hospodářská politika, UT VŠEM

6 MANAGEMENT KVALITY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 25 otázek po 4 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro aplikaci kvalitativních změn na podnikové úrovni. Získané kompetence: Student se naučí chápat management kvality jako nedílnou součást řízení organizace (podobně jako finanční nebo personální management). Na základě znalostí získaných na kurzu bude student umět definovat firemní procesy a uplatnit v nich požadavky mezinárodních norem pro řízení kvality. Po absolvování kurzu bude student schopen aktivní účasti na zavádění systému řízení kvality, na jeho udržování a zlepšování. Bude mít dostatečné teoretické zázemí pro to, aby v organizaci zajistil aplikaci požadavků mezinárodních norem pro řízení jakosti. Ve firemních procesech bude umět uplatnit postupy zlepšování a tím podporovat organizaci v uspokojení přání a potřeb zákazníka. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy a postupy managementu kvality, postavením a úlohou managementu kvality v současných podmínkách jak podnikatelských subjektů, tak i neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy. Součástí výkladu je i přehled nejdůležitějších legislativních předpisů, týkajících se jakosti a ochrany spotřebitele. SPEJCHALOVÁ, D. Management kvality. Praha: VŠEM,

7 MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Vstupní požadavky: Základní znalosti z oblasti manažerských funkcí při řízení změny ve vazbě na řízení lidských zdrojů. Výstupní znalosti: Studenti získávají přehled o pojetí a významu personální práce v organizaci, specifické znalosti z oblastí: Formování personálu organizace (Staffing), Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, Vzdělávání a rozvoj pracovníků v praxi. Získané kompetence: Student se naučí rozumět podstatě řízení lidských zdrojů a pochopí význam lidských zdrojů pro činnost ekonomických subjektů. Po absolvování předmětu porozumí významu personální politiky a personální strategie pro efektivní uplatňování principů řízení lidských zdrojů, naučí se základním principům a metodám personálního plánování a rozmísťování pracovníků v praxi. Student se bude umět orientovat v metodách získávání a výběru pracovníků. Naučí se jak vybrat optimální kombinaci metod získávání a výběru pracovníků pro efektivní vykonání těchto personálních činností, bude schopen využívat teoretických poznatků řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků v praxi. Student se naučí rozumět klíčovým poznatkům, které jsou důležité pro efektivní vzdělávání a rozvoj pracovníků. Cíle a obsah: Předmět seznamuje studenty se základy personální práce (personalistiky) v organizaci v pojetí její prozatím nejnovější koncepce označované jako řízení lidských zdrojů. Představuje personální práci jako ústřední manažerskou roli, zdůrazňuje strategický význam personální práce a seznamuje s účelem a obsahem klíčových personálních činností. TOMŠÍK, P. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: VŠEM,

8 MANAGEMENT ZMĚNY Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek, termín zahájení do 04/2013), Projekt, prezentace projektu (termín zahájení od 10/2013) Počet kreditů: 5 (termín zahájení do 04/2013)/ 8 (termín zahájení od 10/2013) Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 otázek po 5 bodech (termín zahájení do 04/2013) Vstupní požadavky: Znalosti předmětu Základy managementu. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro aplikaci kvalitativních změn na podnikové úrovni. Získané kompetence: Student zná základní typy změny a její teoretické předpoklady, typy a měření invencí a inovací. Student zná a umí rozlišit metaforický typy firemní struktury a dovede navrhnout na co se při změnách zaměřit. Student zná základní fáze řízení změny, ví, jak lidé změnu postupně prožívají. Zná také všechny hlavní kroky zavádění změny ve všech typech organizací, ví jak pracovat s rezistencí a vytvářet commitment. Student dovede rozlišit manažerský a lídrovský přístup při řešení změn. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s konceptem strategického managementu a jeho teoretických východisek. Vychází z hierarchické diferenciace základních úrovní strategie a vymezuje klíčové složky procesu strategického managementu. Zabývá se dále systematizací strategií a rozborem konkrétních typů strategického managementu. MACHAN, R. Management změny. Praha: VŠEM,

9 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Manažerský pohled na podnik jako celek. Porozumění základním podnikovým činnostem a jejich vzájemnému propojení. Schopnost porozumění základním analýzám, které jsou při řízení podniků používány. Získané kompetence: Student získá a rozvine schopnosti manažerského pohledu na podnik a naučí se hlavním typům ekonomických analýz, které podniková ekonomika ve své praxi využívá. Bude rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou efektivnost podniku a jeho procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, řízení nákupu (strategický a operativní), podnikový marketing a prodej a další. Student se bude umět orientovat v podnikové ekonomice ve vztahu k vnitřnímu i k vnějšímu okolí. Absolvování předmětu rozvine u studenta schopnost podnikohospodářského myšlení. Pochopení principů podnikové ekonomiky umožní studentům porozumět chování podniku v ekonomické rovině a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Poskytnout manažerský pohled na podnik jako celek a naučit základním typům ekonomických analýz, které jsou při řízení podniků používány. Předmět seznamuje s hlavními kategoriemi podnikové ekonomiky podnik, efektivnost podniku a procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, rozbory hospodaření, ekonomické aspekty řízení nákupu, prodeje a marketingu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

10 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 15 otázek, z toho 13 otázek po 5 bodech, 1 příklad po 10 bodech a 1 příklad po 25 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Studenti mají mít znalosti základů managementu, matematiky, statistiky, psychologie a sociologie. Výstupní znalosti: Studenti budou rozumět a správně používat odbornou terminologii z manažerského rozhodování, vyznají se v typologii rozhodovacích problémů a specifikách rozhodovacích podmínek, naučí se vhodně zvolit styl rozhodování, osvojí si široké portfolio v praxi účelných metod analýzy, řešení a vyhodnocování rozhodovacích problémů a s nimi spojených rizik, budou znát podstatu, výhody a nevýhody těchto metod, předpoklady a podmínky pro jejich implementaci, aplikační modifikace, budou umět interpretovat výsledky metod a dospět k lepším rozhodnutím. Získané kompetence: Po absolvování předmětu student prokáže schopnost analyzovat rozhodovací situaci, umí určit efektivní styl rozhodování, umí aplikovat rozhodovací postupy a metody, dokáže navrhnout řešení rozhodovacích problémů a kriticky je vyhodnotit z multikriteriální pohledu, dovede používat nástroje dnes tak důležitého rizikového rozhodování, má kompetence k řešení manažerských rozhodovacích problémů. Cíle a obsah: Seznámit s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů, zvládnout základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, zvládnout postupy managementu rizika, získat poznatky o volbě vhodného stylu rozhodování, osvojit si získané teoretické poznatky při řešení rozhodovacích problémů z hospodářské praxe. HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: VŠEM,

11 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Standardizované vzorce, kalkulačka). Počet kreditů: 6 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 10 otázek, z toho 3 příklady po 15 bodech, 4 příklady po 10 bodech a 3 testové otázky po 5 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence pro využívání manažerského účetnictví jako nástroje řízení. Získané kompetence: Student při absolvování předmětu rozvine svoji orientaci ve složité klasifikaci nákladů, způsobu jejich vyjádření a oceňování. Student se naučí pracovat s kalkulacemi, alokací nákladů a systémem plánů a rozpočtů. Otevře se mu pohled do metod řízení režijních nákladů. Bude schopen využít účetnictví pro odpovědností řízení a rozhodovací úlohy k zásadním manažerským rozhodnutím. Znalosti získané v oblasti nových tendencí manažerského účetnictví uplatní ve své manažerské činnosti. Student celkovým absolvováním předmětu rozvine svoji schopnost samostatné manažerské práce, dokáže řešit vzniklé problémy a aplikovat stávající i nové poznatky do každodenní manažerské praxe. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s problematikou manažerského účetnictví, jeho pojetím a vazbou na řízení. Ve vztahu k rozhodování diskutuje oblast nákladů, výnosů a cen a zabývá se pojetím plánování a rozpočtování v podmínkách trhu. Podává přehled základních metod manažerského účetnictví a jejich praktických aplikací. KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press,

12 MANAŽERSKÝ CONTROLLING (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent rozšíří své kompetence pro výkon manažerských pozic, u nichž se předpokládá znalost ekonomických aspektů řízení a schopnost systémového přístupu při řízení podniku. Naučí se pracovat s kalkulacemi, alokací nákladů a systémem plánů a rozpočtů. Rozvine svoji orientaci ve složité klasifikaci nákladů a bude schopen aplikovat základní metody řízení režijních nákladů. Získané informace bude schopen využívat při řešení rozhodovacích úloh na podporu řízení a rozhodování. Cíle a obsah: Cílem předmětu je představit controlling jako nedílnou součást moderních systémů řízení, jehož klíčovou rolí je podpora managementu při plánovacích a rozhodovacích procesech. Studenti budou seznámeni s celkovou koncepcí, metodami a nástroji současného controllingu a rolí controllingu při integraci informací z podnikových informačních systémů. KOVAŘÍK, P. Manažerský controlling. Praha: VŠEM,

13 MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Znalost základních marketingových pojmů a principů na úrovni bakalářských kurzů marketingu. Výstupní znalosti: Kurz je zaměřen na vysvětlení principů účinného a efektivního fungování marketingu a marketingové komunikace v podmínkách vyspělých ekonomik pro dosažení konkurenceschopnosti a prosperity organizace. Získané kompetence: Student po absolvování předmětu získává schopnost a kompetenci důsledně, efektivně a účelně využívat marketingovou filosofii při produkci hodnot, jejich logistice, distribuci, prodeji a řízení. Je vybaven znalostmi a schopnostmi prakticky provádět projektování, plánování a procesní realizace základních marketingových aktivit s využitím marketingové filosofie, nástrojů a metodologie. Po zvládnutí předmětu včetně případových studií a příkladů je schopen řídit efektivní integrovanou marketingovou komunikaci organizace, plánovat ji, projektovat a realizovat to i v režimu nízkonákladovém s důrazem na reputaci, publicitu, reklamu, informační kampaně, obchodní a krizovou komunikaci. Má osvojenu také schopnost vyhledávání poznatků o moderních trendech v marketingu a marketingové komunikaci na internetu a v otevřených zdrojích informací. Cíle a obsah: Předmět seznamuje s pojetím marketingu jako podnikatelské koncepce vycházející z interakce zákazníka a managementu firmy v kontextu vývoje a současného stavu. Objasňuje význam a postavení marketingu v podnikových strukturách, obsah a nástroje marketingu. Představuje pojmové a metodologické východisko navazujících aplikačně a úžeji zaměřených předmětů. Vysvětluje úlohu a začlenění marketingové komunikace v marketingovém mixu, objasňuje synergické působení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Blíže se zabývá charakteristikou fungování a rolí nástrojů komunikačního instrumentaria při tvorbě a podpoře značky. Podává přehled o úloze médií v marketingové komunikaci, hodnotí silné a slabé stránky různých typů médií. Uvádí základní pohled na legislativní a etická omezení v marketingové komunikaci. Koudelka, Vávra: Marketing Principy a nástroje, VŠEM, 2008 (pro část marketing) Marek, Čichovský, Friml, Stromko, Krejčí, Masová, mediální a marketingová komunikace, VŠEM 2011 (pro část marketingová komunikace) 12

14 MARKETING (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora (viz 1. výuková hodina). Vstupní požadavky: Základní znalosti z managementu a marketingu v návaznosti na znalosti základů ekonomie. Výstupní znalosti: Studenti znalostmi musí prokázat porozumění teoriím, konceptům a metodám marketingu, které odpovídají okruhu povolání v oboru práce product nebo brand manažera, pracovníka agentury pro marketingový výzkum nebo propagaci. Studenti se seznámí s internetovými zdroji a nástroji typu Google Analytics, Google Adwords, Open source software a jeho aplikace, které jsou příkladem plánu osobního, či partnerů a s vědeckou a předepsanou literaturou. Naprostým výstupním minimem je odvození a použití propagační zprávy. Pokročilí studenti dostanou příležitost k revizi chyb v použitých metodách, která povede ke změně osobních postojů a tím i zproduktivnění práce marketera. Získané kompetence: Student se naučí volit a aplikovat metody pozorování, plánování, marketingového mixu a vědecké metody jak v marketingovém managementu dodavatelské sféry, tak v trade marketingu malo- a velkoobchodu. Studenti se naučí odvozovat cílené segmenty s jim vyhovujícími vlastnostmi produktů. Studenti umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci práce nebo studia marketingu při řešení složitých a nepředvídatelných reakcí zákazníka profesionálním přístupem aplikují metody marketingového výzkumu, nástroje a podpůrné argumenty marketingu. Cíle a obsah: Cílem je získat schopnost samostatně studovat, objednávat a používat služby pro výkon funkce marketera. Předmět seznamuje studenty se základy marketing managementu a jeho uplatněním při řízení jak výkonu a výkonnosti organizace, tak i optimalizace vztahů k subjektům v řetězcích, sítích a prostředí. Student si vytvoří poznatkovou platformu pro pochopení předností marketingového managementu před ostatními formami řízení moderních organizací. Tato metodologie je koncepčně kombinuje vnímání potřeb, odvozování obratu v segmentech, upřesňování priorit mixu v marketingových programech s procesní aplikací vědeckých poznatků v rámci těchto marketingových strategií a taktik. Obsahem předmětu je: KOTTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 12. aktualizované vydání. Praha: Grada, TOMEK, J., VÁVROVÁ, V. Vize tržního úspěchu. 1. vydání. Praha: Professional Publishing,

15 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (bez pomůcek). Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 20 testových otázek po 5 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Absolvování předepsané výuky s pomocí prezentace uvedené na síti VŠEM, další aktuální odkazy na literaturu při výuce, znalost základních marketingových pojmů. Výstupní znalosti: Schopnost rozhodovat o zapojení a orientaci marketingového výzkumu pro řešení marketingových rozhodnutí; schopnost sestavit plán marketingového výzkumu včetně uplatnění náhodného výběru; schopnost zajistit vlastní sběr dat; zpracování dat; analýzy dat s pomocí dostupného software; interpretace získaných výzkumných výsledků a využití v marketingovém řízení. Získané kompetence: Student po absolvování předmět bude schopen používat metodologii marketingového výzkumu a průzkumu prozískávání, shromažďování, analyzování, zpracovávání a vyhodnocování dat a informací o vnějším makroprostředí, mikroprostředí a vnitřním prostředí organizace pro strategická rozhodování manažerů firem a marketingových manažerů. Získá tak jednu z rozhodujících znalostních, metodologických a uživatelských kompetencí, které jsou předpokladem pro správné, efektivní, ekonomicky podložené, účinné a účelné strategické manažerské a marketingové rozhodování v systému řízených změn (Changes management) a hodnotového managementu (Value management). Student na případových studiích a příkladech získá také praktické dovednosti a schopnosti řešit typologické úlohy marketingového výzkumu v projektovém, procesním a týmovém pojetí. Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními fázemi marketingového výzkumu ve smyslu systematického získávání, záznamu a analýzy dat o problémech souvisejících s marketingem zboží a služeb. Specifikuje formy a předmět výzkumu trhu pro účely marketingového rozhodování a ústí do objasnění podstaty a významu marketingových informačních systémů. Čichovský, Marketingový výzkum, UT VŠEM

16 PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Způsob ukončení (pomůcky): zkouška - písemný test (bez pomůcek) Počet kreditů: 3 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 25 testových otázek po 4 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: obecné znalosti o základních personálních činnostech, souvisejících s formováním a rozvojem pracovní síly Výstupní znalosti: studenti získávají specifické informace a praktické poznatky o způsobech řešení personálního a sociálního rozvoje pracovníků, zejména manažerů, o formách organizace práce a pracovních podmínkách, o vytváření zdravých pracovních vztahů v organizacích, znalosti základních Personálních informačních systémů Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu bude student/ka schopen orientovat ve vybraných personálních činnostech: Analýza a vytváření pracovních funkcí, Personální rozvoj pracovníků včetně řízení a plánování jejich kariéry, v otázkách organizace práce a formování pracovních podmínek, v řízení pracovních vztahů, rozvoje manažerů a vedení. Student bude umět uplatňovat různé metody analýzy pracovních míst, včetně konstrukce popisu pracovního místa (Job Description), osvojí si zásady efektivního řízení a plánování vlastní kariéry, personálního rozvoje a kariéry řízených pracovníků, na základě poznatků o metodách organizace práce bude umět efektivně využívat různé formy standardních i flexibilních pracovních režimů, osvojí si praktiky a specifika rozvoje manažerů, získá přehled o formách sebemotivace i způsobech motivování pracovníků ve vazbě na dosahování optimálního výkonu. Student bude umět využívat různých aspektů vyjednávání (individuální, kolektivní) k utváření zdravých zaměstnaneckých vztahů v podnicích, naučí se využívat poznatků Personálního informačního systému z potřebných oblastí personálních činností, bude umět uplatňovat zásady efektivního vedení lidí, použít v dané situaci optimální styl řízení vedení pracovníků. Cíle a obsah: Předmět rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů získané v předmětu Řízení lidských zdrojů o témata, jimiž se tento předmět nezabýval. Zaměřuje se na analýzu a vytváření pracovních funkcí (pracovních míst), personální a sociální rozvoj pracovníků, řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků, organizaci práce a pracovní podmínky, pracovní vztahy, rozvoj manažerů a vedení lidí a personální informační systém. Bucman, Němec, Šikýř, Personální management, VŠEM, Praha

17 PODNIKOVÁ EKONOMIKA Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 6 Časová dotace a typ výstupu: 60 min., 6 otázek, z toho 4 příklady (3 po 21 bodech a 1 příklad po 20 bodech) a 2 otázky (za 8 a 9 bodů) Vstupní požadavky: Absolvování vstupního modulu. Výstupní znalosti: Manažerský pohled na podnik jako celek. Porozumění základním podnikovým činnostem a jejich vzájemnému propojení. Schopnost porozumění základním analýzám, které jsou při řízení podniků používány. Získané kompetence: Student získá a rozvine schopnosti manažerského pohledu na podnik a naučí se hlavním typům ekonomických analýz, které podniková ekonomika ve své praxi využívá. Bude rozumět stěžejním kategoriím podnikové ekonomiky, jako jsou efektivnost podniku a jeho procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, řízení nákupu (strategický a operativní), podnikový marketing a prodej a další. Student se bude umět orientovat v podnikové ekonomice ve vztahu k vnitřnímu i k vnějšímu okolí. Absolvování předmětu rozvine u studenta schopnost podnikohospodářského myšlení. Pochopení principů podnikové ekonomiky umožní studentům porozumět chování podniku v ekonomické rovině a využívat budoucí příležitosti pro další rozvoj podniku. Cíle a obsah: Poskytnout manažerský pohled na podnik jako celek a naučit základním typům ekonomických analýz, které jsou při řízení podniků používány. Předmět seznamuje s hlavními kategoriemi podnikové ekonomiky podnik, efektivnost podniku a procesů (výroby a služeb), náklady a výnosy podniku, podnikové finance, rozbory hospodaření, ekonomické aspekty řízení nákupu, prodeje a marketingu. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

18 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (Obchodní zákoník). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 45 min., 25 otázek po 4 bodech Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Získání základních informací týkající se řízení dvou nejčastějších typů obchodních společností. Získané kompetence: Absolvování předmětu studentům umožní pochopit principy řízení a kontroly obou nejčastějších typů obchodních společností, a to společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Studenti tak budou schopni rozlišovat působnost jejich jednotlivých orgánů. Studenti dále získají přehled o jednotlivých způsobech vzniku a zániku funkce v orgánech společnosti a budou schopni aplikovat tyto znalosti v praxi. Klíčová pozornost je věnována oblasti povinností a odpovědnosti členů orgánů společnosti (funkcionářů). Znalosti z této oblasti studentům umožní, aby, pokud se ocitnou v postavení funkcionářů, byli schopni plnit své povinnosti a aby se vyhnuli hrozící odpovědnosti za porušení svých povinností. Cíle a obsah: Cílem předmětu je poskytnout základní informace týkající se řízení dvou nejčastějších typů obchodních společností, a to společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové, včetně stručné charakteristiky obou společností. Vzhledem k celkovému rozsahu problematiky bude pozornost věnována zejména působnosti statutárních orgánů obou společností, tj. jednatelů a představenstva, stejně jako právům, povinnostem a odpovědnosti jejich členů. Rada I., Dozorčí rada obchodních společností, Linde, Praha, 2008 ÚZ Obchodní zákoník Bartošíková M., Štenglová I., Společnost s ručením omezeným, C. H. Beck, Praha, 2006 Dědič J., Štenglová I., Čech P., Kříž R., Akciové společnosti, C. H. Beck, Praha,

19 PRODUKČNÍ A OPERAČNÍ MANAGEMENT Způsob ukončení (pomůcky): Zkouškový test (kalkulačka). Počet kreditů: 4 Časová dotace a typ výstupu: 30 min., 16 otázek, z toho 12 otázek po 5 bodech a 4 otázky po 10 bodech nebo modulová zkouška Vstupní požadavky: Bez vstupních požadavků. Výstupní znalosti: Absolvent získává kompetence v specifických procesech na úrovni řízení výroby. Získané kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen rozeznávat signály trhu a identifikovat faktory prosperity, rozlišovat strategické cíle vlastníků, managementu firmy a cíle zaměstnanců, provádět diagnostiku výkonnosti firmy pomocí metody Balanced Scorecard, pracovat v procesně řízené firmě, zvyšovat produktivitu práce prostřednictvím lidí, analyzovat výrobkové portfolio firmy a řídit vztahy se zákazníky na úrovni produkce. Cíle a obsah: Předmět seznamuje studenty s principy produkčního a operačního managementu v podniku se zaměřením na faktory prosperity, související strategické změny a úsilí o vyšší produktivitu. Upozorňuje na nedostatky současného managementu a možnosti následných změn v organizační architektuře podniku. Představuje postupy pro následné zvyšování produktivity, spolu s možnostmi a přímou aplikací těchto postupů v rámci podnikového managementu. SVOBODOVÁ, H. Produkční a operační management. Praha: VŠEM,

20 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT (od 10/2013) Způsob ukončení (pomůcky): Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Hodinová dotace: 12 - prezenční, 196 distanční Počet kreditů: 8 Časová dotace a typ výstupu: Dle pokynů lektora, viz 1. výuková hodina. Vstupní požadavky: Znalosti základů managementu. Výstupní znalosti: Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli znát metody a nástroje projektového managementu v oblastech řízení kvality, času, nákladů, lidských zdrojů, komunikace, kontroly a řízení změn a rizik. Studenti budou připraveni na osvojení si nástrojů projektového managementu v souladu s metodikou Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide a požadavky standardů IPMA (International Project Management Association). Získané výstupní znalosti jsou důsledně zaměřeny na systematický, metodický postup při zajišťování klíčových činností projektu. Pro pochopení budou jednotlivé techniky a metody prakticky použity při zpracování individuálního či týmového projektu studenty v rámci výuky předmětu. Získané kompetence: Po absolvování předmětu získají studenti odborné znalosti a základní zkušenosti v oblasti základních procesů projektového managementu, definování cílů, plánování projektových aktivit a zdrojů, znalosti a schopnosti realizace a ukončení projektu. Studenti budou ovládat základní nástroje, metody a techniky projektového managementu a osvojí si dovednost jejich praktické aplikace. Studenti získají rovněž adekvátní kompetence (soft skills) pro práci v projektovém týmu. Cíle a obsah: Cílem předmětu je studium a získání metodických znalostí a poznatků týkajících se procesů projektového managementu s důrazem na pochopení filozofie a praktické zvládnutí nástrojů a technik v rámci projektového týmu. V souladu s požadavky standardů PMI a IPMA budou vytvořeny předpoklady pro systematický přístup k řízení projektů a vytvoření podmínek pro zlepšení zákaznické orientace a aplikace nových poznatků v procesech řízení změn v organizacích pomocí projektového managementu, přičemž znalosti o projektovém managementu jsou základním předpokladem k aktivní účasti na projektech. Sekundárním cílem je podpořit motivaci k samostudiu a hlubšímu zájmu o aplikaci metod, které se implementují v současných projektech a jejichž používání je považováno za znak profesionality. PROSTĚJOVSKÁ, Z. A kol. Projektový management. Praha: VŠEM,

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ František Kovář Strategický management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Úvod Cílem studia předmětu Strategický management, strategie a strategická analýza je získat základní

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy

Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Institut státní správy Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Institut státní správy Praha, květen 2010 Prováděcí metodika k Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech Tato prováděcí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více