VŠICHNI JSME KAMARÁDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠICHNI JSME KAMARÁDI"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOVÁŘOV VŠICHNI JSME KAMARÁDI Předkladatel: Mgr. Libor Mandovec, ředitel ZŠ Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: IČO Platnost dokumentu od: Vypracovala: Gabriela Zítková Verze: Podpis ředitele školy Razítko školy

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Umístnění a materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Organizační uspořádání a provozní doba školní družiny Podmínky přijímání uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CÍLE VZDĚLÁVNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ KOMPETENCE FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelné činnosti Spontánní a odpočinkové činnosti Příležitostné činnosti Příprava na vyučování OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tab. 1 Člověk a jeho svět A. Místo kde žijeme B. Lidé kolem nás C. Lidé a čas D. Člověk a zdraví E. Rozmatnitost přírody Tab. 2 Člověk a svět práce Tab. 3 Umění a kultura A. Výtvarná výchova B. Dramatická výchova C. Hudební výchova D. Literární výchova Tab. 4 Jazyková výchova Tab. 5 Matematika a její aplikace Tab. 6 Informační a komunikační technologie HODNOCENÍ, AUTOEVALUACE Hodnocení žáků... 24

3 7.2 Autoevaluace ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 25

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Název: Adresa: Ředitel: Základní škola Kovářov Kovářov 80, Kovářov Mgr. Libor Mandovec IČO: IZO: REDIZO: Telefon: Web: Zřizovatel Název Adresa: Obec Kovářov Kovářov 63, Kovářov Telefon: Web: Školní družina při ZŠ Kovářov Adresa: Kovářov 80, Kovářov IZO: Telefon:

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku a rekreace žáků. Z hlediska sociálních služeb umožňuje dojíždějícím žákům strávit čas po příjezdu a do odjezdu autobusů i v době polední přestávky, místním čas nepřítomnosti rodičů účelně a za dozoru pedagoga. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 2.1 UMÍSTĚNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Školní družina je rozdělena do třech oddělení ŠD I., ŠD II., ŠD III. tzv. školní klub, které jsou umístněny v přízemí staré budovy základní školy. Kromě těchto prostor využívá pro svou činnost interaktivní učebny, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, školní knihovnu, která zároveň slouží jako školní klub. K činnosti venku má k dispozici sportovní hřiště, dvorek a pozemky školy. Hygienická zařízení jsou umístěná v témže patře jako prostory ŠD. K převlékání a uložení osobních věcí využívají děti šatny základní školy, které jsou v bezprostřední blízkosti družiny. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Prostory a vybavení ŠD odpovídají hygienickým, pedagogickým a estetickým požadavkům. Z hygienického hlediska jsou prostory dostatečně prostorné, osvětlené, větratelné a vybavené odpovídajícím nábytkem (stavitelný s ohledem na různou výšku dětí). V roce 2012 došlo v prostorách ŠD k opatření proti radonu (nové odvětrání, podlahy). Jednotlivá oddělení jsou opatřena audio-video technikou (PC, internet-iii. odd., video, kazetový přehrávač), stolními hrami, stavebnicemi a dětskými hračkami, knihami, časopisy, sportovním náčiním (švihadla, obruč apod.), výtvarnými a pracovními potřeby (papíry, nůžky, lepidla, barvy apod.). Velký výběr materiální vybavení poskytuje vychovatelkám kvalitní zázemí pro výkon své činnosti. Prostředí školní družiny respektuje také estetická kritéria. Výzdoba je spíše mobilní a podílejí se na ní žáci školní družiny. Bývá často obměňována a poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí ve školní družině. 2.2 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V naší školní družině zajišťují zájmové vzdělávání tři plně kvalifikované pedagogické pracovnice. Odborné zaměření si prohlubují samostudiem, odbornou literaturou a kurzy. Vychovatelky mají potřebné profesní dovednosti a k realizaci výchovy ve volném čase v době mimo vyučování splňují všechny potřebné požadavky.

6 Vedou pravidelně a pečlivě pedagogickou dokumentaci a veškeré zkušenosti a poznatky mezi sebou konzultují a vzájemně si je předávají. 2.3 EKONOMICKÉ PODMÍNKY Provoz školní družiny je financován z několika zdrojů: a) ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje jsou financovány mzdové náklady b) ONIV ze státního rozpočtu (pedagogická a odborná literatura, školení) c) z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady d) příspěvek OSR při ZŠ Kovářov (pomůcky a hračky) e) z poplatků za ŠD: provozní náklady (energie, voda apod.), spotřební materiál (čtvrtky, nůžky, časopisy apod.) Přihlášením dítěte do ŠD vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit úplatu. Výši úplatku stanovuje ředitel, který zároveň rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poplatek vybírá vychovatelka školní družiny během školního roku dvakrát, a to vždy na začátku příslušného pololetí, a je splatný do 15. září, ve druhém pololetí do 15. února. V případě, že nebude poplatek v daném termínu uhrazen, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení dítěte ze školní družiny. Pokud žák nedocházel do družiny ze zdravotních či jiných důvodů celý měsíc (nebyl přítomen žádný den v určitém měsíci), bude mu při následující platbě měsíční částka odečtena. Za pobyt dětí ve školní družině je dle vyhlášky č.74/2005, o zájmovém vzdělávání vybírána úplata. 35,- Kč za měsíc pro žáky, kteří se neúčastní odpolední družiny (do 13:15), 60,- Kč za měsíc pro žáky, kteří navštěvují alespoň 1 den v týdnu odpolední družinu (od 13:15). Poplatek se nevztahuje na žáky, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu před začátkem vyučování, a na žáky, kteří využijí ŠD pouze jednu hodinu týdně. 2.4 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina má tři oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Žáky zapsané do ŠD si přebírá vychovatelka od třídního učitele po skončení čtvrté vyučovací hodině (11.15 h) a odchází společně na oběd. Po obědě se žáci s vychovatelkou přesouvají do prostor školní družiny. Končí-li žáci v jinou vyučovací hodinu, odchází na oběd s třídním učitelem a do družiny přichází sami. Po obědě do odjezdu autobusů (do družinu opouštějí děti

7 přihlášený do polední družiny), vykonávají děti převážně odpočinkové činnosti. Mezi hodinou bývají zařazeny zájmové činnosti. Po jejich skončení si mohou děti vyzvedávat jejich zákonní zástupci nebo žáci odcházejí sami, na základě písemného sdělení svých rodičů. Ti, co zůstávají do hodin, kdy se družina uzavírá, se věnují odpočinkovým aktivitám nebo přípravě na vyučování. Stanovení provozní doby: Časový rámec Oddělení a jeho obsazení Skladba činností 6:40 7:20 I.oddělení žáci tř. spontánní činnosti 11:15-12:30 I.oddělení žáci 1.třídy spontánní a odpočinkové činnosti II.oddělení žáci 2.třídy 12:20 13:15 I.oddělení - žáci 1. a část 3.tř. II.oddělení žáci 2.a zbytek 3.tř III.oddělení žáci 4. a 5. třídy a zájemci II.stupně 13:15-15:00 I. nebo II. oddělení - po odchodu dojíždějících žáků se žáci ze všech oddělení spojí do jednoho oddělení (střídání po dnech) spontánní a odpočinkové činnosti pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost 15:00-16:00 I. nebo II. oddělení příprava na vyučování a spontánní činnost Aktivity školní družiny jsou vymezeny v ročním tematickém plánu a více konkretizovány v plánu měsíčním. Oba plány bývají zveřejněny na stránkách školy, v sekci Školní družina. 2.5 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina je určena hlavně pro žáky navštěvující první stupeň základní školy. Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je písemná přihláška, kterou vyplní zákonný zástupce. V případě, že zájem o zařazení do ŠD bude překračovat kapacitu, bude o přijetí rozhodovat ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí: a) děti, které dojíždějí b) děti, jejichž rodiče chodí do zaměstnání c) děti navštěvující 1. až 3. třídu Do ŠD mají možnost přihlásit se i žáci z druhého stupně základní školy. Činnosti školní družiny se mohou zúčastnit i nezařazení žáci do ŠD, pokud to vyžaduje organizace

8 výuky (přerušení výuky, dělené vyučovací hodiny apod.) nebo vážné rodinné důvody. V obou případech však nesmí překročit stanovený počet žáků pro jedno oddělení. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do školní družiny k pravidelné docházce sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně. Jestliže nebylo dítě včas z družiny vyzvednuto, setrvá vychovatelka s dítětem do 16:30 hodin, pak kontaktuje vedení školy a řeší celou věc po domluvě. Aby nebyl narušen denní plán ŠD, jsou odchody dětí stanoveny takto: a) po obědě do 13:15 b) od 15:00 do 16:00 O podmínečném vyloučení rozhoduje ředitel v případě závažného provinění se stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel ve správním řízení. 2.6 POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Vychovatelky ve školní družině věnují soustavnou pozornost bezpečnosti a hygieně. Každý rok jsou školeny a všechny prostory důkladně prověřují, aby vyhovovaly bezpečnostním a hygienickým normám. Žáky pak soustavně seznamují s nebezpečím ohrožující jejich zdraví a s bezpečností. Zároveň je tak ochraňují před případným ohrožením při činnostech, přesunech a jiných organizovaných aktivitách. V případě menších úrazů je na chodbě u školní družiny umístěna lékárnička. Lékařskou pomoc je možné zavolat z mobilního telefonu ve ŠD I. Veškeré drobné i větší úrazy, poranění apod. jsou zaznamenány do knih úrazu a denního záznamu. Podmínky hygienické a bezpečnostní: - Žáci jsou pravidelně poučování o nebezpečí úrazu při pohybu na schodišti, v blízkosti oken, pobytu venku, při pracovních a jiných činnostech apod. - Denní režim je uspořádán s přihlédnutí k biorytmům (kolísání výkonnosti). - Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Pomůcky, hry a hračky splňují požadavky bezpečnosti. Žáci nesmí bez dozoru manipulovat s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty. - Stravování probíhá ve školní jídelně. Pitný režim si zajišťují děti ze svých vlastních zdrojů.

9 Psychosociální podmínky: - Vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima (otevřenost, partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání apod.). - Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující, přístup je individuální. - Zaměření na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. - Včasné informováni rodičů o činnosti školní družiny. 2.7 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Školní družina je připravena integrovat účastníky zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím speciálních pedagogických postupů. Jedná se především o žáky s LMD, vývojovými poruchami učení a tělesně postižené. V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je potřebné zajištění asistenta pedagoga pro účastníka a účast vychovatelky školní družiny na dalším vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Dále by bylo nutné zajistit vybavení speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami např. zápůjčkou ze speciálních škol, či jejich zakoupení. Pro tělesné postižené je nutné zajistit bezbariérový přístup a hygienické zařízení. Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: - začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře - podpůrná opatření k začlenění do činností asistent pedagoga, speciální pomůcky, individuální péče - činnosti respektující možnosti žáka činnosti shodné na úrovni žáka - specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka Rozvoj mimořádně nadaných žáků Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální prací se žákem, vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. Vhodné zájmové aktivity přispívající k rozvoji nadaných žáků: - literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, matematické soutěže, přírodovědné soutěže, společenskovědní soutěže - umožnění vedení ostatních dětí, umožnění realizovat řízení kolektivu - umožnění navštěvovat zájmové kroužky školy se staršími dětmi

10 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání vymezené v 2 a 44 školského zákona a v Rámcovém vzdělávacím programu části C kapitole 3.2. Pro dosáhnutí požadovaných cílů musí být školní družina pro děti místem, kde se cítí bezpečně, radostně a spokojeně. Cíle činnosti ve školní družině je: seznamování s nabídkou různých činností a tím přispívat k výchově k volnému času rozvíjet svůj zájem (oblíbená aktivita, koníček), získávat nové poznatky, dovednosti a návyky učit aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný, předcházet sociálně patologickým jevům učit se žít v kolektivu, rozvíjet kamarádství, navzájem si pomáhat, být tolerantní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti rozvíjet vnímavost a citové vztahy k prostředí a přírodě posilovat kladné psychické vlastnosti (rysy osobnosti, schopnosti) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

11 4 KOMPETENCE Získávání kompetencí je dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které si děti osvojují. Rozvíjí se především činností, prožitkem, vlastní aktivitou a praxí a díky nim se můžou žáci snáze uplatnit v životě. Proto je nesmírně důležité u dětí rozvíjet následující kompetence: 1. Kompetence k učení (K1) vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech poznávat smysl a cíle učení rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat účastnit se didaktických her, soutěžích a výukových programů na PC zhodnocovat své výkony a výkony druhých 2. Kompetence k řešení problému (K2) vnímat dění nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a umět je obhájit pochopit, že vyhýbáním problémům nevede k cíli podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích 3. Kompetence komunikativní (K3) dokázat vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 4. Kompetence sociální a personální (K4) dokázat spolupracovat ve skupině zodpovídat se za své jednání a umět nést důsledky svých rozhodnutí dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru

12 upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi zúčastnit se různých soutěží a prezentací svých výtvorů dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout 5. Kompetence občanské (K5) uvědomovat si svá práva a povinnosti a chápat základní principy zákonů a společenských norem (Úmluva dětských práv spojená s povinnostmi, řád ZŠ, ŠD) odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími 6. Kompetence pracovní (K6) pomocí zájmových činností rozvíjet představu o budoucím povolání dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech učit se činnosti plánovat, organizovat, řídit a hodnotit při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání 7. Kompetence k naplnění volného času (K7) rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času vytvářet si návyky zdravého životního stylu organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání, umět správně relaxovat dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

13 5 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 PRAVIDELNÉ ČINNOSTI Jsou určené především pro přihlášené žáky k pravidelné docházce. V těchto činnostech jsou organizovány podstatné části výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti stanovené měsíčním plánem. zájmová činnost (rukodělná, přírodovědná, estetickovýchovná, tělovýchovná, sportovní aj.) rekreační činnost (pohybové hry, vycházky) odpočinková činnost (klidné, pohybově a psychicky nenáročné činnosti) veřejně prospěšná činnost (péče o prostředí ŠD a okolí) sebeobslužná činnost (hygiena, správné stolování, oblékání, úklid hraček) příprava na vyučování (plnění úkolů, prohlubování a opakování poznatků) 5.2 SPONTÁNNÍ A ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Jsou v ŠD zahrnuty do denního režimu: ranní ŠD (před zahájením vyučování) polední ŠD (od oběda do odjezdu autobusů) odpolední ŠD (koncová ŠD) Spontánní aktivity jsou např. neorganizované hry v ranní družině, při kterých si děti samy volí, jakou činností se chtějí zabývat. Proto je ze strany vychovatelek snaha nabídnout žákům dostatečné množství námětů a činností. Děti jsou motivovány a podněcovány k vlastním aktivitám. Každý žák má možnost si vybrat, zda bude hrát stolní hry, stavět se stavebnicemi, modelovat, malovat, tiskat, omalovávat, prohlížet a číst si časopisy a knihy, hrát divadélko, počítačové hry nebo jen odpočívat a povídat si s kamarády. Při aktivním odpočinku využívají děti nejen prostory družiny, ale i školní dvorek, hrají smyslové a pohybové hry apod. 5.3 PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI Školní družina organizuje také příležitostné akce, kterých se mohou účastnit nepřihlášení žáci k pravidelné docházce: spolupráce s MŠ - návštěva kamarádů příprava a vystoupení pro mladší kamarády (divadlo, písničky, hádanky) podzimní turistický výlet a vaření v přírodě návštěva divadla spolupráce s Obecní knihovnou Noc s Andersenem účast a spolupráce při školních akcích karneval, vánoční zpívání, sportovní den apod.

14 organizování tzv. Tvořivé dílny a Pohybového dne (pro rodiče s dětmi) 5.4 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Školní družina v přípravě na vyučování využívá specifických forem práce: prohlubování poznatků při vycházkách a pozorování přírody zábavné procvičování učiva formou námětových a didaktických her, luštěním dětských křížovek, rébusů apod. získávání nových znalostí při pravidelných návštěvách Obecní knihovny prohlubování poznatků při práci s PC, četbě časopisů (Sluníčko, Mateřídouška, ABC), vyhledávání v encyklopediích Vypracovávání domácích úkolů je možné po 15. hodině po dohodě s rodiči nebo samostatně ve třetím oddělení ŠD.

15 6 OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsah zájmového vzdělávání je navrhnut tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků. Účastníci získají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi. Jednotlivé vzdělávací oblasti vycházejí z RVP ZŠ a jsou rozděleny do šesti vzdělávacích oblastí. Uvedený obsah zájmového vzdělávání má dlouhodobější charakter, proto v rámci tohoto programu je vytvořen roční tematický plán, který blíže představuje činnost ŠD ve školním roce 2012/13.

16 Jsem občan ČR Poznáváme okolí školy a obec Kovářov Škola není bludiště TAB. 1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A. MÍSTO KDE ŽIJEME TÉMATICKÝ OKRUH OBSAH ČINNOSTÍ METODY PRÁCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ROZVÍJENÉ KOMPETENCE Poznáváme a procházíme školou. Co je za dveřmi? Seznamujeme se s organizací provozu ve škole. Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. Zamýšlíme se, co se nám líbí, co změnit, ideální ŠD. Na vycházkách se seznamujeme s významnými budovami, úřady, institucemi, službami a památkami. Orientujeme se v mapě obce. Procházíme blízké turistické stezky. Při vycházkách dbáme na bezpečnost. Poznáváme historii obce. Do školy chodíme bezpečně. Poznáváme náš jihočeský region. Seznamujeme se s mapou ČR. Slavíme významné státní svátky. Vyprávíme si o hlavním městě. Povídáme si o sousedních státech. - besedujeme na dané téma mezi sebou ale i s odborníky - hovoříme o svých pocitech a představách - vyhledáváme informace na PC a v knihách - téma zpracováváme výtvarně a v pracovních činnostech (kreslíme mapy, návrhy ) - pořádáme výlety, procházky a exkurze - zahrajeme si hry, kvízy a vyhlásíme soutěže Besedy, rozhovory, četba, vyhledávání informací, vyprávění, poznávání, procházky, výlety, exkurze, výtvarné a pracovní zpracování, dramatizace, soutěže, hry - dokáže se dobře orientovat v místě bydliště a školy - uvědomuje si význam různých institucí - jako žák a občan si osvojí určitý řád a povinnosti - umí se orientovat podle mapy - rozvíjí si estetické cítění - respektuje zásady bezpečného chování při pohybu v okolí školy - získal úctu k vlastnímu národu - dokáže rozpoznat prvky minulosti a současnosti - zná význam svátků a významných dnů - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- vnímat dění i nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni K3- dokázat vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu - naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze - dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat spolupracovat ve skupině - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i druhých - chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími K6- při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času

17 Společenství, ve kterém žiji Základní lidská práva a povinnosti Mluvíme a chováme se slušně? Moji kamarádi Moje rodina B. LIDÉ KOLEM NÁS Orientujme se v blízkých příbuzenských vztazích. Představujeme povolání rodičů a prarodičů. Vytváříme pozitivní prostředí v ŠD. Utužujeme kamarádské vztahy. Máme úctu k sobě a druhým. Poznáváme vlastnosti osobnosti. Povzbuzujeme a pomáháme druhým. Známe pravidla stolování. Dodržujeme zásady slušného chování v dopravních prostředcích, na ulici, v obchodě a prostorách školy. Umíme kouzelná slovíčka.. Seznamujeme se s povinnostmi a právy dítěte a respektujeme práva druhých. Chráníme hodnotu osobního, společného a veřejného majetku. Dodržujeme pravidla, řády ŠD a ZŠ. Pomáháme zdravotně znevýhodněným, hendikepovaným a lidmi s poruchami. Seznamujeme se s dětmi z cizích zemí. Povídáme si o různých náboženstvích a etnických menšinách. -besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - téma zpracováváme ve výtvarných a pracovních činnostech - dramatizace ze scének z života - hrajeme hry - pořádáme vycházky za poznáním - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi - odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práv nebo demokratické principy - vyjadřuje se na základě vlastních zkušeností - vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- vnímat dění nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni - volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení - kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a umět je obhájit - naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích K3- vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých - rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor - zodpovídat se za své jednání a umět nést důsledky svých rozhodnutí - dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu - vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru - upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi - dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout K5- uvědomovat si svá práva a povinnosti a chápat základní principy zákonů a společenských norem (Úmluva dětských práv spojená s povinnostmi, řád ZŠ, ŠD) - odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i druhých K6 - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7 - vytvářet si návyky zdravého životního stylu - dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

18 Zdraví pohyb Naše zdraví Stále bezpečně Zdravě jíme Orientace v čase Jak letí čas C. LIDÉ A ČAS D. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Poznáváme vývoj lidské civilizace a zrod člověka. Učíme se hodiny. Členíme rok na období, měsíce, dny v týdnu. V průběhu dne dodržujeme správný denní režim. Učíme se správné stravovací návyky. Dodržujeme pitný režim. Seznamujeme se zdravou výživou a vitamíny. Respektujeme zásady bezpečnosti při práci. Uplatňujeme pravidla účastníků silničního provozu. Dodržujeme osobní hygienu a čistotu. Správně a účelně využíváme svůj volný čas. Učíme se správně relaxovat a odpočívat. Seznamujeme se s událostmi ohrožující naše zdraví. Umíme ošetřit jednoduché zranění a zavolat pomoc. Poznáváme své tělo. Chodíme do přírody. Procvičujeme své tělo. Učíme se relaxační cvičení. Hrajeme hry v tělocvičně. - besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - hrajeme hry - vyhledáváme informace - pořádáme výlety, procházky a exkurze - řešíme pracovní listy - besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - téma zpracováváme ve výtvarných a pracovních činnostech - dramatizace scének ze života - vyhledáváme informace na PC a v knihách - pořádáme výlety, procházky a exkurze - hrajeme hry, kvízy a soutěžíme - řešíme pracovní listy - pořádáme vycházky za poznáním - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - dokáže si naplánovat denní režim - orientuje se podle hodin - uvědomuje si vývoj lidské civilizace a jedince - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky - získává základní znalosti o lidském těle - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná - dokáže požádat o pomoc - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - poznávat smysl a cíle učení - rozšiřovat poznatky o světě lidí K2- pochopit, že vyhýbáním problémům nevede k cíli - naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích K3- naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat spolupracovat ve skupině - dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu - vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru - dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých K6- dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času - vytvářet si návyky zdravého životního stylu - organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání, umět vhodně relaxovat - dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

19 Chráníme životní prostředí Každý den na čerstvém vzduchu Příroda kolem nás E. ROZMANITOST PŘÍRODY Sledujeme roční cykly. Sledujeme stopy zvířat ve sněhu. Zakládáme herbář. Poznáváme ptactvo, hmyz a zvěř. Besedujeme o přírodě v jiných pásmech. Sázíme osení a jiná semena (hrách, fazole, tykev). Využíváme přírodniny k výtvarným činnostem. Staráme se o zvířátka v zimních měsících. Kreslíme živočichy, rostliny, krajinu. Pozorujeme oblohu. Hrajeme hry v přírodě. Vycházíme do přírody. Užíváme si zimní radovánky (brusle, boby, sáně). Pořádáme pohybové soutěže. Umíme třídit odpad. Uklízíme okolí školy. Debatujeme o ekologických katastrofách. - besedujeme, vedeme rozhovory a čteme na dané téma - vyhledáváme informace na PC a v knihách - přírodniny zpracováváme výtvarně a v pracovních činnostech - pořádáme výlety a procházky - hrajeme si hry, - řešíme různé kvízy, vyhlašujeme soutěže a olympiády - vytváří si kladný vztah k přírodě a dokáže ji chránit - využívá pobyt v přírodě k trávení svého volného času - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - dokáže pojmenovat, zařadit a určit některé organizmy K1- vyhledávat a třídit informace o přírodě - poznávat smysl a cíle učení o přírodě - účastnit se didaktických her, soutěžích a výukových programů na PC K2- vnímat dění i nejrůznějších problémových situací v přírodě K3- naslouchat a diskutovat o otázkách přírody - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat rozpoznat nevhodné chování - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- chovat se odpovědně s ohledem na ochranu životního prostředí - chápat význam Přírodní rezervace, památky, Chráněná území apod. K6- dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních, výtvarných činnostech K7- v přírodě a na čerstvém vzduchu rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času

20 Pěstitelské práce Příprava pokrmů Konstruktivní činnosti Práce s drobným materiálem TAB. 2 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE TÉMATICKÝ OKRUH OBSAH ČINNOSTI METODY PRÁCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ROZVÍJENÉ KOMPETENCE S papírem se nenudíme (vystřihujeme, lepíme, trháme, skládáme). Poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě. Hrajeme si na švadlenky. Modelovacím hmotám dáváme tvar. Využíváme rozmanité druhy přírodního a umělého materiálu (kůže, hlína, dřevo, PET- lahve, pěnové houbičky ). Sestrojujeme jednoduché modely ze stavebnic. Poradíme si s menšími opravami hraček. Pečeme vánoční perníčky. Umíme si uvařit čokoládu. Správně stolujeme. Pro naše nejbližší upečeme/vyrobíme malé dobroty. Staráme se o pokojové květiny ve družině. Pozorujeme klíčení semen. Na Haloween si vypěstujeme dýně. Vyséváme velikonoční osení. - besedujeme, radíme se a schraňujeme informace o dané činnosti - hovoříme o svých pocitech a představách - při vycházkách nacházíme přírodní materiál - pořádáme výtvarné dílny - presentujeme své výrobky - soutěžíme o nejlepší výtvor - hrajeme si se stavebnicemi - připravujeme pokrmy v kuchyňce - sejeme semínka - udržuje pořádek, čistotu a bezpečnost na pracovišti - osvojí si základní pracovní dovednosti a návyky - umí si zorganizovat a plánovat svoji práci - pracuje podle slovního návrhu nebo předlohy - zhodnotí výsledek své práce - vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - bezpečně a účelně zachází s jehlou a nití - osvojí si konstrukční myšlení -poradí si s jednoducho opravou - zručně manipuluje se součástmi stavebnice - podle návodu připraví jednoduché pokrmy - zná základní vybavení kuchyně - dodržuje pravidla stolničení a slušného chování - pěstuje a ošetřuje nenáročné rostliny - získá kladný vztah k přírodě a rostlinám K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání tvůrčích činností - poznávat smysl a cíle učení - rozšiřovat při pracovních činnostech poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- při pracovních činností vnímat nejrůznější problémové situace a volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení - při vyskytnutých problémech vyhledat radu či pomoc K3- při činnostech dokázat vyjádřit své myšlenky a názory a respektovat názory druhých - dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) K4- dokázat spolupracovat ve skupině - zodpovídat se za své konání a umět nést důsledky svých rozhodnutí - vytvářet si při činnostech pozitivní představu o sobě samém, která vzbuzuje sebedůvěru - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých - při pracovních činnostech chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími K6- pomocí zájmových činností rozvíjet představu o budoucím povolání - dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech - učit se činnosti plánovat, organizovat, řídit a hodnotit - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- při činnostech rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času - organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE, OKRES BLANSKO č.j. ZŠ 706/2007-627/2014 strana 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP...4 2.1. Funkce a pojetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Charakteristika zařízení...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ: 70982031 tel.: 585 351 210 mobil: 736 539 006 e-mail: zs.mar.udoli@seznam.cz Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje Motivační název: Sluníčková škola pro radostné učení Motto

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN Obsah: Obsah:... 2 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová PŘÍLOHA Č.3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace BOBROVÁ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový plán 6. Kompetence 7. Materiální

Více

DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA

DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DUHOVÁ ŠKOLA DUHOVÁ DRUŽINA Č.j. 217/2012 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 3. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ 4. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná AŤ JSI DĚVČE NEBO KLUČINA, SPRÁVNÝCH DĚTÍ JE TU VĚTŠINA. POJĎ SI S NÁMI HRÁT, UVIDÍŠ, ŽE BUDEŠ S NÁMI

Více