VŠICHNI JSME KAMARÁDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠICHNI JSME KAMARÁDI"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOVÁŘOV VŠICHNI JSME KAMARÁDI Předkladatel: Mgr. Libor Mandovec, ředitel ZŠ Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: IČO Platnost dokumentu od: Vypracovala: Gabriela Zítková Verze: Podpis ředitele školy Razítko školy

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Umístnění a materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Organizační uspořádání a provozní doba školní družiny Podmínky přijímání uchazečů, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami CÍLE VZDĚLÁVNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ KOMPETENCE FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelné činnosti Spontánní a odpočinkové činnosti Příležitostné činnosti Příprava na vyučování OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tab. 1 Člověk a jeho svět A. Místo kde žijeme B. Lidé kolem nás C. Lidé a čas D. Člověk a zdraví E. Rozmatnitost přírody Tab. 2 Člověk a svět práce Tab. 3 Umění a kultura A. Výtvarná výchova B. Dramatická výchova C. Hudební výchova D. Literární výchova Tab. 4 Jazyková výchova Tab. 5 Matematika a její aplikace Tab. 6 Informační a komunikační technologie HODNOCENÍ, AUTOEVALUACE Hodnocení žáků... 24

3 7.2 Autoevaluace ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 25

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Název: Adresa: Ředitel: Základní škola Kovářov Kovářov 80, Kovářov Mgr. Libor Mandovec IČO: IZO: REDIZO: Telefon: Web: Zřizovatel Název Adresa: Obec Kovářov Kovářov 63, Kovářov Telefon: Web: Školní družina při ZŠ Kovářov Adresa: Kovářov 80, Kovářov IZO: Telefon:

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku a rekreace žáků. Z hlediska sociálních služeb umožňuje dojíždějícím žákům strávit čas po příjezdu a do odjezdu autobusů i v době polední přestávky, místním čas nepřítomnosti rodičů účelně a za dozoru pedagoga. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 2.1 UMÍSTĚNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Školní družina je rozdělena do třech oddělení ŠD I., ŠD II., ŠD III. tzv. školní klub, které jsou umístněny v přízemí staré budovy základní školy. Kromě těchto prostor využívá pro svou činnost interaktivní učebny, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, školní knihovnu, která zároveň slouží jako školní klub. K činnosti venku má k dispozici sportovní hřiště, dvorek a pozemky školy. Hygienická zařízení jsou umístěná v témže patře jako prostory ŠD. K převlékání a uložení osobních věcí využívají děti šatny základní školy, které jsou v bezprostřední blízkosti družiny. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Prostory a vybavení ŠD odpovídají hygienickým, pedagogickým a estetickým požadavkům. Z hygienického hlediska jsou prostory dostatečně prostorné, osvětlené, větratelné a vybavené odpovídajícím nábytkem (stavitelný s ohledem na různou výšku dětí). V roce 2012 došlo v prostorách ŠD k opatření proti radonu (nové odvětrání, podlahy). Jednotlivá oddělení jsou opatřena audio-video technikou (PC, internet-iii. odd., video, kazetový přehrávač), stolními hrami, stavebnicemi a dětskými hračkami, knihami, časopisy, sportovním náčiním (švihadla, obruč apod.), výtvarnými a pracovními potřeby (papíry, nůžky, lepidla, barvy apod.). Velký výběr materiální vybavení poskytuje vychovatelkám kvalitní zázemí pro výkon své činnosti. Prostředí školní družiny respektuje také estetická kritéria. Výzdoba je spíše mobilní a podílejí se na ní žáci školní družiny. Bývá často obměňována a poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí ve školní družině. 2.2 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY V naší školní družině zajišťují zájmové vzdělávání tři plně kvalifikované pedagogické pracovnice. Odborné zaměření si prohlubují samostudiem, odbornou literaturou a kurzy. Vychovatelky mají potřebné profesní dovednosti a k realizaci výchovy ve volném čase v době mimo vyučování splňují všechny potřebné požadavky.

6 Vedou pravidelně a pečlivě pedagogickou dokumentaci a veškeré zkušenosti a poznatky mezi sebou konzultují a vzájemně si je předávají. 2.3 EKONOMICKÉ PODMÍNKY Provoz školní družiny je financován z několika zdrojů: a) ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje jsou financovány mzdové náklady b) ONIV ze státního rozpočtu (pedagogická a odborná literatura, školení) c) z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady d) příspěvek OSR při ZŠ Kovářov (pomůcky a hračky) e) z poplatků za ŠD: provozní náklady (energie, voda apod.), spotřební materiál (čtvrtky, nůžky, časopisy apod.) Přihlášením dítěte do ŠD vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit úplatu. Výši úplatku stanovuje ředitel, který zároveň rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Poplatek vybírá vychovatelka školní družiny během školního roku dvakrát, a to vždy na začátku příslušného pololetí, a je splatný do 15. září, ve druhém pololetí do 15. února. V případě, že nebude poplatek v daném termínu uhrazen, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení dítěte ze školní družiny. Pokud žák nedocházel do družiny ze zdravotních či jiných důvodů celý měsíc (nebyl přítomen žádný den v určitém měsíci), bude mu při následující platbě měsíční částka odečtena. Za pobyt dětí ve školní družině je dle vyhlášky č.74/2005, o zájmovém vzdělávání vybírána úplata. 35,- Kč za měsíc pro žáky, kteří se neúčastní odpolední družiny (do 13:15), 60,- Kč za měsíc pro žáky, kteří navštěvují alespoň 1 den v týdnu odpolední družinu (od 13:15). Poplatek se nevztahuje na žáky, kteří navštěvují pouze ranní školní družinu před začátkem vyučování, a na žáky, kteří využijí ŠD pouze jednu hodinu týdně. 2.4 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ A PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina má tři oddělení s celkovým počtem 90 žáků. Žáky zapsané do ŠD si přebírá vychovatelka od třídního učitele po skončení čtvrté vyučovací hodině (11.15 h) a odchází společně na oběd. Po obědě se žáci s vychovatelkou přesouvají do prostor školní družiny. Končí-li žáci v jinou vyučovací hodinu, odchází na oběd s třídním učitelem a do družiny přichází sami. Po obědě do odjezdu autobusů (do družinu opouštějí děti

7 přihlášený do polední družiny), vykonávají děti převážně odpočinkové činnosti. Mezi hodinou bývají zařazeny zájmové činnosti. Po jejich skončení si mohou děti vyzvedávat jejich zákonní zástupci nebo žáci odcházejí sami, na základě písemného sdělení svých rodičů. Ti, co zůstávají do hodin, kdy se družina uzavírá, se věnují odpočinkovým aktivitám nebo přípravě na vyučování. Stanovení provozní doby: Časový rámec Oddělení a jeho obsazení Skladba činností 6:40 7:20 I.oddělení žáci tř. spontánní činnosti 11:15-12:30 I.oddělení žáci 1.třídy spontánní a odpočinkové činnosti II.oddělení žáci 2.třídy 12:20 13:15 I.oddělení - žáci 1. a část 3.tř. II.oddělení žáci 2.a zbytek 3.tř III.oddělení žáci 4. a 5. třídy a zájemci II.stupně 13:15-15:00 I. nebo II. oddělení - po odchodu dojíždějících žáků se žáci ze všech oddělení spojí do jednoho oddělení (střídání po dnech) spontánní a odpočinkové činnosti pravidelná výchovná vzdělávací a zájmová činnost 15:00-16:00 I. nebo II. oddělení příprava na vyučování a spontánní činnost Aktivity školní družiny jsou vymezeny v ročním tematickém plánu a více konkretizovány v plánu měsíčním. Oba plány bývají zveřejněny na stránkách školy, v sekci Školní družina. 2.5 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ, PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina je určena hlavně pro žáky navštěvující první stupeň základní školy. Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je písemná přihláška, kterou vyplní zákonný zástupce. V případě, že zájem o zařazení do ŠD bude překračovat kapacitu, bude o přijetí rozhodovat ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí: a) děti, které dojíždějí b) děti, jejichž rodiče chodí do zaměstnání c) děti navštěvující 1. až 3. třídu Do ŠD mají možnost přihlásit se i žáci z druhého stupně základní školy. Činnosti školní družiny se mohou zúčastnit i nezařazení žáci do ŠD, pokud to vyžaduje organizace

8 výuky (přerušení výuky, dělené vyučovací hodiny apod.) nebo vážné rodinné důvody. V obou případech však nesmí překročit stanovený počet žáků pro jedno oddělení. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného do školní družiny k pravidelné docházce sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně. Jestliže nebylo dítě včas z družiny vyzvednuto, setrvá vychovatelka s dítětem do 16:30 hodin, pak kontaktuje vedení školy a řeší celou věc po domluvě. Aby nebyl narušen denní plán ŠD, jsou odchody dětí stanoveny takto: a) po obědě do 13:15 b) od 15:00 do 16:00 O podmínečném vyloučení rozhoduje ředitel v případě závažného provinění se stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel ve správním řízení. 2.6 POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Vychovatelky ve školní družině věnují soustavnou pozornost bezpečnosti a hygieně. Každý rok jsou školeny a všechny prostory důkladně prověřují, aby vyhovovaly bezpečnostním a hygienickým normám. Žáky pak soustavně seznamují s nebezpečím ohrožující jejich zdraví a s bezpečností. Zároveň je tak ochraňují před případným ohrožením při činnostech, přesunech a jiných organizovaných aktivitách. V případě menších úrazů je na chodbě u školní družiny umístěna lékárnička. Lékařskou pomoc je možné zavolat z mobilního telefonu ve ŠD I. Veškeré drobné i větší úrazy, poranění apod. jsou zaznamenány do knih úrazu a denního záznamu. Podmínky hygienické a bezpečnostní: - Žáci jsou pravidelně poučování o nebezpečí úrazu při pohybu na schodišti, v blízkosti oken, pobytu venku, při pracovních a jiných činnostech apod. - Denní režim je uspořádán s přihlédnutí k biorytmům (kolísání výkonnosti). - Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Pomůcky, hry a hračky splňují požadavky bezpečnosti. Žáci nesmí bez dozoru manipulovat s jakýmikoliv ostrými či jinak nebezpečnými předměty. - Stravování probíhá ve školní jídelně. Pitný režim si zajišťují děti ze svých vlastních zdrojů.

9 Psychosociální podmínky: - Vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima (otevřenost, partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání apod.). - Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující, přístup je individuální. - Zaměření na problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. - Včasné informováni rodičů o činnosti školní družiny. 2.7 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Školní družina je připravena integrovat účastníky zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím speciálních pedagogických postupů. Jedná se především o žáky s LMD, vývojovými poruchami učení a tělesně postižené. V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je potřebné zajištění asistenta pedagoga pro účastníka a účast vychovatelky školní družiny na dalším vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Dále by bylo nutné zajistit vybavení speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami např. zápůjčkou ze speciálních škol, či jejich zakoupení. Pro tělesné postižené je nutné zajistit bezbariérový přístup a hygienické zařízení. Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: - začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře - podpůrná opatření k začlenění do činností asistent pedagoga, speciální pomůcky, individuální péče - činnosti respektující možnosti žáka činnosti shodné na úrovni žáka - specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka Rozvoj mimořádně nadaných žáků Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální prací se žákem, vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. Vhodné zájmové aktivity přispívající k rozvoji nadaných žáků: - literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, matematické soutěže, přírodovědné soutěže, společenskovědní soutěže - umožnění vedení ostatních dětí, umožnění realizovat řízení kolektivu - umožnění navštěvovat zájmové kroužky školy se staršími dětmi

10 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání vymezené v 2 a 44 školského zákona a v Rámcovém vzdělávacím programu části C kapitole 3.2. Pro dosáhnutí požadovaných cílů musí být školní družina pro děti místem, kde se cítí bezpečně, radostně a spokojeně. Cíle činnosti ve školní družině je: seznamování s nabídkou různých činností a tím přispívat k výchově k volnému času rozvíjet svůj zájem (oblíbená aktivita, koníček), získávat nové poznatky, dovednosti a návyky učit aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný, předcházet sociálně patologickým jevům učit se žít v kolektivu, rozvíjet kamarádství, navzájem si pomáhat, být tolerantní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti rozvíjet vnímavost a citové vztahy k prostředí a přírodě posilovat kladné psychické vlastnosti (rysy osobnosti, schopnosti) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

11 4 KOMPETENCE Získávání kompetencí je dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které si děti osvojují. Rozvíjí se především činností, prožitkem, vlastní aktivitou a praxí a díky nim se můžou žáci snáze uplatnit v životě. Proto je nesmírně důležité u dětí rozvíjet následující kompetence: 1. Kompetence k učení (K1) vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech poznávat smysl a cíle učení rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat účastnit se didaktických her, soutěžích a výukových programů na PC zhodnocovat své výkony a výkony druhých 2. Kompetence k řešení problému (K2) vnímat dění nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a umět je obhájit pochopit, že vyhýbáním problémům nevede k cíli podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích 3. Kompetence komunikativní (K3) dokázat vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor, diskutovat 4. Kompetence sociální a personální (K4) dokázat spolupracovat ve skupině zodpovídat se za své jednání a umět nést důsledky svých rozhodnutí dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru

12 upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi zúčastnit se různých soutěží a prezentací svých výtvorů dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout 5. Kompetence občanské (K5) uvědomovat si svá práva a povinnosti a chápat základní principy zákonů a společenských norem (Úmluva dětských práv spojená s povinnostmi, řád ZŠ, ŠD) odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími 6. Kompetence pracovní (K6) pomocí zájmových činností rozvíjet představu o budoucím povolání dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech učit se činnosti plánovat, organizovat, řídit a hodnotit při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání 7. Kompetence k naplnění volného času (K7) rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času vytvářet si návyky zdravého životního stylu organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání, umět správně relaxovat dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

13 5 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 PRAVIDELNÉ ČINNOSTI Jsou určené především pro přihlášené žáky k pravidelné docházce. V těchto činnostech jsou organizovány podstatné části výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti stanovené měsíčním plánem. zájmová činnost (rukodělná, přírodovědná, estetickovýchovná, tělovýchovná, sportovní aj.) rekreační činnost (pohybové hry, vycházky) odpočinková činnost (klidné, pohybově a psychicky nenáročné činnosti) veřejně prospěšná činnost (péče o prostředí ŠD a okolí) sebeobslužná činnost (hygiena, správné stolování, oblékání, úklid hraček) příprava na vyučování (plnění úkolů, prohlubování a opakování poznatků) 5.2 SPONTÁNNÍ A ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI Jsou v ŠD zahrnuty do denního režimu: ranní ŠD (před zahájením vyučování) polední ŠD (od oběda do odjezdu autobusů) odpolední ŠD (koncová ŠD) Spontánní aktivity jsou např. neorganizované hry v ranní družině, při kterých si děti samy volí, jakou činností se chtějí zabývat. Proto je ze strany vychovatelek snaha nabídnout žákům dostatečné množství námětů a činností. Děti jsou motivovány a podněcovány k vlastním aktivitám. Každý žák má možnost si vybrat, zda bude hrát stolní hry, stavět se stavebnicemi, modelovat, malovat, tiskat, omalovávat, prohlížet a číst si časopisy a knihy, hrát divadélko, počítačové hry nebo jen odpočívat a povídat si s kamarády. Při aktivním odpočinku využívají děti nejen prostory družiny, ale i školní dvorek, hrají smyslové a pohybové hry apod. 5.3 PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI Školní družina organizuje také příležitostné akce, kterých se mohou účastnit nepřihlášení žáci k pravidelné docházce: spolupráce s MŠ - návštěva kamarádů příprava a vystoupení pro mladší kamarády (divadlo, písničky, hádanky) podzimní turistický výlet a vaření v přírodě návštěva divadla spolupráce s Obecní knihovnou Noc s Andersenem účast a spolupráce při školních akcích karneval, vánoční zpívání, sportovní den apod.

14 organizování tzv. Tvořivé dílny a Pohybového dne (pro rodiče s dětmi) 5.4 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Školní družina v přípravě na vyučování využívá specifických forem práce: prohlubování poznatků při vycházkách a pozorování přírody zábavné procvičování učiva formou námětových a didaktických her, luštěním dětských křížovek, rébusů apod. získávání nových znalostí při pravidelných návštěvách Obecní knihovny prohlubování poznatků při práci s PC, četbě časopisů (Sluníčko, Mateřídouška, ABC), vyhledávání v encyklopediích Vypracovávání domácích úkolů je možné po 15. hodině po dohodě s rodiči nebo samostatně ve třetím oddělení ŠD.

15 6 OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsah zájmového vzdělávání je navrhnut tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti s přihlédnutím k věku, individuálním možnostem, zájmům a potřebám všech účastníků. Účastníci získají nejen znalosti a dovednosti, ale jsou vedeni k jejich využití v praxi. Jednotlivé vzdělávací oblasti vycházejí z RVP ZŠ a jsou rozděleny do šesti vzdělávacích oblastí. Uvedený obsah zájmového vzdělávání má dlouhodobější charakter, proto v rámci tohoto programu je vytvořen roční tematický plán, který blíže představuje činnost ŠD ve školním roce 2012/13.

16 Jsem občan ČR Poznáváme okolí školy a obec Kovářov Škola není bludiště TAB. 1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A. MÍSTO KDE ŽIJEME TÉMATICKÝ OKRUH OBSAH ČINNOSTÍ METODY PRÁCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ROZVÍJENÉ KOMPETENCE Poznáváme a procházíme školou. Co je za dveřmi? Seznamujeme se s organizací provozu ve škole. Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. Zamýšlíme se, co se nám líbí, co změnit, ideální ŠD. Na vycházkách se seznamujeme s významnými budovami, úřady, institucemi, službami a památkami. Orientujeme se v mapě obce. Procházíme blízké turistické stezky. Při vycházkách dbáme na bezpečnost. Poznáváme historii obce. Do školy chodíme bezpečně. Poznáváme náš jihočeský region. Seznamujeme se s mapou ČR. Slavíme významné státní svátky. Vyprávíme si o hlavním městě. Povídáme si o sousedních státech. - besedujeme na dané téma mezi sebou ale i s odborníky - hovoříme o svých pocitech a představách - vyhledáváme informace na PC a v knihách - téma zpracováváme výtvarně a v pracovních činnostech (kreslíme mapy, návrhy ) - pořádáme výlety, procházky a exkurze - zahrajeme si hry, kvízy a vyhlásíme soutěže Besedy, rozhovory, četba, vyhledávání informací, vyprávění, poznávání, procházky, výlety, exkurze, výtvarné a pracovní zpracování, dramatizace, soutěže, hry - dokáže se dobře orientovat v místě bydliště a školy - uvědomuje si význam různých institucí - jako žák a občan si osvojí určitý řád a povinnosti - umí se orientovat podle mapy - rozvíjí si estetické cítění - respektuje zásady bezpečného chování při pohybu v okolí školy - získal úctu k vlastnímu národu - dokáže rozpoznat prvky minulosti a současnosti - zná význam svátků a významných dnů - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- vnímat dění i nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni K3- dokázat vyjádřit své myšlenky a názory v souvislém ústním projevu - naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze - dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat spolupracovat ve skupině - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i druhých - chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími K6- při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času

17 Společenství, ve kterém žiji Základní lidská práva a povinnosti Mluvíme a chováme se slušně? Moji kamarádi Moje rodina B. LIDÉ KOLEM NÁS Orientujme se v blízkých příbuzenských vztazích. Představujeme povolání rodičů a prarodičů. Vytváříme pozitivní prostředí v ŠD. Utužujeme kamarádské vztahy. Máme úctu k sobě a druhým. Poznáváme vlastnosti osobnosti. Povzbuzujeme a pomáháme druhým. Známe pravidla stolování. Dodržujeme zásady slušného chování v dopravních prostředcích, na ulici, v obchodě a prostorách školy. Umíme kouzelná slovíčka.. Seznamujeme se s povinnostmi a právy dítěte a respektujeme práva druhých. Chráníme hodnotu osobního, společného a veřejného majetku. Dodržujeme pravidla, řády ŠD a ZŠ. Pomáháme zdravotně znevýhodněným, hendikepovaným a lidmi s poruchami. Seznamujeme se s dětmi z cizích zemí. Povídáme si o různých náboženstvích a etnických menšinách. -besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - téma zpracováváme ve výtvarných a pracovních činnostech - dramatizace ze scének z života - hrajeme hry - pořádáme vycházky za poznáním - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi - odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práv nebo demokratické principy - vyjadřuje se na základě vlastních zkušeností - vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- vnímat dění nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni - volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení - kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a umět je obhájit - naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích K3- vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých - rozvíjet komunikativní dovednosti, vést dialog, řízený i nahodilý rozhovor - zodpovídat se za své jednání a umět nést důsledky svých rozhodnutí - dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu - vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru - upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi - dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout K5- uvědomovat si svá práva a povinnosti a chápat základní principy zákonů a společenských norem (Úmluva dětských práv spojená s povinnostmi, řád ZŠ, ŠD) - odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i druhých K6 - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7 - vytvářet si návyky zdravého životního stylu - dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

18 Zdraví pohyb Naše zdraví Stále bezpečně Zdravě jíme Orientace v čase Jak letí čas C. LIDÉ A ČAS D. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Poznáváme vývoj lidské civilizace a zrod člověka. Učíme se hodiny. Členíme rok na období, měsíce, dny v týdnu. V průběhu dne dodržujeme správný denní režim. Učíme se správné stravovací návyky. Dodržujeme pitný režim. Seznamujeme se zdravou výživou a vitamíny. Respektujeme zásady bezpečnosti při práci. Uplatňujeme pravidla účastníků silničního provozu. Dodržujeme osobní hygienu a čistotu. Správně a účelně využíváme svůj volný čas. Učíme se správně relaxovat a odpočívat. Seznamujeme se s událostmi ohrožující naše zdraví. Umíme ošetřit jednoduché zranění a zavolat pomoc. Poznáváme své tělo. Chodíme do přírody. Procvičujeme své tělo. Učíme se relaxační cvičení. Hrajeme hry v tělocvičně. - besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - hrajeme hry - vyhledáváme informace - pořádáme výlety, procházky a exkurze - řešíme pracovní listy - besedujeme, vyprávíme si a čteme na dané téma - téma zpracováváme ve výtvarných a pracovních činnostech - dramatizace scének ze života - vyhledáváme informace na PC a v knihách - pořádáme výlety, procházky a exkurze - hrajeme hry, kvízy a soutěžíme - řešíme pracovní listy - pořádáme vycházky za poznáním - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - dokáže si naplánovat denní režim - orientuje se podle hodin - uvědomuje si vývoj lidské civilizace a jedince - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky - získává základní znalosti o lidském těle - dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná - dokáže požádat o pomoc - uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání v procesu učení, praktickém životě a tvůrčích činnostech - poznávat smysl a cíle učení - rozšiřovat poznatky o světě lidí K2- pochopit, že vyhýbáním problémům nevede k cíli - naučit žáky, kde mohou hledat pomoc v nesnázích K3- naslouchat ostatním spolužákům a pedagogům a účinně se zapojovat do diskuze - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat spolupracovat ve skupině - dokázat rozpoznat nevhodné chování, agresivitu, nespravedlnost, šikanu - vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru - dokázat požádat o pomoc, nebo ji v případě potřeby poskytnout K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých K6- dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času - vytvářet si návyky zdravého životního stylu - organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání, umět vhodně relaxovat - dokázat odmítnout nevhodnou nabídku volného času

19 Chráníme životní prostředí Každý den na čerstvém vzduchu Příroda kolem nás E. ROZMANITOST PŘÍRODY Sledujeme roční cykly. Sledujeme stopy zvířat ve sněhu. Zakládáme herbář. Poznáváme ptactvo, hmyz a zvěř. Besedujeme o přírodě v jiných pásmech. Sázíme osení a jiná semena (hrách, fazole, tykev). Využíváme přírodniny k výtvarným činnostem. Staráme se o zvířátka v zimních měsících. Kreslíme živočichy, rostliny, krajinu. Pozorujeme oblohu. Hrajeme hry v přírodě. Vycházíme do přírody. Užíváme si zimní radovánky (brusle, boby, sáně). Pořádáme pohybové soutěže. Umíme třídit odpad. Uklízíme okolí školy. Debatujeme o ekologických katastrofách. - besedujeme, vedeme rozhovory a čteme na dané téma - vyhledáváme informace na PC a v knihách - přírodniny zpracováváme výtvarně a v pracovních činnostech - pořádáme výlety a procházky - hrajeme si hry, - řešíme různé kvízy, vyhlašujeme soutěže a olympiády - vytváří si kladný vztah k přírodě a dokáže ji chránit - využívá pobyt v přírodě k trávení svého volného času - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - dokáže pojmenovat, zařadit a určit některé organizmy K1- vyhledávat a třídit informace o přírodě - poznávat smysl a cíle učení o přírodě - účastnit se didaktických her, soutěžích a výukových programů na PC K2- vnímat dění i nejrůznějších problémových situací v přírodě K3- naslouchat a diskutovat o otázkách přírody - vyjadřovat se k danému problému a respektovat názory druhých K4- dokázat rozpoznat nevhodné chování - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- chovat se odpovědně s ohledem na ochranu životního prostředí - chápat význam Přírodní rezervace, památky, Chráněná území apod. K6- dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních, výtvarných činnostech K7- v přírodě a na čerstvém vzduchu rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času

20 Pěstitelské práce Příprava pokrmů Konstruktivní činnosti Práce s drobným materiálem TAB. 2 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE TÉMATICKÝ OKRUH OBSAH ČINNOSTI METODY PRÁCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ROZVÍJENÉ KOMPETENCE S papírem se nenudíme (vystřihujeme, lepíme, trháme, skládáme). Poznáváme přírodniny a využíváme je k tvorbě. Hrajeme si na švadlenky. Modelovacím hmotám dáváme tvar. Využíváme rozmanité druhy přírodního a umělého materiálu (kůže, hlína, dřevo, PET- lahve, pěnové houbičky ). Sestrojujeme jednoduché modely ze stavebnic. Poradíme si s menšími opravami hraček. Pečeme vánoční perníčky. Umíme si uvařit čokoládu. Správně stolujeme. Pro naše nejbližší upečeme/vyrobíme malé dobroty. Staráme se o pokojové květiny ve družině. Pozorujeme klíčení semen. Na Haloween si vypěstujeme dýně. Vyséváme velikonoční osení. - besedujeme, radíme se a schraňujeme informace o dané činnosti - hovoříme o svých pocitech a představách - při vycházkách nacházíme přírodní materiál - pořádáme výtvarné dílny - presentujeme své výrobky - soutěžíme o nejlepší výtvor - hrajeme si se stavebnicemi - připravujeme pokrmy v kuchyňce - sejeme semínka - udržuje pořádek, čistotu a bezpečnost na pracovišti - osvojí si základní pracovní dovednosti a návyky - umí si zorganizovat a plánovat svoji práci - pracuje podle slovního návrhu nebo předlohy - zhodnotí výsledek své práce - vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - bezpečně a účelně zachází s jehlou a nití - osvojí si konstrukční myšlení -poradí si s jednoducho opravou - zručně manipuluje se součástmi stavebnice - podle návodu připraví jednoduché pokrmy - zná základní vybavení kuchyně - dodržuje pravidla stolničení a slušného chování - pěstuje a ošetřuje nenáročné rostliny - získá kladný vztah k přírodě a rostlinám K1- vyhledávat a třídit informace, které vedou k pochopení a efektivnímu využívání tvůrčích činností - poznávat smysl a cíle učení - rozšiřovat při pracovních činnostech poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - realizovat vlastní nápady, samostatně pozorovat a experimentovat, kriticky posuzovat a vyvozovat závěry - zhodnocovat své výkony a výkony druhých K2- při pracovních činností vnímat nejrůznější problémové situace a volit vhodné způsoby k řešení problému, ověřovat správnosti řešení, rozlišovat správná a chybná řešení - při vyskytnutých problémech vyhledat radu či pomoc K3- při činnostech dokázat vyjádřit své myšlenky a názory a respektovat názory druhých - dokázat komunikovat různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky a pomocí technických prostředků) K4- dokázat spolupracovat ve skupině - zodpovídat se za své konání a umět nést důsledky svých rozhodnutí - vytvářet si při činnostech pozitivní představu o sobě samém, která vzbuzuje sebedůvěru - zúčastnit se různých soutěží a presentací svých výtvorů K5- odpovědně přistupovat k úkolům a povinnostem - chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbát na své osobní zdraví i zdraví druhých - při pracovních činnostech chápat význam tradic a kulturního dědictví, seznamovat se s významnými svátky a výročími K6- pomocí zájmových činností rozvíjet představu o budoucím povolání - dodržovat ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech - učit se činnosti plánovat, organizovat, řídit a hodnotit - při práci využívat znalosti a zkušenosti získané při vzdělávání K7- při činnostech rozvíjet schopnost aktivního využívání volného času - organizovat a řídit svůj volný čas, rozvíjet své zájmy a záliby, nadání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více