Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: Č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j."

Transkript

1 Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: Č.j.: 71/15

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘÍRODNÍ ZAHRADA PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE CHODU ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUÚČAST RODIČŮ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŽIVOT U SPLAVU VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÝ BLOK ŽIVOT V PŘÍRODĚ INTEGROVANÝ BLOK ŽIVOT S PŘÍRODOU INTEGROVANÝ BLOK - ŽIVOT MEZI LIDMI INTEGROVANÝ BLOK - ŽIVOT S TECHNIKOU EVALUAČNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH... 39

3 1 Identifikační údaje Název a sídlo školy: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: U Splavu 27654, Břeclav Zřizovatel: Město Břeclav IČO: Právní subjektivita: 1994 Počet tříd: Ředitel: Učitelky: Asistent pedagoga: Provozní zaměstnanci: 4 třídy, kapacita 100 dětí Zdeňka Zálešáková Telefon: , Létalová Marie Machová Irena Ošoncová Drahomíra Tulisová Petra Soukopová Dagmar Mgr. Vašková Naděžda Vrbová Zuzana Bc. Kováříková Lenka Barabášová Petra Kočířová Jolana Kučná Emílie Straková Adriana Webové stránky: Platnost dokumentu: od do

4 Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání. Při výchovně vzdělávací činnosti nás inspiruje: MOTTO: Mysli na Zemi, ale začni u sebe.

5 2 Obecná charakteristika školy Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem. Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem. V letech byla v rámci dotací EU a města Břeclav byla zahrada MŠ přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU. Projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADY přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765 ve městě Břeclavi. Umožňuje dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě. Projekt je realizován v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Projektantka využila nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy, které do projektu vhodně zapracovala. Realizovány jsou herní prvky z přírodních materiálů - originální - dle nosného tématu zahrady. Mimo návrh herních prvků projekt zahrnuje také výsadbu dřevin - stromů, keřů i popínavých rostlin, převážně s jedlými plody. Důležitá je také obnova trávníkových ploch, které byly špatném stavu z důvodu nedostatku vody, kdy mateřská škola nemá možnost jímat dešťovou vodu a využívat ji k závlaze. Z tohoto důvodu byla vybudována studna s napojením automatické závlahy. Nosným tématem celého projektu je "Splav a život kolem něj" (mateřská škola se nachází v blízkosti splavu na řece Dyji). Navržené prvky proto nejsou nahodile umístěny, ale vytváří jakýsi program v rámci celé zahrady, odehrává se zde život 5

6 rybáře, život kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí a kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky). Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožňují dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. V rámci EV pedagogové mateřské školy pomáhají dětem poznávat krásu a tajemství přírody, čímž se v nich rozvíjí vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání jsou vedeny k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody. Projekt umožňuje dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Je zde možný volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního a prožitkového učení. Dále přispívá k rozvoji individuálního přístupu, nápaditosti a tvořivosti dětí mateřské školy. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou vedeny k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou tak získávají motivaci, znalosti a dovednosti. Chápou, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 2.1 PŘÍRODNÍ ZAHRADA Hlavním cílem projektu bylo vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující: Posilování kontaktu dětí s přírodou, umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě, aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí 6

7 hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí, získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí. Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti Pumpa a dřevěné koryto s vodními mlýnky poskytuje vodu k zalévání rostlin v zahradě a hry s vodou. Získávání zkušeností s vlastnostmi vody, uvědomění si významu vody a nutnosti s ní šetřit Štěrková plocha u pumpy, pískoviště, hmatový chodník umožňuje manipulační hry s různorodým materiálem. Pozorování vsakování vody, rozvoj smyslového vnímání rozvoj hrubé i jemné motoriky, odhalování vlastností různých materiálů i ve spojitosti s vodou Vrbové iglú poskytuje dětem stín a relaxační prostor pro malou skupinku dětí, umožňuje dětem pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob. Vede děti k pravidelné péči o rostliny a podporuje rozvoj trpělivosti Domek s kuchyňkou a ponky společné hry, získávání pracovních zkušeností a rozvoj komunikace, napodobování práce dospělých. Dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie Rybářská chatrč se střešní zahradou dává dětem prostor pro společné hry ve skupince s netradičně provedeným přístřeším, ochraňuje před vlivy počasí, námětové hry Molo s loďkou, visutá lávka podporuje rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy, děti získávají pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností je respektování dohodnutých pravidel Zvukovod poskytuje podněty pro rozvoj sluchového vnímání, komunikace dětem umožňuje provádět hry s kamarády a sledovat účinky zvuků různé kvality a síly Ohniště s posezením nabízí prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímání ohně jako zdroje tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožňuje oční kontakty Xylofon ze dřeva a kamenů umožňuje hudební improvizace i rytmické činnosti, rozvíjí sluchové vnímaní a rozlišování barevnosti zvuků, fantazii dětí při vytváření zvuků za použití různorodých materiálů, a také rytmické cítění dětí při přírodním muzicírování Dřevěné branky poskytují prostor pro hry s míčem, prostor pro oblíbený fotbal a jiné míčové hry rozvíjející pohybovou všestrannost a postřeh Horizontální sítě mezi stromy poskytují prostor pro pohyb dětí, obratnost, rovnováhu, koordinaci pohybů. Děti zde rozvíjí pohybovou obratnost a logické myšlení při prolézání sítěmi Záhony pro každou třídu umožňuje pracovní příležitosti i manipulaci s nářadím, seznámení se se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržování je při péči o rostliny. Děti zde jsou vedeny ke spolurozhodování, co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči Krmítko pro ptáky poskytuje možnost péče o ptactvo v zimních měsících, pozorování druhů ptáků. Dětem je umožněno pravidelné pozorování ptactva a získávání zkušeností 7

8 z krmení a vědomí nutnosti jejich ochrany a významu v přírodě, rovněž mohou určovat druhy ptáků Hmyzí domeček nabízí možnost pozorování a význam hmyzu pro opylování rostlin. Je prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích Venkovní psací tabule umožňuje prostor pro výtvarné vyžití. Děti mohou kreslit na vyhrazené plochy ve společnosti kamarádů, i dětí z jiných tříd, navazovat zde nová přátelství a vzájemně se respektovat Hřbitov odpadů prostor k ukládání odpadů do země a průběžné sledování jejich rozpadu. Při pokusech s odpady děti rozvíjí své ekologické myšlení a uvědomí si nutnost ochrany přírody sběrem odpadových surovin, jejich správným tříděním Dřevěný stojan na koloběžky prostor k bezpečnému odkládání. Koloběžky poskytují dětem zdravý pohyb, obratnost i postřeh a po jejich využití je bezpečně odkládají do stojanu Malba ryb a života ve vodě obohacení a rozvoj výtvarných dovedností, pěstování vztahu k místu kde žiji. Děti mají prostor pro výtvarné vnímání a přiblíží si tak život ve vodě Bylinková zahrádka prostor pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách a jejich využití a léčivých účincích. Poskytuje prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvíjí smyslové vnímání vůní i chutí Výsadba popínavých rostlina a trvalkových záhonů možnost rozvíjení pracovních dovedností dětí a prostor pro pravidelnou péči. Rozšíření informací dětí o nové netradiční rostliny, které upoutají svojí krásou, vůní Výsadba stromů a keřů domácího původu získávání praktických zkušeností a poznatků o růstu. Výsadba především jedlých druhů dětem umožňuje uplatňovat praktické zkušenosti a také získávat poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů a stromů, významu stromů pro čištění vzduchu, domov pro drobné živočichy a ptactvo Obnova trávníku - prostředí pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity. Trávník poskytne bezpečný prostor pro všestranný a zdravý pohyb dětí a jejich hry Houpačky koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin Pocitový chodník rozvoj jemné motoriky, rozpoznávání druhů povrchu a přírodních materiálů, rozvoj koordinace pohyb 8

9 3 Podmínky vzdělávání - Vycházejí z evaluace z předchozích let 3.1 Věcné podmínky Naše škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které umožňuje skupinové i individuální výchovně vzdělávací činnosti dětí. Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, všechny třídy jsou kvalitně vybaveny. Hračky, pomůcky, náčiní, materiály a různé výrobky odpovídají počtu dětí a jsou každoročně doplňovány a uspořádány v otevřených skříňkách a děti si je berou podle předem dohodnutých pravidel. Ve třídě Sluníček je od roku 2014 instalována interaktivní tabule. V budoucích letech plánujeme postupné pořízení do všech tříd MŠ. Ve třídách dále nalezneme kvalitní magnetofony, televizi, DVD přehrávač, didaktické pomůcky a hračky. Lehátka jsou moderní, lehce stohovatelná a odpovídají hygienickým nárokům. Ve třídách můžeme nalézt také gymnastické míče a jiné tělocvičné nářadí. Hračky jsou umístěny v zorném poli dítěte tak, aby na ně lehce vidělo i dosáhlo. Dětem poskytujeme příležitost zdobit svými výtvory šatnu, okna i interiér třídy, tím se aktivně podílí na zvyšování estetičnosti školy a rodiče mají možnost shlédnout jejich výtvory. Ke zvýšení zvýšení bezpečnosti dětí přispělo naistalování videotelefonů ve všech třídách. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje školní Přírodní zahrada - viz výše. Vchod do MŠ je bezbariérový. 9

10 3.2 Životospráva V naší MŠ není školní kuchyně, stravu dovážíme ze školní jídelny při ZŠ Kupkova- je distribuována podle předpisů a do MŠ převážena v přepravních termoportech. Děti mají zajištěn pitný režim, ve třídách jsou automaty s pitnou vodou se zřízenými stojánky na hrníčky, které si děti přinášejí z domova. Na zahradě je zřízena fontánka s pitnou vodou. Ke svačinkám a obědu nabízíme čaje a ovocné šťávy. Denní rytmus a řád je natolik flexibilní, že umožní organizovat činnosti podle vzniklé situace. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností. Děti mají dostatek volného pohybu v prostorách tříd i na zahradě. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku - 30 minut, děti poslouchají relaxační hudbu a pohádky. Děti s malou potřebou spánku vedeme k ohleduplnosti a toleranci vůči spícím dětem. Všichni zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený správný vzor. Dodržujeme intervaly mezi jídlem. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k vytvoření zdravých stravovacích návyků, samostatnosti a kultuře stolování. Respektujeme opodstatněná přání rodičů. Vytvoříme dětem prostor pro aktivity dle vlastní volby, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci i odpočinek. Povedeme nové děti k vytvoření a dodržování pitného režimu. 3.3 Psychosociální podmínky Kolektiv školy vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily dobře, spokojeně a jistě. Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte, vyhýbáme se negativním slovním komentářům, vedeme s dětmi vstřícnou a empatickou komunikaci. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel a norem, které jsou ve škole stanoveny. odchod ze třídy oznámit učitelce 10

11 běhat ve vyhrazených prostorách dodržovat hygienu pomáhat ostatním, rozdělit se po zaznění domluveného signálu ukončovat činnost a uklízet hračky na místo neubližovat si, konflikty řešit dohodou Budeme i nadále vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře a bezpečně nejen děti, ale i zaměstnanci. V přátelské atmosféře, povedeme děti k samostatnosti a upevňovaní každodenních kulturně- hygienických návyků v přirozených situacích. 3.4 Organizace chodu Režim dne je nastaven tak, aby respektoval biorytmus dítěte, ale zároveň je dostatečně pružný, při aktuálně vzniklých situacích. Děti se ráno schází v jedné třídě, v 7:00 se rozcházejí do ostatních tříd. Odpoledne se schromažďují v v jedné, určené třídě. Při práci s dětmi vycházíme především z prožitků dětí, jsme schopny operativně změnit plánovanou činnost, ve prospěch momentálních zážitků a naladění dětí. Umožňujeme dětem, aby pracovaly svým tempem, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování v heterogenních třídách. Organizace prostoru ve třídách umožňuje dětem pracovat ve skupinách i individuálně. Je dodržován potřebný řád, svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí. Piktogramy společně vytvořená a platná pravidla podporují u dětí samostatné rozhodování, ale i zodpovědnost. I nadále budeme uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat aby denně probíhaly individuální, skupinové činnosti. Dbáme, aby děti měly možnost dokončit činnost, aby měly prostor na ponechání výtvorů, a také respektujeme soukromí dítěte. Poskytneme prostor a možnost skupinkám dětí k náročnějším činnostem v době odpočinku. 11

12 Organizace dne v MŠ 6:30 9:30 scházení dětí, různé druhy činností (spontánní, řízené, polořízené) 8:30 9:00 hygiena, příprava na svačinu, svačina 9:30 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11:45 12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena 12:15 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek, náhradní aktivity 14:00 14:30 hygiena, příprava na svačinu, svačina 14:30 16:30 pokračování didaktických cílených činností, odpolední zájmová činnost 3.5 Řízení mateřské školy Zřizovatelem MŠ je Město Břeclav. Spolupracujeme s dalšími orgány státní správy a samosprávy PPP, SPC, MŠ, ZŠ, Městská knihovna Břeclav, Domov pro seniory, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, městské museum, sportovní a kulturní organizace města. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení školy a respektuje jejich názor. Spolupracují spolu při vytváření ŠVP a jeho evaluaci. Kontrolní činnost zahrnuje chod celé MŠ a jsou z ní vyvozovány závěry pro další práci. Plánování je funkční a opírá se o předchozí analýzy. Spolupracujeme také s rodiči dětí. 3.6 Personální zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci (7středoškolské, 2 vysokoškolské), průběžně se vzdělávají na seminářích DVPP. Při pedagogické práci usilují o zavádění nových poznatků získaných vlastním sebevzděláváním. Externě 12

13 dochází do MŠ logoped speciální pedagog a učitelka anglického jazyka. Všichni zaměstnanci se chovají a pracují profesionálním způsobem. 3.7 Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, průběžně jsou informováni o všech akcích (webové stránky, nástěnky v šatnách), které budou po celý rok probíhat. Fotodokumentaci z proběhlých akcí si mohou rodiče prohlédnout na Facebookových stránkách MŠ. Učitelky nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzděláváni předškolních dětí, chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně, diskrétně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Pro řešení připomínek, požadavků, problémů má ředitelka MŠ vyhrazeny konzultační hodiny. Nabízíme rodičům předškolních dětí besedu s psychologem (školní zralost). Vítáme ochotu rodičů pomoci dle jejich možností. Profesní odbornosti rodičů využíváme k besedám a exkurzím na rozšíření vzdělávací nabídky. 13

14 4 Organizace vzdělávání Dítě do MŠ přijímá ředitelka, a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců podle kritérií (možné k nahlédnutí na webových stránkách MŠ). Děti jsou zařazeny do čtyř heterogenních tříd, s možností veškeré integrace. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu dostatečně vyvážený. Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Děti mají ve škole stejná práva, možnosti a stejné povinnosti, nikdo není zvýhodňován, či znevýhodňován. Dospělí podporují a povzbuzují děti ke vzájemné spolupráci, důvěře, toleranci a solidaritě. 14

15 5 Charakteristika vzdělávacího programu ŽIVOT U SPLAVU Cílem je: seznamovat děti pravdivým způsobem se světem, jehož jsou součástí. Vytvářet kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, uvědomovat si sounáležitost s ním. ŠVP obsahuje celkem čtyři integrované bloky, které se navzájem prolínají a využívají k realizaci především přírodní zahradu. Mezi integrované bloky patří: 1. Život v přírodě 2. Život s přírodou 3. Život mezi lidmi 4. Život s technikou Preferujeme tyto činnosti Volná hra, experimentování Prožitkové učení Psychomotorická cvičení Práce s encyklopediemi Třídění odpadu Tvořivá práce s přírodním, odpadovým i jiným materiálem Pohybové a hudebně pohybové hry Uplatňovat tyto metody: Komunitní a diskuzní kruh Pozorování Prožitkové učení Využívaní přirozených situací Řízené skupinové a individuální činnosti Převládání spontánních činností nad řízenými 15

16 6 Vzdělávací obsah 6.1 Integrovaný blok ŽIVOT V PŘÍRODĚ Celoročně využívat zahradu pro environmentální výchovu, kde se děti seznámí s živou i neživou přírodou, s rozmanitostí a barevností světa a budou si vytvářet lásku a empatii k přírodě, uvědomovat si vlastní důležitost a osvojovat si kulturně společenská pravidla. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA KOMPETENCE DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL OČEKÁVANÝ VÝSTUP Smyslové a psychomotorické hry Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Rozvoj a užívání všech smyslů Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti..) Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Získání schopnosti záměrně řídit Rozvoj komunikativních dovedností Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, 16

17 konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, apod.) vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu sledovat řečníka i obsah, ptát se) Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších medií Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Aktivity podporující sbližování dětí Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost Seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy Rozvoj kooperativních dovedností Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Společenské hry, aktivity nejrůznějšího zaměření, Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 17

18 Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě) Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Spontánní hra Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Zorganizovat hru Hry a praktické činnosti, uvádějící dít do světa lidí, jejich občanského života a práce Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské, chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí Příležitosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 18

19 6.2 Integrovaný blok ŽIVOT S PŘÍRODOU Rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní jednání, učit se poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA KOMPETENCE DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL OČEKÁVANÝ VÝSTUP Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem v nichž může být dítě úspěšné Činnosti zaměřené k seznamování se Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Při řešení myšlenkových i praktických problémů Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Osvojení si Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dětem i dospělým, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Chápat číselné a matematické pojmy, 19

20 s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci Konstruktivní a grafické činnosti Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a stimulací a využívá je v dalších situacích Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu Rozvoj schopnosti sebeovládání elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, první, poslední apod.) Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, apod.) Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 20

21 vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 21

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více