Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: Č.j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j."

Transkript

1 Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: Č.j.: 71/15

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘÍRODNÍ ZAHRADA PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE CHODU ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUÚČAST RODIČŮ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŽIVOT U SPLAVU VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÝ BLOK ŽIVOT V PŘÍRODĚ INTEGROVANÝ BLOK ŽIVOT S PŘÍRODOU INTEGROVANÝ BLOK - ŽIVOT MEZI LIDMI INTEGROVANÝ BLOK - ŽIVOT S TECHNIKOU EVALUAČNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH... 39

3 1 Identifikační údaje Název a sídlo školy: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: U Splavu 27654, Břeclav Zřizovatel: Město Břeclav IČO: Právní subjektivita: 1994 Počet tříd: Ředitel: Učitelky: Asistent pedagoga: Provozní zaměstnanci: 4 třídy, kapacita 100 dětí Zdeňka Zálešáková Telefon: , Létalová Marie Machová Irena Ošoncová Drahomíra Tulisová Petra Soukopová Dagmar Mgr. Vašková Naděžda Vrbová Zuzana Bc. Kováříková Lenka Barabášová Petra Kočířová Jolana Kučná Emílie Straková Adriana Webové stránky: Platnost dokumentu: od do

4 Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání. Při výchovně vzdělávací činnosti nás inspiruje: MOTTO: Mysli na Zemi, ale začni u sebe.

5 2 Obecná charakteristika školy Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem. Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem. V letech byla v rámci dotací EU a města Břeclav byla zahrada MŠ přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU. Projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADY přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí v Mateřské škole Břeclav, U Splavu 2765 ve městě Břeclavi. Umožňuje dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě. Projekt je realizován v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Projektantka využila nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské školy, které do projektu vhodně zapracovala. Realizovány jsou herní prvky z přírodních materiálů - originální - dle nosného tématu zahrady. Mimo návrh herních prvků projekt zahrnuje také výsadbu dřevin - stromů, keřů i popínavých rostlin, převážně s jedlými plody. Důležitá je také obnova trávníkových ploch, které byly špatném stavu z důvodu nedostatku vody, kdy mateřská škola nemá možnost jímat dešťovou vodu a využívat ji k závlaze. Z tohoto důvodu byla vybudována studna s napojením automatické závlahy. Nosným tématem celého projektu je "Splav a život kolem něj" (mateřská škola se nachází v blízkosti splavu na řece Dyji). Navržené prvky proto nejsou nahodile umístěny, ale vytváří jakýsi program v rámci celé zahrady, odehrává se zde život 5

6 rybáře, život kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí a kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky). Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožňují dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. V rámci EV pedagogové mateřské školy pomáhají dětem poznávat krásu a tajemství přírody, čímž se v nich rozvíjí vědomí rozmanitosti forem života a pocit odpovědnosti za životní prostředí. Úměrně možnostem jejich dětského vnímání jsou vedeny k tomu, aby si vytvářely správnou představu o úloze člověka v systému přírody. Projekt umožňuje dětem získávat a rozvíjet všechny kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální i personální činnosti. Je zde možný volný pohyb, sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního a prožitkového učení. Dále přispívá k rozvoji individuálního přístupu, nápaditosti a tvořivosti dětí mateřské školy. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou vedeny k odpovědnému chování k přírodě. Hravou formou tak získávají motivaci, znalosti a dovednosti. Chápou, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 2.1 PŘÍRODNÍ ZAHRADA Hlavním cílem projektu bylo vybudovat takové zázemí přírodní zahrady MŠ, díky kterému si děti hravou formou osvojí chování, při kterém budou brát v potaz dopady možných řešení na životní prostředí. Dále se zapojí do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Mezi dílčí cíle projektu lze řadit následující: Posilování kontaktu dětí s přírodou, umožnění dětem denně se pohybovat v přírodně upravené školní zahradě, aktivní zapojení dětí a rodičů do péče o místní životní prostředí 6

7 hravou a praktickou výukou vést děti k poznání rozmanitosti přírody a životního prostředí, získávání praktických zkušeností s údržbou svého okolí a rozvoji vlastní tvořivosti dětí. Úkolem projektu v environmentální výchově je vybavit k těmto cílům děti odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací. Využití pomůcek, prvků, přínos pro děti Pumpa a dřevěné koryto s vodními mlýnky poskytuje vodu k zalévání rostlin v zahradě a hry s vodou. Získávání zkušeností s vlastnostmi vody, uvědomění si významu vody a nutnosti s ní šetřit Štěrková plocha u pumpy, pískoviště, hmatový chodník umožňuje manipulační hry s různorodým materiálem. Pozorování vsakování vody, rozvoj smyslového vnímání rozvoj hrubé i jemné motoriky, odhalování vlastností různých materiálů i ve spojitosti s vodou Vrbové iglú poskytuje dětem stín a relaxační prostor pro malou skupinku dětí, umožňuje dětem pozorování změn rostliny v průběhu ročních dob. Vede děti k pravidelné péči o rostliny a podporuje rozvoj trpělivosti Domek s kuchyňkou a ponky společné hry, získávání pracovních zkušeností a rozvoj komunikace, napodobování práce dospělých. Dostupnost různorodých materiálů umožní rozvoj tvořivosti a fantazie Rybářská chatrč se střešní zahradou dává dětem prostor pro společné hry ve skupince s netradičně provedeným přístřeším, ochraňuje před vlivy počasí, námětové hry Molo s loďkou, visutá lávka podporuje rozvoj obratnosti dětí, procvičování rovnováhy, děti získávají pohybovou obratnost a cvičit aktivně rovnováhu, nutností je respektování dohodnutých pravidel Zvukovod poskytuje podněty pro rozvoj sluchového vnímání, komunikace dětem umožňuje provádět hry s kamarády a sledovat účinky zvuků různé kvality a síly Ohniště s posezením nabízí prostor pro rozvoj soudržnosti kolektivu a komunikaci i ve větší skupině, vnímání ohně jako zdroje tepla a světla, možnost úpravy potravy, vytvoření bezpečnostních návyků při manipulaci s ohněm. Tento prostor je nutný pro stmelování kolektivu a při komunikaci umožňuje oční kontakty Xylofon ze dřeva a kamenů umožňuje hudební improvizace i rytmické činnosti, rozvíjí sluchové vnímaní a rozlišování barevnosti zvuků, fantazii dětí při vytváření zvuků za použití různorodých materiálů, a také rytmické cítění dětí při přírodním muzicírování Dřevěné branky poskytují prostor pro hry s míčem, prostor pro oblíbený fotbal a jiné míčové hry rozvíjející pohybovou všestrannost a postřeh Horizontální sítě mezi stromy poskytují prostor pro pohyb dětí, obratnost, rovnováhu, koordinaci pohybů. Děti zde rozvíjí pohybovou obratnost a logické myšlení při prolézání sítěmi Záhony pro každou třídu umožňuje pracovní příležitosti i manipulaci s nářadím, seznámení se se základními podmínkami pro růst rostlin a dodržování je při péči o rostliny. Děti zde jsou vedeny ke spolurozhodování, co zde vysadí, ale i k odpovědnosti za pravidelnou péči Krmítko pro ptáky poskytuje možnost péče o ptactvo v zimních měsících, pozorování druhů ptáků. Dětem je umožněno pravidelné pozorování ptactva a získávání zkušeností 7

8 z krmení a vědomí nutnosti jejich ochrany a významu v přírodě, rovněž mohou určovat druhy ptáků Hmyzí domeček nabízí možnost pozorování a význam hmyzu pro opylování rostlin. Je prostorem k pozorování a získávání poznatků o hmyzu a nutnosti jeho ochrany v přírodě, vyhledávání v knihách a encyklopediích Venkovní psací tabule umožňuje prostor pro výtvarné vyžití. Děti mohou kreslit na vyhrazené plochy ve společnosti kamarádů, i dětí z jiných tříd, navazovat zde nová přátelství a vzájemně se respektovat Hřbitov odpadů prostor k ukládání odpadů do země a průběžné sledování jejich rozpadu. Při pokusech s odpady děti rozvíjí své ekologické myšlení a uvědomí si nutnost ochrany přírody sběrem odpadových surovin, jejich správným tříděním Dřevěný stojan na koloběžky prostor k bezpečnému odkládání. Koloběžky poskytují dětem zdravý pohyb, obratnost i postřeh a po jejich využití je bezpečně odkládají do stojanu Malba ryb a života ve vodě obohacení a rozvoj výtvarných dovedností, pěstování vztahu k místu kde žiji. Děti mají prostor pro výtvarné vnímání a přiblíží si tak život ve vodě Bylinková zahrádka prostor pro pracovní činnosti i rozšíření poznatků o bylinkách a jejich využití a léčivých účincích. Poskytuje prostor pro získávání zkušeností z praktických činností a rozvíjí smyslové vnímání vůní i chutí Výsadba popínavých rostlina a trvalkových záhonů možnost rozvíjení pracovních dovedností dětí a prostor pro pravidelnou péči. Rozšíření informací dětí o nové netradiční rostliny, které upoutají svojí krásou, vůní Výsadba stromů a keřů domácího původu získávání praktických zkušeností a poznatků o růstu. Výsadba především jedlých druhů dětem umožňuje uplatňovat praktické zkušenosti a také získávat poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů a stromů, významu stromů pro čištění vzduchu, domov pro drobné živočichy a ptactvo Obnova trávníku - prostředí pro bezpečné a bezprašné pohybové aktivity. Trávník poskytne bezpečný prostor pro všestranný a zdravý pohyb dětí a jejich hry Houpačky koordinace pohybu při houpání, relaxace, navození příjemných pocitů rozvoj dalšího druhu pohybu, zapojování jiných svalových skupin Pocitový chodník rozvoj jemné motoriky, rozpoznávání druhů povrchu a přírodních materiálů, rozvoj koordinace pohyb 8

9 3 Podmínky vzdělávání - Vycházejí z evaluace z předchozích let 3.1 Věcné podmínky Naše škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které umožňuje skupinové i individuální výchovně vzdělávací činnosti dětí. Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, všechny třídy jsou kvalitně vybaveny. Hračky, pomůcky, náčiní, materiály a různé výrobky odpovídají počtu dětí a jsou každoročně doplňovány a uspořádány v otevřených skříňkách a děti si je berou podle předem dohodnutých pravidel. Ve třídě Sluníček je od roku 2014 instalována interaktivní tabule. V budoucích letech plánujeme postupné pořízení do všech tříd MŠ. Ve třídách dále nalezneme kvalitní magnetofony, televizi, DVD přehrávač, didaktické pomůcky a hračky. Lehátka jsou moderní, lehce stohovatelná a odpovídají hygienickým nárokům. Ve třídách můžeme nalézt také gymnastické míče a jiné tělocvičné nářadí. Hračky jsou umístěny v zorném poli dítěte tak, aby na ně lehce vidělo i dosáhlo. Dětem poskytujeme příležitost zdobit svými výtvory šatnu, okna i interiér třídy, tím se aktivně podílí na zvyšování estetičnosti školy a rodiče mají možnost shlédnout jejich výtvory. Ke zvýšení zvýšení bezpečnosti dětí přispělo naistalování videotelefonů ve všech třídách. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje školní Přírodní zahrada - viz výše. Vchod do MŠ je bezbariérový. 9

10 3.2 Životospráva V naší MŠ není školní kuchyně, stravu dovážíme ze školní jídelny při ZŠ Kupkova- je distribuována podle předpisů a do MŠ převážena v přepravních termoportech. Děti mají zajištěn pitný režim, ve třídách jsou automaty s pitnou vodou se zřízenými stojánky na hrníčky, které si děti přinášejí z domova. Na zahradě je zřízena fontánka s pitnou vodou. Ke svačinkám a obědu nabízíme čaje a ovocné šťávy. Denní rytmus a řád je natolik flexibilní, že umožní organizovat činnosti podle vzniklé situace. Rodiče mohou přivádět děti podle svých možností. Děti mají dostatek volného pohybu v prostorách tříd i na zahradě. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku - 30 minut, děti poslouchají relaxační hudbu a pohádky. Děti s malou potřebou spánku vedeme k ohleduplnosti a toleranci vůči spícím dětem. Všichni zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený správný vzor. Dodržujeme intervaly mezi jídlem. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k vytvoření zdravých stravovacích návyků, samostatnosti a kultuře stolování. Respektujeme opodstatněná přání rodičů. Vytvoříme dětem prostor pro aktivity dle vlastní volby, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci i odpočinek. Povedeme nové děti k vytvoření a dodržování pitného režimu. 3.3 Psychosociální podmínky Kolektiv školy vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily dobře, spokojeně a jistě. Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme rozhodnutí dítěte, vyhýbáme se negativním slovním komentářům, vedeme s dětmi vstřícnou a empatickou komunikaci. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel a norem, které jsou ve škole stanoveny. odchod ze třídy oznámit učitelce 10

11 běhat ve vyhrazených prostorách dodržovat hygienu pomáhat ostatním, rozdělit se po zaznění domluveného signálu ukončovat činnost a uklízet hračky na místo neubližovat si, konflikty řešit dohodou Budeme i nadále vytvářet takové prostředí, aby se v něm cítily dobře a bezpečně nejen děti, ale i zaměstnanci. V přátelské atmosféře, povedeme děti k samostatnosti a upevňovaní každodenních kulturně- hygienických návyků v přirozených situacích. 3.4 Organizace chodu Režim dne je nastaven tak, aby respektoval biorytmus dítěte, ale zároveň je dostatečně pružný, při aktuálně vzniklých situacích. Děti se ráno schází v jedné třídě, v 7:00 se rozcházejí do ostatních tříd. Odpoledne se schromažďují v v jedné, určené třídě. Při práci s dětmi vycházíme především z prožitků dětí, jsme schopny operativně změnit plánovanou činnost, ve prospěch momentálních zážitků a naladění dětí. Umožňujeme dětem, aby pracovaly svým tempem, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování v heterogenních třídách. Organizace prostoru ve třídách umožňuje dětem pracovat ve skupinách i individuálně. Je dodržován potřebný řád, svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí. Piktogramy společně vytvořená a platná pravidla podporují u dětí samostatné rozhodování, ale i zodpovědnost. I nadále budeme uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat aby denně probíhaly individuální, skupinové činnosti. Dbáme, aby děti měly možnost dokončit činnost, aby měly prostor na ponechání výtvorů, a také respektujeme soukromí dítěte. Poskytneme prostor a možnost skupinkám dětí k náročnějším činnostem v době odpočinku. 11

12 Organizace dne v MŠ 6:30 9:30 scházení dětí, různé druhy činností (spontánní, řízené, polořízené) 8:30 9:00 hygiena, příprava na svačinu, svačina 9:30 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11:45 12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena 12:15 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek, náhradní aktivity 14:00 14:30 hygiena, příprava na svačinu, svačina 14:30 16:30 pokračování didaktických cílených činností, odpolední zájmová činnost 3.5 Řízení mateřské školy Zřizovatelem MŠ je Město Břeclav. Spolupracujeme s dalšími orgány státní správy a samosprávy PPP, SPC, MŠ, ZŠ, Městská knihovna Břeclav, Domov pro seniory, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, městské museum, sportovní a kulturní organizace města. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení školy a respektuje jejich názor. Spolupracují spolu při vytváření ŠVP a jeho evaluaci. Kontrolní činnost zahrnuje chod celé MŠ a jsou z ní vyvozovány závěry pro další práci. Plánování je funkční a opírá se o předchozí analýzy. Spolupracujeme také s rodiči dětí. 3.6 Personální zajištění Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci (7středoškolské, 2 vysokoškolské), průběžně se vzdělávají na seminářích DVPP. Při pedagogické práci usilují o zavádění nových poznatků získaných vlastním sebevzděláváním. Externě 12

13 dochází do MŠ logoped speciální pedagog a učitelka anglického jazyka. Všichni zaměstnanci se chovají a pracují profesionálním způsobem. 3.7 Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, průběžně jsou informováni o všech akcích (webové stránky, nástěnky v šatnách), které budou po celý rok probíhat. Fotodokumentaci z proběhlých akcí si mohou rodiče prohlédnout na Facebookových stránkách MŠ. Učitelky nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzděláváni předškolních dětí, chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně, diskrétně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Pro řešení připomínek, požadavků, problémů má ředitelka MŠ vyhrazeny konzultační hodiny. Nabízíme rodičům předškolních dětí besedu s psychologem (školní zralost). Vítáme ochotu rodičů pomoci dle jejich možností. Profesní odbornosti rodičů využíváme k besedám a exkurzím na rozšíření vzdělávací nabídky. 13

14 4 Organizace vzdělávání Dítě do MŠ přijímá ředitelka, a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců podle kritérií (možné k nahlédnutí na webových stránkách MŠ). Děti jsou zařazeny do čtyř heterogenních tříd, s možností veškeré integrace. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu dostatečně vyvážený. Plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Děti mají ve škole stejná práva, možnosti a stejné povinnosti, nikdo není zvýhodňován, či znevýhodňován. Dospělí podporují a povzbuzují děti ke vzájemné spolupráci, důvěře, toleranci a solidaritě. 14

15 5 Charakteristika vzdělávacího programu ŽIVOT U SPLAVU Cílem je: seznamovat děti pravdivým způsobem se světem, jehož jsou součástí. Vytvářet kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, uvědomovat si sounáležitost s ním. ŠVP obsahuje celkem čtyři integrované bloky, které se navzájem prolínají a využívají k realizaci především přírodní zahradu. Mezi integrované bloky patří: 1. Život v přírodě 2. Život s přírodou 3. Život mezi lidmi 4. Život s technikou Preferujeme tyto činnosti Volná hra, experimentování Prožitkové učení Psychomotorická cvičení Práce s encyklopediemi Třídění odpadu Tvořivá práce s přírodním, odpadovým i jiným materiálem Pohybové a hudebně pohybové hry Uplatňovat tyto metody: Komunitní a diskuzní kruh Pozorování Prožitkové učení Využívaní přirozených situací Řízené skupinové a individuální činnosti Převládání spontánních činností nad řízenými 15

16 6 Vzdělávací obsah 6.1 Integrovaný blok ŽIVOT V PŘÍRODĚ Celoročně využívat zahradu pro environmentální výchovu, kde se děti seznámí s živou i neživou přírodou, s rozmanitostí a barevností světa a budou si vytvářet lásku a empatii k přírodě, uvědomovat si vlastní důležitost a osvojovat si kulturně společenská pravidla. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA KOMPETENCE DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL OČEKÁVANÝ VÝSTUP Smyslové a psychomotorické hry Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Rozvoj a užívání všech smyslů Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti..) Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení Získání schopnosti záměrně řídit Rozvoj komunikativních dovedností Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, 16

17 konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, apod.) vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu sledovat řečníka i obsah, ptát se) Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších medií Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení Aktivity podporující sbližování dětí Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost Seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy Rozvoj kooperativních dovedností Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou Společenské hry, aktivity nejrůznějšího zaměření, Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 17

18 Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat o druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě) Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady Spontánní hra Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Zorganizovat hru Hry a praktické činnosti, uvádějící dít do světa lidí, jejich občanského života a práce Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské, chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí Příležitosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 18

19 6.2 Integrovaný blok ŽIVOT S PŘÍRODOU Rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní jednání, učit se poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA KOMPETENCE DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍL OČEKÁVANÝ VÝSTUP Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem v nichž může být dítě úspěšné Činnosti zaměřené k seznamování se Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Při řešení myšlenkových i praktických problémů Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) Osvojení si Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dětem i dospělým, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Chápat číselné a matematické pojmy, 19

20 s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci Konstruktivní a grafické činnosti Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a stimulací a využívá je v dalších situacích Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu Rozvoj schopnosti sebeovládání elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, první, poslední apod.) Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, apod.) Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 20

21 vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 21

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu od 2. 9. 2013 Mgr. Zdeněk Nosek ředitel školy - 1 - Realizace vzdělávací činnosti Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více