ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 20. května 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM Milí farníci, pomalu ale jistě se blíží léto, doba dovolených a cestování. Nikdo asi nemá rád nejistotu. Jedeme-li někam, předem zajistíme vše potřebné a snažíme se zjistit informace o dané zemi. Vůbec nejlepší je, když máme s sebou průvodce, který zná zemi a místní poměry. Mnohé starosti tím odpadají, přináší to klid a jakousi jistotu. Je s námi někdo, kdo se tady vyzná. Lidský život je cestou, na kterou jsme se vydali svým narozením. Tato cesta není přímá, ale je na ní mnoho různých zatáček, křižovatek, možná i slepých cest, horizontů, za které nevidíme. Není vždy snadné poznat tu správnou cestu, učinit správné rozhodnutí. Proto bychom měli mít průvodce svým vlastním životem, který nás vede správným směrem bezpečně k cíli. Kdo je tím průvodcem? Svatý Jan Maria Vianney, farář arský, o takovém průvodci píše toto: Duch Svatý je průvodcem duše. Ta bez něj nemůže nic. Duše Jím vlastněná je jako réva, z níž při lisování vychází vynikající likér. Bez Ducha Svatého je duše jako kus kamene, ze kterého není možné vymačkat nic. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, mají správné myšlenky. Právě to je důvod, proč existuje tolik nevzdělaných, kteří však vědí mnohem víc než studovaní. Křesťan, který je veden Duchem Svatým, dokáže bez námahy opustit hodnoty tohoto světa, aby následoval hodnoty nebe. Dokáže rozlišovat. Člověku vedenému Duchem se zdá, jako by svět nebyl; světu se zdá, jako by nebyl Bůh. Abychom životem nebloudili, prosme Ducha Svatého o jeho pomoc. Dávejme mu ve svém životě víc místa. Jestliže prožíváme až příliš často duchovní suchopár a máme málo radosti, možná je to proto, že na něho zapomínáme a jsme na všechno sami. Přeji každému, aby obnovil svůj vztah k Duchu Svatému a našel v něm opravdu spolehlivého průvodce na cestě života. P. Martin Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus minulostí, evangelium mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, autorita nadvládou, misie propagandou a křesťanské jednání otrockou morálkou. Avšak v Duchu Svatém je vesmír vyvýšen a rodí Království, vzkříšený Kristus je přítomný, evangelium je silou života, církev znamená trojiční společenství, autorita je službou, která přináší svobodu, misie je sesláním Ducha Svatého, liturgie je památkou a předzvěstí, lidské konání je zbožštěné. (Ignatios IV. Hazim, pravoslavný patriarcha antiochijský) FARNÍ LISTY 3/2012 1

2 CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ Pokračujeme ve sledování cyrilometodějského díla podle knížečky P. Piťhy. Víme, že po Metodějově smrti jsou jeho žáci, celá Cyrilova škola, z Moravy vyhnáni. Úcta k soluňským bratřím se přenáší do Čech, kde se udrželi slovanští kněží, kteří sem přišli už v době Metodějově s pokřtěným knížetem Bořivojem a kněžnou Ludmilou. Pro cyrilometodějskou myšlenku je důležitá osobnost sv. Vojtěcha ( ). Tento muž, o kterém dnes s důrazem říkáme, že je prvým českým Evropanem, je jím právě proto, že plně pochopil úsilí soluňských bratří a své době odpovídajícím způsobem na ně navázal. Jeho vizitační cesta na Moravu, návštěva Ostřihomi i směr stojí arcibiskupský palác. Účinky milénia v oblasti umění byly velké, vznikla řada náboženských zpěvů dodnes užívaných a vynesených do úrovně národních hymnů jako píseň s polským lidovým nápěvem Bože, cos ráčil před tisíci roky z r nebo Křížkovského Ejhle, oltář Hospodinův září z r Na Moravě vznikla řada kostelů zasvěcených slovanským apoštolům, v mnoha kostelích se objevují jejich sochy, také v kostele sv. Jakuba. Jejich dárce neznáme, jsou umístěny v kapli Panny Marie. JUBILEUM OTCE MARTINA Náš duchovní otec P. Martin Mališka se narodil 25. května 1962 ve Zlíně. Krajinu jeho domova tvoří Vizovická vrchovina; tam, v luhačovickém ráji léčivých pramenů, je i domovská obec Pozlovice, kam se rád vrací, za maminkou i sourozenci, příbuznými, do domova dětství a mládí, za tatínkem, který už deset let odpočívá v zahradě hřbitova. Do kostela sv. Martina, kde nejen ministroval, ale hrával i na varhany, jak prozradil ve svém prvním otcovském slovu ve Farních listech před dvěma lety. Do Lipníka n. B. přišel z Lipova. Ptal se asi tehdy v tom Roce kněží jako jeho další spolubratři: Pane, proč mě posíláš z této vinice na jinou? Na mnohé otázky po smyslu dějů našich životů dostáváme odpověď často po velmi dlouhém čase. Ale některé jistoty spatřujeme hned na začátku jako otec Martin, když napsal ve Farních listech: Abych se s vámi modlil a abych vás i sebe přivedl kousek blíž k Bohu. Otče Martine, to prosté rozuzlení a jeho každodenní naplňování se stává cestou opravdového pozvedání našich srdcí k Pánu. Modlíte se s námi, dáváte prostor sobě i nám, abychom měli vskutku účast na mešní oběti. Klečíte spolu s námi každý čtvrtek před Nejsvětější svátostí. A kdo ví, kolikrát jindy sám jako Jan Vianney. Děkujeme za Vaše kázání, za všechny semaforky na závěr každé mše svaté. Děkujeme Pánu Bohu za dar padesáti let Vašeho života i povolání ke kněžství. Kéž Vás provází svým požehnáním a každičkého dne obdaří pravou radostí. SEMAFORKY O.M. jeho misijní cesty jsou jasným pokračováním v jejich snahách. Přijmout radu druhého, to je projev V centru dalšího zájmu o moudrosti. pokračování slovanské bohoslužby stojí Prokopova Sázava (slovanská Desatero vyjadřuje Otcovu lásku bohoslužba se zde pěstovala až do r. k nám lidem. 1096). Dalším obdobím oživení cyrilometodějské úcty byla doba Čím více se člověk vzdaluje Karla IV., kdy byla obnovena Hospodinu, přichází více problémů. slovanská liturgie v nově vybudovaném klášteře v Emauzích. Jestli jsme Boží děti, nejsme na Po útlumu způsobeném dobou světě, abychom soudili, ale abychom husitskou rozhořela se těm druhým pomáhali. cyrilometodějská úcta v 17. a 18. století. Sloužila mimo jiné i na Svědomí je třeba od malička obranu českého jazyka. Bohuslav vychovávat; výchova svědomí je Balbín jako nejsilnější argument pro celoživotní úkol. zachování českého jazyka uvádí jeho odvození z bohoslužebného, a tedy posvátného, jazyka, který je darem sv. Cyrila a Metoděje. Počátek novodobé kapitoly života cyrilometodějského díla je dán léty POZVÁNÍ , kdy bylo slaveno trojí NA MŠI SVATOU NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR 50 LET ŽIVOTA milénium: 1863 příchod soluňských bratří, 1869 založení biskupství na OTCE MARTINA V SOBOTU 26. KVĚTNA VE HODIN A Moravě a smrt sv. Cyrila, 1885 smrt NA NAROZENINOVÉ POSEZENÍ NA FAŘE PO MŠI SVATÉ. sv. Metoděje. Přípravy na oslavy Milí farníci, dá-li Pán, završím v rodině farností Lipník n. B, Hlinsko, milénia příchodu byly na Moravě Týn n. B. 25. května 2012 padesát let svého života. Rád bych, abyste zahájeny pět let před vlastními toto jubileum oslavili spolu se mnou při mši svaté v sobotu 26. května oslavami. V čele organizačního v kostele sv. Jakuba ve a po ní posezením na faře. výboru při arcibiskupství Přijměte prosím mé srdečné pozvání. olomouckém stál kněz a politik Ignác Wurm. Odvedl práci tak vynikající, P. Martin že byly na jeho památku pojmenovány i ulice, včetně té, v níž FARNÍ LISTY 3/2012 2

3 A POKORA NÁS UDRŽÍ V JEDNOTĚ, jako zase pýcha trhá! Tato slova Mons. ThDr. Antonína Šuránka z roku 1968 jsou motivací pro život rodiny a každého společenství. Pokora nepřichází sama. Je třeba se k ní propracovávat za pomoci milosti Boží, jak to dělával P. Antonín Šuránek. Pevný v zásadách, jemný ve způsobech - to byla zásada jeho žití, převzatá od Františka Saleského. Téměř dvacet let vychovával kněze. Byl spirituálem i P. Ferdinanda Bílka. Z jeho svědectví se nám zachovala výzva P. Antonína, kterou se obrátil na své seminaristy. Je apelem i nám, naší době: Chcete-li pro náš národ něco vykonat, chraňte samé kořeny národní existence: víru a mravnost. V devadesátých letech minulého století začaly kroky pro svatořečení P. Antonína Šuránka. 29. května uplyne 110 let od jeho narození v Ostrožské Lhotě. ROZLOUČENÍ S PANEM KOSTELNÍKEM LEOPOLDEM HUDEČKEM, který zemřel 26. března 2012, se konalo v kostele svatého Jakuba a na lipenském hřbitově 2. dubna v pondělí Svatého týdne. Při zádušní mši svaté za jeho život děkovala farní rodina spolu s nejbližšími a kněžími P. Martinem Mališkou, P. Josefem Pelcem, P. Karlem Jaškem, P. Pavlem Bilinským. Pan Leopold Hudeček se služby kostelníka ujal koncem devadesátých let minulého století po panu Václavu Janákovi. Tehdy ještě žila jeho milá manželka Emilka. Když před deseti lety odešla k Pánu, dostala tato služba přednostní místo v režimu jeho života, stejně i svatostánek, kde trávíval v zimě v létě dlouhé chvíle. Měl rád život, práci, své děti, ale kdo se s ním setkával, vnímal jeho duchovní zrání, touhu po shledání v domově věčném. Jeho odcházení bylo provázeno Boží něhou: Tři dny duchovní hostiny na Velehradě v přítomnosti otce arcibiskupa; po návratu při ranní mši svaté podá Pána Ježíše ve svatém přijímání přítomným, sám také přijímá vzácného Hosta, přichází slabost, vydává se na cestu; jedenáctého dne dochází do slíbené země. Tam náš Beránek chodí před houfem věrných svých, jak ovečky je vodí ke studnám vod živých. Pán Bůh mu odplať za jeho věrnou službu. PROMLUVA OTCE JOSEFA při zádušní mši svaté: Bratři a sestry, drazí pozůstalí. Musím se vám přiznat, že zažívám zvláštně smíšený pocit smutku a radosti. Jsem smutný a je mně líto, že pana Hudečka už na této zemi neuvidím, že se v Uherském Brodě ani v Lipníku nepotkáme, že se ho už nezeptám, jak mu jezdí skútr, který jsme kdysi společně kupovali. Že už nezažiju jeho upřímné přivítání, kdykoliv jsme se potkali. Že už spolu nebudeme sloužit u oltáře. Já jako kněz, on jako věrný kostelník. Zároveň mám ale radost, že doprovázíme muže víry, který hledal Boha a doufal v jeho posilu, a proto vím, že odchází domů k našemu nebeskému Otci. Že se opět setká se svou milovanou manželkou. Jsem také rád, že ho Bůh ušetřil utrpení na lůžku upoutaného a na přístrojích udržovaného živoření. Bylo by to pro něj jako aktivního člověka velmi těžké. S panem Hudečkem se loučíme ve Svatém týdnu v nejdůležitějším v celém liturgickém roce. Také v něm zažíváme smutek Velkého pátku a setkání se smrtí u Božího hrobu na Bílou sobotu. To vše proto, abychom si více uvědomili radost Ježíšova vítězství při Vzkříšení. Není asi lepší čas pro setkání se Spasitelem tváří v tvář. S touto nadějí se dívám do budoucna. Ježíš je vzkříšení a život. Nemohu se vyhnout vzpomínce. S panem Hudečkem jsme během mé služby v Lipníku doprovodili celou řadu zemřelých, ani nevím přesně, kolik to v těch sedmi letech bylo lidí. Byla to jedna z nejčastějších bohoslužeb, při kterých jsme byli spolu. Dnes jsme u lipenského oltáře společně naposled. Po celou dobu, a to nejen při pohřbech, jsem se mohl spolehnout na věrného pomocníka u oltáře. Nenápadný, ale vždy na svém místě. Dobře si pamatuji, jak mě pan Hudeček zahanboval, aniž by o tom věděl, když jsem ho nejednou viděl, jak se sám v kostele dlouho před začátkem bohoslužeb modlil. Víckrát, když jsme spolu hovořili, říkával, že je za kostelnickou službu rád. Že ho velmi těší být blízko oltáři při mši svaté. Že je to teď jeho hlavní životní náplň. A já vím, že to nebyla fráze. Pan Hudeček byl také člověk s chybami, jako jsme i my všichni. Proto chceme prosit i za odpuštění jeho hříchů a poklesků, kterých se v lidské slabosti dopustil a modlit se za jeho spásu. Slyšel jsem, že se těsně před náhlou a nečekanou mozkovou příhodou vrátil z duchovních cvičení na Velehradě s naším arcibiskupem Graubnerem. Prý se mu tam velmi líbilo a že byl šťastný. Věřím, že byl na setkání s Pánem připraven. Chci se proto spolu s vámi s naším bratrem Leošem rozloučit, poděkovat za jeho život, za jeho lásku, ochotu, obětavost a odevzdat ho Pánu Bohu, který mu dá, jak jsme slyšeli ve čtení, nové obydlí. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Vždyť tvým věrným, Pane, se život neodnímá, ale mění. FARNÍ LISTY 3/2012 3

4 ZE SVATOHOSTÝNSKÉ HISTORIE S velkou pravděpodobností, říká jezuitský historiograf Jiří Crugerius (1669), pořídili prý zachránění předkové buď dřevěný nebo kamenný obraz zázračné Ochránkyně, aby potomci byli pamětlivi tohoto dobrodiní. Stará ikonografie představuje hostýnskou Matku Boží s rozhrnutým pláštěm, pod nímž hledá ochranu množství věřících. Je to typický obraz P. Marie Ochranitelky, jejíž kult se rozšířil koncem 14. a zejména v 15. století. První hostýnskou kapli postavili pravděpodobně havíři, které sem povolal Burian Žabka z Limberka, pán na Bystřici pod Hostýnem, když r dostal povolení od císaře Ferdinanda I. dolovat železo a stříbro v hostýnských horách. V kutání pravděpodobně pokračovali i jeho nástupci Přemkové z Víckova na Prusinovicích. Stavbu hornické kaple podporovali zřejmě i bystřičtí faráři, kteří za těchto vrchností byli katolického vyznání. Po bělohorské bitvě kupují panství Lobkovicové ( ), po nich Rottálové; Marie, rozená Šternberková, nechala pro hostýnskou kapli pořídit nový obraz, jímž byla P. Maria Vítězná Matka Boží s Ježíškem stojící na půlměsíci. Dnes se nachází v kostele v Bystřici pod Hostýnem. 27 let stavěli Rottálové velkolepý poutní chrám Panny Marie Vítězné a Nanebevzaté. V r byl vysvěcen. R bylo vydáno císařské nařízení o zákazu poutí, v důsledku toho byl chrám 1787 zrušen, zbaven vybavení, dokonce i střechy, a vydán napospas drsné povětrnosti. Poutní tradice však pokračovala. V první polovině 19. století r byla zahájena obnova mariánské svatyně. R došlo k benedikci chrámu. Od r patří hlavní podíl na rozvoji tohoto poutního místa P. A. C. Stojanovi. Panství patřilo v té době baronu Arnoštu Laudonovi, od něhož v r Matice svatohostýnská zakoupila hostýnský vrchol v rozsahu pravěkého hradiště. (ze svazku Svatý Hostýn M. Pojsla a Vladimíra Hyhlíka) SVĚCENÍ KORUNEK Bohoslovec Matocha, pozdější olomoucký arcibiskup dr. Josef Karel Matocha, byl poslán z kněžského semináře v Olomouci na vyšší studia v Římě. Když kroměřížský probošt dr. A. C. Stojan přijel roku 1912 do Říma s deputací nesoucí zlaté korunky uchystané pro korunovaci Matky Boží svatohostýnské papeži Piu X., aby je posvětil, měl bohoslovec Matocha štěstí, že držel při svěcení korunky na podušce. (z Kukátka P. A. Šuránka) V ČEM SPOČÍVÁ BÍDA Arcibiskup J. K. Matocha po svém jmenování olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou v projevu po slibu věrnosti republice do rukou tehdejšího předsedy vlády K. Gottwalda v roce 1948 řekl: Byl jsem volán, a z lásky k zbožnému lidu moravskému přijímám oběť. Chci žít, pracovat i trpět jako oběť za blaho nesmrtelných duší. Katedrála, v níž budu svěcen, a Písmo svaté, které mně bude vloženo na bedra, převzaté z rukou sv. Cyrila a Metoděje, mně udávají směr celé mé budoucí činnosti: Je to idea cyrilometodějská a idea svatováclavská. Základem obou těchto idejí je zákon všech zákonů: Láska k Bohu a k bližnímu. Dle mého úsudku veškerá bída a krize moderního člověka spočívá v nedostatku lásky k Bohu a k bližnímu. Bez té lásky je veškerá činnost ať jednotlivce nebo i společnosti jen povrchní, plýtká, nedokonalá; bez lásky nemůže býti míru a pokoje mezi lidmi ani mezi národy. Na tomto základě lásky budovali naši Otcové Cyril a Metoděj první ústavy, školy naší i slovanské osvěty, ale od počátku věnovali se též sociální a charitativní činnosti. Církevní školy a charitativní ústavy byly v největších bouřích a pohromách národních jediným útočištěm věřícího lidu. A když nám byly školy zavřeny, germanizovány, tu kostely převzaly úkoly škol národa i institucí charitativních. Proto končím své prohlášení úpěnlivou prosbou: Nesahejte nám na církevní školy a charitativní ústavy. Naopak umožněte zákonem jejich další blahodárný rozkvět! Umožněte i zde zdravou soutěž a katolická škola národ nezklame; podobně ani charitativní ústavy nezpronevěří se svým úkolům! Žel, arcibiskup byl od postní doby 1950 internován ve své rezidenci, kde odloučen od kněžstva i věřících zemřel na Dušičky 2. listopadu (z Kukátka P. A. Šuránka) zve všechny maminky na svá dopolední setkávání, která se konají každý pátek od na faře v Lipníku nad Bečvou. Pokud jste maminka dopoledne zaměstnaná či máte již dětí větší, neváhejte se zapojit se do dalších aktivit, které Klub maminek připravuje. Sledujte plakáty ve vývěsní skříni na kostele sv. Jakuba, popřípadě se podívejte na naše stránky: FARNÍ LISTY 3/2012 4

5 JOSEFKY MÍŘÍ DO ŽĎÁRU Kdo pravidelně navštěvuje nedělní mši svatou v Lipníku n. Bečvou, jistě si všimnul, že bohoslužbu svým zpěvem doprovází dětská schola. A nejsou to jen tak nějaká děvčata, jsou to totiž naše Josefky! Holky se scházejí pravidelně nejen na nedělních mších, ale neváhají si užít společné chvilky i mimo ně. Tak například v neděli 6. května oželely nedělní odpolední pohádku v televizi a vyrazily společně na již tradiční Přehlídku schol do Hranic. V konkurenci asi osmi dětských i mládežnických sborečků se holky rozhodně neztratily a důstojně reprezentovaly naše farnosti. Už nyní se všechny těší na pravidelný prázdninový pobyt, který letos prožijí v Uherském Brodě v nynějším působišti našeho bývalého otce Josefa. A ty starší z nás se o prázdninách chystají i na Celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou. Čeká nás daleká cesta i trochu bojové podmínky v podobě nocování v tělocvičnách a stravování v polní kuchyni, věříme ale, že to vše bude vykoupeno mnoha krásnými zážitky a rozmnožením milostí darů Ducha Svatého, o které v této době prosíme a které jsou pro každou službu církevnímu společenství tedy i malým zpěvandám zapotřebí. Rády Vás o svých prázdninových zážitcích budeme v dalších číslech Farních listů informovat. Vaše nejstarší Josefka :-) Poutí nás bude provázet kněz. Předpokládaná cena do 500,- Kč na účastníka - zahrnuje stravu, nocleh a doprovodné vozidlo. Požehnané dny vám a vašim rodinám přeje a případně na viděnou se těší Peter Markovič, Centrum pro rodinný život Olomouc, tel.: , Bližší informace najdete na našich webových stránkách, kde najdete i přihlašovací_formulář: (www.rodinnyzivot.cz - sekce "pro muže. Pěší pouť tatínků a dětí: 26 CESTA SVĚTLA se čtrnácti zastaveními vedla v pátek večer 20. dubna lipenskými ulicemi. K mladým, s nimiž přijel P. Petr Utíkal, kaplan z Drahotuš, se přidali P. Radomír Šidleja, farář z Drahotuš, P. Martin Mališka, farář z Lipníka n. B., a účastníci slavení večerní mše svaté. Vyšli z kostela sv. Jakuba, pokračovali parkem k poště, přes náměstí, ulicí B. Vlčka a Pernštejnskou znovu do Komenského sadů. Návrat se zakončením v kostele sv. Jakuba byl o půl deváté, kdy se snesl nejen soumrak, ale i déšť a bouřka, včetně větru, který obral světlonoše o světla loučí. Na plamínek světla v duších účastníků však nedosáhl. Bohu díky. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LÍPA Dny evropského dědictví - od 10. do 18. hodiny LIPOVŠTÍ GRATULANTI V sobotu 5. května odpoledne přijeli poblahopřát svému bývalému duchovnímu otci farníci z lipovské farnosti. Prožili s otcem Martinem pěkné a radostné odpoledne. Slovácká řeč, slovácké písničky, radost za setkání, atmosféra k pohledání, zakončená v kostele sv. Františka mší svatou. Skrze duchovní otce P. Martina Mališku a P. Petra Wnuka, který v Lipově působí nyní, vznikla spřízněnost našich farností. Kdo nestihl v neděli jejich pozdrav v podobě výborných koláčků, má se nač těšit příště. Mladým Lipov není neznámý, vždyť tam v devadesátých letech prožívali prázdniny s otcem Karlem. POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ Chlapi - tátové, srdečně zdravím! Chtěl bych vás pozvat na PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ, kterou pořádá naše Centrum pro rodinný život v Olomouci i letos. 3. ročník poutě z Velehradu na Svatý Hostýn je letos naplánován na červen Registrace přihlášených účastníků proběhne v pátek ráno na Velehradě. Naši pouť ukončíme v neděli mší svatou v 15 hod. na Sv. Hostýně. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. oznamuje, že Meditační zahrada sv. Jakuba je otevřena od 1. dubna 2012 denně od 8.00 do hodin. Jste srdečně zváni k její návštěvě. Věž kostela sv. Jakuba bude otevřena: 1.6. Noc kostelů - od 21. do 23. hodiny Kov ve městě VIII - od 9. do 13. hodiny Svatojakubské hody - od do 18. hodiny FARNÍ LISTY 3/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... KVĚTEN neděle 7. neděle velikonoční. Sv. Klementa Marie Hofbauera. Den modliteb za sdělovací prostředky. Od 18. do novéna k Duchu Svatému pátek Sv. Řehoře VII. 50. narozeniny P. Martina Mališky sobota Sv. Filipa Neri. V Lipníku n. B. mše svatá ve na poděkování Pánu Bohu za dar života duchovnímu otci našich farností P. Martinovi, potom posezení na faře neděle Slavnost seslání Ducha Svatého, Boží hod Svatodušní. Sbírka na církevní školství. V Kladníkách patrocinium kaple Navštívení Panny Marie úterý 110. výročí narození P. Antonína Šuránka středa Sv. Zdislavy ČERVEN 1.6. pátek 1. pátek v měsíci. Noc kostelů 3.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 6.6. středa Sv. Norberta 7.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně - po mši sv. průvod s Eucharistií kolem kostela neděle 10. neděle v mezidobí pondělí Sv. Barnabáše, apoštola středa Sv. Antonína z Padovy pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sobota Neposkvrněného srdce Panny Marie neděle 11. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Aloise Gonzagy sobota 84. narozeniny P. Jana Szczurka neděle Slavnost narození sv. Jana Křtitele úterý Výlet dětí na Svatý Hostýn pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů sobota Výročí posvěcení katedrály v Olomouci; setkání seniorů na faře v Lipníku v 15 hodin NOC KOSTELŮ 1. ČERVNA 2012 Již třetím rokem se naše římskokatolická farnost zapojuje do projektu Noc kostelů. Opět pro Vás připravujeme zajímavý program v prostorách lipenských kostelů. Využijte možnost si v jednom dni za jeden večer prohlédnout všechny významné církevní památky našeho města. Novinkou letošního roku bude i spolupráce s Církví československou husitskou, která zpřístupní prostory bývalé lipenské synagogy nyní Sbor Knížete Míru. Srdečně zvou všichni pořadatelé. PROGRAM NOCI KOSTELŮ Lipník nad Bečvou MŠE SVATÁ (u sv. Jakuba) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO DĚTI a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PROJEKCÍ (u sv. Františka) POBOŽNOST (Sbor Knížete Míru) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) ZÁVĚREČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM (u sv. Jakuba) volný vstup a prohlídka kaple sv. Josefa (u pošty), sv. Rocha (na ulici Osecká) a sv. Petra (na hřbitově) volný vstup a prohlídka Sboru Knížete Míru vstup na věž sv. Jakuba (možnost nočního výhledu na Lipník n. Bečvou) FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 3/2012 6

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008

SVATÁ HORA. Dobrá kniha Arnošt z Pardubic. Svátosti milníky na cestě k Bohu VIII. ČÍSLO 3 2008 SVATÁ HORA ČÍSLO 3 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem I. 30 let od požáru Svaté Hory Z výroční schůze Matice Svatohorské Dobrá kniha Arnošt z Pardubic Kázání apoštolského

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 OLDIN 7 8 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 červenec SRPEN 2014 číslo 7 8 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velká misijní pouť Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

čtvrtletník Matice svatohostýnské

čtvrtletník Matice svatohostýnské červenec 2011 číslo 2 ročník XV čtvrtletník Matice svatohostýnské www.hostyn.cz Snímek Ivo Buráň Uvítání biskupa Josefa Hrdličky při pouti lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Svatém Hostýně Matice

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 22 září 2012 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Lubomír Vaculčík Na Svatém Hostýně vyvrcholily oslavy 100. výročí

Více

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-)

Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 10.-) Milí farníci, pěkně vás zdravím na začátku školního roku. Jsem moc rád, že jsme dětem z našich

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více