ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 20. května 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM Milí farníci, pomalu ale jistě se blíží léto, doba dovolených a cestování. Nikdo asi nemá rád nejistotu. Jedeme-li někam, předem zajistíme vše potřebné a snažíme se zjistit informace o dané zemi. Vůbec nejlepší je, když máme s sebou průvodce, který zná zemi a místní poměry. Mnohé starosti tím odpadají, přináší to klid a jakousi jistotu. Je s námi někdo, kdo se tady vyzná. Lidský život je cestou, na kterou jsme se vydali svým narozením. Tato cesta není přímá, ale je na ní mnoho různých zatáček, křižovatek, možná i slepých cest, horizontů, za které nevidíme. Není vždy snadné poznat tu správnou cestu, učinit správné rozhodnutí. Proto bychom měli mít průvodce svým vlastním životem, který nás vede správným směrem bezpečně k cíli. Kdo je tím průvodcem? Svatý Jan Maria Vianney, farář arský, o takovém průvodci píše toto: Duch Svatý je průvodcem duše. Ta bez něj nemůže nic. Duše Jím vlastněná je jako réva, z níž při lisování vychází vynikající likér. Bez Ducha Svatého je duše jako kus kamene, ze kterého není možné vymačkat nic. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, mají správné myšlenky. Právě to je důvod, proč existuje tolik nevzdělaných, kteří však vědí mnohem víc než studovaní. Křesťan, který je veden Duchem Svatým, dokáže bez námahy opustit hodnoty tohoto světa, aby následoval hodnoty nebe. Dokáže rozlišovat. Člověku vedenému Duchem se zdá, jako by svět nebyl; světu se zdá, jako by nebyl Bůh. Abychom životem nebloudili, prosme Ducha Svatého o jeho pomoc. Dávejme mu ve svém životě víc místa. Jestliže prožíváme až příliš často duchovní suchopár a máme málo radosti, možná je to proto, že na něho zapomínáme a jsme na všechno sami. Přeji každému, aby obnovil svůj vztah k Duchu Svatému a našel v něm opravdu spolehlivého průvodce na cestě života. P. Martin Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus minulostí, evangelium mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, autorita nadvládou, misie propagandou a křesťanské jednání otrockou morálkou. Avšak v Duchu Svatém je vesmír vyvýšen a rodí Království, vzkříšený Kristus je přítomný, evangelium je silou života, církev znamená trojiční společenství, autorita je službou, která přináší svobodu, misie je sesláním Ducha Svatého, liturgie je památkou a předzvěstí, lidské konání je zbožštěné. (Ignatios IV. Hazim, pravoslavný patriarcha antiochijský) FARNÍ LISTY 3/2012 1

2 CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ Pokračujeme ve sledování cyrilometodějského díla podle knížečky P. Piťhy. Víme, že po Metodějově smrti jsou jeho žáci, celá Cyrilova škola, z Moravy vyhnáni. Úcta k soluňským bratřím se přenáší do Čech, kde se udrželi slovanští kněží, kteří sem přišli už v době Metodějově s pokřtěným knížetem Bořivojem a kněžnou Ludmilou. Pro cyrilometodějskou myšlenku je důležitá osobnost sv. Vojtěcha ( ). Tento muž, o kterém dnes s důrazem říkáme, že je prvým českým Evropanem, je jím právě proto, že plně pochopil úsilí soluňských bratří a své době odpovídajícím způsobem na ně navázal. Jeho vizitační cesta na Moravu, návštěva Ostřihomi i směr stojí arcibiskupský palác. Účinky milénia v oblasti umění byly velké, vznikla řada náboženských zpěvů dodnes užívaných a vynesených do úrovně národních hymnů jako píseň s polským lidovým nápěvem Bože, cos ráčil před tisíci roky z r nebo Křížkovského Ejhle, oltář Hospodinův září z r Na Moravě vznikla řada kostelů zasvěcených slovanským apoštolům, v mnoha kostelích se objevují jejich sochy, také v kostele sv. Jakuba. Jejich dárce neznáme, jsou umístěny v kapli Panny Marie. JUBILEUM OTCE MARTINA Náš duchovní otec P. Martin Mališka se narodil 25. května 1962 ve Zlíně. Krajinu jeho domova tvoří Vizovická vrchovina; tam, v luhačovickém ráji léčivých pramenů, je i domovská obec Pozlovice, kam se rád vrací, za maminkou i sourozenci, příbuznými, do domova dětství a mládí, za tatínkem, který už deset let odpočívá v zahradě hřbitova. Do kostela sv. Martina, kde nejen ministroval, ale hrával i na varhany, jak prozradil ve svém prvním otcovském slovu ve Farních listech před dvěma lety. Do Lipníka n. B. přišel z Lipova. Ptal se asi tehdy v tom Roce kněží jako jeho další spolubratři: Pane, proč mě posíláš z této vinice na jinou? Na mnohé otázky po smyslu dějů našich životů dostáváme odpověď často po velmi dlouhém čase. Ale některé jistoty spatřujeme hned na začátku jako otec Martin, když napsal ve Farních listech: Abych se s vámi modlil a abych vás i sebe přivedl kousek blíž k Bohu. Otče Martine, to prosté rozuzlení a jeho každodenní naplňování se stává cestou opravdového pozvedání našich srdcí k Pánu. Modlíte se s námi, dáváte prostor sobě i nám, abychom měli vskutku účast na mešní oběti. Klečíte spolu s námi každý čtvrtek před Nejsvětější svátostí. A kdo ví, kolikrát jindy sám jako Jan Vianney. Děkujeme za Vaše kázání, za všechny semaforky na závěr každé mše svaté. Děkujeme Pánu Bohu za dar padesáti let Vašeho života i povolání ke kněžství. Kéž Vás provází svým požehnáním a každičkého dne obdaří pravou radostí. SEMAFORKY O.M. jeho misijní cesty jsou jasným pokračováním v jejich snahách. Přijmout radu druhého, to je projev V centru dalšího zájmu o moudrosti. pokračování slovanské bohoslužby stojí Prokopova Sázava (slovanská Desatero vyjadřuje Otcovu lásku bohoslužba se zde pěstovala až do r. k nám lidem. 1096). Dalším obdobím oživení cyrilometodějské úcty byla doba Čím více se člověk vzdaluje Karla IV., kdy byla obnovena Hospodinu, přichází více problémů. slovanská liturgie v nově vybudovaném klášteře v Emauzích. Jestli jsme Boží děti, nejsme na Po útlumu způsobeném dobou světě, abychom soudili, ale abychom husitskou rozhořela se těm druhým pomáhali. cyrilometodějská úcta v 17. a 18. století. Sloužila mimo jiné i na Svědomí je třeba od malička obranu českého jazyka. Bohuslav vychovávat; výchova svědomí je Balbín jako nejsilnější argument pro celoživotní úkol. zachování českého jazyka uvádí jeho odvození z bohoslužebného, a tedy posvátného, jazyka, který je darem sv. Cyrila a Metoděje. Počátek novodobé kapitoly života cyrilometodějského díla je dán léty POZVÁNÍ , kdy bylo slaveno trojí NA MŠI SVATOU NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR 50 LET ŽIVOTA milénium: 1863 příchod soluňských bratří, 1869 založení biskupství na OTCE MARTINA V SOBOTU 26. KVĚTNA VE HODIN A Moravě a smrt sv. Cyrila, 1885 smrt NA NAROZENINOVÉ POSEZENÍ NA FAŘE PO MŠI SVATÉ. sv. Metoděje. Přípravy na oslavy Milí farníci, dá-li Pán, završím v rodině farností Lipník n. B, Hlinsko, milénia příchodu byly na Moravě Týn n. B. 25. května 2012 padesát let svého života. Rád bych, abyste zahájeny pět let před vlastními toto jubileum oslavili spolu se mnou při mši svaté v sobotu 26. května oslavami. V čele organizačního v kostele sv. Jakuba ve a po ní posezením na faře. výboru při arcibiskupství Přijměte prosím mé srdečné pozvání. olomouckém stál kněz a politik Ignác Wurm. Odvedl práci tak vynikající, P. Martin že byly na jeho památku pojmenovány i ulice, včetně té, v níž FARNÍ LISTY 3/2012 2

3 A POKORA NÁS UDRŽÍ V JEDNOTĚ, jako zase pýcha trhá! Tato slova Mons. ThDr. Antonína Šuránka z roku 1968 jsou motivací pro život rodiny a každého společenství. Pokora nepřichází sama. Je třeba se k ní propracovávat za pomoci milosti Boží, jak to dělával P. Antonín Šuránek. Pevný v zásadách, jemný ve způsobech - to byla zásada jeho žití, převzatá od Františka Saleského. Téměř dvacet let vychovával kněze. Byl spirituálem i P. Ferdinanda Bílka. Z jeho svědectví se nám zachovala výzva P. Antonína, kterou se obrátil na své seminaristy. Je apelem i nám, naší době: Chcete-li pro náš národ něco vykonat, chraňte samé kořeny národní existence: víru a mravnost. V devadesátých letech minulého století začaly kroky pro svatořečení P. Antonína Šuránka. 29. května uplyne 110 let od jeho narození v Ostrožské Lhotě. ROZLOUČENÍ S PANEM KOSTELNÍKEM LEOPOLDEM HUDEČKEM, který zemřel 26. března 2012, se konalo v kostele svatého Jakuba a na lipenském hřbitově 2. dubna v pondělí Svatého týdne. Při zádušní mši svaté za jeho život děkovala farní rodina spolu s nejbližšími a kněžími P. Martinem Mališkou, P. Josefem Pelcem, P. Karlem Jaškem, P. Pavlem Bilinským. Pan Leopold Hudeček se služby kostelníka ujal koncem devadesátých let minulého století po panu Václavu Janákovi. Tehdy ještě žila jeho milá manželka Emilka. Když před deseti lety odešla k Pánu, dostala tato služba přednostní místo v režimu jeho života, stejně i svatostánek, kde trávíval v zimě v létě dlouhé chvíle. Měl rád život, práci, své děti, ale kdo se s ním setkával, vnímal jeho duchovní zrání, touhu po shledání v domově věčném. Jeho odcházení bylo provázeno Boží něhou: Tři dny duchovní hostiny na Velehradě v přítomnosti otce arcibiskupa; po návratu při ranní mši svaté podá Pána Ježíše ve svatém přijímání přítomným, sám také přijímá vzácného Hosta, přichází slabost, vydává se na cestu; jedenáctého dne dochází do slíbené země. Tam náš Beránek chodí před houfem věrných svých, jak ovečky je vodí ke studnám vod živých. Pán Bůh mu odplať za jeho věrnou službu. PROMLUVA OTCE JOSEFA při zádušní mši svaté: Bratři a sestry, drazí pozůstalí. Musím se vám přiznat, že zažívám zvláštně smíšený pocit smutku a radosti. Jsem smutný a je mně líto, že pana Hudečka už na této zemi neuvidím, že se v Uherském Brodě ani v Lipníku nepotkáme, že se ho už nezeptám, jak mu jezdí skútr, který jsme kdysi společně kupovali. Že už nezažiju jeho upřímné přivítání, kdykoliv jsme se potkali. Že už spolu nebudeme sloužit u oltáře. Já jako kněz, on jako věrný kostelník. Zároveň mám ale radost, že doprovázíme muže víry, který hledal Boha a doufal v jeho posilu, a proto vím, že odchází domů k našemu nebeskému Otci. Že se opět setká se svou milovanou manželkou. Jsem také rád, že ho Bůh ušetřil utrpení na lůžku upoutaného a na přístrojích udržovaného živoření. Bylo by to pro něj jako aktivního člověka velmi těžké. S panem Hudečkem se loučíme ve Svatém týdnu v nejdůležitějším v celém liturgickém roce. Také v něm zažíváme smutek Velkého pátku a setkání se smrtí u Božího hrobu na Bílou sobotu. To vše proto, abychom si více uvědomili radost Ježíšova vítězství při Vzkříšení. Není asi lepší čas pro setkání se Spasitelem tváří v tvář. S touto nadějí se dívám do budoucna. Ježíš je vzkříšení a život. Nemohu se vyhnout vzpomínce. S panem Hudečkem jsme během mé služby v Lipníku doprovodili celou řadu zemřelých, ani nevím přesně, kolik to v těch sedmi letech bylo lidí. Byla to jedna z nejčastějších bohoslužeb, při kterých jsme byli spolu. Dnes jsme u lipenského oltáře společně naposled. Po celou dobu, a to nejen při pohřbech, jsem se mohl spolehnout na věrného pomocníka u oltáře. Nenápadný, ale vždy na svém místě. Dobře si pamatuji, jak mě pan Hudeček zahanboval, aniž by o tom věděl, když jsem ho nejednou viděl, jak se sám v kostele dlouho před začátkem bohoslužeb modlil. Víckrát, když jsme spolu hovořili, říkával, že je za kostelnickou službu rád. Že ho velmi těší být blízko oltáři při mši svaté. Že je to teď jeho hlavní životní náplň. A já vím, že to nebyla fráze. Pan Hudeček byl také člověk s chybami, jako jsme i my všichni. Proto chceme prosit i za odpuštění jeho hříchů a poklesků, kterých se v lidské slabosti dopustil a modlit se za jeho spásu. Slyšel jsem, že se těsně před náhlou a nečekanou mozkovou příhodou vrátil z duchovních cvičení na Velehradě s naším arcibiskupem Graubnerem. Prý se mu tam velmi líbilo a že byl šťastný. Věřím, že byl na setkání s Pánem připraven. Chci se proto spolu s vámi s naším bratrem Leošem rozloučit, poděkovat za jeho život, za jeho lásku, ochotu, obětavost a odevzdat ho Pánu Bohu, který mu dá, jak jsme slyšeli ve čtení, nové obydlí. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Vždyť tvým věrným, Pane, se život neodnímá, ale mění. FARNÍ LISTY 3/2012 3

4 ZE SVATOHOSTÝNSKÉ HISTORIE S velkou pravděpodobností, říká jezuitský historiograf Jiří Crugerius (1669), pořídili prý zachránění předkové buď dřevěný nebo kamenný obraz zázračné Ochránkyně, aby potomci byli pamětlivi tohoto dobrodiní. Stará ikonografie představuje hostýnskou Matku Boží s rozhrnutým pláštěm, pod nímž hledá ochranu množství věřících. Je to typický obraz P. Marie Ochranitelky, jejíž kult se rozšířil koncem 14. a zejména v 15. století. První hostýnskou kapli postavili pravděpodobně havíři, které sem povolal Burian Žabka z Limberka, pán na Bystřici pod Hostýnem, když r dostal povolení od císaře Ferdinanda I. dolovat železo a stříbro v hostýnských horách. V kutání pravděpodobně pokračovali i jeho nástupci Přemkové z Víckova na Prusinovicích. Stavbu hornické kaple podporovali zřejmě i bystřičtí faráři, kteří za těchto vrchností byli katolického vyznání. Po bělohorské bitvě kupují panství Lobkovicové ( ), po nich Rottálové; Marie, rozená Šternberková, nechala pro hostýnskou kapli pořídit nový obraz, jímž byla P. Maria Vítězná Matka Boží s Ježíškem stojící na půlměsíci. Dnes se nachází v kostele v Bystřici pod Hostýnem. 27 let stavěli Rottálové velkolepý poutní chrám Panny Marie Vítězné a Nanebevzaté. V r byl vysvěcen. R bylo vydáno císařské nařízení o zákazu poutí, v důsledku toho byl chrám 1787 zrušen, zbaven vybavení, dokonce i střechy, a vydán napospas drsné povětrnosti. Poutní tradice však pokračovala. V první polovině 19. století r byla zahájena obnova mariánské svatyně. R došlo k benedikci chrámu. Od r patří hlavní podíl na rozvoji tohoto poutního místa P. A. C. Stojanovi. Panství patřilo v té době baronu Arnoštu Laudonovi, od něhož v r Matice svatohostýnská zakoupila hostýnský vrchol v rozsahu pravěkého hradiště. (ze svazku Svatý Hostýn M. Pojsla a Vladimíra Hyhlíka) SVĚCENÍ KORUNEK Bohoslovec Matocha, pozdější olomoucký arcibiskup dr. Josef Karel Matocha, byl poslán z kněžského semináře v Olomouci na vyšší studia v Římě. Když kroměřížský probošt dr. A. C. Stojan přijel roku 1912 do Říma s deputací nesoucí zlaté korunky uchystané pro korunovaci Matky Boží svatohostýnské papeži Piu X., aby je posvětil, měl bohoslovec Matocha štěstí, že držel při svěcení korunky na podušce. (z Kukátka P. A. Šuránka) V ČEM SPOČÍVÁ BÍDA Arcibiskup J. K. Matocha po svém jmenování olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou v projevu po slibu věrnosti republice do rukou tehdejšího předsedy vlády K. Gottwalda v roce 1948 řekl: Byl jsem volán, a z lásky k zbožnému lidu moravskému přijímám oběť. Chci žít, pracovat i trpět jako oběť za blaho nesmrtelných duší. Katedrála, v níž budu svěcen, a Písmo svaté, které mně bude vloženo na bedra, převzaté z rukou sv. Cyrila a Metoděje, mně udávají směr celé mé budoucí činnosti: Je to idea cyrilometodějská a idea svatováclavská. Základem obou těchto idejí je zákon všech zákonů: Láska k Bohu a k bližnímu. Dle mého úsudku veškerá bída a krize moderního člověka spočívá v nedostatku lásky k Bohu a k bližnímu. Bez té lásky je veškerá činnost ať jednotlivce nebo i společnosti jen povrchní, plýtká, nedokonalá; bez lásky nemůže býti míru a pokoje mezi lidmi ani mezi národy. Na tomto základě lásky budovali naši Otcové Cyril a Metoděj první ústavy, školy naší i slovanské osvěty, ale od počátku věnovali se též sociální a charitativní činnosti. Církevní školy a charitativní ústavy byly v největších bouřích a pohromách národních jediným útočištěm věřícího lidu. A když nám byly školy zavřeny, germanizovány, tu kostely převzaly úkoly škol národa i institucí charitativních. Proto končím své prohlášení úpěnlivou prosbou: Nesahejte nám na církevní školy a charitativní ústavy. Naopak umožněte zákonem jejich další blahodárný rozkvět! Umožněte i zde zdravou soutěž a katolická škola národ nezklame; podobně ani charitativní ústavy nezpronevěří se svým úkolům! Žel, arcibiskup byl od postní doby 1950 internován ve své rezidenci, kde odloučen od kněžstva i věřících zemřel na Dušičky 2. listopadu (z Kukátka P. A. Šuránka) zve všechny maminky na svá dopolední setkávání, která se konají každý pátek od na faře v Lipníku nad Bečvou. Pokud jste maminka dopoledne zaměstnaná či máte již dětí větší, neváhejte se zapojit se do dalších aktivit, které Klub maminek připravuje. Sledujte plakáty ve vývěsní skříni na kostele sv. Jakuba, popřípadě se podívejte na naše stránky: FARNÍ LISTY 3/2012 4

5 JOSEFKY MÍŘÍ DO ŽĎÁRU Kdo pravidelně navštěvuje nedělní mši svatou v Lipníku n. Bečvou, jistě si všimnul, že bohoslužbu svým zpěvem doprovází dětská schola. A nejsou to jen tak nějaká děvčata, jsou to totiž naše Josefky! Holky se scházejí pravidelně nejen na nedělních mších, ale neváhají si užít společné chvilky i mimo ně. Tak například v neděli 6. května oželely nedělní odpolední pohádku v televizi a vyrazily společně na již tradiční Přehlídku schol do Hranic. V konkurenci asi osmi dětských i mládežnických sborečků se holky rozhodně neztratily a důstojně reprezentovaly naše farnosti. Už nyní se všechny těší na pravidelný prázdninový pobyt, který letos prožijí v Uherském Brodě v nynějším působišti našeho bývalého otce Josefa. A ty starší z nás se o prázdninách chystají i na Celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou. Čeká nás daleká cesta i trochu bojové podmínky v podobě nocování v tělocvičnách a stravování v polní kuchyni, věříme ale, že to vše bude vykoupeno mnoha krásnými zážitky a rozmnožením milostí darů Ducha Svatého, o které v této době prosíme a které jsou pro každou službu církevnímu společenství tedy i malým zpěvandám zapotřebí. Rády Vás o svých prázdninových zážitcích budeme v dalších číslech Farních listů informovat. Vaše nejstarší Josefka :-) Poutí nás bude provázet kněz. Předpokládaná cena do 500,- Kč na účastníka - zahrnuje stravu, nocleh a doprovodné vozidlo. Požehnané dny vám a vašim rodinám přeje a případně na viděnou se těší Peter Markovič, Centrum pro rodinný život Olomouc, tel.: , Bližší informace najdete na našich webových stránkách, kde najdete i přihlašovací_formulář: (www.rodinnyzivot.cz - sekce "pro muže. Pěší pouť tatínků a dětí: 26 CESTA SVĚTLA se čtrnácti zastaveními vedla v pátek večer 20. dubna lipenskými ulicemi. K mladým, s nimiž přijel P. Petr Utíkal, kaplan z Drahotuš, se přidali P. Radomír Šidleja, farář z Drahotuš, P. Martin Mališka, farář z Lipníka n. B., a účastníci slavení večerní mše svaté. Vyšli z kostela sv. Jakuba, pokračovali parkem k poště, přes náměstí, ulicí B. Vlčka a Pernštejnskou znovu do Komenského sadů. Návrat se zakončením v kostele sv. Jakuba byl o půl deváté, kdy se snesl nejen soumrak, ale i déšť a bouřka, včetně větru, který obral světlonoše o světla loučí. Na plamínek světla v duších účastníků však nedosáhl. Bohu díky. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LÍPA Dny evropského dědictví - od 10. do 18. hodiny LIPOVŠTÍ GRATULANTI V sobotu 5. května odpoledne přijeli poblahopřát svému bývalému duchovnímu otci farníci z lipovské farnosti. Prožili s otcem Martinem pěkné a radostné odpoledne. Slovácká řeč, slovácké písničky, radost za setkání, atmosféra k pohledání, zakončená v kostele sv. Františka mší svatou. Skrze duchovní otce P. Martina Mališku a P. Petra Wnuka, který v Lipově působí nyní, vznikla spřízněnost našich farností. Kdo nestihl v neděli jejich pozdrav v podobě výborných koláčků, má se nač těšit příště. Mladým Lipov není neznámý, vždyť tam v devadesátých letech prožívali prázdniny s otcem Karlem. POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ Chlapi - tátové, srdečně zdravím! Chtěl bych vás pozvat na PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ, kterou pořádá naše Centrum pro rodinný život v Olomouci i letos. 3. ročník poutě z Velehradu na Svatý Hostýn je letos naplánován na červen Registrace přihlášených účastníků proběhne v pátek ráno na Velehradě. Naši pouť ukončíme v neděli mší svatou v 15 hod. na Sv. Hostýně. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. oznamuje, že Meditační zahrada sv. Jakuba je otevřena od 1. dubna 2012 denně od 8.00 do hodin. Jste srdečně zváni k její návštěvě. Věž kostela sv. Jakuba bude otevřena: 1.6. Noc kostelů - od 21. do 23. hodiny Kov ve městě VIII - od 9. do 13. hodiny Svatojakubské hody - od do 18. hodiny FARNÍ LISTY 3/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... KVĚTEN neděle 7. neděle velikonoční. Sv. Klementa Marie Hofbauera. Den modliteb za sdělovací prostředky. Od 18. do novéna k Duchu Svatému pátek Sv. Řehoře VII. 50. narozeniny P. Martina Mališky sobota Sv. Filipa Neri. V Lipníku n. B. mše svatá ve na poděkování Pánu Bohu za dar života duchovnímu otci našich farností P. Martinovi, potom posezení na faře neděle Slavnost seslání Ducha Svatého, Boží hod Svatodušní. Sbírka na církevní školství. V Kladníkách patrocinium kaple Navštívení Panny Marie úterý 110. výročí narození P. Antonína Šuránka středa Sv. Zdislavy ČERVEN 1.6. pátek 1. pátek v měsíci. Noc kostelů 3.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 6.6. středa Sv. Norberta 7.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně - po mši sv. průvod s Eucharistií kolem kostela neděle 10. neděle v mezidobí pondělí Sv. Barnabáše, apoštola středa Sv. Antonína z Padovy pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sobota Neposkvrněného srdce Panny Marie neděle 11. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Aloise Gonzagy sobota 84. narozeniny P. Jana Szczurka neděle Slavnost narození sv. Jana Křtitele úterý Výlet dětí na Svatý Hostýn pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů sobota Výročí posvěcení katedrály v Olomouci; setkání seniorů na faře v Lipníku v 15 hodin NOC KOSTELŮ 1. ČERVNA 2012 Již třetím rokem se naše římskokatolická farnost zapojuje do projektu Noc kostelů. Opět pro Vás připravujeme zajímavý program v prostorách lipenských kostelů. Využijte možnost si v jednom dni za jeden večer prohlédnout všechny významné církevní památky našeho města. Novinkou letošního roku bude i spolupráce s Církví československou husitskou, která zpřístupní prostory bývalé lipenské synagogy nyní Sbor Knížete Míru. Srdečně zvou všichni pořadatelé. PROGRAM NOCI KOSTELŮ Lipník nad Bečvou MŠE SVATÁ (u sv. Jakuba) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO DĚTI a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PROJEKCÍ (u sv. Františka) POBOŽNOST (Sbor Knížete Míru) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) ZÁVĚREČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM (u sv. Jakuba) volný vstup a prohlídka kaple sv. Josefa (u pošty), sv. Rocha (na ulici Osecká) a sv. Petra (na hřbitově) volný vstup a prohlídka Sboru Knížete Míru vstup na věž sv. Jakuba (možnost nočního výhledu na Lipník n. Bečvou) FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 3/2012 6

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více