ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM"

Transkript

1 V Lipníku n. Bečvou 20. května 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM Milí farníci, pomalu ale jistě se blíží léto, doba dovolených a cestování. Nikdo asi nemá rád nejistotu. Jedeme-li někam, předem zajistíme vše potřebné a snažíme se zjistit informace o dané zemi. Vůbec nejlepší je, když máme s sebou průvodce, který zná zemi a místní poměry. Mnohé starosti tím odpadají, přináší to klid a jakousi jistotu. Je s námi někdo, kdo se tady vyzná. Lidský život je cestou, na kterou jsme se vydali svým narozením. Tato cesta není přímá, ale je na ní mnoho různých zatáček, křižovatek, možná i slepých cest, horizontů, za které nevidíme. Není vždy snadné poznat tu správnou cestu, učinit správné rozhodnutí. Proto bychom měli mít průvodce svým vlastním životem, který nás vede správným směrem bezpečně k cíli. Kdo je tím průvodcem? Svatý Jan Maria Vianney, farář arský, o takovém průvodci píše toto: Duch Svatý je průvodcem duše. Ta bez něj nemůže nic. Duše Jím vlastněná je jako réva, z níž při lisování vychází vynikající likér. Bez Ducha Svatého je duše jako kus kamene, ze kterého není možné vymačkat nic. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, mají správné myšlenky. Právě to je důvod, proč existuje tolik nevzdělaných, kteří však vědí mnohem víc než studovaní. Křesťan, který je veden Duchem Svatým, dokáže bez námahy opustit hodnoty tohoto světa, aby následoval hodnoty nebe. Dokáže rozlišovat. Člověku vedenému Duchem se zdá, jako by svět nebyl; světu se zdá, jako by nebyl Bůh. Abychom životem nebloudili, prosme Ducha Svatého o jeho pomoc. Dávejme mu ve svém životě víc místa. Jestliže prožíváme až příliš často duchovní suchopár a máme málo radosti, možná je to proto, že na něho zapomínáme a jsme na všechno sami. Přeji každému, aby obnovil svůj vztah k Duchu Svatému a našel v něm opravdu spolehlivého průvodce na cestě života. P. Martin Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus minulostí, evangelium mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, autorita nadvládou, misie propagandou a křesťanské jednání otrockou morálkou. Avšak v Duchu Svatém je vesmír vyvýšen a rodí Království, vzkříšený Kristus je přítomný, evangelium je silou života, církev znamená trojiční společenství, autorita je službou, která přináší svobodu, misie je sesláním Ducha Svatého, liturgie je památkou a předzvěstí, lidské konání je zbožštěné. (Ignatios IV. Hazim, pravoslavný patriarcha antiochijský) FARNÍ LISTY 3/2012 1

2 CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ Pokračujeme ve sledování cyrilometodějského díla podle knížečky P. Piťhy. Víme, že po Metodějově smrti jsou jeho žáci, celá Cyrilova škola, z Moravy vyhnáni. Úcta k soluňským bratřím se přenáší do Čech, kde se udrželi slovanští kněží, kteří sem přišli už v době Metodějově s pokřtěným knížetem Bořivojem a kněžnou Ludmilou. Pro cyrilometodějskou myšlenku je důležitá osobnost sv. Vojtěcha ( ). Tento muž, o kterém dnes s důrazem říkáme, že je prvým českým Evropanem, je jím právě proto, že plně pochopil úsilí soluňských bratří a své době odpovídajícím způsobem na ně navázal. Jeho vizitační cesta na Moravu, návštěva Ostřihomi i směr stojí arcibiskupský palác. Účinky milénia v oblasti umění byly velké, vznikla řada náboženských zpěvů dodnes užívaných a vynesených do úrovně národních hymnů jako píseň s polským lidovým nápěvem Bože, cos ráčil před tisíci roky z r nebo Křížkovského Ejhle, oltář Hospodinův září z r Na Moravě vznikla řada kostelů zasvěcených slovanským apoštolům, v mnoha kostelích se objevují jejich sochy, také v kostele sv. Jakuba. Jejich dárce neznáme, jsou umístěny v kapli Panny Marie. JUBILEUM OTCE MARTINA Náš duchovní otec P. Martin Mališka se narodil 25. května 1962 ve Zlíně. Krajinu jeho domova tvoří Vizovická vrchovina; tam, v luhačovickém ráji léčivých pramenů, je i domovská obec Pozlovice, kam se rád vrací, za maminkou i sourozenci, příbuznými, do domova dětství a mládí, za tatínkem, který už deset let odpočívá v zahradě hřbitova. Do kostela sv. Martina, kde nejen ministroval, ale hrával i na varhany, jak prozradil ve svém prvním otcovském slovu ve Farních listech před dvěma lety. Do Lipníka n. B. přišel z Lipova. Ptal se asi tehdy v tom Roce kněží jako jeho další spolubratři: Pane, proč mě posíláš z této vinice na jinou? Na mnohé otázky po smyslu dějů našich životů dostáváme odpověď často po velmi dlouhém čase. Ale některé jistoty spatřujeme hned na začátku jako otec Martin, když napsal ve Farních listech: Abych se s vámi modlil a abych vás i sebe přivedl kousek blíž k Bohu. Otče Martine, to prosté rozuzlení a jeho každodenní naplňování se stává cestou opravdového pozvedání našich srdcí k Pánu. Modlíte se s námi, dáváte prostor sobě i nám, abychom měli vskutku účast na mešní oběti. Klečíte spolu s námi každý čtvrtek před Nejsvětější svátostí. A kdo ví, kolikrát jindy sám jako Jan Vianney. Děkujeme za Vaše kázání, za všechny semaforky na závěr každé mše svaté. Děkujeme Pánu Bohu za dar padesáti let Vašeho života i povolání ke kněžství. Kéž Vás provází svým požehnáním a každičkého dne obdaří pravou radostí. SEMAFORKY O.M. jeho misijní cesty jsou jasným pokračováním v jejich snahách. Přijmout radu druhého, to je projev V centru dalšího zájmu o moudrosti. pokračování slovanské bohoslužby stojí Prokopova Sázava (slovanská Desatero vyjadřuje Otcovu lásku bohoslužba se zde pěstovala až do r. k nám lidem. 1096). Dalším obdobím oživení cyrilometodějské úcty byla doba Čím více se člověk vzdaluje Karla IV., kdy byla obnovena Hospodinu, přichází více problémů. slovanská liturgie v nově vybudovaném klášteře v Emauzích. Jestli jsme Boží děti, nejsme na Po útlumu způsobeném dobou světě, abychom soudili, ale abychom husitskou rozhořela se těm druhým pomáhali. cyrilometodějská úcta v 17. a 18. století. Sloužila mimo jiné i na Svědomí je třeba od malička obranu českého jazyka. Bohuslav vychovávat; výchova svědomí je Balbín jako nejsilnější argument pro celoživotní úkol. zachování českého jazyka uvádí jeho odvození z bohoslužebného, a tedy posvátného, jazyka, který je darem sv. Cyrila a Metoděje. Počátek novodobé kapitoly života cyrilometodějského díla je dán léty POZVÁNÍ , kdy bylo slaveno trojí NA MŠI SVATOU NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR 50 LET ŽIVOTA milénium: 1863 příchod soluňských bratří, 1869 založení biskupství na OTCE MARTINA V SOBOTU 26. KVĚTNA VE HODIN A Moravě a smrt sv. Cyrila, 1885 smrt NA NAROZENINOVÉ POSEZENÍ NA FAŘE PO MŠI SVATÉ. sv. Metoděje. Přípravy na oslavy Milí farníci, dá-li Pán, završím v rodině farností Lipník n. B, Hlinsko, milénia příchodu byly na Moravě Týn n. B. 25. května 2012 padesát let svého života. Rád bych, abyste zahájeny pět let před vlastními toto jubileum oslavili spolu se mnou při mši svaté v sobotu 26. května oslavami. V čele organizačního v kostele sv. Jakuba ve a po ní posezením na faře. výboru při arcibiskupství Přijměte prosím mé srdečné pozvání. olomouckém stál kněz a politik Ignác Wurm. Odvedl práci tak vynikající, P. Martin že byly na jeho památku pojmenovány i ulice, včetně té, v níž FARNÍ LISTY 3/2012 2

3 A POKORA NÁS UDRŽÍ V JEDNOTĚ, jako zase pýcha trhá! Tato slova Mons. ThDr. Antonína Šuránka z roku 1968 jsou motivací pro život rodiny a každého společenství. Pokora nepřichází sama. Je třeba se k ní propracovávat za pomoci milosti Boží, jak to dělával P. Antonín Šuránek. Pevný v zásadách, jemný ve způsobech - to byla zásada jeho žití, převzatá od Františka Saleského. Téměř dvacet let vychovával kněze. Byl spirituálem i P. Ferdinanda Bílka. Z jeho svědectví se nám zachovala výzva P. Antonína, kterou se obrátil na své seminaristy. Je apelem i nám, naší době: Chcete-li pro náš národ něco vykonat, chraňte samé kořeny národní existence: víru a mravnost. V devadesátých letech minulého století začaly kroky pro svatořečení P. Antonína Šuránka. 29. května uplyne 110 let od jeho narození v Ostrožské Lhotě. ROZLOUČENÍ S PANEM KOSTELNÍKEM LEOPOLDEM HUDEČKEM, který zemřel 26. března 2012, se konalo v kostele svatého Jakuba a na lipenském hřbitově 2. dubna v pondělí Svatého týdne. Při zádušní mši svaté za jeho život děkovala farní rodina spolu s nejbližšími a kněžími P. Martinem Mališkou, P. Josefem Pelcem, P. Karlem Jaškem, P. Pavlem Bilinským. Pan Leopold Hudeček se služby kostelníka ujal koncem devadesátých let minulého století po panu Václavu Janákovi. Tehdy ještě žila jeho milá manželka Emilka. Když před deseti lety odešla k Pánu, dostala tato služba přednostní místo v režimu jeho života, stejně i svatostánek, kde trávíval v zimě v létě dlouhé chvíle. Měl rád život, práci, své děti, ale kdo se s ním setkával, vnímal jeho duchovní zrání, touhu po shledání v domově věčném. Jeho odcházení bylo provázeno Boží něhou: Tři dny duchovní hostiny na Velehradě v přítomnosti otce arcibiskupa; po návratu při ranní mši svaté podá Pána Ježíše ve svatém přijímání přítomným, sám také přijímá vzácného Hosta, přichází slabost, vydává se na cestu; jedenáctého dne dochází do slíbené země. Tam náš Beránek chodí před houfem věrných svých, jak ovečky je vodí ke studnám vod živých. Pán Bůh mu odplať za jeho věrnou službu. PROMLUVA OTCE JOSEFA při zádušní mši svaté: Bratři a sestry, drazí pozůstalí. Musím se vám přiznat, že zažívám zvláštně smíšený pocit smutku a radosti. Jsem smutný a je mně líto, že pana Hudečka už na této zemi neuvidím, že se v Uherském Brodě ani v Lipníku nepotkáme, že se ho už nezeptám, jak mu jezdí skútr, který jsme kdysi společně kupovali. Že už nezažiju jeho upřímné přivítání, kdykoliv jsme se potkali. Že už spolu nebudeme sloužit u oltáře. Já jako kněz, on jako věrný kostelník. Zároveň mám ale radost, že doprovázíme muže víry, který hledal Boha a doufal v jeho posilu, a proto vím, že odchází domů k našemu nebeskému Otci. Že se opět setká se svou milovanou manželkou. Jsem také rád, že ho Bůh ušetřil utrpení na lůžku upoutaného a na přístrojích udržovaného živoření. Bylo by to pro něj jako aktivního člověka velmi těžké. S panem Hudečkem se loučíme ve Svatém týdnu v nejdůležitějším v celém liturgickém roce. Také v něm zažíváme smutek Velkého pátku a setkání se smrtí u Božího hrobu na Bílou sobotu. To vše proto, abychom si více uvědomili radost Ježíšova vítězství při Vzkříšení. Není asi lepší čas pro setkání se Spasitelem tváří v tvář. S touto nadějí se dívám do budoucna. Ježíš je vzkříšení a život. Nemohu se vyhnout vzpomínce. S panem Hudečkem jsme během mé služby v Lipníku doprovodili celou řadu zemřelých, ani nevím přesně, kolik to v těch sedmi letech bylo lidí. Byla to jedna z nejčastějších bohoslužeb, při kterých jsme byli spolu. Dnes jsme u lipenského oltáře společně naposled. Po celou dobu, a to nejen při pohřbech, jsem se mohl spolehnout na věrného pomocníka u oltáře. Nenápadný, ale vždy na svém místě. Dobře si pamatuji, jak mě pan Hudeček zahanboval, aniž by o tom věděl, když jsem ho nejednou viděl, jak se sám v kostele dlouho před začátkem bohoslužeb modlil. Víckrát, když jsme spolu hovořili, říkával, že je za kostelnickou službu rád. Že ho velmi těší být blízko oltáři při mši svaté. Že je to teď jeho hlavní životní náplň. A já vím, že to nebyla fráze. Pan Hudeček byl také člověk s chybami, jako jsme i my všichni. Proto chceme prosit i za odpuštění jeho hříchů a poklesků, kterých se v lidské slabosti dopustil a modlit se za jeho spásu. Slyšel jsem, že se těsně před náhlou a nečekanou mozkovou příhodou vrátil z duchovních cvičení na Velehradě s naším arcibiskupem Graubnerem. Prý se mu tam velmi líbilo a že byl šťastný. Věřím, že byl na setkání s Pánem připraven. Chci se proto spolu s vámi s naším bratrem Leošem rozloučit, poděkovat za jeho život, za jeho lásku, ochotu, obětavost a odevzdat ho Pánu Bohu, který mu dá, jak jsme slyšeli ve čtení, nové obydlí. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. Vždyť tvým věrným, Pane, se život neodnímá, ale mění. FARNÍ LISTY 3/2012 3

4 ZE SVATOHOSTÝNSKÉ HISTORIE S velkou pravděpodobností, říká jezuitský historiograf Jiří Crugerius (1669), pořídili prý zachránění předkové buď dřevěný nebo kamenný obraz zázračné Ochránkyně, aby potomci byli pamětlivi tohoto dobrodiní. Stará ikonografie představuje hostýnskou Matku Boží s rozhrnutým pláštěm, pod nímž hledá ochranu množství věřících. Je to typický obraz P. Marie Ochranitelky, jejíž kult se rozšířil koncem 14. a zejména v 15. století. První hostýnskou kapli postavili pravděpodobně havíři, které sem povolal Burian Žabka z Limberka, pán na Bystřici pod Hostýnem, když r dostal povolení od císaře Ferdinanda I. dolovat železo a stříbro v hostýnských horách. V kutání pravděpodobně pokračovali i jeho nástupci Přemkové z Víckova na Prusinovicích. Stavbu hornické kaple podporovali zřejmě i bystřičtí faráři, kteří za těchto vrchností byli katolického vyznání. Po bělohorské bitvě kupují panství Lobkovicové ( ), po nich Rottálové; Marie, rozená Šternberková, nechala pro hostýnskou kapli pořídit nový obraz, jímž byla P. Maria Vítězná Matka Boží s Ježíškem stojící na půlměsíci. Dnes se nachází v kostele v Bystřici pod Hostýnem. 27 let stavěli Rottálové velkolepý poutní chrám Panny Marie Vítězné a Nanebevzaté. V r byl vysvěcen. R bylo vydáno císařské nařízení o zákazu poutí, v důsledku toho byl chrám 1787 zrušen, zbaven vybavení, dokonce i střechy, a vydán napospas drsné povětrnosti. Poutní tradice však pokračovala. V první polovině 19. století r byla zahájena obnova mariánské svatyně. R došlo k benedikci chrámu. Od r patří hlavní podíl na rozvoji tohoto poutního místa P. A. C. Stojanovi. Panství patřilo v té době baronu Arnoštu Laudonovi, od něhož v r Matice svatohostýnská zakoupila hostýnský vrchol v rozsahu pravěkého hradiště. (ze svazku Svatý Hostýn M. Pojsla a Vladimíra Hyhlíka) SVĚCENÍ KORUNEK Bohoslovec Matocha, pozdější olomoucký arcibiskup dr. Josef Karel Matocha, byl poslán z kněžského semináře v Olomouci na vyšší studia v Římě. Když kroměřížský probošt dr. A. C. Stojan přijel roku 1912 do Říma s deputací nesoucí zlaté korunky uchystané pro korunovaci Matky Boží svatohostýnské papeži Piu X., aby je posvětil, měl bohoslovec Matocha štěstí, že držel při svěcení korunky na podušce. (z Kukátka P. A. Šuránka) V ČEM SPOČÍVÁ BÍDA Arcibiskup J. K. Matocha po svém jmenování olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou v projevu po slibu věrnosti republice do rukou tehdejšího předsedy vlády K. Gottwalda v roce 1948 řekl: Byl jsem volán, a z lásky k zbožnému lidu moravskému přijímám oběť. Chci žít, pracovat i trpět jako oběť za blaho nesmrtelných duší. Katedrála, v níž budu svěcen, a Písmo svaté, které mně bude vloženo na bedra, převzaté z rukou sv. Cyrila a Metoděje, mně udávají směr celé mé budoucí činnosti: Je to idea cyrilometodějská a idea svatováclavská. Základem obou těchto idejí je zákon všech zákonů: Láska k Bohu a k bližnímu. Dle mého úsudku veškerá bída a krize moderního člověka spočívá v nedostatku lásky k Bohu a k bližnímu. Bez té lásky je veškerá činnost ať jednotlivce nebo i společnosti jen povrchní, plýtká, nedokonalá; bez lásky nemůže býti míru a pokoje mezi lidmi ani mezi národy. Na tomto základě lásky budovali naši Otcové Cyril a Metoděj první ústavy, školy naší i slovanské osvěty, ale od počátku věnovali se též sociální a charitativní činnosti. Církevní školy a charitativní ústavy byly v největších bouřích a pohromách národních jediným útočištěm věřícího lidu. A když nám byly školy zavřeny, germanizovány, tu kostely převzaly úkoly škol národa i institucí charitativních. Proto končím své prohlášení úpěnlivou prosbou: Nesahejte nám na církevní školy a charitativní ústavy. Naopak umožněte zákonem jejich další blahodárný rozkvět! Umožněte i zde zdravou soutěž a katolická škola národ nezklame; podobně ani charitativní ústavy nezpronevěří se svým úkolům! Žel, arcibiskup byl od postní doby 1950 internován ve své rezidenci, kde odloučen od kněžstva i věřících zemřel na Dušičky 2. listopadu (z Kukátka P. A. Šuránka) zve všechny maminky na svá dopolední setkávání, která se konají každý pátek od na faře v Lipníku nad Bečvou. Pokud jste maminka dopoledne zaměstnaná či máte již dětí větší, neváhejte se zapojit se do dalších aktivit, které Klub maminek připravuje. Sledujte plakáty ve vývěsní skříni na kostele sv. Jakuba, popřípadě se podívejte na naše stránky: FARNÍ LISTY 3/2012 4

5 JOSEFKY MÍŘÍ DO ŽĎÁRU Kdo pravidelně navštěvuje nedělní mši svatou v Lipníku n. Bečvou, jistě si všimnul, že bohoslužbu svým zpěvem doprovází dětská schola. A nejsou to jen tak nějaká děvčata, jsou to totiž naše Josefky! Holky se scházejí pravidelně nejen na nedělních mších, ale neváhají si užít společné chvilky i mimo ně. Tak například v neděli 6. května oželely nedělní odpolední pohádku v televizi a vyrazily společně na již tradiční Přehlídku schol do Hranic. V konkurenci asi osmi dětských i mládežnických sborečků se holky rozhodně neztratily a důstojně reprezentovaly naše farnosti. Už nyní se všechny těší na pravidelný prázdninový pobyt, který letos prožijí v Uherském Brodě v nynějším působišti našeho bývalého otce Josefa. A ty starší z nás se o prázdninách chystají i na Celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou. Čeká nás daleká cesta i trochu bojové podmínky v podobě nocování v tělocvičnách a stravování v polní kuchyni, věříme ale, že to vše bude vykoupeno mnoha krásnými zážitky a rozmnožením milostí darů Ducha Svatého, o které v této době prosíme a které jsou pro každou službu církevnímu společenství tedy i malým zpěvandám zapotřebí. Rády Vás o svých prázdninových zážitcích budeme v dalších číslech Farních listů informovat. Vaše nejstarší Josefka :-) Poutí nás bude provázet kněz. Předpokládaná cena do 500,- Kč na účastníka - zahrnuje stravu, nocleh a doprovodné vozidlo. Požehnané dny vám a vašim rodinám přeje a případně na viděnou se těší Peter Markovič, Centrum pro rodinný život Olomouc, tel.: , Bližší informace najdete na našich webových stránkách, kde najdete i přihlašovací_formulář: (www.rodinnyzivot.cz - sekce "pro muže. Pěší pouť tatínků a dětí: 26 CESTA SVĚTLA se čtrnácti zastaveními vedla v pátek večer 20. dubna lipenskými ulicemi. K mladým, s nimiž přijel P. Petr Utíkal, kaplan z Drahotuš, se přidali P. Radomír Šidleja, farář z Drahotuš, P. Martin Mališka, farář z Lipníka n. B., a účastníci slavení večerní mše svaté. Vyšli z kostela sv. Jakuba, pokračovali parkem k poště, přes náměstí, ulicí B. Vlčka a Pernštejnskou znovu do Komenského sadů. Návrat se zakončením v kostele sv. Jakuba byl o půl deváté, kdy se snesl nejen soumrak, ale i déšť a bouřka, včetně větru, který obral světlonoše o světla loučí. Na plamínek světla v duších účastníků však nedosáhl. Bohu díky. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LÍPA Dny evropského dědictví - od 10. do 18. hodiny LIPOVŠTÍ GRATULANTI V sobotu 5. května odpoledne přijeli poblahopřát svému bývalému duchovnímu otci farníci z lipovské farnosti. Prožili s otcem Martinem pěkné a radostné odpoledne. Slovácká řeč, slovácké písničky, radost za setkání, atmosféra k pohledání, zakončená v kostele sv. Františka mší svatou. Skrze duchovní otce P. Martina Mališku a P. Petra Wnuka, který v Lipově působí nyní, vznikla spřízněnost našich farností. Kdo nestihl v neděli jejich pozdrav v podobě výborných koláčků, má se nač těšit příště. Mladým Lipov není neznámý, vždyť tam v devadesátých letech prožívali prázdniny s otcem Karlem. POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ Chlapi - tátové, srdečně zdravím! Chtěl bych vás pozvat na PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ, kterou pořádá naše Centrum pro rodinný život v Olomouci i letos. 3. ročník poutě z Velehradu na Svatý Hostýn je letos naplánován na červen Registrace přihlášených účastníků proběhne v pátek ráno na Velehradě. Naši pouť ukončíme v neděli mší svatou v 15 hod. na Sv. Hostýně. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. oznamuje, že Meditační zahrada sv. Jakuba je otevřena od 1. dubna 2012 denně od 8.00 do hodin. Jste srdečně zváni k její návštěvě. Věž kostela sv. Jakuba bude otevřena: 1.6. Noc kostelů - od 21. do 23. hodiny Kov ve městě VIII - od 9. do 13. hodiny Svatojakubské hody - od do 18. hodiny FARNÍ LISTY 3/2012 5

6 Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... KVĚTEN neděle 7. neděle velikonoční. Sv. Klementa Marie Hofbauera. Den modliteb za sdělovací prostředky. Od 18. do novéna k Duchu Svatému pátek Sv. Řehoře VII. 50. narozeniny P. Martina Mališky sobota Sv. Filipa Neri. V Lipníku n. B. mše svatá ve na poděkování Pánu Bohu za dar života duchovnímu otci našich farností P. Martinovi, potom posezení na faře neděle Slavnost seslání Ducha Svatého, Boží hod Svatodušní. Sbírka na církevní školství. V Kladníkách patrocinium kaple Navštívení Panny Marie úterý 110. výročí narození P. Antonína Šuránka středa Sv. Zdislavy ČERVEN 1.6. pátek 1. pátek v měsíci. Noc kostelů 3.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 6.6. středa Sv. Norberta 7.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně - po mši sv. průvod s Eucharistií kolem kostela neděle 10. neděle v mezidobí pondělí Sv. Barnabáše, apoštola středa Sv. Antonína z Padovy pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sobota Neposkvrněného srdce Panny Marie neděle 11. neděle v mezidobí čtvrtek Sv. Aloise Gonzagy sobota 84. narozeniny P. Jana Szczurka neděle Slavnost narození sv. Jana Křtitele úterý Výlet dětí na Svatý Hostýn pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů sobota Výročí posvěcení katedrály v Olomouci; setkání seniorů na faře v Lipníku v 15 hodin NOC KOSTELŮ 1. ČERVNA 2012 Již třetím rokem se naše římskokatolická farnost zapojuje do projektu Noc kostelů. Opět pro Vás připravujeme zajímavý program v prostorách lipenských kostelů. Využijte možnost si v jednom dni za jeden večer prohlédnout všechny významné církevní památky našeho města. Novinkou letošního roku bude i spolupráce s Církví československou husitskou, která zpřístupní prostory bývalé lipenské synagogy nyní Sbor Knížete Míru. Srdečně zvou všichni pořadatelé. PROGRAM NOCI KOSTELŮ Lipník nad Bečvou MŠE SVATÁ (u sv. Jakuba) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO DĚTI a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PROJEKCÍ (u sv. Františka) POBOŽNOST (Sbor Knížete Míru) HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (Sbor Knížete Míru) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA a HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ Tupá šídla (u sv. Jakuba) ZÁVĚREČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM (u sv. Jakuba) volný vstup a prohlídka kaple sv. Josefa (u pošty), sv. Rocha (na ulici Osecká) a sv. Petra (na hřbitově) volný vstup a prohlídka Sboru Knížete Míru vstup na věž sv. Jakuba (možnost nočního výhledu na Lipník n. Bečvou) FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese Tisk: reklamní agentura VASTAINVEST s.r.o. Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na FARNÍ LISTY 3/2012 6

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

V Lipníku n. Bečvou 1. července 2012

V Lipníku n. Bečvou 1. července 2012 V Lipníku n. Bečvou 1. července 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou Koho neosvěcuje záře stvořených věcí, je slepý. Koho nebudí hlasité volání přírody, je hluchý. Kdo vidí divy

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003

3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 3 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - ÚNOR 2003 Uvedení Páně do chrámu, tak se nyní jmenuje dřívější svátek Hromnic. Hlavním symbolem tohoto svátku byla hromniční svíce, která se rozsvěcovala v domě při závažných

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze 15. 6. 2014 Ročník XXI., číslo 24 slavnost nejsvětější trojice Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři,

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři, Historie podivické farnosti sv. Cyrila a Metoděje, Apoštolů Slovanů a Spolupatronů Evropy Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více