Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá."

Transkript

1

2 Milí čtenáři, určitě se ptáte, proč jsem vás od prosince nenavštívil??? Tak já to vezmu od začátku v lednu jsem se pilně učil, abych měl na vysvědčení samé jedničky, potom jsem během chřipkové epidemie podlehl bacilům. V únoru jsem si zlomil noţičku na lyţařském výcviku, a kdyţ jsem se rozhodl přestat simulovat a jít zpět do školy, zjistil jsem, ţe jsou jarní prázdniny. A aby toho nebylo málo, tak začali na naší krásné škole řádit zedníci, a pak tudíţ, jelikoţ, avšak, nýbrţ, protoţe, z profesionálního hlediska, nebylo moţné vydat toto číslo dříve neţ dnes. DAVID A GOLIÁŠ Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá. Ředitelka Základní školy Trmice se rozhodla, ţe zorganizuje renovaci školy. Ze začátku stála před velkou věcí, ale kdyţ naší škole přispěly státní fondy a sponzoři školy, tak to bylo o hodně jednodušší. Moţná by se dalo říci, ţe naše paní ředitelka byla v roli Davida před skoro školou na zboření v roli Goliáše. Teď se vše začíná rozjíţdět. Ve škole uţ se vyměnila okna a časem by se měla zrenovovat celá škola. (Fanda Thiel, 6.B) PS: Redakce přivítala dva nové členy Nikola Müllerová, Jaroslava Kratochvílová. Poděkování panu učiteli M. Klenerovi, paní učitelce K. Klenerové, I. Bílkovské, J. Waňkové a F. Thielovi za příspěvky do rubrik (jsme rádi, ţe s námi spolupracujete).

3 Povídali jsme si s panem učitelem Drahoslavem Straňkem 1) Jakou posloucháte hudbu a jaké je Vaše nejoblíbenější píseň? V podstatě poslouchám všechnu hudbu. Moje nejoblíbenější píseň se jmenuje Jednoho dne se vrátíš. 2) Na jaké hudební nástroje umíte hrát? Hraji na housle, violu, klavír, klávesy, kytaru, bicí... (nemáme tolik času). 3) Umíte hrát na FANFRNOCH? Popsal by jste ho pěti slovy? Ne, neumím. To bych asi nejspíš nezvládl. 4) Líbí se Vám na naší škole? Ano. Líbí a moc. 5) Máte svou vlastní skupinu a fanclub? No mám 3 orchestry, 2 z nich mají fanclub i internetové stránky. paní asistentkou Kateřinou Vyšínovou 1) Co Vás na Vaší práci asistentky baví nejvíce? Všechno. Práce mne naplňuje. Jsem šťastná, kdyţ vidím, ţe jsou děti spokojené a šťastné. 2) Čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá? Po shlédnutí seriálu Cirkus Humberto jsem chtěla být krotitelkou šelem. 3) Vzpomenete si, jaké jste měla vysvědčení v 9. třídě? A jaký byl Váš nejhorší průšvih? Do 9. třídy jsem nechodila a na známky z 8. ročníku si uţ nevzpomínám. Můj nejhorší průšvih byl, ţe jsem paní učitelce zatajila ţákovskou kníţku. 4) Vzpomenete si na svojí školní lásku a kdy jste dostala svoji první pusu?

4 1. láska = Martin - 1. třída 1. pusa 1. třída 5) Chtěla byste ţít v jiné zemi a v které? Egypt v minulém ţivotě jsem určitě ţila v Egyptě, nebo Austrálie panem učitelem Patrikem Černým 1) Bojíte se zubaře nebo něčeho jiného? Zubaře se bojím. Včetně malých prostorů a ţáků. 2) Která třída je podle Vás nejvíce sportovně nadaná? Nedá se říct sportovně nadaná, ale rozhodně můţu říct, která je nejlínější. 3) Který sport provozujete osobně a jakého úspěchu jste v něm dosáhl? Provozuji sportovní lezení a horolezectví. A úspěch? Asi, ţe ještě ţiju. 4) Zamiloval jste se někdy do své paní učitelky? Ano, psal jste jí písemné práce z lásky a ona mi je známkovala ze soucitu. 5) Máte nějaký nesplněný sen? Nesplněný sen nemám. Já si je plním. Nejsou moc náročné. Sněţáci a Machřenky Nastupujem! Je podnělí 19. ledna 2009, půl osmé ráno. Máme sraz u školy my (tj. 15 lyţníků a 3 učitelé). V plánu máme týdenní lyţák v nedaleké Telnici, která je jen o něco výš, neţ střecha naší školy. Telnici znám velmi dobře, lyţujeme celá rodina. Přesto nemám ty nejlepší vzpomínky na první jízdy vlekem. Mnohokrát po sobě jsem spadla na prvních 10 metrech a teprve poté, co se utvořila fronta aţ ke kiosku, vlekař ubral rychlost a já pak v klidu vyjela aţ nahoru. Dnes uţ nemám s nastupováním problémy a vlastně se dost těším. Učitelé skoukli, jestli jsme všichni. O. K. Odjíţdíme. Zhruba po půl hodině jsme na místě. Máme se rozdělit do tří skupin na zdatné a méně zdatné. A na..., no jak to jen říct místo lyţí by měli mít boby. Jsem trošku zvědavá, podle jakého klíče to chtějí dělit, protoţe kdyţ kaţdý tvrdí, ţe je nejlepší, budeme v podstatě všichni naprostí borci. Avšak záhy na kopečku zvaném Kašpárek, na kterém to bez odpichování vlastně ani nejede, se ukazuje, ţe to s tou profesionalitou nebude tak horké. Nejvíc mě překvapil Kája Honal. S kamennou tváří a výrazem profíka tvrdil, ţe on je ten, od koho bychom se měli všichni učit. Ovšem to, co předvedl na

5 poprvé, bylo něco, co opravdu umět nemusím. Nakonec nás rozdělili spravedlivě a vše mohlo začít. První den proběhl v pohodě aţ na bolest nohou, která se dostavila hned, co jsem vylezla z lyţáků. Boty jsem si sice vyzkoušela, ale od loňska mi patrně noha vyrostla a já to trošku neodhadla. Chvíli to vydrţet šlo. Ale celý den... Druhý den jsem vlezla do bot a bylo jasné, ţe je to problém. Boty jsem nechala rozepnuté a doufala, ţe to přeţiju. Dvě jízdy jsem ustála. Při třetí mi došlo, ţe mnou zvolená taktika není správná. Dala jsem si řádně na ústa a ve volné botě to nesvědčilo ani kotníku, který to dával patřičně najevo. Paní učitelka Adámková a pan učitel Kadleček mě vzali pod křídla a vyrazili jsme. Po 10 metrech paní učitelka zjistila, ţe takhle to opravdu nepůjde. Jak by to mohlo jít, kdyţ jsem vyšší a těţší neţ ona. Pan učitel tedy sundal lyţe a vzal mě na záda. Snesl mě dolu jako nic a ještě řekl, ţe nejsem tak těţká. Pak jsem tam čekala asi 45 minut, neţ pro mě přijeli hoši z horské sluţby a nabízeli mi sanitku, jenţe ta má matná okna a není vidět ven. Pan učitel zavolal tátovi, ale ve finále přijel strejda. Nebudu vás zatěţovat popisem klidového reţimu a zkoušení sestřiných bot a lyţí. Vše dopadlo tak, ţe jsem druhý den nastoupila v plné síle a kráse. Zbytek výcviku proběhl bez jakéhokoli zádrhele a incidentu. My pěšáci jsme byli spokojeni s velením a doufám, ţe i velení s námi. Těším se na volné pokračování. Jménem všech zúčastněných: pan učitel P. Kadleček, paní učitelka V. Adámková, paní Nováková a Olča Bílkovská, Verča Matoušková, Lucka Deimlingová, Terka Dvořáková, Klárka Voláková, Jarka Kratochvílová, Verča Kellnerová, Dan Král, Dan Vršecký,Ruda Kora, Peťan Macák, Míra Petráček, Mates Prchal, Kája Honal, který překvapil a nakonec předjel i mě Báru Macákovou. SOUTĚŢ!!! (Baruška Macáková) Vymyslete, co by náš králík řekl, kdyby mohl mluvit. Nejvtipnější text bude zveřejněn v příštím čísle, pokud bude z čeho vybírat,oceníme místo. Tak se snaţte ceny budou zajímavé a vámi oblíbené.

6 Milé ţákyně, milí ţáci, redakce časopisu Šotek mi doručila formuláře s podpisy některých našich ţákyň a ţáků, kteří by si přáli, aby byl na naší škole instalován školní rozhlas a během přestávek bylo moţno poslouchat hudební produkci. Podpisů se sešlo zhruba 50 (někteří ţáci se pro jistotu podepsali vícekrát, takţe přesný počet nelze jednoznačně určit). Já i moji zástupci jsme se tímto námětem zabývali a radili se také s některými dalšími učiteli. A jak to dopadlo? Tady je naše stanovisko: 1. Školní rozhlas máme v úmyslu v naší škole instalovat. Jistě se jedná o praktické zařízení, které nám v mnoha případech usnadní vzájemnou komunikaci a ušetří naše nohy. Protoţe se však nejedná o levnou záleţitost (cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč), je třeba tuto investici naplánovat a v rozpočtu školy na ni ušetřit. V tomto školním roce je naší prioritou rekonstrukce školní budovy a řada prací s tím spojených (např. malování tříd). Proto předpokládáme, ţe o instalaci školního rozhlasu můţeme uvaţovat nejdříve v roce Hudební produkce během přestávek se nám nezdá příliš vhodná a to z těchto důvodů: Hlavním smyslem přestávek je drobná relaxace, popovídání se spoluţáky, svačina a především pak příprava na další vyučovací hodinu. Během delších přestávek mají ţáci 2. stupně navíc moţnost volnějšího pohybu po škole a návštěv spoluţáků v jiných třídách. Kdyţ do tohoto přestávkového ruchu přibude ještě hudba linoucí se ze školního rozhlasu, je pravděpodobné, ţe přestávky pozbudou svého relaxačního charakteru a pro mnohé budou spíše hlukovou zátěţí. Určitě by nebylo jednouché shodnout se na tom, jakou hudbu ze školních reproduktorů pouštět. Co člověk, to názor. Co se líbí jednomu, nemusí být příjemné druhému. Také z tohoto důvodu nám klid o přestávkách připadá jako nejpřijatelnější (a zároveň neutrální) varianta pro všechny obyvatele naší školy. Ti, kteří hudbu chtějí poslouchat, mohou během přestávek směle pouţívat MP3 přehrávače a tímto způsobem si pouštět hudbu, která se jim líbí. Lidí, kteří podpisem vyjádřili svůj zájem o reprodukci hudby během přestávek, nebylo mnoho (zhruba jedna třetina). Také proto do budoucna s hudební produkcí během přestávek nepočítáme. Milé ţákyně, milí ţáci! všem vám přeji hodně chuti do práce ve 2. pololetí školního roku 2008/2009. Marie Gottfriedová

7 Pan učitel Gabriel Kádek zvolil šedý komplet, spíš aţ do černa, šedé tričko s rukávy a k němu dţíny. Škoda, ţe si také nerozpustil vlasy, aby to víc pasovalo. <[šprým]> Porovnávám s celebritou Ozzáka ze seriálu Comeback, kterého hraje Martin Dejdar. Ááááá - zdá se, ţe nám tady někdo pózuje, není to pan učitel Martin Nosek, který vypadá skoro jako zpěvák punk kapely Houba...Typický idol dívek naší školy. Pan učitel zvolil výborný komplet oblečení, musím říci, ţe má vkus pro běţný den, na hodinu zeměpisu v 7. třídě zvolil dţíny a k nim černé boty a modré tričko, navrch si dal černou bundu, neboli sáčko. Porovnávám ho s baskytaristou emo skupiny My Chemical Romance - s Frankem Largem.

8 Jsi chytřejší neţ páťák? Jistě znáte tuto soutěţ, a představte si, ţe si můţete vaše znalosti ověřit i vy. Dnešní otázky se budou týkat přírodovědy, pokuste se tedy vzpomenout si na správnou odpověď; v případě nouze ji můţete třeba vyhledat na internetu. A abyste vše měli jednodušší, v závorce vţdy najdete nápovědu od někoho z páťáků. Všechny otázky i odpovědi se objevily v tomto školním roce v písemných pracích. 1. Jak se jmenoval 1. člověk na Měsíci? T. G. Masaryk. 2. Jaké jsou důsledky kácení tropických deštných lesů? Ţe mohou tím zničit přírodu matku. 3. Popiš rozdíl mezi horninou a nerostem. Hornina je vysoká a nerost neroste. 4. Jaký je rozdíl mezi prvními čtyřmi planetami Sluneční soustavy a zbylými? Ty první jsou z plynu, ty druhý z těles. 5. Vyjmenuj fáze Měsíce. Banán - šiška - kolo - úplněk 6. Jaká je příčina střídání dne a noci? Podle hodinových ručiček. Planeta se střídá odráţením Slunce se otáčí okolo Země. 7. Jaká půda je nejúrodnější? Z přírody. Příkop. 8. Co je to humus? Kdyţ hodně věcí na sobě. 9. Vyjmenuj energetické suroviny. Crazywolf, eiskafe, energi drink 10. Jak říkáme místu, kde se zpracovává ţelezo tavením v pecích? Skála, sklep, kotelna. 11. Vyjmenuj druhy elektráren. Elektrický mlýn, elektrický teplo, elektrický plyn. Tak co, jste chytřejší neţ páťáci?

9 3. Ples ZŠ Trmice MOTTO: Nezáleţí na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to, aby ses jednou stal sám sebou. V pořadí jiţ třetí ples absolventů deváté třídy naší školy se konal jak jinak neţ na sále U Kastnerů. Co se mě týče, tak já jsem si ples uţil. A doufám, ţe jste na tom byli podobně. Začátek plesu byl velmi zdařilý (osobně jsem na předchozích dvou plesech nebyl, tudíţ ho nemůţu posuzovat, ale zdál se mi skvělý) a velmi působivý. Nejprve učitelé Klenerovi všechny přivítali a pronesli pár vět i k nám absolventům a představili kapelu Muzikus, která nám hrála v průběhu večera k tanci. První taneční kreace předvedla Veronika Tynková svým latinsko-americkým tancem, kterým zapůsobila i na nemalou část obecenstva a dokonce i na pár absolventů. A nastal okamţik, na který všichni čekali nástup absolventů, který dopadl nad očekávání některých jedinců velmi dobře. Po nástupu jsme se seřadili u pódia a paní ředitelka nám řekla pár vět. Dále jsme dostávali upomínkové předměty a byly čteny naše charakteristiky a promítány fotky. Následovalo focení všech absolventů, naší třídní učitelky a paní ředitelky. Ještě proběhlo vystoupení aerobiček vedených samotnými absolventkami (Michaelou Wedrichovou a Adélou Martincovou ). Pak se začalo tančit. Kaţdý z nás absolventů vyzval k prvnímu tanci své rodiče a na následující tance jiţ kaţdý tancoval se svým tanečním partnerem. Dále uţ vše probíhalo podle očekávání. Kaţdý si uţíval dle svojí libosti a kdyţ jiţ bylo pár absolventů mírně vláčných, tak se paní ředitelka rozhodla, ţe nám udělá zkoušku střízlivosti na programu bylo zopakování nástupu. A výsledek? Všichni, ještě přítomní, absolventi zkouškou prošli i kdyţ někteří s mezerami. Málem bych zapomněl na překvapení, které nám učitelé přichystali. Byla to soutěţ POZNEJ SVÉHO UČITELE, při které se promítaly fotky z dětství našich učitelů a pak to ještě byla soutěţ TANEC S BALÓNKY - při této soutěţi si absolvent vybral tanečního partnera, muţské polovině páru se na nohu přivázal nafouknutý balónek, který jsme se při následující písni snaţili zničit všem ostatním. Tuto soutěţ vyhrál Lukáš Křivka s Adélou Martincovou. A dále to byl uţ jen tanec, tanec a zase tanec. Sám nevím, jak to skončilo, protoţe jsem opustil tuto akci roku kolem půl druhé ráno.

10 Poznej svého učitele (malý kvíz spoj správně dvojice) 1) Radmila Výborná a) vychovatelka 2) Kateřina Suchá b) prodavačka v cukrárně 3) Jindřiška Waňková c) zvěrolékařka, zahradnice 4) Gabriel Kádek d) lesník 5) Drahoš Straněk e) chtěl jezdit s kolotočem 6) Jan Pobuda f) učitel, číšník 7) Marie Gottfriedová g) učitel, psychiatr 8) Hana Kulová h) být ţenou hajného a bydlet v hájence 9) Dagmar Matoušková i) restaurátor (to neznamená pracovat v hospodě) 10) Martin Klener j) reportér závodů na ploché dráze 11) Klára Klenerová k) archeolog 12) Přemysl Kadleček l) pasák (samozřejmě ovcí) 13) Vlaďka Adámková m) lékařka, léčit malomocné v Africe 14) Karin Jelenová n) poštovní úřednice 15) Iva Bílkovská o) strojvedoucí 16) Pavlína Petrů p) zdravotní sestra 17) Dagmar Vomáčková q) učitelka R. Výborná prodavačka v cukrárně, K. Suchá být ţenou hajného a bydlet v hájence, G. Kádek učitel, psychiatr, J. Waňková reportér závodu na ploché dráze, D. Matoušková učitelka, nebo servírka, P. Kadleček lesník, H. Kulová zvěrolékařka, zahradnice, V. Adámková vychovatelka, K. Jelenová restaurátor, D. Vomáčková jezdit s kolotočem, M. Klener strojvedoucí, K. Klenerová poštovní úřednice, D. Straněk pasák ovcí, J. Pobuda archeolog, M. Gottfriedová - lékařka, léčit malomocné v Africe, P. Petrů učitelka, I. Bílkovská zdravotní sestra Na následující stránce opět soutěţ, kterou pro vás připravili páťáci společně s paní učitelkou J. Waňkovou. Na mapě města jsou dvě šipky, vaším úkolem je, vymyslet názvy těchto dvou míst (lesopark, ulice). Ty nejlepší nápady páťáci ocení čokoládou tofifee.

11 Vtipy: Co všechno vám můţe poslat operátor (jiţ se váţně stalo...) :-) Váš kredit byl pouţit na humanitární účely.váš operátor. Vaše ţádost o kaţdodenní buzení ve 4:00 ráno byla přijata a úspěšně aktivována Váţený zákazníku, při odeslání kaţdé třetí SMS, do sítě O 2 vám bude odebráno 20% vašeho aktuálního IQ. Váš operátor. Alkohol (co všechno se můţe stát)? Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice a mlčí. Zmatený kněz zakašle, aby upoutal jeho pozornost, ale muţ stále nic neříká. Kněz tedy zaťuká na přepáţku, doufá, ţe se hříšník konečně rozhovoří. Z druhé strany se ozve: Boucháš zbytečně, kámo, tady taky není toaleťák. Jdou dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale dlouhé schody." Druhý: "To by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je hrozně nízko." Vrací se úplně opilý chlápek domu, vytáhne klíče a odemyká byt. Najednou vyběhne majitel bytu a povídá: Sousede, prosím Vás, vţdyť vy bydlíte o poschodí výš. Chlápek se motá po domě a znovu stojí před těmi stejnými dveřmi. Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, ţe bydlí o poschodí výš. Na potřetí se uţ opilý chlápek neudrţí: No, hlavně, ţe ty bydlíš všude! Ţena říká muţovi: "Alkohol podraţil." Muţ se zamyslí a říká: "No nedá se nic dělat, budeme muset méně jíst!" Prijde Pepa pozde v noci z hospody a pravi k nakvasene zene: "Hadej, co mam v kapse, zacina to na F." "Fialky?" "Ne, flasku rumu. A hadej, co mam v druhé kapse, zacina to na E." "Tak to nevim." "Este jednu!"

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

ŠKOLÁK. Číslo 1 Ročník čtvrtý 2010. Strom Sára Bartalská. Romance Adriana Kolková

ŠKOLÁK. Číslo 1 Ročník čtvrtý 2010. Strom Sára Bartalská. Romance Adriana Kolková ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 1 Ročník čtvrtý 2010 Strom Sára Bartalská Strom. Strom je náš přítel, pro veverky dobrej hotel. Bez něj lidé by tu nebyli, bez něj lidé by už nežili. Každý

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Březen 2011 5. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost.

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Almanach 9. B 2005 2014

Almanach 9. B 2005 2014 Almanach 9. B 2005 2014 Obsah Úvod 3 První stupeň 4 Co o nás napsali učitelé na prvním stupni 7 Druhý stupeň 8 Šestá třída 9 Sedmá třída 12 Osmá třída 14 Devátá třída 16 Vzkazy našich učitelů 19 Výroky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková Editorial ÚVODNÍK Ahoj, dovolte, abych se vám v tomto čísle představila i já. Mé jméno je redakce. Šéfredaktorem už není jen jeden z nás, ale jsme to my všichni dohromady. Rozrostli jsme se o řadu členů.

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

Ročník: 6 Rok: 2006 Číslo: 2. Školní časopis

Ročník: 6 Rok: 2006 Číslo: 2. Školní časopis Ročník: 6 Rok: 2006 Číslo: 2 Školní časopis Zdáárek študáci! AKTUÁLNĚ: To nám ten školní rok přidává do kroku, že? Ani jsme se nenadáli a už tu máme poslední 3 měsíce školy. Nadcházející dny budou možná

Více

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ A tak nám to opět začalo. Zase se potkáváme

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více