Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá."

Transkript

1

2 Milí čtenáři, určitě se ptáte, proč jsem vás od prosince nenavštívil??? Tak já to vezmu od začátku v lednu jsem se pilně učil, abych měl na vysvědčení samé jedničky, potom jsem během chřipkové epidemie podlehl bacilům. V únoru jsem si zlomil noţičku na lyţařském výcviku, a kdyţ jsem se rozhodl přestat simulovat a jít zpět do školy, zjistil jsem, ţe jsou jarní prázdniny. A aby toho nebylo málo, tak začali na naší krásné škole řádit zedníci, a pak tudíţ, jelikoţ, avšak, nýbrţ, protoţe, z profesionálního hlediska, nebylo moţné vydat toto číslo dříve neţ dnes. DAVID A GOLIÁŠ Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá. Ředitelka Základní školy Trmice se rozhodla, ţe zorganizuje renovaci školy. Ze začátku stála před velkou věcí, ale kdyţ naší škole přispěly státní fondy a sponzoři školy, tak to bylo o hodně jednodušší. Moţná by se dalo říci, ţe naše paní ředitelka byla v roli Davida před skoro školou na zboření v roli Goliáše. Teď se vše začíná rozjíţdět. Ve škole uţ se vyměnila okna a časem by se měla zrenovovat celá škola. (Fanda Thiel, 6.B) PS: Redakce přivítala dva nové členy Nikola Müllerová, Jaroslava Kratochvílová. Poděkování panu učiteli M. Klenerovi, paní učitelce K. Klenerové, I. Bílkovské, J. Waňkové a F. Thielovi za příspěvky do rubrik (jsme rádi, ţe s námi spolupracujete).

3 Povídali jsme si s panem učitelem Drahoslavem Straňkem 1) Jakou posloucháte hudbu a jaké je Vaše nejoblíbenější píseň? V podstatě poslouchám všechnu hudbu. Moje nejoblíbenější píseň se jmenuje Jednoho dne se vrátíš. 2) Na jaké hudební nástroje umíte hrát? Hraji na housle, violu, klavír, klávesy, kytaru, bicí... (nemáme tolik času). 3) Umíte hrát na FANFRNOCH? Popsal by jste ho pěti slovy? Ne, neumím. To bych asi nejspíš nezvládl. 4) Líbí se Vám na naší škole? Ano. Líbí a moc. 5) Máte svou vlastní skupinu a fanclub? No mám 3 orchestry, 2 z nich mají fanclub i internetové stránky. paní asistentkou Kateřinou Vyšínovou 1) Co Vás na Vaší práci asistentky baví nejvíce? Všechno. Práce mne naplňuje. Jsem šťastná, kdyţ vidím, ţe jsou děti spokojené a šťastné. 2) Čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá? Po shlédnutí seriálu Cirkus Humberto jsem chtěla být krotitelkou šelem. 3) Vzpomenete si, jaké jste měla vysvědčení v 9. třídě? A jaký byl Váš nejhorší průšvih? Do 9. třídy jsem nechodila a na známky z 8. ročníku si uţ nevzpomínám. Můj nejhorší průšvih byl, ţe jsem paní učitelce zatajila ţákovskou kníţku. 4) Vzpomenete si na svojí školní lásku a kdy jste dostala svoji první pusu?

4 1. láska = Martin - 1. třída 1. pusa 1. třída 5) Chtěla byste ţít v jiné zemi a v které? Egypt v minulém ţivotě jsem určitě ţila v Egyptě, nebo Austrálie panem učitelem Patrikem Černým 1) Bojíte se zubaře nebo něčeho jiného? Zubaře se bojím. Včetně malých prostorů a ţáků. 2) Která třída je podle Vás nejvíce sportovně nadaná? Nedá se říct sportovně nadaná, ale rozhodně můţu říct, která je nejlínější. 3) Který sport provozujete osobně a jakého úspěchu jste v něm dosáhl? Provozuji sportovní lezení a horolezectví. A úspěch? Asi, ţe ještě ţiju. 4) Zamiloval jste se někdy do své paní učitelky? Ano, psal jste jí písemné práce z lásky a ona mi je známkovala ze soucitu. 5) Máte nějaký nesplněný sen? Nesplněný sen nemám. Já si je plním. Nejsou moc náročné. Sněţáci a Machřenky Nastupujem! Je podnělí 19. ledna 2009, půl osmé ráno. Máme sraz u školy my (tj. 15 lyţníků a 3 učitelé). V plánu máme týdenní lyţák v nedaleké Telnici, která je jen o něco výš, neţ střecha naší školy. Telnici znám velmi dobře, lyţujeme celá rodina. Přesto nemám ty nejlepší vzpomínky na první jízdy vlekem. Mnohokrát po sobě jsem spadla na prvních 10 metrech a teprve poté, co se utvořila fronta aţ ke kiosku, vlekař ubral rychlost a já pak v klidu vyjela aţ nahoru. Dnes uţ nemám s nastupováním problémy a vlastně se dost těším. Učitelé skoukli, jestli jsme všichni. O. K. Odjíţdíme. Zhruba po půl hodině jsme na místě. Máme se rozdělit do tří skupin na zdatné a méně zdatné. A na..., no jak to jen říct místo lyţí by měli mít boby. Jsem trošku zvědavá, podle jakého klíče to chtějí dělit, protoţe kdyţ kaţdý tvrdí, ţe je nejlepší, budeme v podstatě všichni naprostí borci. Avšak záhy na kopečku zvaném Kašpárek, na kterém to bez odpichování vlastně ani nejede, se ukazuje, ţe to s tou profesionalitou nebude tak horké. Nejvíc mě překvapil Kája Honal. S kamennou tváří a výrazem profíka tvrdil, ţe on je ten, od koho bychom se měli všichni učit. Ovšem to, co předvedl na

5 poprvé, bylo něco, co opravdu umět nemusím. Nakonec nás rozdělili spravedlivě a vše mohlo začít. První den proběhl v pohodě aţ na bolest nohou, která se dostavila hned, co jsem vylezla z lyţáků. Boty jsem si sice vyzkoušela, ale od loňska mi patrně noha vyrostla a já to trošku neodhadla. Chvíli to vydrţet šlo. Ale celý den... Druhý den jsem vlezla do bot a bylo jasné, ţe je to problém. Boty jsem nechala rozepnuté a doufala, ţe to přeţiju. Dvě jízdy jsem ustála. Při třetí mi došlo, ţe mnou zvolená taktika není správná. Dala jsem si řádně na ústa a ve volné botě to nesvědčilo ani kotníku, který to dával patřičně najevo. Paní učitelka Adámková a pan učitel Kadleček mě vzali pod křídla a vyrazili jsme. Po 10 metrech paní učitelka zjistila, ţe takhle to opravdu nepůjde. Jak by to mohlo jít, kdyţ jsem vyšší a těţší neţ ona. Pan učitel tedy sundal lyţe a vzal mě na záda. Snesl mě dolu jako nic a ještě řekl, ţe nejsem tak těţká. Pak jsem tam čekala asi 45 minut, neţ pro mě přijeli hoši z horské sluţby a nabízeli mi sanitku, jenţe ta má matná okna a není vidět ven. Pan učitel zavolal tátovi, ale ve finále přijel strejda. Nebudu vás zatěţovat popisem klidového reţimu a zkoušení sestřiných bot a lyţí. Vše dopadlo tak, ţe jsem druhý den nastoupila v plné síle a kráse. Zbytek výcviku proběhl bez jakéhokoli zádrhele a incidentu. My pěšáci jsme byli spokojeni s velením a doufám, ţe i velení s námi. Těším se na volné pokračování. Jménem všech zúčastněných: pan učitel P. Kadleček, paní učitelka V. Adámková, paní Nováková a Olča Bílkovská, Verča Matoušková, Lucka Deimlingová, Terka Dvořáková, Klárka Voláková, Jarka Kratochvílová, Verča Kellnerová, Dan Král, Dan Vršecký,Ruda Kora, Peťan Macák, Míra Petráček, Mates Prchal, Kája Honal, který překvapil a nakonec předjel i mě Báru Macákovou. SOUTĚŢ!!! (Baruška Macáková) Vymyslete, co by náš králík řekl, kdyby mohl mluvit. Nejvtipnější text bude zveřejněn v příštím čísle, pokud bude z čeho vybírat,oceníme místo. Tak se snaţte ceny budou zajímavé a vámi oblíbené.

6 Milé ţákyně, milí ţáci, redakce časopisu Šotek mi doručila formuláře s podpisy některých našich ţákyň a ţáků, kteří by si přáli, aby byl na naší škole instalován školní rozhlas a během přestávek bylo moţno poslouchat hudební produkci. Podpisů se sešlo zhruba 50 (někteří ţáci se pro jistotu podepsali vícekrát, takţe přesný počet nelze jednoznačně určit). Já i moji zástupci jsme se tímto námětem zabývali a radili se také s některými dalšími učiteli. A jak to dopadlo? Tady je naše stanovisko: 1. Školní rozhlas máme v úmyslu v naší škole instalovat. Jistě se jedná o praktické zařízení, které nám v mnoha případech usnadní vzájemnou komunikaci a ušetří naše nohy. Protoţe se však nejedná o levnou záleţitost (cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč), je třeba tuto investici naplánovat a v rozpočtu školy na ni ušetřit. V tomto školním roce je naší prioritou rekonstrukce školní budovy a řada prací s tím spojených (např. malování tříd). Proto předpokládáme, ţe o instalaci školního rozhlasu můţeme uvaţovat nejdříve v roce Hudební produkce během přestávek se nám nezdá příliš vhodná a to z těchto důvodů: Hlavním smyslem přestávek je drobná relaxace, popovídání se spoluţáky, svačina a především pak příprava na další vyučovací hodinu. Během delších přestávek mají ţáci 2. stupně navíc moţnost volnějšího pohybu po škole a návštěv spoluţáků v jiných třídách. Kdyţ do tohoto přestávkového ruchu přibude ještě hudba linoucí se ze školního rozhlasu, je pravděpodobné, ţe přestávky pozbudou svého relaxačního charakteru a pro mnohé budou spíše hlukovou zátěţí. Určitě by nebylo jednouché shodnout se na tom, jakou hudbu ze školních reproduktorů pouštět. Co člověk, to názor. Co se líbí jednomu, nemusí být příjemné druhému. Také z tohoto důvodu nám klid o přestávkách připadá jako nejpřijatelnější (a zároveň neutrální) varianta pro všechny obyvatele naší školy. Ti, kteří hudbu chtějí poslouchat, mohou během přestávek směle pouţívat MP3 přehrávače a tímto způsobem si pouštět hudbu, která se jim líbí. Lidí, kteří podpisem vyjádřili svůj zájem o reprodukci hudby během přestávek, nebylo mnoho (zhruba jedna třetina). Také proto do budoucna s hudební produkcí během přestávek nepočítáme. Milé ţákyně, milí ţáci! všem vám přeji hodně chuti do práce ve 2. pololetí školního roku 2008/2009. Marie Gottfriedová

7 Pan učitel Gabriel Kádek zvolil šedý komplet, spíš aţ do černa, šedé tričko s rukávy a k němu dţíny. Škoda, ţe si také nerozpustil vlasy, aby to víc pasovalo. <[šprým]> Porovnávám s celebritou Ozzáka ze seriálu Comeback, kterého hraje Martin Dejdar. Ááááá - zdá se, ţe nám tady někdo pózuje, není to pan učitel Martin Nosek, který vypadá skoro jako zpěvák punk kapely Houba...Typický idol dívek naší školy. Pan učitel zvolil výborný komplet oblečení, musím říci, ţe má vkus pro běţný den, na hodinu zeměpisu v 7. třídě zvolil dţíny a k nim černé boty a modré tričko, navrch si dal černou bundu, neboli sáčko. Porovnávám ho s baskytaristou emo skupiny My Chemical Romance - s Frankem Largem.

8 Jsi chytřejší neţ páťák? Jistě znáte tuto soutěţ, a představte si, ţe si můţete vaše znalosti ověřit i vy. Dnešní otázky se budou týkat přírodovědy, pokuste se tedy vzpomenout si na správnou odpověď; v případě nouze ji můţete třeba vyhledat na internetu. A abyste vše měli jednodušší, v závorce vţdy najdete nápovědu od někoho z páťáků. Všechny otázky i odpovědi se objevily v tomto školním roce v písemných pracích. 1. Jak se jmenoval 1. člověk na Měsíci? T. G. Masaryk. 2. Jaké jsou důsledky kácení tropických deštných lesů? Ţe mohou tím zničit přírodu matku. 3. Popiš rozdíl mezi horninou a nerostem. Hornina je vysoká a nerost neroste. 4. Jaký je rozdíl mezi prvními čtyřmi planetami Sluneční soustavy a zbylými? Ty první jsou z plynu, ty druhý z těles. 5. Vyjmenuj fáze Měsíce. Banán - šiška - kolo - úplněk 6. Jaká je příčina střídání dne a noci? Podle hodinových ručiček. Planeta se střídá odráţením Slunce se otáčí okolo Země. 7. Jaká půda je nejúrodnější? Z přírody. Příkop. 8. Co je to humus? Kdyţ hodně věcí na sobě. 9. Vyjmenuj energetické suroviny. Crazywolf, eiskafe, energi drink 10. Jak říkáme místu, kde se zpracovává ţelezo tavením v pecích? Skála, sklep, kotelna. 11. Vyjmenuj druhy elektráren. Elektrický mlýn, elektrický teplo, elektrický plyn. Tak co, jste chytřejší neţ páťáci?

9 3. Ples ZŠ Trmice MOTTO: Nezáleţí na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to, aby ses jednou stal sám sebou. V pořadí jiţ třetí ples absolventů deváté třídy naší školy se konal jak jinak neţ na sále U Kastnerů. Co se mě týče, tak já jsem si ples uţil. A doufám, ţe jste na tom byli podobně. Začátek plesu byl velmi zdařilý (osobně jsem na předchozích dvou plesech nebyl, tudíţ ho nemůţu posuzovat, ale zdál se mi skvělý) a velmi působivý. Nejprve učitelé Klenerovi všechny přivítali a pronesli pár vět i k nám absolventům a představili kapelu Muzikus, která nám hrála v průběhu večera k tanci. První taneční kreace předvedla Veronika Tynková svým latinsko-americkým tancem, kterým zapůsobila i na nemalou část obecenstva a dokonce i na pár absolventů. A nastal okamţik, na který všichni čekali nástup absolventů, který dopadl nad očekávání některých jedinců velmi dobře. Po nástupu jsme se seřadili u pódia a paní ředitelka nám řekla pár vět. Dále jsme dostávali upomínkové předměty a byly čteny naše charakteristiky a promítány fotky. Následovalo focení všech absolventů, naší třídní učitelky a paní ředitelky. Ještě proběhlo vystoupení aerobiček vedených samotnými absolventkami (Michaelou Wedrichovou a Adélou Martincovou ). Pak se začalo tančit. Kaţdý z nás absolventů vyzval k prvnímu tanci své rodiče a na následující tance jiţ kaţdý tancoval se svým tanečním partnerem. Dále uţ vše probíhalo podle očekávání. Kaţdý si uţíval dle svojí libosti a kdyţ jiţ bylo pár absolventů mírně vláčných, tak se paní ředitelka rozhodla, ţe nám udělá zkoušku střízlivosti na programu bylo zopakování nástupu. A výsledek? Všichni, ještě přítomní, absolventi zkouškou prošli i kdyţ někteří s mezerami. Málem bych zapomněl na překvapení, které nám učitelé přichystali. Byla to soutěţ POZNEJ SVÉHO UČITELE, při které se promítaly fotky z dětství našich učitelů a pak to ještě byla soutěţ TANEC S BALÓNKY - při této soutěţi si absolvent vybral tanečního partnera, muţské polovině páru se na nohu přivázal nafouknutý balónek, který jsme se při následující písni snaţili zničit všem ostatním. Tuto soutěţ vyhrál Lukáš Křivka s Adélou Martincovou. A dále to byl uţ jen tanec, tanec a zase tanec. Sám nevím, jak to skončilo, protoţe jsem opustil tuto akci roku kolem půl druhé ráno.

10 Poznej svého učitele (malý kvíz spoj správně dvojice) 1) Radmila Výborná a) vychovatelka 2) Kateřina Suchá b) prodavačka v cukrárně 3) Jindřiška Waňková c) zvěrolékařka, zahradnice 4) Gabriel Kádek d) lesník 5) Drahoš Straněk e) chtěl jezdit s kolotočem 6) Jan Pobuda f) učitel, číšník 7) Marie Gottfriedová g) učitel, psychiatr 8) Hana Kulová h) být ţenou hajného a bydlet v hájence 9) Dagmar Matoušková i) restaurátor (to neznamená pracovat v hospodě) 10) Martin Klener j) reportér závodů na ploché dráze 11) Klára Klenerová k) archeolog 12) Přemysl Kadleček l) pasák (samozřejmě ovcí) 13) Vlaďka Adámková m) lékařka, léčit malomocné v Africe 14) Karin Jelenová n) poštovní úřednice 15) Iva Bílkovská o) strojvedoucí 16) Pavlína Petrů p) zdravotní sestra 17) Dagmar Vomáčková q) učitelka R. Výborná prodavačka v cukrárně, K. Suchá být ţenou hajného a bydlet v hájence, G. Kádek učitel, psychiatr, J. Waňková reportér závodu na ploché dráze, D. Matoušková učitelka, nebo servírka, P. Kadleček lesník, H. Kulová zvěrolékařka, zahradnice, V. Adámková vychovatelka, K. Jelenová restaurátor, D. Vomáčková jezdit s kolotočem, M. Klener strojvedoucí, K. Klenerová poštovní úřednice, D. Straněk pasák ovcí, J. Pobuda archeolog, M. Gottfriedová - lékařka, léčit malomocné v Africe, P. Petrů učitelka, I. Bílkovská zdravotní sestra Na následující stránce opět soutěţ, kterou pro vás připravili páťáci společně s paní učitelkou J. Waňkovou. Na mapě města jsou dvě šipky, vaším úkolem je, vymyslet názvy těchto dvou míst (lesopark, ulice). Ty nejlepší nápady páťáci ocení čokoládou tofifee.

11 Vtipy: Co všechno vám můţe poslat operátor (jiţ se váţně stalo...) :-) Váš kredit byl pouţit na humanitární účely.váš operátor. Vaše ţádost o kaţdodenní buzení ve 4:00 ráno byla přijata a úspěšně aktivována Váţený zákazníku, při odeslání kaţdé třetí SMS, do sítě O 2 vám bude odebráno 20% vašeho aktuálního IQ. Váš operátor. Alkohol (co všechno se můţe stát)? Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice a mlčí. Zmatený kněz zakašle, aby upoutal jeho pozornost, ale muţ stále nic neříká. Kněz tedy zaťuká na přepáţku, doufá, ţe se hříšník konečně rozhovoří. Z druhé strany se ozve: Boucháš zbytečně, kámo, tady taky není toaleťák. Jdou dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale dlouhé schody." Druhý: "To by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je hrozně nízko." Vrací se úplně opilý chlápek domu, vytáhne klíče a odemyká byt. Najednou vyběhne majitel bytu a povídá: Sousede, prosím Vás, vţdyť vy bydlíte o poschodí výš. Chlápek se motá po domě a znovu stojí před těmi stejnými dveřmi. Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, ţe bydlí o poschodí výš. Na potřetí se uţ opilý chlápek neudrţí: No, hlavně, ţe ty bydlíš všude! Ţena říká muţovi: "Alkohol podraţil." Muţ se zamyslí a říká: "No nedá se nic dělat, budeme muset méně jíst!" Prijde Pepa pozde v noci z hospody a pravi k nakvasene zene: "Hadej, co mam v kapse, zacina to na F." "Fialky?" "Ne, flasku rumu. A hadej, co mam v druhé kapse, zacina to na E." "Tak to nevim." "Este jednu!"

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 30. 09. 2009 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011 Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích č. 114 vydáno 4.11. 2011 Informace pro rodiče aneb výstupy z oddílové rady I pro příští rok vybíráme registrační

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 18 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku dětská tvorba, vyhodnocení sběru Září 2009 TOCHOVICE 76 262 81

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Je ve škole nuda? Čtete

Je ve škole nuda? Čtete Je ve škole nuda? Čtete Základní škola Hluk listopad 2011 Co nás čeká v letošním školním roce? Stejně jako loni nás i letos čeká spousta zajímavých věcí, soutěţí a projektů! Z pravidelných akcí jsme jiţ

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI

20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI Česká televize připravila od ledna 2011 projekt s názvem 20 filmových sezón v České televizi, ve kterém nabídla televizním divákům i filmovým fandům historicky první

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Redakce Redakce časopisu 2012-2013 2012-2013 Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Klára Peterková Bohumíra Rybáková Martina Váchová Filip Cmunt redaktorka

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Šotek. Olča, 8.B Jídlo v jídelně mi chutná moc dobře. V automatu si kupuju snickersku. Mám ráda špagety a asi bych neochutnala. Dan, 8.

Šotek. Olča, 8.B Jídlo v jídelně mi chutná moc dobře. V automatu si kupuju snickersku. Mám ráda špagety a asi bych neochutnala. Dan, 8. Šotek Číslo 2, ročník 4 listopad + prosinec 2010 Školní časopis ZŠ Trmice Uvnitř tohoto vydání: Slovo šéfredaktora Váţení a milí čtenáři. Uteklo nám to jako voda. A na dveře uţ klepou Vánoce. Protoţe jste

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více