Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá."

Transkript

1

2 Milí čtenáři, určitě se ptáte, proč jsem vás od prosince nenavštívil??? Tak já to vezmu od začátku v lednu jsem se pilně učil, abych měl na vysvědčení samé jedničky, potom jsem během chřipkové epidemie podlehl bacilům. V únoru jsem si zlomil noţičku na lyţařském výcviku, a kdyţ jsem se rozhodl přestat simulovat a jít zpět do školy, zjistil jsem, ţe jsou jarní prázdniny. A aby toho nebylo málo, tak začali na naší krásné škole řádit zedníci, a pak tudíţ, jelikoţ, avšak, nýbrţ, protoţe, z profesionálního hlediska, nebylo moţné vydat toto číslo dříve neţ dnes. DAVID A GOLIÁŠ Paní ředitelka Marie Gottfriedová se rozhodla, ţe s naší starou školou konečně něco udělá. Ředitelka Základní školy Trmice se rozhodla, ţe zorganizuje renovaci školy. Ze začátku stála před velkou věcí, ale kdyţ naší škole přispěly státní fondy a sponzoři školy, tak to bylo o hodně jednodušší. Moţná by se dalo říci, ţe naše paní ředitelka byla v roli Davida před skoro školou na zboření v roli Goliáše. Teď se vše začíná rozjíţdět. Ve škole uţ se vyměnila okna a časem by se měla zrenovovat celá škola. (Fanda Thiel, 6.B) PS: Redakce přivítala dva nové členy Nikola Müllerová, Jaroslava Kratochvílová. Poděkování panu učiteli M. Klenerovi, paní učitelce K. Klenerové, I. Bílkovské, J. Waňkové a F. Thielovi za příspěvky do rubrik (jsme rádi, ţe s námi spolupracujete).

3 Povídali jsme si s panem učitelem Drahoslavem Straňkem 1) Jakou posloucháte hudbu a jaké je Vaše nejoblíbenější píseň? V podstatě poslouchám všechnu hudbu. Moje nejoblíbenější píseň se jmenuje Jednoho dne se vrátíš. 2) Na jaké hudební nástroje umíte hrát? Hraji na housle, violu, klavír, klávesy, kytaru, bicí... (nemáme tolik času). 3) Umíte hrát na FANFRNOCH? Popsal by jste ho pěti slovy? Ne, neumím. To bych asi nejspíš nezvládl. 4) Líbí se Vám na naší škole? Ano. Líbí a moc. 5) Máte svou vlastní skupinu a fanclub? No mám 3 orchestry, 2 z nich mají fanclub i internetové stránky. paní asistentkou Kateřinou Vyšínovou 1) Co Vás na Vaší práci asistentky baví nejvíce? Všechno. Práce mne naplňuje. Jsem šťastná, kdyţ vidím, ţe jsou děti spokojené a šťastné. 2) Čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá? Po shlédnutí seriálu Cirkus Humberto jsem chtěla být krotitelkou šelem. 3) Vzpomenete si, jaké jste měla vysvědčení v 9. třídě? A jaký byl Váš nejhorší průšvih? Do 9. třídy jsem nechodila a na známky z 8. ročníku si uţ nevzpomínám. Můj nejhorší průšvih byl, ţe jsem paní učitelce zatajila ţákovskou kníţku. 4) Vzpomenete si na svojí školní lásku a kdy jste dostala svoji první pusu?

4 1. láska = Martin - 1. třída 1. pusa 1. třída 5) Chtěla byste ţít v jiné zemi a v které? Egypt v minulém ţivotě jsem určitě ţila v Egyptě, nebo Austrálie panem učitelem Patrikem Černým 1) Bojíte se zubaře nebo něčeho jiného? Zubaře se bojím. Včetně malých prostorů a ţáků. 2) Která třída je podle Vás nejvíce sportovně nadaná? Nedá se říct sportovně nadaná, ale rozhodně můţu říct, která je nejlínější. 3) Který sport provozujete osobně a jakého úspěchu jste v něm dosáhl? Provozuji sportovní lezení a horolezectví. A úspěch? Asi, ţe ještě ţiju. 4) Zamiloval jste se někdy do své paní učitelky? Ano, psal jste jí písemné práce z lásky a ona mi je známkovala ze soucitu. 5) Máte nějaký nesplněný sen? Nesplněný sen nemám. Já si je plním. Nejsou moc náročné. Sněţáci a Machřenky Nastupujem! Je podnělí 19. ledna 2009, půl osmé ráno. Máme sraz u školy my (tj. 15 lyţníků a 3 učitelé). V plánu máme týdenní lyţák v nedaleké Telnici, která je jen o něco výš, neţ střecha naší školy. Telnici znám velmi dobře, lyţujeme celá rodina. Přesto nemám ty nejlepší vzpomínky na první jízdy vlekem. Mnohokrát po sobě jsem spadla na prvních 10 metrech a teprve poté, co se utvořila fronta aţ ke kiosku, vlekař ubral rychlost a já pak v klidu vyjela aţ nahoru. Dnes uţ nemám s nastupováním problémy a vlastně se dost těším. Učitelé skoukli, jestli jsme všichni. O. K. Odjíţdíme. Zhruba po půl hodině jsme na místě. Máme se rozdělit do tří skupin na zdatné a méně zdatné. A na..., no jak to jen říct místo lyţí by měli mít boby. Jsem trošku zvědavá, podle jakého klíče to chtějí dělit, protoţe kdyţ kaţdý tvrdí, ţe je nejlepší, budeme v podstatě všichni naprostí borci. Avšak záhy na kopečku zvaném Kašpárek, na kterém to bez odpichování vlastně ani nejede, se ukazuje, ţe to s tou profesionalitou nebude tak horké. Nejvíc mě překvapil Kája Honal. S kamennou tváří a výrazem profíka tvrdil, ţe on je ten, od koho bychom se měli všichni učit. Ovšem to, co předvedl na

5 poprvé, bylo něco, co opravdu umět nemusím. Nakonec nás rozdělili spravedlivě a vše mohlo začít. První den proběhl v pohodě aţ na bolest nohou, která se dostavila hned, co jsem vylezla z lyţáků. Boty jsem si sice vyzkoušela, ale od loňska mi patrně noha vyrostla a já to trošku neodhadla. Chvíli to vydrţet šlo. Ale celý den... Druhý den jsem vlezla do bot a bylo jasné, ţe je to problém. Boty jsem nechala rozepnuté a doufala, ţe to přeţiju. Dvě jízdy jsem ustála. Při třetí mi došlo, ţe mnou zvolená taktika není správná. Dala jsem si řádně na ústa a ve volné botě to nesvědčilo ani kotníku, který to dával patřičně najevo. Paní učitelka Adámková a pan učitel Kadleček mě vzali pod křídla a vyrazili jsme. Po 10 metrech paní učitelka zjistila, ţe takhle to opravdu nepůjde. Jak by to mohlo jít, kdyţ jsem vyšší a těţší neţ ona. Pan učitel tedy sundal lyţe a vzal mě na záda. Snesl mě dolu jako nic a ještě řekl, ţe nejsem tak těţká. Pak jsem tam čekala asi 45 minut, neţ pro mě přijeli hoši z horské sluţby a nabízeli mi sanitku, jenţe ta má matná okna a není vidět ven. Pan učitel zavolal tátovi, ale ve finále přijel strejda. Nebudu vás zatěţovat popisem klidového reţimu a zkoušení sestřiných bot a lyţí. Vše dopadlo tak, ţe jsem druhý den nastoupila v plné síle a kráse. Zbytek výcviku proběhl bez jakéhokoli zádrhele a incidentu. My pěšáci jsme byli spokojeni s velením a doufám, ţe i velení s námi. Těším se na volné pokračování. Jménem všech zúčastněných: pan učitel P. Kadleček, paní učitelka V. Adámková, paní Nováková a Olča Bílkovská, Verča Matoušková, Lucka Deimlingová, Terka Dvořáková, Klárka Voláková, Jarka Kratochvílová, Verča Kellnerová, Dan Král, Dan Vršecký,Ruda Kora, Peťan Macák, Míra Petráček, Mates Prchal, Kája Honal, který překvapil a nakonec předjel i mě Báru Macákovou. SOUTĚŢ!!! (Baruška Macáková) Vymyslete, co by náš králík řekl, kdyby mohl mluvit. Nejvtipnější text bude zveřejněn v příštím čísle, pokud bude z čeho vybírat,oceníme místo. Tak se snaţte ceny budou zajímavé a vámi oblíbené.

6 Milé ţákyně, milí ţáci, redakce časopisu Šotek mi doručila formuláře s podpisy některých našich ţákyň a ţáků, kteří by si přáli, aby byl na naší škole instalován školní rozhlas a během přestávek bylo moţno poslouchat hudební produkci. Podpisů se sešlo zhruba 50 (někteří ţáci se pro jistotu podepsali vícekrát, takţe přesný počet nelze jednoznačně určit). Já i moji zástupci jsme se tímto námětem zabývali a radili se také s některými dalšími učiteli. A jak to dopadlo? Tady je naše stanovisko: 1. Školní rozhlas máme v úmyslu v naší škole instalovat. Jistě se jedná o praktické zařízení, které nám v mnoha případech usnadní vzájemnou komunikaci a ušetří naše nohy. Protoţe se však nejedná o levnou záleţitost (cena se pohybuje kolem 50 tisíc Kč), je třeba tuto investici naplánovat a v rozpočtu školy na ni ušetřit. V tomto školním roce je naší prioritou rekonstrukce školní budovy a řada prací s tím spojených (např. malování tříd). Proto předpokládáme, ţe o instalaci školního rozhlasu můţeme uvaţovat nejdříve v roce Hudební produkce během přestávek se nám nezdá příliš vhodná a to z těchto důvodů: Hlavním smyslem přestávek je drobná relaxace, popovídání se spoluţáky, svačina a především pak příprava na další vyučovací hodinu. Během delších přestávek mají ţáci 2. stupně navíc moţnost volnějšího pohybu po škole a návštěv spoluţáků v jiných třídách. Kdyţ do tohoto přestávkového ruchu přibude ještě hudba linoucí se ze školního rozhlasu, je pravděpodobné, ţe přestávky pozbudou svého relaxačního charakteru a pro mnohé budou spíše hlukovou zátěţí. Určitě by nebylo jednouché shodnout se na tom, jakou hudbu ze školních reproduktorů pouštět. Co člověk, to názor. Co se líbí jednomu, nemusí být příjemné druhému. Také z tohoto důvodu nám klid o přestávkách připadá jako nejpřijatelnější (a zároveň neutrální) varianta pro všechny obyvatele naší školy. Ti, kteří hudbu chtějí poslouchat, mohou během přestávek směle pouţívat MP3 přehrávače a tímto způsobem si pouštět hudbu, která se jim líbí. Lidí, kteří podpisem vyjádřili svůj zájem o reprodukci hudby během přestávek, nebylo mnoho (zhruba jedna třetina). Také proto do budoucna s hudební produkcí během přestávek nepočítáme. Milé ţákyně, milí ţáci! všem vám přeji hodně chuti do práce ve 2. pololetí školního roku 2008/2009. Marie Gottfriedová

7 Pan učitel Gabriel Kádek zvolil šedý komplet, spíš aţ do černa, šedé tričko s rukávy a k němu dţíny. Škoda, ţe si také nerozpustil vlasy, aby to víc pasovalo. <[šprým]> Porovnávám s celebritou Ozzáka ze seriálu Comeback, kterého hraje Martin Dejdar. Ááááá - zdá se, ţe nám tady někdo pózuje, není to pan učitel Martin Nosek, který vypadá skoro jako zpěvák punk kapely Houba...Typický idol dívek naší školy. Pan učitel zvolil výborný komplet oblečení, musím říci, ţe má vkus pro běţný den, na hodinu zeměpisu v 7. třídě zvolil dţíny a k nim černé boty a modré tričko, navrch si dal černou bundu, neboli sáčko. Porovnávám ho s baskytaristou emo skupiny My Chemical Romance - s Frankem Largem.

8 Jsi chytřejší neţ páťák? Jistě znáte tuto soutěţ, a představte si, ţe si můţete vaše znalosti ověřit i vy. Dnešní otázky se budou týkat přírodovědy, pokuste se tedy vzpomenout si na správnou odpověď; v případě nouze ji můţete třeba vyhledat na internetu. A abyste vše měli jednodušší, v závorce vţdy najdete nápovědu od někoho z páťáků. Všechny otázky i odpovědi se objevily v tomto školním roce v písemných pracích. 1. Jak se jmenoval 1. člověk na Měsíci? T. G. Masaryk. 2. Jaké jsou důsledky kácení tropických deštných lesů? Ţe mohou tím zničit přírodu matku. 3. Popiš rozdíl mezi horninou a nerostem. Hornina je vysoká a nerost neroste. 4. Jaký je rozdíl mezi prvními čtyřmi planetami Sluneční soustavy a zbylými? Ty první jsou z plynu, ty druhý z těles. 5. Vyjmenuj fáze Měsíce. Banán - šiška - kolo - úplněk 6. Jaká je příčina střídání dne a noci? Podle hodinových ručiček. Planeta se střídá odráţením Slunce se otáčí okolo Země. 7. Jaká půda je nejúrodnější? Z přírody. Příkop. 8. Co je to humus? Kdyţ hodně věcí na sobě. 9. Vyjmenuj energetické suroviny. Crazywolf, eiskafe, energi drink 10. Jak říkáme místu, kde se zpracovává ţelezo tavením v pecích? Skála, sklep, kotelna. 11. Vyjmenuj druhy elektráren. Elektrický mlýn, elektrický teplo, elektrický plyn. Tak co, jste chytřejší neţ páťáci?

9 3. Ples ZŠ Trmice MOTTO: Nezáleţí na tom, aby ses vyrovnal tomu nebo onomu člověku, ale jde o to, aby ses jednou stal sám sebou. V pořadí jiţ třetí ples absolventů deváté třídy naší školy se konal jak jinak neţ na sále U Kastnerů. Co se mě týče, tak já jsem si ples uţil. A doufám, ţe jste na tom byli podobně. Začátek plesu byl velmi zdařilý (osobně jsem na předchozích dvou plesech nebyl, tudíţ ho nemůţu posuzovat, ale zdál se mi skvělý) a velmi působivý. Nejprve učitelé Klenerovi všechny přivítali a pronesli pár vět i k nám absolventům a představili kapelu Muzikus, která nám hrála v průběhu večera k tanci. První taneční kreace předvedla Veronika Tynková svým latinsko-americkým tancem, kterým zapůsobila i na nemalou část obecenstva a dokonce i na pár absolventů. A nastal okamţik, na který všichni čekali nástup absolventů, který dopadl nad očekávání některých jedinců velmi dobře. Po nástupu jsme se seřadili u pódia a paní ředitelka nám řekla pár vět. Dále jsme dostávali upomínkové předměty a byly čteny naše charakteristiky a promítány fotky. Následovalo focení všech absolventů, naší třídní učitelky a paní ředitelky. Ještě proběhlo vystoupení aerobiček vedených samotnými absolventkami (Michaelou Wedrichovou a Adélou Martincovou ). Pak se začalo tančit. Kaţdý z nás absolventů vyzval k prvnímu tanci své rodiče a na následující tance jiţ kaţdý tancoval se svým tanečním partnerem. Dále uţ vše probíhalo podle očekávání. Kaţdý si uţíval dle svojí libosti a kdyţ jiţ bylo pár absolventů mírně vláčných, tak se paní ředitelka rozhodla, ţe nám udělá zkoušku střízlivosti na programu bylo zopakování nástupu. A výsledek? Všichni, ještě přítomní, absolventi zkouškou prošli i kdyţ někteří s mezerami. Málem bych zapomněl na překvapení, které nám učitelé přichystali. Byla to soutěţ POZNEJ SVÉHO UČITELE, při které se promítaly fotky z dětství našich učitelů a pak to ještě byla soutěţ TANEC S BALÓNKY - při této soutěţi si absolvent vybral tanečního partnera, muţské polovině páru se na nohu přivázal nafouknutý balónek, který jsme se při následující písni snaţili zničit všem ostatním. Tuto soutěţ vyhrál Lukáš Křivka s Adélou Martincovou. A dále to byl uţ jen tanec, tanec a zase tanec. Sám nevím, jak to skončilo, protoţe jsem opustil tuto akci roku kolem půl druhé ráno.

10 Poznej svého učitele (malý kvíz spoj správně dvojice) 1) Radmila Výborná a) vychovatelka 2) Kateřina Suchá b) prodavačka v cukrárně 3) Jindřiška Waňková c) zvěrolékařka, zahradnice 4) Gabriel Kádek d) lesník 5) Drahoš Straněk e) chtěl jezdit s kolotočem 6) Jan Pobuda f) učitel, číšník 7) Marie Gottfriedová g) učitel, psychiatr 8) Hana Kulová h) být ţenou hajného a bydlet v hájence 9) Dagmar Matoušková i) restaurátor (to neznamená pracovat v hospodě) 10) Martin Klener j) reportér závodů na ploché dráze 11) Klára Klenerová k) archeolog 12) Přemysl Kadleček l) pasák (samozřejmě ovcí) 13) Vlaďka Adámková m) lékařka, léčit malomocné v Africe 14) Karin Jelenová n) poštovní úřednice 15) Iva Bílkovská o) strojvedoucí 16) Pavlína Petrů p) zdravotní sestra 17) Dagmar Vomáčková q) učitelka R. Výborná prodavačka v cukrárně, K. Suchá být ţenou hajného a bydlet v hájence, G. Kádek učitel, psychiatr, J. Waňková reportér závodu na ploché dráze, D. Matoušková učitelka, nebo servírka, P. Kadleček lesník, H. Kulová zvěrolékařka, zahradnice, V. Adámková vychovatelka, K. Jelenová restaurátor, D. Vomáčková jezdit s kolotočem, M. Klener strojvedoucí, K. Klenerová poštovní úřednice, D. Straněk pasák ovcí, J. Pobuda archeolog, M. Gottfriedová - lékařka, léčit malomocné v Africe, P. Petrů učitelka, I. Bílkovská zdravotní sestra Na následující stránce opět soutěţ, kterou pro vás připravili páťáci společně s paní učitelkou J. Waňkovou. Na mapě města jsou dvě šipky, vaším úkolem je, vymyslet názvy těchto dvou míst (lesopark, ulice). Ty nejlepší nápady páťáci ocení čokoládou tofifee.

11 Vtipy: Co všechno vám můţe poslat operátor (jiţ se váţně stalo...) :-) Váš kredit byl pouţit na humanitární účely.váš operátor. Vaše ţádost o kaţdodenní buzení ve 4:00 ráno byla přijata a úspěšně aktivována Váţený zákazníku, při odeslání kaţdé třetí SMS, do sítě O 2 vám bude odebráno 20% vašeho aktuálního IQ. Váš operátor. Alkohol (co všechno se můţe stát)? Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice a mlčí. Zmatený kněz zakašle, aby upoutal jeho pozornost, ale muţ stále nic neříká. Kněz tedy zaťuká na přepáţku, doufá, ţe se hříšník konečně rozhovoří. Z druhé strany se ozve: Boucháš zbytečně, kámo, tady taky není toaleťák. Jdou dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale dlouhé schody." Druhý: "To by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je hrozně nízko." Vrací se úplně opilý chlápek domu, vytáhne klíče a odemyká byt. Najednou vyběhne majitel bytu a povídá: Sousede, prosím Vás, vţdyť vy bydlíte o poschodí výš. Chlápek se motá po domě a znovu stojí před těmi stejnými dveřmi. Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, ţe bydlí o poschodí výš. Na potřetí se uţ opilý chlápek neudrţí: No, hlavně, ţe ty bydlíš všude! Ţena říká muţovi: "Alkohol podraţil." Muţ se zamyslí a říká: "No nedá se nic dělat, budeme muset méně jíst!" Prijde Pepa pozde v noci z hospody a pravi k nakvasene zene: "Hadej, co mam v kapse, zacina to na F." "Fialky?" "Ne, flasku rumu. A hadej, co mam v druhé kapse, zacina to na E." "Tak to nevim." "Este jednu!"

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina 20 30 ţáků

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 Třídy 5.B Milé děti, Přišlo k vám další číslo Všeználkových novin. Máme však pro vás jednu záhadu. V časopise najdete text, ve kterém se ukryla zvířata. Kromě schovaných zvířat,

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- ZŠ SVATÉ ZDISLAVY V KOPŘIVNICI VYDÁVÁ ŠKOLNÍ ČASOPIS PRO ROK 2010/11 Smajlík 3. číslo Zdraví dravíme vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny:

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny: Justice pod lupou garant: Jitka Jandová členové expertní skupiny: Anna Kosíková Veronika Járková Martin Ohrádka Marek Ohrádka Michal Vršecký Tomáš Chlasták Jana Hájková Jana Růžičková Iva Podlipská Aneta

Více

Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo. Příběh pana Pantoflíčka. Deník malého poseroutky. Základní škola Tisá. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1

Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo. Příběh pana Pantoflíčka. Deník malého poseroutky. Základní škola Tisá. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1 Základní škola Tisá Ročník 3., vydání 4. 16.3.2012 Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 1 Tak konečně se nám podařilo vydat další číslo Ale trošku nás mrzí, že moc příspěvků jsme od vás nedostali. V podstatě

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

EXPRESIONISTICKÁ MALBA

EXPRESIONISTICKÁ MALBA Téma: Předmět: Třída: Časová dotace: Autor lekce: EXPRESIONISTICKÁ MALBA VV 9. ROČNÍK 2 VYUČOVACÍ HODINY MGR. TOMÁŠ OTISK Cíle: Jedním z nepsaných cílů bylo, aby si žáci uvědomili, že malba a výtvarné

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek.

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. ROZHOVOR Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. MS: Chodil jste do školy a byl jste také dítě. Byl jste vzorným

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravili: Kuba, Bára a Lucka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravili: Kuba, Bára a Lucka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravili: Kuba, Bára a Lucka Z obsahu: Čokoládová štafeta Adaptační kurz šestých tříd Zamířeno do: 9.C- rozhovor s Eliškou Štrobachovou I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Číslo 2 2015/2016 VZPOMÍNKY NA ŠKOLU. Žáci 9.A Žáci 9.B

Číslo 2 2015/2016 VZPOMÍNKY NA ŠKOLU. Žáci 9.A Žáci 9.B Číslo 2 2015/2016 Loučení, loučení, loučení, loučení, loučení, loučení ÚVODNÍK KDYŽ VÁS MÚZA POLÍBÍ VZPOMÍNKY NA ŠKOLU S MIKROFONEM V RUCE PLÁNUJEME ŽIVOT ZÁBAVA Žáci 9.A Žáci 9.B Milí čtenáři, aniž jsme

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Rok 1992 - Příbram - Restaurace U Podařilů NOŢE 92 - I. Česko-Slovenská výstava noţů a chladných zbraní.

Rok 1992 - Příbram - Restaurace U Podařilů NOŢE 92 - I. Česko-Slovenská výstava noţů a chladných zbraní. Výstava NOŽE plnoletá. Pavel Formánek st. Ač se to nezdá, první příbramská výstava NOŢE proběhla před osmnácti lety, takţe letos slaví svoje osmnácté narozeniny. Z malé regionální výstavy se postupně stala

Více

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé!

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé! Časopis žáků třídy 4.A Základní školy BRONZOVÁ Vychází občas a podle nálady R O Č N Í K 1, V Y D Á N Í 1 4.A 1. Ú N O R A 2 0 1 1 Uvnitř tohoto vydání: Člověk a příroda Srdce-náš život Jak to vidíme Školní

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 30. 09. 2009 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více