Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222"

Transkript

1 Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222 Agropodnikání M / 01 1

2 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Realizace BOZP a požární prevence Učební plán Rozvržení učiva během roku Transformace rámcového vzdělávacího programu do ŠVP Učební osnovy Materiální a personální zajištění Materiální zajištění výuky Výukové prostory Zařízení školy: Externí výukové prostory Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Spolupráce při zajišťování praktické výuky žáků Spolupráce při zajišťování exkurzí, soutěží, společenských akcí Spolupráce v rámci evropských projektů

3 1. Úvodní identifikační údaje Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská Rakovník Zřizovatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 Název ŠVP: AGROPODNIKÁNÍ Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Jméno ředitele: Ing. Ladislav Pazák Telefon: Jméno zástupce ředitele: Ing. Ivan Kup Telefon: www stránky: Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem 2

4 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Profil absolventa 2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby jako zemědělský technik agronom, zootechnik, mechanizátor, v samostatné podnikatelské činnosti jako farmář nebo jako samostatný podnikatel, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích jako obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky, ve šlechtitelských a semenářských podnicích jako plemenář, šlechtitel, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Vzhledem k široce a univerzálně koncipovanému učebnímu plánu včetně využití informačních a komunikačních technologií, výuky cizích jazyků, výuky ekonomických předmětů a i vzhledem k tomu, že součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, jsou možnosti uplatnění absolventa i mimo odbornou oblast velmi široké. Po úspěšném absolvování studia na škole je možnost pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence Absolvent je schopen učit se, hodnotit své dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Má pozitivní vztah k zvyšování své kvalifikace, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s využitím různých dostupných informačních zdrojů včetně vlastních zkušeností, umí s porozuměním naslouchat mluvenému projevu a pořizovat si vlastní záznam Absolvent je schopen samostatně řešit běžné pracovní i soukromé problémy, porozumět zadání a stanovit jádro problému, navrhnout varianty řešení, vyhodnotit je a zvolit jednu z variant, ověřit správnost zvoleného postupu. Při řešení problémů a úkolů je schopen práce v týmu. Absolvent je schopen samostatně se vyjadřovat v písemné i ústní formě, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle a jazykově správně. Je schopen zpracovávat základní administrativní písemnosti, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. Je schopen vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. V oblasti cizojazyčné komunikace absolvent dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí v jednom cizím jazyce, přičemž chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, a je tím motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v procesu celoživotního učení. Absolvent je připraven stanovovat si přiměřené cíle svého osobního rozvoje v oblasti pracovní i zájmové, pečovat o své zdraví a přispívat k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a různých závislostí. Je schopen vědomě předcházet konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým lidem 3

5 Absolvent uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a řídí se jimi, jedná v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury. Dodržuje zákony, respektuje práva druhých lidí, neuplatňuje jakékoli diskriminační prvky ve svém chování a jednání. Chápe význam životního prostředí a uplatňuje zásady jeho ochrany, chápe hodnotu života vůbec, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život i za život ostatních živých tvorů. Uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu. Absolvent je schopen využívat svých osobnostních i odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce. Má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách ve svém oboru a o požadavcích zaměstnavatelů, umí získávat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech a využívat v tomto směru služeb specializovaných institucí. Zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o všech aspektech soukromého podnikání, vyhledává a posuzuje podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí. Absolvent je schopen funkčně využívat základní matematické dovednosti v různých životních situacích, správně používá a převádí běžné jednotky, umí vytvářet a číst různé formy grafického znázornění, aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i v prostoru, aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných životních situacích. Absolvent je schopen pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, s dalšími prostředky komunikačních technologií. Komunikuje prostřednictvím elektronické pošty a získává informace z otevřených zdrojů, zejména z Internetu. Uvědomuje si rozdílnou věrohodnost informací různých informačních zdrojů a k získaným informacím přistupuje kriticky Odborné kompetence V oblasti pěstování rostlin je absolvent schopen: - navrhovat technologické postupy pro pěstování polních plodin a realizovat je - provádět, organizovat a hodnotit základní technologické operace při pěstování rostlin - sledovat a vyhodnocovat meteorologické údaje - realizovat preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin - posuzovat stav porostů v různých vývojových fázích a navrhovat vhodná opatření - vhodně skladovat materiály a produkty rostlinné produkce V oblasti chovu hospodářských zvířat je absolvent schopen: - uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům a chránit zvířata proti týrání a obdobnému nevhodnému zacházení - navrhnout vhodný technologický postup chovu určitého druhu a kategorie zvířat - organizovat a provádět ošetřování, odchov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat - posuzovat zdravotní stav zvířat - stanovovat krmné dávky, posuzovat kvalitu krmiv a jejich skladování - dojit a ošetřovat mléko po nadojení V oblasti využívání zemědělské techniky je absolvent schopen: - vytvářet technologické linky z disponibilních zdrojů - sledovat technický stav a zajišťovat údržbu a opravy techniky - minimalizovat znečišťování životního prostředí t technických zdrojů - provádět samostatně údržbu motorových vozidel skupiny T, B - řídit motorová vozidla skupiny T, B 4

6 V oblasti ekologického zemědělství a rozvoje venkova je absolvent schopen: - při prováděných činnostech dbát na ochranu životního prostředí - zakládat a udržovat zeleň ve volné krajině a v intravilánu - realizovat pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství - vnímat zemědělskou půdu jako zásadní zdroj obživy národa a chránit ji V oblasti ekonomických a podnikatelských aktivit ja absolvent schopen: - řídit úsek zemědělské prvovýroby včetně využívání služeb - samostatně vést prvotní evidenci na daném úseku - vyhotovovat účetní doklady, vést daňovou evidenci podnikatelů, vést účetnictví - zajišťovat nákup surovin a materiálů a prodej zemědělských produktů - uplatňovat základní zásady pracovního práva - posuzovat ekonomické ukazatele výroby - využívat marketingových nástrojů k prezentaci firmy - realizovat podnikatelské aktivity v konvenčním a ekologickém zemědělství V oblasti BOZP je absolvent schopen: - chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást jakékoliv pracovní aktivity - dodržovat základní právní normy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik - uplatňovat v praxi zásady systému péče o zdraví pracujících - poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu a zajistit další nutná opatření v zájmu postiženého V oblasti udržitelného rozvoje je absolvent schopen: - posoudit význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení - efektivně hospodařit s finančními prostředky - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 2.3. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje vykonáním maturitní zkoušky. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění). Konkrétní podoba maturitní zkoušky je podrobně popsána v části Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5

7 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Agropodnikání vychází především z rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor M/01 Agropodnikání. Vzhledem k tomu, že výuka je organizována tradiční formou vyučovacích hodin a vyučovacích jednotek praktického vyučování, byl východiskem k vytvoření ŠVP i předtím uplatňovaný centrální model studijního oboru Agropodnikání, uplatňovaný na škole dlouhou dobu a postupně dotvořený v rámci pravomocí školy do optimální podoby. ŠVP je co do šíře koncipován v podstatě v souladu s RVP s tím, že některé alternativy nabízené RVP jsou zde zjednodušeny nebo přizpůsobeny možnostem školy a schopnostem žáků. I když byl zachován klasický model výuky, sestávající z jednotlivých vyučovacích hodin v pevném rozvrhu, klade se důraz na mnohé alternativní a dříve méně uplatňované metody a přístupy k vyučovacímu procesu. I v teoretických předmětech pochopitelně s důrazem na maximální, ale účelné využívání dostupných prostředků didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, audiotechnika, vizualizéry, snímací kamery, videotechnika) se klade důraz na metody, vykazující maximální názornost, doplňování výuky exkurzemi, praktickými cvičeními, terénními praktiky, besedami s odbornou veřejností. Samostatnou složkou vyučovacího procesu je praktická výuka, sloužící k získání jak manuálních, tak intelektuálních dovedností, vymezených v profilu absolventa. Tato část výuky je podrobně popsána dále. Začlenění průřezových témat do výuky je popsáno v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Odborné kompetence, deklarované v profilu absolventa, se rozvíjí v odborných předmětech a v praktických cvičeních z odborných předmětů, přičemž některé z nich práce s prostředky výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií prolínají celou výukou díky využívání těchto prostředků jak ve výuce odborných i všeobecných předmětů, tak ve výuce praxe. Rozvoj klíčových kompetencí, vymezených rovněž profilem absolventa, je potom dán využíváním takových metod výuky, které kladou důraz na samostatnou práci žáka při vyučování i v rámci přípravy na vyučování, na problémové úlohy a jejich řešení, na samostatné opatřování informací k problému a na zpracovávání písemných záznamů z praxe, exkurzí, besed apod. Na formování klíčových kompetencí žáka má velký vliv praktická složka výuky jak ve stádiu přípravy a organizace, tak ve stádiu samotného průběhu. Nezanedbatelným přínosem pro všestranný rozvoj všech typů žákovských kompetencí je podpora účasti žáků na soutěžích, přehlídkách, olympiádách jak v oblasti všeobecně vzdělávací, tak v oblasti odborné, přičemž nezanedbatelná je i účast na těchto akcích, vycházející z individuálních zájmů jednotlivých žáků v různých oborech lidské činnosti Organizace výuky Teoretická výuka probíhá v kmenových nebo odborných učebnách školy a je organizována formou vyučovacích hodin, začleněných a z časového hlediska rozmístěných v rozvrhu hodin. Teoretické hodiny odborných předmětů jsou doplněny hodinami praktických cvičení. Pokud 6

8 je to z didaktických nebo organizačních důvodů nutné, pro praktická cvičení se třídy dělí na maximálně 2 skupiny. Dále se třídy dělí vždy na výuku cizích jazyků a výuku práce s počítačem (zde pokud třída nemá výrazně nízký počet žáků a dělení by bylo ekonomicky neefektivní a organizačně zbytečné). Dělení tříd pro teoretickou výuku je patrné z učebního plánu. Na výuku některých předmětů se mohou třídy i spojovat, konkrétně na výuku tělesné výchovy se spojují chlapci ze dvou paralelních tříd a rovněž tak dívky. Obdobné spojování žáků ze dvou tříd je možné i v jiných vyučovacích předmětech. Praktická cvičení z odborných předmětů probíhají v odborných učebnách školy nebo na účelových zařízeních školy, jimiž jsou školní hospodářství a školní botanická zahrada, nebo na externích pracovištích, a to vždy pod vedením učitele a v souladu s učebními osnovami a tématickým plánem. V ŠVP je zařazen jeden integrovaný vyučovací předmět, a to základy společenských věd (ZSV), který integruje látku dříve samostatných vyučovacích předmětů občanská nauka, dějepis, část zeměpisu. Praktická výuka, tj. vyučovací předmět praxe (PRA), se uskutečňuje v těchto formách: a) UČEBNÍ PRAXE aa) rozvrhová vyučovací jednotka praxe je pevně zakotvena v týdenním rozvrhu hodin a její trvání je zpravidla 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá pod vedením učitele praxe, který má tuto výuku v úvazku, podle osnov předmětu praxe a podle z nich vycházejícího tématického plánu. Třída se dělí na 2 skupiny, každá skupina má svého učitele. Tato forma praxe je zařazena pouze v 1. ročníku. ab) bloková vyučovací jednotka praxe není zakotvena v rozvrhu hodin, výuka probíhá na základě vyučujícím zpracovaného plánu, schváleného předmětovou komisí. Délka vyučovací jednotky je zpravidla 6 hodin. Výuka probíhá pod vedením učitele praxe, který má tuto výuku v úvazku, podle osnov předmětu praxe a podle z nich vycházejícího tématického plánu. Třída se dělí na 2 skupiny, každá skupina má svého učitele. Tato forma učební praxe je zařazena ve ročníku. b) PROVOZNÍ PRAXE ba) individuální každý žák ročníku studia absolvuje během školního roku 2 týdny (60 hodin) provozní individuální praxe, která probíhá jednak na účelových zařízeních školy, jednak na externích pracovištích institucí, s nimiž má škola uzavřenou smlouvu o konání této praxe. Žáci individuálně absolvují tuto praxi, zatímco pro ostatní třídu probíhá normální výuka dle rozvrhu. Na pracovištích individuální praxe mají žáky na starosti pověření instruktoři z řad zaměstnanců, škola provádí pouze kontrolu. Při uzavírání smlouvy škola stanovuje rámcovou náplň této praxe pro žáky jednotlivých ročníků. bb) hromadná každá třída v ročníku studia absolvuje v měsíci květnu až červnu (termín stanoví škola) souvislou provozní praxi v délce 2 týdnů. Každý žák si sám vybere pracoviště a dojedná si vykonání této praxe. Škola pracoviště schválí a uzavře s ním smlouvu o vykonání této praxe pro jednotlivé žáky. Ve smlouvě škola stanoví rámcovou náplň této praxe. Ve stanoveném termínu zde žák vykoná praxi pod dohledem pověřeného instruktora zaměstnance firmy, škola provádí pouze kontrolu. Po skončení praxe zaměstnavatel žákovi vydá hodnocení. 7

9 3.3. Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků se uskutečňuje pomocí hodnotící klasifikační stupnice stupni 1 5 nebo slovy výborný až nedostatečný. Požadavky, které musí žák splňovat, aby byl hodnocen příslušným klasifikačním stupněm, jsou podrobně popsány ve Školním řádu. Hodnotí se nejen úroveň žákových znalostí a dovedností, ale přihlíží se i k jeho postojům ke školní práci, k jeho aktivitě, plnění zadaných úkolů, iniciativě a svědomitosti. Prověřování znalostí žáků může mít jak formu ústní, tak formu písemnou a to ve všech variantách, jako je u ústní formy klasické zkoušení u tabule přes hodnocené frontální zkoušení, přednes referátů a dalších forem ústního projevu. U písemné formy může jít o celohodinové (nebo i delší) kompozice, opakovací písemné práce a testy. Při písemném prověřování je možno zadávat jak otevřené otázky, tak např. alternativní testy. Kromě faktických znalostí se hodnotí i způsob vyjadřování a vystupování žáka. U písemných prací se hodnotí i grafická stránka psaného projevu. Hodnocení praxe je odlišné podle druhu praxe, tak, jak je popsáno výše. Při učební praxi jsou žáci hodnoceni z hlediska osvojení procvičovaných dovedností a pracovních postupů. Prověřování se děje přímým vykonáváním činností nebo písemnou a ústní formou. Jedním z kritérií hodnocení je i úroveň záznamů o praxi, které žáci pořizují do zvláštního sešitu a předkládají pravidelně ke kontrole. Do hodnocení praktického vyučování se zahrnuje i kázeň žáka, dodržování pokynů vyučujícího a znalosti a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praxe provozní, a to jak individuální, tak hromadná je hodnocena v první řadě pracovištěm, kde žák praxi vykonává a hodnotitelem je pověřený instruktor, eventuálně vedoucí pracovník. Žák si přináší na pracoviště hodnotící list praxe, kam je mu jednak zaznamenávána docházka a na který instruktor zpracuje stručné hodnocení žáka. K hodnocení žáka v této formě praxe může pochopitelně přispět i škola, která využije poznatků z kontrol provozní praxe. Celková známka z předmětu praxe, kterou má žák na vysvědčení, integruje hodnocení všech forem praxe, které žák během školního roku absolvuje. Frekvence hodnocení žákovských výkonů a výstupů musí být taková, aby poskytla vyučujícímu na konci klasifikačního období věrohodný, objektivní a komplexní obraz o žákovi, umožňující jeho hodnocení známkou, která je akceptovatelná všemi stranami, tzn. odráží hodnocení vyučujícího a žák ji uznává nikoliv jako odměnu nebo trest, ale jako posouzení kvality jeho práce a jako motivační prostředek. Počet zkoušení žáka, počet písemných prací apod. během klasifikačního období se nestanovuje. Hodnocení žáka musí být informováni zákonní zástupci a rodiče a to průkazným způsobem: vysvědčením na konci klasifikačního období prostřednictvím studijního průkazu v nedaleké budoucnosti elektronickou cestou s dálkovým přístupem ústní informací na pozvání (z iniciativy školy) ústní informací z jejich iniciativy dopisem, telefonem, em při pravidelných třídních schůzkách Specifickými znaky se vyznačuje hodnocení chování žáků. Toto hodnocení je podrobně popsáno ve Školním řádu a platí pro něj v podstatě všechny zásady, platné pro hodnocení prospěchu, pokud je jejich použití možné. Základním posláním a společnou zásadou hodnocení prospěchu a chování žáka je jeho informační a diagnostická funkce. Žák nemá vnímat svoji známku jako trest nebo odměnu, ale 8

10 jako objektivní, partnerské posouzení jeho školní práce z pohledu jiné osoby (učitele) a má toto hodnocení využít jako motivační faktor pro další studium. Z toho vyplývá, že žák se s učitelským hodnocením své práce musí ztotožnit, musí poznat, že jeho sebehodnocení je s hodnocením učitele v co největším souladu, že je i v souladu s hodnocením třídního kolektivu a že je hodnocen ke svému prospěchu. Na konci klasifikačního období, kterým je pololetí školního roku, se žákovi vydává vysvědčení s hodnocením chování a prospěchu ve všech vyučovacích předmětech. Na konci 1. pololetí může být žákům vydán místo vysvědčení výpis z vysvědčení Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu jsou vymezeny zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy včetně rámcového vzdělávacího programu. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu v přijímacím řízení, které je organizováno následovně: přijímací zkoušky se nekonají jediným rozhodujícím kritériem pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu je prospěch ze základní školy doplňkovými kritérii, která se zohledňují v případě shodného umístění uchazečů v pořadí podle prospěchu ze ZŠ je umístění v soutěžích a olympiádách minimálně v okresním kole a výstupní hodnocení ze ZŠ. Zdravotní způsobilost uchazečů se řídí Nařízením vlády č. 689/2004 Sb. v platném znění O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Obecné podmínky pro konání maturitní zkoušky jsou popsány v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v prováděcích předpisech Maturitní zkouška se skládá z části společné a části profilové. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY probíhá v souladu s platnou legislativou: V roce 2010 a 2011 povinná zkouška český jazyk a literatura cizí jazyk (ANJ, NEJ) nebo matematika maximálně 3 nepovinné zkoušky - z centrální nabídky škola garantuje přípravu na zkoušku z občanského a společenskovědního základu, biologie, chemie, dějepisu a zeměpisu V roce 2012 a dalších povinná zkouška český jazyk a literatura cizí jazyk (ANJ, NEJ) matematika nebo občanský a společenskovědní základ maximálně 3 nepovinné zkoušky - z centrální nabídky škola garantuje přípravu na zkoušku z občanského a společenskovědního základu, biologie, chemie, dějepisu a zeměpisu PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY bude od roku 2010 probíhat následovně: Povinná zkouška praktická zkouška z odborných předmětů zahrnující učivo: IKT, ZAM cv., CHZ cv., PER cv., PRAXE teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnující učivo: CHZ, PER teoretická zkouška z ekonomických předmětů zahrnující učivo: EKO, MAM 9

11 Maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky: základy mechanizace biologie a ekologie chemie Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce Realizace BOZP a požární prevence Na začátku každého pololetí školního roku jsou žáci třídním učitelem proškoleni o obecných zásadách bezpečnosti práce a zásadách požární prevence během pobytu ve škole a při všech akcích organizovaných školou. O tomto proškolení se pořizuje zápis, který žáci podepisují a provede se záznam v TK. Obdobné proškolení absolvují všichni žáci i před odchodem na hlavní prázdniny Při první vyučovací hodině předmětů, které jsou z hlediska BOZP rizikové, jsou žáci proškoleni příslušným vyučujícím (PRA, TEV, praktická cvičení z odb. předmětů), seznámeni s řády odborných učeben a s požárním řádem. V předmětu praxe je první téma v 1. ročníku přímo zaměřeno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci, první pomoc, zacházení s improvizovanými prostředky PO a zacházení s ručními hasicími přístroji. Všichni žáci absolvování tohoto tématu stvrzují svým podpisem a zaznamenává se v TK. Samozřejmým požadavkem při praktickém vyučování je vybavení žáků pracovním oděvem a obuví a odstranění všech doplňků (šperky, piercing), které by mohly zvyšovat riziko vzniku úrazu. Totéž se týká i výuky tělesné výchovy. Jedenkrát ve školním roce absolvují všechny třídy speciální zaměstnání v trvání 6 hodin, zaměřené na chování a činnost člověka za mimořádných situací, jehož součástí je i praktický nácvik poskytování první pomoci a chování v případě vzniku požáru. Problematika BOZP je i součástí vyžadovaných znalostí a dovedností žáků, které se běžně prověřují, hlavně v praktickém vyučování a jsou začleněny i do témat profilové části maturitní zkoušky. Prevence negativních společenských jevů včetně prevence šikany a drogových a jiných závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou zakotveny ve Školním řádu a v Minimálním programu prevence sociálně patologických jevů, který se každoročně aktualizuje a hodnotí se jeho účinnost. 10

12 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Učební plán Učební plán pro ŠVP studijní obor M/01 Agropodnikání Předměty 1. roč. 2. roč. 3.roč. 4. roč. Celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní CJL ANJ/NEJ ZSV MAT IKT 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 7 TEV BIO 3(1) 3(1) CHE 3(1) 3(1) BCHS ZAM 3(1) 3(1) PER 3(1) 3(1) 3(1) 5(1) 14 CHZ 3(1) 3(1) 3(1) 5(1) 15 EKO 0 0 4(1) 4(1) 8 MOV PRA uč.rozvrh 2 uč.bloková 0 2t 3t 3t individuální 2t 2t 2t 2t provozní 2t 2t 2t 0 b) výběrové MAM OCR VET Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty CZJ MLV

13 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Rozvržení učiva během roku Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe Odborná praxe Lyžařský výcvikový kurz Maturitní zkouška Projektové týdny, exkurze Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce Adaptační kurz Celkem týdnů

14 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Transformace rámcového vzdělávacího programu do ŠVP Škola Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Kód a název RVP M/01 Agropodnikání Název ŠVP Agropodnikání RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyk Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd 5,5 176 Přírodovědné vzdělávání Chemie Biologie 1 32 Biologicko-chemický seminář 0,5 16 Základy mechanizace 2 64 Matematické vzdělávání Matematika

15 RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Základy společenských věd 2 64 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Základy společenských věd 0,5 16 Biologicko-chemický seminář 0,5 16 Kurz lyžování x Vzdělávání v informačních technologiích Práce na počítači Ekonomické vzdělávání Ekonomika a podnikání Marketing a management 3 96 Biologické vzdělávání Biologie Technická zařízení a doprava Základy mechanizace 1 32 Motorová vozidla Praxe učební 2 64 Pěstování rostlin a zpracování produktů Pěstování rostlin Ochrana rostlin 2 64 Základy mechanizace 2,5 80 Praxe učební 3,5 112 Chov zvířat a zpracování produktů Chov zvířat

16 RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium týdenních celkový ŠVP Počet vyučovacích hodin za Vyučovací předmět studium týdenních celkový Veterinářství 2 64 Základy mechanizace 2,5 80 Praxe učební 3,5 112 Rozvoj venkova 3 96 Biologicko-chemický seminář 1 32 Chov zvířat 1 32 Pěstování rostlin 1 32 Disponibilní hodiny Celkem

17 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Učební osnovy Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Pojetí vyučovacího předmětu: Obecný cíl Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání. Je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Kultivuje jazykový projev mladého člověka, přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti umělecké, kulturní, společenské a mezilidské. Předmět vychovává žáka ke kultivovanému jazykovému projevu, podílí se na jeho duševním vývoji. Charakteristika učiva Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova učí žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení (v mluvené i písemné podobě). Práce s uměleckým textem v literární výchově kultivuje jazykový projev žáka, formuje jeho estetické vnímání a prohlubuje i jazykové znalosti. Rozvržení učiva do ročníků: 1. ročník: téma 2. ročník: téma 3. ročník: téma 4. ročník: téma Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku, prohlubuje a rozšiřuje žákovy vědomosti a dovednosti ze základní školy. V předmětu si žák rozšíří přehled v literární výchově četbou, rozborem a interpretací ukázek z uměleckých děl, získá základní orientaci v literární historii. To ovlivní i žákův projev písemný a mluvený. Budou použity různé aktivizující metody, samostatná práce žáků a prezentace jejich výsledků. Hodnocení výsledků žáků Kromě průběžně zadávaných učitelských textů informačního charakteru jsou v prvních třech ročnících zařazeny povinně dvě písemné práce zásadního charakteru pro zjištění úrovně žákových kompetencí. Ve čtvrtém ročníku následuje pouze jedna v prvním pololetí. V ústním zkoušení se prověřují komunikační kompetence. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Předmět přispívá k rozvoji následujících klíčových kompetencí v těchto oblastech: 16

18 kultivované ústní i písemné vyjadřování v českém jazyce v různých komunikačních situacích používání spisovného jazyka v konkrétních společenských situacích, které to vyžadují funkční gramotnost, to je čtení, interpretace a hodnocení textu a jejich využívání pro řešení problémů a úkolů různého charakteru mediální gramotnost, to je kritické sledování mediálních obsahů, jejich hodnocení, rozpoznávání ovlivňovacích technik nebo využívání mediálních obsahů pro rozvoj osobnosti a uspokojování jejích potřeb Žák je veden tak, aby: 1. toleroval a respektoval odlišné názory druhých, jejich umělecký vkus 2. uplatňoval získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě 3. rozpoznal hodnotné umělecké dílo od braku a kýče 4. byl schopen porozumět demokratickým a humanistickým myšlenkám českých i světových autorů 5. uplatnil schopnost práce s informačními zdroji ve svém zaměstnání 6. celoživotně se vzdělával a byl uplatnitelný na trhu práce 17

19 Rozpracování učebních osnov ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník Tématický celek 1. 1.Literatura jako 1.součást umění 2.Řeč a jazyk zdůvodní význam umění pro osobnost člověka vyhledává kulturní podněty a dovede se v nich orientovat klasifikuje konkrétní dílo i typickou ukázku z hlediska literárních druhů a žánrů samostatně vyhledává informace o jednotlivých žánrech rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi vysvětlí, proč se učí českému jazyku rozlišuje spisovný jazyk a nespisovné útvary a situace jejich použití pracuje s běžnými informačními příručkami poradí sobě i jiným, kde je možné získat jazykové informace používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů zpracovává informace samostatně zaznamenává bibliografické údaje má přehled o soustavě knihoven a jejich službách Struktura literárního díla Literární žánry Próza a poezie Literární interpretace Metody interpretace textu Upevňování učiva, syntéza poznatků, práce s textem Vztah jazyka a řeči Charakteristika češtiny Komunikace v životě člověka Druhy komunikace Institucionální péče o úroveň dorozumívání Upevňování učiva, syntéza poznatků Prohlubování znalostí českého pravopisu a skladby Práce s textem, získávání informací PT: 1.2 PT: 4.1 PT: 1.2 PT:

20 3.Nejstarší 3.slovesné 3.projevy 4.Sloh 4.a komunikace 5.Literatura ve 5.středověku vysvětlí rozdíl mezi psaným a mluveným projevem konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů zhodnotí význam díla pro dobu, v níž vzniklo, i pro současnost jasně, srozumitelně a výstižně se vyjadřuje určí slohové postupy pro konkrétní zadání samostatně stylizuje projev psaný i mluvený vědomě užívá ve slohovém projevu tvary slohově neutrální, vhodně vybírá také tvary slohově zabarvené zpracuje vypravování, dodrží jeho stavbu volí jazykové prostředky odpovídající vypravování, zvládá využití přímé, nevlastní přímé i polopřímé řeči rozlišuje literární žánry tohoto období chápe význam určitých literárních žánrů v historických souvislostech aplikuje historické souvislosti z dějepisu popíše regionální souvislosti zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, i pro současnost na ukázce rozezná odlišnosti v historické podobě jazyka Umění a kultura Ústní lidová slovesnost Mimoevropské literatury; bible Antická literatura řecká, římská Upevňování učiva, práce s texty O slohu jazykových projevů Slohové útvary Vypravování: znaky, jazyk, výstavba Vypravování v umělecké literatuře Cvičné písemné i ústní práce Čtvrtletní písemná práce vypravování Umění a kultura Evropská literatura světská a duchovní Staroslověnské písemnictví Latinské a české písemnictví Latinské období literatury Vznik česky psané literatury Literární památky doby karlovy Předhusitská literatura Jan hus Literatura v době husitských bojů Literatura doby polipanské PT: 1.3 PT: 1.3 PT: 1.2 PT:

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Školní vzdělávací program Podnikání Platnost od 1. 9. 2011, počínaje prvním ročníkem Schváleno: Obsah Obsah... 2 Profil absolventa školního

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-1/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost motto: Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ČJL Pojetí vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je vyučován od I. do IV. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodina má jasně stanovený, srozumitelný cíl, kladen

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více