Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222"

Transkript

1 Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222 Agropodnikání M / 01 1

2 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Realizace BOZP a požární prevence Učební plán Rozvržení učiva během roku Transformace rámcového vzdělávacího programu do ŠVP Učební osnovy Materiální a personální zajištění Materiální zajištění výuky Výukové prostory Zařízení školy: Externí výukové prostory Personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Spolupráce při zajišťování praktické výuky žáků Spolupráce při zajišťování exkurzí, soutěží, společenských akcí Spolupráce v rámci evropských projektů

3 1. Úvodní identifikační údaje Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská Rakovník Zřizovatel: Středočeský kraj Zborovská Praha 5 Název ŠVP: AGROPODNIKÁNÍ Kód a název oboru vzdělávání: M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky Forma studia: denní Jméno ředitele: Ing. Ladislav Pazák Telefon: Jméno zástupce ředitele: Ing. Ivan Kup Telefon: www stránky: Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem 2

4 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Profil absolventa 2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby jako zemědělský technik agronom, zootechnik, mechanizátor, v samostatné podnikatelské činnosti jako farmář nebo jako samostatný podnikatel, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích jako obchodník se zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, prodejce techniky, ve šlechtitelských a semenářských podnicích jako plemenář, šlechtitel, v ekonomických útvarech podniků a ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Vzhledem k široce a univerzálně koncipovanému učebnímu plánu včetně využití informačních a komunikačních technologií, výuky cizích jazyků, výuky ekonomických předmětů a i vzhledem k tomu, že součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, jsou možnosti uplatnění absolventa i mimo odbornou oblast velmi široké. Po úspěšném absolvování studia na škole je možnost pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence Absolvent je schopen učit se, hodnotit své dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Má pozitivní vztah k zvyšování své kvalifikace, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s využitím různých dostupných informačních zdrojů včetně vlastních zkušeností, umí s porozuměním naslouchat mluvenému projevu a pořizovat si vlastní záznam Absolvent je schopen samostatně řešit běžné pracovní i soukromé problémy, porozumět zadání a stanovit jádro problému, navrhnout varianty řešení, vyhodnotit je a zvolit jednu z variant, ověřit správnost zvoleného postupu. Při řešení problémů a úkolů je schopen práce v týmu. Absolvent je schopen samostatně se vyjadřovat v písemné i ústní formě, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle a jazykově správně. Je schopen zpracovávat základní administrativní písemnosti, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. Je schopen vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. V oblasti cizojazyčné komunikace absolvent dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí v jednom cizím jazyce, přičemž chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, a je tím motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v procesu celoživotního učení. Absolvent je připraven stanovovat si přiměřené cíle svého osobního rozvoje v oblasti pracovní i zájmové, pečovat o své zdraví a přispívat k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a různých závislostí. Je schopen vědomě předcházet konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým lidem 3

5 Absolvent uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a řídí se jimi, jedná v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a podporuje hodnoty národní, evropské i světové kultury. Dodržuje zákony, respektuje práva druhých lidí, neuplatňuje jakékoli diskriminační prvky ve svém chování a jednání. Chápe význam životního prostředí a uplatňuje zásady jeho ochrany, chápe hodnotu života vůbec, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život i za život ostatních živých tvorů. Uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu. Absolvent je schopen využívat svých osobnostních i odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce. Má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách ve svém oboru a o požadavcích zaměstnavatelů, umí získávat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech a využívat v tomto směru služeb specializovaných institucí. Zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o všech aspektech soukromého podnikání, vyhledává a posuzuje podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí. Absolvent je schopen funkčně využívat základní matematické dovednosti v různých životních situacích, správně používá a převádí běžné jednotky, umí vytvářet a číst různé formy grafického znázornění, aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i v prostoru, aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných životních situacích. Absolvent je schopen pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, s dalšími prostředky komunikačních technologií. Komunikuje prostřednictvím elektronické pošty a získává informace z otevřených zdrojů, zejména z Internetu. Uvědomuje si rozdílnou věrohodnost informací různých informačních zdrojů a k získaným informacím přistupuje kriticky Odborné kompetence V oblasti pěstování rostlin je absolvent schopen: - navrhovat technologické postupy pro pěstování polních plodin a realizovat je - provádět, organizovat a hodnotit základní technologické operace při pěstování rostlin - sledovat a vyhodnocovat meteorologické údaje - realizovat preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin - posuzovat stav porostů v různých vývojových fázích a navrhovat vhodná opatření - vhodně skladovat materiály a produkty rostlinné produkce V oblasti chovu hospodářských zvířat je absolvent schopen: - uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům a chránit zvířata proti týrání a obdobnému nevhodnému zacházení - navrhnout vhodný technologický postup chovu určitého druhu a kategorie zvířat - organizovat a provádět ošetřování, odchov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat - posuzovat zdravotní stav zvířat - stanovovat krmné dávky, posuzovat kvalitu krmiv a jejich skladování - dojit a ošetřovat mléko po nadojení V oblasti využívání zemědělské techniky je absolvent schopen: - vytvářet technologické linky z disponibilních zdrojů - sledovat technický stav a zajišťovat údržbu a opravy techniky - minimalizovat znečišťování životního prostředí t technických zdrojů - provádět samostatně údržbu motorových vozidel skupiny T, B - řídit motorová vozidla skupiny T, B 4

6 V oblasti ekologického zemědělství a rozvoje venkova je absolvent schopen: - při prováděných činnostech dbát na ochranu životního prostředí - zakládat a udržovat zeleň ve volné krajině a v intravilánu - realizovat pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách ekologického zemědělství - vnímat zemědělskou půdu jako zásadní zdroj obživy národa a chránit ji V oblasti ekonomických a podnikatelských aktivit ja absolvent schopen: - řídit úsek zemědělské prvovýroby včetně využívání služeb - samostatně vést prvotní evidenci na daném úseku - vyhotovovat účetní doklady, vést daňovou evidenci podnikatelů, vést účetnictví - zajišťovat nákup surovin a materiálů a prodej zemědělských produktů - uplatňovat základní zásady pracovního práva - posuzovat ekonomické ukazatele výroby - využívat marketingových nástrojů k prezentaci firmy - realizovat podnikatelské aktivity v konvenčním a ekologickém zemědělství V oblasti BOZP je absolvent schopen: - chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást jakékoliv pracovní aktivity - dodržovat základní právní normy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik - uplatňovat v praxi zásady systému péče o zdraví pracujících - poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu a zajistit další nutná opatření v zájmu postiženého V oblasti udržitelného rozvoje je absolvent schopen: - posoudit význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení - efektivně hospodařit s finančními prostředky - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 2.3. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje vykonáním maturitní zkoušky. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění). Konkrétní podoba maturitní zkoušky je podrobně popsána v části Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5

7 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Agropodnikání vychází především z rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor M/01 Agropodnikání. Vzhledem k tomu, že výuka je organizována tradiční formou vyučovacích hodin a vyučovacích jednotek praktického vyučování, byl východiskem k vytvoření ŠVP i předtím uplatňovaný centrální model studijního oboru Agropodnikání, uplatňovaný na škole dlouhou dobu a postupně dotvořený v rámci pravomocí školy do optimální podoby. ŠVP je co do šíře koncipován v podstatě v souladu s RVP s tím, že některé alternativy nabízené RVP jsou zde zjednodušeny nebo přizpůsobeny možnostem školy a schopnostem žáků. I když byl zachován klasický model výuky, sestávající z jednotlivých vyučovacích hodin v pevném rozvrhu, klade se důraz na mnohé alternativní a dříve méně uplatňované metody a přístupy k vyučovacímu procesu. I v teoretických předmětech pochopitelně s důrazem na maximální, ale účelné využívání dostupných prostředků didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, audiotechnika, vizualizéry, snímací kamery, videotechnika) se klade důraz na metody, vykazující maximální názornost, doplňování výuky exkurzemi, praktickými cvičeními, terénními praktiky, besedami s odbornou veřejností. Samostatnou složkou vyučovacího procesu je praktická výuka, sloužící k získání jak manuálních, tak intelektuálních dovedností, vymezených v profilu absolventa. Tato část výuky je podrobně popsána dále. Začlenění průřezových témat do výuky je popsáno v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů a vychází z rámcového vzdělávacího programu. Odborné kompetence, deklarované v profilu absolventa, se rozvíjí v odborných předmětech a v praktických cvičeních z odborných předmětů, přičemž některé z nich práce s prostředky výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií prolínají celou výukou díky využívání těchto prostředků jak ve výuce odborných i všeobecných předmětů, tak ve výuce praxe. Rozvoj klíčových kompetencí, vymezených rovněž profilem absolventa, je potom dán využíváním takových metod výuky, které kladou důraz na samostatnou práci žáka při vyučování i v rámci přípravy na vyučování, na problémové úlohy a jejich řešení, na samostatné opatřování informací k problému a na zpracovávání písemných záznamů z praxe, exkurzí, besed apod. Na formování klíčových kompetencí žáka má velký vliv praktická složka výuky jak ve stádiu přípravy a organizace, tak ve stádiu samotného průběhu. Nezanedbatelným přínosem pro všestranný rozvoj všech typů žákovských kompetencí je podpora účasti žáků na soutěžích, přehlídkách, olympiádách jak v oblasti všeobecně vzdělávací, tak v oblasti odborné, přičemž nezanedbatelná je i účast na těchto akcích, vycházející z individuálních zájmů jednotlivých žáků v různých oborech lidské činnosti Organizace výuky Teoretická výuka probíhá v kmenových nebo odborných učebnách školy a je organizována formou vyučovacích hodin, začleněných a z časového hlediska rozmístěných v rozvrhu hodin. Teoretické hodiny odborných předmětů jsou doplněny hodinami praktických cvičení. Pokud 6

8 je to z didaktických nebo organizačních důvodů nutné, pro praktická cvičení se třídy dělí na maximálně 2 skupiny. Dále se třídy dělí vždy na výuku cizích jazyků a výuku práce s počítačem (zde pokud třída nemá výrazně nízký počet žáků a dělení by bylo ekonomicky neefektivní a organizačně zbytečné). Dělení tříd pro teoretickou výuku je patrné z učebního plánu. Na výuku některých předmětů se mohou třídy i spojovat, konkrétně na výuku tělesné výchovy se spojují chlapci ze dvou paralelních tříd a rovněž tak dívky. Obdobné spojování žáků ze dvou tříd je možné i v jiných vyučovacích předmětech. Praktická cvičení z odborných předmětů probíhají v odborných učebnách školy nebo na účelových zařízeních školy, jimiž jsou školní hospodářství a školní botanická zahrada, nebo na externích pracovištích, a to vždy pod vedením učitele a v souladu s učebními osnovami a tématickým plánem. V ŠVP je zařazen jeden integrovaný vyučovací předmět, a to základy společenských věd (ZSV), který integruje látku dříve samostatných vyučovacích předmětů občanská nauka, dějepis, část zeměpisu. Praktická výuka, tj. vyučovací předmět praxe (PRA), se uskutečňuje v těchto formách: a) UČEBNÍ PRAXE aa) rozvrhová vyučovací jednotka praxe je pevně zakotvena v týdenním rozvrhu hodin a její trvání je zpravidla 2 vyučovací hodiny. Výuka probíhá pod vedením učitele praxe, který má tuto výuku v úvazku, podle osnov předmětu praxe a podle z nich vycházejícího tématického plánu. Třída se dělí na 2 skupiny, každá skupina má svého učitele. Tato forma praxe je zařazena pouze v 1. ročníku. ab) bloková vyučovací jednotka praxe není zakotvena v rozvrhu hodin, výuka probíhá na základě vyučujícím zpracovaného plánu, schváleného předmětovou komisí. Délka vyučovací jednotky je zpravidla 6 hodin. Výuka probíhá pod vedením učitele praxe, který má tuto výuku v úvazku, podle osnov předmětu praxe a podle z nich vycházejícího tématického plánu. Třída se dělí na 2 skupiny, každá skupina má svého učitele. Tato forma učební praxe je zařazena ve ročníku. b) PROVOZNÍ PRAXE ba) individuální každý žák ročníku studia absolvuje během školního roku 2 týdny (60 hodin) provozní individuální praxe, která probíhá jednak na účelových zařízeních školy, jednak na externích pracovištích institucí, s nimiž má škola uzavřenou smlouvu o konání této praxe. Žáci individuálně absolvují tuto praxi, zatímco pro ostatní třídu probíhá normální výuka dle rozvrhu. Na pracovištích individuální praxe mají žáky na starosti pověření instruktoři z řad zaměstnanců, škola provádí pouze kontrolu. Při uzavírání smlouvy škola stanovuje rámcovou náplň této praxe pro žáky jednotlivých ročníků. bb) hromadná každá třída v ročníku studia absolvuje v měsíci květnu až červnu (termín stanoví škola) souvislou provozní praxi v délce 2 týdnů. Každý žák si sám vybere pracoviště a dojedná si vykonání této praxe. Škola pracoviště schválí a uzavře s ním smlouvu o vykonání této praxe pro jednotlivé žáky. Ve smlouvě škola stanoví rámcovou náplň této praxe. Ve stanoveném termínu zde žák vykoná praxi pod dohledem pověřeného instruktora zaměstnance firmy, škola provádí pouze kontrolu. Po skončení praxe zaměstnavatel žákovi vydá hodnocení. 7

9 3.3. Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků se uskutečňuje pomocí hodnotící klasifikační stupnice stupni 1 5 nebo slovy výborný až nedostatečný. Požadavky, které musí žák splňovat, aby byl hodnocen příslušným klasifikačním stupněm, jsou podrobně popsány ve Školním řádu. Hodnotí se nejen úroveň žákových znalostí a dovedností, ale přihlíží se i k jeho postojům ke školní práci, k jeho aktivitě, plnění zadaných úkolů, iniciativě a svědomitosti. Prověřování znalostí žáků může mít jak formu ústní, tak formu písemnou a to ve všech variantách, jako je u ústní formy klasické zkoušení u tabule přes hodnocené frontální zkoušení, přednes referátů a dalších forem ústního projevu. U písemné formy může jít o celohodinové (nebo i delší) kompozice, opakovací písemné práce a testy. Při písemném prověřování je možno zadávat jak otevřené otázky, tak např. alternativní testy. Kromě faktických znalostí se hodnotí i způsob vyjadřování a vystupování žáka. U písemných prací se hodnotí i grafická stránka psaného projevu. Hodnocení praxe je odlišné podle druhu praxe, tak, jak je popsáno výše. Při učební praxi jsou žáci hodnoceni z hlediska osvojení procvičovaných dovedností a pracovních postupů. Prověřování se děje přímým vykonáváním činností nebo písemnou a ústní formou. Jedním z kritérií hodnocení je i úroveň záznamů o praxi, které žáci pořizují do zvláštního sešitu a předkládají pravidelně ke kontrole. Do hodnocení praktického vyučování se zahrnuje i kázeň žáka, dodržování pokynů vyučujícího a znalosti a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praxe provozní, a to jak individuální, tak hromadná je hodnocena v první řadě pracovištěm, kde žák praxi vykonává a hodnotitelem je pověřený instruktor, eventuálně vedoucí pracovník. Žák si přináší na pracoviště hodnotící list praxe, kam je mu jednak zaznamenávána docházka a na který instruktor zpracuje stručné hodnocení žáka. K hodnocení žáka v této formě praxe může pochopitelně přispět i škola, která využije poznatků z kontrol provozní praxe. Celková známka z předmětu praxe, kterou má žák na vysvědčení, integruje hodnocení všech forem praxe, které žák během školního roku absolvuje. Frekvence hodnocení žákovských výkonů a výstupů musí být taková, aby poskytla vyučujícímu na konci klasifikačního období věrohodný, objektivní a komplexní obraz o žákovi, umožňující jeho hodnocení známkou, která je akceptovatelná všemi stranami, tzn. odráží hodnocení vyučujícího a žák ji uznává nikoliv jako odměnu nebo trest, ale jako posouzení kvality jeho práce a jako motivační prostředek. Počet zkoušení žáka, počet písemných prací apod. během klasifikačního období se nestanovuje. Hodnocení žáka musí být informováni zákonní zástupci a rodiče a to průkazným způsobem: vysvědčením na konci klasifikačního období prostřednictvím studijního průkazu v nedaleké budoucnosti elektronickou cestou s dálkovým přístupem ústní informací na pozvání (z iniciativy školy) ústní informací z jejich iniciativy dopisem, telefonem, em při pravidelných třídních schůzkách Specifickými znaky se vyznačuje hodnocení chování žáků. Toto hodnocení je podrobně popsáno ve Školním řádu a platí pro něj v podstatě všechny zásady, platné pro hodnocení prospěchu, pokud je jejich použití možné. Základním posláním a společnou zásadou hodnocení prospěchu a chování žáka je jeho informační a diagnostická funkce. Žák nemá vnímat svoji známku jako trest nebo odměnu, ale 8

10 jako objektivní, partnerské posouzení jeho školní práce z pohledu jiné osoby (učitele) a má toto hodnocení využít jako motivační faktor pro další studium. Z toho vyplývá, že žák se s učitelským hodnocením své práce musí ztotožnit, musí poznat, že jeho sebehodnocení je s hodnocením učitele v co největším souladu, že je i v souladu s hodnocením třídního kolektivu a že je hodnocen ke svému prospěchu. Na konci klasifikačního období, kterým je pololetí školního roku, se žákovi vydává vysvědčení s hodnocením chování a prospěchu ve všech vyučovacích předmětech. Na konci 1. pololetí může být žákům vydán místo vysvědčení výpis z vysvědčení Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke studiu jsou vymezeny zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy včetně rámcového vzdělávacího programu. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu v přijímacím řízení, které je organizováno následovně: přijímací zkoušky se nekonají jediným rozhodujícím kritériem pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu je prospěch ze základní školy doplňkovými kritérii, která se zohledňují v případě shodného umístění uchazečů v pořadí podle prospěchu ze ZŠ je umístění v soutěžích a olympiádách minimálně v okresním kole a výstupní hodnocení ze ZŠ. Zdravotní způsobilost uchazečů se řídí Nařízením vlády č. 689/2004 Sb. v platném znění O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou. Obecné podmínky pro konání maturitní zkoušky jsou popsány v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v prováděcích předpisech Maturitní zkouška se skládá z části společné a části profilové. SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY probíhá v souladu s platnou legislativou: V roce 2010 a 2011 povinná zkouška český jazyk a literatura cizí jazyk (ANJ, NEJ) nebo matematika maximálně 3 nepovinné zkoušky - z centrální nabídky škola garantuje přípravu na zkoušku z občanského a společenskovědního základu, biologie, chemie, dějepisu a zeměpisu V roce 2012 a dalších povinná zkouška český jazyk a literatura cizí jazyk (ANJ, NEJ) matematika nebo občanský a společenskovědní základ maximálně 3 nepovinné zkoušky - z centrální nabídky škola garantuje přípravu na zkoušku z občanského a společenskovědního základu, biologie, chemie, dějepisu a zeměpisu PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY bude od roku 2010 probíhat následovně: Povinná zkouška praktická zkouška z odborných předmětů zahrnující učivo: IKT, ZAM cv., CHZ cv., PER cv., PRAXE teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnující učivo: CHZ, PER teoretická zkouška z ekonomických předmětů zahrnující učivo: EKO, MAM 9

11 Maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky: základy mechanizace biologie a ekologie chemie Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce Realizace BOZP a požární prevence Na začátku každého pololetí školního roku jsou žáci třídním učitelem proškoleni o obecných zásadách bezpečnosti práce a zásadách požární prevence během pobytu ve škole a při všech akcích organizovaných školou. O tomto proškolení se pořizuje zápis, který žáci podepisují a provede se záznam v TK. Obdobné proškolení absolvují všichni žáci i před odchodem na hlavní prázdniny Při první vyučovací hodině předmětů, které jsou z hlediska BOZP rizikové, jsou žáci proškoleni příslušným vyučujícím (PRA, TEV, praktická cvičení z odb. předmětů), seznámeni s řády odborných učeben a s požárním řádem. V předmětu praxe je první téma v 1. ročníku přímo zaměřeno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci, první pomoc, zacházení s improvizovanými prostředky PO a zacházení s ručními hasicími přístroji. Všichni žáci absolvování tohoto tématu stvrzují svým podpisem a zaznamenává se v TK. Samozřejmým požadavkem při praktickém vyučování je vybavení žáků pracovním oděvem a obuví a odstranění všech doplňků (šperky, piercing), které by mohly zvyšovat riziko vzniku úrazu. Totéž se týká i výuky tělesné výchovy. Jedenkrát ve školním roce absolvují všechny třídy speciální zaměstnání v trvání 6 hodin, zaměřené na chování a činnost člověka za mimořádných situací, jehož součástí je i praktický nácvik poskytování první pomoci a chování v případě vzniku požáru. Problematika BOZP je i součástí vyžadovaných znalostí a dovedností žáků, které se běžně prověřují, hlavně v praktickém vyučování a jsou začleněny i do témat profilové části maturitní zkoušky. Prevence negativních společenských jevů včetně prevence šikany a drogových a jiných závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou zakotveny ve Školním řádu a v Minimálním programu prevence sociálně patologických jevů, který se každoročně aktualizuje a hodnotí se jeho účinnost. 10

12 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Učební plán Učební plán pro ŠVP studijní obor M/01 Agropodnikání Předměty 1. roč. 2. roč. 3.roč. 4. roč. Celkem A. Povinné vyučovací předměty a) základní CJL ANJ/NEJ ZSV MAT IKT 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 7 TEV BIO 3(1) 3(1) CHE 3(1) 3(1) BCHS ZAM 3(1) 3(1) PER 3(1) 3(1) 3(1) 5(1) 14 CHZ 3(1) 3(1) 3(1) 5(1) 15 EKO 0 0 4(1) 4(1) 8 MOV PRA uč.rozvrh 2 uč.bloková 0 2t 3t 3t individuální 2t 2t 2t 2t provozní 2t 2t 2t 0 b) výběrové MAM OCR VET Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty CZJ MLV

13 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Rozvržení učiva během roku Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe Odborná praxe Lyžařský výcvikový kurz Maturitní zkouška Projektové týdny, exkurze Časová rezerva, výchovně vzdělávací akce Adaptační kurz Celkem týdnů

14 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Transformace rámcového vzdělávacího programu do ŠVP Škola Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Kód a název RVP M/01 Agropodnikání Název ŠVP Agropodnikání RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyk Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd 5,5 176 Přírodovědné vzdělávání Chemie Biologie 1 32 Biologicko-chemický seminář 0,5 16 Základy mechanizace 2 64 Matematické vzdělávání Matematika

15 RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Základy společenských věd 2 64 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Základy společenských věd 0,5 16 Biologicko-chemický seminář 0,5 16 Kurz lyžování x Vzdělávání v informačních technologiích Práce na počítači Ekonomické vzdělávání Ekonomika a podnikání Marketing a management 3 96 Biologické vzdělávání Biologie Technická zařízení a doprava Základy mechanizace 1 32 Motorová vozidla Praxe učební 2 64 Pěstování rostlin a zpracování produktů Pěstování rostlin Ochrana rostlin 2 64 Základy mechanizace 2,5 80 Praxe učební 3,5 112 Chov zvířat a zpracování produktů Chov zvířat

16 RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin za studium týdenních celkový ŠVP Počet vyučovacích hodin za Vyučovací předmět studium týdenních celkový Veterinářství 2 64 Základy mechanizace 2,5 80 Praxe učební 3,5 112 Rozvoj venkova 3 96 Biologicko-chemický seminář 1 32 Chov zvířat 1 32 Pěstování rostlin 1 32 Disponibilní hodiny Celkem

17 Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Adresa školy: Pražská 1222, Rakovník Tel.: , fax: , Školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 Agropodnikání Platnost a účinnost ŠVP od 1. září Učební osnovy Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Pojetí vyučovacího předmětu: Obecný cíl Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání. Je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Kultivuje jazykový projev mladého člověka, přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti umělecké, kulturní, společenské a mezilidské. Předmět vychovává žáka ke kultivovanému jazykovému projevu, podílí se na jeho duševním vývoji. Charakteristika učiva Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova učí žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení (v mluvené i písemné podobě). Práce s uměleckým textem v literární výchově kultivuje jazykový projev žáka, formuje jeho estetické vnímání a prohlubuje i jazykové znalosti. Rozvržení učiva do ročníků: 1. ročník: téma 2. ročník: téma 3. ročník: téma 4. ročník: téma Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku, prohlubuje a rozšiřuje žákovy vědomosti a dovednosti ze základní školy. V předmětu si žák rozšíří přehled v literární výchově četbou, rozborem a interpretací ukázek z uměleckých děl, získá základní orientaci v literární historii. To ovlivní i žákův projev písemný a mluvený. Budou použity různé aktivizující metody, samostatná práce žáků a prezentace jejich výsledků. Hodnocení výsledků žáků Kromě průběžně zadávaných učitelských textů informačního charakteru jsou v prvních třech ročnících zařazeny povinně dvě písemné práce zásadního charakteru pro zjištění úrovně žákových kompetencí. Ve čtvrtém ročníku následuje pouze jedna v prvním pololetí. V ústním zkoušení se prověřují komunikační kompetence. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Předmět přispívá k rozvoji následujících klíčových kompetencí v těchto oblastech: 16

18 kultivované ústní i písemné vyjadřování v českém jazyce v různých komunikačních situacích používání spisovného jazyka v konkrétních společenských situacích, které to vyžadují funkční gramotnost, to je čtení, interpretace a hodnocení textu a jejich využívání pro řešení problémů a úkolů různého charakteru mediální gramotnost, to je kritické sledování mediálních obsahů, jejich hodnocení, rozpoznávání ovlivňovacích technik nebo využívání mediálních obsahů pro rozvoj osobnosti a uspokojování jejích potřeb Žák je veden tak, aby: 1. toleroval a respektoval odlišné názory druhých, jejich umělecký vkus 2. uplatňoval získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě 3. rozpoznal hodnotné umělecké dílo od braku a kýče 4. byl schopen porozumět demokratickým a humanistickým myšlenkám českých i světových autorů 5. uplatnil schopnost práce s informačními zdroji ve svém zaměstnání 6. celoživotně se vzdělával a byl uplatnitelný na trhu práce 17

19 Rozpracování učebních osnov ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník Tématický celek 1. 1.Literatura jako 1.součást umění 2.Řeč a jazyk zdůvodní význam umění pro osobnost člověka vyhledává kulturní podněty a dovede se v nich orientovat klasifikuje konkrétní dílo i typickou ukázku z hlediska literárních druhů a žánrů samostatně vyhledává informace o jednotlivých žánrech rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi vysvětlí, proč se učí českému jazyku rozlišuje spisovný jazyk a nespisovné útvary a situace jejich použití pracuje s běžnými informačními příručkami poradí sobě i jiným, kde je možné získat jazykové informace používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů zpracovává informace samostatně zaznamenává bibliografické údaje má přehled o soustavě knihoven a jejich službách Struktura literárního díla Literární žánry Próza a poezie Literární interpretace Metody interpretace textu Upevňování učiva, syntéza poznatků, práce s textem Vztah jazyka a řeči Charakteristika češtiny Komunikace v životě člověka Druhy komunikace Institucionální péče o úroveň dorozumívání Upevňování učiva, syntéza poznatků Prohlubování znalostí českého pravopisu a skladby Práce s textem, získávání informací PT: 1.2 PT: 4.1 PT: 1.2 PT:

20 3.Nejstarší 3.slovesné 3.projevy 4.Sloh 4.a komunikace 5.Literatura ve 5.středověku vysvětlí rozdíl mezi psaným a mluveným projevem konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů zhodnotí význam díla pro dobu, v níž vzniklo, i pro současnost jasně, srozumitelně a výstižně se vyjadřuje určí slohové postupy pro konkrétní zadání samostatně stylizuje projev psaný i mluvený vědomě užívá ve slohovém projevu tvary slohově neutrální, vhodně vybírá také tvary slohově zabarvené zpracuje vypravování, dodrží jeho stavbu volí jazykové prostředky odpovídající vypravování, zvládá využití přímé, nevlastní přímé i polopřímé řeči rozlišuje literární žánry tohoto období chápe význam určitých literárních žánrů v historických souvislostech aplikuje historické souvislosti z dějepisu popíše regionální souvislosti zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, i pro současnost na ukázce rozezná odlišnosti v historické podobě jazyka Umění a kultura Ústní lidová slovesnost Mimoevropské literatury; bible Antická literatura řecká, římská Upevňování učiva, práce s texty O slohu jazykových projevů Slohové útvary Vypravování: znaky, jazyk, výstavba Vypravování v umělecké literatuře Cvičné písemné i ústní práce Čtvrtletní písemná práce vypravování Umění a kultura Evropská literatura světská a duchovní Staroslověnské písemnictví Latinské a české písemnictví Latinské období literatury Vznik česky psané literatury Literární památky doby karlovy Předhusitská literatura Jan hus Literatura v době husitských bojů Literatura doby polipanské PT: 1.3 PT: 1.3 PT: 1.2 PT:

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost motto: Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZKY A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více