ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY"

Transkript

1 ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY

2 Ahoj, holky a kluci! Ani jsme se nenadáli a je tady další číslo časopisu Úpss. Tentokrát jste ale nemuseli čekat celý měsíc, protoţe jsme chtěli vydat toto číslo ještě před velikonočními prázdninami, abychom vás potěšili velikonoční a jarní atmosférou.

3 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI z minulého čísla: 1. Rybaříci: sokol, orel, jestřáb, 2. Z. Burian se narodil v r Pátek třináctého v r. 2020: březen, listopad 4. Hříčky s písmeny: 1. ananas, jahoda, hruška, pomeranč, švestka, jablko 2. A=3, D=6, H=9, G=2, B=5, CH=7, F=1, C=8, E=4 5. Velikonoce 6. Inspektor Nudlička: pan Mazaný nemohl vidět obrázek na zádech svého švagra 7. Hádanky pro nejmenší: 15 včeliček 1. zrcadlo: ABDH 2. zrcadlo: CEFG

4 RYBAŘÍCI NA MODRÉ ZÁTOCE Četba na pokračování JARO JE TU! (kapitola druhá) Staří známí konipasové se zas vesele procházeli podle potoka a poskakovali po balvanech, potřásali dlouhými ocásky tvářili se, jako by tu byli, po celou zimu. Let z Dalmácie, který právě vykonali, nebyl jim ničím takovým, co by stálo za zmínku. Jako by tu byli včera a předevčírem. Skutečně taky vydrţet zimu v Čechách bylo větší hrdinství! Číţkové přitáhli do lískoví na Černou skálu v zástupu. Radili se, co udělají. Pokřikovali, tichli a zase křičeli a dohadovali se. Nakonec uznali jednomyslně, ţe je čas tlupu rozpustit. Dali si sbohem a na shledanou a pak se naráz va dvojicích rozlítli. A hned hledat místa pro hnízda! Vesele vyvolávaly ţluvy, a bez přestání, potulujíc se ze stromu na strom, zpívala pěnkava: Jaro je tu, jaro je tu! Veselme se! Byla radostí celá omámená. A zpívali kosi, vrkal doupňák v dutině staré olše, ţlunami a datly pečlivě prohledané a vyčištěné, cvrlikali střízlíci a tíkaly sýkory, předly lesní hrdličky a čermáci si vyhlíţeli vesnické tarasy, ale dál od těch křovin, které si ohledávali ťuhýci - tito ptáci nejsou spolehlivými sousedy! Černá skála zněla, jako by měla struny a vítr na ně hrál. Neváhejme se stavbou nového hnízda, řekl náhle Or své ţeně. Paní ledňáčková snad měla zalehlá ouška, neslyšela. Podívala se do slunce, rozčechrala záda, povyskočila v keři, a jen se kmitla, uţ byla pryč.

5 Or se překvapeně díval po směru, kterým Kik zmizela. Co je? Proč prchla? Kam se poděla? V okamţiku chvátal za ní. Lítal čím dál nepokojněji po svém revíru a volal: Kik, Kik! Drahá Kik! Co ji to napadlo? Schovává se v ţertu, nebo se jí tu s ním uţ omrzelo ţít? Unavený čekal v keřích. Kdy se objeví? A kdyţ si odpočinul, znovu letěl a vykřikoval drahé ţenino jméno. Zazdálo se mu, ţe zakřičela nahoře v lese. Hnal se tam. Neozvala se uţ, nespatřil ji. Zaletěl do revíru bystřického Lita, ale neodváţil se k jeho hnízdu. Sedl si u cesty na keř a zavolal smutným hlasem, zahořekoval nad svou náhlou osamělostí. A tu mu odpovědělo něţné tíknutí: Jsem tu! Všecek rozradostněn se vrhl po hlase. Ale v té chvilce uţ modrý pták odlétal, uţ se chvatně nesl po říčním proudu Or spěchal prudce za ním. Paní Kik náhle zklikatila svůj let a opět zmizela v houštině. Or se rychle prodíral houštím, a tu stanul tváří v tvář Litovi. Čeho si přejete, pane? křikl Lit. Hledám svou ţenu, odpověděl Or. Nelţete, váţený? Nehledáte snad mou ţenu? Jste snad ve svém hájenství, a ne v mém? Chcete mi snad uloupit ţenu? Zatímco se dole přeli, ozval se nahoře posměvačný ţenský hlas: Sousedé, pročpak se hádáte? Oba rybaříci vzhlédli rychle před sebe, ale nerozeznali ve spleti zezelenávajících se větvic, zda tam je paní bystřická nebo černoskalská. Podráţdili se tím ještě víc a hotovili se k zápasu. Vtom se však ozval výstřel nedaleko nich, přímo nad řekou. Úkol pro vás: napiš názvy všech ptáků z tohoto článku.

6 VZPOMÍNKY NA JARNÍ PRÁZDNINY V pátek o jarních prázdninách jsme jeli vlakem k tetě na Čeladnou. Přespali jsme jednu noc a šli se podívat na soutěţ dřevorubců. Měli za úkol rychle uříznout dvě stejně velká kola ze stromu motorovou pilou a přesekat sekerou kus kmenu, který byl silný asi 15 cm a dlouhý 40 cm. Soutěţilo hodně silných chlapů a vyhrál ten nejrychlejší a nejsilnější. Potkal jsem tam dokonce svého spoluţáka Bernyho. Pak jsme šli k tetě na oběd a jeli jsme domů. Jakub Ondrušák, 3. B O jarních prázdninách se mi líbilo na horách. Byli jsme tam celá rodina mamka, taťka, sestra a já. Ubytovali jsme se v Ludvíkově. Lyţovat jsme jezdili na Malou Morávku na Kopřivnou. Mají tam čtyřsedačkovou lanovku a širokou sjezdovku. Kromě lyţování jsem si i vyzkoušel skok na lyţích a jízdu na sněţném nafukovacím člunu. Moc jsme si lyţování na Kopřivné uţili a určitě se tam zase někdy vrátíme. Šimon Reimer, 3. B

7 V sobotu jsem šla na snowboard, v neděli k babičce a velmi jsem si to tam uţila. Od pondělí do pátku jsem byla na horolezeckém táboře. V neděli jsme procvičovali stěnu, v úterý jsme jeli autobusem do Zlína na šestnáctimetrovou stěnu, ve středu jsme jeli vlakem do Olomouce a hráli jsme Laser Game. Ve čtvrtek jsme si mohli dělat, co chceme. Poslední den byla opičí dráha. V sobotu jsme odpočívali a v neděli jsme jeli se sestřenicí na chatu. Tam jsme se šli projít do vesnice Holubice. Celý týden jsem se moc bavila. Sára Šušková, 3. B

8 VTIPY Pane, zvolal radostně sluha, jaro je tady! No dobře, Jean, povzdechl si starý lord. Řekněte mu, ţe hned přijdu. Lady!!! V knihovně je zloděj!!! zděšeně hlásí sluţka. A co čte? Jeane, kolik je tady stupňů? Šestnáct, mylorde. Tak otevři okna, chci tady mít dvacet! Jean, zabijte tu mouchu, chci být o samotě! Jean, přinesl mi okno, chci se podívat do zahrady! Z rybníku vyletí kachna, lord zamíří, vyjdou dvě rány a kachna letí dál. Lord se obrátí k Jeanovi a říká: Zajímavý přírodní úkaz: mrtvá kachna a létá Jean, má citrón noţičky? Nemyslím, pane. A má citrón zobáček? Nemyslím, pane. Jejda, to jsem si do čaje vymačkal kanára.

9 Jaro Schováme si sáňky, schováme si lyţe, obojí se vejde do té naší spíţe. Coţe? Spíţe? Ty jsi ale popleta! Sáňky patří přece do sklepa! Hurá! Jaro je tady, budu venku běhat s kamarády. Mám radost z jara, tralala, protoţe roste fiala. A co takhle sněţenka, malá, bílá panenka! Musím přidat petrklíč, ať je zima brzy pryč. Na obloze ţádný mrak a na stromě krásný pták. Bude teplo, bude krásně, ţe by člověk chtěl psát básně. Šarlota Štiková, 3. B Zima odchází Zima pomalu usíná, jaro naopak začíná. Schováme lyţe, sáňky a začínáme se těšit na jarní radovánky. Těšíme se na jaro, bude všude veselo. Bára Keclíková, 3. B

10 VELIKONOČNÍ VEJCE A JEJICH BARVY Vejce obecně symbolizují nový ţivot, plodnost, úrodu i znovuzrození, proto k jaru uţ neodmyslitelně patří. Velikonoční vejce znali uţ ve starém Egyptě a souvisí rovněţ s Jeţíšem Kristem. Traduje se, ţe Jeţíš společně s apoštolem Petrem navštívili hospodyni, která je pohostila vejci uvařenými v popelu. Kdyţ Jeţíš s Petrem odešli, proměnily se skořápky vejce ve zlato. Hospodyně pak pravidelně v den výročí Kristovy návštěvy rozdávala vajíčka pocestným. Zvyk konzumovat ozdobená vajíčka se váţe k velkému půstu, který předcházel velikonocům a který lidé pečlivě dodrţovali. Samotné zdobení vajíček se vyvinulo z lidové tradice uţ v 19. století a původní barva kraslic byla červená. VÝZNAM BAREV Červená = láska, nový ţivot, ochrana před démony Zelená Ţlutá Modrá = mládí, příroda, jaro, ţivot = světlo, slunce, legenda o Kristovi a proměně skořápek ve zlato = čistota, víra, svěcená voda

11 ZÁZRAK JMÉNEM PTAČÍ VEJCE Ptačí zárodek roste ve vajíčku chráněném pevnou skořápkou. Jak zárodek roste, vaječná skořápka se postupně ztenčuje, protoţe si z ní odebírá vápník pro stavbu svého těla a aţ přijde čas, oslabenou skořápku pak snáze prorazí. Jenţe i tak je to pro malé ptáče výkon. Na krku mu naroste speciální sval a na zobáčku mu naroste tvrdý výrůstek zvaný vaječný zub, který po několika dnech po vylíhnutí odpadne. Ptáče skořápku proklovává na tupém konci a po kaţdém úderu se pootočí. Vyklove kolečko, které odpadne jako víčko a mládě se otvorem vysouká na svět. Úkol pro vás: víš, k čemu slouží žloutek pro ptačí zárodek?

12 INSPEKTOR NUDLIČKA 1. Byl jsem na dovolené u Mrtvého moře a uviděl jsem v něm mrtvolu, jak se vznáší v plavkách ve vodě hlavou dolů. 2. Pitva ukázala, ţe se oběť utopila a nebyly na ní ţádné stopy násilí. Takţe se omylem utopila v Mrtvém moři. 3. Ale já jsem věděl, ţe to tak není. Někdo oběť nejprve utopil někde jinde a teprve potom byla hozena do Mrtvého moře. Michal Kozár, 5. B

13 POZOROVALI JSME ZATMĚNÍ SLUNCE Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, kdyţ Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takţe jej částečně nebo zcela zakryje. Úkol pro vás: dokážete zjistit, kdy nastane v Česku úplné zatmění Slunce?

14 POJĎME SI SPOLU ZAZPÍVAT 11. března 2015 se na naší škole konala akce, která byla určena pro děti 1. stupně a jejich rodiče či prarodiče. Na úvod se předvedl školní sbor se dvěma písněmi a pak jiţ všichni zpívali bez rozdílu věku písničky z filmových pohádek. Zpívání bylo proloţeno i malými soutěţemi, jako byl hudební rébus či hádání názvů písniček podle obrázkové nápovědy. Nechyběl ani rytmický doprovod na Orffovy nástroje. Všichni zúčastnění byli na závěr odměněni drobnými cenami a účastnickým listem. Doufejme, ţe opakování této zdařilé akce na sebe nenechá dlouho čekat.

15 TIP NA VÍKEND U6 - ÚŢASNÝ SVĚT TECHNIKY U6 je členěný do osmi tematických expozic inspirovaných názvy knih Julese Verna. 1. CESTA DO STŘEDU ZEMĚ: sekce je zaměřena na vývoj od prvotní manuální práce aţ po vynález parního stroje a jeho vyuţití v průmyslu. První sekce je ukončena sekcí strojírenství a interaktivní dílnou, kde je moţné si vyzkoušet soustruţení nebo frézování. 2. TAJEMSTVÍ OCELOVÉHO MĚSTA: druhá sekce se zabývá průmyslovou historií Moravskoslezského kraje. Návštěvník pozná výrobky ze surového ţeleza, jeho přerod v ocel a dozví se, jaké je její praktické vyuţití kolem nás. Naleznete zde i laboratoř hutních materiálů a také se dozvíte, co je pudlování, a jak fungují ocelárny. 3. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ: třetí sekce je vlastně pokračování 2. sekce. Ve 3. sekci se návštěvník dozví o vyuţití oceli a to nejen při výrobě kolejnic, plechů či mostních konstrukcí. V závěru návštěvník můţe nahlédnout do zastávky Nová Role se stanovištěm výpravčího, vyzkoušet si můţe telegraf a Morseovu abecedu. 4. ROBUR DOBYVATEL: tato sekce se věnuje elektřině. Návštěvník zde pochopí principy výroby elektrického proudu od magnetické indukce, průmyslové výroby elektřiny aţ po její kaţdodenní pouţití.

16 5. PÁN SVĚTA: pátá sekce pojednává o spalovacích motorech, palivech a dopravních prostředcích. Návštěvníkům je k dispozici mototrenaţer Honda nebo autotrenaţer Škoda Fabia. V sekci jsou k vidění ukázky značky Škoda nebo kabina autobusu Karosa B ZE ZEMĚ NA MĚSÍC: poslední sekce v 1. podlaţí se zaměřuje na letectví a kosmonautiku. Kosmonautika se zaměřuje na českou stopu ve vesmíru. K dispozici je alegorický model přistávacího modulu Vostok 1 nebo letecký simulátor L-200 Morava. Šestá sekce končí návštěvou ponorky Nautilus kapitána Nema, kde návštěvník najde dobový interiér a můţe si vyzkoušet periskop. 7. PLUJÍCÍ MĚSTO: předposlední sekce uvítá návštěvníky v přízemním podlaţí vodní plochou. Mohou zde vidět různé typy vodních kol a turbín, model vodojemu nebo animaci klikové hřídele. 8. ZMATEK NAD ZMATEK: poslední sekce se věnuje akustice a vlnění. K vidění je frekvenční tunel, místnost s historickou záznamovou technikou nebo akustický tunel. Michal Kozár, 5. B Úkol pro vás: víte, jaké je prostřední jméno Julese Verna?

17 HÁDANKY A RÉBUSY 1. Hodnoty na jednotlivých pytlích určují váhu jejich obsahu. Určete, který pytel mezi ně nepatří. 2. Doplňte místo otazníku správné číslo.

18 KŘÍŢOVKA TAJENKA:

19 HÁDANKY PRO NAŠE NEJMENŠÍ

20

speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny

speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny speciální velikonoční číslo proč slavíme Velikonoce velikonoční luštění školní Missky a Missáci rozhovor s paní starostkou velikonoční luštění o ceny co se děje návštěva brumovických dětí zpráva z lyžáku

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O.- PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY Ahoj, holky a kluci! První pololetí máme zdárně za sebou, takže teď už jen stačí užít si naplno zasloužené jarní prázdniny.

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY DUBEN, KVĚTEN 2011 WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí kamarádi, milí čtenáři, Držíte v rukou 3. číslo našeho časopisu. Témata reagují na nejaktuálnější dění ve škole.

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský zpravodaj Jaro 2010 č. 18 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Váţení obyvatelé, Konečně skončily zimní ponuré dny a zpoza mraků na nás vykoukly první nesmělé paprsky

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

Kvasnice číslo 24, vyšlo v prosinci 2010. Ze školních lavic

Kvasnice číslo 24, vyšlo v prosinci 2010. Ze školních lavic 24 2010 Ze školních lavic Ve čtvrtek 25. října jsme ve škole oslavili Halloween. Děti si přinesly do školy vydlabané dýně a strašidelné kostýmy. Během dopoledne jsme pořádali soutěže a hry. Nakonec jsme

Více

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. číslo 45 duben - prosinec 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. Milí čtenáři, na stránkách tohoto čísla nenaleznete

Více

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK Podzim 2014 OBSAH Úvod.... 2 Vzpomínky našich žáků na prázdniny........ 3 Školní zprávy......5 Projekt 72 hodin.....9

Více

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Zamyšlení na závěr školního roku Vážení rodiče, učitelé a žáci. Máme tu závěr školního roku 2014/15. Že nám to rychle uteklo? Ani tento rok nebyl

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Farní zpravodaj 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Váţení farníci, proţíváme krásné zářijové období. Pro mnohé skončila doba prázdnin, dovolených a hodně dětí stojí na začátku školních

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK

ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE. www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VYŠKOV, LETNÍ POLE www.zsletnipole.cz LETŇÁČEK Zima 2014 OBSAH Úvod.............2 Školní zprávy.....3 Poděkování....6 Zima.......7 Básničky o zimě....7 Pohádková

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

Milí čtenáři, Redakce W-MIXU: Alena Pukanczová šéfredaktor. Členové redakce:

Milí čtenáři, Redakce W-MIXU: Alena Pukanczová šéfredaktor. Členové redakce: Milí čtenáři, Za chvíli budou Velikonoce. Holky budou mokré a budou mít mírně namodralé nohy a pozadí, kluci si vydělají peníze a spoustu sladkostí. A co čeká nás deváťáky a ty sedmáky, kteří se chystají

Více

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, vyprošuji Vám do nastávajícího dovolenko-prázdninového období Boţí poţehnání. Máme moţnost v naší diecézi poznávat

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

Žijeme ve škole. Jak se 7.B šmoulila PROBĚHLO

Žijeme ve škole. Jak se 7.B šmoulila PROBĚHLO Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole PROBĚHLO 31.5. 8.třída a redaktoři Puzzlíku navštívili v Praze Český rozhlas a Pražský hrad 1.6. Den dětí - foto- osmička ve fitku 6.-10.6. proběhly Kolínské sportovní

Více

Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu...,

Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu..., Kdyţ vykoukne slunce ze studených mraků, máme všichni radost, ţe uţ jaro je tu..., (Barbora Kubíková, 6. A) Malý jarní literární sborníček ZŠ J. Š. Baara Ze slohových a literárních prací ţáků sestavila

Více

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Financování našeho regionálního školství je věc, o které se hovoří již dlouho. Po svých

Více