Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv"

Transkript

1 Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, , IČ zastoupená: Ing. Šárkou Kopáčkovou, ředitelkou Použité zkratky, pojmy: DpS = poskytovatel Domov pro seniory uživatel, klient = uživatel služby DpS IP = individuální plán KP = klíčový pracovník FS = fakultativní služba Ochrana práv uživatelů Při poskytování sociálních služeb všichni pracovníci DpS postupují tak, aby nedošlo k porušení Listiny základních lidských práv a svobod a dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Zdrojem níže jmenovaných práv jsou Listina základních práv a svobod, Charta práv a svobod seniorů, Ústava ČR Pracovníci DpS berou náležitý ohled na práva klientů a postupují podle těchto zásad: zajišťují, že s uživateli nebude po fyzické ani psychické stránce nakládáno nelidským nebo ponižujícím způsobem neomezují svobodu svědomí, myšlení a náboženství a usnadňují zapojení klientů do veřejného dění a zvolených aktivit, náboženských i ostatních neomezují svobodu vyjadřování, tedy právo na stížnosti, na vlastní názory a na přijímání a sdělování informací a myšlenek, obzvláště těch, které se týkají osobní péče a léčby uchovávají právo na svobodu včetně spolupodílení se na péči a léčbě poskytují uživatelům informace a odpovídajícím způsobem je povzbuzují a pomáhají jim uplatňovat jejich práva zabezpečují jednotlivá práva, aniž by přitom docházelo k diskriminaci na jakémkoli základě (pohlaví, věk, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické či jiné názory) Oblasti, v nichž může dojít k porušení zákl. lidských práv a svobod nebo ke střetu zájmů Soukromí soukromí je právo jedince na vlastní samotu bez vyrušování a nežádoucí pozornosti či zásahů veřejnosti do jeho záležitostí. K aktivní ochraně soukromí uživatelů pracovníci DpS: získávají znalosti o předchozím způsobu života klientů, což vede k lepšímu porozumění jejich očekávání v oblasti soukromí respektují do jaké míry a za jakých okolností se uživatelé chtějí stýkat s ostatními zajišťují, aby se uživatelé mohli koupat, mýt a používat toaletu, aniž by na ně někdo dohlížel nebo jim naslouchal a aby je nikdo náhodně nebo záměrně neobtěžoval nebo ve spojitosti s běžnými 1 z 7

2 úkony nevyrušoval zajišťují, aby pomoc, která je pro uživatele při činnostech jako je oblékání, koupání, mytí nebo používání toalety nezbytná, byla s ohledem na jejich schopnosti minimální a byla poskytována se zřetelem na zajištění soukromí dotyčného jedince postupují tak, aby uživatelé mohli své osobní záležitosti projednávat s pracovníky a návštěvníky v soukromí přistupují k záležitostem klientů diskrétně a zachovávají důvěrný charakter těchto informací (viz směrnice Etický kodex, Pravidla pro zpracování osobních údajů, povinná mlčenlivost) zajistí, aby nezbytné provozní práce narušovaly co nejméně soukromí klientů vytváří takové prostředí, které poskytne každému jedinci možnost vybrat si mezi soukromím a společností jiných lidí, zabezpečení informací a osobního majetku každý uživatel má možnost mít klíč od pokoje u sebe (pokud to zdravotní stav dovolí). Před vstupem na pokoj je každý zaměstnanec povinen zaklepat a zeptat se uživatele zda může vstoupit, rozsvítit, vyvětrat, uklidit,... úklid osobních věcí (ve skříni, stolku) je prováděn se souhlasem uživatele a za jeho přítomnosti, ve výjimečných případech (pobyt v nemocnici, na dovolené,...) za přítomnosti svědka (je proveden záznam v indiv. dokumentaci) každé patro je vybaveno WC, mobilní uživatelé využívají toto zařízení individuálně a samostatně, u imobilních klientů je hygiena prováděna buď na pokoji nebo ve společné koupelně zaměstnancem. Dbá se o zabezpečení soukromí zavřené dveře, při převozu je klient přikrytý, je zakázáno hromadné koupání nebo vysazování klientů. kontrola uživ. v noci - uživatel je při zahájení pobytu v DpS informován o nočních kontrolách zdravotního stavu personálem DpS, má možnost se rozhodnout, zda kontroly v noci požaduje nebo ne soukromí a nedotknutelnost obydlí o hospodaření s penězi si uživatel rozhoduje sám uživatel má možnost si cennosti a peníze uložit u sociální pracovnice, k tomuto úkonu nesmí být nucen, při IP je nutné zhodnotit riziko uživatel má právo vlastnit svůj majetek uživateli je umožněno uzamčení skříně (šuplíku) na pokoji ( 1 klíč je uschován na sesterně - pro případ ztráty, v případě nutnosti použití náhradního klíče je vyplněn k tomu určený formulář, použití náhradního klíče musí být uskutečněno vždy za přítomnosti dvou pracovníků) praní prádla aby se předešlo problému, že se z prádelny nevrací všechno prádlo, někteří uživatelé předávají prádlo pradleně, která jim vystaví potvrzení o počtu převzatých věci, při vydávání si odsouhlasí zda množství souhlasí podezření při ohrožení zdraví a života provádění toalety na lůžku opatření: použití zástěn potřeba na WC a na pokoji je přítomna návštěva opatření: návštěvu požádat o opuštění pokoje možnost výběru pohlaví pracovníka, který poskytuje úkony - hygiena poskytována opačným pohlavím - nezaručíme pro muže mužem nemožnost poskytnout jednolůžkový pokoj uživ., jejichž zdravotní stav vyžaduje větší rozsah ošetř. péče (z důvodu dohledu) Důstojnost uznání vnitřní hodnoty člověka bez ohledu na okolnosti, a to respektováním jeho jedinečnosti a osobních potřeb, jednání s respektem. Pracovníci DpS: při poskytování péče respektují lidské hodnoty všech uživatelů i jejich práva na uctivé jednání a na pomoc při prožití důstojného života při rozhodování o péči respektují přání uživatelů (rozhodují s uživatelem, ne o uživateli) 2 z 7

3 chápou každého člověka jako celek ve smyslu jeho současné situace i zážitků z minulosti a berou ohled na kulturní, náboženské a další potřeby a zvyklosti zajišťují, aby osobní péče byla vykonávána ohleduplně a v soukromí citlivě a pozorně chrání důstojnost klientů, kteří si kvůli scházejícímu vědomí nebo pro svoji křehkost ne vždy uvědomují své chování nebo svůj vzhled co do čistoty a stavu oblečení nebo své nevhodné chování vůči ostatním při aktivizaci uživ. jsou voleny důstojné aktivity a pomůcky o uživ. nemluví jako o věci oslovování uživatelů: paní/pane titulem (paní doktorko, pane inženýre) na přání klienta křestním jménem (např. paní Anno) uživatele nelze označovat diagnózou či hanlivou přezdívkou tykání / vykání uživateli se zásadně vyká ve výjimečných případech a na přání uživatele lze tolerovat tykání (znají se z minulosti a tykali si).. (pozn.: víme o 2 případech, kdy je tykání uživ. tolerováno vychází to z minulosti a nebyla by žádoucí změna (jedná se o mentálně postižené uživ., kteří zde zestárli). Opatření: Noví pracovníci toto nepřejímají.) zachování důstojnosti při inkontinenci pomůcky jsou uloženy na pokoji tak, aby nebyly vidět focení uživ. podepisují souhlas s tím, že může být při pořádaných akcích focen a fotografie může být po schválení uživatelem zveřejněna nedůstojné (infantilní) pomůcky - jen pokud jejich užívání vychází z potřeb a přání uživatele, je vždy doloženo, zmapováno důstojnost při koupání upravuje postup úprava stravy mixovaná strava, bryndáky,... vždy je hledána důstojnější cesta, jejich užití pouze v soukromí pokud se uživ. sám nenají je nedůstojné krmení na jídelně oslavy, Mikulášská, Masopust akce jsou bez infantilností oblékání vhodnost oblečení u dezorientovaných uživ. zprac. v IP návštěvy omezení: návštěvy na pokojích uživ. jen do hod. z důvodu respektování soukromí spolubydlících, po této hodině lze využít společné prostory v jídelně, na hale, ve 2. patře, venku práce s bolestí Povinnost zachovat základní hygienické návyky: při problémech s dodržováním hygieny, zejm. inkontinentních klientů, trváme na jejich pravidelném koupání a výměně prádla, a to zejm. z důvodu zapáchání a stížností ostatních uživatelů nebo návštěv. KP zpracuje v IP postup. umírání, zacházení se zemřelým - postupy Nezávislost příležitost jednat a myslet bez zásahu jiné osoby a ochota vystavit se přiměřenému riziku. Pracovníci aktivně pomáhají uživatelům získat takovou míru nezávislosti, jaká odpovídá jejich míře soběstačnosti, schopnostem a dovednostem: konzultují přání a očekávání uživatelů týkající se nezávislosti poskytují uživatelům pomoc a podporu v samostatném myšlení a jednání a to v rozsahu, který odpovídá jejich schopnostem a míře soběstačnosti povzbuzují uživatele a umožňují jim, aby se podíleli na rozhodování o všeobecných aspektech života v domově a činili tak v rozsahu, který odpovídá jejich potřebám a schopnostem zjišťují, jaké jsou názory uživatelů na chystané akce, které by mohly ovlivnit životní rytmus domova (ankety, nabízení aktivit, rozhovory) zajišťují takové životní prostředí, které uživatelům umožní, aby si sami udělali co možná nejvíce a nemuseli přitom spoléhat na pomoc personálu 3 z 7

4 sledují stav a projevy každého uživatele a zajišťují dosažení optimální rovnováhy mezi nezávislostí a podstupovaným rizikem uživatel sebe ohrožuje na zdraví a životě (např. je dezorientovaný) tzn. zvýšené riziko situace je podrobně řešena v IP a je zpracován krizový plán s ohledem na přiměřené riziko zvýšená míra rizika motivačně vstupujeme do nezávislosti bariérovost vozíčkář se sám nedostane do města používání zábran - pouze pokud uživatel požádá nebo předepíše-li lékař (je-li vysoké riziko), užití je vždy zapracováno v dokumentaci, aktuálně se zaznamenává jak si uživatel, který nepotřebuje zábranu vždy, její užití přeje) snížená dostupnost - vzdálenost do města a terén jsou zvládnutelné pro většinu uživ. jen s pomocí 2. osoby nebo dopravním prostředkem Volba příležitost samostatně si vybrat z řady možností. Pracovníci DpS se snaží poskytnout uživatelům co největší výběr možností pro naplnění jejich života: dojednávají, jak si uživ. přeje uspořádat den sledují, nakolik je pro spokojenost uživatelů důležitá možnost do určité míry si zvolit náplň svého každodenního života sledují a respektují volbu jedince a schopnosti vybírat si z více možností zajišťují uživatelům pro jejich rozhodování odpovídající informace sledují stav a chování každého uživatele, aby mohli zabezpečit, že bude dosaženo rozumné rovnováhy mezi sebeurčením, mírou rizika a vlivem na ostatní uživatele pracovníci respektují přání uživatele, k ničemu jej nenutí, nerozhodují za něj účast na aktivitách pořádaných zařízením uživatel není nucen, aktivity jsou mu pouze doporučeny musí doložit, že jakákoli omezení práva uživatelů na volbu jsou oprávněná volba oblečení uživatel má oblečení označeno na skrytém místě přiděleným číslem výběr oblečení je ponechán zcela na volbě uživatele, pokud chodí uživatel nevhodně (nedostatečně) oblečen nebo oblečení má znečištěné, je na tuto skutečnost taktně personálem upozorněn podávání léků uživateli, který není psychicky nebo fyzicky schopen užívat léky sám, podávají léky zdrav. sestry DpS na základě doporučení lékaře při vlastní medikaci je uživatel upozorněn na možné negativní důsledky špatné medikace dodržování dietního režimu uživatel je poučen o své dietě a možnostech změny zdrav. stavu při jejím nedodržování, je však na rozhodnutí uživatele, zda si vybere dietní stravu vhodnou pro jeho nemoc či nikoliv připomínky ke skladbě jídelníčku mohou uživatelé vznášet při setkáních stravovací komise kvalifikovaná zdravotní péče uživatel si může zvolit vlastního lékaře, nemusí být pacientem lékaře zařízení, rovněž si může zvolit ambulantního lékaře specialistu a zdravotní pojišťovnu nekomunikující uživ. si volí také prac. pozorováním a mapováním zjišťují jeho vůli uživ. zapomene co si vybral (např. požaduje jíné jídlo než si objednal) - KP zpracuje riziko v IP, je zvolen individuální postup (zapisování do kalendáře, připomínání,...) volba úkonů péče zpracováno v IP plánu péče, vychází z míry soběstačnosti a z indiv. potřeb. volba doby vstávání omezení výdejem snídaně od hod. Prevence a postup: je 4 z 7

5 dojednáno v IP individuálně k omezení volby může dojít i na vícelůžkových pokojích: např. sledování TV ruší ostatní opatření : povinnost používání sluchátek (Domácí řád) jeden chce spát déle opatření: prac. jsou potichu, IP obsahuje popis, jak si to spolubydlící domluvili volba spolubydlícího nově přicházející uživ. může volit pouze pokud je více volných míst, v průběhu pobytu uživ. může požádat o přestěhování - může být vyhověno pokud to nenaruší práva jiných a je-li to z provozních důvodů poskytovatele možné, také je možno zažádat o jednolůžkový pokoj je zaveden pořadník (omezení: nemůžeme poskytnout jednolůžkový pokoj uživ., jejichž zdravotní stav vyžaduje větší rozsah ošetř. péče) volba klíčového pracovníka: při zahájení služby je uživateli klíčový pracovník přidělen, ale respektujeme právo uživatele požádat o změnu KP podle jeho přání. I KP má právo požádat o změnu (výměna KP pro uživ. pokud k tomu má přidělený KP důvody - nezískání důvěry uživatele, uživ. jej nerespektuje, nespolupracuje s ním,...) omezení volby zdrav. pojišťovny pokud poskytovatel prokazatelně nemůže uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nelze poskytovat úkony zdarma (nyní máme smlouvu se ZP: 111, 211, 207, 205) omezení při volbě praktického lékaře pokud uživ. dochází k jinému než smluvnímu lékaři, musí si zajistit léky sám omezení při požadavku navštívit lékaře specialistu v Praze či jiném vzdáleném městě Seberealizace realizace osobních cílů, přání ve všech aspektech každodenního života. Pracovníci umožňují uživatelům rozvinout jejich schopnosti: vědí, co uživatelé v předchozí části života dělali a které dovednosti a zájmy si udrželi uživatelům, kteří o to mají zájem umožní, aby mohli těchto dovedností využívat a aby se mohli svým zájmům věnovat a vytvářet si nové pomáhají uživatelům udržet si fungující osobní vztahy a navázat nové pomáhají uživatelům využívat fyzických a psychických vloh v rámci jejich možností a přání, zároveň však respektují a starají se o ty, kteří nechtějí být aktivní nebo družní chápou a starají se o emocionální a duchovní potřeby uživatelů povzbuzují uživatele a umožňují jim, aby se spolupodíleli na rozhodování o způsobu svého života takovou měrou, jakou jsou ochotni a schopni vytváří stimulující prostředí vytváří flexibilní způsob života, který se může přizpůsobovat a rozvíjet podle toho, jak se mění uživ. omezení: do zařízení si nelze vzít vlastní nábytek kromě drobností a některých elektrospotřebičů; prevence: informace jsou poskytnuty dopředu při jednání se zájemcem omezení soukromí při předávání peněz na vícelůžkových pokojích, kde je imobilní uživ. - opatření: mobilní uživ. přijímají peníze v kanceláři soc. pracovnice, mobilní spolubydlící je požádán o opuštění pokoje, aby bylo zachováno soukromí, je možné domluvit čas výdeje peněz na dobu, kdy na pokoji spolubydlící nepobývá (je na aktivizaci, u lékaře, v koupelně apod. ) Svoboda pohybu pohyb uživatele po budově, zahradě není nijak omezen před odchodem uživatele ze zařízení doporučujeme oznámit tuto skutečnost službu konající sestře (z důvodu odhlášení nasmlouvaných úkonů, neodebrání stravy,...) uživatelům lze doporučit (vzhledem k jejich zdrav. stavu) setrvání v zařízení, uživatel má ale právo se svobodně rozhodnout a nést přiměřené riziko restriktivní opatření (prostředky pro fyzické omezení) 5 z 7

6 při použití těchto opatření postupujeme podle vnitřní směrnice dezorientovaný uživ. odchází; prevence: zpracování IP, co uživ. motivuje, jaká jsou rizika KP dále navrhne zpracování krizového plánu, který stanový přesný postup Politické právo uživatelům není bráněno v účasti v politických stranách v době voleb dochází do zařízení volební komise s přenosnou urnou, uživatelé mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu, pokud mají trvalé bydliště mimo DpS, nebo mohou volit v místě svého trvalého bydliště společné zájmy mohou uživatelé řešit peticí, stížnostmi, připomínkami probíhají volby a uživ. nemá trvalé bydliště v České Kamenici pokud je možné, vyřídí sociální pracovnice na požádání volební průkaz, v některých případech je však možné volit jen v místě trv. pobytu a to není v možnostech poskytovatele zajistit z vlastních zdrojů může pouze zprostředkovat odvoz taxi službou, nasmlouvat FS pokud z provozních důvodů lze Ochrana osobních údajů s osobními údaji je nakládáno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ochrana soukromí je zaručena Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod DpS má vytvořen vnitřní předpis O nakládání s osobními údaji a dokumentací o uživateli osobní doklady (občanský průkaz, průkazka pojišťovny, pas) si uživatelé nechávají u sebe, pokud požádají o uschování dokladů, (podepíší žádost), jsou doklady uloženy v určených deskách v uzamčené kartotéce u vrchní sestry a jsou uživateli na požádání vydány. Listovní tajemství příchozí korespondence je ihned předána uživateli korespondenci přebírají od poštovní doručovatelky pověření zaměstnanci (průkaz zmocněnce) pokud uživatel požádá doručí doručovatelka korespondenci či peníze osobně uživateli pokud uživatel není schopen korespondenci sám přečíst (nevidí, neumí číst, nezvládne to z důvodu zdrav. stavu, demence) přečte mu ji v soukromí pracovník, který poštu předává, pokud je korespondence úřední pomůže s přečtením a popř. vyřízením soc. pracovnice. Partnerské vztahy, kontakt s rodinou, známými a vrstevníky v DpS není bráněno vzájemným partnerským vztahům a v případě požadavku společnému ubytování na pokoji zaměstnanci respektují rodinný život, důvěrný charakter osobních záležitostí a osobní prostor zaměstnanci připouštějí a usnadňují vztahy mezi uživateli navzájem i mezi uživateli a jejich známými, bez ohledu na to, jde-li o vztahy sexuální, manželské či jiné uživateli není bráněno v kontaktu s příbuznými, známými a vrstevníky, naopak naší snahou je vztahy udržet, prohloubit nebo navázat, pokud nejsou návštěvy jsou v DpS omezeny pouze doporučenou návštěvní dobou (upraveno Domácím řádem), dle dohody je možné přijít i v jiných hodinách v DpS je k dispozici telefon, přístup k internetu 6 z 7

7 Řešení při porušování práv Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy a směrnicemi, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby (vztah k uživatelům DpS upravují zejména etické kodexy soc. pracovníků a zdravotníků). Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem (kontrolou nadřízeného, při řešení stížnosti), je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením popř. odebráním osobního příplatku. Zaměstnanec je vždy vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr (opakované porušení pracovních povinností - dle zákoníku práce). Uživatelé i zaměstnanci si mají možnost stěžovat, pravidla pro podávání stížností jsou vyvěšena ve společenských prostorách v písemném provedení. Směrnice pro podávání stížností je k dispozici i ve zkrácené, výstižné formě s větším písmem. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem aktualizace 02.. razítko zaměstnavatele a podpis jeho oprávněného zástupce 7 z 7

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů

Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů Směrnice č. 20 Název směrnice: O ochraně práv klientů Tato směrnice definuje situace možného ohrožení a porušení základních lidských práv a svobod klientů tak, jak byly definovány pracovní skupinou složenou

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více