Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Hanzlíková Monika Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha 04/2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Liberci dne Hanzlíková Monika

3 Poděkování: Děkuji své vedoucí práce, Ing. Ivě Málkové, za vedení, praktické připomínky a cenné rady, při zpracování mé bakalářské práce.

4 Anotace: Tématem bakalářské práce je porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Účelem práce je seznámení čtenáře s problematikou úvěrů poskytovaných za účelem bydlení hypotečními bankami a stavebními spořitelnami na finančním trhu České Republiky. Poskytnout všeobecný rozhled o moţnostech financování vlastního bydlení. Teoretická část obsahuje podrobný popis hypotečního úvěru a stavebního spoření, jejich výhody, nevýhody. V praktické části jsou dle modelového příkladu porovnány jednotlivé produkty vybraných bankovních institucí a naznačen důvod pro výhodnost daného typu úvěru. Závěrem této práce popisuji společné rysy i rozdíly hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Annotation: The subject of the thesis is mortage loans and building savings loans comparison. Purpose of the thesis is familiarization of the reader with loan issue provided by mortage banks and co-operative banks with purpose of housing on financial market in the Czech Republic. To provide general overview about own housing financing possibilities. Theoretical part contains detailed description of mortage loans and building savings, their advantages, their disadvantages. Practical part contains test case with particular products comparison of chosen bank institutions and indicated reason for certain mortage type profitability. In conclusion of the thesis I describe common features as well as differences of mortage loans and building savings loans.

5 OBSAH: ÚVOD HYPOTEČNÍ ÚVĚR HISTORIE HYPOTEČNÍHO BANKOVNICTVÍ CHARAKTERISTIKA HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 8 ÚVĚR JE ČASOVĚ OMEZENÉ, ÚPLATNÉ DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Účelové hypoteční úvěry Neúčelový hypoteční úvěr Další možné členění hypotečních úvěrů ÚROKOVÁ SAZBA Typy úrokových sazeb Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU Zástavní právo Zástavní právo k pohledávce Zajištění životní pojistkou Vlastní směnka Ručitelské prohlášení STÁTNÍ PODPORA BYDLENÍ Podpora hypotečního úvěru Daňové zvýhodnění Úvěr pro mladé VÝHODY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU NEVÝHODY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU STAVEBNÍ SPOŘENÍ HISTORIE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ - FÁZE SPOŘENÍ Cílová částka Hodnotící číslo TYPY ÚVĚRŮ ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Úvěr ze stavebního spoření Překlenovací úvěr VÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ NEVÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ MODELOVÝ PŘÍKLAD VARIANTA - UNICREDIT BANK A.S VARIANTA - UNICREDIT BANK A.S VARIANTA - HYPOTEČNÍ ÚVĚR S VARIABILNÍ ÚROKOVOU SAZBOU VARIANTA - STAVEBNÍ SPOŘITELNA ČESKÉ SPOŘITELNY A.S VARIANTA - WÜSTENROT STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S ZHODNOCENÍ DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM GRAFŮ, TABULEK, SCHÉMAT A PŘÍLOH SEZNAM LITERATURY

6 Úvod Bydlení patří k nejzákladnějším lidským potřebám. Člověk má potřebu někde bydlet a bydlení spojuje s pocitem osobní svobody a vnímáním domova. Potřeba bydlení je problém, který se týká nás všech. Člověk se musí rozhodnout, zda bude otázku bydlení řešit placením nekonečného nájmu, nebo zdali je touha po bydlení ve svém silnější, stane se svým pánem a pořídí si vlastní nemovitost. Tato práce by měla představit moţnosti financování bydlení. Práce obecně popisuje principy financování vlastního bydlení. Smyslem práce není zachytit ţhavé novinky stavebních spořitelen a hypotečních bank, jelikoţ není reálné drţet krok s rychle se rozvíjejícími produkty jednotlivých bankovních institucí. Jestliţe chceme bydlet, máme dvě základní moţnosti, buď si bydlení pronajmout, anebo koupit. Pro kaţdého je vhodná jiná varianta. Pro někoho je lepší nájem, pro někoho je lepší varianta vlastního bydlení. Výhodou vlastního bydlení je, ţe platíme za něco, co bude jednou naše, a máme pocit větší jistoty. Moţná máme obavy z dlouhotrvajícího závazku, jaká bude splátka úvěru na bydlení za 10 nebo 20 let? Bude přibliţně stejná? Díky způsobu splácení hypotečního úvěru lze předvídat, ţe splátka hypotéky je oproti nájmu stabilnější. Z hlediska obav z budoucnosti vychází tedy nájem hůře neţ splátka hypotéky. U hypotečního úvěru můţeme relativně odhadnout výši splátky, výše nájmu se zcela zajistit nedá. Největší typickou výhodou nájemného je volnost. Je daleko jednodušší se přestěhovat, pokud bydlíme v nájmu a nevlastníme nemovitost a nesplácíme hypoteční úvěr. Nespornou výhodou bydlení v nájmu je, ţe nemáme starosti s údrţbou nemovitosti. Opravy, rekonstrukce a pojištění zajišťuje majitel nemovitosti. Ne malou výhodou vlastního bydlení je to, ţe úvěr jednoho dne splatíme. Při rozhodování je nutné zváţit tyto faktory. Za prvé, zdali je zajištěn dostatečný příjem, abyste mohli splácet několik let hypotéku. Za druhé, zdali se opravdu chcete usadit a víte, jak velký byt potřebujete. A za třetí, zda se o koupenou nemovitost chcete starat, pak neváhejte a pořiďte si vlastní bydlení. 6

7 1 Hypoteční úvěr Tato kapitola stručně popisuje základní charakteristiku hypotečního úvěru, druhy hypotečních úvěrů, pojednává o úrokové sazbě a pojmu fixace úrokové sazby. Vysvětlí pojem zástavní právo jako zjišťovací prostředek hypotečního úvěru. Popíše poskytovanou státní podporu bydlení a její moţnosti vyuţití. Na závěr kapitoly je uveden souhrn výhod a nevýhod hypotečního úvěru. 1.1 Historie hypotečního bankovnictví České hypoteční bankovnictví má tradici mnohem delší neţ jen několik posledních porevolučních let. První hypoteční úvěry a s nimi související hypoteční zástavní listy se jako specifický druh finančních operací poprvé objevily jiţ v 18. století na území Slezska, odkud se později rozšířily do dalších zemí. Velký význam mělo hypoteční bankovnictví především v době rozvoje zemědělství, obchodu i průmyslu v polovině 19. stol., kdy hypoteční úvěry představovaly dostupnou moţnost získání finančních prostředků. První hypoteční bankou na českém území byla Hypoteční banka Království českého zaloţena roku S nástupem Protektorátu byl zastaven vzestupný hospodářský vývoj českých zemí zhruba na 10 let, ale sektor hypotečního bankovnictví byl prakticky zlikvidován. Hypoteční bankovnictví bylo formálně obnoveno v roce 1990, ale pro nefunkčnost kapitálového trhu a nedostatečné právní zázemí byly první hypoteční úvěry poskytnuty aţ v roce Od této doby obliba hypotečního úvěru jako zdroje dlouhodobého financování především nemovitostí určených k bydlení opět stoupá. V současné době na českém trhu poskytují hypoteční úvěry tyto bankovní instituce:česká spořitelna, a.s., Hypoteční Banka a.s., Československá obchodní banka,a.s., Komerční banka a.s., Unicredit Banka a.s. 7

8 1.2 Charakteristika hypotečního úvěru Úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům volnému nebo smluvně vázanému pouţití. Cenou úvěru je úrok. Z postavení dluţníka je úrok cena placená za vypůjčené peněţní prostředky, jedná se o náklad, který je dluţník povinen bance platit za vypůjčené finanční prostředky. Hypoteční úvěr se dostal do podvědomí v České republice jako úvěr, pomocí kterého si můţeme pořídit své vlastní bydlení, koupit nebo postavit rodinný dům či byt, zmodernizovat současné bydlení. Jednoduše lze definovat, ţe se jedná o úvěr, jehoţ účelem je investice do nemovitosti. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nejvýznamnějším rysem hypotečního úvěru je to, ţe je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Zástavní právo slouţí k zajištění pohledávky pro případ, ţe dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, ţe v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěţku zpeněţení zástavy. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypotéka je však označení pro zástavní právo k nemovitosti. Snahy o relativně přesné vymezení hypotečního úvěru jsou motivovány zájmem o posílení bezpečnosti hypotečních obchodů. Hypoteční banky získávají zdroje k poskytování hypotečních úvěrů vydáváním a prodejem hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichţ jmenovitá hodnota a výnos jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek. Hypoteční zástavní listy můţe vydávat pouze banka se sídlem v České republice. Jedná se o dluhopisy s dlouhou splatností. Vydávání HZL se řídí závaznými pravidly o poskytování hypotečních úvěrů, které jsou definovány v zákoně o dluhopisech č. 190/2004. Sb. (částka 63) z 1. dubna 2004 v části o hypotečních zástavních listech ( 28-32). 8

9 1.3 Druhy hypotečních úvěrů Účelové hypoteční úvěry Většinou se jedná o účel, kdy musí být hypoteční úvěr vyuţit na investice do nemovitosti, objektu bydlení a to jak jiţ u objektu v osobním vlastnictví, tak také obecněji na zajištění potřeb bydlení, které nemusí mít klient v osobním vlastnictví. Tato práce se především věnuje účelovým hypotečním úvěrům za účelem investice do nemovitostí. Zpravidla můţeme říci, ţe účelový hypoteční úvěr fyzickým osobám je poskytován za účelem investice finančních prostředků do nemovitosti, která slouţí k bydlení. Hypotéka určená ke koupi: bytu v osobním vlastnictví, domu, druţstevního podílu, stavebního pozemku, rekreačního objektu, nemovitosti určené k pronájmu. Hypotéka určená k výstavbě / rekonstrukci / modernizaci nemovitosti. Hypotéka určená k vypořádání společného jmění manţelů (při rozvodu) či dědictví. Hypotéka s cílem refinancování úvěru / půjčky. Hypotéka spojená s neúčelovou částí (kombinace hypotéky určené ke koupi nemovitosti či pozemku s neúčelovou hypotékou). Hypotéka určená k zpětnému proplacení vlastních zdrojů investovaných do nemovitosti. Předhypoteční úvěr (čerpáno dočasně bez zástavního práva) Neúčelový hypoteční úvěr Tak zvaná americká hypotéka, nemá pro klienta ţádná omezení, na co peníze z úvěru pouţije. Můţe tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil. Primárně se tato bakalářská práce zabývá úvěry za účelem bydlení a z tohoto důvodu není dále blíţe popsán tento typ úvěru. 9

10 1.3.3 Další možné členění hypotečních úvěrů Další moţné členění hypotečního úvěru je dle dluţníka: úvěry poskytované fyzickým osobám, právnickým osobám nebo orgánům místních. Hypoteční úvěry můţeme dále členit dle úrokových podmínek: úvěry s fixní úrokovou sazbou, úvěry s variabilní úrokovou. Hypoteční úvěry členíme dále dle metody splácení: metoda odvozená od splácení jistiny (konstantní, postupné zvyšování nebo postupné sniţování splátky) metoda anuitního splácení (splácení na základě umořovacího plánu nebo na základě koeficientu anuity) účely kombinovat. V závěru je dobré zmínit, ţe ve většině případů můţeme všechny vyjmenované 10

11 1.4 Úroková sazba Úrok je peněţitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který můţe dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dluţníkovi, jenţ s ní můţe disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dluţníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka nazývaná jistina navrácena spolu s navýšením, úrokem. U hypotečních úvěrů je úroková sazba spjata s dobou fixace. Doba fixace je časové období, po kterém lze úvěr jednorázově splatit. Po toto období je zároveň zaručena neměnná úroková sazba. U krátkého období bývá úroková sazba zpravidla niţší. Doba fixace se většinou stanovuje mezi jedním rokem aţ pěti lety. Některé banky však nabízí i delší období. Po uplynutí doby fixace navrhují banky klientům novou úrokovou sazbu. Často se stává, ţe nově nabídnutá sazba je vyšší neţ původní. Úroková sazba je stanovena na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu úvěrové smlouvy Typy úrokových sazeb Fixní sazba Fixní sazba, je doba, po kterou je výše úrokové sazby neměnná a banka jí nesmí změnit. Nejčastěji se můţeme setkat s fixací 1,3,5,10 nebo 15 let. Po ukončení fixace banka nabízí dluţníkovi novou výši úrokové sazby podle trţních podmínek. Některé banky nabízejí i fixaci sazby po celou dobu splácení úvěru. Kratší doba fixace má zpravidla niţší úrokové sazby a výhodu, ţe po jejím skončení je moţné celý úvěr splatit je vhodná pro ty, kteří získají finanční prostředky v blízké budoucnosti a mohou tak předčasně splatit úvěr. Její nevýhodou je naopak moţnost výraznějšího zvýšení úroků po jejím skončení, pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB a následně obchodních bank. Delší doba fixace na 5 a více let 11

12 umoţňuje dluţníkovi lépe naplánovat své finanční výdaje po delší dobu. Na druhou stranu je ale delší fixace úročena vyšší sazbou. Graf 1 : Preference klientů při výběru úrokové sazby Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX Variabilní sazba Oproti klasickým hypotečním úvěrům se zafixovanou výší úrokové sazby se variabilní úrok u hypotéky můţe měnit kaţdý den. Banky je odvozují od sazby vyhlašované Českou národní bankou tzv. PRIBOR, coţ je úrok, za který si mezi sebou banky půjčují finanční prostředky. Výhodou je, ţe máte kdykoliv moţnost opět z tohoto produktu přejít na standardní fixované sazby. Z tohoto pohledu je tato variabilní sazba výhodná především pro klienty, kteří chtějí na svůj hypoteční úvěr krátkou fixaci 1 aţ 3 roky. 12

13 Z následujícího grafu vyplývá, ţe téměř 90 % všech poskytnutých hypoték bylo sjednáno úrokovou sazbou zafixovanou na 3 nebo 5 let. Klienti tuzemských bank dlouhodobě patří mezi konzervativnější klienty, kteří upřednostňují střednědobou fixaci úrokové sazby a dávají tak přednost jistotě stále stejné výše splátky úvěru. Graf 2: Vývoj úrokových sazeb variabilních hypoték ( ) Zdroj: Hypoindex.cz, ČNB 13

14 Tabulka č.1 : Sazby fixní vs. variabilní výhody Hypotéka s variabilní úrokovou Hypotéka s fixovanou úrokovou sazbou sazbou stejná výše sazby a tím pádem i splátky po klient platí "skutečnou cenu" úvěru celou dobu trvání fixace nízká náročnost na údrţbu (sledování aktuálně niţší úrokové sazby vývoje na trhu) moţnost přechodu na fixovanou širší paleta doplňkových sluţeb sazbu moţnost odkladu splátek snadnější mimořádné splátky úvěru hypotéky aţ na 100 % LTV lepší dostupnost v porovnání s VS riziko skokové změny úrokové sazby v době refixace nevýhody omezená moţnost předčasného splacení klient nemůţe profitovat z poklesu sazeb na trhu Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX nejednotná výše sazby a z ní plynoucí riziko nárůstu splátky vyšší nároky na bonitu ţadatelů vyţaduje, aby klient sledoval dění na trhu Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů Přelom loňského roku 2010 a letošního roku 2011 v oblasti hypotečního úvěrování je v mnoha aspektech velmi atypický. Hypoteční trh prošel v uplynulé dekádě velmi bouřlivým rozvojem. Zatímco na počátku roku 2000 poskytly banky necelých 32 tisíc hypotečních úvěrů v celkovém objemu 58,4 mld. Korun, na konci roku 2010 to bylo více neţ 516 tisíc hypotečních úvěrů v objemu blíţící se 1 biliónu korun. Období let lze v hypotečním bankovnictví bez nadsázky označit za dobu extenzivního růstu. Světové i české ekonomice se dařilo, reálné příjmy obyvatel rostly, úrokové sazby klesaly. Zájemci o pořízení vlastního bydlení se jenom hrnuli a banky meziročními přírůstky poskytnutých hypotečních úvěrů překvapovaly samy sebe. Počet poskytnutých hypotečních úvěrů během 8 let narostl téměř 10krát a jejich finanční objem více neţ 11krát. Pro banky nadlouho bylo prioritou získávání co největšího 14

15 počtu nových klientů. Ve svých reklamách zájemcům o bydlení tvrdily, ţe hypotéku zvládne splácet kaţdý. Bohuţel jejich výhodnost obvykle končila po uplynutí prvního období fixace. Sazby pro nového a stávajícího klienta se u stejné banky mohly často lišit o 1,5 procentního bodu nebo i více. Získání co největšího trţního podílu se na etiku, ani udrţení klientů příliš nehledělo. Graf 3: Vývoj Fincentrum Hypoindexu od ledna 2007 do ledna 2011 Zdroj: Fincentrum Hypoindex 15

16 Graf 4:Vývoj průměrné výše hypotečního úvěru Zdroj: Fincentrum Hypoindex Banky si uvědomily, ţe ne kaţdý ţadatel o hypoteční úvěr je pro ně zajímavý, a zaměřily se na přetahování nespokojených bonitních klientů od konkurence. Refinancování jiţ částečně splacených úvěrů totiţ nabízí jednak bezpečnější poměr výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti a zároveň i klienta, který osvědčil svou ochotu i schopnost poskytnutý úvěr řádně splácet. Obojí je samozřejmě lákavé zejména v době ekonomické nejistoty. Údaje o tom, jakou část z celkového objemu 185 mld. korun hypotečních úvěrů poskytnutých v roce 2008 připadlo na refinancované úvěry a kolik na úvěry nové, nejsou dostupné, ale o zanedbatelné částky se nejspíš nejedná. Rok 2009 se stal skutečným propadem hypotečního trhu, kdy úrokové sazby zůstávaly na historických maximech a banky se obávaly nejistoty na realitním trhu, která se během krize objevila. Ceny rezidentských nemovitostí klesly a banky měly obavy z budoucí schopnosti klientů splácet své závazky. K oţivení hypotečního trhu došlo na počátku roku 2010 a úrokové sazby pomalu klesaly, aţ se dostaly na svou předkrizovou úroveň. Velká konkurence bank způsobila sníţení úrokových sazeb a oţivení zájmu o hypotéky. Co s trhem udělá nejen změna DPH, ale celý balík vládních úsporných opatření s nabídkou a cenami bytů, inflací i finanční situací obyvatel, je velkou neznámou. 16

17 Tabulka 2: Hypoteční úvěry poskytnuté v letech Rok (stav k ) Počet HÚ Index Smluvní jistina celkem (mil. Kč) Index Počet HÚ pro občany Smluvní jistina HÚ pro občany (mil. Kč) celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zdroj: Graf č.5 Vývoj počtu poskytnutých hypotečních úvěrů Zdroj: 17

18 Tabulka č. 3. Aktuální úrokové sazby k : Fixace( úvěr do 80% LTV) Banka 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let Česká spořitelna 4,89% 4,69% 4,54% ČSOB 5,14% 4,80% 5,10% 5,54% 5,84% GE Money Bank 3,89% 3,99% 4,19% 5,39% Hypoteční banka 4,89% 4,65% 4,85% 5,29% 5,59% Komerční banka 4,54% 4,19% 4,19% 4,85% 5,05% LBBW Bank 4,45% 4,19% 4,29% 4,75% 5,29% m Bank 4,33% 4,42% 4,48% Raiffeisenbank 5,19% 4,49% 4,79% 5,99% 5,99% UniCredit bank 3,69% 4,19% 4,39% 4,89% Volsbank 5,29% 4,39% 4,54% Wüstenrot hypoteční banka 3,99% 4,29% 4,41% 6,45% Zdroj: Fincentrum Hypoindex 1.5 Zajištění hypotečního úvěru Smyslem zajištění úvěru poţadovaného bankami je zamezit ztrátám v případě platební neschopnosti klienta. Od poskytnutí úvěru do doby jeho úplného splacení můţe uplynout značný časový interval počítající se na celá léta a u hypotečních úvěrů pak i na celá desetiletí. Za tu dobu se můţe podstatným způsobem změnit finanční situace klienta, ať uţ k horšímu či lepšímu např. z důvodu nemoci, nezaměstnanosti, úrazu nebo neúspěšnosti podnikatelského záměru. Zajištění úvěru umoţňuje bankám uplatnit nároky vůči dluţníkovi nebo třetí osobě a dosáhnout náhradu úvěrové pohledávky. Při posuzování zajištění úvěru musejí banky zvaţovat všechny moţné skutečnosti, například soudní vymahatelnost, vhodnost zajištění, stanovení hodnoty zajištění její stabilitu na trhu, moţnost kontroly zajištění. Proto se banky (nejen hypoteční) snaţí o to, aby splácení úvěru bylo zajištěno kvalitním zajištěním. Existuje mnoho druhů zajištění a je samozřejmě moţné druhy zajištění vzájemně kombinovat. Zlatým pravidlem hypotečních úvěrů, je podmínka, aby bylo splácení úvěrů zajišťováno objektem, na který je úvěr poskytován. U hypotečních úvěrů jsou to ze zákona nemovitosti. Prakticky to znamená, ţe hypoteční úvěr musí být vţdy zajištěn zástavním právem k nemovitosti leţící na území České republiky. Banky mohou v 18

19 určitých případech vyţadovat další dozajištění úvěru neţ jen zástavním právem k nemovitosti. Můţe to být proto, ţe investiční záměr se zdá bance poněkud rizikový. Dozajištěním rozumíme další dodatečné zajištění úvěru v případě, kdy původně poţadované hlavní zajištění není shledáno bankou jako dostatečné. A proto bude dobré se s nimi v krátkosti seznámit Zástavní právo Při hypotečních úvěrech se vţdy uplatňuje tzv. zástavní právo k nemovitostem. Nemovitosti představují jeden z nejkvalitnějších zajišťovacích prostředků pro zajištění dlouhodobých závazků. Výhodou nemovitých věcí je totiţ jejich vlastnost, ţe nestárnou tak rychle jako věci movité, mají dlouhou dobu ţivotnosti a jejich hodnota klesá v důsledku opotřebení jen velmi pomalu. Při dobré údrţbě a pod vlivem inflace naopak jejich hodnota nebo cena můţe dokonce i růst. V neposlední řadě mají ještě jednu výhodu lze s nimi jen obtíţně hýbat. Zástavní právo k nemovitosti vzniká na základě sepsání zástavní smlouvy a jejího vkladu do katastru nemovitostí. Ten účastník smlouvy, který dává nemovitost do zástavy, se stává zástavním dluţníkem, neboli zástavcem ten který má právo se hojit v případě neuhrazení zajišťovaného závazku, se nazývá zástavním věřitelem. Můţe vzniknout také rozhodnutím soudu nebo ze zákona např. zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství daňového dluţníka nebo ručitele podle zákona o správě daní a poplatků. Zástavní smlouva obvykle popisuje smluvní strany (dluţník, věřitel), pohledávku, která je zástavou jištěna (hypoteční úvěr) a samotnou zástavu, tj. v případě hypotečního úvěru zastavenou nemovitost. Dále pak další práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany jsou v zástavní smlouvě definovány standardním způsobem: jméno, adresa bydliště, rodné číslo nebo IČO. Zastavované nemovitosti jsou ve smlouvě popsány údaji z výpisu z katastru nemovitosti. Pohledávka, kterou nemovitost zajišťuje v našem případě hypoteční úvěr, je obvykle v zástavní smlouvě charakterizována číslem úvěrové smlouvy, výší poskytnutého úvěru a datem uzavření úvěrové smlouvy. Zástavní smlouva popisuje také další závazky a povinnosti zástavního dluţníka. Jde zejména o závazek zástavce, který se zavazuje nepřevádět bez souhlasu úvěrující hypoteční banky vlastnictví 19

20 k zastaveným nemovitostem a nezřídit jakýkoliv další závazek, který by mohl znamenat zhoršení hodnoty zástavy. Dlouhodobost hypotečních úvěrů je jedním z důvodů, proč hypoteční banky nepřijmou jako zástavu nemovitost, která má velmi krátkou ţivotnost nebo rizikové vyuţití. Pro zajištění stability hodnoty nemovitosti je zástavce také povinen zástavu pojistit a pojistné plnění vinklovat nebo zastavit ve prospěch zástavního věřitele. V případě škody na nemovitosti je pojistné plnění vyplaceno buď přímo zástavnímu věřiteli, nebo se souhlasem zástavního věřitele zástavci s tím, ţe musí být zabezpečeno, aby pojistné plnění pouţilo na uvedení nemovitosti do původního stavu. Funkce zástavního práva Zástavní právo plní několik funkcí, které působí vedle sebe a navzájem se doplňují. Jednou z těchto funkcí je funkce uhrazovací, která zabezpečuje věřiteli, ţe pokud jeho pohledávka nebude dluţníkem splněna řádně a včas, bude mít moţnost uspokojit svou pohledávku realizací zástavního práva, tzn. uspokojením z výtěţku prodeje předmětu zástavního práva 1, nebo tak jak to umoţňovala dřívější či zahraniční právní úprava, vnucenou správou k předmětu zástavního práva. Další funkcí zástavního práva je funkce zajišťovací, která dává věřiteli v okamţiku vzniku zástavního práva jistotu uhrazení pohledávky, ať jiţ dobrovolně či nuceně, a to oddělením majetku dluţníka nebo třetí osoby ve prospěch věřitele, čímţ si do budoucna zástavní věřitel vyhradí přednostní právo před jinými věřiteli na uspokojení své pohledávky právě z oddělené části majetku. Třetí avšak ne méně důleţitou funkcí zástavního práva je funkce motivační, jejíţ podstatou je vytvářející se tlak na dluţníka na řádné a včasné plnění pod případnou potenciální hrozbou prodeje části jeho majetku či majetku třetí osoby. 2 V případě poskytnutí předmětu zástavy třetí osobou se často zvyšuje tento tlak na řádné a včasné plnění dluţníka i ze strany této třetí osoby. Dle mého názoru je velice důleţitou funkcí zástavního práva funkce preventivní. Dluţník totiţ ne vţdy je nucen přistupovat uváţlivě k novým závazkům a 20

21 mnohdy na nové závazky přistupuje i za cenu velkého rizika jejich nesplnění a to především proto, ţe nespatřuje v nesplnění závazku konkrétní hrozbu. Pro věřitele má v okamţiku poskytnutí zástavy dluţníkem tato skutečnost vypovídací schopnost v tom, ţe ačkoli dluţník věděl, jaká mu hrozí hrozba v případě nesplnění, přesto se k závazku zavázal, a tudíţ by se dalo usuzovat, ţe reálnost plnění dluţník řádně zváţil. V souvislosti se zástavním právem k nemovitostem je třeba zmínit i moţnost zřízení zástavního práva k pohledávce, a to konkrétně k pohledávce náhrady, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna v případě poškození či zničení nemovitosti. Zástavnímu věřiteli totiţ v případě poškození či zničení předmětu zástavy nevzniká automaticky nárok na uspokojení z plnění, které hodnotu předmětu zástavy nahrazuje. V praxi se často tato situace také řeší formou vinkulace pojistného plnění ve prospěch zástavního věřitele Zástavní právo k pohledávce V souvislosti s poskytnutím hypotečního úvěru banky vyuţívají i moţnosti zastavení pohledávek zejména vkladů na termínovaných účtech, vklady u jiných bank, vkladních kníţkách či postoupení pohledávek z nájmu. Zástavní právo k pohledávce vzniká na základě smlouvy o zastavení pohledávky mezi zástavním věřitelem bankou a zástavcem. Vklady bývají ve výši několika násobků měsíční splátky úvěru a toto zajištění by mělo slouţit jako jedna z variant dalšího dozajištění, zejména v případě rizika špatné platební morálky klienta. V případě pohledávky z nájmu je třeba písemně nájemníka tzv. poddluţníka informovat a ten v případě nesplácení úvěru postoupí nájemné přímo na účet určený bankou, tj. zástavnímu věřiteli Zajištění životní pojistkou V případě zajištění hypotečního úvěru ţivotní pojistkou na plnou výši úvěru, klient můţe získat úrokové zvýhodnění, tvz. zajištění úvěru ţivotním pojištěním vinkulovaným ve prospěch finančního ústavu. Vedle ţivotního pojištění finanční ústavy nabízejí klientům například i pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo 21

22 i pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Tyto pojištění jsou však pouze volitelná a banky je povinně nevyţadují. Zajištění úvěru je zcela nezpochybnitelné a nutné Vlastní směnka Směnka vlastní je vlastně slib výstavce směnky (dluţníka) zaplatit určitou směnečnou sumu remitentovi (věřiteli). Směnka se vyuţívá obvykle jako dozajišťovací prostředek, vzhledem ke snazšímu soudnímu vymáhání směnečné sumy z toho důvodu, ţe ve směnce není nebo přesněji nemusí být vyjádřen důvod vzniku směnky, a tudíţ se zkoumá pouze její platnost. Protoţe výše hypotečního úvěru se stále mění (sniţuje se splácením) a tudíţ na směnce nemůţe být uveden ani úrok z tohoto úvěru, nebývá na směnce záměrně vyplněna směnečná suma čili dluţná částka a splatnost. Takováto směnka se nazývá bianko směnkou. K této směnce vyplní dluţník (výstavce směnky) vyplňovací právo pro majitele směnky, ve kterém stanoví způsob, jakým má věřitel splatnost směnky na směnečnou sumu vyplnit. Obvykle je vázáno na nesplacenou část úvěru včetně příslušenství, který je směnkou zajišťován. Tímto vyplňovacím právem se dluţník chrání proti tomu, aby bianko směnka byla případně zneuţita Ručitelské prohlášení Zajištění hypotečního úvěru formou ručení je bankami přijímáno spíše výjimečně. Toto zajištění je více vyuţíváno u krátkodobých spotřebitelských úvěrů. Ručení patří mezi poměrně rozšířené formy zajišťování úvěrů. Představuje závazek ručitele, ţe uspokojí věřitele, pokud dluţník neuhradí svůj závazek v přiměřeně době poté, kdy byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Ručení třetí osobou pouţívají hypoteční banky velmi zřídka, jedná se o zajištění vyuţívané bankami spíše pro spotřebitelské úvěry. Pokud banka navrhne tento typ zajištění, vţdy pečlivě prověřuje osobu ručitele, především z hlediska jeho důvěryhodnosti a schopnosti splácet poskytnutý úvěr za dluţníka. Ručitelů můţe být i více, přitom kaţdý z nich ručí za celý závazek. 22

23 1.6 Státní podpora bydlení Na počátku 90. let probíhala transformace ekonomiky, která přiměla vládu nastavit určitý systém podpory bydlení. Byly zavedeny podpůrné programy, které měly pomoci nastartovat soukromé investice v oblasti bydlení a povzbudit novou bytovou výstavbu. V současné době nabízí stát hned několik forem podpory vlastního bydlení Podpora hypotečního úvěru Podporu hypoték poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je určena na starší bydlení pro osoby do 36 let a upravuje ji nařízení vlády č. 249/2002 Sb., (novelizováno nařízením vlády č. 32/2004 Sb.). Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru a její výše se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Výše úrokové dotace platí vţdy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. Úroková dotace je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc korun, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Nárok mají také vyšší úvěry, ale podporována zůstává jen jejich část do uvedené maximální částky. 23

24 Tabulka č.4 Výše státní podpory u smluv o hypotečním úvěru Období Výše státní podpory % % % % % % % % % Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění nemůţeme povaţovat za nejdůleţitější rozhodovací faktory při zvaţování, zda hypotéku na vlastní bydlení čerpat, nebo zda raději zůstat v nájmu. Mnohem důleţitější je výše splátky a ostatní parametry hypotečního úvěru. Daňové úspory, které domácnost obdrţí jednou ročně, jsou jen pověstnou jahodou na šlehačkovém dortu. V roce 1998 umoţnila novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů daňové zvýhodnění pro fyzické osoby, které řeší svou bytovou potřebu prostřednictvím hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, popř. jinými úvěry poskytnutými na financování bytových potřeb. Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) na financování bytových potřeb, u hypotečního úvěru sníţenou o státní finanční příspěvek lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to aţ do výše ,- Kč ročně. Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za kaţdý měsíc placení úroků. Odečet můţe provést osoba, jeţ je účastníkem úvěrové smlouvy, je-li účastníků více, odečet provádí jedna z nich, nebo kaţdá z nich rovným dílem. 24

25 1.6.3 Úvěr pro mladé Státní fond rozvoje bydlení poskytuje úvěry na podporu bydlení mladých rodin a podporu oprav a modernizace panelových domů. Dle Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. schváleného ve znění pozdějších novel se poskytují nízko úročené úvěry na pořízení bydlení mladým lidem do 35 let. Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem: ţijícím v manţelství, jestliţe alespoň jeden z manţelů v roce podání ţádosti nedosáhne ještě 36 roku věku. Přitom není rozhodující, který z manţelů podá ţádost o úvěr, samostatným osobám, které v roce podání ţádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Můţe jít i o dítě osvojené. Úvěr můţe být poskytnut maximálně do výše ,- Kč. Jeho splatnost, na rozdíl od hypotečních úvěrů, je nejdéle do 20 let a úročí se 2 % p. a. Fond si podobně jako banka zajišťuje návratnost poskytnutých úvěrů. Proto poţaduje některou z forem 24 zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou závazku ručitele. S ţadatelem můţe však být dohodnuta i jiná standardní forma zajištění. Zajištění zástavou na nemovitosti zpravidla ponechává hypoteční bance, aby nebránil sloţit potřebnou finanční částku z více zdrojů. Příjemce úvěru můţe poţádat o odloţení počátku splácení jistiny úvěru nejdéle na dobu 10 let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let. 25

26 1.7 Výhody hypotečního úvěru Financování vlastního bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru přináší řadu výhod, mezi které patří: moţnost okamţitého získání finančních prostředků na nákup nemovitosti bez nutnosti dlouhodobě spořit moţnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků od základu daně aţ do výše Kč ročně, nemovitost s hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat, poplatek za zpracování hypotéky je hrazen jen v případě, ţe je úvěr schválen, moţnost splácení aţ 40 let, není potřeba ručitele, ručení je zajištěno zástavním a předkupním právem kupované (rozestavěné nebo jiné) nemovitosti, ve většině případů není vyţadována ţivotní pojistka, americká hypotéka moţnost získání finančních prostředků, které lze pouţít na cokoliv. 1.8 Nevýhody hypotečního úvěru patří: Mezi hlavní nevýhody financování bydlení prostřednictvím hypotečních úvěrů předčasné splacení hypotečního úvěru lze pouze po uplynutí doby fixace, jinak se platí sankce dnes je moţné volné finanční zdroje, kterými chce ţadatel hypoteční úvěr předčasně splatit, výhodněji vyuţít, například pomocí investic do fondů a v okamţiku fixace hypoteční úvěr splatit obecně nelze povaţovat fixaci jako za nevýhodu hypotečních úvěrů tak jak je všeobecně zmiňováno v médiích po uplynutí dohodnuté doby fixace se mohou úrokové míry zvýšit dle aktuální situace na trhu s ohledem na velkou konkurenci není pravděpodobné zvýšení úrokové sazby o neúnosnou výši 26

27 uzavření smlouvy o hypotečním úvěru je poměrně náročné na čas, je vyţadováno značné mnoţství dokumentů - dnes jiţ není pravdou, vyřízení hypotečního úvěru velké mnoţství bankovních ústavů například garantuje do 3 pracovních dnů, dokumenty, které jsou vyţadovány jsou standardní jako u úvěrů poskytovaných za účelem pořízení nemovitosti. 27

28 2 Stavební spoření Druhá kapitola se věnuje oblasti stavebního spoření, jeho základní charakteristice. Objasňuje fáze stavebního spoření, především popisuje spořící fázi stavebního spoření a úvěrovou fázi tzn. čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru. Závěr kapitoly je věnován shrnutí výhod a nevýhod stavebního spoření. 2.1 Historie stavebního spoření První stavební spořitelny na území České republiky vznikly v roce Inspirovaly se německým systémem. V této době ovšem nedošlo k masovému rozšíření, jelikoţ tento způsob spoření nebyl československou vládou nijak podporován a zároveň nepatřil mezi tradiční způsoby ukládání peněz. V předválečné historii tudíţ nedošlo k hromadnému vyuţívání tohoto způsobu spoření. Po druhé světové válce dochází k přechodu na socialistický model hospodářství, ve kterém jiţ individuální spoření pro zajištění bydlení nemá své místo. Ke znovuoţivení myšlenky stavebního spoření dochází aţ po politických změnách roku 1989 z důvodu nedostatečného a zanedbaného bytového fondu. Teprve však v roce 1993 bylo stavební spoření uvedeno na finanční trh schválením zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, jenţ nabyl účinnosti 1. dubna Stavební spoření bylo zavedeno s úmyslem zvýšit zájem občanů o vlastní bydlení. Zákonodárci se tak snaţili motivovat občany ke spoření a následnému vyuţití těchto prostředků k pořízení bytu či jeho vylepšení. Na český trh se stavební spoření dostalo aţ v 90. letech, z iniciativy Ústřední rady druţstev, schválením zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Další úpravy přinesly novely zákona o stavebním spoření (zákon č.83/1995sb.zákon 423/2003Sb a zákon 292/2005Sb). Patří tedy u nás mezi nejmladší finanční produkty. 28

29 Poskytovat stavební spoření smějí v ČR pouze specializované banky stavební spořitelny. Ty kromě poskytování stavebního spoření nesmějí nabízet a provozovat ţádné jiné typy bankovních sluţeb. Z důvodů zvýšení bezpečnost pro vkladatele a z důvodu zvýšení finanční stability předepisuje zákon o stavebním spoření přísná kritéria, jak smějí stavební spořitelny investovat prostředky účastníků vkladatelů. Stavební spořitelny smějí investovat pouze do finančních nástrojů s velmi nízkou mírou rizika: jako jsou státní dluhopisy, pokladniční poukázky České národní banky, hypoteční zástavní listy. Další úpravu právních vztahů, které se stavebním spořením souvisejí, obsahují dále občanský zákoník a obchodní zákoník, právní předpisy upravující činnost katastru nemovitostí a jiné. V ČR je na trhu od počátku 6 stavebních spořitelen: Českomoravská stavební spořitelna, HYPO stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Wüstenrot - stavební spořitelna. Dne nabylo právní moci rozhodnutí ČNB ze dne , kterým v rámci společného správního řízení ČNB odsouhlasila zrušení společnosti, HYPO stavební spořitelna a.s. bez likvidace a její sloučení se společností Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 29

30 Tabulka č. 5 Přehled stavebních spořitelen v ČR: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Wüstenrot - Stavební spořitelna, a.s. Stavební spoření je v České republice jedním z nejmladších bankovních produktů, přesto si však vydobylo na trhu finančních instrumentů jiţ od počátku své existence nezastupitelné místo. 2.2 Charakteristika stavebního spoření Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření můţe čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení. Ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněţního trhu. 30

31 Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. V jeho rámci můţe klient spořit, můţe poţádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můţe také vyuţívat státem poskytované podpory stavebního spoření. Stavební spoření vzniklo za účelem umoţnit širokému spektru obyvatel formou výhodných podmínek spoření řešit a realizovat vlastní bytovou otázku. Stavební spoření vytváří za spoluúčasti státu podmínky pro tvorbu vlastního kapitálu, které neumoţňuje ţádná jiná forma spoření, a společně s výhodným úvěrem prostředky pro financování bydlení. Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr, úročený 3,0 6 %, na který má klient ze zákona nárok při splnění tří následujících podmínek. Dosaţením určité výše hodnotícího čísla (dle podmínek konkrétní stavební spořitelny), které se odvíjí od toho, kolik a jak často klient spoří, splněním naspoření určitého procenta z cílové částky (kolem 40 %) a také spořením po určitou dobu (obyčejně minimálně kolem 2 let). Samozřejmě musí ale také splnit schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost). Stavební spoření je systém ukládání peněz, na jehoţ výnosech se podílí stát. Proto jsou pravidla stavebního spoření stanoveny zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Stavební spoření vzniká na základě uzavření smlouvy o stavebním spoření mezi účastníkem a spořitelnou. Stavební spoření má na českém trhu jiţ více neţ 10letou historii a ke konci loňského roku bylo v České republice evidováno více neţ 5,7 miliónu uzavřených smluv. 31

32 Graf č. 6 Vývoj stavebního spoření Zdroj: 2.3 Stavební spoření - fáze spoření Spořící fáze stavebního spoření představuje první zahajovací krok k pozdější realizaci bytových potřeb. Během této doby by mělo dojít k naspoření vlastních finančních prostředků klienta na účet stavebního spoření. Spořící fáze začíná běţet podpisem smlouvy o stavebním spoření a teoreticky končí dnem poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. V tomto období na svůj účet u spořitelny pravidelně např. měsíčně, půlročně, ročně nebo nepravidelně ukládáme jakoukoliv částku. Vklady lze na účet stavebního spoření ukládat prakticky jakýmkoliv způsobem hotovostně, bezhotovostně např. bankovním převodem či trvalým příkazem. Účastník spoření by měl na smlouvu o stavebním spoření pravidelně ukládat minimální částku, výše minimálních vkladu není přesně stanovena. Kromě pravidelných vkladů je umoţněno klientům provádět i mimořádné vklady, které nejsou sankciovány. Obecně lze říci, ţe spořitelny jsou velmi tolerantní k platební morálce svých klientů ve spořící fázi. Tyto částky jsou průběţně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora. Doba spoření není nijak maximálně omezena. 32

33 Konec spořící fáze nastává při následujících okamţicích: vyplacení vkladu na základě přidělení cílové částky vyplacení vkladu na základě výpovědi nebo uplynutí výpovědní lhůty (dle všeobecných obchodních podmínek) uzavřením smlouva poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (nikoliv však překlenovacího úvěru) Cílová částka Cílová částka je jedním z nejdůleţitějších parametrů smlouvy o stavebním spoření. Výši cílové částky si vţdy při sepsání smlouvy stanoví kaţdý sám dle svých potřeb a záměru. Výše cílové částky je rozhodující pro výpočet poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, která je stanovena ve všeobecných obchodních podmínkách dané spořitelny. Nejčastěji činí tento poplatek přibliţně 1 % z cílové částky. Cílová částka by se měla vţdy odvíjet od výše nákladů, které bude nutné vynaloţit na zamýšlenou investici, ať jiţ jde o koupi bytu, stavbu domu, nebo rekonstrukce a úpravy bydlení. Také v případě, uzavření smlouvy s nejasnou představou, zda klient bude pouze spořit, nebo zda by mohl být někdy v budoucnu přeci jen čerpán úvěr, je lépe zvolit cílovou částku vyšší. Spořitelny sice navyšování cílových částek umoţňují, ale na druhou stranu se k tomu nezavazují. V nedávné době dokonce dodatečné zvyšování cílových částek odmítaly, neboť je pro ně nevýhodné udrţovat starší smlouvy s vysokým úročením vkladů. Správné nastavení výše cílové částky můţe ovlivnit celkový uţitek, který účastník spoření získá. Cílová částka představuje celkovou peněţitou částku, kterou po splnění podmínek stavební spořitelna poskytne účastníkovi smlouvy o stavebním spoření. Zjednodušeně si cílovou částku můţeme představit jako celkovou sumu finančních prostředků, kterou můţe účastník získat. Cílová částka obsahuje všechny tyto sloţky: vklady účastníka stavebního spoření, státní podporu, úroky z vkladů a státní podpory a úvěr ze stavebního spoření. 33

34 Schéma č. 1 Skladba cílové částky stavebního spoření Úvěr ze stavebního spoření Úroky z vkladů a ze státní podpory Státní podpora Vklady účastníka V průběhu spořící fáze stavebního spoření nesmí dojít k přesáhnutí cílové částky, v takovém případě následně spořitelna kontaktuje účastníka smlouvy a postupuje dále dle všeobecných obchodních podmínek dané spořitelny Hodnotící číslo Přestoţe je smlouva o stavebním spoření od počátku uzavírána na určitou cílovou částku, kterou si sám klient stanoví, neznamená to, ţe ihned vzniká nárok na tuto cílovou částku. Nárok na vyuţití celé cílové částky má účastník aţ po splnění zákonných podmínek a podmínek stavební spořitelny. Hodnotící číslo, které různé stavební spořitelny nazývají pro větší přehlednost různými názvy, kaţdá stavební spořitelna počítá podle svého. Zpravidla závisí na délce spoření, naspořených prostředcích a variantě smlouvy o stavebním spoření. Způsob výpočtu hodnotícího čísla i pojmy se liší stavební spořitelnu od stavební spořitelny. Vţdy je k nalezení ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o stavebním spoření. Vyznat se ve výpočtu ale není vţdy snadné - a to je hodnotící číslo jedním ze základních ukazatelů, zda a kdy budete mít nárok na úvěr ze stavebního spoření. Uzavíráte-li stavební spoření s cílem získat řádný, neměli byste brát výpočet hodnotícího čísla na lehkou váhu. 34

35 Aktuální výši hodnotícího čísla své smlouvy o stavebním spoření můţe kaţdý účastník zjistit vţdy z výpisu účtu stavebního spoření. na třech faktorech: Hodnotící číslo má přímý vliv na celkový průběh stavebního spoření, je závislé výše úroků získaných ze spoření k termínu ohodnocení, zvolená varianta spoření, výše celkových úspor vzhledem k výši celkové částky. Znalost chování hodnotícího čísla nám umoţní usměrnit průběh stavebního spoření. Závislost na výši úroků znamená, čím vyšší je suma úroků, které účastník za doby trvání smlouvy získal tím je hodnotící číslo vyšší. Závislost na získaných úrocích nám umoţňuje v případě potřeby téţ urychlit nárůst prostřednictvím ukládání vyšších pravidelných či mimořádných vkladů čím více peněz bude na účtu uloţeno a čím déle budou uloţeny, tím přispějeme k rychlejšímu růstu hodnotícího čísla. K rychlejšímu růstu přispějeme téţ, pokud budeme vklady ukládat co nejdříve v daném kalendářním roce. Poslední faktor, který ovlivní výši hodnotícího čísla je, čím více úspor má účastník naspořeno tím se bude hodnota čísla zvyšovat. Při jakékoliv změně cílové částky se hodnotící číslo automaticky přepočítává vzhledem k nové cílové částce. 35

36 2.4 Typy úvěrů ze stavebního spoření Nabídka úvěrů poskytovaných v rámci stavebního spoření působí na první pohled velmi bohatě, ale za bohatostí se skrývá rozmanité názvy a pojmenování jednotlivých produktů stavebních spořitelen. Je moţné tyto produkty rozdělit na dva základní typy: překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření Úvěr ze stavebního spoření Úvěry u stavebního spoření fungují jinak, neţ známe u hypoték. Hypoteční úvěr je moţné poskytnout řádově do několika dnů. Úvěr ze stavebního spoření je třeba si zaslouţit, abychom dostali úvěr ze stavebního spoření, je nutné splnit určité podmínky: naspořit určité procento z cílové částky, spořit minimálně 2 roky, splnit hodnotící číslo. Samozřejmě musí ale také splnit schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost). Po splnění těchto základních podmínek máme nárok na úvěr. Stavební spořitelna nám vyplatí cílovou částku, která se skládá z našich úpor a z úvěru. Poskytnutím úvěru nám končí spořící fáze stavebního spoření a přechází na úvěrovou fázi. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám z úvěru představuje jeden z nejlevnějších úvěrů pro financování bytových potřeb v České republice. 36

37 Schéma č. 2 Úvěr ze stavebního spoření, fáze přidělení řádného úvěru Graf č. 7 Vývoj počtu úvěrů ze stavebního spoření Zdroj: 37

38 Graf č. 8 Vývoj objemů úvěrů ze stavebního spoření Zdroj: Překlenovací úvěr Pokud nejsou splněny podmínky nutné pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření (např. spoří méně neţ dva roky, nevloţil na účet dostatečný procentní podíl cílové částky nebo nedosáhl potřebné výše hodnotícího čísla), je moţné poţádat o překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr slouţí především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. Na poskytnutí překlenovacího úvěru neexistuje ţádný právní nárok, klient musí pro jeho získání splnit podmínky stanovené spořitelnou. Překlenovací úvěry však nebývají nejlevnější. Pokud spořitelna poskytne překlenovací úvěr (tímto způsobem lze získat i celou cílovou částku), rozdělí stavební spoření vlastně na dvě paralelně probíhající části: v části spoření je nutno i nadále spořit vkládat smluvené částky na váš spořící účet a postupně tak zvyšovat svoje hodnotící číslo, aby časem vznikl nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Celý účet spoření musí být vinkulován ve prospěch spořitelny, a to aţ do doby přidělení řádného úvěru. 38

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová.

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví. Financování bydlení. Diplomová práce. Bc. Pavla Šromová. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Bankovnictví a pojišťovnictví Financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Pavla Šromová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben, 2013 Prohlášení:

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti financování bydlení prostřednictvím vybraných finančních produktů Pavel Nýč Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Ma saryk ova u niverzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Financial Mathematics in Mortgage Banking Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna

Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza hypotečního bankovnictví a jeho trendy do budoucna Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Tatíček Studijní obor: Finance Vedoucí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU

POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU Příloha č. 5 : POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK FONDU 1 ÚVOD Zajištění pohledávek se týká pouze těch ţadatelů, kteří poţadují poskytnutí půjčky ze SFŢP. Způsob zajištění půjčky je vhodné předem projednat

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Moţnosti financování bydlení v ČR

Moţnosti financování bydlení v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomie a sociálních věd Moţnosti financování bydlení v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Olga Strnadová Finance Vedoucí práce: Ing. Mgr. Ivana Babinská Praha

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více