MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV MATEMATIKY A APLIKOVANÉ INFORMATIKY. Petra Kamarádová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV MATEMATIKY A APLIKOVANÉ INFORMATIKY. Petra Kamarádová"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV MATEMATIKY A APLIKOVANÉ INFORMATIKY Petra Kamarádová Analýza bankovních obchodů pomocí software Mathematica, výzkum konkrétních příkladů vybraných institucí v ČR Analysis of Bank Transactions using Mathematica Software, Research of Specific Examples from Selected Institutions in the Czech Republic Bakalářská práce Mgr. Veronika Kainzová Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Prohlašuji, že odevzdaná tištěná verze bakalářské práce se shoduje s elektronickou verzí vloženou do IS/STAG. Olomouc. Vlastnoruční podpis

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Mgr. Veronice Kainzové, Ph.D. za obětavou spolupráci a za čas, který mi věnovala při konzultacích. Také bych ráda poděkovala rodině a přátelům, jež mě celou dobu studia podporovali.

4 Obsah Úvod Software Mathematica Bankovní obchody Aktivní bankovní obchody Pasivní bankovní obchody Vklady Bilančně neutrální bankovní obchody Úvěrové obchody Směnečné úvěry Eskontní úvěr Akceptační úvěr Avalový úvěr Hypoteční úvěry Spotřebitelské úvěry Umořovací plán Umořovací plán s konstantní anuitou Analýza úvěrových obchodů Modelový případ A UniCredit Bank Presto půjčka Komerční banka Osobní úvěr Česká spořitelna Půjčka Era Era půjčka mbank mpůjčka Plus Porovnání analyzovaných úvěrových obchodů Vyhodnocení

5 5.2 Modelový případ B Raiffeisen Bank HÚ Klasik Hypoteční banka Hypoteční úvěr do 70% UniCredit Bank Hypoteční úvěr účelový rezidenční Individual Wüstenrot Hypotéka Wüstenrot Porovnání vybraných produktů Závěr Anotace Literatura a prameny Internetové zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Analýza bankovních obchodů pomocí software Mathematica, výzkum konkrétních příkladů vybraných institucí v ČR. Toto téma je velmi aktuální, neboť každý se běžně setkává s bankovními obchody. Problematické je nalezení vhodného bankovního produktu, kdy neschopnost takovýto produkt nalézt může vést až k uzavření pro klienta nevýhodné smlouvy. Důvodů, proč nemůže klient nalézt vhodný bankovní produkt, může být nepřeberné množství. Myslím, že mezi nejčastější důvody patří: špatná orientace v nabídce bankovního trhu, nízká finanční gramotnost, nechuť ke změně, dynamický vývoj v bankovním sektoru, aj. Cílem mé bakalářské práce je analýza bankovních obchodů. Aplikace teoretických poznatků bude provedena na konkrétních příkladech a bude naprogramována v software Mathematica. Záměrem práce je popsat a stručně charakterizovat bankovní obchody, zaměřit se podrobněji na úvěrové obchody a dále pak podrobně analyzovat a porovnat úvěrové obchody. Zde se pomocí dvou modelových situací zaměřím na spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry. Těmto dvěma typům úvěrových obchodů se budu věnovat hlavně z toho důvodu, že si myslím, že jsou stěžejními a nejpoužívanějšími formami úvěrů u fyzických osob. 6

7 1 Software Mathematica Software Mathematica je počítačový systém a vývojová platforma, jejíž pomocí můžeme vytvářet numerické či symbolické výpočty a vizualizaci dat. Lze použít pro řešení projektů různého rozsahu od jednoduchých výpočtů po velkosystémové projekty. 1 Tvůrce software Mathematica, Stephen Wolfram, v roce 1987 založil společnost Wolfram Research, jež je v tuto chvíli jednou z nejuznávanějších světových počítačových a cloud softwarových společností. První verze software Mathematica byla vyvinuta v roce 1988, kdy byla představena jako MathematicaFirst. Tento program je původní a dlouhodobý produkt společnosti Wolfram s miliony věrnými uživateli po celém světě. 2 Aktuální verze softwaru Mathematica nabízí automatizované numerické a symbolické výpočty, účinnou vizualizaci, dynamickou interaktivitu a vysoce výkonné programovací prostředí. Hlavně díky těmto funkcím má Mathematica široké uplatnění nejen v oblasti vědecko-technických výpočtů, statistického zpracování dat, finančního řízení atd. 3 1 Srov. What is Mathematica?. Wolfram [online] [cit ]. 2 Srov. About Wolfram Research. Wolfram [online] [cit ]. 3 Srov. Wolfram Mathematica. ELKAN, spol. s.r.o. [online]. [cit ]. 7

8 2 Bankovní obchody V České republice bankovní obchody pro širokou veřejnost zprostředkovávají komerční banky. Bankou je akciová společnost se sídlem v České republice, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a zároveň má licenci. 4 O licenci komerční banky žádají u České národní banky a musí mít základní kapitál, jež musí být tvořen peněžitými vklady v minimální výši 500 milionů korun. O udělení či neudělení licence Česká národní banka rozhodne na základě splnění či nesplnění následujících podmínek: průhledný původ základního kapitálu, dostatečné množství a vyhovující skladba základního kapitálu, splacení plné výše základního kapitálu, kvalifikovanost a důvěryhodnost osoby, jež má být udělena licence, kvalifikovanost, důvěryhodnost a odborné zkušenosti osob navrhovaných na vedoucí pozice banky kvalifikovanost, důvěryhodnost a kvalifikovaná účast v bance k výkonu akcionářských práv, obchodní plán podložený reálnými kalkulacemi, sídlo v České republice, alespoň dva zaměstnanci, jež vykonávají výkonnou funkci v budoucí bance, se kterou je spojena odpovědnost stanovená stanovami. 5 Bankovní obchody se klasifikují podle různých hledisek, například podle odrazu v rozvaze banky dělíme bankovní obchody na ty, které se v bilanci banky odráží (obchody aktivní a pasivní) a na obchody, které v bilanci banky nejsou zachyceny (bilančně neutrální obchody). Aktivní obchody se v rozvaze odrážejí na straně aktiv, banka zde vystupuje v postavení věřitele. Typickým příkladem aktivních bankovních obchodů je poskytování úvěrů. Bance v této souvislosti vznikají pohledávky či určitá vlastnická práva. Jako odměnu za půjčení peněz pak banka získává úrok. 4 Srov. 1 odst. 1 Zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. 5 Srov. 4 odst. 1,2,5. Tamtéž. 8

9 Pasivní bankovní obchody se v rozvaze odrážejí na straně pasiv. Banka zde vystupuje v postavení dlužníka. Nejčastější forma těchto obchodů jsou vklady klientů. Bance vznikají závazky a jako odměnu vyplácí banka klientům úrok. Bilančně neutrální bankovní obchody se neodrážejí v rozvaze banky a banka zde nevystupuje v pozici dlužníka ani věřitele. Za tyto obchody banka nezískává ani nevyplácí úrok, nýbrž inkasuje různé poplatky či provize. 2.1 Aktivní bankovní obchody Při aktivních bankovních obchodech banka vystupuje v postavení věřitele, bance tedy vznikají určité pohledávky či vlastnická práva. Základním a nejčastějším typem aktivního bankovního obchodu je úvěrový obchod. Banky mohou uzavírat úvěrové obchody se svými klienty (nebankovní úvěrové obchody) či s ostatními bankami. Pokud se jedná o nebankovní úvěry, tak banka poskytuje úvěry třem různým skupinám klientů: právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům, fyzickým osobám, ostatním subjektům (obcím, rozpočtovým organizacím, nadacím, aj.). Mezi aktivní bankovní obchody se kromě úvěrových obchodů řadí také různé formy financování, např. faktoring či forfaiting. 6 Faktoring neboli odkoupení krátkodobých pohledávek faktorskou společností, jež provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení, pohledávky vymáhá na svůj účet. 7 U nás se provádí především v zahraničním obchodu. Faktoring může plnit několik funkcí: funkci garanční, funkci předfinancování a funkci správy pohledávek. Garanční funkce faktor je povinen dodavateli (věřiteli) zaplatit pohledávku, pokud odběratel (dlužník) nechce nebo nemůže zaplatit. Funkce předfinancování faktor proplácí sjednanou částku okamžitě. Funkce správy pohledávek faktor může poskytovat další služby ohledně správy pohledávek. Cena faktoringu musí pokrýt náklady a rizikovou provizi a je dána faktoringovou provizí. Hlavními výhodami faktoringu je zvýšení konkurenceschopnosti prodávajícího a zlepšení pozice dodavatele. 8 6 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví. s Srov. SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. s Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví. s

10 Forfaiting neboli odkup středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých na základě zahraničně obchodní operace. Vývozce prodá pohledávku a získá protihodnotu v okamžiku jejího odkupu forfaitérem. Od okamžiku odkupu veškerá rizika nese forfaitér. Pohledávky určené k odkupu musí splnit následující požadavky: zajištění pohledávky abstraktní a volně převoditelné zajištění například ve formě bankovní záruky, budoucí splatnost, pohledávky ve volně směnitelné měně, jednotlivé pohledávky v hodnotě tisíc dolarů. Cena forfaitingu je ovlivněna dvěma faktory: místem, kam dodávka směřuje a měnou, jakou je fakturována. Na základě těchto faktorů se stanovuje úroková sazba, jež je založena na úrokových sazbách LIBOR. 9 Úvěry můžeme dělit několika způsoby. Pro účely této bakalářské práce budeme dělit úvěry následovně: 1. směnečné úvěry, eskontní úvěr, akceptační úvěr, avalový úvěr, 2. hypoteční úvěry, 3. spotřebitelské úvěry Pasivní bankovní obchody Pomocí pasivních obchodů si banky obstarávají peněžní prostředky, jimiž mohou realizovat aktivní obchody. Speciální možností získání peněžních prostředků je vypůjčení peněž od jiných bank či od centrální banky. Pasivní bankovní obchody můžeme rozdělit na 3 základní skupiny: vklady, bankovní dluhopisy, speciální typy vkladů (vklady se zvláštním režimem, například stavební spoření, hypoteční zástavní listy). 9 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví. s Srov. KAŠPAROVÁ, V. Banky a komerční obchody.s

11 2.2.1 Vklady Vklady u bank můžeme rozdělit na dva základní druhy: vklady primární a vklady sekundární. Primární vklady jsou vklady, které banka nakupuje od nebankovních klientů, tedy od fyzických osob, fyzických osob podnikatelů či nebankovních právnických osob. Úroky z vkladů jsou u fyzických osob zdaňovány srážkovou daní 15% a u fyzických osob podnikatelů a právnických osob jsou součástí daňového přiznání. Sekundární vklady jsou vklady, které daná banka nakoupí od jiné banky. Vklady můžeme klasifikovat z mnoha různých hledisek, v této práci uvedu klasifikaci z hlediska podmínek, za nichž je vklad sjednáván. Podle tohoto hlediska vklady rozdělujeme na: a) vklady na požádání, b) úsporné vklady, c) termínované vklady a spořicí účty. Vklady na požádání jsou vklady, u nichž neexistuje žádné omezení disponování s nimi, jsou tedy okamžitě likvidní. Klienti si tyto vklady vybírají zejména pro běžný platební styk. Vzhledem k relativně vysokým provozním nákladům a okamžité likviditě jsou tyto vklady úročeny minimální či nulovou úrokovou sazbou. Typickým představitelem těchto vkladů je běžný účet. 11 Úsporné vklady jsou vklady na speciálních úsporných účtech, k nimž je vydán doklad (zpravidla vkladní knížka, nebo vkladový list). V současné době je možné založit vkladní knížku pouze na jméno. Termínované vklady jsou vklady, kdy je stanovená částka v držení banky po předem určenou pevnou dobu splatnosti. Tyto vklady nejsou určeny pro běžný platební styk. Dále můžeme tyto vklady dělit na: krátkodobé (splatnost do 1 roku), střednědobé (splatnost do 4 let), dlouhodobé (splatnost nad 4 roky). Rozlišujeme tyto základní typy termínovaných vkladů: pevné vklady spočívají v jednorázovém uložení částky na předem stanovenou pevnou lhůtu, 11 Srov. KAŠPAROVÁ, V. Banky a komerční obchody. s

12 vklady na otevřeném účtu princip tohoto vkladu je takový, že klient vloží do banky předem stanovenou částku na dohodnutou dobu a v průběhu může přidávat další částky; tento typ termínovaného vkladu je obvykle spojen s výpovědní lhůtou, revolvingové vklady typ termínovaného vkladu, který po skončení lhůty není automaticky vybrán, ale je opět prodloužen o stanovenou lhůtu. Spořicí účty v sobě kloubí nízké riziko, relativně vyšší výnos a vyšší likviditu finančních prostředků. Jednotlivé banky nabízí spořící účty s rozdílnými podmínkami i úrokovými sazbami. Vzhledem k výše vyjmenovaným výhodám je spořící účet vhodný pro tvorbu rezervy pro neočekávané situace (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, aj.) či drobnější spoření (na dovolenou, Vánoce, nákladnější spotřební zboží aj.). Depozitní směnku neboli vlastní směnku vystavuje banka proti vkladu věřitele. Vystavením směnky se banka zavazuje vyplatit majiteli směnky v době splatnosti její nominální hodnotu. Depozitní směnka může obsahovat úrokovou doložku s pevnou či pohyblivou úrokovou mírou. Depozitní směnka není předmětem pojištění vkladů. Banka může vystavit i tzv. diskontovanou směnku, která se od depozitní směnky liší v tom, že neobsahuje úrokovou doložku Bilančně neutrální bankovní obchody V bilančně neutrálních obchodech se banka nenachází v postavení dlužníka ani věřitele. Výnosem z těchto obchodů tedy nejsou úroky, ale poplatky či provize. Bilančně neutrální obchody nejsou pojištěny, tedy banky nemusí tvořit povinné minimální rezervy a ani nemusí odvádět finanční prostředky do Fondu pojištění vkladů. Do bilančně neutrálních obchodů můžeme zahrnout: služby platebního styku, směnárenskou činnost, investiční poradenství, poradenské služby, svěřenecké služby atd. Mimobilanční obchody mohou pro banku znamenat budoucí závazek či pohledávku, proto je zobrazuje v podrozvahových účtech Srov. KAŠPAROVÁ, V. Banky a komerční obchody. s Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví. s

13 3 Úvěrové obchody Úvěrová činnost banky je pro ni samotnou velmi významná především proto, že odměny přijaté ve formě úroku za poskytnutí úvěru jsou nezanedbatelným zdrojem financování banky. Právě proto banka sestavuje svoji úvěrovou politiku, která musí vycházet z pravidel stanovených centrální bankou. Každá obchodní banka musí při úvěrové činnosti respektovat dvě zásady: zásada návratnosti úvěru pravděpodobnost, že bude úvěr včas splacen; je to podstatná podmínka pro rozhodnutí banky, zda klientovi poskytne či neposkytne úvěr, zásada výnosnosti úvěru vychází z toho, že banky jsou podnikatelské subjekty a jejich cílem je realizace zisku. Respektováním zásady návratnosti úvěru může banka snížit úvěrové riziko. Význam, tohoto rizika spočívá v tom, že klient není ochoten nebo schopen v dohodnuté době splatit sjednané úroky či úvěr. Pro úvěrové riziko platí několik všeobecných pravidel: úměrně roste s délkou lhůty na splacení úvěru, u některých klientů je riziko vyšší než u jiných, riziko trvá celou dobu úvěrového vztahu. Příčiny úvěrového rizika můžeme rozdělit na externí a na interní. Externí úvěrová rizika jsou dány vývojem tržních, ekonomických a politických podmínek. Interní úvěrová rizika vychází ze špatných rozhodnutí banky. 14 Minimalizovat příčiny úvěrového rizika lze následujícími formami zajištění úvěru: Ručení je upraveno v občasném zákoníku, Podstatou je to, že ručitel písemně prohlásí věřiteli, že uspokojí jeho pohledávku, pokud dlužník nesplní svůj dluh. Pokud za dluh ručí více ručitelů, ručí každý z nich za celý dluh. Ručení zaniká uhrazením dluhu. 15 Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí pohledávky věřitele do sjednané výše či splní další podmínky 14 Srov. ŠENKÝŘOVÁ, B. a kol. Bankovnictví. 15 Srov. 2018, 2026, 2027, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 13

14 uvedené v listině. Finanční záruku lze omezit na určitou dobu. Pokud věřitel neuplatní nároky do stanovené doby, finanční záruka zaniká. 16 Zajišťovací převod práva zajišťuje dluh tím, že dlužník nebo třetí osoba dočasně převede věřiteli své právo. Pokud je k zajištění převedeno vlastnické právo a má-li věřitel věc u sebe, je oprávněn mít ji u sebe po celou dobu trvání zajišťovacího převodu práva. Věřitel je zároveň povinen spravovat věc, pokud ji má u sebe. 17 Právním základem úvěrového obchodu je smlouva o úvěru, jež je uzavírána mezi úvěrujícím (např. bankou) a úvěrovaným (např. klientem). Dle nového občanského zákoníku je smlouva o úvěru charakterizovaná takto: Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky Směnečné úvěry Směnka je cenný papír, jenž obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Směnky dělíme na směnky vlastní a cizí. Směnka cizí dle zákona č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, obsahuje: označení, že se jedná o směnku, ve vlastním textu listiny, a to v jazyku, kterým je směnka sepsána, bezpodmínečný příkaz o zaplacení částky uvedené na směnce, jméno směnečníka, datum splatnosti, místo, kde má být směnka splacena, jméno toho, komu má být zaplaceno, místo a datum vystavení směnky, podpis vystavitele. 19 Jestliže chybí nějaká náležitost uvedena výše, není cizí směnka platná. Výjimkou je pokud: není na směnce uveden datum splatnosti, tak je směnka splatná na viděnou, 16 Srov. 2029, 2038, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 17 Srov. 2040, 2042, 2043, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 19 Srov. 1, zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. 14

15 není uvedeno místo, kde má být směnka splacena, je tím místem směnečníkovo bydliště, není uvedeno místo vystavení, je místem vystavení, místo uvedené u jména výstavce. 20 Směnka vlastní dle zákona č. 191/1950 Sb. musí obsahovat tyto náležitosti: označení, že se jedná o směnku, ve vlastním textu listiny, a to v jazyku, kterým je směnka sepsána, slib zaplatit určitou sumu uvedenou na směnce, datum splatnosti, místo, kde má být splacena, jméno toho, komu má být placeno, místo a datum vystavení směnky, podpis výstavce Eskontní úvěr Podstatou tohoto typu úvěrového obchodu je nákup směnky před dobou její splatnosti. Při nákupu směnky banka majiteli vyplácí směnečnou částku, jež je snížena o úrok za zbytkovou dobu splatnosti neboli o diskont. Zbytková doba splatnosti je doba, která od eskontu zbývá do splatnosti směnky. 22 V případě eskontu jedné směnky bankou lze pro výpočet diskontu použít metodu jednoduchého bankovního diskontu: D výše bankovního diskontu NV nominální hodnota směnky D = t s zbytková doba do splatnosti směnky ve dnech j diskontní sazba v % p.a. (3.1) Pokud potřebujeme stanovit výši úvěru, který banka vyplácí majiteli směnky, budeme postupovat podle následujícího vztahu: NV = NV D = NV (1 ) (3.2) 20 Srov. 2, zák. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový. 21 Srov. 75, zák. č.191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový 22 Srov. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vyd. s

16 Příklad 3.1: Firma má směnečnou pohledávku vůči klientovi panu Starému ve výši Kč se splatností 4 měsíce od data vystavení. Dva měsíce před vypršením lhůty splatnosti přistupuje k eskontu směnky z důvodu neočekávané platební neschopnosti. Směnka byla vystavena Po převodu směnky banka poskytne firmě eskontní úvěr s diskontní sazbou 4%. Jaká bude výše diskontu a eskontního úvěru? Řešení: Diskont u tohoto eskontního úvěru je Kč. Banka firmě poskytuje eskontní úvěr ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že odkup pouze jedné směnky je v praxi výjimečný a většinou banka od klienta odkupuje směnek víc, tak použijeme některou z následujících metod: případech: vzorec: metoda úrokových čísel, metoda střední doby splatnosti. Metodu úrokových čísel použijeme pro výpočet diskontu v následujících banka eskontuje najednou dvě a více směnek, směnky jsou vypsané na různé částky, zbytková doba splatnosti je různá, eskont všech směnek je realizován za stejnou diskontní sazbu. Po splnění předchozích podmínek použijeme k výpočtu diskontu následující UC úrokové číslo UD úrokový dělitel D = N celkový počet směnek = = (3.3) Celkovou směnečnou částku za všechny směnky, jež banka majiteli při eskontu vyplatí, můžeme vypočítat pomocí vztahu: NV = NV = 23 (3.4) Příklad 3.2: Podnikatel pan Hrubý má tři směnečné pohledávky vůči dvěma odběratelům a jednomu dodavateli. První směnečná pohledávka je vůči odběrateli panu Sládkovi. Nominální hodnota pohledávky je Kč, diskontní sazba 4,5%, doba splatnosti čtyři měsíce a zbytková doba splatnosti je dva měsíce (61 dnů). Další směnečná pohledávka je vůči paní Horákové. Nominální hodnota pohledávky je 23 Srov. BOHANESOVÁ, E. Finanční matematika I. 1. Vyd. s

17 Kč, diskontní sazba 4,5%, doba splatnosti dva měsíce, zbytková doba splatnosti je jeden měsíc (30 dní). Poslední směnečnou pohledávkou je dodavatel, firma ABC, spol. s r.o. Nominální hodnota pohledávky je Kč, diskontní sazba 4,5%, doba splatnosti pět měsíců a zbytková doba splatnosti je 3 měsíce (92 dní). Vypočítejte výši diskontu a směnečného úvěru. Řešení: Diskont u těchto eskontních úvěrů je Kč. Banka poskytne klientovi eskontní úvěr ve výši Kč. Metoda o střední době splatnosti se používá v případě, že klient eskontuje bance více směnek s různým datem splatnosti. Tato metoda spočívá v tom, že banka majiteli nevyplácí diskontované směnečné částky za jednotlivé směnky v době eskontu, ale ve střední den splatnosti vyplatí hodnotu všech směnek najednou. Střední den splatnosti je den, kdy je současná hodnota všech eskontovaných směnek rovna nominální hodnotě všech směnečných částek. Je-li současná hodnota směnek ke střednímu dni splatnosti rovna součtu nominálních směnečných částek, potom se suma úroků ze směnek, jež byly splatné před středním dnem splatnosti, rovná sumě diskontů směnek, jež mají datum splatnosti po středním dnu splatnosti. Při zohlednění časové hodnoty peněz je tato metoda pro banku i klienta shodná s eskontem na základě diskontování směnek. Střední dobu splatnosti t s můžeme vyjádřit následovně: t = (3.5) Pro zjištění středního dne splatnosti stačí, když ke dni eskontu přičteme střední dobu splatnosti. 24 Příklad 3.3: Společnost eskontovala v bance tři směnky. První směnka je splatná za 21 dní v nominální hodnotě Kč, další směna je splatná za dva měsíce, tj. 62 dní, v nominální hodnotě Kč. Třetí směnka je splatná za 78 dní a je v nominální hodnotě Kč. Vypočítejte střední dobu splatnosti. Řešení: Střední doba splatnosti je 66 dní. Střední den splatnosti je Akceptační úvěr Akceptační úvěr je velmi starou formou úvěru a je spojen výhradně s cizími směnkami. Nejedná se o peněžní úvěr, ale o úvěr závazkový. Dlužník si vypůjčuje dobré jméno banky, aby získal směnku, která bude lépe obchodovatelná či bonitnější, 24 Srov. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vyd. s

18 než kdyby ji akceptoval sám. Pokud probíhá tento úvěr bez problémů, tak banka do něj nevloží žádné peněžní prostředky. Peněžní prostředky vloží pouze v případě, že klient nedodá krytí k proplacení směnky. Tyto úvěry poskytují banky pouze dlouhodobým klientům s dobrou bankovní minulostí. Modifikací tohoto úvěru je úvěr remboursní, jenž se poskytuje v oblasti zahraničního obchodu Avalový úvěr Opět se jedná o úvěr závazkového typu, ve kterém banka přejímá směnečný závazek některého z dlužníků. Banka se tedy stává garantem klientova platebního závazku vůči třetí osobě. Právním základem je smlouva o úvěru, kde je uvedena výše úvěru, délka trvání a druh ručení. 3.2 Hypoteční úvěry Hypoteční úvěr je jeden z nejstarších úvěrů, jenž má široké využití. Můžeme ho nalézt v portfoliu většiny univerzálních komerčních bank. Podle české legislativy je hypoteční úvěr definován následovně: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovité věci. 25 Jedná se tedy o úvěr, který může být buď účelový, nebo neúčelový. A jak z názvu vyplývá, tento úvěr je zajištěn nemovitostí neboli tzv. hypotékou. U hypotečních úvěrů se můžeme setkat s pevnou, variabilní či kombinovanou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby je ovlivněna cenou zdrojů, výší úvěru, dobou splatností, kvalitou a hodnotou zastavované nemovitosti, apod. Tento druh úvěru je také spojen se státní finanční podporou. Každá banka stanovuje výši hypotečního úvěru individuálně, přičemž vyhodnocuje následující faktory: Výše disponibilního příjmu žadatele žadatel musí dokládat svůj měsíční příjem a zjišťuje se, jaká částka mu zůstane po odečtení pravidelných měsíčních plateb. Je základem pro výši měsíční splátky, protože banka požaduje primární splácení z příjmu žadatele odst. 3 Zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 18

19 Prověření nemovitosti ať už z hlediska vlastnických práv žadatele či z hlediska hodnoty nemovitosti Dle zákona je výše úvěru poskytována maximálně do výše 70% zástavní hodnoty nemovitosti. 28 V případě účelového úvěru, např. při investici do výstavby nemovitosti, nesmí úvěr přesáhnout hodnotu této nemovitosti. Z hlediska způsobu čerpání je možné rozdělit hypoteční úvěry na jednorázové a na ty s postupným čerpáním, jež se zpravidla využívají při budování nové nemovitosti. V případě postupného čerpání úvěru musí být splněny určité podmínky pro to, aby klient mohl získat další část úvěru. Na druhou stranu úvěr musí umožnit dokončení stavby nemovitosti. Pokud vezmeme v úvahu tyto dvě podmínky, tak zjistíme v jakém stavu musí být rozestavěná nemovitost, aby klient mohl dostat první dílčí část. Celkovou hodnotu nemovitosti a postupné čerpání úvěru můžeme zapsat pomocí následující rovnice: P o minimální cena rozestavěné nemovitosti, R 1 R n dílčí části hypotečního úvěru, n počet dílčích částí, P konečná cena nemovitosti. P + R + R + + R = P (3.6) Vzhledem k tomu, že výše úvěru může být maximálně 70% hodnoty zastavované nemovitosti, můžeme tuto rovnici vyjádřit jako geometrickou řadu s n+1 členy a koeficientem 0,7. P,, = P. 29 (3.7) Hypoteční úvěry se většinou splácejí v měsíčních splátkách, tzv. anuitách, kdy se v jednotlivých anuitních splátkách mění poměr úmoru a úroku tak, že nejdříve je úrok větší než úmor, ale postupem času se tento poměr obrátí Srov. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. s Srov. KAŠPAROVÁ, V. Banky a komerční obchody. s Srov. 30 odst. 1 Zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 29 Srov. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. s Srov. KAŠPAROVÁ, V. Banky a komerční obchody. s

20 Výši měsíční splátky vypočítáme následujícím způsobem: a.. = (3.9) LA výše hypotečního úvěru, a p.m. - výše měsíční splátky, i a.m. roční úroková sazba, n doba splatnosti v letech. 31 Příklad 3.4:Manželé Kalousovi si chtějí koupit byt o tržní hodnotě Kč. Na spořicím účtu mají našetřeno Kč. Paní Kalousová je studentka vysoké školy a má pouze nepravidelný příjem z příležitostných brigád. Pan Kalous je fyzická osoba podnikatel v oboru stavebnictví. Jeho výdělečná činnost je tedy velmi sezónní a jeho čistý zisk za poslední rok byl Kč. Pro financování nakonec využili hypoteční úvěr na 30 let ve výši Kč s úrokem ve výši 3,59% fixovaným na pět let. Vypočítejte výši splátky, jež budou platit za stávajícího úroku. Řešení: S pomocí vzorce o výši splátky vypočítáme v softwaru Mathematica výši anuity. Splátka v tomto případě je Kč měsíčně. Stát hypoteční úvěry podporuje formou příspěvku k hypotečnímu úvěru či možností odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob o částku rovnající se výši úroků. Podpora ve formě příspěvku k hypotečnímu úvěru je zakotvena v nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. Příspěvek je poskytnutý osobám, jež splní podmínky 3 nařízení vlády č. 249/2002 Sb. Výše příspěvku je stanovena jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku a výší splátky při sníženém úroku. Konkrétně se jedná o následující podmínky: žadatel o poskytnutí příspěvku nedovrší 36 let, žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem rodinného domu, bytu nebo bytového domu, rodinný dům nebo byt je starý nejméně dva roky, nemovitost je na území České republiky. 31 Srov. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. s

21 Kromě výše uvedených podmínek je potřeba, aby výše úvěru byla 800 tisíc korun u bytu a 1,5 milionu korun u rodinného domu. Při částce vyšší než uvedené je příspěvek vyplácen pouze pro část úvěru. 32 V tabulce níže je uveden průměrný běžný úrok (v %) a výše státní podpory (v %). Tabulka 1 Výše státní podpory u hypotečních úvěrů Průměrný běžný úrok (v %) 8 i 7 i < 8 6 i < 7 5 i < 6 i < 5 Výše státní podpory (v %) Zdroj: zák. č. 249/2002 Kromě využití státního příspěvku lze taktéž využít možnost odpočtu úroků z daně fyzických osob. Podle zákona o daních z příjmů se od základu daně odečte částka, jež je rovna úrokům zaplaceným z hypotečního úvěru sníženým o státní příspěvek. Hypoteční úvěr musí být použit na financování bytových potřeb Spotřebitelské úvěry Spotřebitelské úvěry jsou charakteristické tím, že se používají k financování spotřebních věcí občanů a domácností. Mají formu krátkodobých či střednědobých úvěrů a objem peněžních prostředků poskytnutých spotřebitelským úvěrem je relativně nízký. Legislativně jsou spotřebitelské úvěry ukotveny v zákoně č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Podle 1 tohoto zákona je spotřebitelský úvěr charakterizován jako odložená platba, půjčka, úvěr či podobná finanční služba, jenž je poskytována či přislíbena spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem. 34 V zákoně jsou dále definovány další důležité pojmy: spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o úvěru jedná sama za sebe, nikoli za svou podnikatelskou činnost, věřitel je osoba, jež nabízí nebo poskytuje spotřebitelský úvěr, zprostředkovatel je osoba, jež není věřitelem, a která v rámci svého podnikání nabízí spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu za úplatu, 32 Srov. 5 a 6 odst. 2 nařízení vlády 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. 33 Srov. 15 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 34 Srov. 1 zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 21

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_118 Operace se směnkami Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více