Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II"

Transkript

1 Ekonomika podniku II Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II 2009

2 Podniková ekonomika II (2) KLZ Ing. Pavel Mikan červen 2009

3 Osnova # Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku (dokončení z minulého setkání) P 4. kapitola učebního textu P Modely výnosů, nákladů a tržeb P Konstrukce nákladových funkcí P Analýza bodu zvratu P Aplikace nákladových a výnosových funkcí P Provozní páka # Nákupní, prodejní a marketingová činnost P 5. kapitola učebního textu P Nákup P Řízení zásob P Logistika P Prodej a marketing

4 Osnova # Výroba P 6. kapitola učebního textu P Vymezení výroby P Členění výrob P Produkční funkce P Výrobní kapacita P Produktivita podnikových systémů # Finanční řízení podniku P 7. kapitola učebního textu P Finanční řízení P Faktor času a změna hodnoty peněz P Investiční činnost podniku (8. kapitola) R Ekonomická efektivnost investic R Zdroje financování dlouhodobých potřeb podniku P Krátkodobý finanční management (kapitola 7. 6)

5 Osnova # Organizační struktura podniku P 9. kapitola učebního textu - samostudium # Příklady z probíraných kapitol P Řízení zásob R Základní bilanční rovnice R Optimalizační přístup - Harris-Wilsonův vzorec P Nákupní, prodejní a marketingová činnost R Bostonská matice R Ekonomické hodnocení portfólia výrobků - hrubé rozpětí, příspěvek na úhradu R Cenová elasticita P Výroba R Výrobní kapacita a měření využití výrobní kapacity P Finanční řízení R Časová hodnota peněz - úvod do úrokového počtu R Ekonomické hodnocení investic - základní metody R Finanční analýza

6 Modely nákladů, tržeb a zisku # Při modelování vycházíme ze závislosti nákladů, tržeb a zisku na objemu produkce v podniku # Průběh funkcí: P Proporcionální (lineární) - s tímto průběhem budeme v dalších výpočtech pracovat P Podproporcionální P Nadproporcionální P "S křivka"

7 Modely nákladů, tržeb a zisku # Pro analýzy je třeba pracovat nejen s celkovými náklady (resp. výnosy), ale je třeba zkoumat i: QPrůměrné náklady (resp. výnosy) P Celkové náklady (výnosy) vztažené na jednotku produkce (celkové náklady (výnosy) vydělíme objemem produkce) QMarginální (mezní) náklady (resp. výnosy) P Náklady (výnosy) spojené vždy s poslední jednotkou objemu produkce (spočteme je jako derivaci nákladů (výnosů) podle objemu produkce)

8 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely P Obecně vycházíme z členění nákladů na variabilní a fixní - tyto náklady sečteme R CN = FN + VN P Pro variabilní náklady použijeme lineární funkci: P Variabilní náklady vyjádříme (při lineárním průběhu) závislé na objemu produkce R VN = v * Q P Výsledný obecný tvar nákladové funkce: R CN = FN + v * Q

9 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetody odhadu parametrů nákladového modelu (nákladové funkce) P Klasifikační metoda P Metoda dvou období P Grafická metoda P Statistická metoda (metoda regresní analýzy založená na metodě nejmenších čtverců)

10 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QKlasifikační metoda P Zjistíme při známém objemu produkce veškeré náklady, ke kterým při výrobě došlo P Snažíme se kvalifikovaně rozhodnout na základě znalosti způsobu vynaložení nákladů o charakteru každé nákladové položky -jedná se o fixní nebo variabilní náklad? P Sečteme fixní náklady P Sečteme variabilní náklady, vydělíme je objemem produkce P Sestavíme model

11 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QKlasifikační metoda QPříklad: P Při výrobě 100 kusů výrobků vznikly následující náklady P Spotřeba materiálu P Mzdové náklady výrobních dělníků 350 P Platy administrativních pracovníků 150 P Odpisy P Osvětlení a topení 300 P Mezioperační doprava 250 P Spotřeba elektrické energie výrobního zařízení 200 P Reklama 350 P Sestavte klasifikační metodou nákladový model

12 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetoda dvou období P Vychází ze znalosti objemu výroby a celkových nákladů z více období P Vyloučíme případné extrémy a vybereme pouze dvě období - s maximálním a minimálním objemem produkce P Těmito dvěma dvojicemi objemů produkce a celkových nákladů proložíme přímku, jejíž parametry spočítáme (řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - odečtením jedné rovnice od druhé)

13 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetoda dvou období QPříklad: P V únoru byly při objemu výroby ks celkové náklady Kč P V květnu byly při objemu výroby ks celkové náklady Kč P Metodou dvou období spočtěte nákladovou funkci P Odhadněte výši nákladů v září, ve kterém očekáváme objem výroby ve výši ks

14 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QGrafická metoda P V grafu zobrazíme body odpovídající objemům produkce a celkovým nákladům P Proložíme přímkou dva body P V místě, kde přímka protne svislou osu y, odečteme fixní náklady P Variabilní náklady na jednotku získáme jako směrnici přímky - ze zjištěného úhlu α spočteme tg(α) QStatistická metoda P V úvahu bere veškerá období a snaží se proložit veškeré body nejlepší přímkou (s nejmenším součtem druhých mocnin odchylek skutečných hodnot a hodnot ležících na přímce) - výpočet pomocí derivací

15 Modely nákladů, tržeb a zisku # Modely výnosů QOpět předpokládáme lineární závislost výše tržeb na objemu produkce při jediné výši ceny P T = p * Q P Na rozdíl od nákladových funkcí, funkce výnosů nemá téměř nikdy fixní složku (začíná v počátku souřadné soustavy)

16 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QTakový objem produkce, při kterém se celkové náklady rovnají tržbám P T = CN P p * Q = FN + v * Q P Q = FN / (p - v) QMůžeme vyjádřit i z funkce zisku, kterou položíme rovnu nule: P Z = T - CN P Z = p * Q - FN - v * Q P Z = (p - v) * Q - FN P Z = 0 P Q = FN / (p - v)

17 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QZisková funkce P Průměrná výše zisku P Funkci zisku vydělíme objemem produkce: R (p - v) - FN / Q P Marginální (mezní) výše zisku P Funkci zisku derivujeme podle objemu produkce R p - v

18 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QTakový objem produkce, při kterém je nulový zisk QDo výše bodu zvratu bude podnik ztrátový QOd výše bodu zvratu bude podnik ziskový # Krátkodobá hranice výše ceny QCena může být maximálně rovna variabilním nákladům QDalší pokles ceny je nepřijatelný # Dlouhodobá hranice výše ceny QCena by měla pokrýt celkové náklady a přiměřený zisk

19 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPříklad P Určete velikost fixních a variabilních nákladů, když celkové náklady při výrobě 750 kusů jsou Kč a při výrobě kusů jsou Kč. P Cena výrobku je 100 Kč P Nalezněte bod zvratu

20 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPostup výpočtu: P Metodou dvou období spočteme nákladovou funkci: R CN = FN + v * Q R = FN + v * 750 R = FN + v * R Od druhé rovnice odečteme první R = * v R v = 80 Kč R Výsledek dosadíme do první rovnice R = FN + 80 * 750 R FN = R Nákladová funkce: R CN = * Q

21 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPostup výpočtu: P Spočteme bod zvratu R Funkce tržeb R T = 100 * Q R A) CN = T R * Q = 100 * Q R = 20 * Q R Q = ks R B) Z = 0 R 100 * Q * Q = 0 R Q = ks

22 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace bodu zvratu QNa základě znalosti funkce nákladů, výnosů (tržeb) a zisku můžeme počítat další příklady: P Objem výroby pro dosažení požadované výše zisku P Minimální výše ceny pro známý objem výroby k dosažení požadované výše zisku P Limit variabilních nebo fixních nákladů k dosažení požadované ceny P Výše zisku, které známá výše nákladů, objemu produkce a ceny vygeneruje

23 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace bodu zvratu QPříklad P Fixní náklady jsou Kč, variabilní náklady 50 Kč na jeden kus, cena jednoho výrobku je 100 Kč. R a) Nalezněte bod zvratu. R b) Jaký počet kusů je třeba vyrobit pro vytvoření zisku Kč? R c) Zjistili jsme, že maximální objem produkce je 800 ks. Jak musíme zvýšit cenu výrobku, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo? R d) Analýzou trhu jsme zjistili, že maximální akceptovatelná cena výrobku je 120 Kč. Jak se musí snížit fixní náklady, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo? R e) Úsporami jsme schopni snížit fixní náklady na Kč. Jak se musí snížit variabilní náklady na jeden kus, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo?

24 Modely nákladů, tržeb a zisku # Globální modely QPři různorodé produkci vyjadřujeme objem produkce v peněžních jednotkách (v Kč) QV korunách vyjádříme nejen objem produkce, ale i variabilní náklady na 1 Kč produkce QV tom případě se objem produkce v korunách rovná tržbám v korunách P T = CN P Q = FN + h * Q P Bod zvratu: P Q = FN / (1 - h)

25 Modely nákladů, tržeb a zisku # Globální modely QPříklad: P Stanovte nákladovou funkci a určete bod zvratu výroby, víte-li, že v únoru byly náklady Kč na objem výroby Kč, v dubnu byly náklady Kč na objem výroby Kč.

26 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace nákladových modelů - volba technologické varianty výroby QPříklad: P Při výrobě výrobku v ceně 20 Kč je možné použít čtyři navzájem se vylučující technologické varianty. Diskutujte, kdy použijete variantu B (s ohledem na minimální nákladnost, ale současně i "neztrátovost"). R Varianta A: FN = Kč, v: 0,80 Kč na 1 Kč produkce R Varianta B: FN = Kč, v: 14 Kč na kus R Varianta C: FN = Kč, v: 0,90 Kč na 1 Kč produkce R Varianta D: FN = Kč, v: 0,30 Kč na 1 Kč produkce P Nutno přepočítat variabilní náklady na jednotný rozměr (zpravidla na kus) P Je vhodné začít náčrtem celkových nákladů pro varianty

27 Modely nákladů, tržeb a zisku # Provozní páka QZávislost zisku na změnách objemu produkce P Z = T - CN P Z = p * Q - FN - v * Q P Z = (p - v) * Q - FN QZměna zisku bude tím větší čím větší bude příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbě zisku - tedy čím menší budou variabilní náklady na jednotku produkce QPři dvou variantách výroby bude ta varianta, která má větší příspěvek (menší variabilní náklady na kus), více citlivá na změny objemu produkce (má vyšší stupeň provozní páky)

28 Nákupní, prodejní a marketingová činnost # Nákup P Základní funkce: zajistit efektivní pořízení materiálů (případně zařízení, strojní celky) a služeb pro podnikové výrobní i nevýrobní činnosti # Nákupní marketing P Zjišťuje potřeby, zkoumá nákupní trhy a další informace potřebné k volbě dodavatelů, k rozhodování o velikosti dodávek zásob, o jejich výši a o potřebných logistických procesech

29 Nákupní marketingový mix # Souhrn marketingových nástrojů - člení se podle chronologického pořadí aktivit při zajišťování nákupu na: P Informační a komunikační mix R Informace o nakupovaných vstupech a výstupech podniku, o cenách (včetně slev, přirážek, daní, celních sazeb), dodacích podmínkách (např. platebních, logistických), o dřívější spotřebě, zásobách atd. R Výzkum dodavatelů, jejich volba, komunikace s nimi, jejich hodnocení a rozhodnutí o další spolupráci P Výrobkový mix a mix služeb R Posuzování parametrů vstupů (porovnávání se substituty), volby variant získávání vstupů, hodnocení kvality, spolehlivosti, funkčnosti, úspornosti, garance, oprav,...

30 Nákupní marketingový mix P Cenový a kontraktační mix R Rozhodování o nákupních cenách, pružnost cen (platební podmínky, slevy, přirážky), dodací a logistické podmínky, ochota jednat o cenách,... P Logistický a dodávkový mix R Způsob dodávky, dodavatelské mezičlánky, velikost dodávek, řešení poruch v dodávkách, náklady s dodávkami spojené, pohyb v rámci podniku (doprava, manipulace, balení, skladování, velikost manipulačních jednotek, poradenství, organizace,...)

31 Nákupní marketingový mix # Fáze nákupního marketingového mixu R Identifikace (rozpoznání) potřeby - nákupní impuls R Zjištění nezbytnosti potřeby, její charakter a množství R Vlastní kupní rozhodnutí R Specifikace nakupovaného výrobku nebo služby R Nákupní výzkum trhu - podmínek dodávek R Volba dodavatele R Rozhodnutí a formulace podmínek dodávky R Zadání objednávky R Logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku R Kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávek, případné reklamace R Finanční úhrada dodávky R Hodnocení výkonu dodavatele QMožné modifikace při opakovaném nákupu, nákupu s modifikacemi nebo při zcela novém nákupu

32 Řízení zásob # Úkolem řízení zásob je: P Zajistit dostatečnou úroveň zásob pro bezporuchové vyrovnávání časového a množstevního nesouladu výroby a dodávek -zajištění plynulé výroby P Udržování co možná nejnižší úrovně zásob z důvodu vázání kapitálu QDruhy zásob P Běžná (obratová) - pořizuje se najednou, čerpá se v dávkách P Pojistná - k eliminaci výkyvů na straně vstupu (dodavatelé) a výstupu (požadavky výroby) QZákladní bilanční rovnice R Zdroje se musí rovnat potřebám R Zdroje: Zásoba na začátku období (Zp) a dodávky za období (D) R Potřeba: Spotřeba za období (M) a zásoba na konci období (Zk) R Zp + D = M + Zk Y D = M + Zk - Zp

33 Řízení zásob # Základní bilanční rovnice QPříklad P V následujícím roce očekáváme výrobu ks výrobků, na jeden výrobek se spotřebuje 20 kg suroviny s cenou Kč za tunu. K (datu sestavování plánu dodávek) je zásoba tun. Předpokládaná spotřeba do konce roku je tun, dodávky do konce roku tun. Minimální výše zásoby je tun. P Spočítejte potřebnou výši dodávek v příštím roce v kg i v Kč.

34 Řízení zásob # Optimalizační přístup v řízení zásob P Cílem je minimalizovat celkové náklady spojené s pořízením a udržováním zásob P Náklady členíme na: R Náklady na dodávku - stejná výše pro každou dodávku (zahrnují přípravu dodávky, komunikaci, průzkum trhu, přejímku, kontrolu, fakturaci apod.) R Náklady na skladování a udržování zásob (zahrnují náklady vázanosti prostředků, náklady spojené s provozem skladů, evidencí, pojištěním, ostrahou, náklady spojené s rizikem poškození, znehodnocení či ztráty použitelnosti) P Pro výpočet využijeme z bilanční rovnice zásob potřebnou výši dodávek D P Známe náklady spojené s jednou dodávkou N D P Známe skladovací náklady jednotky zásob N S P Odvození Harris-Wilsonova vzorce

35 Řízení zásob # Optimalizační přístup v řízení zásob QPříklad P Roční spotřeba materiálu je 130 t, roční náklady na skladování jedné tuny materiálu jsou Kč, náklady spojené s jednou dodávkou materiálu jsou Kč. Dodavatel nabízí dodat požadované množství materiálu v jedné, čtyřech, osmi nebo dvanácti dodávkách. P Jakou četnost dodávek vyberete? Jaká bude výše jedné dodávky? P Spočtěte optimální velikost dodávky, četnost dodávek a velikost jedné dodávky!

36 Řízení zásob # Just In Time (JIT) QSpolupráce s dodavateli vedoucí k: P Přísné kontrole kvality P Pravidelným a spolehlivým dodávkám P Blízkosti výroby P Spolehlivé komunikaci P Předávání operativních informací o průběhu výroby (propojení informačních systémů) P Těsné spolupráci dodavatele a odběratele QMůže vést k podstatnému snížení výše zásob a podmínkou realizace je spolehlivost dodavatele

37 Řízení zásob # Metoda ABC QVychází z tzv. Paretova pravidla (80/20) QRoztřídíme spotřebovávané materiály do tří skupin: P Skupina A: 5-15 % druhů zásob, které mají ale 60-80% podíl na celkové spotřebě P Skupina B: % druhů zásob, které mají 15-25% podíl na celkové spotřebě P Skupina C: % druhů zásob, které mají 5-15% podíl na celkové spotřebě QKe každé skupině zásob přistupujeme diferencovaně, největší pozornost věnujeme skupině A

38 Logistika # Řeší organizaci a řízení rozmísťování (tj. pohyby, transportní procesy) včetně souvisejících informací # Komplexně a integrálně řídí veškerý materiálový tok podnikem, včetně toků od dodavatelů a k odběratelům a příslušných toků informací QZahrnuje dopravu, překládku a manipulaci, skladování, balení, vychystávání, distribuci na místa potřeby, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného materiálu, zajišťování příslušných informací včetně evidence a kontroly

39 Prodej a marketing # Prodejní činnost zjišťuje potřeby na trzích produkce a prodejem produktů a služeb podniku je uspokojuje # Zahrnuje výzkum trhu, komunikaci se zákazníky včetně působení na ně za účelem podpory prodeje, logistiku prodeje, tvorbu cen a další. # Marketing úzce souvisí s marketingovou koncepcí řízení - takovou filosofií podnikatelského myšlení, která důsledně respektuje potřeby zákazníka a jejich uspokojení

40 Prodej a marketing # Marketingové řízení QTři základní fáze: QPlánování P Marketingová situační analýza P Stanovení marketingových cílů P Formulace marketingových strategií P Sestavení marketingového plánu QRealizace P Vytvoření marketingové organizace P Realizace plánu QKontrola P Měření výsledků a porovnávání s plánem P Hodnocení a analýza zjištěných skutečností

41 Prodej a marketing # Marketingový mix QJedná se o marketingové nástroje ovlivňující kupní rozhodování QVzájemně provázané prvky P Výrobek (Product) P Cena (Price) P Distribuce (Place) P Komunikace (Promotion)

42 Prodej a marketing # Výrobek QPojetí komplexního výrobku - zákazník vnímá nejen základní funkci výrobku, ale i jeho další atributy (značka, servis, obal, prestiž,...) QVýrobkový mix - sortiment výrobků, které podnik nabízí na trhu QJe sestaven a upravován v zájmu plnění podnikových cílů QNástrojem k posouzení a řízení sortimentu výrobků je výrobková analýza

43 Prodej a marketing # Výrobková analýza QMarketingové metody - výrobkové portfolio matice QBostonská matice P Hodnotí výrobky podle kritéria podílu na trhu (relativní tržní podíl) a tempa růstu trhu a zakresluje do grafu v závislosti na objemu výroby R Hvězdy - vysoký podíl na trhu i vysoké tempo růstu trhu R Dojné krávy - vysoký podíl na trhu, ale nízké tempo růstu trhu R Otazníky - vysoké tempo růstu trhu, ale nízký podíl na trhu R Hladoví psi - nízké tempo růstu trhu i nízký podíl na trhu

44 Prodej a marketing # Výrobková analýza QPříklad P Podnik vyrábí tři výrobky. Načrtněte a slovně popište pozici těchto výrobků na trhu, znáte-li následující údaje: P Výrobek 1: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 10 % P Výrobek 2: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 7 % P Výrobek 3: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 3 % P Průměrný růst trhu v odvětví byl 5 %.

45 Prodej a marketing # Výrobková analýza QHodnocení ekonomického přínosu pro podnik P Počítáme buď z kalkulace úplných nákladů rentabilitu výrobku jako zisk / cena P Nebo z kalkulace neúplných nákladů hrubé rozpětí / cena (případně příspěvek na úhradu / cena) QPříklad P Podnik vyrábí tři výrobky. Na základě rentability posuďte výhodnost jednotlivých výrobků: P Výrobek 1: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 50 Kč, Přímé náklady 35 Kč P Výrobek 2: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 17 Kč, Přímé náklady 10 Kč P Výrobek 3: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 4 Kč, Přímé náklady 2 Kč

46 Prodej a marketing # Cena QPředstavuje množství peněz vydaných zákazníkem na zakoupení produktu QPro zákazníka znamená hodnotu, kterou mu vlastnictví a užívání produktu přináší QZákladní principy tvorby cen: P Podle nákladů P Podle poptávky P Podle konkurence QDopady změn cen na tržby podniku mohou ukazovat ukazatele cenové elasticity poptávky

47 Prodej a marketing # Cena QPříklad P Snížení ceny výrobku z 150 Kč za kus na 140 Kč za kus vedlo ke zvýšení poptávaného množství z kusů na kusů. P Spočtěte hodnotu koeficientu cenové elasticity poptávky P Spočtěte změnu objemu tržeb P Zhodnoťte výhodnost změny ceny pro podnik

48 Prodej a marketing # Distribuce QZboží je na trh umísťováno distribuční cestou QTypy distribuční cesty P Přímá P Nepřímá - zde mezi výrobce a zákazníka vstupují mezičlánky R Prostředníci (produkty si kupují) R Zprostředkovatelé (pouze napomáhají cestě výrobku k zákazníkovi)

49 Prodej a marketing # Komunikace QMarketingová komunikace zahrnuje záměrné a cílené vytváření a používání informací k působení na spotřebitele (k ovlivňování jeho kupního chování) QSložky marketingové komunikace: R Reklama - neosobní komunikace se zákazníkem prostřednictvím médií R Podpora prodeje - časově omezený program s cílem okamžitého nárůstu prodejů zaměřený nejen na zákazníka, ale i na prodejce R Osobní prodej - přímá osobní komunikace se zákazníkem R Public relations - vytváření kladné představy o podniku v povědomí zákazníků R Přímý marketing - přímý, ale ne osobní kontakt se spotřebitelem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping,...)

50 Výroba # V nejširším smyslu se výrobou rozumí každá hodnototvorná činnost, jejímiž výsledky jsou hmotné nebo nehmotné výstupy # Výroba je soubor cílevědomých činností, při nichž vzájemným působením výrobních faktorů dochází k přeměně vstupních prvků na produkci # Výrobní systém je soubor všech prvků a vztahů mezi nimi, s jejichž pomocí se uskutečňuje výroba

51 Výroba # Členění výroby P Podle charakteru technologického procesu R Chemicko-technologické R Biologické R Biochemické R Mechanicko-technologické P Podle standardizovanosti (diferencovanosti produktů a vyráběného množství) R Hromadná výroba R Sériová výroba R Kusová výroba P Členění samotné výroby na: R Hlavní výroba R Vedlejší výroba R Doplňková výroba R Přidružená výroba P Vedle základních procesů probíhají v podniku pomocné a obslužné procesy

52 Výroba # Produkční funkce QVyjadřuje vztah mezi vstupem a výstupem podniku QForma modelu, kterým je funkce vyjadřující vztah mezi rozsahem vstupu (výrobních faktorů) a výstupem (produkcí) QTvar produkční funkce je ovlivněn tím, zda a jak se produktivita vstupů mění v závislosti na velikosti objemu výroby QProdukční funkce ovlivňuje charakter nákladové funkce (mají opačný charakter progresivní x degresivní)

53 Výroba # Výrobní kapacita QJe maximální objem produkce za období, který může vyrobit určitá výrobní jednotka efektivním využíváním výrobních faktorů a časového fondu QVýrobní kapacita (Q p ) je určena: P Výkonností výrobního zařízení (kapacitním výkonem v p ) rozumíme maximální dosažitelné množství produkce za jednotku času za obvyklých provozních podmínek P Využitelným časovým fondem (T p ) - od kalendářního časového fondu odečteme nepracovní dny (tzv. nominální časový fond) a plánované prostoje P Spočte se jako součin výkonnosti a využitelného časového fondu: Q p = v p * T p P Místo výkonnosti může být zadána kapacitní norma (t k ) pracnosti (výkon získáme jako převrácenou hodnotu)

54 Výroba # Využití výrobní kapacity QSkutečně dosažené výsledky dělíme plánovanými (normovanými, maximálně dosažitelnými) QVždy menší než jedna QCelkové (integrální) využití výrobní kapacity P k c = Q s / Q p QVýkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity P k i = v s / v p QČasové (extenzivní) využití výrobní kapacity P k e = T s / T p QVztah mezi jednotlivými koeficienty P k c = k i * k e

55 Výroba # Příklad P Výroba má probíhat 60 dní ve dvou směnách po osmi hodinách, prostoje se plánují na 2 % z času. Opracování jednoho výrobku trvá dvacet minut. Celkové využití výrobní kapacity je 95 % při extenzivním využití 97 %. Spočítejte: P a) Jaký je využitelný časový fond? P b) Jaká je výrobní kapacita výrobního zařízení? P c) Kolik bylo skutečně vyrobeno výrobků? P d) Kolik bylo skutečně odpracováno hodin? P e) Jaký byl plánovaný hodinový výkon? P f) Jaký byl skutečný hodinový výkon? P g) Jaká je skutečná doba opracování jednoho kusu výrobku?

56 Výroba # Produktivita podnikových systémů P Produktivita je účinnost využívání výrobních faktorů (vstupů) ve výrobě vyjádřená poměrem: R (výrobní) výstup / (výrobní) vstup P Měří se ve výrobě za určitý časový interval P Můžeme měřit produktivitu celkovou (za souhrn vstupů) nebo parciální (za jeden druh vstupu) -nejdůležitější parciální produktivitou měřenou v podnicích je produktivita práce R Přidaná hodnota / pracovníci R Čistá produkce / pracovníci S Přidaná hodnota = výnosy za produkci po odečtení nákladů za veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby S Čistá produkce = přidaná hodnota bez odpisů S Pracovníci = počet pracovníků nebo počet odpracovaných hodin nebo osobní náklady

57 Podnikové finance a finanční řízení # Finanční strategie představuje páteř finančního řízení # Finanční řízení - veškeré činnosti spojené s efektivním financováním podnikatelských aktivit firmy směřujících k naplnění firemní strategie a základních cílů firmy QStrategický finanční management - 5 a více let QDlouhodobý finanční management - jeden rok až pět let QKrátkodobý finanční management - do jednoho roku

58 Finanční řízení # Základní úkoly finančního managementu: P Identifikace zdrojů kapitálu a jeho získávání P Rozhodování o cíli a podmínkách jeho dislokace P Zabezpečení efektivního nakládání s disponibilními zdroji kapitálu P Redislokace a redistribuce kapitálu získaného realizací podnikatelské činnosti # Základní aktivity finančního managementu: P Funding - hledání a využívání interních a externích kapitálových zdrojů P Cash management - řízení peněžních toků P Debt management - řízení dluhů P Risk management - řízení rizika

59 Finanční řízení # Principy finančního řízení: P Princip respektování faktoru času P Princip peněžních toků P Princip čisté současné hodnoty P Princip zohledňování rizika P Princip optimalizace kapitálové struktury P Princip zohledňování vlivu kapitálového trhu P Princip plánování a analýzy údajů informačního systému

60 Faktor času # Časová hodnota peněz - na ni působí: QCelková suma kapitálu - celkový základ QCelková délka časového úseku, po kterou je celkový základ vázán - kapitálové období: čas, na který je kapitál půjčen, případně období, za které má být jeho půjčení spláceno QCelková výše úrokové míry: poměr výnosu k celkové k celkové částce půjčeného kapitálu (odměna věřiteli)

61 Faktor času # Časová hodnota peněz QÚrok peníze směrem do budoucna zhodnocuje pomocí úročitele (dostaneme budoucí hodnotu peněz) QPro porovnání budoucí hodnoty s částkou v přítomnosti musíme spočítat současnou hodnotu peněz pomocí odúročitele QBudoucí hodnota = současná hodnota * (1 + i) n QSoučasná hodnota = budoucí hodnota / (1 + i) n QPříklad P Jak velkou částku představuje za 5 let dnešní vklad 500 Kč při úrokové míře 6 % ročně? P Jak velkou částku musíme dnes vložit na účet s 8% úrokovou mírou, aby na něm za 8 let bylo Kč?

62 Faktor času # Časová hodnota peněz QAnuita P Série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období R Anuita polhůtní (typická pro úvěr) R Anuita předlhůtní (typická pro investování) P Liší se výpočet pro celkový základ na počátku prvního roku (úvěr) a pro celkový základ na konci posledního roku (pravidelné investování) QPerpetuita P Série pravidelných plateb ve stejné výši za nekonečné období R Perpetuita polhůtní R Perpetuita předlhůtní

63 Faktor času # Příklady P Na účet úročený 6 % ročně pravidelně vždy na konci roku složíme Kč po dobu 9 let. Kolik bude na konci devátého roku uspořeno? P Jak velkou částku musíte pravidelně vždy na konci roku skládat na účet úročený 5 % ročně, chcete-li za 8 let uspořit Kč? P Chcete vyplácet po dobu 15 let vždy na konci roku částku Kč. Jakou částku musíte složit nyní, abyste toho při roční úrokové míře 9 % dosáhli? P Chcete si půjčit Kč na 5 let a banka Vám je půjčí s roční úrokovou mírou 18 %. Jak velkou pravidelnou roční splátkou dluh splatíte? P Jaká je současná hodnota věčné obligace s vypláceným výnosem 100 Kč ročně pokud je naše požadovaná výnosnost investice 8 %?

64 Riziko # Systematické riziko P Podnikem neovlivnitelné - měří se pomocí koeficientu β # Nesystematické riziko P Podnik ho může alespoň částečně minimalizovat # Pokud má podnik minimalizovat riziko, musí ho identifikovat a měřit (k tomu se využívají nástroje statistiky - počet pravděpodobnosti) P Pracuje se s nástroji: R Očekávaný výnos R Rozptyl R Směrodatná odchylka R Variační koeficient QDiverzifikace - nástroj minimalizace rizika

65 Ekonomická efektivnost investic # Investicí chápeme jako cílevědomou kapitalizaci finančního výdaje realizovanou prostřednictvím konkrétního aktiva, které přináší zhodnocení peněz spojených s jeho pořízením # Jakýkoli peněžní výdaj, který není určený k okamžité spotřebě, nýbrž je učiněn s cílem dosáhnout zhodnocení vynaložených prostředků v budoucnosti

66 Ekonomická efektivnost investic # Druhy investic: P Hmotné - stroje, technologické zařízení, budovy P Nehmotné - know-how, licence, software P Finanční - nákup cenných papírů, vklady do jiných společností a dlouhodobé půjčky # Způsob realizace investice: P Pořízené koupí na klíč P Realizované investiční výstavbou R Externím dodavatelem R Ve vlastní režii # Při hodnocení investic posuzujeme P Výnosnost, likviditu, rizikovost

67 Ekonomická efektivnost investic # Výpočet efektivnosti QKapitálové výdaje na investici QPříjmy z investice QPro hodnocení používáme cash flow plynoucí z investice - kladné nebo záporné P Konvenční peněžní toky - po záporných peněžních tocích (vlastní investiční výdaj) následují kladné peněžní toky (příjmy z investice) P Nekonvenční peněžní toky - kladné a záporné peněžní toky se střídají (více než jednou)

68 Ekonomická efektivnost investic # Postup hodnocení investic QUrčení kapitálových výdajů QUrčení ceny kapitálu a diskontní sazby QStanovení nominálních a diskontovaných příjmů z investice QVýpočet souhrnných ukazatelů, jejich zhodnocení

69 Ekonomická efektivnost investic # Určení kapitálových výdajů QVýdaje na pořízení odepisovaného dlouhodobého majetku QVýdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který se neodepisuje QVýdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku QNáklady na jednorázovou potřebu zvýšení oběžného majetku # Kapitálový výdaj může být vynaložen jednorázově, nebo může být rozložen do více období (časová hodnota peněz!)

70 Ekonomická efektivnost investic # Určení ceny kapitálu a diskontní sazby QJe-li pro financování investice použito pouze úvěru 6 cenou kapitálu je úrok z úvěru QSkutečným nákladem na cizí kapitál je zdaněná úroková míra: i * (1 - t) QJe-li pro financování investice použito pouze vlastního kapitálu 6 cenou kapitálu je požadovaný výnos z vlastního kapitálu QPři kombinovaném financování - průměrné náklady na kapitál (WACC): WACC = W d * r d * (1 - t) + W e * r e

71 Ekonomická efektivnost investic # Stanovení nominálních příjmů z investice QCF z investice spočteme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, které plynou z investice za dobu její předpokládané životnosti # Stanovení diskontovaných příjmů z investice QCF plynoucí z investice v jednotlivých letech odúročíme na úroveň období, ve kterém investici uvádíme do provozu

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika II/1 Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Osnova Efektivnost podniku, výnosy, náklady, hospodářský výsledek 3. kapitola učebního textu Výrobní faktory Výnosy Náklady Efektivnost Hospodářský výsledek

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu

Osnova učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy. Struktura učiva v 1. koncentrickém okruhu Osnova učiva Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Osnova učiva. Cíle učiva. Učivo o dlouhodobém majetku. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Učivo o dlouhodobém majetku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se podstaty dlouhodobého

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti

Předinvestiční fáze 21.2.2015. Typické výnosnosti investic u technologických staveb. Obsah studie proveditelnosti Předinvestiční fáze Investor se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli očekává zhodnocení vložených prostředků do projektu zhodnocení musí být vyšší, než např. úroky z vkladů Pro rozhodnutí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8.1 Provozní riziko ztráty

8.1 Provozní riziko ztráty 8.1 Provozní riziko ztráty Provozní riziko (operating risk) je především dáno rozsahem, v jakém je v podniku využíván investiční dlouhodobý hmotný majetek, s ním spojené fixní náklady a jaký je jejich

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová

Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová Přednáška č.7 Ing. Sylvie Riederová 1. Aplikace klasifikace nákladů na změnu objemu výroby 2. Modelování nákladů Podstata modelování nákladů Nákladové funkce Stanovení parametrů nákladových funkcí Klasifikační

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

2013 2014 2015 2016 2017 % Tis. % Tis. % Kč. Kč Pohledávky 40 50 Zásoby 60 64 Závazky 40 42

2013 2014 2015 2016 2017 % Tis. % Tis. % Kč. Kč Pohledávky 40 50 Zásoby 60 64 Závazky 40 42 Vývoj tržeb společnosti EASY PEASY byl následující: v roce 2013 400 000, v roce 2014 420 000. Na základě analýzy prostředí a dle stanovených cílů společnost předpokládá růst tržeb v roce 2015 o 5 %, v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více