Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II"

Transkript

1 Ekonomika podniku II Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II 2009

2 Podniková ekonomika II (2) KLZ Ing. Pavel Mikan červen 2009

3 Osnova # Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku (dokončení z minulého setkání) P 4. kapitola učebního textu P Modely výnosů, nákladů a tržeb P Konstrukce nákladových funkcí P Analýza bodu zvratu P Aplikace nákladových a výnosových funkcí P Provozní páka # Nákupní, prodejní a marketingová činnost P 5. kapitola učebního textu P Nákup P Řízení zásob P Logistika P Prodej a marketing

4 Osnova # Výroba P 6. kapitola učebního textu P Vymezení výroby P Členění výrob P Produkční funkce P Výrobní kapacita P Produktivita podnikových systémů # Finanční řízení podniku P 7. kapitola učebního textu P Finanční řízení P Faktor času a změna hodnoty peněz P Investiční činnost podniku (8. kapitola) R Ekonomická efektivnost investic R Zdroje financování dlouhodobých potřeb podniku P Krátkodobý finanční management (kapitola 7. 6)

5 Osnova # Organizační struktura podniku P 9. kapitola učebního textu - samostudium # Příklady z probíraných kapitol P Řízení zásob R Základní bilanční rovnice R Optimalizační přístup - Harris-Wilsonův vzorec P Nákupní, prodejní a marketingová činnost R Bostonská matice R Ekonomické hodnocení portfólia výrobků - hrubé rozpětí, příspěvek na úhradu R Cenová elasticita P Výroba R Výrobní kapacita a měření využití výrobní kapacity P Finanční řízení R Časová hodnota peněz - úvod do úrokového počtu R Ekonomické hodnocení investic - základní metody R Finanční analýza

6 Modely nákladů, tržeb a zisku # Při modelování vycházíme ze závislosti nákladů, tržeb a zisku na objemu produkce v podniku # Průběh funkcí: P Proporcionální (lineární) - s tímto průběhem budeme v dalších výpočtech pracovat P Podproporcionální P Nadproporcionální P "S křivka"

7 Modely nákladů, tržeb a zisku # Pro analýzy je třeba pracovat nejen s celkovými náklady (resp. výnosy), ale je třeba zkoumat i: QPrůměrné náklady (resp. výnosy) P Celkové náklady (výnosy) vztažené na jednotku produkce (celkové náklady (výnosy) vydělíme objemem produkce) QMarginální (mezní) náklady (resp. výnosy) P Náklady (výnosy) spojené vždy s poslední jednotkou objemu produkce (spočteme je jako derivaci nákladů (výnosů) podle objemu produkce)

8 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely P Obecně vycházíme z členění nákladů na variabilní a fixní - tyto náklady sečteme R CN = FN + VN P Pro variabilní náklady použijeme lineární funkci: P Variabilní náklady vyjádříme (při lineárním průběhu) závislé na objemu produkce R VN = v * Q P Výsledný obecný tvar nákladové funkce: R CN = FN + v * Q

9 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetody odhadu parametrů nákladového modelu (nákladové funkce) P Klasifikační metoda P Metoda dvou období P Grafická metoda P Statistická metoda (metoda regresní analýzy založená na metodě nejmenších čtverců)

10 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QKlasifikační metoda P Zjistíme při známém objemu produkce veškeré náklady, ke kterým při výrobě došlo P Snažíme se kvalifikovaně rozhodnout na základě znalosti způsobu vynaložení nákladů o charakteru každé nákladové položky -jedná se o fixní nebo variabilní náklad? P Sečteme fixní náklady P Sečteme variabilní náklady, vydělíme je objemem produkce P Sestavíme model

11 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QKlasifikační metoda QPříklad: P Při výrobě 100 kusů výrobků vznikly následující náklady P Spotřeba materiálu P Mzdové náklady výrobních dělníků 350 P Platy administrativních pracovníků 150 P Odpisy P Osvětlení a topení 300 P Mezioperační doprava 250 P Spotřeba elektrické energie výrobního zařízení 200 P Reklama 350 P Sestavte klasifikační metodou nákladový model

12 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetoda dvou období P Vychází ze znalosti objemu výroby a celkových nákladů z více období P Vyloučíme případné extrémy a vybereme pouze dvě období - s maximálním a minimálním objemem produkce P Těmito dvěma dvojicemi objemů produkce a celkových nákladů proložíme přímku, jejíž parametry spočítáme (řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých - odečtením jedné rovnice od druhé)

13 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QMetoda dvou období QPříklad: P V únoru byly při objemu výroby ks celkové náklady Kč P V květnu byly při objemu výroby ks celkové náklady Kč P Metodou dvou období spočtěte nákladovou funkci P Odhadněte výši nákladů v září, ve kterém očekáváme objem výroby ve výši ks

14 Modely nákladů, tržeb a zisku # Nákladové modely QGrafická metoda P V grafu zobrazíme body odpovídající objemům produkce a celkovým nákladům P Proložíme přímkou dva body P V místě, kde přímka protne svislou osu y, odečteme fixní náklady P Variabilní náklady na jednotku získáme jako směrnici přímky - ze zjištěného úhlu α spočteme tg(α) QStatistická metoda P V úvahu bere veškerá období a snaží se proložit veškeré body nejlepší přímkou (s nejmenším součtem druhých mocnin odchylek skutečných hodnot a hodnot ležících na přímce) - výpočet pomocí derivací

15 Modely nákladů, tržeb a zisku # Modely výnosů QOpět předpokládáme lineární závislost výše tržeb na objemu produkce při jediné výši ceny P T = p * Q P Na rozdíl od nákladových funkcí, funkce výnosů nemá téměř nikdy fixní složku (začíná v počátku souřadné soustavy)

16 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QTakový objem produkce, při kterém se celkové náklady rovnají tržbám P T = CN P p * Q = FN + v * Q P Q = FN / (p - v) QMůžeme vyjádřit i z funkce zisku, kterou položíme rovnu nule: P Z = T - CN P Z = p * Q - FN - v * Q P Z = (p - v) * Q - FN P Z = 0 P Q = FN / (p - v)

17 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QZisková funkce P Průměrná výše zisku P Funkci zisku vydělíme objemem produkce: R (p - v) - FN / Q P Marginální (mezní) výše zisku P Funkci zisku derivujeme podle objemu produkce R p - v

18 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QTakový objem produkce, při kterém je nulový zisk QDo výše bodu zvratu bude podnik ztrátový QOd výše bodu zvratu bude podnik ziskový # Krátkodobá hranice výše ceny QCena může být maximálně rovna variabilním nákladům QDalší pokles ceny je nepřijatelný # Dlouhodobá hranice výše ceny QCena by měla pokrýt celkové náklady a přiměřený zisk

19 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPříklad P Určete velikost fixních a variabilních nákladů, když celkové náklady při výrobě 750 kusů jsou Kč a při výrobě kusů jsou Kč. P Cena výrobku je 100 Kč P Nalezněte bod zvratu

20 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPostup výpočtu: P Metodou dvou období spočteme nákladovou funkci: R CN = FN + v * Q R = FN + v * 750 R = FN + v * R Od druhé rovnice odečteme první R = * v R v = 80 Kč R Výsledek dosadíme do první rovnice R = FN + 80 * 750 R FN = R Nákladová funkce: R CN = * Q

21 Modely nákladů, tržeb a zisku # Bod zvratu QPostup výpočtu: P Spočteme bod zvratu R Funkce tržeb R T = 100 * Q R A) CN = T R * Q = 100 * Q R = 20 * Q R Q = ks R B) Z = 0 R 100 * Q * Q = 0 R Q = ks

22 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace bodu zvratu QNa základě znalosti funkce nákladů, výnosů (tržeb) a zisku můžeme počítat další příklady: P Objem výroby pro dosažení požadované výše zisku P Minimální výše ceny pro známý objem výroby k dosažení požadované výše zisku P Limit variabilních nebo fixních nákladů k dosažení požadované ceny P Výše zisku, které známá výše nákladů, objemu produkce a ceny vygeneruje

23 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace bodu zvratu QPříklad P Fixní náklady jsou Kč, variabilní náklady 50 Kč na jeden kus, cena jednoho výrobku je 100 Kč. R a) Nalezněte bod zvratu. R b) Jaký počet kusů je třeba vyrobit pro vytvoření zisku Kč? R c) Zjistili jsme, že maximální objem produkce je 800 ks. Jak musíme zvýšit cenu výrobku, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo? R d) Analýzou trhu jsme zjistili, že maximální akceptovatelná cena výrobku je 120 Kč. Jak se musí snížit fixní náklady, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo? R e) Úsporami jsme schopni snížit fixní náklady na Kč. Jak se musí snížit variabilní náklady na jeden kus, aby bylo požadovaného zisku Kč dosaženo?

24 Modely nákladů, tržeb a zisku # Globální modely QPři různorodé produkci vyjadřujeme objem produkce v peněžních jednotkách (v Kč) QV korunách vyjádříme nejen objem produkce, ale i variabilní náklady na 1 Kč produkce QV tom případě se objem produkce v korunách rovná tržbám v korunách P T = CN P Q = FN + h * Q P Bod zvratu: P Q = FN / (1 - h)

25 Modely nákladů, tržeb a zisku # Globální modely QPříklad: P Stanovte nákladovou funkci a určete bod zvratu výroby, víte-li, že v únoru byly náklady Kč na objem výroby Kč, v dubnu byly náklady Kč na objem výroby Kč.

26 Modely nákladů, tržeb a zisku # Aplikace nákladových modelů - volba technologické varianty výroby QPříklad: P Při výrobě výrobku v ceně 20 Kč je možné použít čtyři navzájem se vylučující technologické varianty. Diskutujte, kdy použijete variantu B (s ohledem na minimální nákladnost, ale současně i "neztrátovost"). R Varianta A: FN = Kč, v: 0,80 Kč na 1 Kč produkce R Varianta B: FN = Kč, v: 14 Kč na kus R Varianta C: FN = Kč, v: 0,90 Kč na 1 Kč produkce R Varianta D: FN = Kč, v: 0,30 Kč na 1 Kč produkce P Nutno přepočítat variabilní náklady na jednotný rozměr (zpravidla na kus) P Je vhodné začít náčrtem celkových nákladů pro varianty

27 Modely nákladů, tržeb a zisku # Provozní páka QZávislost zisku na změnách objemu produkce P Z = T - CN P Z = p * Q - FN - v * Q P Z = (p - v) * Q - FN QZměna zisku bude tím větší čím větší bude příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbě zisku - tedy čím menší budou variabilní náklady na jednotku produkce QPři dvou variantách výroby bude ta varianta, která má větší příspěvek (menší variabilní náklady na kus), více citlivá na změny objemu produkce (má vyšší stupeň provozní páky)

28 Nákupní, prodejní a marketingová činnost # Nákup P Základní funkce: zajistit efektivní pořízení materiálů (případně zařízení, strojní celky) a služeb pro podnikové výrobní i nevýrobní činnosti # Nákupní marketing P Zjišťuje potřeby, zkoumá nákupní trhy a další informace potřebné k volbě dodavatelů, k rozhodování o velikosti dodávek zásob, o jejich výši a o potřebných logistických procesech

29 Nákupní marketingový mix # Souhrn marketingových nástrojů - člení se podle chronologického pořadí aktivit při zajišťování nákupu na: P Informační a komunikační mix R Informace o nakupovaných vstupech a výstupech podniku, o cenách (včetně slev, přirážek, daní, celních sazeb), dodacích podmínkách (např. platebních, logistických), o dřívější spotřebě, zásobách atd. R Výzkum dodavatelů, jejich volba, komunikace s nimi, jejich hodnocení a rozhodnutí o další spolupráci P Výrobkový mix a mix služeb R Posuzování parametrů vstupů (porovnávání se substituty), volby variant získávání vstupů, hodnocení kvality, spolehlivosti, funkčnosti, úspornosti, garance, oprav,...

30 Nákupní marketingový mix P Cenový a kontraktační mix R Rozhodování o nákupních cenách, pružnost cen (platební podmínky, slevy, přirážky), dodací a logistické podmínky, ochota jednat o cenách,... P Logistický a dodávkový mix R Způsob dodávky, dodavatelské mezičlánky, velikost dodávek, řešení poruch v dodávkách, náklady s dodávkami spojené, pohyb v rámci podniku (doprava, manipulace, balení, skladování, velikost manipulačních jednotek, poradenství, organizace,...)

31 Nákupní marketingový mix # Fáze nákupního marketingového mixu R Identifikace (rozpoznání) potřeby - nákupní impuls R Zjištění nezbytnosti potřeby, její charakter a množství R Vlastní kupní rozhodnutí R Specifikace nakupovaného výrobku nebo služby R Nákupní výzkum trhu - podmínek dodávek R Volba dodavatele R Rozhodnutí a formulace podmínek dodávky R Zadání objednávky R Logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku R Kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávek, případné reklamace R Finanční úhrada dodávky R Hodnocení výkonu dodavatele QMožné modifikace při opakovaném nákupu, nákupu s modifikacemi nebo při zcela novém nákupu

32 Řízení zásob # Úkolem řízení zásob je: P Zajistit dostatečnou úroveň zásob pro bezporuchové vyrovnávání časového a množstevního nesouladu výroby a dodávek -zajištění plynulé výroby P Udržování co možná nejnižší úrovně zásob z důvodu vázání kapitálu QDruhy zásob P Běžná (obratová) - pořizuje se najednou, čerpá se v dávkách P Pojistná - k eliminaci výkyvů na straně vstupu (dodavatelé) a výstupu (požadavky výroby) QZákladní bilanční rovnice R Zdroje se musí rovnat potřebám R Zdroje: Zásoba na začátku období (Zp) a dodávky za období (D) R Potřeba: Spotřeba za období (M) a zásoba na konci období (Zk) R Zp + D = M + Zk Y D = M + Zk - Zp

33 Řízení zásob # Základní bilanční rovnice QPříklad P V následujícím roce očekáváme výrobu ks výrobků, na jeden výrobek se spotřebuje 20 kg suroviny s cenou Kč za tunu. K (datu sestavování plánu dodávek) je zásoba tun. Předpokládaná spotřeba do konce roku je tun, dodávky do konce roku tun. Minimální výše zásoby je tun. P Spočítejte potřebnou výši dodávek v příštím roce v kg i v Kč.

34 Řízení zásob # Optimalizační přístup v řízení zásob P Cílem je minimalizovat celkové náklady spojené s pořízením a udržováním zásob P Náklady členíme na: R Náklady na dodávku - stejná výše pro každou dodávku (zahrnují přípravu dodávky, komunikaci, průzkum trhu, přejímku, kontrolu, fakturaci apod.) R Náklady na skladování a udržování zásob (zahrnují náklady vázanosti prostředků, náklady spojené s provozem skladů, evidencí, pojištěním, ostrahou, náklady spojené s rizikem poškození, znehodnocení či ztráty použitelnosti) P Pro výpočet využijeme z bilanční rovnice zásob potřebnou výši dodávek D P Známe náklady spojené s jednou dodávkou N D P Známe skladovací náklady jednotky zásob N S P Odvození Harris-Wilsonova vzorce

35 Řízení zásob # Optimalizační přístup v řízení zásob QPříklad P Roční spotřeba materiálu je 130 t, roční náklady na skladování jedné tuny materiálu jsou Kč, náklady spojené s jednou dodávkou materiálu jsou Kč. Dodavatel nabízí dodat požadované množství materiálu v jedné, čtyřech, osmi nebo dvanácti dodávkách. P Jakou četnost dodávek vyberete? Jaká bude výše jedné dodávky? P Spočtěte optimální velikost dodávky, četnost dodávek a velikost jedné dodávky!

36 Řízení zásob # Just In Time (JIT) QSpolupráce s dodavateli vedoucí k: P Přísné kontrole kvality P Pravidelným a spolehlivým dodávkám P Blízkosti výroby P Spolehlivé komunikaci P Předávání operativních informací o průběhu výroby (propojení informačních systémů) P Těsné spolupráci dodavatele a odběratele QMůže vést k podstatnému snížení výše zásob a podmínkou realizace je spolehlivost dodavatele

37 Řízení zásob # Metoda ABC QVychází z tzv. Paretova pravidla (80/20) QRoztřídíme spotřebovávané materiály do tří skupin: P Skupina A: 5-15 % druhů zásob, které mají ale 60-80% podíl na celkové spotřebě P Skupina B: % druhů zásob, které mají 15-25% podíl na celkové spotřebě P Skupina C: % druhů zásob, které mají 5-15% podíl na celkové spotřebě QKe každé skupině zásob přistupujeme diferencovaně, největší pozornost věnujeme skupině A

38 Logistika # Řeší organizaci a řízení rozmísťování (tj. pohyby, transportní procesy) včetně souvisejících informací # Komplexně a integrálně řídí veškerý materiálový tok podnikem, včetně toků od dodavatelů a k odběratelům a příslušných toků informací QZahrnuje dopravu, překládku a manipulaci, skladování, balení, vychystávání, distribuci na místa potřeby, přípravu, úpravu a kompletaci dodávaného materiálu, zajišťování příslušných informací včetně evidence a kontroly

39 Prodej a marketing # Prodejní činnost zjišťuje potřeby na trzích produkce a prodejem produktů a služeb podniku je uspokojuje # Zahrnuje výzkum trhu, komunikaci se zákazníky včetně působení na ně za účelem podpory prodeje, logistiku prodeje, tvorbu cen a další. # Marketing úzce souvisí s marketingovou koncepcí řízení - takovou filosofií podnikatelského myšlení, která důsledně respektuje potřeby zákazníka a jejich uspokojení

40 Prodej a marketing # Marketingové řízení QTři základní fáze: QPlánování P Marketingová situační analýza P Stanovení marketingových cílů P Formulace marketingových strategií P Sestavení marketingového plánu QRealizace P Vytvoření marketingové organizace P Realizace plánu QKontrola P Měření výsledků a porovnávání s plánem P Hodnocení a analýza zjištěných skutečností

41 Prodej a marketing # Marketingový mix QJedná se o marketingové nástroje ovlivňující kupní rozhodování QVzájemně provázané prvky P Výrobek (Product) P Cena (Price) P Distribuce (Place) P Komunikace (Promotion)

42 Prodej a marketing # Výrobek QPojetí komplexního výrobku - zákazník vnímá nejen základní funkci výrobku, ale i jeho další atributy (značka, servis, obal, prestiž,...) QVýrobkový mix - sortiment výrobků, které podnik nabízí na trhu QJe sestaven a upravován v zájmu plnění podnikových cílů QNástrojem k posouzení a řízení sortimentu výrobků je výrobková analýza

43 Prodej a marketing # Výrobková analýza QMarketingové metody - výrobkové portfolio matice QBostonská matice P Hodnotí výrobky podle kritéria podílu na trhu (relativní tržní podíl) a tempa růstu trhu a zakresluje do grafu v závislosti na objemu výroby R Hvězdy - vysoký podíl na trhu i vysoké tempo růstu trhu R Dojné krávy - vysoký podíl na trhu, ale nízké tempo růstu trhu R Otazníky - vysoké tempo růstu trhu, ale nízký podíl na trhu R Hladoví psi - nízké tempo růstu trhu i nízký podíl na trhu

44 Prodej a marketing # Výrobková analýza QPříklad P Podnik vyrábí tři výrobky. Načrtněte a slovně popište pozici těchto výrobků na trhu, znáte-li následující údaje: P Výrobek 1: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 10 % P Výrobek 2: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 7 % P Výrobek 3: Tržby Kč, Tržby největšího konkurenta Kč, Míra růstu trhu 3 % P Průměrný růst trhu v odvětví byl 5 %.

45 Prodej a marketing # Výrobková analýza QHodnocení ekonomického přínosu pro podnik P Počítáme buď z kalkulace úplných nákladů rentabilitu výrobku jako zisk / cena P Nebo z kalkulace neúplných nákladů hrubé rozpětí / cena (případně příspěvek na úhradu / cena) QPříklad P Podnik vyrábí tři výrobky. Na základě rentability posuďte výhodnost jednotlivých výrobků: P Výrobek 1: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 50 Kč, Přímé náklady 35 Kč P Výrobek 2: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 17 Kč, Přímé náklady 10 Kč P Výrobek 3: Tržby Kč, Objem výroby ks, Celkové náklady 4 Kč, Přímé náklady 2 Kč

46 Prodej a marketing # Cena QPředstavuje množství peněz vydaných zákazníkem na zakoupení produktu QPro zákazníka znamená hodnotu, kterou mu vlastnictví a užívání produktu přináší QZákladní principy tvorby cen: P Podle nákladů P Podle poptávky P Podle konkurence QDopady změn cen na tržby podniku mohou ukazovat ukazatele cenové elasticity poptávky

47 Prodej a marketing # Cena QPříklad P Snížení ceny výrobku z 150 Kč za kus na 140 Kč za kus vedlo ke zvýšení poptávaného množství z kusů na kusů. P Spočtěte hodnotu koeficientu cenové elasticity poptávky P Spočtěte změnu objemu tržeb P Zhodnoťte výhodnost změny ceny pro podnik

48 Prodej a marketing # Distribuce QZboží je na trh umísťováno distribuční cestou QTypy distribuční cesty P Přímá P Nepřímá - zde mezi výrobce a zákazníka vstupují mezičlánky R Prostředníci (produkty si kupují) R Zprostředkovatelé (pouze napomáhají cestě výrobku k zákazníkovi)

49 Prodej a marketing # Komunikace QMarketingová komunikace zahrnuje záměrné a cílené vytváření a používání informací k působení na spotřebitele (k ovlivňování jeho kupního chování) QSložky marketingové komunikace: R Reklama - neosobní komunikace se zákazníkem prostřednictvím médií R Podpora prodeje - časově omezený program s cílem okamžitého nárůstu prodejů zaměřený nejen na zákazníka, ale i na prodejce R Osobní prodej - přímá osobní komunikace se zákazníkem R Public relations - vytváření kladné představy o podniku v povědomí zákazníků R Přímý marketing - přímý, ale ne osobní kontakt se spotřebitelem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, teleshopping,...)

50 Výroba # V nejširším smyslu se výrobou rozumí každá hodnototvorná činnost, jejímiž výsledky jsou hmotné nebo nehmotné výstupy # Výroba je soubor cílevědomých činností, při nichž vzájemným působením výrobních faktorů dochází k přeměně vstupních prvků na produkci # Výrobní systém je soubor všech prvků a vztahů mezi nimi, s jejichž pomocí se uskutečňuje výroba

51 Výroba # Členění výroby P Podle charakteru technologického procesu R Chemicko-technologické R Biologické R Biochemické R Mechanicko-technologické P Podle standardizovanosti (diferencovanosti produktů a vyráběného množství) R Hromadná výroba R Sériová výroba R Kusová výroba P Členění samotné výroby na: R Hlavní výroba R Vedlejší výroba R Doplňková výroba R Přidružená výroba P Vedle základních procesů probíhají v podniku pomocné a obslužné procesy

52 Výroba # Produkční funkce QVyjadřuje vztah mezi vstupem a výstupem podniku QForma modelu, kterým je funkce vyjadřující vztah mezi rozsahem vstupu (výrobních faktorů) a výstupem (produkcí) QTvar produkční funkce je ovlivněn tím, zda a jak se produktivita vstupů mění v závislosti na velikosti objemu výroby QProdukční funkce ovlivňuje charakter nákladové funkce (mají opačný charakter progresivní x degresivní)

53 Výroba # Výrobní kapacita QJe maximální objem produkce za období, který může vyrobit určitá výrobní jednotka efektivním využíváním výrobních faktorů a časového fondu QVýrobní kapacita (Q p ) je určena: P Výkonností výrobního zařízení (kapacitním výkonem v p ) rozumíme maximální dosažitelné množství produkce za jednotku času za obvyklých provozních podmínek P Využitelným časovým fondem (T p ) - od kalendářního časového fondu odečteme nepracovní dny (tzv. nominální časový fond) a plánované prostoje P Spočte se jako součin výkonnosti a využitelného časového fondu: Q p = v p * T p P Místo výkonnosti může být zadána kapacitní norma (t k ) pracnosti (výkon získáme jako převrácenou hodnotu)

54 Výroba # Využití výrobní kapacity QSkutečně dosažené výsledky dělíme plánovanými (normovanými, maximálně dosažitelnými) QVždy menší než jedna QCelkové (integrální) využití výrobní kapacity P k c = Q s / Q p QVýkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity P k i = v s / v p QČasové (extenzivní) využití výrobní kapacity P k e = T s / T p QVztah mezi jednotlivými koeficienty P k c = k i * k e

55 Výroba # Příklad P Výroba má probíhat 60 dní ve dvou směnách po osmi hodinách, prostoje se plánují na 2 % z času. Opracování jednoho výrobku trvá dvacet minut. Celkové využití výrobní kapacity je 95 % při extenzivním využití 97 %. Spočítejte: P a) Jaký je využitelný časový fond? P b) Jaká je výrobní kapacita výrobního zařízení? P c) Kolik bylo skutečně vyrobeno výrobků? P d) Kolik bylo skutečně odpracováno hodin? P e) Jaký byl plánovaný hodinový výkon? P f) Jaký byl skutečný hodinový výkon? P g) Jaká je skutečná doba opracování jednoho kusu výrobku?

56 Výroba # Produktivita podnikových systémů P Produktivita je účinnost využívání výrobních faktorů (vstupů) ve výrobě vyjádřená poměrem: R (výrobní) výstup / (výrobní) vstup P Měří se ve výrobě za určitý časový interval P Můžeme měřit produktivitu celkovou (za souhrn vstupů) nebo parciální (za jeden druh vstupu) -nejdůležitější parciální produktivitou měřenou v podnicích je produktivita práce R Přidaná hodnota / pracovníci R Čistá produkce / pracovníci S Přidaná hodnota = výnosy za produkci po odečtení nákladů za veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby S Čistá produkce = přidaná hodnota bez odpisů S Pracovníci = počet pracovníků nebo počet odpracovaných hodin nebo osobní náklady

57 Podnikové finance a finanční řízení # Finanční strategie představuje páteř finančního řízení # Finanční řízení - veškeré činnosti spojené s efektivním financováním podnikatelských aktivit firmy směřujících k naplnění firemní strategie a základních cílů firmy QStrategický finanční management - 5 a více let QDlouhodobý finanční management - jeden rok až pět let QKrátkodobý finanční management - do jednoho roku

58 Finanční řízení # Základní úkoly finančního managementu: P Identifikace zdrojů kapitálu a jeho získávání P Rozhodování o cíli a podmínkách jeho dislokace P Zabezpečení efektivního nakládání s disponibilními zdroji kapitálu P Redislokace a redistribuce kapitálu získaného realizací podnikatelské činnosti # Základní aktivity finančního managementu: P Funding - hledání a využívání interních a externích kapitálových zdrojů P Cash management - řízení peněžních toků P Debt management - řízení dluhů P Risk management - řízení rizika

59 Finanční řízení # Principy finančního řízení: P Princip respektování faktoru času P Princip peněžních toků P Princip čisté současné hodnoty P Princip zohledňování rizika P Princip optimalizace kapitálové struktury P Princip zohledňování vlivu kapitálového trhu P Princip plánování a analýzy údajů informačního systému

60 Faktor času # Časová hodnota peněz - na ni působí: QCelková suma kapitálu - celkový základ QCelková délka časového úseku, po kterou je celkový základ vázán - kapitálové období: čas, na který je kapitál půjčen, případně období, za které má být jeho půjčení spláceno QCelková výše úrokové míry: poměr výnosu k celkové k celkové částce půjčeného kapitálu (odměna věřiteli)

61 Faktor času # Časová hodnota peněz QÚrok peníze směrem do budoucna zhodnocuje pomocí úročitele (dostaneme budoucí hodnotu peněz) QPro porovnání budoucí hodnoty s částkou v přítomnosti musíme spočítat současnou hodnotu peněz pomocí odúročitele QBudoucí hodnota = současná hodnota * (1 + i) n QSoučasná hodnota = budoucí hodnota / (1 + i) n QPříklad P Jak velkou částku představuje za 5 let dnešní vklad 500 Kč při úrokové míře 6 % ročně? P Jak velkou částku musíme dnes vložit na účet s 8% úrokovou mírou, aby na něm za 8 let bylo Kč?

62 Faktor času # Časová hodnota peněz QAnuita P Série pravidelných plateb ve stejné výši za určité období R Anuita polhůtní (typická pro úvěr) R Anuita předlhůtní (typická pro investování) P Liší se výpočet pro celkový základ na počátku prvního roku (úvěr) a pro celkový základ na konci posledního roku (pravidelné investování) QPerpetuita P Série pravidelných plateb ve stejné výši za nekonečné období R Perpetuita polhůtní R Perpetuita předlhůtní

63 Faktor času # Příklady P Na účet úročený 6 % ročně pravidelně vždy na konci roku složíme Kč po dobu 9 let. Kolik bude na konci devátého roku uspořeno? P Jak velkou částku musíte pravidelně vždy na konci roku skládat na účet úročený 5 % ročně, chcete-li za 8 let uspořit Kč? P Chcete vyplácet po dobu 15 let vždy na konci roku částku Kč. Jakou částku musíte složit nyní, abyste toho při roční úrokové míře 9 % dosáhli? P Chcete si půjčit Kč na 5 let a banka Vám je půjčí s roční úrokovou mírou 18 %. Jak velkou pravidelnou roční splátkou dluh splatíte? P Jaká je současná hodnota věčné obligace s vypláceným výnosem 100 Kč ročně pokud je naše požadovaná výnosnost investice 8 %?

64 Riziko # Systematické riziko P Podnikem neovlivnitelné - měří se pomocí koeficientu β # Nesystematické riziko P Podnik ho může alespoň částečně minimalizovat # Pokud má podnik minimalizovat riziko, musí ho identifikovat a měřit (k tomu se využívají nástroje statistiky - počet pravděpodobnosti) P Pracuje se s nástroji: R Očekávaný výnos R Rozptyl R Směrodatná odchylka R Variační koeficient QDiverzifikace - nástroj minimalizace rizika

65 Ekonomická efektivnost investic # Investicí chápeme jako cílevědomou kapitalizaci finančního výdaje realizovanou prostřednictvím konkrétního aktiva, které přináší zhodnocení peněz spojených s jeho pořízením # Jakýkoli peněžní výdaj, který není určený k okamžité spotřebě, nýbrž je učiněn s cílem dosáhnout zhodnocení vynaložených prostředků v budoucnosti

66 Ekonomická efektivnost investic # Druhy investic: P Hmotné - stroje, technologické zařízení, budovy P Nehmotné - know-how, licence, software P Finanční - nákup cenných papírů, vklady do jiných společností a dlouhodobé půjčky # Způsob realizace investice: P Pořízené koupí na klíč P Realizované investiční výstavbou R Externím dodavatelem R Ve vlastní režii # Při hodnocení investic posuzujeme P Výnosnost, likviditu, rizikovost

67 Ekonomická efektivnost investic # Výpočet efektivnosti QKapitálové výdaje na investici QPříjmy z investice QPro hodnocení používáme cash flow plynoucí z investice - kladné nebo záporné P Konvenční peněžní toky - po záporných peněžních tocích (vlastní investiční výdaj) následují kladné peněžní toky (příjmy z investice) P Nekonvenční peněžní toky - kladné a záporné peněžní toky se střídají (více než jednou)

68 Ekonomická efektivnost investic # Postup hodnocení investic QUrčení kapitálových výdajů QUrčení ceny kapitálu a diskontní sazby QStanovení nominálních a diskontovaných příjmů z investice QVýpočet souhrnných ukazatelů, jejich zhodnocení

69 Ekonomická efektivnost investic # Určení kapitálových výdajů QVýdaje na pořízení odepisovaného dlouhodobého majetku QVýdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který se neodepisuje QVýdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku QNáklady na jednorázovou potřebu zvýšení oběžného majetku # Kapitálový výdaj může být vynaložen jednorázově, nebo může být rozložen do více období (časová hodnota peněz!)

70 Ekonomická efektivnost investic # Určení ceny kapitálu a diskontní sazby QJe-li pro financování investice použito pouze úvěru 6 cenou kapitálu je úrok z úvěru QSkutečným nákladem na cizí kapitál je zdaněná úroková míra: i * (1 - t) QJe-li pro financování investice použito pouze vlastního kapitálu 6 cenou kapitálu je požadovaný výnos z vlastního kapitálu QPři kombinovaném financování - průměrné náklady na kapitál (WACC): WACC = W d * r d * (1 - t) + W e * r e

71 Ekonomická efektivnost investic # Stanovení nominálních příjmů z investice QCF z investice spočteme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, které plynou z investice za dobu její předpokládané životnosti # Stanovení diskontovaných příjmů z investice QCF plynoucí z investice v jednotlivých letech odúročíme na úroveň období, ve kterém investici uvádíme do provozu

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST

Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST Téma 5: NÁKUPNÍ, PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ ČINNOST OSNOVA: 1. Nákup 2. Řízení zásob 3. Logistika 4. Prodej a marketing 1. NÁKUP Základní funkce a úkoly nákupu Nákupní marketing, jeho zásady a nástroje Marketingový

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4 1. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 2 2. CASH FLOW (CF) 6 3. HLAVNÍ ČINNOSTI PODNIKU 7 4. HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA (FA) 10 5. FINANČNÍ ANALÝZA (FA) 11 6. UKAZATELÉ RENTABILITY A

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Platí princip racionality ekonomický princip

Platí princip racionality ekonomický princip POEK I. Podnikání je u nás ovlivňováno - Občanským a obchodním zákoníkem - Živnostenským zákonem - Daňovým systémem Skripta Podniková Ekonomika I. Úvod do podnikového hospodářství - Podnikové hospodářství

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Oceňování podniku I Oceňování podniku I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Jiří Oubrecht 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více