Účetní zpravodaj. květen Deloitte Česká republika. České účetnictví Jak sestavit jednoduše výkaz Cash Flow? (část 1.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. květen 2014. Deloitte Česká republika. České účetnictví Jak sestavit jednoduše výkaz Cash Flow? (část 1.)"

Transkript

1 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Stav schvalování Jak sestavit jednoduše výkaz V naší praxi se často setkáváme s prosbou o pomoc při sestavení výkazu o peněžních tocích (Cash Flow). Přestože se nejedná o komplikovaný výkaz, mnoho lidí z něj má respekt a najde se jen nemnoho odvážlivců, kteří jsou schopni si Výkaz Cash Flow (CF) sestavit sami. Tento článek by měl pomoci všem, kteří by chtěli být schopni si výkaz sestavit sami, případně si výpočet zkontrolovat. Určitě všem pomůže i při kontrole výkazu sestaveného účetním systémem, protože algoritmus sestavení bude velmi podobný našemu popisu. Cílem je, aby výkaz Cash Flow vždy tzv. seděl do nuly, to znamená, aby vypočtený stav peněžních prostředků na konci období odpovídal stavu v rozvaze. V první části našeho článku se seznámíme se zásadami, které budeme používat při sestavení, připravíme si základ výkazu a doplníme nepeněžní operace. V druhém díle si výkaz doplníme o dopady jednotlivých položek, jako jsou daně, vlastní kapitál apod. a celý výkaz dokončíme. V tomto článku se zaměříme na sestavení výkazu nepřímou metodou podle české účetní legislativy. Stejný postup je ale možné použít i při sestavení výkazu Cash Flow podle. Nepřímá metoda vychází ze změn peněžních prostředků založených na změnách rozvahových položek a je nejčastěji používanou metodou. Oproti přímé metodě, která vychází z reálných toků (platby od klientů, platby dodavatelům atd.), je také jednodušší. Při našem sestavení budeme vycházet ze standardní rozvahy společnosti obsahující běžné a předcházející období, obratové předvahy a případně dalších účetních záznamů. Aby nám výkaz Cash Flow vždy vyšel, budeme respektovat následující zásady: 1. Všechny řádky rozvahy musí být zohledněny pokud se na celou sadu finančních výkazů podíváme matematicky, je zřejmé, že jsou vzájemně propojeny. Protože se aktiva a pasiva v rozvaze rovnají, jediné změny během období mohou být pouze mezi položkami rozvahy doplněné o hospodářský výsledek z výsledovky (který je obsažen ve změně vlastního kapitálu). Součástí rozvahy je i stav peněžních prostředků. Pokud tedy do výkazu CF promítneme veškeré změny na řádcích rozvahy mezi počátkem a koncem účetního období, musíme dostat výkaz CF, který bude tzv. sedět do nuly. 2. Podvojné úpravy pokud si sestavíme základ výkazu CF podle předcházející zásady, budeme veškeré další úpravy CF dělat podvojně každou úpravu promítneme do výkazu CF na příslušné řádky s opačnými znaménky tak, aby úprava vždy v součtu byla nulová. Tak si zajistíme, že se nám celkový výsledek nezmění a výkaz CF nám bude tzv. sedět. 3. Opačný efekt ve výkazu CF většinou platí zjednodušené pravidlo: pozitivní událost (růst aktiv, pokles pasiv) se zachytí záporně a naopak. Například růst pohledávek bude ve výkazu CF zachycen záporně (prakticky mám výnos, ale nedostal jsem zaplaceno, peněžních prostředků je méně), nárůst závazků bude zachycen kladně (peníze jsem nezaplatil, takže mi stav zvyšují). 2

3 Stav schvalování Při sestavování budeme postupovat podle výše uvedených zásad. Pro vlastní sestavení použijeme ideálně tabulkový kalkulátor, například Excel. Ten nám zajistí rychlý přepočet všech hodnot a stálou kontrolu výkazu. Nyní se podíváme detailněji na jednotlivé fáze sestavení výkazu CF: 1. fáze příprava základu výkazu CF V této fázi si připravíme základ našeho výkazu CF. Vyjdeme ze vzorového výkazu CF (viz formulář na konci článku) a použijeme rozvahu za běžné a minulé období. Peněžní prostředky Nejdříve si vyplníme stav peněžních prostředků na počátku a na konci období na řádky P a R. Pokud používáme Excel, je dobré si ke stavu na konci období nastavit kontrolu, která nám ukáže rozdíl konečného stavu v rozvaze a konečného stavu vypočteného našim výkazem. Další položky rozvahy V této fázi vyplníme do výkazu CF změny v jednotlivých řádcích rozvahy. Využijme zásadu číslo 3 uvedenou výše a položky vyplňujeme podle logického dopadu na peněžní prostředky (růst aktiv záporně, pokles aktiv kladně, nárůst pasiv kladně, pokles pasiv záporně). Postupujeme tak, aby řádky rozvahy logicky odpovídali řádkům CF. Změnu na řádku rozvahy: Aktiva C.I Zásoby dáme na řádek výkazu CF A.2.3 Změna stavu zásob C. II Dlouhodobé pohledávky, C. III Krátkodobé pohledávky a D. I Časové rozlišení dáme na řádek výkazu CF A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivního časového rozlišení B. Dlouhodobý majetek dáme na řádek výkazu CF B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Pasiva B. III Krátkodobé závazky a C. I časové rozlišení pasivní dáme na řádek výkazu CF A.2.2 Změna stavu závazků a pasivního časového rozlišení A. Vlastní kapitál, B. II Dlouhodobé závazky a B.I.V Bankovní úvěry a výpomoci dáme na řádek výkazu CF C.1 Změna stavu závazků z financování B. I Rezervy dáme na řádek výkazu CF A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv Změnu na řádku rozvahy C.IV. krátkodobé finanční prostředky již nebudeme zahrnovat, protože je obsažena formou stavu peněžních prostředků na začátku a na konci období. 3 V tomto okamžiku by měl výkaz CF obsahovat veškeré změny položek rozvahy. Celý výkaz CF by nám měl sedět na konečný stav peněžních prostředků. Pokud nám nesedí, musíme mít ve výkazu CF chybu změny všech položek rozvahy musí vyrovnávat změny poslední položky, peněžních prostředků.

4 Stav schvalování Výsledek běžného roku Aby náš výkaz začal vypadat jako výkaz CF, provedeme první úpravu v souladu se zásadou číslo 2 uvedenou výše. Výsledek běžného roku před zdaněním dáme do výkazu CF na řádek Z (zisk kladně). Zároveň ale provedeme podvojnou úpravu: O zisk po zdanění snížíme řádek výkazu CF C.1. Změna stavu závazků z financování (protože tam jsme si v předchozím kroku zanesli zvýšení VK, to znamená i zisk běžného roku - zisk představuje nárůst pasiv, v CF je tedy zachycen kladně, touto úpravou ho eliminujeme) Daň (rozdíl mezi ziskem před a po zdanění) uvedeme na řádek A.5. Zaplacená daň z příjmu záporně (pokud je daň náklad). Zkontrolujeme, že celá úprava je podvojná, tedy že její součet je nulový. Úpravy do jednotlivých řádků budou následující: A.1.1 Odpisy stálých aktiv Na tento řádek dáme kladně odpisy z výsledovky (řádek E). Podvojně stejnou částku dáme záporně na řádek výkazu CF B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (tam je promítnuta změna dlouhodobého majetku, která odpis obsahuje, tímto zápisem odpis eliminujeme). A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv Na tomto řádku máme již zachycenou změnu rezerv (viz předcházející fáze). Nyní si doplníme vliv opravných položek. Na řádek výkazu CF dáme zvýšení (kladně) a pokles (záporně) veškerých opravných položek. Řádek CF A.1.2 by se měl rovnat řádku výsledovky G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. 4 V tomto okamžiku tedy máme výkaz CF, který obsahuje peněžní prostředky na počátku a konci období, zisk, řadu dalších položek a matematicky nám sedí do nuly. Jsme tedy hotovi? Bohužel ne, musíme provést ještě řadu úprav, které zajistí, aby náš výkaz CF dával uživatelům smysl. Protože ale veškeré další úpravy budeme dělat podvojně, nemůže se nám již stát, že by výkaz Cash Flow neseděl. Změny jednotlivých typů opravných položek (OP) podvojně zadáme do řádků CF podle typu aktiva: OP k zásobám - na řádek CF A.2.3 Změna stavu zásob OP pohledávkám - na řádek CF A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivního časového rozlišení 2. fáze Nepeněžní operace V této části se zaměříme na část výkazu CF A.1, která obsahuje nepeněžní operace. Jedná se zjednodušeně o náklady a výnosy, které nemají dopad na peněžní prostředky, například odpisy. Důsledně dodržujeme zásadu č. 2 a veškeré úpravy provádíme podvojně. OP k dlouhodobému majetku - na řádek CF B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Z praktického hlediska je vhodné v Excelu jednotlivé úpravy zachycovat do samostatných sloupců vedle základu z 1. fáze. Tak budeme mít vždy jasnou kontrolu, že úprava je v součtu nulová.

5 Stav schvalování A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Na tomto řádku provedeme dva zápisy: Tržby z prodeje nejdříve dáme na řádek záporně položku z výsledovky E.III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku, stejnou částku dáme kladně na řádek CF B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv. Zůstatková cena dáme na řádek kladně položku z výsledovky F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, stejnou částku dáme záporně na řádek CF B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv. A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku Na tento řádek uvedeme záporně přijaté dividendy a podíly ze zisku, kladně stejnou částku uvedeme na řádek CF A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku. Pokud částka nebude ke konci roku uhrazena (případně její část) a bude tedy uvedena v pohledávkách, neprovedeme kladný zápis na řádek A.7 (kde jsou jen přijaté částky), ale proti řádku CF A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivního časového rozlišení. A.1.5 Nákladové a výnosové úroky Na tento řádek uvedeme záporně výnosové úroky (výsledovka, řádek X) a současně kladně na řádek CF A.4 Přijaté úroky. Obdobně postupujeme s nákladovým úrokem: na tento řádek uvedeme kladně nákladové úroky (výsledovka, řádek N) a současně záporně na řádek CF A.3 Vyplacené úroky. Jistě může nastat i situace, kdy nákladový úrok nebude vyplacen (celý nebo část). Pak nebudeme o nevyplacené části účtovat oproti řádku Vyplacené úroky, ale logicky proti řádku, kde je úrok v rozvaze zachycen (nejspíš řádek CF C.1 Změna stavu závazků z financování). Obdobně postupujeme u nezaplacených výnosových úroků a jako protistranu použijeme řádek, kde je zachycena změna úroku v rozvaze (CF A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivního časového rozlišení, případně na řádek CF B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv, pokud je úrok z půjčky zachycený v dlouhodobém majetku). A.1.6 Opravy o ostatní nepeněžní operace Tento řádek je určen na úpravy o další nepeněžní operace, které jsme dosud nezohlednili. Větší pozornost mu budeme věnovat v další části našeho článku. Jako příklad si můžeme uvést odpis pohledávek, protože ten nepředstavuje peněžní operaci a je často na tomto řádku vykázán. Zachycení je jednoduché: A.1.6 Opravy o ostatní nepeněžní operace výše odpisu pohledávek kladně A.2.1 Změna stavu pohledávek a aktivního časového rozlišení výše odpisu záporně. Opět si zkontrolujeme, že nám výkaz sedí (vypočtený konečný stav se rovná stavu v rozvaze). Pokud se nám nerovná, porušili jsem někde zásadu číslo 2 a některá úprava nebyla provedena podvojně. Nyní náš výkaz CF začíná vypadat jako kompletní výkaz. Obsahuje počáteční i konečný stav peněžních prostředků, úpravy o nepeněžní operace a řadu dalších položek. Přestože máme již velký kus práce za sebou, nemáme ještě hotovo, musíme provést další úpravy, aby náš výkaz byl finální. 5 V druhé části našeho článku si vyladíme výkaz CF do konečné podoby a vyjasníme si zachycení standardních i některých méně obvyklých transakcí.

6 Stav schvalování Přehled o peněžních tocích (cash flow) období končící k P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami Období do Období do A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.*** Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností Změna stavu závazků z financování Dopady změn vlastního kapitálu Peněžní zvýšení základního kapitálu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 6

7 Aktualizace pracovního plánu Stav schvalování V návaznosti na nedávné zasedání, které se konalo v březnu 2014, aktualizovala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) svůj pracovní plán. Byl přidán další projekt a došlo ke stanovení a úpravě několika termínů. Upravený časový plán pro hlavní projekty vypadá nyní následovně: Projekt Současný stav Další fáze projektu Finanční nástroje snížení hodnoty Finanční nástroje opětovné posouzení standardu 9 (klasifikace a ocenění) Vykazování výnosů Leasingy Pojistné smlouvy Koncepční rámec Komplexní projekt Opětovná Opětovná Opětovná Revidované zveřejnění Revidované zveřejnění Opětovná Vydání nového Vydání nového Očekávaný čas. harmonogram 2. čtvrtletí čtvrtletí 2014 Vydání nového 2. čtvrtletí 2014 Opětovná 1. čtvrtletí ) Opětovná 2. čtvrtletí 2014 Zveřejněný návrh 4. čtvrtletí 2014 Upravený časový plán pro menší projekty (úpravy stávajících standardů) je nyní následující: Projekt Současný stav Další fáze projektu 11 Nabytí podílu ve společné činnosti IAS 41 Držitelé biologických aktiv 10/IAS 28 Úpravy investiční jednotky IAS 27 Ekvivalenční metoda v individuální účetní závěrce Opětovná Opětovná Formálně přidáno do plánu rady IASB Zveřejněný návrh Vydání nového Očekávaný čas. harmonogram 2. čtvrtletí 2014 Vydání nového 2. čtvrtletí 2014 Zveřejněný návrh 2. čtvrtletí 2014 Opětovná 2. čtvrtletí ) Projekt leasingů byl předmětem společného březnového jednání a rady FASB viz následující článek. 2) Diskusní materiál byl vydán 17.dubna Činnosti regulované sazbou Komplexní projekt Průzkum/ Diskusní materiál 2. čtvrtletí 2014 Finanční nástroje makro hedging Průzkum/ Diskusní materiál 1. nebo 2. čtvrtletí )

8 Stav schvalování Novinky v projektu přípravy V dnešním vydání Účetního zpravodaje přinášíme aktuální informace týkající se přípravy nového standardu o leasingu. Leasing představuje celosvětově populární a častou formu financování, většina společností finanční či operativní leasing využívá. Průběžně proto přinášíme novinky o vývoji situace v této oblasti. Tentokrát se zaměříme na výsledky společného zasedání rady Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a jejího amerického protějšku, Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB), která vydává standardy. Zasedání proběhlo v březnu 2014 a přineslo řadu rozdílných stanovisek v přístupu k účtování leasingu na straně nájemce i pronajímatele. Z historie projektů zaměřených na leasing Projekt zaměřený na leasing je společným projektem IASB a FASB. Cílem tohoto projektu je zlepšit účtování leasingu vypracováním takového modelu, který bude lépe odpovídat definicím aktiv a závazků v Koncepčním rámci. Výsledkem tohoto projektu bude nahrazení stávajícího standardu IAS 17 Leasingy. První zveřejněný návrh týkající se leasingu ( Zveřejněný návrh 2010 ) byl vydán v srpnu 2010 a navrhoval jednotný účetní přístup k finančnímu leasingu pro všechny nájemce (tj. všechny leasingy by měly být vykázány jako finanční leasingy), přičemž byl vypracován i analogický model pro pronajímatele. Bližší informace o tomto zveřejněném návrhu naleznete v našem Účetním zpravodaji z října Dne 16. května 2013 rada IASB vydala upravený návrh přístupu k vykazování a oceňování leasingu ( Zveřejněný návrh 2013 ). Bližší informace o tomto zveřejněném návrhu naleznete v našem Účetním zpravodaji z července Rozhodnutí učiněná na společném zasedání a rady FASB v březnu 2014 V březnu 2014 se konalo společné zasedání a rady FASB, jehož cílem bylo opětovné projednání projektu zaměřeného na leasing v návaznosti na zveřejněný návrh Rada IASB i rada FASB dospěly k rozdílným rozhodnutím v celé řadě aspektů týkajících se účtování leasingu na straně nájemce i pronajímatele. Rozhodnutí, k nimž se během zasedání dospělo, jsou shrnuta níže. Účetní model pro nájemce Rada IASB se rozhodla pro jednotný model, v jehož rámci by nájemce účtoval o leasingu jako o financování nákupu aktiva ve formě práva k užívání (right-of-use asset). V rámci tohoto přístupu by byly všechny leasingy kromě krátkodobých leasingů a leasingů drobných aktiv účtovány v souladu se současnými zásadami účetnictví v oblasti finančního leasingu, přičemž amortizace aktiva ve formě práva k užívání (zpravidla lineární) by byla vykázána odděleně od úrokových nákladů na leasingový závazek (s využitím metody efektivní úrokové míry). Toto účtování odpovídá leasingovému modelu typu A, jenž je specifikován ve zveřejněném návrhu Odlišná stanoviska a rady FASB Rada FASB se rozhodla pro duální model, který se podobá modelu uvedenému ve zveřejněném návrhu 2013, kdy se všechny leasingy kromě krátkodobých leasingů vykazují v rozvaze a účtuje se o nich buď v souladu s přístupem IASB (typ A) nebo jsou vykázány do nákladů na lineárním základě (typ B). Oproti návrhům uvedeným ve zveřejněném návrhu 2013 by byly leasingy rozděleny do dvou skupin na základě stávajícího rozlišení operativního a finančního leasingu, jak stanoví standard IAS 17 Leasingy. 8

9 Stav schvalování Účetní model pro pronajímatele Rada IASB se rozhodla, že pronajímatelé by měli klasifikovat leasing podle toho, zda je leasing účinně použit k financování či prodeji nebo zda se jedná spíše o operativní leasing, přičemž k tomuto rozhodnutí se využívají pokyny, které jsou obdobné jako požadavky stanovené ve standardu IAS 17. Z tohoto důvodu by se klasifikace zaměřila na to, zda byla na nájemce převedena podstatná rizika a odměny spojené s vlastnictvím aktiva. Rada IASB se rozhodla eliminovat přístup týkající se leasingové pohledávky a zbytkového aktiva popsaný ve zveřejněném návrhu 2013 a místo toho vyžaduje modely, které se podobají stávajícímu účtování o finančním a operativním leasingu na straně pronajímatele. Odlišná stanoviska a rady FASB Rada FASB dospěla k podobnému modelu jako rada IASB. Rada FASB se však rozhodla, že pronajímatel nebude moci vykázat zisk z prodeje jakéhokoli typu leasingu, pokud na počátku leasingu nedojde k převodu kontroly nad aktivem na nájemce. Drobné leasingy (Small ticket leases) Rada IASB se rozhodla, že: do finální podoby standardu o leasingu nezahrne žádné výslovné pokyny ohledně hladiny významnosti; Definice termínu drobné aktivum dosud nebyla dokončena a bude projednána na dalším zasedání. Odlišná stanoviska a rady FASB Rada FASB se pro specifické vynětí účtování a oceňování leasingu drobných aktiv na straně nájemců nerozhodla. Leasingové období Rada IASB se rozhodla, že účetní jednotka by měla zvážit všechny relevantní faktory při hodnocení toho, zda pro nájemce existuje ekonomická pobídka, pokud jde o využití opce na prodloužení, případně neukončení, leasingu nebo opce na koupi aktiva, které je předmětem leasingu. Účetní jednotka by měla tuto opci zahrnout do leasingového období pouze v případě, že existuje rozumná míra jistoty, že nájemce by tuto opci po zvážení relevantních ekonomických faktorů využil. Rada IASB se dále rozhodla, že nájemce by měl přehodnotit leasingové období po jeho zahájení pouze tehdy, nastane-li významná událost, kterou má nájemce pod kontrolou. Pronajímatel by leasingové období přehodnocovat neměl. Odlišná stanoviska a rady FASB V této oblasti nejsou zásadní odlišnosti. 9 umožní, aby bylo o leasingu účtováno na úrovni portfolia a aby pokyny týkající se portfolia byly zahrnuty do pokynů pro uplatnění standardu; a začne podnikat kroky potřebné ke specifickému vynětí účtování a oceňování leasingu drobných aktiv na straně nájemce

10 Krátkodobé leasingy Rada IASB se rozhodla, že: Odlišná stanoviska a rady FASB V této oblasti také nejsou zásadní odlišnosti. Stav schvalování potvrdí specifické vynětí účtování a oceňování leasingu drobných aktiv na straně nájemců; změní definici termínu krátkodobý leasing tak, aby odpovídala definici leasingového období ; potvrdí, že hranice pro krátkodobý leasing by měla být 12 měsíců či méně; a bude požadovat zveřejnění krátkodobých leasingových nákladů vykázaných v běžném účetním období, jakož i veškerých kvalitativních informací, které jsou pro leasing obecně požadovány. Rovněž bude zapotřebí zveřejnit závazky související s krátkodobým leasingem v případě, že vykázané náklady v oblasti krátkodobého leasingu nereflektují závazky spojené s krátkodobým leasingem. Jaké budou další kroky? Záležitosti spojené s projektem přípravy se budou i nadále projednávat na dalších společných zasedáních a rady FASB. Očekávané datum ukončení projektu dosud nebylo stanoveno. Vydání dalšího zveřejněného návrhu před vydáním finálního standardu není v současné době plánováno. 10

11 Stav schvalování Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 12. března Úpravy Úprava standardu IAS 19 Plány definovaných požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydáno v prosinci 2013) Na schválení Evropské komise k použití čekají k 23. dubnu 2014 následující dokumenty : Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy 9 a 7 vydané v prosinci 2011 a úpravy 9 Obecné zajišťovací účetnictví vydané v listopadu 2013) Interpretace Stav schvalování 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU. 11

12 Stav schvalování Změny v oblasti interních V tomto vydání se tentokrát nebudeme zabývat přímo novinkami z oblasti Amerických účetních standardů, ale zaměříme se na změny související s integrovaným rámcem COSO, což je oblast, která přinejmenším společnosti, které jsou součástí skupiny společností obchodované na americké burze, bude jistě zajímat. Jak jistě víte, americký zákon Sarbanes-Oxley vyžaduje, aby si vedení veřejných společností zvolilo rámec interních kontrol a následně každý rok zhodnotilo nastavení a účinnost svých interních kontrol a informovalo o ní. Většina veřejně obchodovaných společností v USA za tímto účelem přijala Rámec COSO Co je rámec COSO? Zkratka COSO označuje Výbor sponzorských organizací Treadwayovy komise (Committee of Sponsoring Organizations), který byl založen v roce 1985 s cílem podporovat Národní komisi pro podvodné finanční výkaznictví (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Výbor COSO rovněž vypracoval doporučení pro veřejné společnosti a jejich nezávislé auditory, jakož i pro americkou komisi SEC a další regulatorní orgány a vzdělávací instituce. Národní komise byla financována pěti nejvýznamnějšími profesními asociacemi, jež sídlí v USA a mezi něž patří Americká účetní asociace (AAA), Americký institut certifikovaných veřejných účetních znalců (AICPA), Financial Executives International (FEI), Institut interních auditorů (IIA) a Národní asociace účetních (nyní Institute of Management Accountants - IMA). Proč jsou změny zapotřebí? V tomto článku nehodláme popisovat Rámec Současný svět je již jiný a výraznými změnami rovněž prošlo obchodní a provozní prostředí. Trhy se i nadále globalizují, značně se proměnily obchodní modely, což zahrnuje i častější využívání sdílených služeb a najímání externích poskytovatelů služeb. Regulatorní orgány i zúčastněné strany mají větší očekávání, pokud jde o dozor ze strany vlády, řízení rizik a odhalování a prevence podvodů. Proto byl připraven a zveřejněn aktualizovaný Rámec Pro společnosti, které účtují podle amerických účetních principů, přináší Rámec 2013 v praxi jistá usnadnění. Pomocí tohoto rámce je pro vedení společnosti snazší mít přehled o oblastech, které jsou již pokryty, a zároveň odhalovat mezery v současném programu zaměřeném na soulad se zákonem Sarbanes-Oxley, jako např. neúplné zdokumentování interních kontrol dle rámce COSO Existuje přechodné období (14. května prosince2014), v němž je povoleno uplatňovat původní rámec, avšak komise COSO podporuje včasné přijetí rámce COSO Na účetní období končící po 15. prosinci 2014 bude již třeba použít Rámec COSO Aktualizovaný rámec COSO 2013 vytváří více formální strukturu pro nastavení a účinnost interních kontrol a přidává a osvěžuje úpravu v rámci každé z 5 složek interních kontrol. V aktualizovaném rámci jsou definovány principy a podpůrné oblasti zájmu v rámci každé z pěti základních složek interních kontrol: 12 Kontrolní prostředí Hodnocení rizik Kontrolní aktivity Informace a komunikace Monitoring

13 Stav schvalování Operace Kontrolní prostředí Hodnocení rizik Kontrolní aktivity Informace a komunikace Výkaznictví Soulad Účetní jednotka Divize Provozní jednotka Funkce Podívejme se nyní na pět složek interních kontrol poněkud podrobněji 17 principů dle složek interních kontrol stanovených v Rámci COSO 2013: Kontrolní prostředí 1. Závazek dodržovat integritu a etické hodnoty 2. Odpovědnost za dohled 3. Zavedení struktury, pravomocí a povinností 4. Závazek ke kompetenci 5. Prosazování odpovědnosti Hodnocení rizik 6. Formulace vhodných cílů 7. Identifikace a analýza rizik 8. Posouzení rizika podvodů 13 Monitoring 9. Identifikace a analýza významných změn Kontrolní aktivity 10. Výběr a rozvoj kontrolních aktivit 11. Výběr a rozvoj obecných kontrol technologií 12. Využití prostřednictvím zásad a postupů Informace a komunikace 13. Použití relevantních informací 14. Interní komunikace 15. Externí komunikace Monitoring 16. Průběžná a/nebo zvláštní hodnocení 17. Hodnocení nedostatků a informování o nich

14 Stav schvalování Princip 1 Organizace prokáže závazek dodržovat integritu a etické hodnoty Tento princip určuje postoj vedení společnosti Představenstvo a vedení dané účetní jednotky na všech úrovních demonstrují prostřednictvím svých pokynů, aktivit a chování význam integrity a etických hodnot s cílem podpořit fungování systému interních kontrol. Nejlepší přístup je vedení příkladem: Generální ředitel a klíčoví členové vedení formulují a demonstrují význam integrity a etických hodnot napříč společností. To může být provedeno různými způsoby a za použití různých mechanismů, jako např.: 1. Podávání informací ze strany vyššího vedení společnosti, jejichž cílem je podpořit očekávané standardy jednání a které zůstávají konsistentní v průběhu jejich šíření napříč společností 2. Každodenní aktivity a rozhodování na všech úrovních společnosti, které jsou v souladu s očekávanými standardy jednání 3. Interakce s dodavateli, zákazníky a dalšími externími subjekty založená na spravedlivém a čestném jednání 4. Posouzení výkonnosti a pobídek, které posilují očekávané standardy chování v souladu s cíli dané účetní jednotky na všech úrovních 5. Včasné dotazy a vyšetřování jakéhokoli jednání, které je údajně v rozporu se standardy jednání dané účetní jednotky Princip 6 Formulace vhodných cílů Společnost dostatečně jasně definuje své cíle, aby mohla identifikovat a posoudit rizika, která jsou s daným cílem spojena. Tento princip se zaměřuje na tři různé oblasti: 1. Operační cíle 2. Cíle v oblasti výkaznictví a. Cíle týkající se externího finančního výkaznictví být v souladu s příslušnými účetními standardy, zohlednit význam a reflektovat aktivity účetní jednotky b. Cíle týkající se externího nefinančního výkaznictví být v souladu s externě zavedenými standardy a rámcem, zohlednit požadovanou míru přesnosti a reflektovat aktivity účetní jednotky c. Cíle týkající se interního výkaznictví reflektovat priority vedení, zohlednit požadovanou míru přesnosti a reflektovat aktivity účetní jednotky 3. Cíle v oblasti souladu Princip 10 Výběr a rozvoj kontrolních aktivit Společnost si vybere a rozvíjí kontrolní aktivity, které přispívají ke zmírnění rizik, jež jsou spojena s dosažením cílů, na přijatelnou úroveň. Tento princip je založen na následujících koncepcích: 1. Propojení hodnocení rizika a kontrolních aktivit Nápravná opatření, pokud dojde k odchýlení od očekávaných standardů jednání 2. Typy uplatněné kontroly (včetně zvážení preventivních a detektivních kontrol) Zdroj: Systém interních kontrol externího finančního výkaznictví (ICFR) Soubor přístupů a modelů (květen 2013) 3. Rozlišení mezi kontrolními aktivitami v oblasti obchodních procesů a kontrolními aktivitami v oblasti transakcí 4. Zohlednění úrovně, na níž jsou kontrolní aktivity uplatněny (včetně různých úrovní společnosti)

15 Stav schvalování Princip 13 Použití relevantních a kvalitních informací Společnost získává, generuje a využívá relevantní a kvalitní informace s cílem podpořit fungování interních kontrol. Tento princip je založen na následujících koncepcích: 1. Identifikace požadavků na informace, ověření zdrojů dat, zpracování relevantních dat, zkvalitnění dat v rámci jejich zpracování a využití operačních systémů 2. Zvážení nákladů a přínosů informací, včetně dopadu technologií 3. Zohlednění spolehlivosti a ochrany dat 4. Opětovné vyhodnocení informačních potřeb 5. Zvážení toho, jak informace přispívají k fungování interní kontroly. Některé z nejvýznamnějších zkvalitnění COSO 2013 Hodnocení rizik, včetně hodnocení rizika podvodu detailnější rozvedení celého konceptu hodnocení rizik včetně těch inherentních, citlivosti na různá rizika a jak rizika mohou být řízena, větší důraz na významnost provázání mezi hodnocením rizik a jednotlivými kontrolními aktivitami posouzení potenciálu rizika podvodu v procesu posuzování rizik souvisejících s dosažením cílů společnosti Externí Poskytovatelé Služeb posouzení související s těmito externími poskytovateli je zakomponováno do koncepčního rámce (obsaženo ve 12ti ze 17 principů) vyžaduje, aby vedení společnosti zvažovalo, jak bude externí poskytovatele služeb monitorovat Informační Technologie (IT) posouzení související s IT jsou zahrnuty ve14ti ze17ti principů diskuse související s IT mající za cíl podpoření kontinuální monitorování požadavky týkající se ujištění kvality informací (integrita dat) Příležitosti pro společnosti Implementace Rámce 2013 je dobrou příležitostí vytvořit hodnotu pro společnosti a obnovit systémy interních kontrol bez ohledu na úroveň systému interní kontroly. Během implementace Rámce 2013: 1. Může dojít k synergii a zjednodušení 2. Mohou být identifikovány mezery v návrhu interních kontrolních mechanismů a v provozní efektivitě 3. Mohou být identifikovány mezery v dokumentaci, jakož i další důkazní materiály s cílem vyhodnotit efektivitu interních kontrol dle Rámce Příležitosti zdokonalit transakce, dodržování pravidel a výkaznictví Jak je uvedeno výše, všechny účetní jednotky musí od účetního období končícího dne 15. prosince 2014 nebo později uplatnit Rámec Všechny dotčené účetní jednotky musí tomuto rámci rozumět, provádět odpovídající školení (např. identifikovat nové koncepce a změny), posoudit a vyhodnotit potřeby ohledně kontrolních cílů v oblasti transakcí, dodržování pravidel a nefinančního výkaznictví, vymezit kroky, jež je třeba provést za účelem přechodu k Rámci 2013, provést nezbytná opatření k realizaci plánu a konečně interně komunikovat se všemi skupinami odpovědnými za implementaci, monitoring a výkaznictví v oblasti interních kontrol společnosti. 15

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz

2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz Bilanční princip Rozpis rozvahy do rozvahových účtů Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech Výkaz zisku

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika zdokonalení Deloitte z oblasti Stav schvalování semináře Novinky v 2014 Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika EU přijala nová pravidla zdokonalení Deloitte z oblasti Stav schvalování semináře Novinky

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více