Odborné stanovisko (vyjádření) autorizované osoby dle 18, odst. g), zákona č. 360/1992 Sb. a násl.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné stanovisko (vyjádření) autorizované osoby dle 18, odst. g), zákona č. 360/1992 Sb. a násl."

Transkript

1 Odborné stanovisko (vyjádření) autorizované osoby dle 18, odst. g), zákona č. 360/1992 Sb. a násl. Vyjádření k požadavku Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, ohledně zdůvodnění technické možnosti a ekonomické přijatelnosti navrhovaného odpojení bytového domu (dále jen BD) na ul. Družební 602 od soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen SZTE, dle dřívější terminologie centrálního zdroje tepla - CZT) z důvodu výstavby domovní plynové kotelny (dále jen DPK). Dle dikce zákona se jedná o prokázání uvedené technické nemožnosti či ekonomické nepřijatelnosti dalšího zásobování BD stávajícím způsobem teplem ze SZTE při související změně stávající stavby (tj. zřízení DPK v suterénu BD) dle 16, odst.(7) zák. č. 201/2012 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší), který nahrazuje předchozí zák. č. 86/2002 Sb.). Stavba (akce) : ZŘÍZENÍ DOMOVNÍ PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY V BYT. DOMĚ DRUŽEBNÍ 602, KUTNÁ HORA, PSČ Investor : Společenství vlastníků jednotek DOMU Družební čp. 602 Družební 602, Kutná Hora Hlouška, PSČ , IČ Uvedené ekonomické zhodnocení jakožto doplnění již předložené výše uvedené projektové dokumentace žádá OŽP MÚ KH s odvoláním na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. V podstatě se zde jedná o prokázání ekonomické nepřijatelnosti zásobování daného BD stáv. systémem dodávky tepla pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody z domovní výměníkové stanice (DPS). Tato DPS je umístěna v rohové části suterénu (1.PP) daného BD a je připojena teplovodní přípojkou DN 50 na distribuční síť SZTE (dle dřívější terminologie CZT), která je napojena na lokální okrskovou teplárnu Hlouška, provozovanou dodavatelem tepla městskou společností KH Tebis, s.r.o. Prokázat technickou nemožnost u stávajícího typu napojení z DPS v podstatě nelze, neboť celý systém dálkové distribuce tepla je již dlouhodobě provozován a je samozřejmě technicky možné stávajícím způsobem daný BD tepelně zásobovat i nadále. Dle přesného znění předmětného paragrafu musí být ovšem obě podmínky splněny současně (..je li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné..), tzn. stačí, když jedna z nich splněna není a uvedená povinnost pro právnické a fyzické osoby využít SZTE odpadá. V 16, odst. (7) výše uvedeného zákona je jasně stanoveno, že : Právnická a fyzická osoba /PaFO/ je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Toto nové znění vychází z původního 3, odst. (8) předchozího a tímto zákonem zrušeného zákona č. 86/2002 Sb.,, ovšem jsou zde tři důležité změny : 1) je vypuštěn termín centrální zdroje tepla, neboť tento termín energetický zákon nezná a místo něj je použit termín soustava zásobování tepelnou energií, která přesně odpovídá terminologii energet. zákona 2 Vymezení pojmů, odst. (2), písm. c) teplárenství, bod ) Je vypuštěn termín alternativní zdroje, neboť tento termín energetický zákon také nezná a jeho výklad byl předmětem mnoha nejasností 3) Je naopak přidán upřesňující termín pro vytápění, neboť v předchozím zákoně nebyl účel využití CZT nijak přesněji definován a dodavatelé tepla ze SZTE (např. městské teplárenské podniky) trvali na výkladu, že se jedná o využití tepla pro veškeré tepelné potřeby. Podle nynější dikce zákona je požadavek 16 nutno chápat jako závazný pouze pro vlastní vytápění objektů, protože v energet. zákoně 2, odst. (2), písm. c), bod. 14. je jasně taxativně vymezeno, že dodávka tepelné energie ve smyslu tohoto zákona může sloužit pro čtyři účely, a to vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy. Kdyby tedy měl zákon o ochraně ovzduší (který je vůči dříve přijatému obecnému energetickému zákonu následným zákonem speciálním a vychází z něj) v 16 na mysli i teplo na ohřev teplé vody, tak by to zde bylo výslovně uvedeno stejně jako pojem...pro vytápění... 1

2 Výchozí tepelně energetické údaje pro BD Družební 602 : Celková výpočtová tepelná ztráta objektu prostupem + infiltrací (dle zjednodušeného výpočtu obálkovou metodou, dům nemá proveden energetický audit ani energetický průkaz či štítek) : 97,2 kw Celková výpočtová potřeba tepla na ohřev teplé vody + krytí tepelných ztrát cirkulací (průměrný topný výkon pro akumulační ohřev s odběrovým pásmem mezi hod) : 21,4 kw Celkový součtový min. nutný tepelný příkon objektu (pro vytápění a ohřev TV) : 118,6 kw Min. nutný topný výkon tepelného zdroje pro 75% zálohovatelnost (nepřerušované vytápění bytového domu, pouze s útlumy) : 0,75 x 118,6 = 88,95 89,0 kw Navržená koncepce tepelného zdroje : tři kotle po 45 kw v sestavě automaticky řízené kaskády tří stejných plyn. závěsných kondenzačních kotlů Thermona Kritérium celkového jmen. tepelného výkonu zdroje : 3 x 45 kw = 135 kw > 118,6 kw Kritérium zálohovatelnosti při poruše jednoho kotle : 2 x 45 kw = 90 kw > 89,0 kw Fakturované roční souhrnné spotřeby tepla na ústřední vytápění a ohřev teplé vody za poslední tři fakturačně uzavřené roky : 2009 : 771,8 GJ/rok = 214,39 MWh/rok 2010 : 814,2 GJ/rok = 226,17 MWh/rok 2011 : 720,2 GJ/rok = 200,06 MWh/rok V letošním roce 2012 jsou známy spotřeby tepla za všechny dosud ukončené měsíce, tj. leden listopad včetně = 635,2 GJ. Prosinec se dá s přijatelnou nepřesností uvažovat jako průměr tohoto měsíce v uvedených letech , tj. (123 GJ GJ GJ) : 3 = 128,7 GJ. Potom lze celkovou spotřebu tepla za letošní rok dopočítat jako součet těchto známých 11 měsíců + zprůměrované prosincové spotřeby, tj. 635,2 GJ + 128,7 GJ = 763,9 GJ 2012 : 763,9 GJ/rok = 212,19 MWh/rok Průměrná roční souhrnná spotřeba tepla na ústřední vytápění a ohřev teplé vody z let pak bude : (771,8 GJ + 814,2 GJ + 720,2 GJ + 763,9 GJ) : 4 = 767, ,5 GJ/r = 213,2 MWh/r Výpočtová účinnost navrhované kaskády plyn. kondenzačních kotlů (průměrná roční, v závislosti na měnícím se výkonu během roku) - horní 106% a dolní 98% je uvažována vzhledem k výhřevnosti paliva (ne spalnému teplu), střední hodnota tedy 102%. Vzhledem k ponechání původní předimenzované velikosti plochy otopných těles (jejich topný výkon byl navržen na původní stav ještě nezatepleného domu z r. 1969, nyní je zcela zateplena fasáda izol. PPS pláštěm a zčásti vyměněna okna za plastová) se uvažuje po naprostou většinu topné sezóny provoz s podstatně nižšími středními kotlovými teplotami topné vody než je rosný bod kondenzace plyn. spalin 58 C). Kotle ovšem nebudou vždy provozovány v kondenzačním režimu, zvl. v nejchladnějších obdobích, kdy se uvažuje se jmen. provozem 75 /65 C. Mimo kond. režim pak účinnost kotlů klesne na běžných %, stř. hodnota 93%. Ze zkušeností lze v takovýchto případech uvažovat s 2/3 dobou provozu v kond. režimu a 1/3 dobou mimo kond. režim průměrná roční účinnost = (102-93) x 2/ = 99% (0,99). Stupeň ročního využití paliva (vzhledem ke spalnému teplu) 95 % (0,95). Potom nutný výpočtový energet. příkon v plynu jakožto topném médiu pro UT i ohřev TV bude : 767,5 GJ/rok : 0,99 : 0,95 = 816,055 GJ/rok = 226,682 MWh/rok Kategorie odběratele : 63 MWh/rok < 227 MWh/rok < 630 MWh/rok maloodběr (MO) zem. plynu Výpočtové spalné teplo zem.plynu : 38 MJ/Nm3, výpočtový energet. obsah plynu : 1 m3 = 10,55 kwh Celková výpočtová spotřeba zem. plynu pak bude : kwh/rok : 10,55 kwh/m3 = m3/rok, což bude obchodně (fakturačně) měřeno na novém samostatném odběrném místě, tj. v plynoměrné skříni pod nejnižší lodžií na uliční fasádě předmětného domu samostatným plynoměrem. Spotřeba jednotlivých bytů (na vaření) je již nyní měřena a fakturována pro každého z nich zvlášť bytovými plynoměry. 2

3 varianta NOVÁ DOMOVNÍ PLYNOVÁ KOTELNA : Investiční náklady : (pro příští rok 2013 počítány s 2% navýšením CÚ 2012 dle nabídky Thermony) : - projektová dokumentace (vč. inženýrské činnosti pro vyřízení stavebního povolení) - nové místo obchodního měření plynu (plynoměrná skříň) - spalinová cesta (společný kouřovod + nový fasádní komín) - technologický celek plyn. kotelny ve vyhrazené místnosti v suterénu domu (technologická zařízení 3x kotel, 1x akumul. ohř. TV, blok. úpravna vody, 2x tlak. exp. nádoba UT + TV, oběh. čerp. UT, cirkul. čerp. TV, potrubí, armatury, elektro-silnoproud, ASŘ+MaR, větrání) - stavební úpravy (průrazy, beton. základy, výměna oken a dveří, protipožární zatěsnění prostupů, akusticky tlumící podhled v kotelně, povrchové úpravy prostoru kotelny nátěr podlahy, výmalba) - propojení kotelny se stáv. rozvody UT + TV/C, napojení na SV, přívod elektro ze stáv. el. rozvodů - první provozní náplně, topná zkouška, zaučení obsluhy, uvedení kotelny do provozu - náklady na odpojení od stáv. VS (25.000,- Kč bez DPH dle KH Tebis) Celkové uvažované invest. náklady : , ,- = ,- Kč bez DPH Vč. DPH 15% (stavba pro bydlení snížená sazba) pro r.2013 : ,- x 1,15 = ,- 841 tis. Kč Celou uvedenou stavbu (realizaci) by si hradil vlastník objektu jakožto stavebník /investor/, tj. SVJ, sám. Investiční náklady byly stanoveny na základě nacenění firmy Thermona s.r.o. dle projektu ze 09/2012 vč. dodatečného navýšení o akust. podhled dle akust. studie z 11/2012. V této ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky a montáže i nepřímé náklady zhotovitele, tzn. cena je uvažována jako návrhová smluvní na zhotovení díla již v CÚ Sestava kotelny pro nacenění byla dle požadavků investora navržena v co nejjednodušší, tj. nejlevnější verzi s jednoduchým systémem ASŘ a optimalizací trubních rozvodů. Provozní náklady (vzhledem k dosavadní neznalosti cen pro příští rok 2013 počítány v CÚ 2012) : PLYN - výpočet pro CÚ 2012 byl proveden internetovým on-line kalkulátorem S-Finance.cz, kde se jako jedna z nejvýhodnějších jeví nabídka ČEZ a.s., produkt Atraktiv pro kategorii MO, nejvyšší odběrové pásmo MWh. Výsledná celk. součtová cena v CÚ 2012 (za komoditu, distribuci, měsíční paušály, vč. daní) pro konečného odběratele byla zkalkulována ve výši Kč/rok vč. 20% DPH. Je možné zvolit i o něco málo dražší nabídky E.ON Energie a.s., produkt Standard se zkalkulovanou cenou Kč/rok vč. 20% DPH, či RWE holding, produkt PLUS se zkalkulovanou cenou Kč/rok vč. 20% DPH. Ostatní dodavatelé nejsou pro svoji dosud velmi krátkou historii na energet. trhu (nejistota jejich ekonomické perspektivy) bráni v úvahu, i když jsou jejich nabídky třeba i ještě levnější. Pro posouzení byla uvažována cena varianty ČEZ Atraktiv. Jednotková cena za 1m3 pak vychází : Kč/rok : m3/rok = 13,63 Kč/m3 vč. DPH TECHNOLOG. SPOTŘEBA EL. ENERGIE (kotle, oběh. čerpadla, malý ventilátor větrání, elektropohony ventilů,, napájení ASŘ) bude součástí celk. odběru elektřiny ve společných prostorách objektu, která je nyní fakturována v jednotarifové sazbě pro podnikatele C01d produktu Standard. Stávající jističe 32 A tohoto rozvodu pro společné domovní prostory se vzhledem k dostatečné výkonové rezervě proudově navyšovat nebudou, měsíční platba za ně tedy zůstane stejná. Dodavatelem el. energie je ČEZ. Dle podrobného kalkulátoru ERÚ (CYGNI SOFTWARE a.s.) by celková cena za předpokládaný roční odběr elektřiny technologií kotelny 2500 kwh činila Kč vč. DPH po odečtu paušálních měsíčních plateb za jističe. Jednotková cena pak vychází 6,15 Kč/kWh vč. DPH v CÚ Výsledné roční náklady na spotřebu el. energie kotelny : Kč/rok vč. 20% DPH REVIZE - v porovnání se stáv. napojením na DPS přibudou u vlastní kotelny ještě revize plynu, spalinové cesty, elektro a tlak. nádob. V současné době jsou tyto revize v nákladech dodavatele dálkového tepla (KH Tebis), který je má započteny v ceně tepla. U vlastního zdroje tepla typu malé domovní kotelny lze ze srovnatelných instalací odvodit průměrnou cenu těchto revizí (četnost revizí se dle jejich druhu mění od 1x/0,5 roku až po 1x/3 roky) v CÚ 2012 na Kč/rok vč. 20% DPH 3

4 ÚDRŽBA A OPRAVY - při instalaci nového zdroje se předpokládají v prvních třech letech veškeré opravy z hlediska investora za bezplatné v rámci smluvní 3 - leté záruční doby, která se dnes již běžně při podobných realizacích sjednává. U nového zařízení v záruční době se pak předpokládá pouze drobná beznákladová údržba v rámci běžné činnosti obsluhy, jako např. odstranění netěsností v potrubních rozebíratelných spojích jejich dotažením, odvzdušňování, odkalování apod. Náklady na údržbu a opravy po záruční době, kdy již nebudou kryty smluvní tříletou zárukou, budou hrazeny z fondu oprav vlastníka SVJ. Ze zkušeností obdobných, již provozovaných zdrojů je známo, že tyto náklady pak po dobu životnosti činí ročně cca 0,5-1,5 % ceny pořizovací, tzn. do nákladů za provoz se zpočátku (0,5%) nijak výrazně nepromítnou, nárůst (až 1,5%) lze uvažovat až ve druhé polovině životnosti, tj. až po cca 8 15 letech provozu. Je tedy nutné nejpozději po uplynutí záruční doby vytvořit fond údržby a oprav (FÚO), ovšem z provozního hlediska je jistější, když je tento fond zřízen od samého začátku provozu díla (např. pro případ neuznaných záručních vad). Výchozí výše FÚO je zvolena jako průměr mezi 0,5 a 1,5 %, tj. 1% z investičních nákladů, tzn. 0,01 x ,- = Kč/rok (DPH se neuvažuje, jde o úložku) FINANČNÍ NÁKLADY NA OBSLUHU vzhledem k tomu, že navržený plyn. zdroj je legislativně kotelnou, musí být k jejich obsluze (dozoru) vyčleněna osoba s topičským průkazem. Dle zkušeností ze stejně provozovaných zdrojů bude sjednána smlouva s technicky i zdravotně způsobilou osobou, která bude dodavatelem díla zaškolena na provozování této domovní kotelny a z důvodu co nejkratší docházky bydlí přímo ve městě. Tato osoba bude za paušální měsíční úhradu funkci odborné obsluhy pro daný zdroj vykonávat (obsluha zařízení, kontrola, základní údržba a drobná administrativa provozní deník kotelny apod.). Tuto činnost bude pracovník obsluhy (topič) vykonávat na základě dohody o provedení práce v rozsahu max. 150 hod/rok, tzn. 150 hod/rok x 100 Kč/hod = Kč/rok. Z příjmu si odvede daň ve výši 15% a zdravotní ani sociální pojištění z této činnosti tedy odvádět nebude. Dané zdroje jsou svou koncepcí (především řídícím systémem a monitoringem) koncipovány pro obslužný interval 72 hod (po 3 dnech) viz technické podklady výrobce kotlů. S uvažováním běžné a nutné 14-denní odstávky jednou za topnou sezónu bude tedy provoz zdroje činit 351 dní/rok 351 : 3 = 117 dozorů zdroje. Na jeden dozor se uvažuje běžně 1/2 hodina, pro oba celkem 1 hodina, tedy celkem 117 hod/rok. Zbytek ( = 23 hod/rok) pak připadá jako rezerva na možné větší údržbové práce, administrativní činnost apod. Topič musí mít také sjednánu možnost záskoku jinou, stejně kvalifikovanou osobou, ať už pro předem plánované případy (dovolená) či mimořádné situace (nemoc). Celkový počet max. 150 obslužných hodin se tím samozřejmě nezmění. Roční náklady v CÚ 2012 pak budou Kč/rok vč. 20% DPH. POJIŠTĚNÍ předpokládá se připojištění domu na možné škody způsobené provozem plyn. zdroje ať už na zařízení samotném či na objektu (výbuch, požár). Dle zkušeností ze stejně provozovaných plyn. zdrojů lze uvažovat s navýšením ročního pojistného (připojištění) takovýchto bytových domů ve výši o cca Kč/rok, brán střed Kč/rok vč. 20% DPH. ODPISY (AMORTIZACE) odpisová doba u tepelných zdrojů se uvažuje 15 let, i když je ze zkušenosti známo, že při řádné obsluze a údržbě i včas prováděných opravách (viz fond údržby a oprav) lze předpokládat zvýšení životnosti zařízení daleko za dobu účetní odpisové doby (až cca 20 let). Amortizace zde tedy bude zahrnuta roční poměrnou částkou 1/15 z výchozích invest. nákladů. Je ovšem skutečností, že finanční částku na výstavbu nového tepel. zdroje po odpisové době 15 let nelze nyní v žádném případě určit. Investiční částka na nový zdroj bude sice vlivem inflace nominálně podstatně vyšší, což bude ovšem kompenzováno průběžným úročením úložek. Běžné úročení na dlouhodobém vkladu je vždy o něco vyšší než míra inflace. Lze tedy uvažovat, že se oba vlivy vzájemně vyruší a roční odpisová částka bude uvažována jen výše uvedeným prostým podílem z částky investiční. Nový zdroj bude pořizován ale jen v částečném (cca 60%) rozsahu nynějšího, neboť např. stavební část (stav. úpravy kotelny, průrazy pro potrubí, akust. podhled, okna, dveře apod.), spalinová cesta, plynová skříň, domovní plyn. rozvod, napojovací potrubí mezi kotelnou a domovními rozvody, většina potrubí v kotelně, expanzní nádoba apod. zůstanou beze změny (lze uvažovat min. dvojnásobnou dobu životnosti) a vymění se v podstatě jen vlastní topná technologie vč. veškerých strojních zařízení. Potom tato částka bude : 0,60 x Kč : 15 roků = Kč/rok (bez navýšení úročením, DPH se neuvažuje, jde o úložku) 4

5 Výpočtové provozní náklady celkem za rok provozu (CÚ 2012) dvou nových domovního PTZ : = Kč vč. 20% DPH Po přepočtu na 21% DPH v r potom : : 20 x 21 = Kč vč. 21% DPH Po započtení inflačního zvýšení cen v r ve výši 2% potom : x 1, 02 = Kč = předpokládané provozní náklady za r Náklady za samotný plyn budou činit cca 73% a za ostatní položky 27% z nákladů celkových provozních. Výsledná cena za jednotku tepelné energie dodané z domovní plyn. kotelny do ústředního vytápění a ohřevu TV : Kč/r : 767,5 GJ/r = 516, Kč/GJ vč. 21% DPH a zároveň v CÚ2013 varianta STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE : Investiční náklady : Z hlediska SVJ zde nebudou žádné, neboť vlastní technologie DPS vč. jejího napojení a výstupních potrubí až po hl. uzávěry je v majetku dodavatele tepla KH Tebis. Proto veškeré investice na její event. modernizaci, opravy a údržbu jdou k tíži KHT, který je započítává do výsledné prodejní ceny tepla. Provozní náklady : ENERGIE DODÁVANÁ Z DPS: Uvažovaná účinnost předávání tepla z rozvodů SZTE do otopné soustavy UT i rozvodů TV bytového domu přes DPS 99%, protože měření tepla je prováděno na na patě domu bezprostředně za výstupem topného kanálu, ale vlastní DPS vč. napojovacích potrubí má určité nezanedbatelné tepelné ztráty (slabé tepelné izolace, nezaizolované armatury). Proto se pro vlastní ústřední vytápění a ohřev TV veškeré změřené a fakturované teplo nevyužije, ale pro účely tohoto posouzení se tyto cca 1% tepelné ztráty zanedbají, tzn. skutečná velikost dodávky tepla ze SZTE se uvažuje jako odpovídající tepelné potřebě domu. Korektní měření tepla by mělo být až na výstupu z DPS (vytápění) a u deskového výměníku (ohřev TV), v tomto smyslu je smluvní definice na patě domu příliš neurčitá. Cena za teplo ze SZTE pro vytápění i ohřev TV dle předběžného oznámení KH Tebis pro r : 598,- Kč/GJ vč. 15% DPH Pak výpočtové roční celkové náklady na teplo pro konečného spotřebitele (SVJ) ze SZTE v CÚ 2013 : 767,5 GJ/r x 598,- Kč/GJ = Kč/rok vč. 15% DPH Pozn. vlastní spotřebovávaná komodita, tj. ohřívaná studená voda na TV ve variantě vlastního domovního zdroje ani při stáv. napojení na SZTE započítána není, neboť její spotřebované množství ani cena nebudou způsobem dodávky tepla ovlivněny. VÝSLEDNÉ EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ : Rozdíl v investičních nákladech : ,- Kč (nová kotelna) 0,- Kč (stáv. DPS) = ,- Kč ve prospěch stáv. napojení na SZTE Rozdíl v provozních nákladech : Vlastní domovní kotelna : Kč vč. 21% DPH Dodávka ze sítě SZTE (KHT) : Kč/rok vč. 15% DPH Rozdíl v ročních fin. nákladech : Kč Kč = Kč 62,4 tis. Kč/rok ve prospěch vlastní domovní plyn. kotelny 5

6 Prostá návratnost investičních prostředků vložených do výstavby vlastní plyn. kotelny pak výpočtově bude : 841 tis. : 62,4 tis/rok = 13,48 13,5 let, což lze považovat za ještě přijatelné, neboť je to doba kratší, než účetní odpisová doba kotelny 15 let. Při uvažované reálné době životnosti plyn. zdrojů min. 15 let ( účetní odpisová doba) se tedy každoročními úsporami na spotřebovaném teple vložené fin. prostředky vrátí výpočtově za cca 13,5 roku. Investice do vlastní domovní plynové kotelny se tedy v každém případě zaplatí a po zbývající dobu (do konce uvažované životnosti kotelny, tj. cca 1,5 roku) přinese její provoz oproti odběru tepla ze SZTE fin. úsporu cca 1,5 x 62,4 tis. Kč = 93,6 tis. Kč. Po dožití kotelny budou již zároveň připraveny fin. prostředky na její náhradu, neboť odpisové částky do průběžně navyšovaného (a úročeného) fondu jsou již do výše uvedených provozních nákladů kotelny zahrnuty. Kromě této výpočtové úspory je nutno k variantě kotelny ještě připočíst další neopominutelné výhody : SVJ se tak stane nezávislým na v podstatě monopolním dodavateli dálkového tepla (KH Tebis), což je při budoucích reálně předpokládaných rostoucích cenách tepla ze SZTE důležitý parametr zřízením majetkově vlastního domovního tepelného zdroje se o tuto invest. částku zvýší i hodnota objektu, tzn. i cena každého jednotlivého bytu (podílem na společném majetku) při jeho prodeji SVJ si bude moci dodavatele topného média (zemního plynu) svobodně vybírat na základě rozsáhlé nabídky distributorů plynu (dnes už okolo 20 subjektů) a nebude muset akceptovat smluvní cenu, kterou mu předloží dodavatel dálkového tepla (nyní KH Tebis, ale i po event. změně to stále bude jeden subjekt, v dané lokalitě z hlediska CZT monopolní). ZÁVĚR : Pro právnickou osobu Společenství vlastníků jednotek domu Družební čp. 602 tedy není dle uvedeného znění zákona ekonomicky přijatelné, platit průměrné náklady /CÚ 2013/ za jednotku nakoupené tepelné energie na ústřední teplovodní vytápění a ohřev teplé vody (dodávané dálkovými rozvody místní sítě SZTE z kotelny Hlouška) 598 Kč/GJ (vč. 15% DPH), když při výrobě tepla ve vlastní domovní kotelně - zatím bez předběžně uvažovaného termického solárního systému na celoroční ohřev TV - by byla výsledná výpočtová cena za tuto energii 517 Kč/GJ (vč. 21% DPH). Výsledné ekonomické srovnání pak prokazuje výpočtovou roční úsporu cca 62,4 tis. Kč a prostou návratnost investičních prostředků cca 13,5 roků. U obou cen jsou započítány náklady na dodanou energii (v teplé vodě SZTE či zemním plynu z distribuční sítě) včetně provozních nákladů na obsluhu tep. zdroje, spotřebovanou technologickou el. energii, revize, drobnou údržbu, fond údržby a oprav, pojištění, tvorbu odpisového fondu atd. Energeticko-ekonomický výpočet s prostou dobou návratnosti (bez započítání event. úvěru) prokázal reálnost uvedeného záměru, i když dlouhá návratnost investice se již blíží hranici ekonomické výhodnosti (15 let). Projektant tedy výstavbu vlastního domovního tepelného zdroje - plynové kotelny - ze všech výše uvedených důvodů DOPORUČUJE. Pozn.: veškeré ceny jsou uváděny s DPH, neboť SVJ jakožto konečný spotřebitel (nepodnikatelský subjekt) nemá vratku DPH. V Třebíči Ing. Jiří Kopuletý 6

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Obec Horní Suchá Sídlem: Horní Suchá, Sportovní 3/2, okr. Karviná PSČ: 735 35 Jednající: Ing. Jan Lipner, starosta obce IČ: 00575917 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA TEPELNÉ

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Ekonomika využití solárního tepla

Ekonomika využití solárního tepla 1/22 Ekonomika využití solárního tepla Bořivoj Šourek Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Siemens Building Technologies 2/22 Co ovlivňuje ekonomiku solárních soustav? investiční náklady

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha

Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha Cenová nabídka na ohřevu TV pomocí vysokoteplotních tepelných čerpadel ROTEX s výkonem 160 kw pro objekt: SVJ Padovská 585, Praha Zpracoval Tomáš Gurecký, tgurecky@rawatt.cz, 602527973, www.rawatt.cz 1.

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Odpojování od CZT. přednosti a rizika. Bronislav Bechník

Odpojování od CZT. přednosti a rizika. Bronislav Bechník Odpojování od CZT přednosti a rizika Bronislav Bechník ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ Σωκράτης Příklady odpojování SBD Bižuterie, Jablonec nad Nisou 46 bytů ve dvou vchodech plynová kotelna 170 kw v roce 2015

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 1110201312 Investor: Vlastimil Pirek RD Domašín 260 email: 601234282 GSM: pirek@qservis

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé Produktová řada StandardPower

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

ZPRÁVA z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

ZPRÁVA z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města ZPRÁVA z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města Předmět kontroly: Kontrola smluvních vztahů s firmou BYTEP HM s.r.o. Heřmanův Městec se zaměřením na: 1. kalkulace a vyúčtování tepelné energie

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

konferenci CEEERES 2008 dne

konferenci CEEERES 2008 dne Příspěvek Ing. Jana Soukupa uveřejn ejněný ný na konferenci CEEERES 2008 dne 26.1.2008 CEEERES 2008 Kondenzační technika Energetický monitoring Stránka 2 5 stupňů úspor paliva: kondenzační účinek optimalizace

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0910201319 Investor: sl. Trnková RD Dyšiná email: GSM: Vyhotovil: Daniel Pytlík

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 050820144 Investor: pan Zdeněk Klejna RD Tachlovice, Na Vrškách 17 email: z.klejna@seznam.cz

Více

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady

Ekonomika solární soustavy pro bytové domy. - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Ekonomika solární soustavy pro bytové domy - výpočet ekonomických parametrů - okrajové podmínky výpočtu - konkrétní příklady Solární teplo pro

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ENERGETICKÝ MANAGEMENT 1 KDE SE NACHÁZÍTE???? Stav základní - běžný Stav poučený Stav znalý Stav profesionální 2 Kontinuální měření spotřeby energie Výpočet potřebného energetického potenciálu Návrh a

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Výzva ke zpracování a podání nabídky

Výzva ke zpracování a podání nabídky Město LETOVICE Masarykovo náměstí 19, 679 61, IČO 280 518 Výzva ke zpracování a podání nabídky V souladu s ustanovením 12 odst. 6 zákona 137/2006 o veřejných zakázkách vyhlašujeme, za účelem zjištění cen

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více