I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ţ S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, ţe se letošní podzimní aktivy předsedů samospráv konat nebudou a v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás ţádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáţdění společenství vlastníků Termín : do : _ b/ projednat Inf. list č. 64, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do :_ Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy Obsah informačního listu : Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.... str. 2 Informace ekonomického úseku.str. 3-8 Informace úseku správy druţstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záleţitostí... str Informace technického úseku.....str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků Dohody o provedení práce Zápis z kontroly BOZ a PO Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu za rok 2010

2 N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Prodej bytu č. 128/1 o vel. 3+1 s přísl. v I.NP do osobního vlastnictví v obci Boršov č.p.128, k.ú. Boršov u Moravské Třebové.Byt je v 1 NP,původní stav, nová plastová okna. Cena nemovitosti Kč. Prodej bytu č. 674/9 o vel ,3 m2 s přísl. do osobního vlastnictví na ul.felberova 10, Svitavy-Lány. Byt je ve 3 NP-původní stav.dispozice bytu WC, koupelna, předsíň, komora, kuchyň, 2x pokoj zasklená lodţie. Dům je po revitalizaci! Cena nemovitosti Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č. 128/4 o vel. 3+1 s přísl. ve II.NP do osobního vlastnictví v obci Boršov č.p. 128, k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Byt je ve II. N.P. dobře udrţovaný, nová plastová okna Cena nemovitosti cca Kč Prodej bytu č. : 934/22 o velikosti s přísl. v 8 NP, vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví i právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Hegerova č.p 934,935,936,937 v obci Polička,část Horní Předměstí, Byt je v revitalizovaném domě (stáří domu cca 18 let), dobře udrţovaný, plastová okna, sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň vana, umyvadlo, míchací baterie, sprcha,wc se splachovačem,infrazářič,zvonek s domácím telefonem. VÝRAZNÉ SNÍŢENÍ CENY Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č.674/9o vel ,3 m2 s přísl. vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví,na ul.felberova 10, Svitavy-Lány. Byt je ve 3 NP-původní stav.dispozice bytu WC, koupelna, předsíň, komora, kuchyň, 2x pokoj,zasklená lodţie. Dům je po revitalizaci.! Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č. 677/3 o vel. 3+1 (82,20 m2 ) s přísl. v 1.NP,vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Felberova č.p 676,677,678,679 č.o. 9,11,13,15 v obci Svitavy, část obce Lány, zapsaný na Lv č pro obec Svitavy, kat. území Čtyřicet Lánů. Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Na nabízených nemovitostech neváznou ţádné pohledávky a jiné právní závady a BD Svitavy umoţní k zajištění úvěru, zřízení zástavního práva k uvedené nemovitosti. Bliţší informace: pí.lenka Nováčková, BD Školní 335/5 Svitavy, tel

3 1 Hospodaření druţstva roce 2010 Druţstvo za uplynulá tři čtvrtletí hospodařilo se ziskem ve výši 1,98 mil.kč. Zisku nad plán bylo dosaţeno úsporami v provozních nákladech a nárůstem trţeb za sluţby druţstva, například za sluţby pro společenství vlastníků. Středisko údrţby jeţ působilo v 3. čtvrtletí s polovičním stavem pracovníků a po ukončení pracovního poměru 2 údrţbářů se tak krátkodobě ocitlo v mírné ztrátě. V průběhu 4. čtvrtletí bude přijat nový pracovník pro práce v oboru voda-topení-plyn a poté předpokládáme návrat k vyrovnanému hospodaření. Tabulka č. 1 Hospodářský výsledek 2010 (údaje v tis. Kč) Hospodářské středisko název Skutečnost Roční plán rok 2010 ( čtvrtletí) Plnění plánu v % Správa druţstva a realitní činnost ,2% Údrţba ,0% CELKEM ,9% Celkově očekáváme za rok 2010 ziskové hospodaření a splnění plánu na všech hospodářských střediscích druţstva. Informace o výsledku celkového ročního hospodaření za letošní rok budou následně zveřejněny v jarním informačním listu. 1.1 Finanční situace druţstva Druţstvo má v současné době dostatek peněţních prostředků na financování všech potřebných činností. Finanční prostředky druţstva jsou uváţlivě rozděleny mezi největší bankovní ústavy a do různých typů investic. Investice jsou zaměřeny konzervativně, tedy s důrazem na bezpečnost a likviditu investic. Tabulka č. 2 Finanční prostředky druţstva k 30. září 2010 Stav v tis. Kč k datu Běţné účty banky Hotovost a ceniny v pokladně 47 Termínované vklady u bank 0 Dluhopisy vč. státních CELKEM Druţstvo v současné době vlastní 6 uvolněných bytů (2x Boršov, 1xPolička a 3x Svitavy), které nabízí k prodeji. Další byty druţstva jsou ve 3

4 fázi soudního vystěhování bývalých nájemců. Byty k prodeji jsou inzerovány na webových stránkách druţstva. Příjmy z prodeje těchto bytů zajistí dodatečné finanční zdroje pro druţstva a zejména umoţní zachování stávající výše správních poplatků pro všechny členy druţstva. 1.2 Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv můţeme zhodnotit jako vyrovnané a stabilní. Naprostá většina domů vytváří dostatečné finanční prostředky na běţný provoz i na střednědobou plánovanou údrţbu a investice. Celkem máme k dispozici ke konci září t.r. 70,87 mil. Kč na dlouhodobých zálohách na opravy a údrţbu. Druţstvo v letošním roce zahájilo velkou investiční akci rekonstrukce výtahů, na kterou jiţ vydalo téměř 43 mil. Kč z prostředků dlouhodobých záloh na opravy příslušných domů. Druţstvo na tuto akci poskytlo vnitrodruţstevní půjčku 14 domům v celkové výši 37 mil.kč a tato půjčka je postupně čerpána dle průběhu rekonstrukčních prací. Splácení půjčky probíhá od července letošního roku měsíčně dle stanovených splátkových kalendářů a prostředky na úhradu splátek jsou vybírány na příslušných domech samostatnou poloţkou předpisu plateb. V současné době je připravováno zateplení domů přihlášených do programu Zelená úsporám. Program Zelená úsporám byl zatím pozastaven do února 2011 a není zcela jasné zda po obnovení budou poskytovány dotace za stejných podmínek jako dosud. V současné době zjišťujeme informace o pokračování dotačního programu a vyhodnocujeme moţná rizika pokračování příprav projektů. O dalším postupu v této záleţitosti budou poté předsedové samospráv dotčených domů s předstihem informováni. Kontrola stavů a pohybů fondu oprav Přílohou tohoto informačního listu je tisková sestava Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu za rok 2010 (leden září). Ţádáme Vás o včasnou kontrolu zde uvedených údajů a projednání stavu a čerpání na členské schůzi Vašeho domu. 2 Hospodářský plán samospráv na rok 2011 a související informace o změnách v zálohách na sluţby a nájemném od 1. ledna 2011 Na rok 2011 správa druţstva v současné době sestavuje roční hospodářský plán pro všechny domy ve správě druţstva. Plán bude zpracován na základě finančních potřeb jednotlivých domů dle plánu údrţby a investic, současného stavu finančních prostředků domu a očekávaného vývoje cen sluţeb a energií. Vybrané nájemné a příspěvky vlastníků musí pokrýt náklady domu za spotřebovávané sluţby a energie, opravy a vytvořit dostatek zdrojů na budoucí opravy a investice. Tvorby hospodářského plánu se účastní i samosprávy prostřednictvím Vašich podnětů a návrhů z členských schůzí. 4

5 Důleţitou okolností bude otázka podmínek pokračování programu Zelená úsporám, do kterého se přihlásily některé spravované domy. Program byl pozastaven k 29. říjnu t.r. na dobu 3 měsíců. V případě obnovení programu za podobným podmínek jaké byly dosud, budeme pokračovat v zateplení 24 bytových domů, jejichţ obyvatelé projevili svůj zájem o vyuţití tohoto dotačního programu. Pro domy, které jsou vytápěny domovní kotelnou, jsme na rok 2011 uzavřeli smlouvu o sdruţených dodávkách zemního plynu s firmou ČEZ Prodej, která nabídla nejvýhodnější cenové podmínky dodávek. Cena plynu pro domovní kotelny v roce 2011 by tak měla být nejméně o 5 % výhodnější neţ u stávajícího dodavatele Východočeské plynárenské. Hlavní předpoklady pro stanovení výše předpisů nájemného/příspěvku vlastníků na rok 2011: správní poplatek - na rok 2011 zůstává v současné výši (ve stejné výši je jiţ od roku 2004) příspěvky na dlouhodobou zálohu na opravy ve většině domů zůstanou na stávající úrovni, změna bude pouze u domů se zápornou výši stavu záloh (správci a předsedové samospráv budou informováni zvlášť) příspěvky na rekonstrukci výtahů zůstávají na stávající úrovni energie a nakupované sluţby - budou upraveny o předpokládané změny cen, v době vydání této informace dosud nejsou stanoveny ceny na rok 2011: o vodné a stočné očekáváme mírný nárůst o elektrická energie pro společné prostory mírný nárůst cca 5,5 % o teplo a ohřev TUV z domovních kotelen zatím neznáme, na rok 2011 změna dodavatele zemního plynu o dálkově dodávané teplo a ohřev TUV zatím neznáme Termín pro připomínky samospráv k hospodářským plánům na rok 2011 je do pátku 3. prosince 2010! Vaše návrhy na změny zašlete písemně včetně odůvodnění Vašeho návrhu. 3 Generální opravy výtahů a jejich financování (domy s výtahy Svitavy, Polička) V minulém roce byla zahájena generální oprava 56 výtahů ve 14 domech ve Svitavách v a Poličce. V průběhu podzimu loňského roku a na jaře letošního roku se konalo několik schůzek, na kterých byla prováděná rekonstrukce a její financování projednána s obyvateli jednotlivých domů. Celá akce je rozdělena na několik etap, z nichţ budou v letošním roce dokončeny zejména stavební práce a částečně výměny vstupních portálů do 5

6 výtahů. V letošním roce bylo dosud předáno 22 výtahů, dokončení celé akce se očekává do poloviny příštího roku. Financování výtahů bude provedeno kombinací vlastních zdrojů domu a vnitropodnikových půjček od druţstva. Po dokončení rekonstrukce jednotlivých výtahů bude na domy zasláno vyúčtování provedených prací a nákladů a také oznámení o výši poskytnutých půjček. Kaţdý nájemce či vlastník bytů v domě, kterému byla půjčka poskytnuta, bude mít po doručení vyúčtování 45 dnů na rozhodnutí, zda půjčku přijme a bude splácet v měsíčních platbách nebo ji uhradí jednorázově. Splatnosti půjček na jednotlivých domech se pohybují od 3 do 15 let v závislosti na výši uspořených prostředků na fondu oprav. 4 Podklady pro rozúčtování nákladů na sluţby za rok 2010 Pokud bude Vaše samospráva poţadovat rozúčtování nákladů odlišně neţ je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na druţstvo nejpozději do pátku 14. ledna 2011 (Vratné hlášení - počty osob-přiloţeno, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu poţadavku). Druţstvo provede rozúčtování dle poţadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka druţstva zodpovědného za vyúčtování sluţeb (viz Kontakty). 5 Rozdělení příjmů z pronájmu nebytových prostor v bytových domech za rok 2010 a vystavení potvrzení o příjmu pro daňové účely Pro domy, které pronajímají nebytové prostory, bude ke konci roku provedeno rozdělení příjmů na vlastníky a druţstevníky. Veškeré příjmy z pronájmu budou vloţeny do fondu oprav příslušného domu. Pro rok 2010 jiţ nebudeme automaticky zasílat potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových prostor v domě všem vlastníkům bytů vzhledem k tomu, ţe jen malá část z nich je povinna tento příjem zahrnout do daňového přiznání. Vlastníkům bytů bude vystaveno bezplatně písemné potvrzení o příjmu z pronájmu těchto prostor za rok 2010 na jejich vyţádání (telefonicky, em, osobně) a to nejpozději do Úhrada nájemného nebo příspěvku vlastníka bytu Dovolujeme si připomenout všem uţivatelům moţné způsoby úhrady nájemného u našeho druţstva: platba prostřednictvím SIPO - DOPORUČUJEME (nejniţší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) inkasem ze sporoţirového účtu u České spořitelny převodem z běţného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (NEJDRAŢŠÍ ZPŮSOB) hotově na pokladně druţstva pouze v pokladní hodiny (poplatek 20 Kč) 6

7 Inkaso nájemného z účtu ostatních bank mimo Českou spořitelnu druţstvo přímo neprovádí. Toto inkaso je však moţné zřídit pro uţivatele platící prostřednictvím SIPO ve Vaši bance. Změnu placení je nutné písemně oznámit druţstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporoţiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 7 Ušetřete na dodávkách elektrické energie a zemního plynu pro domácnost V letošním roce se plně rozběhl trh s nabídkou elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti a to zejména vstupem velkých energetických společnosti s nabídkami pro domácnosti. Domácnosti mají moţnost změnou dodavatele ušetřit cca 5-10 % svých nákladů na elektrickou energii nebo vlastní vytápění zemním plynem oproti cenám stávajícího dodavatele. Na trhu působí celá řada společností, které nabízí dodávky jak zemního plynu tak elektrické energie. Elektrická energie či zemní plyn jsou dodávány stávajícími rozvody, při změně dodavatele nejsou měněny elektroměry či plynoměry a jde pouze o administrativní úkon. Navíc většina dodavatelů nabízí vyřízení administrativy za Vás. Bohuţel ani změnou dodavatele se nevyhnete předpokládanému nárůstu ceny elektřiny o 5,5 % z důvodu zvýšení poplatků na obnovitelné zdroje (solární elektrárny a jiné), který budou nuceni do cen promítnou všichni prodejci. Přehled dodavatelů byl otištěn v denním tisku a na internetu je například na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Na stránkách ERÚ najdete i cenový kalkulátor dodávek elektrické energie. Ceny plynu najdete například na Naše druţstvo jiţ tento postup vyuţilo ke sníţení ceny zemního plynu pro domovní kotelny, kde jsme dosáhli sníţení ceny o minimálně 5 % oproti stávajícímu dodavateli. Pro představu průměrná úspora za dodávané teplo můţe dosáhnout při těchto podmínkách cca 600 Kč ročně na byt. Před vlastním podpisem smlouvy však důrazně doporučujeme seznámit se nejen s kalkulovanou úsporou, ale také se smluvními podmínkami dodavatele (jaké jsou poplatky za připojení, moţnost ukončení smlouvy a případný poplatek za ukončení smlouvy). V ţádném případě nedoporučujeme uzavírat tyto smlouvy s podomními či telefonickými zástupci různých firem, kdy není zaručeno, ţe dostanete všechny informace důleţité pro Vaše rozhodnutí. 8 Odměny správcům a členům samosprávy v roce 2010 V roce 2010 jsou dohodnuty následující odměny za práci správců, předsedů a členů samospráv bytových domů: pololetní odměna správců formou dohody o provedení práce 7

8 roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu 8.1 Odměna správcům domů za 2. pololetí roku 2010 V příloze Vám zasíláme vyplněné dohody o provedení práce pro správce bytových domů za 2. pololetí letošního roku. Ţádáme Vás o kontrolu vyplněných údajů a odeslání podepsaných dohod zpět na druţstvo. D Ů L E Ţ I T É! Termín doručení na druţstvo: do 3. prosince Pro dohody doručené po tomto datu jiţ nemůţeme zaručit výplatu v lednovém výplatním termínu! Pro dohody doručené ve stanoveném termínu Vám budou nejpozději 15. ledna 2011 vyplaceny odměny za Vaši činnost za 2. pololetí roku Vyplacené odměny jsou jiţ po zdanění sráţkovou daní a tímto jsou Vaše daňové povinnosti vyplývající z těchto odměn vypořádány. 8.2 Roční odměny členům samosprávy za rok 2010 Přílohou tohoto informačního listu je formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2010 pro členy samosprávy. Na formuláři je uvedena maximální moţná částka k rozdělení. Výše maximální odměny byla stanovena správou druţstva na základě volných prostředků v rozpočtové poloţce na jednotlivých samosprávách. Odměny budou vypláceny formou dohody o provedení práce a to do 15. ledna D Ů L E Ţ I T É! Termín doručení na druţstvo: do 3. prosince Pro dohody doručené po tomto datu jiţ nemůţeme zaručit výplatu v lednovém výplatním termínu! Podmínky vyplacení: stanovení odměn je nutné projednat členskou schůzí částka rozepsaných odměn nesmí překročit stanovený limit část odměn nebo jejich celá výše můţe být dle rozhodnutí schůze převedena do fondu oprav nutné vyznačit v zápisu a formuláři! zápis ze schůze, kde je projednání uvedeno, formulář a vyplněné dohody o provedení práce je nutné doručit na druţstvo do pátku 3. prosince 2010! výplata bude provedena nejpozději do 15. ledna 2011 pokyny jsou uvedeny na formuláři a přiloţených dohodách Za ekonomický úsek druţstva Petr Skřebský ekonom druţstva 8

9 Informace z úseku správy druţstva a referátu organizačně právního ======================================================== Máte své údaje v naší evidenci v pořádku? Naše druţstvo jiţ několik let vyuţívá informační systém, který se ukázal být spolehlivým a z hlediska moţností vyuţívání různých funkcí i vyuţitelným v jednotlivých oblastech naší činnosti. I přes toto hodnocení však občas nastane situace, kdy výstupy z tohoto systému neodpovídají zcela realitě nebo jsou chybné. Po prověření příčin často docházíme k tomu, ţe Vaše osobní údaje, které jste někdy před časem uvedli do naší evidence nejsou nyní jiţ aktuální nebo jsou naopak úplně neplatné, coţ v konečném důsledku můţe zpětně zapříčinit chybné zpracování Vám předkládaných listin, jakými jsou např. vyúčtování sluţeb, předpisy apod. Proto se Vás nyní ptáme : Máte své osobní údaje v členské evidenci druţstva správně? Nedošlo v průběhu minulého období u Vás k významné změně? Uzavřeli jste sňatek a v důsledku toho jste změnili příjmení? Narodilo se Vám dítě? Změnil se Váš rodinný stav? Souhlasí počet osob a jména všech členů Vaší domácnosti?vyrostl Váš potomek a odstěhoval se? Upozorňujeme, ţe v poslední době výrazně narostl počet případů, kdy druţstvo obdrţelo od exekutorského úřadu ţádost o poskytnutí součinnosti dle 33 a 34 zák.č.120/2001 Sb., ex.řád k poskytnutí informací o osobách (povinných), s trvalým bydlištěm v druţstevním bytě - v bytě svých rodičů, atd. Pokud si kladete tyto výše uvedené, ale i jiné otázky a nejste si jisti, zda jste vše správně oznámili, můţete si vše ověřit, popřípadě nově nahlásit na naší členské evidenci, která jako jediný útvar tyto změny vyřizuje. Paní Benešová Vám vše ochotně zodpoví, překontroluje a zaeviduje či doplní nové či chybějící údaje. Jmenovky na schránkách Ţádáme nájemníky i vlastníky bytů, aby si v domě zajistili řádné označení svých schránek jmenovkou, neboť poslední dobou se druţstvu vrací nedoručitelné poštovní zásilky. Jako důvod je uváděno, ţe adresát je na uvedené adrese neznámý.tím nejenţe druţstvu vznikají zvýšené náklady, ale i vy sami se dostáváte do nebezpečí prodlení, neboť jsou vám zasílány (příp. prac.druţstva do schránek vkládány ) různé informace, sdělení, upomínky apod., o kterých se ani nedozvíte. Na případné reklamace a stíţnosti, které vzniknou na základě této skutečnosti, nebude druţstvo brát zřetel. 9

10 Dluţníci Ve smyslu Stanov druţstva a vnitřních směrnic BD Svitavy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku má druţstvo právo trvat na řádném plnění peněţních závazků nájemce, a to ve výši stanoveného předpisu nájemného a plateb za poskytované sluţby spojené s bydlením. V souvislosti s dluţnými pohledávkami druţstva z titulu neplacení nájemného bylo za období od do podáno u příslušného soudu : Podané ţaloby o zaplacení dluţného nájemného 5.. Podané výpovědi z nájmu bytu 4 Podané ţaloby o vyklizení bytu 5 Exekuce pro zaplacení dluţného nájemného s příslušenstvím..12. V letošním roce druţstvo exekučně vystěhovalo celkem 2.byty, vyklizeny dobrovolně po právní moci rozsudku o vyklizení bytu byly 2 byty a bylo uzavřeno 14..mimosoudních dohod. Uvolněné byty jsou nabízeny formou výběrového řízení k prodeji do osobního vlastnictví. V současné době má druţstvo 6 vystěhovaných bytů, které nabízí k prodeji viz. str. 2 tohoto Inf. listu. V současné době řeší druţstvo prostřednictvím AK JUDr. Skoupého vyklizení 2 bytů soudním exekutorem, a to 1 byt ve Svitavách, a 1 byt v Poličce. Dluhy jsou běţně i mimosoudně vymáhány pracovníky druţstva a prostřednictvím právní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého. Aktuálně uvádíme Přehled samospráv s počtem dluţníků a výši dluhů nad ,-- Kč ke dni Samospr. Bytové družstvo Svitavy Počet dlužníků 005 Boršov , Čistá , Svitavská 8-16, Svitavy , Větrná 1-9, Svitavy , Větrná 13-25, Svitavy , Chornice , Svitavská 28-36, Svitavy , Felberova 9-15, Svitavy , Felberova 4-14, Svitavy , Hegerova , Polička , Hegerova , Polička , Na Vějíři 10,12,14,16,18, Svitavy ,00 SVJ celkem 15 BD Svitavy ,00 Společenství vlastníků jednotek ,00 Celkem dluh : ,00 V kaţdém případě v boji proti neplatičům stále pokračujeme. BD Svitavy vykazuje ke dni reálné dluţné nájemné ve výši ,00 Kč. 10

11 Máme 189 drobných dluţníků s dluhy ve výši Kč, tzn. cca 6 tis.kč na dluţníka, coţ jsou částky vymahatelné. Bohuţel máme také 14.dluţníků, s celkovým dluhem tis.kč, kde vymoţení je velmi problematické, a to z toho důvodu, ţe tito dluţníci jiţ nejsou našimi členy - nájemci a uţivateli našich bytů, protoţe z těchto bytů byli exekučně vystěhováni a je obtíţné zjistit místo jejich bydliště a případného zaměstnavatele. Na dluţníky byly vydány exekuční příkazy na sráţky ze mzdy, na účty, na dávky SSP apod. Co je dobré vědět Exekuce jsou aktuálním tématem ţivota mnoha lidí v České republice a to nejen těch, kteří se do exekučního řízení dostali svou vlastní vinou a nezodpovědností, ale i těch, kteří hořkou pachuť exekuce pocítili více méně bez svého vlastního přičinění. Můţe se jednat o nevypořádané závazky jejich bývalých manţelů, společníků, ale také chyby jejich právních zástupců či orgánů státní správy. Dne nabyla účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., - Exekuční řád. 36 (1) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. (2) Jsou-li exekučním příkazem postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manţelů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manţel povinného. 63 Exekuci postiţením jiných majetkových práv lze provést také postiţením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postiţením členských práv a povinností povinného jako člena v druţstvu. PŘÍNOS A NOVINKY V SYSTÉMU VYMÁHÁNÍ PRÁVA V ČR Efektivita vymáhání pohledávek soudními exekutory byla posílena povinností soudu stanovené v 44 odst. 2 EŘ (Exekuční řád)nařídit exekuci a pověřit exekutora do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Tím došlo ke zřetelnému upřednostnění podávání návrhů na nařízení exekuce oproti podávání návrhů na výkon rozhodnutí podle OSŘ(Občansko soudní řád), které jsou naopak nutně odsouvány k vyřízení aţ ve druhém pořadí vzhledem k prioritnímu vyřízení sporné občanskoprávní agendy v nalézacím řízení, jíţ jsou obecné soudy přehlceny. Ustanovení o procesní lhůtě dané soudu je jedním z největších výdobytků exekučního řádu.nový zákon však přinesl i velmi významný posun oproti úpravě OSŘ v otázce omezení dluţníkových dispozičních práv k jeho majetku. Pokud totiţ soud na návrh oprávněného rozhodne usnesením o nařízení exekuce, je nejvýznamnějším důsledkem takového rozhodnutí tzv. generální inhibitorium podle 44 odst. 7 EŘ, tedy 11

12 obecný zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, ţe postihuje všechen majetek povinného, tedy i ten, o němţ exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Exekuční řád sankcionuje jakýkoliv úkon dluţníka vybočující z mezí generálního inhibitoria po nařízení exekuce, výslovně absolutní neplatností. Tak závaţný zásah do dluţníkových práv je nutný z důvodu toho, ţe ve fázi nařízení exekuce soudem ještě není určeno, jakým způsobem se bude exekuce vést. Generální inhibitorium má tu funkci, ţe konzervuje majetek povinného pro všechny v úvahu připadající moţnosti do té doby, neţ soudní exekutor na základě výsledků zjištění dluţníkova majetku rozhodne exekučním příkazem o konkrétním způsobu provedení exekuce. Navzdory obecnému přesvědčení dluţníků, ţe nejlepším řešením, jak se vyhnout exekuci, je nepřebírat zásilky, vyhýbat se a neplatit, je nakonec nejlepší se soudním exekutorem spolupracovat. Pokud je exekuce nařízena, jsou snahy povinných osob skrýt majetek zpravidla neúspěšné. Vedou často jen k navýšení nákladů, které dle zákona nakonec hradí povinný, tedy dluţník. Stížnostní agenda Reagujeme na podané podněty - stíţnosti na neukázněné chování některých nájemníků, které nám uţivatelé bytů posílají, ale bohuţel musíme konstatovat, ţe ne ve všech případech se podaří dosaţení práva slušných lidí na klidné bydlení. Paragraf 689 obč. zákoníku zavazuje všechny lidi bydlící v nájemních nebo druţstevních bytech k řádnému uţívání bytu a společných prostor. Tato řádnost je formulována jako zákonná povinnost. V souladu s 690 obč. zákoníku jsou nájemníci povinni při uţívání svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující i ostatním nájemcům plnohodnotnou realizaci jejich práv spojených s uţíváním bytu. Za opakované neplnění těchto povinností můţe být neukázněnému druţstevníkovi zrušeno členství. Další kroky jsou pro nájemníky tvrdší. Opakované porušovaní dobrých mravů v domě, ničení majetku v domě, omezování a zasahování do práv ostatních nájemců v domě můţe být důvodem k výpovědi z nájmu bytu podle 711 odst. 1,písm. c) nebo d) občanského zákoníku a představenstvo můţe dle čl. 23 odst.1) stanov BD Svitavy rozhodnout o vyloučení člena jestliţe tento závaţným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti Stanovy BD Svitavy čl. 13. V letošním roce byly druţstvem zaslány 3 výstrahy a v jednom případě byla z výše uvedených důvodu zaslána výpověď z nájmu bytu. Převody bytů do vlastnictví členů nájemců dle zák. 72/1994 Sb. I v našem druţstvu pokračuje realizace zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. K bylo převedeno do vlastnictví členů celkem 605 bytů. Loňská novela zákona prodlouţila nepromlčitelnost nároku na převod těm členům, kterým vznikl podle zákona nárok na tento převod, a to aţ do roku

13 Přijímání ţádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 bylo od konce října přerušeno Hlavním důvodem je výrazný růst počtu ţádostí v posledních měsících a s tím související nutnost překontrolovat správnost všech dosud podaných ţádostí a zjistit sumu disponibilních prostředků. Státní fond ţivotního prostředí ČR (SFŢP) a Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP) rozhodly, ţe od konce října přerušují přijímání ţádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok Program bude znovu pokračovat od 1. února MŢP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vloţen do programu Zelená úsporám. Po roce 2013 do programu na zateplení a obnovitelné zdroje energie přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v evropských aukcích. Nováčková Lenka, org.-právní úsek Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záleţitostí Prostřednictvím Informačního listu č. 64 se vrátíme k Vaši nejčastějším dotazům. 1) Proměna časopisu Byt magazín na časopis Praktik Našim správcům byl v posledních letech pravidelně doručován časopis Byt magazín, který se zabýval problematikou z oblasti práva, ekonomiky, účetnictví a správy domů a bytů. Jak jste určitě zaznamenali, poslední číslo jste obdrţeli v červnu tohoto roku. Určitě jste byli překvapeni, moţná i zklamáni, kdyţ číslo červenec-srpen 2010 do vašich schránek nedorazilo. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Bytové druţstvo uhradilo předplatné na celý rok, jsme ihned kontaktovali společnost SEND Předplatné s.r.o. jako distributora časopisu. Pracovnice distributora nás informovala o zániku časopisu Byt magazín s příslibem jakéhosi náhradního plnění bez bliţšího vysvětlení, coţ jsme jako celoroční předplatitelé nemohli jen tak nechat. Společnosti SEND Předplatné s.r.o. bylo proto oznámeno, ţe v případě naší nespokojenosti s náhradním plněním, budeme poţadovat vrácení předplatného za druhé pololetí roku Společnost nás ujistila, ţe další vydání obdrţíme v říjnu letošního roku společně s vysvětlujícím dopisem. S napětím jsme očekávali říjnové vydání časopisu, který měl být oním náhradním plněním. Nový časopis Praktik nás ale mile překvapil, protoţe vznikl spojením časopisů Byt magazín a 13

14 původního časopisu Praktik. Tak především nepřijdete o cenné informace, na které jste byli zvyklí např. z rubrik Recepty pro bydlení a Bydlení do kapsy. 2) Některé důsledky nevypořádaného společného členství. Pokud jednomu s manţelů vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu druţstevního bytu, vznikne tak společné členství v bytovém druţstvu. Z tohoto členství mají manţelé práva a povinnosti společně a nerozdílně, tzn. jeden bez druhého ani ránu. Společné členství můţe zaniknout několika způsoby. Dnes se budeme věnovat vypořádání společného členství v případě rozvodu manţelství. Pokud se bývalý manţelé dohodnou a sepíší smlouvu o vypořádání společného jmění manţelů přechází členství na jednoho z bývalých manţelů V opačném případě, kdy se bývalí manţelé nedohodnou nebo ţádný z nich nepodá návrh na vypořádání společného jmění manţelu soudem v zákonné lhůtě 3 let od rozvodu nastává situace, která můţe v praxi vést k obtíţně řešitelným problémům. Nejen s členstvím v bytovém druţstvu, ale i s uţíváním druţstevního bytu. V takovém případě můţe dojít k situaci, kterou řešil nejvyšší soud ČR, kdy jeden z bývalých manţelů zemře. Nejvyšší soud uzavřel, ţe pokud za trvání manţelství manţelé nabyli právo na druţstevní byt a po rozvodu aţ do smrti jednoho z nich nedošlo k dohodě, kdo z nich bude výlučným členem druţstva a nájemcem druţstevního bytu, stane se tak pozůstalý rozvedený manţel výlučným členem druţstva a nájemcem druţstevního bytu. Tato situace ukazuje, jaké mohou být důsledky nevypořádaného společného členství v druţstvu a společného nájmu druţstevního bytu. 3) Inzerce prostřednictvím BD Svitavy V případě, ţe uvaţujete o převodu členských práv a povinností (prodeji bytu), nabídce podnájmu nebo výměně vašeho druţstevního bytu, můţete vyuţít sluţby INZERCE prostřednictvím BD Svitavy. Sluţba je zřízena pro vás na referátu členských a bytových záleţitostí, váš inzerát bude zveřejněn na webových stránkách druţstva, tj. Sluţba je zpoplatněna částkou 100,- Kč, která slouţí k pokrytí nákladů spojených s uveřejněním inzerátu a telefonické komunikace. Doba uveřejnění inzerátu není časově omezena. Pro zadání inzerce stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na referátu členských a bytových záleţitostí a pracovnice referátu zajistí zveřejnění inzerce a následný servis. Zdeňka Benešová, čl. a bytové záleţitosti 14

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy 1. Informace o jarním shromáždění delegátů konaného dne 27.5.2009 2. Informace o hlásičích požáru zpráva HZS MS kraje

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

DIS 1/2015. Úvodní slovo. Obsah. Zprávy z představenstva družstva. Družstevní informační servis květen 2015

DIS 1/2015. Úvodní slovo. Obsah. Zprávy z představenstva družstva. Družstevní informační servis květen 2015 DIS 1/2015 Družstevní informační servis květen 2015 Úvodní slovo Od 1. 1. 2014 pracuje představenstvo družstva v novém složení Jeden rok v životě družstva je vhodným časovým úsekem pro hodnocení toho,

Více