I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ţ S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 64/2010 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, ţe se letošní podzimní aktivy předsedů samospráv konat nebudou a v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás ţádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáţdění společenství vlastníků Termín : do : _ b/ projednat Inf. list č. 64, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do :_ Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy Obsah informačního listu : Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.... str. 2 Informace ekonomického úseku.str. 3-8 Informace úseku správy druţstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záleţitostí... str Informace technického úseku.....str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků Dohody o provedení práce Zápis z kontroly BOZ a PO Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu za rok 2010

2 N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Prodej bytu č. 128/1 o vel. 3+1 s přísl. v I.NP do osobního vlastnictví v obci Boršov č.p.128, k.ú. Boršov u Moravské Třebové.Byt je v 1 NP,původní stav, nová plastová okna. Cena nemovitosti Kč. Prodej bytu č. 674/9 o vel ,3 m2 s přísl. do osobního vlastnictví na ul.felberova 10, Svitavy-Lány. Byt je ve 3 NP-původní stav.dispozice bytu WC, koupelna, předsíň, komora, kuchyň, 2x pokoj zasklená lodţie. Dům je po revitalizaci! Cena nemovitosti Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č. 128/4 o vel. 3+1 s přísl. ve II.NP do osobního vlastnictví v obci Boršov č.p. 128, k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Byt je ve II. N.P. dobře udrţovaný, nová plastová okna Cena nemovitosti cca Kč Prodej bytu č. : 934/22 o velikosti s přísl. v 8 NP, vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví i právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Hegerova č.p 934,935,936,937 v obci Polička,část Horní Předměstí, Byt je v revitalizovaném domě (stáří domu cca 18 let), dobře udrţovaný, plastová okna, sporák, kuchyňská linka, vestavěná skříň vana, umyvadlo, míchací baterie, sprcha,wc se splachovačem,infrazářič,zvonek s domácím telefonem. VÝRAZNÉ SNÍŢENÍ CENY Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č.674/9o vel ,3 m2 s přísl. vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví,na ul.felberova 10, Svitavy-Lány. Byt je ve 3 NP-původní stav.dispozice bytu WC, koupelna, předsíň, komora, kuchyň, 2x pokoj,zasklená lodţie. Dům je po revitalizaci.! Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Prodej bytu č. 677/3 o vel. 3+1 (82,20 m2 ) s přísl. v 1.NP,vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Felberova č.p 676,677,678,679 č.o. 9,11,13,15 v obci Svitavy, část obce Lány, zapsaný na Lv č pro obec Svitavy, kat. území Čtyřicet Lánů. Cena za nemovitost Kč ANUITA a ÚVĚR na revitalizaci SPLACEN!! Na nabízených nemovitostech neváznou ţádné pohledávky a jiné právní závady a BD Svitavy umoţní k zajištění úvěru, zřízení zástavního práva k uvedené nemovitosti. Bliţší informace: pí.lenka Nováčková, BD Školní 335/5 Svitavy, tel

3 1 Hospodaření druţstva roce 2010 Druţstvo za uplynulá tři čtvrtletí hospodařilo se ziskem ve výši 1,98 mil.kč. Zisku nad plán bylo dosaţeno úsporami v provozních nákladech a nárůstem trţeb za sluţby druţstva, například za sluţby pro společenství vlastníků. Středisko údrţby jeţ působilo v 3. čtvrtletí s polovičním stavem pracovníků a po ukončení pracovního poměru 2 údrţbářů se tak krátkodobě ocitlo v mírné ztrátě. V průběhu 4. čtvrtletí bude přijat nový pracovník pro práce v oboru voda-topení-plyn a poté předpokládáme návrat k vyrovnanému hospodaření. Tabulka č. 1 Hospodářský výsledek 2010 (údaje v tis. Kč) Hospodářské středisko název Skutečnost Roční plán rok 2010 ( čtvrtletí) Plnění plánu v % Správa druţstva a realitní činnost ,2% Údrţba ,0% CELKEM ,9% Celkově očekáváme za rok 2010 ziskové hospodaření a splnění plánu na všech hospodářských střediscích druţstva. Informace o výsledku celkového ročního hospodaření za letošní rok budou následně zveřejněny v jarním informačním listu. 1.1 Finanční situace druţstva Druţstvo má v současné době dostatek peněţních prostředků na financování všech potřebných činností. Finanční prostředky druţstva jsou uváţlivě rozděleny mezi největší bankovní ústavy a do různých typů investic. Investice jsou zaměřeny konzervativně, tedy s důrazem na bezpečnost a likviditu investic. Tabulka č. 2 Finanční prostředky druţstva k 30. září 2010 Stav v tis. Kč k datu Běţné účty banky Hotovost a ceniny v pokladně 47 Termínované vklady u bank 0 Dluhopisy vč. státních CELKEM Druţstvo v současné době vlastní 6 uvolněných bytů (2x Boršov, 1xPolička a 3x Svitavy), které nabízí k prodeji. Další byty druţstva jsou ve 3

4 fázi soudního vystěhování bývalých nájemců. Byty k prodeji jsou inzerovány na webových stránkách druţstva. Příjmy z prodeje těchto bytů zajistí dodatečné finanční zdroje pro druţstva a zejména umoţní zachování stávající výše správních poplatků pro všechny členy druţstva. 1.2 Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv můţeme zhodnotit jako vyrovnané a stabilní. Naprostá většina domů vytváří dostatečné finanční prostředky na běţný provoz i na střednědobou plánovanou údrţbu a investice. Celkem máme k dispozici ke konci září t.r. 70,87 mil. Kč na dlouhodobých zálohách na opravy a údrţbu. Druţstvo v letošním roce zahájilo velkou investiční akci rekonstrukce výtahů, na kterou jiţ vydalo téměř 43 mil. Kč z prostředků dlouhodobých záloh na opravy příslušných domů. Druţstvo na tuto akci poskytlo vnitrodruţstevní půjčku 14 domům v celkové výši 37 mil.kč a tato půjčka je postupně čerpána dle průběhu rekonstrukčních prací. Splácení půjčky probíhá od července letošního roku měsíčně dle stanovených splátkových kalendářů a prostředky na úhradu splátek jsou vybírány na příslušných domech samostatnou poloţkou předpisu plateb. V současné době je připravováno zateplení domů přihlášených do programu Zelená úsporám. Program Zelená úsporám byl zatím pozastaven do února 2011 a není zcela jasné zda po obnovení budou poskytovány dotace za stejných podmínek jako dosud. V současné době zjišťujeme informace o pokračování dotačního programu a vyhodnocujeme moţná rizika pokračování příprav projektů. O dalším postupu v této záleţitosti budou poté předsedové samospráv dotčených domů s předstihem informováni. Kontrola stavů a pohybů fondu oprav Přílohou tohoto informačního listu je tisková sestava Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy a údrţbu domu za rok 2010 (leden září). Ţádáme Vás o včasnou kontrolu zde uvedených údajů a projednání stavu a čerpání na členské schůzi Vašeho domu. 2 Hospodářský plán samospráv na rok 2011 a související informace o změnách v zálohách na sluţby a nájemném od 1. ledna 2011 Na rok 2011 správa druţstva v současné době sestavuje roční hospodářský plán pro všechny domy ve správě druţstva. Plán bude zpracován na základě finančních potřeb jednotlivých domů dle plánu údrţby a investic, současného stavu finančních prostředků domu a očekávaného vývoje cen sluţeb a energií. Vybrané nájemné a příspěvky vlastníků musí pokrýt náklady domu za spotřebovávané sluţby a energie, opravy a vytvořit dostatek zdrojů na budoucí opravy a investice. Tvorby hospodářského plánu se účastní i samosprávy prostřednictvím Vašich podnětů a návrhů z členských schůzí. 4

5 Důleţitou okolností bude otázka podmínek pokračování programu Zelená úsporám, do kterého se přihlásily některé spravované domy. Program byl pozastaven k 29. říjnu t.r. na dobu 3 měsíců. V případě obnovení programu za podobným podmínek jaké byly dosud, budeme pokračovat v zateplení 24 bytových domů, jejichţ obyvatelé projevili svůj zájem o vyuţití tohoto dotačního programu. Pro domy, které jsou vytápěny domovní kotelnou, jsme na rok 2011 uzavřeli smlouvu o sdruţených dodávkách zemního plynu s firmou ČEZ Prodej, která nabídla nejvýhodnější cenové podmínky dodávek. Cena plynu pro domovní kotelny v roce 2011 by tak měla být nejméně o 5 % výhodnější neţ u stávajícího dodavatele Východočeské plynárenské. Hlavní předpoklady pro stanovení výše předpisů nájemného/příspěvku vlastníků na rok 2011: správní poplatek - na rok 2011 zůstává v současné výši (ve stejné výši je jiţ od roku 2004) příspěvky na dlouhodobou zálohu na opravy ve většině domů zůstanou na stávající úrovni, změna bude pouze u domů se zápornou výši stavu záloh (správci a předsedové samospráv budou informováni zvlášť) příspěvky na rekonstrukci výtahů zůstávají na stávající úrovni energie a nakupované sluţby - budou upraveny o předpokládané změny cen, v době vydání této informace dosud nejsou stanoveny ceny na rok 2011: o vodné a stočné očekáváme mírný nárůst o elektrická energie pro společné prostory mírný nárůst cca 5,5 % o teplo a ohřev TUV z domovních kotelen zatím neznáme, na rok 2011 změna dodavatele zemního plynu o dálkově dodávané teplo a ohřev TUV zatím neznáme Termín pro připomínky samospráv k hospodářským plánům na rok 2011 je do pátku 3. prosince 2010! Vaše návrhy na změny zašlete písemně včetně odůvodnění Vašeho návrhu. 3 Generální opravy výtahů a jejich financování (domy s výtahy Svitavy, Polička) V minulém roce byla zahájena generální oprava 56 výtahů ve 14 domech ve Svitavách v a Poličce. V průběhu podzimu loňského roku a na jaře letošního roku se konalo několik schůzek, na kterých byla prováděná rekonstrukce a její financování projednána s obyvateli jednotlivých domů. Celá akce je rozdělena na několik etap, z nichţ budou v letošním roce dokončeny zejména stavební práce a částečně výměny vstupních portálů do 5

6 výtahů. V letošním roce bylo dosud předáno 22 výtahů, dokončení celé akce se očekává do poloviny příštího roku. Financování výtahů bude provedeno kombinací vlastních zdrojů domu a vnitropodnikových půjček od druţstva. Po dokončení rekonstrukce jednotlivých výtahů bude na domy zasláno vyúčtování provedených prací a nákladů a také oznámení o výši poskytnutých půjček. Kaţdý nájemce či vlastník bytů v domě, kterému byla půjčka poskytnuta, bude mít po doručení vyúčtování 45 dnů na rozhodnutí, zda půjčku přijme a bude splácet v měsíčních platbách nebo ji uhradí jednorázově. Splatnosti půjček na jednotlivých domech se pohybují od 3 do 15 let v závislosti na výši uspořených prostředků na fondu oprav. 4 Podklady pro rozúčtování nákladů na sluţby za rok 2010 Pokud bude Vaše samospráva poţadovat rozúčtování nákladů odlišně neţ je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na druţstvo nejpozději do pátku 14. ledna 2011 (Vratné hlášení - počty osob-přiloţeno, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu poţadavku). Druţstvo provede rozúčtování dle poţadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka druţstva zodpovědného za vyúčtování sluţeb (viz Kontakty). 5 Rozdělení příjmů z pronájmu nebytových prostor v bytových domech za rok 2010 a vystavení potvrzení o příjmu pro daňové účely Pro domy, které pronajímají nebytové prostory, bude ke konci roku provedeno rozdělení příjmů na vlastníky a druţstevníky. Veškeré příjmy z pronájmu budou vloţeny do fondu oprav příslušného domu. Pro rok 2010 jiţ nebudeme automaticky zasílat potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových prostor v domě všem vlastníkům bytů vzhledem k tomu, ţe jen malá část z nich je povinna tento příjem zahrnout do daňového přiznání. Vlastníkům bytů bude vystaveno bezplatně písemné potvrzení o příjmu z pronájmu těchto prostor za rok 2010 na jejich vyţádání (telefonicky, em, osobně) a to nejpozději do Úhrada nájemného nebo příspěvku vlastníka bytu Dovolujeme si připomenout všem uţivatelům moţné způsoby úhrady nájemného u našeho druţstva: platba prostřednictvím SIPO - DOPORUČUJEME (nejniţší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) inkasem ze sporoţirového účtu u České spořitelny převodem z běţného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (NEJDRAŢŠÍ ZPŮSOB) hotově na pokladně druţstva pouze v pokladní hodiny (poplatek 20 Kč) 6

7 Inkaso nájemného z účtu ostatních bank mimo Českou spořitelnu druţstvo přímo neprovádí. Toto inkaso je však moţné zřídit pro uţivatele platící prostřednictvím SIPO ve Vaši bance. Změnu placení je nutné písemně oznámit druţstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporoţiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 7 Ušetřete na dodávkách elektrické energie a zemního plynu pro domácnost V letošním roce se plně rozběhl trh s nabídkou elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti a to zejména vstupem velkých energetických společnosti s nabídkami pro domácnosti. Domácnosti mají moţnost změnou dodavatele ušetřit cca 5-10 % svých nákladů na elektrickou energii nebo vlastní vytápění zemním plynem oproti cenám stávajícího dodavatele. Na trhu působí celá řada společností, které nabízí dodávky jak zemního plynu tak elektrické energie. Elektrická energie či zemní plyn jsou dodávány stávajícími rozvody, při změně dodavatele nejsou měněny elektroměry či plynoměry a jde pouze o administrativní úkon. Navíc většina dodavatelů nabízí vyřízení administrativy za Vás. Bohuţel ani změnou dodavatele se nevyhnete předpokládanému nárůstu ceny elektřiny o 5,5 % z důvodu zvýšení poplatků na obnovitelné zdroje (solární elektrárny a jiné), který budou nuceni do cen promítnou všichni prodejci. Přehled dodavatelů byl otištěn v denním tisku a na internetu je například na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). Na stránkách ERÚ najdete i cenový kalkulátor dodávek elektrické energie. Ceny plynu najdete například na Naše druţstvo jiţ tento postup vyuţilo ke sníţení ceny zemního plynu pro domovní kotelny, kde jsme dosáhli sníţení ceny o minimálně 5 % oproti stávajícímu dodavateli. Pro představu průměrná úspora za dodávané teplo můţe dosáhnout při těchto podmínkách cca 600 Kč ročně na byt. Před vlastním podpisem smlouvy však důrazně doporučujeme seznámit se nejen s kalkulovanou úsporou, ale také se smluvními podmínkami dodavatele (jaké jsou poplatky za připojení, moţnost ukončení smlouvy a případný poplatek za ukončení smlouvy). V ţádném případě nedoporučujeme uzavírat tyto smlouvy s podomními či telefonickými zástupci různých firem, kdy není zaručeno, ţe dostanete všechny informace důleţité pro Vaše rozhodnutí. 8 Odměny správcům a členům samosprávy v roce 2010 V roce 2010 jsou dohodnuty následující odměny za práci správců, předsedů a členů samospráv bytových domů: pololetní odměna správců formou dohody o provedení práce 7

8 roční odměny členům samosprávy dle rozhodnutí členské schůze domu 8.1 Odměna správcům domů za 2. pololetí roku 2010 V příloze Vám zasíláme vyplněné dohody o provedení práce pro správce bytových domů za 2. pololetí letošního roku. Ţádáme Vás o kontrolu vyplněných údajů a odeslání podepsaných dohod zpět na druţstvo. D Ů L E Ţ I T É! Termín doručení na druţstvo: do 3. prosince Pro dohody doručené po tomto datu jiţ nemůţeme zaručit výplatu v lednovém výplatním termínu! Pro dohody doručené ve stanoveném termínu Vám budou nejpozději 15. ledna 2011 vyplaceny odměny za Vaši činnost za 2. pololetí roku Vyplacené odměny jsou jiţ po zdanění sráţkovou daní a tímto jsou Vaše daňové povinnosti vyplývající z těchto odměn vypořádány. 8.2 Roční odměny členům samosprávy za rok 2010 Přílohou tohoto informačního listu je formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2010 pro členy samosprávy. Na formuláři je uvedena maximální moţná částka k rozdělení. Výše maximální odměny byla stanovena správou druţstva na základě volných prostředků v rozpočtové poloţce na jednotlivých samosprávách. Odměny budou vypláceny formou dohody o provedení práce a to do 15. ledna D Ů L E Ţ I T É! Termín doručení na druţstvo: do 3. prosince Pro dohody doručené po tomto datu jiţ nemůţeme zaručit výplatu v lednovém výplatním termínu! Podmínky vyplacení: stanovení odměn je nutné projednat členskou schůzí částka rozepsaných odměn nesmí překročit stanovený limit část odměn nebo jejich celá výše můţe být dle rozhodnutí schůze převedena do fondu oprav nutné vyznačit v zápisu a formuláři! zápis ze schůze, kde je projednání uvedeno, formulář a vyplněné dohody o provedení práce je nutné doručit na druţstvo do pátku 3. prosince 2010! výplata bude provedena nejpozději do 15. ledna 2011 pokyny jsou uvedeny na formuláři a přiloţených dohodách Za ekonomický úsek druţstva Petr Skřebský ekonom druţstva 8

9 Informace z úseku správy druţstva a referátu organizačně právního ======================================================== Máte své údaje v naší evidenci v pořádku? Naše druţstvo jiţ několik let vyuţívá informační systém, který se ukázal být spolehlivým a z hlediska moţností vyuţívání různých funkcí i vyuţitelným v jednotlivých oblastech naší činnosti. I přes toto hodnocení však občas nastane situace, kdy výstupy z tohoto systému neodpovídají zcela realitě nebo jsou chybné. Po prověření příčin často docházíme k tomu, ţe Vaše osobní údaje, které jste někdy před časem uvedli do naší evidence nejsou nyní jiţ aktuální nebo jsou naopak úplně neplatné, coţ v konečném důsledku můţe zpětně zapříčinit chybné zpracování Vám předkládaných listin, jakými jsou např. vyúčtování sluţeb, předpisy apod. Proto se Vás nyní ptáme : Máte své osobní údaje v členské evidenci druţstva správně? Nedošlo v průběhu minulého období u Vás k významné změně? Uzavřeli jste sňatek a v důsledku toho jste změnili příjmení? Narodilo se Vám dítě? Změnil se Váš rodinný stav? Souhlasí počet osob a jména všech členů Vaší domácnosti?vyrostl Váš potomek a odstěhoval se? Upozorňujeme, ţe v poslední době výrazně narostl počet případů, kdy druţstvo obdrţelo od exekutorského úřadu ţádost o poskytnutí součinnosti dle 33 a 34 zák.č.120/2001 Sb., ex.řád k poskytnutí informací o osobách (povinných), s trvalým bydlištěm v druţstevním bytě - v bytě svých rodičů, atd. Pokud si kladete tyto výše uvedené, ale i jiné otázky a nejste si jisti, zda jste vše správně oznámili, můţete si vše ověřit, popřípadě nově nahlásit na naší členské evidenci, která jako jediný útvar tyto změny vyřizuje. Paní Benešová Vám vše ochotně zodpoví, překontroluje a zaeviduje či doplní nové či chybějící údaje. Jmenovky na schránkách Ţádáme nájemníky i vlastníky bytů, aby si v domě zajistili řádné označení svých schránek jmenovkou, neboť poslední dobou se druţstvu vrací nedoručitelné poštovní zásilky. Jako důvod je uváděno, ţe adresát je na uvedené adrese neznámý.tím nejenţe druţstvu vznikají zvýšené náklady, ale i vy sami se dostáváte do nebezpečí prodlení, neboť jsou vám zasílány (příp. prac.druţstva do schránek vkládány ) různé informace, sdělení, upomínky apod., o kterých se ani nedozvíte. Na případné reklamace a stíţnosti, které vzniknou na základě této skutečnosti, nebude druţstvo brát zřetel. 9

10 Dluţníci Ve smyslu Stanov druţstva a vnitřních směrnic BD Svitavy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku má druţstvo právo trvat na řádném plnění peněţních závazků nájemce, a to ve výši stanoveného předpisu nájemného a plateb za poskytované sluţby spojené s bydlením. V souvislosti s dluţnými pohledávkami druţstva z titulu neplacení nájemného bylo za období od do podáno u příslušného soudu : Podané ţaloby o zaplacení dluţného nájemného 5.. Podané výpovědi z nájmu bytu 4 Podané ţaloby o vyklizení bytu 5 Exekuce pro zaplacení dluţného nájemného s příslušenstvím..12. V letošním roce druţstvo exekučně vystěhovalo celkem 2.byty, vyklizeny dobrovolně po právní moci rozsudku o vyklizení bytu byly 2 byty a bylo uzavřeno 14..mimosoudních dohod. Uvolněné byty jsou nabízeny formou výběrového řízení k prodeji do osobního vlastnictví. V současné době má druţstvo 6 vystěhovaných bytů, které nabízí k prodeji viz. str. 2 tohoto Inf. listu. V současné době řeší druţstvo prostřednictvím AK JUDr. Skoupého vyklizení 2 bytů soudním exekutorem, a to 1 byt ve Svitavách, a 1 byt v Poličce. Dluhy jsou běţně i mimosoudně vymáhány pracovníky druţstva a prostřednictvím právní kanceláře JUDr. Rudolfa Skoupého. Aktuálně uvádíme Přehled samospráv s počtem dluţníků a výši dluhů nad ,-- Kč ke dni Samospr. Bytové družstvo Svitavy Počet dlužníků 005 Boršov , Čistá , Svitavská 8-16, Svitavy , Větrná 1-9, Svitavy , Větrná 13-25, Svitavy , Chornice , Svitavská 28-36, Svitavy , Felberova 9-15, Svitavy , Felberova 4-14, Svitavy , Hegerova , Polička , Hegerova , Polička , Na Vějíři 10,12,14,16,18, Svitavy ,00 SVJ celkem 15 BD Svitavy ,00 Společenství vlastníků jednotek ,00 Celkem dluh : ,00 V kaţdém případě v boji proti neplatičům stále pokračujeme. BD Svitavy vykazuje ke dni reálné dluţné nájemné ve výši ,00 Kč. 10

11 Máme 189 drobných dluţníků s dluhy ve výši Kč, tzn. cca 6 tis.kč na dluţníka, coţ jsou částky vymahatelné. Bohuţel máme také 14.dluţníků, s celkovým dluhem tis.kč, kde vymoţení je velmi problematické, a to z toho důvodu, ţe tito dluţníci jiţ nejsou našimi členy - nájemci a uţivateli našich bytů, protoţe z těchto bytů byli exekučně vystěhováni a je obtíţné zjistit místo jejich bydliště a případného zaměstnavatele. Na dluţníky byly vydány exekuční příkazy na sráţky ze mzdy, na účty, na dávky SSP apod. Co je dobré vědět Exekuce jsou aktuálním tématem ţivota mnoha lidí v České republice a to nejen těch, kteří se do exekučního řízení dostali svou vlastní vinou a nezodpovědností, ale i těch, kteří hořkou pachuť exekuce pocítili více méně bez svého vlastního přičinění. Můţe se jednat o nevypořádané závazky jejich bývalých manţelů, společníků, ale také chyby jejich právních zástupců či orgánů státní správy. Dne nabyla účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., - Exekuční řád. 36 (1) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. (2) Jsou-li exekučním příkazem postiţeny věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manţelů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manţel povinného. 63 Exekuci postiţením jiných majetkových práv lze provést také postiţením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postiţením členských práv a povinností povinného jako člena v druţstvu. PŘÍNOS A NOVINKY V SYSTÉMU VYMÁHÁNÍ PRÁVA V ČR Efektivita vymáhání pohledávek soudními exekutory byla posílena povinností soudu stanovené v 44 odst. 2 EŘ (Exekuční řád)nařídit exekuci a pověřit exekutora do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Tím došlo ke zřetelnému upřednostnění podávání návrhů na nařízení exekuce oproti podávání návrhů na výkon rozhodnutí podle OSŘ(Občansko soudní řád), které jsou naopak nutně odsouvány k vyřízení aţ ve druhém pořadí vzhledem k prioritnímu vyřízení sporné občanskoprávní agendy v nalézacím řízení, jíţ jsou obecné soudy přehlceny. Ustanovení o procesní lhůtě dané soudu je jedním z největších výdobytků exekučního řádu.nový zákon však přinesl i velmi významný posun oproti úpravě OSŘ v otázce omezení dluţníkových dispozičních práv k jeho majetku. Pokud totiţ soud na návrh oprávněného rozhodne usnesením o nařízení exekuce, je nejvýznamnějším důsledkem takového rozhodnutí tzv. generální inhibitorium podle 44 odst. 7 EŘ, tedy 11

12 obecný zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, ţe postihuje všechen majetek povinného, tedy i ten, o němţ exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Exekuční řád sankcionuje jakýkoliv úkon dluţníka vybočující z mezí generálního inhibitoria po nařízení exekuce, výslovně absolutní neplatností. Tak závaţný zásah do dluţníkových práv je nutný z důvodu toho, ţe ve fázi nařízení exekuce soudem ještě není určeno, jakým způsobem se bude exekuce vést. Generální inhibitorium má tu funkci, ţe konzervuje majetek povinného pro všechny v úvahu připadající moţnosti do té doby, neţ soudní exekutor na základě výsledků zjištění dluţníkova majetku rozhodne exekučním příkazem o konkrétním způsobu provedení exekuce. Navzdory obecnému přesvědčení dluţníků, ţe nejlepším řešením, jak se vyhnout exekuci, je nepřebírat zásilky, vyhýbat se a neplatit, je nakonec nejlepší se soudním exekutorem spolupracovat. Pokud je exekuce nařízena, jsou snahy povinných osob skrýt majetek zpravidla neúspěšné. Vedou často jen k navýšení nákladů, které dle zákona nakonec hradí povinný, tedy dluţník. Stížnostní agenda Reagujeme na podané podněty - stíţnosti na neukázněné chování některých nájemníků, které nám uţivatelé bytů posílají, ale bohuţel musíme konstatovat, ţe ne ve všech případech se podaří dosaţení práva slušných lidí na klidné bydlení. Paragraf 689 obč. zákoníku zavazuje všechny lidi bydlící v nájemních nebo druţstevních bytech k řádnému uţívání bytu a společných prostor. Tato řádnost je formulována jako zákonná povinnost. V souladu s 690 obč. zákoníku jsou nájemníci povinni při uţívání svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující i ostatním nájemcům plnohodnotnou realizaci jejich práv spojených s uţíváním bytu. Za opakované neplnění těchto povinností můţe být neukázněnému druţstevníkovi zrušeno členství. Další kroky jsou pro nájemníky tvrdší. Opakované porušovaní dobrých mravů v domě, ničení majetku v domě, omezování a zasahování do práv ostatních nájemců v domě můţe být důvodem k výpovědi z nájmu bytu podle 711 odst. 1,písm. c) nebo d) občanského zákoníku a představenstvo můţe dle čl. 23 odst.1) stanov BD Svitavy rozhodnout o vyloučení člena jestliţe tento závaţným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti Stanovy BD Svitavy čl. 13. V letošním roce byly druţstvem zaslány 3 výstrahy a v jednom případě byla z výše uvedených důvodu zaslána výpověď z nájmu bytu. Převody bytů do vlastnictví členů nájemců dle zák. 72/1994 Sb. I v našem druţstvu pokračuje realizace zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. K bylo převedeno do vlastnictví členů celkem 605 bytů. Loňská novela zákona prodlouţila nepromlčitelnost nároku na převod těm členům, kterým vznikl podle zákona nárok na tento převod, a to aţ do roku

13 Přijímání ţádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 bylo od konce října přerušeno Hlavním důvodem je výrazný růst počtu ţádostí v posledních měsících a s tím související nutnost překontrolovat správnost všech dosud podaných ţádostí a zjistit sumu disponibilních prostředků. Státní fond ţivotního prostředí ČR (SFŢP) a Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP) rozhodly, ţe od konce října přerušují přijímání ţádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok Program bude znovu pokračovat od 1. února MŢP předpokládá další prodej emisních kreditů, jejich výnos bude vloţen do programu Zelená úsporám. Po roce 2013 do programu na zateplení a obnovitelné zdroje energie přibudou finanční prostředky za prodej emisních povolenek prodaných v evropských aukcích. Nováčková Lenka, org.-právní úsek Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záleţitostí Prostřednictvím Informačního listu č. 64 se vrátíme k Vaši nejčastějším dotazům. 1) Proměna časopisu Byt magazín na časopis Praktik Našim správcům byl v posledních letech pravidelně doručován časopis Byt magazín, který se zabýval problematikou z oblasti práva, ekonomiky, účetnictví a správy domů a bytů. Jak jste určitě zaznamenali, poslední číslo jste obdrţeli v červnu tohoto roku. Určitě jste byli překvapeni, moţná i zklamáni, kdyţ číslo červenec-srpen 2010 do vašich schránek nedorazilo. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Bytové druţstvo uhradilo předplatné na celý rok, jsme ihned kontaktovali společnost SEND Předplatné s.r.o. jako distributora časopisu. Pracovnice distributora nás informovala o zániku časopisu Byt magazín s příslibem jakéhosi náhradního plnění bez bliţšího vysvětlení, coţ jsme jako celoroční předplatitelé nemohli jen tak nechat. Společnosti SEND Předplatné s.r.o. bylo proto oznámeno, ţe v případě naší nespokojenosti s náhradním plněním, budeme poţadovat vrácení předplatného za druhé pololetí roku Společnost nás ujistila, ţe další vydání obdrţíme v říjnu letošního roku společně s vysvětlujícím dopisem. S napětím jsme očekávali říjnové vydání časopisu, který měl být oním náhradním plněním. Nový časopis Praktik nás ale mile překvapil, protoţe vznikl spojením časopisů Byt magazín a 13

14 původního časopisu Praktik. Tak především nepřijdete o cenné informace, na které jste byli zvyklí např. z rubrik Recepty pro bydlení a Bydlení do kapsy. 2) Některé důsledky nevypořádaného společného členství. Pokud jednomu s manţelů vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu druţstevního bytu, vznikne tak společné členství v bytovém druţstvu. Z tohoto členství mají manţelé práva a povinnosti společně a nerozdílně, tzn. jeden bez druhého ani ránu. Společné členství můţe zaniknout několika způsoby. Dnes se budeme věnovat vypořádání společného členství v případě rozvodu manţelství. Pokud se bývalý manţelé dohodnou a sepíší smlouvu o vypořádání společného jmění manţelů přechází členství na jednoho z bývalých manţelů V opačném případě, kdy se bývalí manţelé nedohodnou nebo ţádný z nich nepodá návrh na vypořádání společného jmění manţelu soudem v zákonné lhůtě 3 let od rozvodu nastává situace, která můţe v praxi vést k obtíţně řešitelným problémům. Nejen s členstvím v bytovém druţstvu, ale i s uţíváním druţstevního bytu. V takovém případě můţe dojít k situaci, kterou řešil nejvyšší soud ČR, kdy jeden z bývalých manţelů zemře. Nejvyšší soud uzavřel, ţe pokud za trvání manţelství manţelé nabyli právo na druţstevní byt a po rozvodu aţ do smrti jednoho z nich nedošlo k dohodě, kdo z nich bude výlučným členem druţstva a nájemcem druţstevního bytu, stane se tak pozůstalý rozvedený manţel výlučným členem druţstva a nájemcem druţstevního bytu. Tato situace ukazuje, jaké mohou být důsledky nevypořádaného společného členství v druţstvu a společného nájmu druţstevního bytu. 3) Inzerce prostřednictvím BD Svitavy V případě, ţe uvaţujete o převodu členských práv a povinností (prodeji bytu), nabídce podnájmu nebo výměně vašeho druţstevního bytu, můţete vyuţít sluţby INZERCE prostřednictvím BD Svitavy. Sluţba je zřízena pro vás na referátu členských a bytových záleţitostí, váš inzerát bude zveřejněn na webových stránkách druţstva, tj. Sluţba je zpoplatněna částkou 100,- Kč, která slouţí k pokrytí nákladů spojených s uveřejněním inzerátu a telefonické komunikace. Doba uveřejnění inzerátu není časově omezena. Pro zadání inzerce stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na referátu členských a bytových záleţitostí a pracovnice referátu zajistí zveřejnění inzerce a následný servis. Zdeňka Benešová, čl. a bytové záleţitosti 14

15 Informace technického úseku 1. Plány údrţby Pro rok 2011 technický úsek evidujeme opravy na 30 domech. Jedná se o opravy, které jsou plánované, dále o opravy odloţené z letošního roku z důvodu malého finančního krytí na samosprávách a opravy, které samosprávy poţadovaly v letošním roce a nebyly provedeny z jiných důvodů. Všechny samosprávy, kterých se opravy týkají, budou osloveny a bude s nimi projednán postup. Na větší akce budou provedena výběrová řízení a předsedové samospráv budou přizváni k závěrečnému projednávání, aby mohli svým názorem přispět o rozhodování. Dále se můţe jednat o opravy, které jste na samosprávách zjistili v součastné době, nebo je zjistíte v následujícím období. Je potřeba je zaznamenat do zápisu z jednání samosprávy a zaslat na druţstvo, nebo ihned nahlásit telefonicky nebo e na technický úsek. Ostatní zadané opravy u samospráv, které zaţádaly o zařazení do akce Zelená úsporám budou řešeny v roce Prohlídky domů oblast Po a BOZ V období jara letošního roku byly provedeny p. Liborem Sedlákem preventivní prohlídky v oblasti poţární ochrany a bezpečnosti na všech samosprávách druţstva. S některými z Vás byly projednány závady přímo na místě a závady byly odstraněny, nebo se průběţně odstraňují. Někteří přešli kontrolu jako běţnou událost a pro zlepšení situace nic nepodnikli. V příloze informačního listu zasíláme na všechny samosprávy kopii zápisu z provedené kontroly. Upozorňujeme, ţe na všech samosprávách je nutné dodrţovat Poţární řád domu, který stanoví práva povinnosti a zakázané činnosti pro osoby bydlící v domě. Jako nejčastější uvedené závady protipoţární kontroly byly : zuţování a znepřístupňování únikových cest, skladování lehce hořlavých materiálů ve společných prostorách, nadměrné mnoţství hořlavého materiálu v půdních prostorách objektu. 3. Modernizace v bytech Dle. čl. 39 Stanov BD Svitavy nesmí člen nájemce druţstevního bytu provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu druţstva a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je druţstvo oprávněno poţadovat, aby člen-nájemce provedené úpravy bez odkladu odstranil. Dle čl. 110 Stanov BD Svitavy je vlastník bytu povinen zdrţet se provádění úpravy bytu a jeho zařízení, jimiţ by byl bez souhlasu ostatních vlastníků měněn vzhled domu, ohroţena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu ( plyn, vytápění, voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, STA,apod.) Současně je vlastník bytu povinen zajistit předepsané revize technických zařízení v bytě ve stanovených lhůtách tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních bydlících. Povinností člena-nájemce je poţádat druţstvo o vydání písemného souhlasu s rekonstrukcí a modernizací bytové jednotky - při opravách většího charakteru (např. výměna bytového jádra) musí být doloţeno k ţádosti vyjádření statika a výkres. Vzor ţádosti o povolení s popisem 15

16 jednotlivých úkonů najdete na stránkách Bytového druţstva Svitavy 4. Pozemky Našemu druţstvu byly předány pozemky, o které jsme zaţádali jiţ v roce Jedná se o parcely, které nebyly předány s funkčním celkem, nebo pozemky které nebyly vydány z jiných důvodů. Pokud Vás zajímá na jakém pozemku stojí Váš dům zda je pozemek ve vlastnictví BD Svitavy, státu, obce, či jiného vlastníka na všechny Vaše dotazy Vám ochotně telefonicky nebo písemně odpoví pan Chaloupka. adresa p Chaloupky : 5. Opravy svislých izolací na bytových domech V letošním roce bylo provedeno na 5 bytových domech odvodnění suterénu z důvodu prosakující vlhkosti do suterénů domů. Práce jsou prováděny tak, ţe je odkopána zemina aţ po základovou desku, provedena úprava svislých izolací aţ po nalepení izolační vrstvy, osazení odvodňovacího potrubí na odvedení vlhkosti. Na závěr je proveden zasyp a úprava terénu. Všechny jednotlivé úkony jsou kontrolovány a zapsány a provedena fotodokumentace. V případě, ţe se ve vašem domě objeví nějaké známky vlhkosti v suterénu ihned nás informujte, aby byly provedeny kroky k odstranění závady. 6. Nahlašování pojistných událostí V roce 2010 bylo zaznamenáno celkem 23 pojistných události. Všechny byly vyřízeny ve prospěch samospráv. Celá věc má však háček a ten spočívá v nahlašování pojistných událostí. Několik závad bylo totiţ nahlášeno aţ po uplynutí dost velké doby. Je proto nutné, aby jste po bouřkách, deštích nebo větších větrech prohlédli dům zda nedošlo k poškození nějaké části. V zimě a nebo ihned po zimním období je nutné nahlásit okamţitě poškození střechy, okapů nebo svodů, ne aţ na podzim jako se to stalo letos. 7. Digitální televize V našem regiónu dochází k přechodu analogového televizního signálu na digitální pozemní systém. Bytové druţstvo jako vlastník bytových domů má za povinnost zajistit příjem stanic ČT 1, ČT 2, NOVA a Prima. Pro zajištění funkčnosti televizních zařízení byl pověřen p. Pavel Lidmila, který kontaktoval a navštívil jiţ většinu samospráv. V případě nejasností nebo případně vniklých problémů s příjmem volejte na technický úsek, nebo přímo p. Lidmilovi. 8. Zimní období Připomínáme samosprávám a společenstvím vlastníků, aby si včas zkontrolovaly mnoţství posypového materiálu a pouţitelnost potřebného nářadí na úklid sněhu u našich domů. Poţadavky na posypový materiál a nářadí na úklid sněhu hlaste na technický úsek p. Kyncl buď telefonicky nebo písemně na adresu UPOZORNĚNÍ V měsíci listopadu prosinci bude provedena deratizace domů ve Svitavách. Deratizaci provede jako kaţdý rok p. Miroslav Krňávek z Lanškrouna, který bude kontaktovat jednotlivé správce. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 16

17 17

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolní komise (dále jen KK) Společenství vlastníků jednotek Federova 1605 za rok 2011

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolní komise (dále jen KK) Společenství vlastníků jednotek Federova 1605 za rok 2011 Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolní komise (dále jen KK) Společenství vlastníků jednotek Federova 1605 za rok 2011 Oblast kontrolní činnosti Účetní uzávěrka SVJ za rok 2010 Termín splnění Stav plnění

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více